2011. július 3., vasárnap

Mit kell tenni a bekövetkezése után?

Mária Julianna, 2011. május 9.  Szentségimádáson Jézus:
…..”A nagy figyelmeztetés után hirtelen jön a keresztényüldözés, ami nem tart sokáig.” (Évtizedekig nem, egy, legföljebb pár évig. Ez az én értelmezésem.) „Azok, akik megátalkodottak maradnak bűneikben, a keresztényeknek fogják tulajdonítani a nagy figyelmeztetést, ami rengeteg szenvedéssel jár mindazok számára, akik bűnben élnek. Sok papomat és hívemet meg fognak ölni. Templomaimat bezárják. Eltörlik a Szent Áldozatot. Nem lesz több Szentmise. Álmessiás fog uralkodni. Majd újból kinyitják templomaimat, de csak tévtanításokat fognak hirdetni. Szentírást most szerezzetek be, akár több példányban is, és helyezzétek biztonságba, mert hiánycikk lesz. Sokat elégetnek majd, és nem lesz könyvnyomtatás. Nagyon szomorú idők lesznek ezek. Igaz, szentéletű papjaim a rejtekben fogják bemutatni a Legszentebb Áldozatot, a Szentmisét.
Amikor mindhárom vezető politikust megölték, az arab világ összefog. Izraelt felmorzsolják, majd Amerika ellen fordulnak. Ledobják rájuk az atomot. Amerika lángokban fog égni. Ezzel elkezdődik a harmadik világháború.
Lezárul ez a korszak. Egy új következik. A béke és a szeretet kora. Az emberek egyszerűségben, hitben és szeretetben fognak élni egymással. Segíteni fogják egymást. Nagy lesz a szegénység, de annál több lesz a szívekben a szeretet. Nem az anyagot fogják bálványozni, hanem Engem, az élő Istent fognak imádni. Az idő közel. Legyetek éberek! Figyeljétek a jeleket! Egy kis idő, és minden beteljesül. Ez az ország (Magyarország), az Én Édesanyám országa, megmenekül a tűztől és a teljes pusztulástól. Itt nagyon sokan meg fognak térni. Mária országa nem veszhet el. Ő szüntelenül könyörög értetek. Én pedig minden kérésének eleget teszek, mert Ő az Én legszentebb Anyám, Aki felkísért Engem a Golgotára, és ott állt keresztem alatt. Látta iszonyatos kínjaimat, és együtt szenvedett Velem. Ezért a szenvedéséért, amelyet az Enyémmel egyesítve ajánl fel Atyámnak értetek, Atyám és Én minden kegyelmet megadunk Neki, hogy kiossza gyermekeinek, akikért könyörög. Hatalmas Közbenjáró az Én legszentebb Atyám, Akit nektek adtam a keresztfán, és Akinek első szent  királyotok felajánlotta országotokat.
Édesanyám soha nem vette le a kezét Magyarországról, és nem is fogja. Bízzatok Benne! Kérjétek az Ő nagyhatalmú közbenjárását, imádkozzátok a rózsafüzért! Édesanyám a ti imáitokkal egyesülve háborúkat tud megállítani. Járványokat tud elhárítani. Kérjétek, hogy Én álljak köztetek és ellenségeitek között! Én megtöröm a sátán hatalmát, és nem lesz ereje fölöttetek. Én Mindenható Isten vagyok. De csak a ti bizalmatok mértékében tudom nektek adni kegyelmemet. Bízzatok Bennem, és kérjetek sokat! Legfőképpen lelkeket kérjetek, akik mindörökké szeretnek majd Engem! Ez a legnagyobb kegyelem, amikor egy bűnösből szentet formálok. Ez a legnagyobb csoda, mert ez mindörökké megmarad. A szenteket az Én kiontott drága Szent Vérem mosta tisztára. Az Én drága kereszthalálom nyitotta meg számukra országom kapuját. Vegyetek példát róluk! Kezdetben ők is ugyanolyan gyarló emberek voltak, mint most ti. De eleséseikből mindig felálltak. Megtisztultak a bűnbánat szentségében, és erőt merítettek a szentáldozásból. Így tettem őket fokról fokra tökéletesekké, míg elnyerték az örök életet.
Gyermekeim! A földön az élet egy folytonos harc a sátánnal. Ha mindig ellene mondotok a kísértéseknek, ellenfelem tehetetlen lesz veletek szemben. Ti szüntelenül fölemelkedtek Hozzám, a sátán pedig megszégyenülve elmenekül. Ez az életszentség. Erre törekedjetek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

“Gyermekeim, amint a Nagyfigyelmeztetés megtörtént, és amikor a megtérés is bekövetkezett, akkor siessetek terjeszteni Szent Igéimet. Ez nagy fontossággal bír, mert ez döntő időszak lesz.  Az Én szeretett híveim munkái által, mindenhol, gyermekeim a helyes ösvényen fognak maradni. Ez az az idő lesz, amikor az ima és a megtérés meg tudja gyengíteni a pusztulás hatását, amelyet úgy az uralom, mint az Antikrisztus és a hamis próféták fognak előidézni.”

Mária Julianna, 2011. június 9. csütörtök délután a kegyelem órájában
Jézus a keresztényüldözéssel kapcsolatban ezt mondta: „Figyelmeztesd testvéreidet! Az idő közel. Vegyétek nagyon komolyan, és készüljetek fel rá, mert nagyon hirtelen jön. Ellenfelem már felkészült. A rejtekben minden elő van készítve. Gyermekeim, ha tudnátok, mi vár rátok, éjjel-nappal imádkoznátok. Készüljetek! Készítsétek a lelketeket, mert sokakat meg fognak ölni közületek. Az idő rövid. Imádkozzatok egymásért! Imáitokkal még sok bűnöst menekíthettek meg az örök kárhozattól.”

