A Kék könyvből öt üzenetet teszek közé, amelyek segítsenek minket mélyebben belépni a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által abban a felfoghatatlan titokban, amelyet az emberiség számára a Második Isteni Személy, a Fiú közénk érkezése jelentett, akkor, és folyamatosan azóta, egészen napjainkig. Saját, személyes kiegészítéseimmel egy picit tágabban körüljárom az eseményt, mindkét irányban, előbb és utóbb, akkor és máma, mert csak így lehet a modern világ zsivajától eltávolodni, megszabadulni, és valamit megsejteni abból, amit a Mindenható Isten számunkra, az emberiségnek ajándékozott.
Karácsony szent titkának helyes felismerése, megértése, elfogadása nélkül nincs igazi alap, amelyre tartósan építeni lehetne, jelent és jövőt, beleértve az örök életet is. Ezt a mai, modern emberiség élete, világszemlélete híven tükrözi. A felszínes csillogás mögött sivár üresség, önzés, boldogtalanság, céltalanság örvényei kavarognak a legtöbb ember lelkében. Elveszítette a  „keskeny ösvényt” - a tudomány és technika, a téves filozófiai irányzatok  bűvöletének hatására - amely a „Betlehem-i barlanghoz” vezet, elfordult az Egyháztól, hittől – így a széles autópályára sodródott, „megvilágosodott”-nak véli magát, vakon rohan a  vesztében, önmaga elpusztításának örvényébe, fogalma sincs, hogy a Pokol valóság és „végállomás”.
Sajnos, még az Egyházban is sokan vannak, akik elveszítették a lényeget, az igaz hitet, nemcsak a hívek hanem még papok, püspökök közül is. A jövendölés a „végidők hitehagyásáról” napjainkban valósággá vált.

1. A félelem pillanatai

„Töltsd velem, fiam, karácsony vigíliájának óráit. Felejts el minden mást, és ne engedd, hogy ma másvalami foglalkoztasson (...). Újra éld át velem azokat az aggódó pillanatokat és a gyötrő gondot, amikor jegyesem arra az éjszakára szállást keresett és visszautasították. A fájdalmat és a gondot nem magunk miatt, hanem születendő Fiam, Jézus miatt éreztük. Minden visszautasítás, amelyet kaptunk, az Ő számára adott visszautasítás volt.
Napközben mintha többször kopogtatott volna Szívem parányi ajtaján: elérkezett születése pillanata és nekem, a szűznek kellett Vele megajándékoznom az egész emberiséget. De az emberiségnek nem volt helye az Ő befogadására! (akkor, és máma, elsősorban a szíveinkben? És második dicsőséges eljövetelével hogyan állunk?). Minden bezáruló ajtó újabb sebet ütött Szívemen. (ez érvényes máma „ üzenetei” elutasításaikor is, függetlenül a kifogásoktól). Egyre jobban kitárult, hogy világra hozza szeretetben és fájdalomban – ebben a fájdalomban – Fiamat, Jézust.
Így csak egy barlang szegénysége fogadta be Őt, egy ökör és az a kis szamár melengette, amelyik napközben bennünket hordozott. (sajnos, az álatok jelenlétének tényét sok „pallérozott” elméjű teológus a népi jámborság betoldásának véli, lényeges vagy sem? Szerintem az első lépések az „okoskodás”, a megalkuvás felé, itt kezdődnek. Mindennek megvan a helye, szerepe, Isten terveiben. Az álatok testének melege, kisugárzása bizony fontos elem még az istállóban is, mennyivel inkább  egy kisded számára, ezt tudja minden falusi gazda).
Éld át újra velem fiam, a virrasztás óráit. Ezáltal képes leszel megérteni, hogy egyedül a te szegénységed volt az, ami Fiam, Jézus szeretetét feléd fordította, és neked adta ajándékul, hogy Szeplőtelen Szívem papja légy. Szegénységed tesz téged egyedül mindig ilyen gyermekké, a te tökéletes szegénységed a javak, a kötődések, a tervek, az érzelmek területén. Szegénynek lenni éppen azt jelenti, hogy semmivel sem rendelkezel. És éppen ez a semmi  váltja ki Isten tetszését és egyedül ez képes befogadni Őt!
