2019. július 26., péntek

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


Isten szeretetének tüze

2019. 07. 05, Péntek
A Mennyben hatalmas lángoló tüzet láttam, amelyet az angyalok seregei körülvettek. Jézus, mint a második isteni személy, királyi fenségében megjelent közöttünk dicsőségében és odament a szent tűz elé. Láttam, hogy megnyitja isteni szívét, és e szívből kiemelt egy lángot, mellyel a szent tüzet táplálta. Ez a szent tűz nem olyan, mint a földi tűz. Ez természetfeletti. Jézus megparancsolta az angyaloknak, hogy egyenként vegyenek magukhoz a szent tűzből egy lángot és vigyék el a földre a szeretet tüzét azoknak, akik rászorulnak. Láttam, hogy az angyalok boldogan és dicsőítő énekekkel teljesítették az Úr kérését. Láttam, hogy az angyalok kikhez vitték el a szeretet tüzét: szegényeknek, szomorúaknak, szelídeknek, éhezőknek, irgalmasoknak, tisztaszívűeknek, békességben élőknek, üldözést szenvedőknek. Olyan emberek is kaptak a szeretet tüzéből, akik magányosan élnek egyedül. Voltak haldoklók is, akik részesültek e kegyelemben.
Jézus azt mondta: „A szeretet soha nem szűnik meg, mert az Én szeretetem örökkévaló. Az angyalok szünet nélkül viszik el a világ minden területére szeretetem tüzét. E kegyelemből csak azok maradnak ki, akik elutasítják. Az emberiség legnagyobb traumája a szeretet kudarca. A bűn vezetett ehhez a kudarchoz. Gyermekeim, Én a szeretet forrása vagyok. Aki Isten nélkül akar élni, az nem fogja megtapasztalni, hogy mi az igaz szeretet. Minden ember vágyik a szeretetre, de nem mindegy, hogy ezt a szeretetet hol keresik és kitől várják a viszonzást. Az állatok nem képesek szeretni. Ők csupán az ösztöneikre hallgatnak. Az ember képes szeretni, mert Isten szeretetének szikrája lakozik benne. Ám az ember csak akkor képes igaz szívvel-lélekkel szeretni, ha szívében ott van a szeretet Teremtője iránt. Az emberi lélek Isten szeretete által fogan meg. Az állatok foganása alatt nincs jelen a szeretet csírája, vagyis nem rendelkeznek lélekkel, öntudattal. Aki Hozzám fordul, az menedéket talál Nálam és soha nem fog csalódni. A tabernákulumban el vagyok rejtve. Nem láthattok Engem színről színre, de ettől Én még ott vagyok köztetek. Mindent látok és hallok. Előttem nincsenek titkok. Minél jobban megnyitjátok Előttem a szíveteket, annál jobban fogjátok érezni a jelenlétemet.”

Az Úr megengedte nekem, hogy láthassam jobb tenyerének dicsőséges sebét. A tenyér közepén láttam a fénylő sebet és azon belül az ereket, a húst, a vért. Mindezt egy természetfeletti fény járta át. Ez természetfeletti, hiszen az Úr testestül-lelkestül feltámadt és fölment a Mennybe. Szavakkal le nem írható Jézus misztikus sebeinek titka és az, hogy mit is jelent a föltámadott test állapota.

Mária Magdolna


A szeretet lépcsőfokai

2019. 07. 10, Szerda
Nagy mennyei ünnepséget láttam a Mennyben, mert Isten Országa újabb üdvözültekkel bővült. Láttam egy hosszú asztalt, amelyen szebbnél szebb koronák ékeskedtek. Egyik sem hasonlított a másikra. Mindegyik korona egyedi volt. Az Úr mindenkinek az egyéni érdemei szerint osztotta ki a koronát. Láttam, hogy e lelkek az erényekben kimagaslottak. Nagy alázattal fogadták a koronát, mert tudták a szívük mélyén, hogy érdemeiket Isten kegyelmének segítségével érték el. Miután a lelkek megkapták koronáikat, őrangyalaik elvezették őket méltó helyükre. Láttam a Menny hierarchiáját. Láttam a szeretet fokozatait, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett közel a Szentháromság személyeihez. A lelkek a Földön elért szeretetük által jutnak abba a fokozatba, amely hozzájuk méltó. Láttam, hogy természetfeletti boldogságuk különleges módon növekedett és attól függött, hogy ki-ki a szeretet mely lépcsőfokát foglalhatta el. Minél magasabb fokozatba került egy lélek, annál boldogabb volt, mert így kerülnek még közelebb Istenhez. Mindenki olyan mértékben lehet Isten közelében, amilyen mértékben szerették Őt a földön. Láttam, hogy Isten boldog színről-színre látásának is fokozatai vannak. Az Eucharisztia iránti tiszteletünk, szeretetünk és hódolatunk fogja meghatározni, hogy odaát a Mennyben milyen fokban fogjuk látni Istent. A szeretetnek különböző fokozatai vannak: istenszeretet, önszeretet, felebaráti szeretet, hazaszeretet, ellenségszeretet. A legmagasabb fokozatra azok kerülnek, akik életüket adják Krisztusért és felebarátaikért és azok, akik ellenségeiket is tudják szeretni. Ez a szeretet legmagasabb lépcsőfokai.
Jézus: „A boldogságnak fokozatai vannak a Mennyben. Istent mindenki látni fogja színről-színre, de más-más mértékben. Minden embernek megadatik a földön, hogy eljusson az életszentségre. Az életszentség nem más, mint a megszentelő kegyelem állapota. Ebben az állapotban tudjátok igazán az erényeket tisztán gyakorolni. A szeretet magasabb fokozatára eljutni az tud, aki egészen megnyitja a szívét Előttem és engedi, hogy Én vezessem és formáljam. A Mennyben is van hierarchia, egy rend, amely harmóniában működik örökkön-örökké. Az angyalok és az üdvözültek közel vannak egymáshoz a hierarchiában. Isten szeretett teremtményeit alkotják az angyalok és az emberek. Mindkét teremtmény arra van hívva, hogy a Szentháromságot szolgálja. Őrangyalaitok mindig mellettetek vannak, és segítenek nektek, amint kéritek őket. Ne hanyagoljátok el a velük való kapcsolatot, hiszen ők értetek vannak!”
Mária Magdolna