Figyelmeztetem most mindannyiatokat, arra,  hogy a régi útjaitokra már nem szabad visszatérnetek, miután Jelenlétemnek tanúi lettetek és tudatossá vált előtettek az, hogy a bűn nemcsak fájdalmat okoz Nekem, hanem a Pokolhoz vezető ösvényre terel benneteket. A Nagyfigyelmeztetés utáni időszak döntő tényező lesz a világ békéjében és megváltásotokban is.”

http://nagyfigyelmeztetes.hu/mit-kell-tenni-a-bekovetkezese-utan

Mit kell tenni a bekövetkezéséig?

Mária Julianna, 2010. augusztus 29.
Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő sürget. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Már közel van a nagy figyelmeztetés. Akkor meglátjátok gonosz tetteiteket, és nagyon fogtok sírni és bánkódni miatta. Már sokadszor figyelmeztetlek benneteket. Vegyétek észre az idők jeleit! Egyik katasztrófa a másikat éri.
Hamarosan meglátja mindenki lelke állapotát, és azt, hogy ha abban a pillanatban meghalna, hová jutna. Sokan meg fogják látni a poklot, ahová juttatnák őket bűneik, ha meg nem bánják azokat. Rettenetes félelem és iszonyatos borzongás lesz úrrá sok bűnös lelken. Én ettől akarlak megkímélni benneteket.
Mindez már a küszöbön van. Ezért, ha jót akartok magatoknak, szakítsatok a bűnnel, bánjátok és gyónjátok meg gonosz tetteiteket, mulasztásaitokat, és tiszta lélekkel járuljatok a szentáldozáshoz. Akkor megmentitek a lelketeket, és boldogok lesztek a figyelmeztetéskor, mert ha tiszta a lelketek, akkor a mennyet fogjátok látni, mint örök végcélt, ahová a tisztítótűz után mentek. A bűnöket ugyanis le kell vezekelni. Éljetek szüntelen készenlétben!”

Mária  Julianna, 2010.október 24.
Szentségimádáson Jézus: „Nem az számít, hogy milyen imát mondotok, és milyen szavakkal van megfogalmazva. A tartalom számít, a saját szavaitokkal, és legyen hittel teli, és jöjjön szívből. Aki Bennem bízik, az meg nem szégyenül. Én, a ti Megváltó Jézusotok mindig meghallgatom a lelkekért mondott imáitokat, és megmentem mindazokat, akikért imádkoztok. Éljetek ezzel a nagy lehetőséggel! Kérjetek sokat! Imádkozzatok a világ végezetéig élő összes lelkekért!”


Mária Julianna, 2010.november 2.
Szentségimádáson Jézus: „Kiárasztom erre a bűnös romlott világra Szentlelkemet, Aki minden cselekedetre fényt derít. Az emberek meglátják saját nyomorúságukat. Sírni és zokogni fognak bűneik miatt. Meglátják, mennyi kárt és nyomort okoztak kapzsiságukkal. Meglátják, hogy hová vezet a bűn. Az örök kárhozatba. Beleborzadnak a félelembe, hogy hová juttatnák őket bűneik. De még egyszer kiárasztom rájuk irgalmam bőségét, megmutatom nekik végtelen szeretetemet. Ha elfordulnak bűneiktől, és megbánják azokat, eltörlöm nyomorúságukat és bűneiket. Irgalmasan megbocsátok nekik, és új életet kezdhetnek Énbennem, Aki az örök élet vagyok. Rajta! Sirassátok meg bűneiteket, és jajveszékeljetek! Most, amíg még nem késő. Mert ha már kiment a lelketek porsátor testetekből, akkor már nem képes többé változni. A lélek is megmerevedik, mint az élettelen test, és örökre viselnie kell a követ kezményeket. Jaj azoknak, akik nem tartanak bűnbánatot! Örökre elvesznek.“


Mária Julianna, 2011. június 7.
Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyermekeim! Térjetek meg! Ne várjátok meg a nagy figyelmeztetést, mert akkor már késő lesz. Sokan meg fognak halni félelmükben. Mindenki, aki halálos bűnben él, látni fogja a poklot, ahová földi élete után mennie kell, ha nem tart bűnbánatot. Gyermekeim! A pokol rettenetes kínszenvedés, ami örökké tartó iszonyatos állapot. Kérlek titeket, fogadjátok meg szavam! Tartsatok bűnbánatot! Keljetek fel bűneitekből, amíg még nem késő!”

2011. május 31. A Garabandáli jövendölés
„Most készüljetek fel erre az eseményre,  mert csak egy pár hónapotok maradt hátra, hogy felkészíthessétek lelketeket.”
Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét,  amennyi csak lehetséges.”

„A világon minden gyermekemnek figyelmeztetnie kell az elveszett lelkeket,  arra, ami be fog következni. Sürgessétek meg őket,  mert itt az ideje,  hogy beismerjék bűneiket. Nagyon fontos,  hogy minél több ember kegyelmi állapotba kerüljön,  mert különben a sokk miatt, nem biztos,  hogy túlélik ezt az eseményt.”

