2015. február 8., vasárnap

Az Én KÖNYVEM!

„Elfogadom hódolatotokat, feljöttetek ide szentélyembe, hogy égi Édesanyátoknak köszönetet mondjatok könyvéért. (a Kék könyvről van szó, amelynek címe: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Ezen a néven vált ismerté és terjedt el az egész világon, mert az egyházi szabadkőművesség az első kiadások után, hamar felismerte, gyorsan cselekedniük kell, hogy a papok figyelmét hatékonyan el lehessen terelni a könyvről, nehogy sokan csatlakozzanak a Máriás Papi Mozgalomhoz. Az eredeti címe pár évig ez volt: „Szűzanyánk szól az Ő szeretett papjaihoz!” Felszólították Gobbi atyát – (a Hittani Kongregációban beépített ügynökeik által) – változtassa meg a címét, az engedelmesség nevében. És Ő megtette. Ebben talán tévedett, Ő vagy lelkivezetője? Pilátus feleletét kellett volna idézni: „Amit írtam, azt megírtam!” Jn 19, 19-22; A szavak felcserélésével, egy összetett szó kihagyásával – szól az Ő - másik beiktatásával – fiaihoz - a lényeget el lehet tusolni. Itt tetten érhető az ördögi gonoszság „intelligenciája!” Azt akarták elérni az akkori „illetékesek”, a mai utódaik már sokkal sikeresebben lavíroznak a zavarosban, a „paradigma” módszert tökéletesnek vélik! Bővebben lásd e fiók korábbi 2013. 12. 09. feltett megnyilatkozást: „James Fannan atya hozzászólása a (Hittani) Kongregáció nyilatkozataihoz...”. Mi máma legalább vonjuk le a tanulságot, legyünk éberek, tegyük górcső alá a „felülről jövő” „modern utasításokat” .)
Mily sok nehézséggel találkozott „könyvem”, de mily sok jót is tett már a világ minden táján. Most már sok nyelvre lefordították! Ez volt annak eszköze, hogy égi Édesanyátok hangját, anyai szabadító tervem megnyilatkozását és a felhívást, hogy jöjjetek mindnyájan és gyűljetek Szeplőtelen Szívem menedékébe, sok szeretett fiam szívébe, lelkébe eljuttassa.
Hogyan olvassátok ezt a könyvet?
A gyermek egyszerűségével, aki anyjára hallgat! Nem kérdezi, miért beszél, hogyan beszél, vagy hová vezetnek szavai. Szereti anyját és meghallgatja: megteszi, amit mond. Boldog a gyermek, mert érzi anyja vezetését és felvilágosítását, az Ő vezetésével és szavai nyomán fejlődik napról napra! Nálatok is így legyen, Olvassátok egyszerűségben, anélkül, hogy sok problémát keresnétek benne: hogyan beszélek, miért beszélek, hol beszélek.
Engem csak az érdekel, hogy éljétek, amit nektek mondtam. Akkor átmelegszik szívetek a szeretettől és lelketeket bevilágítja fényem. Bensőleg alakítalak át titeket, naponta rávezetve arra, ami kedves Jézus Szívének! Ha Nekem ajánljátok magatokat, elfogadlak úgy, amilyenek vagytok, korlátozottságotokkal, hibáitokkal és bűneitekkel, törékenységetekkel. De azután naponta alakítalak, míg rá nem vezetlek arra, hogy megfeleljetek terveimnek, amelyet Isten bízott Szeplőtelen Szívemre!
Mit mondok könyvemben?
Egyszerű, szép, de nehéz (ó, mily nehéz) utat mutatok, amelyen haladnotok kell, ha a felajánlást élni akarjátok. Megtanítalak, hogyan kell élni, rávezetlek ténylegesen arra, hogy Velem éljetek! Oly dolgokat mondok nektek, amelyeket leginkább szívemen viselek, mert az megegyezik azzal, amit Jézus mondott nektek az Evangéliumban. Ezt ma a kicsinyek egyszerűségével, a vértanúk tüzével és a bátor hitvallók hűségével szószerint kell élni!
Így felszólítalak az imára, a bűnbánatra, az önmegtagadásra, az erények gyakorlására, a bizalomra, a reménységre és az egyre tökéletesebb szeretet gyakorlására! Ez az, amit nektek mondani akartam. Ne torpanjatok meg a jövendöléseknél, amelyeket nektek ajándékozok, igyekezvén megértetni veletek az átélt időket. Mint Édesanyátok, jelezem a veszélyt, amelynek ki vagytok téve. És csak azért jelzem a bekövetkező fenyegetéseket és mindazt a bajt, ami megtörténhet veletek, mert így még elkerülhetitek. Isten igazságosságának tervét mindig megváltoztathatja irgalmas szeretetének ereje. Még ha előre jelzem is a büntetéseket, jegyezzétek meg, hogy mindezt minden pillanatban megváltoztathatja imátok és engesztelő vezeklésetek ereje!