(a fönti két kiemelt mondat megvilágítja az igazi „szegénység” lényegét, életünk kezdeti szakasza a legnehezebb, amíg eljutunk ennek a  felismeréséig, elfogadásáig, - anyagiak, csak máról-holnapig, gondoskodik az Isten,  - kötődések, csak a minimálisak, még a családon belül is, - tervek nélkül, vezet a Szeplőtelen,  - érzelmektől elszakadva, hisz olyanok mint az időjárás. Nincs üresség, mindent betölt az Úr!).
Kedves papjaim, mindnyájatoknak ilyen szegénynek kell lennetek! Ezért kérlek, legyetek hasonlóak a kisgyermekekhez! Akkor mindig kézen fogva tudlak vezetni és akkor engedelmesen hagyjátok, hogy vezesselek. Egyedül az Én hangomra figyeltek majd, mert nem bővelkedtek más (zavaró, ködösítő) szavakban és más gondolatokban!
A hang és a gondolat, amelyet veletek közlök, Fiam hangja és gondolata lesz! Milyen világossá válik akkor számotokra az egész Evangélium! Fiam Evangéliuma lesz egyedüli fényetek és ti megajándékozzátok a sötétségbe merült Egyházat az Evangélium teljes fényével!!!
(tehát semmi ok a pánikra, aggodalomra, Bergogliót  és követőt a saját megnyilatkozásaik, tetteik minősítik – egyházi szabadkőműves mivoltukat igazolják vele, a hamis Egyház prófétáinak szerepében. Világosan kifejtette G. Szt. Lajos már háromszáz éve A tökéletes Mária tiszteletben: „Az utolsó időknek igazi apostolait – Szűz Máriának a Magasságbeli parancsára ki kell képeznie –  és a seregek Ura megadja nekik a szót, és az erőt (...) Arany és ezüst nélkül, (...), gond nélkül fognak élni a többi pap és egyházi személy között”, - hogy vagyunk laikusok, hívek is, akik erre meghívást kaptunk, Dicsőség a magasságban Istennek! Megerősített minket ebben a minőségünkben maga az Úr Jézus Krisztus legelső üzenetében: „A második visszajövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Ezért az egyszerű lelkeknek, az igazi hivőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk! Prófétáimnak nincs már sok idejük arra, hogy az emberiséget erre a nagy eseményre felkészítsék!” – Az Igazság Könyve -  MDM, 2010. 11. 9. Tehát nagy a MI – laikusok – felelőssége, különösen Erdélyben! Miért? Mert nekünk  nincsenek Máriás Papi Mozgalomhoz tartozó hiteles papjaink! Ne feledjük, a hitelességünk garanciája az életünk, tehát ezért merjük bátran határozottan élni és hirdetni, Van Isten! Ki olyan mint az Isten! Grignont idézve: „Az Istenhez vezető keskeny utat, a tiszta igazság útját fogják tanítani, de az Evangélium és nem a világ elvei szerint, mégpedig kímélet nélkül, az emberekre való tekintet nélkül”.... Nem elégé világos a két út közti különbség? Két Urat nem lehet szolgálni! Bergoglió, - az egyházi szabadkőművesség – humanista trükkjeikkel csak a balgákat, hitetleneket, tájékozatlanokat  tudják  elszédíteni, megnyerni a Pokolnak!)
Nem bővelkedtek majd más vonzalmakban. Egyedüli vonzalmatok az irántam való vonzalom lesz. És Én, mint Anyátok, megtanítalak titeket a Fiam, Jézus iránti szeretetre, a tökéletes szeretetre. Elvezetlek addig a pontig, hogy többé már nem tudtok nélküle élni: életeteket iránta való szeretetté változtatom, akkor majd valóban újjáéledhet bennetek. Szeretett fiaim, ehhez szegénységetekre, alázatotokra, engedelmességetekre van szükségem. Ne féljetek, hogyha nem ért meg titeket a világ, és nem fogad be titeket: az Édesanya Szíve mindig otthonotok és menedéketek lesz.” (K. k. 1974. 12. 24.)