2011. május 30. Az Igazságszolgáltatás …
“Világ katolikusai, keressétek fel a gyóntatószékeket,  ha azt akarjátok,  hogy Szeretetem és Irgalmasságom hasznos legyen számotokra. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek,  hogy milyen bűnbánóak vagytok,  hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Őt,  hogy bűneiteket megbocsássa.”

“Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az imában. Igen, az ima nagyon hasznos,  de minden, amire megkérlek benneteket, hogy szóljatok Hozzám,  beszélgessetek Velem, olyan módon,  mint egy jó baráttal tennétek. Nyugodjatok meg és bízzatok Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár,  hogy kiöntsem rátok.”
“Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak,  ha a bűn bemocskolja lelküket. Megvetem a bűnt, de szeretem a bűnöst. Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad nyugtalankodnotok. Soha. Ha őszintén megbánjátok bűneiteket, meg lesz nektek bocsátva.”
“Ne feledjétek: minél több ember lesz erre az eseményre figyelmeztetve, annál több lélek fog megmenekülni.  Imádkozzatok, imádkozzátok az Irgalmasságom Rózsafüzérét, azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt meg fognak halni.  Szükségük van imáitokra.

2011. június 8.  A szeretet üzenete…
“Nagyon fontos, hogy gyermekeim beszéljenek barátaiknak és családjaiknak erről a nagy eseményről, hogy megmentség ezek lelkeit, nem számít, ha azok nevetni fognak, vagy nevetségessé teszik mindazt, amit elmondtok, mert később meg fogják nekik köszönni.”

“A Nagy Irgalmasság, melyet a Nagyfigyelmeztetés során fogok mutatni nektek, egy új béke korszakához vezet. Fogadjátok el ezt, és a büntetés el fog maradni. Ha visszautasítjátok, akkor csak egyedül az Én  követőim menekülhetnek meg. A többieknek már túl késő lesz.”

http://nagyfigyelmeztetes.hu/mit-kell-tenni-a-bekovetkezeseig

Miért következik be?


Mária Julianna, 2010. október 5.
„Nagyon szeretlek titeket! Szeretetből figyelmeztetlek benneteket!”

Szentségimádáson Jézus: ” Most egy új korszak köszönt erre a világra, amit csak nagyon kevesen fognak megérni. Eléri ezt a földet igazságosságom haragja. A nagy figyelmeztetés már útban van. A nagy természeti katasztrófák, és szerte a forrongások ennek a jelei. Gyermekeim, készüljetek! Hamarosan meglátjátok cselekedeteiteket, és bűneiteket, amelyekkel keresztre szegeztetek Engem a szívetekben. Én mégis irgalmasan tűrtem és vártam mindeddig. De ti süketek és vakok maradtatok. Kegyelmeimet elutasítottátok. Nélkülem akartatok élni. De Nélkülem csak a vesztetekbe tudtok rohanni. Ezért lépek közbe, hogy ezt megakadályozzam. Az ember élete nem a földi élet csupán. Nem ennek a világnak az élvezete. Az ember lelke, személye, tudata és énje örök, mert Én, az Isten az örök életre teremtettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy csak a földi test oszlik fel, de a lelketek, a személyetek örökké él. Minden ember életében két végállomás lehetséges: mennyország vagy pokol. Én mindenkinek megadom a szükséges kegyelmet, hogy a mennybe jusson. De ha mindvégig ellenáll, akkor saját magát taszítja a pokolba. Örökre viselnie kell a következményeit. Én ettől akarok megóvni mindenkit.” ……

Mária Julianna, 2011. április 22.
Nagycsütörtök éjjel Szentségimádáson Jézus: “Az idő rövid. Most jön a nagy figyelmeztetés. Mindenki meglátja lelke állapotát, és nagy lesz a zűrzavar. Sokan keresnek majd papot, aki meggyóntatja őket, és kiszolgáltatja a szentségeket nekik. Akik életszentségben élnek, mint te is, azok nagyon boldogok lesznek. Ott folytatják tevékenységüket, ahol abba hagyták a tevékeny szeretetet.”

Mária Julianna, 2011. május 9.
Szentségimádáson Jézus: ……”Megtisztítom ezt a világot.” ……
„Sokáig vártam, kérleltem őket, hogy térjenek meg. Prófétáim által üzeneteket tártam eléjük. De ők Rám se figyeltek, hátat fordítottak Nekem. Most már lejár a türelmi idő. Elérkezik haragom nagy napja, amelyen szétzúzom a gőgösöket, paráznákat és erkölcsteleneket, a hatalmaskodókat és a mammonimádókat. Már nem kérlellek benneteket, úgyis hiába. Most bejelentem: Isten nem tűri tovább az álnokságot, a hazugságot, a kéjelgést, az abortuszt, az eutanáziát, a gyengék és az elesettek eltaposását és megsemmisítését. Elégtételt veszek minden bűnöstől. Sokan mennek az örök kárhozatra.”…
”Éljetek szüntelen készenlétben! Még az igazakat is megrostálom. Tartsatok ki a reményben, a belém vetett bizalomban és a hűségben, mert csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Erre áldalak meg titeket, drága kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
„Ez azért van, mert Én egyenként mindannyiatokat szeretem, és meg akarlak menteni benneteket. Dédelgetni akarlak benneteket, és el kell mennem a végsőkig,  hogy közelebb tudjalak Szent Szívemhez hozni benneteket.”
„Örüljetek, mert a Nagyfigyelmeztetés meg fog menteni és közelebb fog hozni benneteket Szent Szívemhez.”
„Köszöntsétek a Nagyfigyelmeztetést, mert akkor megadatik nektek a bizonyíték arra, hogy van Örök Élet, és ti tudjátok, hogy ez milyen fontos.”

http://nagyfigyelmeztetes.hu/miert-kovetkezik-be-a-nagyfigyelmeztetes

Mi az a “Nagyfigyelmeztetés”?