Szűz Mária követésének kegyelme

2019. 07. 19, Péntek
Olyan püspököket, papokat láttam, akiknek a szíve nagyon közel áll a Szűzanyához. A rózsafüzér számukra a legkedvesebb imát jelenti. Láttam, hogy ezek az egyházi személyek a lelki életben is nagy léptekkel haladnak az életszentség felé és a híveket is ezen az úton vezetik. Ők bátrabban fel mernek szólalni a bűn ellen,vállalva az igazságot. Láttam, hogy akik Szűz Máriának ajánlják magukat és az ő vezetésére hagyatkoznak, azok még közelebb tudnak jutni Jézushoz. Akik a Szűzanyát elkerülik, ők lassabban tudnak haladni az életszentség útján. Láttam, hogy akik egész életükben nagy tisztelettel és szeretettel voltak a Szűzanya iránt, azok haláluk órájában Mennyei Édesanyánk karjában fognak meghalni. Ez nagy kegyelem, mert oltalmat jelent a Sátánnal szemben és gyorsabban tudnak eljutni az üdvösségre a Szűzanya közbenjárásának köszönhetően.
Jézus: „Édesanyámon keresztül tudtok a leghamarabb eljutni Hozzám. Ezen ne csodálkozzatok, hiszen nála jobban senki sem ismert Engem. Ő igent mondott a fogantatásomra, méhében hordozott és felnevelt, mint szeretett gyermekét. Alázattal figyelte minden tanításomat, amelyet egészen a szívébe zárt. Ő úgy szeretett Engem, mint Isten Fiát és mint gyermekét. De azt is tudta, hogy Én az Atyától vagyok és azért jöttem, hogy az Ő Országát hirdessem. Édesanyám bölcsességében megértette, hogy mit jelent a Megváltás az egész emberiség számára, ezért bízott mindent Atyám akaratára. Gyermekeim, bátran helyezzétek önmagatokat édesanyám karjaiba, mert általa az Én karjaimba kerültök. Nincs olyan kérés édesanyámtól, amelyet meg tudnék tagadni. Ahogyan ő a földön mindig a közelemben volt, úgy a Mennyben is megkapta azt a nagy kegyelmet, hogy közvetlenül Mellettem lehet. E kegyelemben azok is részesülhetnek, akik édesanyámat hűségesen követik.”

Mária MagdolnaAz első feltámadás, az elragadás és az Újvilág

2019. 07. 25, Csütörtök
Láttam, hogy az Úr másodszor az ég felhőin fog eljönni angyalai kíséretében. Az Ő eljövetele a büntetés végén fog bekövetkezni, amikor is a világ a tűz által fog megtisztulni. Azokban a napokban fog megtörténni az első feltámadás és az elragadás. Övéi fel fognak támadni a halálból és hirdetni fogják Isten dicsőségét a Föld minden táján. Az angyalok pedig elragadják azokat az embereket, akik Krisztusnak gyermekei. Őket az angyalok az Úr elé viszik. Láttam, hogy a büntetés végén a Föld olyanná vált, mint egy puszta. Ám Isten egy új Paradicsomot alkotott, ahol az emberek új életet kezdhetnek. Láttam, hogy az első feltámadottak és az elragadottak is ott élhettek. Az ég és a föld között egy híd volt. A bűn már nem szennyezett be semmit. A Sátán és angyalai nem kísérthették az embereket. Láttam, hogy az Úr parancsára a tizenkét apostol és az angyalok segítettek az embereknek újjáépíteni mindent. Minden vissza fog térni az ősegyház állapotába. Az alapoktól kell kezdeni az újjáépítést. Láttam, hogy lesznek papok és szerzetesek is. Akik nem ezt a hivatást kapják, azoknak a föld benépesítése lesz a feladat, hiszen nagyon kevesen élik túl a büntetést. Az emberek ugyanúgy fognak sokasodni, mint napjainkban, azzal a különbséggel, hogy mindenki tiszta szentségi házasságban fog élni. A szülés már nem lesz fájdalmas. A nők otthon lesznek, mint édesanyák, akik gondoskodnak a gyermekekről és a házimunkáról, a férfiak pedig a családfenntartók lesznek, vagyis végzik a munkát. A férfiak számára a munka nem lesz fáradsággal, verítékkel teli. A Földön nem átok lesz, hanem áldás. Az új Paradicsomban minden ember egyenértékű lesz. A társadalmat Isten törvényei alapján fogják felépíteni. Mindenhol a rend fog uralkodni.
Szent Pál: A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással!” (Tessz 4, 16-17)