2. Ne féljetek!

„Ez a szent éjszaka, éld át Szívemben, szeretett fiam. Szeretném, ha részt vennél teljes szeretetem, anyai vágyódásom pillanatában, amikor a mennyei fény elragadtatásában fiam, Jézus e világra született. Szűzen és csodálatos módon szültem Őt én, az Ő Édesanyja.
Az éjszaka sötét volt. De ennél is sötétebb volt az az éj, amely az emberiségre borult. A bűn rabszolgaságában már nem remélt többé a szabadulásban. (a mai emberiség nagy része már a bűntudatát is elveszítette, reményüket sokan  az okkultizmusba vetik, mások az „energiákba”, ismét mások a Földön kívüliek beavatkozásába, stb.). Éj borult a választott népre is, amely már nem felelt meg többé kiválasztottsága követelményeinek, és nem állt készen a Messiás fogadására! (a mai Egyház megfelel-e,  készen áll a Második, dicsőséges eljövetelre? Az igaz Egyház IGEN, készül az eseményekre,  a hamis Egyház Bergoglió vezetésével az Antikrisztus útját készíti elő, nagy buzgalommal.)
E sötét éjen tört át a Fény, megszületett kisgyermekem. Abban a pillanatban, amikor senki sem várta, amikor nem volt egyetlen olyan hely sem, amely megnyílt volna befogadására... Nem várta, nem fogadta be, visszautasította Őt az emberiség: és mégis ez volt az a pillanat, amelyben megkezdődött a megváltás. (micsoda szerencsétlen oktalanság, hogy máma éppen papjaink nagy része utasítja el a magán kinyilatkoztatások által feltárt igazságot, amelynek fényében képesek lennének helyesen és jól értelmezni az idők jeleit!).
Jézusom megszületik, hogy minden embert megszabadítson vétkétől. A nagy sötétségből így kel föl a Fény, és Gyermekem eljön, hogy megváltsa a világot. Szegénységben születik és a visszautasítás fájdalmában, első megnyilvánulása csupán a sírás: érzi a hideg zordságát, körülveszi Őt az egész világ fagyossága. Szeplőtelen Szívem összegyűjtötte az isteni Gyermek első könnyeit. Egybefolyt Szívem könnyével, és én felszárítottam anyai csókommal.
Ezen a szent éjen, amikor ismét nektek adom Fiamat, újra mondom, ne féljetek: Jézus a ti szabadítotok! Most még inkább sötétbe merült a világ, mint valaha: a gyűlölet, a kevélység és a hitetlenség veszi körül az emberek szívét. Mély válság dúlja fel az Egyházat is: még papjaim közül is sokan kételkednek kis Gyermekemben. Fogadd örömmel Jézusod jövetelét te egész Szentegyház: Ő él tebenned, mert minden szegény fiamat üdvözíteni akarja!
Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok, ne féljetek! Nagy örömhírt mondok mindnyájatoknak: Fiam, Jézus a ti Üdvözítőtök! Ő váltott meg titeket mind, most is megmenthet mindnyájatokat. Ne féljetek, miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömét. Az egész világ, amelyet átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól, hamarosan örülni fog a szent éj gyümölcsének.
Szeplőtelen Szívem diadala elérkezik akkor, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében és lelkében újra megszületik Jézus! Csak legyen bizalmatok, és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés. A rátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már (a szenvedések és megpróbáltatások tűzében) megtisztult világ számára. Ezen az éjszakán, Gyermekem szegényes bölcsője mellett érzem szeretett fiaim, a nekem szentelt papok (és hívek) szeretetét. Szívemhez szorítom Fiamat, Jézust és vele együtt mondok nektek köszönetet, és megáldalak benneteket”! (K. k. 1975. 12. 24.)

3. Fiam szeretet ajándékát kéri!

„Éld át velem, Szeplőtelen Szívem szeretett gyermeke, a virrasztás óráit imában, hallgatásban, égi Édesanyádra figyelve. Mint egykor, úgy ma is megszületik Fiam, Jézus. Mint egykor, úgy ma is fel kell készülnötök jövetelére, szeretett fiaim. Jegyesem, József igaz és tiszta, alázatos és erős volt. (éppen ezek az erények hiányoznak belőlünk!). Az Atya választotta arra, hogy értékes segítségem legyen, különösen azokban a pillanatokban, amikor fáradtságos utunk végső szakaszát jártam. Éreztem az utazás fáradalmát, a hideg zordságát, a megérkezés bizonytalanságát, mindannak kétségét, ami reánk várt.