Az alábbiakban az üzenetekből vett idézeteket hívtuk segítségül
a “Nagyfigyelmeztetés” megértésére:

Mária Julianna, 2010. augusztus 29. “Szentségimádáson Jézus…”
”Már közel van a nagy figyelmeztetés”….” Akkor meglátjátok gonosz tetteiteket, és nagyon fogtok sírni és bánkódni miatta. Már sokadszor figyelmeztetlek benneteket. Vegyétek észre az idők jeleit! Egyik katasztrófa a másikat éri. Hamarosan meglátja mindenki lelke állapotát, és azt, hogy ha abban a pillanatban meghalna, hová jutna. Sokan meg fogják látni a poklot, ahová juttatnák őket bűneik, ha meg nem bánják azokat. Rettenetes félelem és iszonyatos borzongás lesz úrrá sok bűnös lelken. Én ettől akarlak megkímélni benneteket. Mindez már a küszöbön van.”

„Irgalmasságom nagy ajándékát hozom el nektek. A Nagyfigyelmeztetés mindenkinek esélyt fog arra adni, hogy láthassa bűneit, amelyekkel megbántanak Engem, és lehetővé teszi az Igazság megismerését. Csak akkor fogjátok igazán megérteni azt a szomorúságot, amelyet érzek, amikor fel tudjátok fogni a bűn szennyét, amely bennetek van.”

2011. február 6.  Készülőben vannak a globális megtérések
„Ez a nagy esemény meg fogja nyitni szíveteket, és hódolattal fogtok arra a csodálatos szeretetre nézni, amit irgalmasságom által megmutatok nektek.”
„Legyetek hálásak, amikor ez bekövetkezik,  mert a büntetések a ti megmentésetekre szolgálnak.”
„Ilyen módon kaptok még egy esélyt arra, hogy visszatérjetek Hozzám. Amint látjátok, mindannyiatokat szeretem, olyan mélyen és szenvedélyesen, hogy megteszek értetek minden lehetségest, hogy a sátán karjaiból megmenthesselek benneteket.”

Mária Julianna,  2010. május 4. “Szentségimádáson Jézus…”
„Drága kislányom! A nagy figyelmeztetés már nagyon közel van. Minden ember meglátja bűneit, és annak következményeit, amit a környezetére gyakorol. Nagyon szomorú napok lesznek ezek mindazok számára, akik nem az Én ösvényemen járnak, amely az üdvösségre vinné őket, hanem a széles utat választották, amely a pokolba vezet.”

2011. május 20. Összezavarodottság…
„Ezen az úton kaptok még egy esélyt arra, hogy visszatérjetek Hozzám. Amint látjátok, mindannyiatokat szeretem, olyan mélyen és szenvedélyesen, hogy megteszek értetek minden lehetségest, hogy a sátán karjaiból megmenthesselek benneteket.”

„A Nagyfigyelmeztetéstől nincs mitől félnetek.”
„Ez gyermekeim,  egy mentő kegyelem lesz számotokra és megvédi azokat, akik arra lennének ítélve,  hogy átlépjék a pokol mélységének kapuit.”

„A Nagyfigyelmeztetés, a tisztulás tapasztalata lesz mindenki számára. Lehet, hogy részben ez kellemetlen lesz,különösen azoknak, akik súlyos bűnben élnek, mert először életetekben látni fogjátok, hogy milyen az, amikor Isten világossága eltűnik életetekből. Ezek a lelkek az elhagyatottságot fogják megtapasztalni,  azoknak az elhagyatottságát, akik halálos bűnben halnak meg. Ezeknek a szegény lelkeknek, akik meghalnak túl késő lesz már ahhoz, hogy Istenhez könyörögjenek bűneik bocsánatáért.”

„Ne utasítsátok vissza ezt az ajándékot. Két kézzel ragadjátok ezt meg. Hagyjátok, hogy a Nagyfigyelmeztetés lehetővé tegye azt, hogy Bennem eggyé válhassatok. Ha ezt teszitek, és a vezetésért könyörögtök,  akkor a Földi Új Paradicsommal lesztek megjutalmazva, ahol már nem fogtok szükséget szenvedni.”

http://nagyfigyelmeztetes.hu/mi-az-a-nagyfigyelmeztetes

A NAGY FIGYELMEZTETÉS (San Sebastian de Garabandal, Rionansa)

A NAGY FIGYELMEZTETÉS


Rövid összefoglaló arról, amit a látnokok "nagy figyelmeztetésnek" neveznek.
IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az egyház kapuit  ostromolják, "nagy jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot".
A garabandáli látnokoknak a Kármelhegyi Boldogasszony megmutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a  jelenésekről szóló szakirodalomban és a hívek között is nagy  figyelmeztetés néven vált közismertté.
A garabandáli látnokok szerint a  nagy figyelmeztetés egy lelki élmény lesz:
  - amelyet az egész emberiség minden tagja ugyanabban az időpontban él majd át;
  - egy égi fényjelenséggel fog kezdődni, mely jelenséget minden ember látni fog;
  - mindenki úgy fogja érezni, hogy ez az égi fény belé hatol;
  - ettől a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva,
  - megszűnik a külvilággal való érintkezésünk,
  - úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne,
  - az egész hasonlatos lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;
  - szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkkel,
  - és látni fogjuk mindazokat a bűneinket, amelyeket életünk során elkövettünk,
  - valamint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s mindezeknek a következményeit;
  - ebben a pillanatban minden ember tudni fogja, hogy ezt az élményt Isten idézte elő a lelkekben;
  - minden egyes ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és hogy csak az Ő törvényei szerint szabad élni;
  - ez a lelki élmény ítéletszerű lesz ugyan, de nem ítélet lesz;
  - minden bűnünket úgy fogjuk látni, mintha Krisztust Magát kínoznánk velük,
  - illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szenvedéseket okozunk Krisztusnak bűneinkkel;
  - ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát,
  - akaratától függetlenül minden egyes  akkor élő ember át fogja élni,
  - mindannyiunknak szörnyű élmény lesz szembesülni bűnös voltunkkal,
  - sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bűneikkel okoztak;
  - az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.

Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden ember által alkotott gépezetnek meg kell állnia a Földön, hiszen a gépezetek kezelői is ezzel  az élményükkel lesznek elfoglalva.
 
Istennek a nagy figyelmeztetéssel az a célja, hogy rádöbbentse az emberiséget arra, hogy bűnös életet él, s ezáltal saját vesztébe rohan, de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útja a megtérés, és fiának, Jézus Krisztus Urunknak a követése.
A nagy figyelmeztetés  Isten utolsó előtti nagy figyelmeztetése az emberiség megtérésére  a  Föld megtisztulása előtt.Ennek hatása azonban még mindig nem lesz  elégséges,sokan még ennek az élménynek sem fognak hinni. A  tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a sátán erői "tudományos"   magyarázatokkal fogják ellátni az embereket, igyekezvén meggyőzni őket arról, hogy ez a nagy figyelmeztetés nem Isten műve volt. Ezért sokan a sátán erőinek fognak majd hinni,és folytatni fogják bűnös  életüket.

Ezért Isten a nagy figyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is adni fog az emberiségnek, amelyre már nem lehet majd semmilyen   tudományos magyarázattal szolgálni. Ez a csoda (többek között) Garabandálban lesz látható a nagy figyelmeztetéstől számított tizenkét hónapon belül.
Ha az emberiség ezután sem fordul vissza Istenhez, akkor következik az ítélet...

Mária Julianna, 2011. május 9. Szentségimádáson Jézus:
„Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. Még egy utolsó esélyt kap az emberiség. Mindenki meglátja cselekedeteit az Én szememmel. A bűnösök nagyon sokat fognak szenvedni. De még adok egy utolsó esélyt, hogy megbánják gonosz tetteiket. Sokan meg fognak halni a rémülettől, mert bűneik láttán elfogja őket az iszonyat és az undor, amelyet Én adok a szívükbe. Meglátják a poklot, amelyet cselekedeteikkel kiérdemeltek. De még egyszer lesz visszaút. Még megtérhetnek Hozzám. Kérlek benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok a bűnösökért!!!”

„Ez az esemény a világon,  sok embert sokkolni fog,  mert ez, egy dramatikus esemény lesz, amikor az ég meg fog nyílni és szerte a világon kilövellnek az Irgalmasság sugarai. Sok ember nem fogja megérteni,  hogy mi is történik valójában. Olyan sokk alatt lesznek,  hogy tévesen azt fogják hinni,  hogy eljött a világ vége. Mondd meg nekik,  hogy örüljenek,  mert tanúi lehetnek dicsőségemnek, és ha rendesen fel vannak rá készülve,  akkor ez számukra Irgalmasságom leglátványosabb példája lesz, a keresztre feszítésem napja óta.”

2011. május 30. Az Igazságszolgáltatás …
“Sok-sok lélek nehezen fogja azt megérteni, hogy ez az esemény mit is jelent valójában. Ennek következményeként sokan fognak a sokk miatt meghalni,  ami elszomorít Engem, mert amikor ezek a lelkek meglátják lelkük  siralmas állapotát, nem fogják túlélni.”
“Egyedül csak azok lesznek kellőképpen felkészülve,  akik szívükben erős szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt,  az Örök Atya iránt.”
“Ami pedig a többit illeti:  olyan brutális lesz a sokk, ami éri őket,  hogy holtan fognak összerogyni,  amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késő lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra.”

“A világ, a következő hónapokban, amelyek a Nagyfigyelmeztetéshez vezetnek,  kissé elcsendesül, és különösnek fog tűnni. Bár ez látványosan fog megtörténni,  mert látható lesz az égen,  mégis olyan csendes, belső, misztikus élmény lesz, hogy ti,  a saját lelkiismeretetekkel való hangtalan találkozásra,  jobban fel szerettetek volna készülni.”

2011. június 5. Összeütközik két üstökös, …
“Mielőtt bekövetkezne a Nagyfigyelmeztetés, nagy jelek lesznek láthatóak az égen. A csillagok olyan csattanással fognak összeütközni, hogy összezavarja az embereket, mert az égen végbemenő látványosságot katasztrófának hiszik. Miközben ezek az üstökösök elhaladnak, egy nagy vörös égbolt keletkezik, és Keresztem jele szerte a világon mindenki által látható lesz. Sokan félni fognak. De Én azt mondom nektek: Örüljetek, mert először az életetekben valódi Isteni Jelet fogtok látni, ami egy nagy hír jelképe lesz a bűnösök számára.”
„Amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt, az égen látni fogjátok a keresztet, tudni fogjátok,  hogy ez szeretetem jele irántatok.”