És mégis mintha távol éltem volna a világtól és minden dologtól, folytonos elragadtatásba merültem kicsi Jézusommal, akit készültem nektek ajándékozni. Egyedül az Atyába vetett bizalom hordozott engem. Fiam szeretetteljes várása ringatott, a Szentlélek betöltött a szeretet teljességével. (mi is hasonló lelkületet fogunk kapni, még a legádázabb üldözések közepette is, ha teljesen égi Anyánk nyomdokain törekszünk járni, ezt megígérte mindannyiunknak). Anyaként házra vágyódtam, és az Atya menedékhelyet készített számunkra. Kis Gyermekem számára bölcsőről álmodtam, és készen állt a jászol. (nem ötcsillagos szálloda vagy szülőszoba!). Azon az éjszakán barlangba zárták az egész mennyországot.
És amikor elfogott a fáradtság és az állandó visszautasítás szinte megtörte emberi ellenálló képességünket, akkor állt készen a barlang a Fény befogadására. És az Anya nagy imájának befogadására megnyílt az ég. Fényben kivirágzott szűzi sarjam, a Fiú, az isteni ajándék. (a fizikai törvények felfüggesztődtek, természetfeletti módon – elragadtatásban -  történt a Megváltó születése!).
Szeretett fiaim, adjátok velem együtt Szívére az első csókot. Hallgassátok velem együtt Szíve első dobbanását. Elsőként nézzetek szemébe. Figyeljetek sírása, öröme, szeretete első hangjára. Csak vigasztalástokra vágyik. Szeretetetek ajándékát kéri! Burkoljátok szeretetbe kis tagjait, nagy szüksége van melegre! (az emberi szívek szeretetének melegére). Körülötte a világ egész fagyossága. Egyedül csak a szeretet melege vigasztalja meg.
Az Egyház azóta minden évben felújítja ezt a titkot. Fiam azóta mindig újjászületik a szívekben. (méltó bölcsőt készítettem szívemben számára? Ezt jelzi  az „igazi, szent karácsony” titka!). Ma is olyan a világ, hogy visszautasítja őt, és nagy része bezárja kapuját előtte. Most is mellőzik Őt a nagyok, akárcsak akkor. De a kicsinyek szíve megnyílik. Az egyszerűek várakozása betelik. A tiszták élete fénybe kerül. Ezen a szent éjszakán, szeretett fiaim, reátok szeretném bízni Gyermekemet. Szívetek bölcsőjébe helyezem Őt, hogy szeretetetek tüze erősödjék. Az egész világ szeretetét kell ezzel lángra lobbantanom!” (K. k. 1976. 12. 24.)

4. Ti is világra hozzátok Fiamat!

„Szeretett fiaim, hajoljatok velem együtt e jászol fölé, ahol most megszületett Fiam reszket a hidegben, és sírdogál. Imádjuk Őt együtt, mert Ő valóban az Isten Fia!!! Titeket azért szeretlek különösen, mert az Ő papjai vagytok. Olyan hatalmat kaptatok, amely hasonlóvá tesz benneteket égi Édesanyátokhoz! Amikor a szentmisét bemutatjátok, ti is világra hozzátok Fiamat. A pap szavai által Jézus valóban jelenvalóvá válik az átváltoztatott Ostyában! Hogyha ti nem volnátok, szeretett fiaim, akkor Jézus nem tudna jelenvalóvá válni az Oltáriszentségben.
Az Oltáriszentségben Jézus valóban jelen van! Testével, Vérével, Lelkével, Istenségével !!! Ti, papok megújítjátok időbeli megszületésének tényét. Mint egykor, úgy ma is titokban történik érkezése. Egykor barlang fogadta be, most az oltárok köve. A csecsemő lágy vonásai elfedték istenségét, ma a kenyér fehér színe rejti el! De ahogy akkor jelen volt a kisdedben, úgy van most jelen valóságosan Isten Fia az átváltoztatott Ostyában!
Ezen a szent éjen anyai Szívemet újból fájdalom marcangolja, látván, hogy még a papok között is kétely támad Fiam, Jézus isteni jelenlétét illetően az Oltáriszentség titkában. És így terjed a közömbösség az Oltáriszentség iránt, csökken az imádás és az ima, naponta szaporodnak a szentségtörések azok részéről, akik halálos bűn állapotában közelednek hozzá. (napjainkban éppen a Vatikán próbálja még jobban fellazítani az erkölcsi normákat, törvényeket, protestáns módon,  - feláldozván a reformok oltárán - ,  de mit is várjunk egy olyan „pápától?” akinek  beiktatásától kezdve nagy „erénye?”, hogy  a katolikus köszöntés Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyetlen egyszer sem hagyta el ajkát!).
Sajnos a papok között is egyre többen vannak, akik bemutatják ugyan a szentmisét, de többé már nem hisznek. (az ilyenekre utalt  Szűzanyánk a Szőkefalvi ötödik titokban!). Közülük néhány tagadja Fiam, Jézus valóságos jelenlétét, mások pedig kizárólag a szentmise bemutatásának idejére akarják korlátozni, ismét mások viszont csak szellemi és jelképes jelenlétté fokozzák le. (ez utóbbit vallják, hirdetik  a Neokatekumenális út papjai, katekétái, Kikóval az élen!). Ezek a tévedések terjedő félben vannak, bár a tanítást világosan megerősítette a Tanítóhivatal, és elsősorban a pápa! (VI. Pál, majd II. János Pál is!).
Sajnos eljön az az idő, amikor még inkább követik ezt a tévtant, az Egyházban szinte megszűnik az imádás és a szent Áldozat illata. Ezzel tetőfokára hág a pusztulás utálatossága, amely már behatolt az Isten szent templomába! (figyeljünk oda, már 1977 karácsonyán ilyen kemény üzenet, kijelentés hangzott el a Szűzanya ajkáról, Gobbi atya közvetítésével!). Ezért szeretném ezen a szentséges éjszakán összegyűjteni Szeplőtelen Szívemben minden szeretett fiamat, akik szétszóródtak a világ minden táján. Meghívlak benneteket, hajoljatok velem együtt az oltár fölé, ahol ti is világra hozzátok Jézust az Oltáriszentség titkában.
Imádjátok velem, halmozzátok el szeretettel, vigasztaljátok velem, adjatok hálát Neki velem, engeszteljétek velem a megbántások, a fagyosság, a nagy közömbösség miatt, amely Őt körülveszi. Velem együtt védjétek meg életetek árán, felkészülve arra, hogy Neki ajándékozzátok véreteket! (ez az utolsó mondat nem elég világos utalás arra, hogy „nehéz idők jönnek”, tehát készüljünk, hogy nagyon kemény üldöztetések ideje fog elérkezni, ahogy a nyilvánosságra hozott Fatimai üzenetben le van írva!). És így, e mélységes éjben Jézus újra beragyoghatja általatok ezt a világot, amelyet irgalmas szeretete még meg akar menteni”.  (1977. 12. 24.).
(nagyon fontos a mi, személyes válaszunk, közreműködésünk, ezáltal hűséges papjaink is erőt, bátorságot kapnak, hogy mindannyian Urunk nyomdokain haladhassunk, hűségesen az Evangéliumhoz, az igaz Egyházhoz,  beteljesítve küldetésünket, Isten nagyobb dicsőségére és minél több lélek megmentéséért!).

5. Az Ő második eljövetele!

„Szeretett fiaim, magam köré gyűjtselek benneteket a szegényes jászol mellett arra várakozva, hogy előttetek fektessem bele éppen megszületett Gyermekemet. Ez a szent éjszaka. Imádságban, összeszedettségben töltitek? (igen!  akkor) Velem töltitek. Ezen az éjszakán mindent elborít a sötétség, és a csend már minden szót elnyel, amikor hirtelen új fény árad az égből és az angyalok ünnepi hangja járja át a világ elhagyott utcáit. Megnyílik a világ pusztasága Istenének befogadására, aki tőlem születik emberi létre.
Az elsőhöz lesz hasonló második eljövetele is, szeretett fiaim. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus Dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai közt!