„Szeretett leányom, most készítsd fel gyermekeimet, mert nagyon hamar teljes Dicsőségem és Irgalmasságom Színe elé fognak kerülni. Nagyon hamar meg fogom Magam mutatni minden egyes férfinak, nőnek és  minden bizonyos kor feletti (7 év feletti/ lsd. 2011. jan. 28-i üzenet) gyermeknek.”
„Örvendjetek, mert ti, először, valamennyien szembe fogtok nézni Velem. Sok embert elönt majd a szeretet és a boldogság, olyan csodálatos lesz ez az egyesülés. Lesznek, akik félni fognak. De nincs mitől félnetek, mert Én mindannyiatokat szeretem.

2011. június 22. A Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja, hogy Isten létezik…
“Szeretett gyermekeimnek is tudniuk kell azt,  hogy hamarosan jönni fogok, és szembe kell nézniük Velem. Mióta szeretném megmutatni nekik, hogy Én valóban létezem és mennyire vágyódom látni az örömöt arcukon, amikor tanúi lesznek szeretetemnek és Irgalmasságomnak! Akkor sok gyermekem fog térdre borulni, és a megkönnyebbülés könnyeit sírni. Az öröm és boldogság könnyeit. A csodálat és a szeretet könnyeit.”

Nagyfalui üzenet, 2011. július

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JÚLIUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
82. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 11; 13; 14; Lk.1) 
Havi mottó: „Boldogok a holottak, akik az Úrban halnak meg, mert tetteik elkisérik őket! (Jel. 14,13)
Havi imaszándék: a Szűzanya és Éva Asszony szándékára ajánljunk fel mindent, hogy ezáltal sokszoros kegyelemben részesüljünk!
Konkrét feladatunk: kilenceddel készüljünk Éva Asszony hazaköltözésének az évfordulójára!
A Szűzanya és Éva Asszony rendkívűli üzenete 2011 júliusában
Szeretett engesztelő gyermekeim! Jézus Szent Vére hónapjában Éva gyermekemmel együtt elmondjuk nektek, hogy jelenleg minek az ideje van.
Jelenleg Jézus Szent Vére és az Én Könnyeim értékesítésének az ideje van. Tudnotok kell, ha önmagatokat és szeretteiteket az Én értetek hullatott Könnyeimbe helyezitek mély bűnbánatra fogtok jutni, Jézus Szent Vére által pedig bűnbocsánatot fogtok nyerni. Ezt a kegyelmet necsak ismerjétek, hanem éljetek is vele minden nap.
Jelenleg a hálálkodás ideje van! Arra kérlek titeket, hogy a sok panaszkodás és elégedetlenség helyett vegyétek észre a sok jót, amit naponta kaptok és érte hálálkodjatok. Tanuljátok meg életetek minden helyzetében kimondani: hála Istennek! A hálás engesztelő egészséges lelkületű, ezért bőséges kegyelemben részesűl.
Jelenleg az önzetlenség ideje van. A világban nagyon sok  szegény a gazdagok önzése miatt szenved. Istentől kiválasztott zarándokhelyek az emberek önzősége miatt épülnek évtizedekig. Pedig ezekre a szent helyekre és az ottani kegyelmekre nektek van szükségetek. Egyesek azért nem adakoznak még Isten művére sem, mert azt gondolják, hogy ezáltal szegényebbek lesznek és annyival is kevesebbet költhetnek önmagukra, elképzeléseikre. Isten és az emberek előtt kijelentjük, aki önként, szabadon és szeretettel az anyagi javainak a tizedét „egy szent célra” képes felajánlani százannyit fog kapni már a Földön és az örök életet. Ha Jézus kijelentését igaznak tartjátok, a tized felajánlását legalább egy évig próbáljátok ki. Éva gyermekemmel együtt hálásak vagyunk nektek minden egyes tégláért, amit eddig a Szentháromság Hegybe fektettetek. A jutalmatok nem fog elmaradni!
Jelenleg a lelki harc ideje van! Nektek nem egymás ellen, hanem a bennetek és a körülöttetek lévő gonosz ellen kell harcolnotok. Az igazi engesztelő, akkor harcol helyesen, ha csak az Egyház által ajálott eszközöket használja: az imát, böjtöt, felajánlott szentmiséket... és nem az ördögi praktikákat.
Jelenleg a misszió ideje van! Ha valóban értékelitek az üzeneteket és a tanításokat, amit a Szentháromság hegyén kaptok, akkor azokat tovább adjátok. Arra kérlek titeket, hogy tegyetek félre minden emberi félelmet és bátran menjetek előre a természetfölötti tanúságtétel útján, mert sokak megtérése, gyógyulása, megszabadulása tőletek fog függni.
Jelenleg a megedződés ideje van! A vas úgy válik erős acéllá, ha a tűzből a hideg vízbe teszik. Ti úgy váltok erős, edzett engesztelőkké, ha csendesen és békésen élitek meg életetek mélységeit és magasságait. Változtassatok mindazon a helyzeteken, amin lehet változtatni. Amin nem tudtok változtatni, azt fogadjátok el és tegyétek Isten Kezébe, akinek minden lehetséges!
Jelenleg az egység, az összefogás ideje van! Előre megmondjuk nektek, készüljetek fel, mert a közel jövőben olyan rendkívüli idők fognak jönni, amelyen csak az Égiekkel és a testvéreitekkel szoros egységben fogtok tudni győztesen átmenni. A köztetek lévő egység a leghatalmasabb gonoszt is képes lesz megkötözni. Az Egység az Jézus Krisztus! Vigyázzatok sohase a rosszban, mindig csak a jóban fogjatok össze.
Jelenleg a szeretetkinyilvánítás ideje van!  Családotokban mondjátok gyakran egymásnak: szeretlek téged, úgy ahogy vagy. Engesztelő közösségetekben bátran mondjátok egymásnak: örülök neked testvérem. Tudnotok kell, hogy a szeretettel kimondott szavak gyógyítanak titeket.
Jelenleg a soha visssza nem térő kegyelmek ideje van! Készüljetek fel, mert a Szentháromság az elkötelezett engesztelőket, akik együttműködnek az isteni kegyelemmel, rendkívüli módon fogja megdicsőíteni. Jelenleg többnyire csak az áldozatot érzitek. Eljön az idő rövidesen, amikor a Szentháromság égi hatalmával fog megajándékozni titeket. A elkötelezett engesztelők az utolsó időben Isten erejével betegeket fognak gyógyítani, bűnösöket fognak a pokoltól megmenteni, ördögtől megszállottakat fognak megszabadítani és halottakat fognak feltámasztani. Attól függően, ki mennyi jó pontot gyűjt a mostani időben, annak arányában lesz Istentől megdicsőítve.
Jelenleg a hivatások kialakulásának az ideje is van! Lesznek közületek független személyek, akik az Isten által rendelt időben a Szent Hegyre fognak költözni és ott fognak segíteni az örök szentségimádásban, a zarándokok fogadásában és az ügyek rendezésében. Lesznek elkötelezett családosok, akik Nagyfaluba és a környékre fognak költözni és ők is segíteni fognak, amennyiben idejük, erejük és lehetőségük megengedi. Lesznek missziós lelkületü engesztelők is, akik a Szentháromság hegyen kapott erőt és világosságot a világba fogják vinni.
Jelenleg a halálra való felkészülés ideje is van! Lesznek sokan a világban, akik a Nagy Figyelmeztetéskor a meg nem bánt bűneik sokaságát látva meg fognak halni. Lesznek olyanok is, mint Éva Asszony, akik a szenvedés mellett a halált is fogják vállalni a lelkek megmeneküléséért. Ne féljetek a jövőtől, mert mindenki az Istentől kapott feladathoz a rendkívüli kegyelmet is meg fogja kapni.
Befejezésül mondjuk, ha a jelenlegi soha vissza nem térő kegyelmi időt a lehető legjobban fogjátok megélni, a Szentháromság Általunk, a kegyelem teljességével fog megáldani titeket!”
 