(legyen világos minden „testvérünk” előtt, az első eljövetel, a megtestesülés megtörtént, megváltásunk a keresztáldozattal végbement, de az elfogadás, választás, döntés, személyes és közreműködésünk függvénye, nemzedékről-nemzedékre. Most elérkeztünk a „Dicsőséges visszatérése” idejéhez, mi vagyunk az a nemzedék, akik ennek az eseménynek élő tanúi leszünk, a jelek, események, magán-kinyilatkoztatások mind ezt akarják mindannyiunk számára feltárni. Legyünk éberek, fogékonyak mint hűséges Tanítványai Urunknak, Jézus Krisztusnak! A hűséges papjainkért adjunk hálát, a szunyókáló papjainkért imádkozzunk, hogy ébredjenek föl, a Júdásoktól forduljunk el. Végül a harmadik, utolsó eljövetellel ne foglalkozzunk. Maradjunk a lényegnél, megszületett szívemben Jézus? Ha igen vigyázzak, hogy növekedhessen Ő,  amíg elmondhatom: „élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem!” Ámen.).
A világ teljesen be fog burkolózni az istentagadás sötétségébe, az Ő makacs visszautasításába, a szeretet törvénye elleni lázadásba. A gyűlölet fagyossága ismét elhagyatottá teszi a világ utcáit. Így szinte senki sem lesz készen az Ő fogadására! A nagyok alig fognak emlékezni rá, a gazdagok bezárják előtte az ajtót, mialatt övéi is igen el lesznek foglalva önmaguk keresésével, és önmaguk érvényre juttatásával... (ez utóbbi mondat nagyon lényegre utaló, a modern világ forgatagában,  nagyon sokan még övéi közül is elveszítették a helyes irányt, levették tekintetüket a keresztre szegezett Úrról, és összezavarodnak még a hiteles tanítás terén is, nem  beszélve az „idők jeleinek” helyes felismeréséről).
Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a Földön?” Váratlanul fog eljönni, és a világ nem lesz kész jövetelére. Ítéletre jön, amelyre az ember nem készül föl. El fog jönni, hogy megkezdje uralmát a világban, miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit. (legyen világos, erre a Földre jön el, másodszor, dicsőségben. Megtöri az Ördög hatalmát, és a Pokolba veti minden csatlósávval és elkárhozott lélekkel együtt, ezer évre. A Krisztusban elhunytak feltámadnak. A tisztítótűz megszűnik. Elkezdődik a második Földi Paradicsom, ahová átváltozva lehet bejutni, vagyis új ég és új Föld lesz. Ezt a boldog korszakot lezárja a „végítélet”, miután az ezer év végén még egyszer a Gonosz szabadon lesz engedve, és a Fiú visszaadja a hatalmat az Atyának, hogy Isten legyen mindenekben minden. Az lesz a legvégső állapot).
A Fiú második eljövetele is Édesanyja által valósul meg számotokra! Ahogy az Én szűzi méhem szolgált arra, hogy az Atya Igéje eljusson hozzátok,  úgy szolgál majd Szeplőtelen Szívem Jézusnak arra, hogy eljöjjön és uralkodjék köztetek. Ez Szeplőtelen Szívem órája, mert most készíti elő Jézus szeretete dicsőséges uralmának eljövetelét. Szeretett fiaim, készüljetek ti is, ahogyan Én, az Ő fogadására! E szent éj számotokra jel és kegyelem. Szegényes jászla mellé gyűjtelek benneteket, hogy betöltsük azt a nagy ürességet, melyet az emberiség készített számára (...)” (K. k. 1978. 12. 24.).