TANíTÁS A TIZEDRŐL
Éva Asszony hazaköltözése után is (2010 júl.19) folyamatosan tanít minket. Legutóbb arra kért, hogy Égbe költözésének az első évfordulóján a tizedről beszéljünk az engesztelő közösségnek.  Kérte, hogy az Ő nevében köszönjünk meg minden felajánlást, amelyet a Szentháromság hegy kiépítésére fordítottatok. Kijelentette, a világban, az Egyházban és a családokban is azért vannak anyagi problémák (gazdasági válság), mert az emberek nagy része önző módon elfeledkezett a tizedről, amit Isten kér mindenkitől a Szentírásban! Éva Asszony azt üzeni mindannyiunknak, ha a fizetésünknek (nyugdíjunknak) és a jövedelmeink tizedét megtanuljuk „egy szent célra” felajánlani, akkor az összes anyagi javainkon Isten rendkívüli áldása lesz.
Éva Asszony rámutatott a Szentírás néhány részletére:
-         Mt. 23,23 – itt azt olvashatjuk, hogy az irástudók és farizeusok az összes kerti veteményből a papoknak tizedet adtak!
-         Zsid. 7,1-10 – „Melkizedek, a fölséges Isten papja volt, aki megáldotta Ábrahámot. Ábrahám (ezért az áldásért) tizedet adott neki mindenéből. Lévi és fiai, mivel papi tisztet viselnek, megvan a törvényes joguk rá, hogy Ábrahám leszármazottaitól tizedet szedjenek”.
-         Mk.10,28-31„Bizony mondom nektek, mindenki, aki Értem és az Evangéliumért lemond az otthonáról, testvéreiről vagy földjéről (anyagi javairól) százannyit kap ezen a világon és a másvilágon az örök életet!”
Jelenleg, még azt is kérik az Égiek, hogy a Nagy Figyelmeztetés előtt a szenvedélybetegek megtéréséért mondjunk le teljesen a szeszes italról és a kávéról. Az Úr Jézus azt akarja, hogy tiszta testtel – lélekkel – elmével készüljünk a Vele való találkozásra.
-         Lk. 21,1-4 – Az Úr Jézus megdicsérte a szegény asszonyt, aki az utolsó két fillérrét - Istenre hagyatkozva - a templom perselyébe dobta. Érdekes, azt sehol sem olvassuk a Szentírásban, hogy a tized miatt és az önzetlen adakozás miatt a zsidók csődbe mentek vagy éhen haltak!
-         Lk. 16,9 – Az Úr Jézus kéri: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal (pénzzel), hogyha majd elfogy befogadjanak az örök hajlékba!” A tizedet felajánlott szentmisékre (kilenced, gregorián) is fordíthatjuk élő és elhúnyt szeretteink javára. Mindazok, akik felajánlott imáink, böjtjeink, szentmiséink, anyagi javaink által meggyógyúlnak, a rossztól megszabadulnak, a purgatóriumból a Mennybe jutnak, a Földön és az Égben örökké hálás barátaink lesznek.
Megdöbbentő volt hallani Éva Asszony erőteljes kijelentését: „A tized, az nem a tietek, hanem az Isten tulajdona!” „A tizedet, csak szent célra használhatjátok fel!” „Aki a tizedet Istentől elveszi, az a saját kárán dolgozik!” Még arra is kért bennünket, hogy az időnknek a tizedét is, amely napi két és fél óra, adjuk vissza Istennek! Az elkötelezett engesztelőket kéri Éva Asszony, hogy önként, szabadon és szeretettel ajánlják fel a tizedet a Szentháromság hegy kiépítésére. Emlékeztetett arra is Éva Asszony, hogy Ő és a lelkivezetője eladták a házukat és az összes pénzt a Szetháromság hegybe fektették. Ők, először nem kértek, hanem önzetlenül, Isten dicsőségére és a lelkek javára adakoztak. V. Ilona a havi tizedét szentmisékre fordítja, azokért, akiknek születés-, névnapjuk, házassági évfordulójuk van a családban vagy a közösségben.
Voltak és vannak önzetlen személyek az engesztelő közösségben, akik az eladott javaik tizedét felajánlották a Szentháromság hegy javára. Az önzetlen engesztelőknek köszönjük meg azt, hogy a nagy utat rendbetettük, a két parkolót elkészítettük, a Remény Anyja kápolnáját felépítettük, a Szentháromság hegy útjait leköveztettük, a lépcsőket megcsináltatattuk, Jézus és Mária Házát bepucoltattuk, Éva Asszony sírját rendbe tehetjük. Mi vár reánk a jövőben? A villany bevezetése, a hegyi plébánia és a Kiengesztelődés Házának a felépítése, egy kút fúrása, a magas földfalak kikövezése, stb. Ezek mind elkészülhetnek a Nagy Figyelmeztetésig, ha a tizedet felajánljátok. Mindezek után elindulhat a Szentháromság hegyen a folyamatos engesztelés és a szentségimádás. Ez a csúcs, amit együtt elérhetünk.
Befejezőleg, elmondom még azt is, mi lesz a következménye annak, ha komolyan vesszük a tized felajánlását. Mindenféle helytelen és bűnös viszonyúlásunk a pénzhez felszámolódik. A Szentháromság zarándokhely kiépül. Isten bőségesen megáldja az összes javainkat, egész életünket. Lelki békét, szabadságot, elővételezett Mennyországot kapunk a szívünkbe. Purgatórium nélkül fogunk a Mennybe jutni, mint Éva Asszony. A Szentháromság ígérete szerint: Isten eltörli személyes és családi bűneinket, azok után járó büntetéseket és az összes őseinket kiszabadítja a tisztítótűzből. Ki-ki szabadon mérlegelje a tizede felajánlását, hogy megéri-e neki! Én, mint az engesztelő közösség lelkivezetője, a társvezetővel és Éva Asszonyal azt ajánlom nektek, elkötelezett engesztelőknek, legalább egy évig próbáljátok ki a tized felajánlását. Ha meg fogjátok tapasztalni ennek rendkívüli következményeit a családi életetekben és a Szentháromság hegyen, csak akkor folytassátok tovább. Éva Asszony hazaköltözésének az évfordulóján, a Szentháromság, a Szűzanya, az összes Angyalok és Szentek rendkívüli áldását közvetíti az összes engesztelők számára!
„Ne felejtsétek el soha: szeretlek titeket, örülök nektek és hazavárlak titeket! Éva Asszony!  
Házi feladat júliusra:
„ISTENEM SEGITS, HOGY MINDEN NAP JÉZUS SZENT VÉRÉBE ÉS SZŰZ MÁRIA SZENT KÖNNYEIBE HELYEZZEM MAGAMAT ÉS SZERETTEIMET, HOGY BŰNBÁNATOT ÉS BŰNBOCSÁNATOT NYERJÜNK!
Előretekintés 2011 augusztusára:
Augusztusban 4-5-6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Augusztusban megünnepeljük a Mennyei Atyát és az új karizmát az első évfordulóján.
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Fokozódik a sátán harca, hogy kételyt ébresszen ezen üzenetek iránt

2011. július 2. szombat; 10:00

Leányom, mivel az üzenetek az egész világot áthatják, nehéz lesz számodra ez az időszak. Több ember meg fogja támadni az üzeneteket, és ha megteszik ezt,  akkor el is fogják utasítani ezeket.
Úgy fognak terjedni Szent Szavaim, mint ahogy azt már megmondtam. Most még nyilvánosabbá akarom tenni üzeneteim legfontosabb alappontjait. Te már tudod, hogy ezt hogyan kell tenni, tehát kezdd el,  még ma. Amit elvárok tőled, az számodra kihívás, de mindezekhez továbbra is segítséget fogsz kapni.
Eközben szükséged lesz másokra, hogy imádkozzanak érted, mert fokozódik az a csata, amelyet a sátán folytat, hogy ezen üzenetek iránt kételyt ébresszen. Imádkoznod kell, hogy védelemben legyen részed a fájdalmak miatt, amelyeket mások által fogsz megtapasztalni. Fogadd el,  hogy a megpróbáltatások sorozata nagyon fontos, hogy megmaradj az alázatosság állapotában. Tudnod kell,  hogy te vagy az Én hangom a világhoz. Olyan gyorsan hirdesd Hangomat, ahogyan csak tudod.
Szeretlek, leányom. Támaszkodj Rám teljesen, és Én keresztül viszlek mindezen.
Szerető Megváltód
Jézus Krisztus