Sajnos, fájdalommal a szíveinkben kell tudomásul vegyük, hogy az illetékes magyar egyháziak részéről az „elbagatellizálások”, baklövések sorozata folytatódik, a levitt mi isszuk meg, rajtunk csattan az ostor: a Normafánál a Kápolna nem épült fel – Natália nővér, a Szeretetláng vakvágányon halad – Erzsébet asszony,  a Máriás Papi Mozgalom küldetése, délibáb? – nagyon halványan pislákoló mécses, mely még a bentieknek – tagjainak - is gyengén világít.  Szőkefalváról ne is beszéljünk, a lényeget úgy kerülik, a meghívott előadók, István atyával az élen, - tisztelet a ritka kivételnek - mint macska a forró kását. Neki fő „erénye” a gazdálkodás - mint egy nagy családosnak - és nem a Fény királynőjének üzenetei, annak kibontása, pedig sokunk szerint akik 17-én oda elzarándokolunk, azt várnánk el, hogy komoly eligazításokat kapjunk  a magán-kinyilatkoztatások témakörében, összefüggéseiben, miként tette annak idejében M. Gyula bácsi. Meggyőződésünk, hogy a Szűzanya amikor kifejezte óhaját,  hogy Szőkefalva imaközpont legyen, ezt akarta értésünkre adni, és akkor sokaknak a hozzáállása az imádsághoz, lemondáshoz, felkészüléshez gyökeresen megváltozna! Papjainkat a Szőkefalvi ötödik titok tartalma mintha nem érdekelné, homokba dugják a fejüket, mint a strucc!
Vonjuk le a tanulságot mi magunknak: papjainkra e téren egyelőre nem számíthatunk! A magán-kinyilatkoztatásokat bárki olvashatja, terjesztheti, a templomon kívül. Az Úr Jézus második dicsőséges eljövetelével kapcsolatosan  a legpontosabban, naprakészen és hitelesen Az Igazság könyve üzeneteiből tájékozódhat akit érdekel, vagy a netten: www.masodekeljovetel.hu , egészen a legfrissebb üzenetekig, pár nap lemaradással. Én is rendszeresen elolvasom és elgondolkozok rajtuk, csodálatosan kiegészítik a Kék könyvben leírtakat.
Befejezésül felvetődik a kérdés: milyen méltó ajándékot vigyek, adjak a Kisded Jézusnak, és Édesanyjának viszonzásul? Először is megígérem, hogy a napi rendszeres imáimat soha többé nem hanyagolom el, de segítsen meg erre, hogy fel tudjak nőni, és kitartani. Másodszor, naponta elvégezek egy koszorú rózsafüzért: a mi Szentatyánkért, XVI. Benedek pápáért, a hűséges főpapokért, papokért, látnokokért vagyis hiteles prófétáinkért és a hívekért, különös hangsúllyal azokért akik  a második eljövetel előkészítési munkálataiban tevékenykednek, beleértve a MPM- MM lelkiséget és a Keresztes Imahadjárat Imacsoportokat is, egészen az utolsó testvérünkig, aki elfogadja küldetésünket. Harmadszor, rendszeresen, naponta elvégezem az Irgalmasság rózsafüzérét, felajánlva az Úr Jézus Szent Szívének. Negyedszer, havonta elvégezem az Keresztes Imahadjárat Imáit, legalább egyszer. A MPM - Máriás Mozgalom lelkiség tagja vagyok és maradok. És ötödiknek, havonta legalább egyszer elvégezem: Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencedet!
Megjegyzésem, a Keresztes Imahadjárat Imáiból a minden napra kért imákat valamint a 72-es a Tanítványok imát bevettem a napi rendszeres imáim közé. Aki legalább egyszer átolvassa mind a száz hetven imát figyelmesen, meggyőződhetik, senki nincs kihagyva, aki még megmenthető, - ne feledjük, aki a Szentlélek ellen vét, annak nincs megbocsátásban része - a többi kinek-kinek a személyes választásától, döntésétől függ. Meg kell térni, amíg még lehet, mert a megtérésre adatott idő már hamarosan lejár, és utána vége, feltárul az Igazság de az ajtó bezárul! A Szűzanya több alkalommal figyelmeztetett, ne várjunk a megtéréssel a Nagyfigyelmeztetésig, mert sokaknak túl késő lesz, az események forgatagában, összevisszaságában nem tudnak megfelelően felkészülni és elkárhoznak. Lovat hegy alatt nem abrakolnak!   Kitör a minden idők  legádázabb keresztény üldözése az Antikrisztus és Hamis Próféta ténykedései miatt, és bujkálásra kényszerülünk, - a jövendöléseknek be kell teljesülniük - a tíz szűz példája akkor nyeri el igazi értelmét, a „balgák” miatt, az „okosak” nem kockáztatnak! A tét nagy: Pokol vagy Mennyország!

Kegyelmekben gazdag, örömteli Karácsonyt! Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!