Ne mondjátok ezért: „Nem következett be, amit megjövendöltél”, hanem Velem együtt köszönjétek meg a mennyei Atyának, mert feleletül az imára és a felajánlásra, a ti szenvedésetek és sok gyermekem roppant szenvedése még elhalasztotta igazságosságának idejét, hogy felvirágozhassék nagy irgalmassága (...)” (K. k. 1984. 01. 21.)
Tehát a lényeg ugyanaz, tetté, életté váltani az Evangéliumot, függetlenül a jelenési helytől, legyen az Szőkefalva, Medjugorje vagy éppenséggel a Kék könyv üzenetei, de vigyázzunk, mert az Igazság Könyve tartalmazza a záró akkordot!
Jeleim!
„Szeretett fiaim, elfogadom azt a rózsafüzért, amelyet oly sok szeretettel és annyi buzgósággal imádkoztok együtt. Mint Édesanyátok, meg akarom mondani nektek, hogy együtt vagyok itt veletek és az a szobor, amely itt van, engem képvisel. (általában a Cönákulumainkon mindig jelen van a Szűzanya „Fatima” kegyszobra, a Kék könyvünk külső borítóján is látható, Gobbi atya jobbján.) Minden szobrom jelenlétemnek jele és égi Édesanyátokra emlékeztet. Ezért tiszteljétek és oda helyezzétek, ahol nagyobb tiszteletre nyílik lehetőség.
Ahogy egy kedves ember fényképét nézegetitek, mert emlékét és alakját fölidézi, ugyanúgy szemléljétek szeretett égi Édesanyátok minden képét, mert mindig emlékeztet köztetek való különleges jelenlétére. (a mi kis házi oltárunkat is igyekszünk amikor csak lehet friss virágokkal díszíteni).
Mily nagyon fájdalmas nekem az a tény, hogy oly gyakran eltávolítanak a templomokból; olykor egy folyosóra viszek ki, mint valami játékszert, máskor egész hátul állítanak fel a templomban, úgy, hogy senki nem tisztelhet gyermekeim közül. Az is jele annak, hogy mennyire szeretem a képmásaimnak nyújtott helyes tiszteletet, amit ezen a kis szobron keresztül teszek. Hármas jelet adok nektek! Szemem jelét, amely hirtelen megelevenedik, arcom színét, amely elváltozik, és szívemét, amely illatot áraszt, hol gyengén, hol erősebben.
A jellel, amelyet szememmel ajándékozok nektek, szeretném kifejezni, hogy égi Édesanyátok soha nem tekintett rátok még ilyen irgalmas szemmel, mint ezekben az időkben. Nincs messze tőletek: ismeri minden jelenlegi nehézségeteket, az átélt nehéz pillanatokat, a reátok váró szenvedéseket, s a nagy keresztet, amelyet viselnetek kell. És ezzel a szemmel mindenkit látok: a távollévőket, az istenteleneket, a kábítószer rabjait, szegény bűnös gyermekeimet. Olyanoknak ismerem őket, amilyenek, segítek rajtuk, jó útra vezetem őket: vissza Istenhez, a megtérésre, a böjtre, a vezeklésre!
Kiváltságos módon tekintek reátok szeretteim, akik anyai tetszésemre vagytok. Mindenekelőtt reátok tekintek Papi Mozgalmam szerettei, akik örömet okoztok nekem. Reátok tekintek és megvilágítalak szépségemmel. Bennetek hagyom tükröződni égi tisztaságomat. Legyetek tisztaságtok által liliomok, illatotokkal rózsák, és kicsinységetekkel ciklámenek, fonjátok ebből a szeretet koszorúját, amely fájdalmam töviskoszorúját fogja kivirágoztatni.
Arcom színének változásával jelzem, hogy mindenki számára Édesanya vagyok, hogy minden szükségetekben részt veszek, örömetekkel örülök, de számos szenvedéseteket is elszenvedem. Ha megelégedett az anya, és örvendezik, látjátok mint pirul ki arca. Ha a gyermek sorsa miatt aggódik, látjátok, hogy arca egészen elsápad. Ha ez vonatkozik egy földi anyára, akkor velem is ez történik meg. Emberi és anyai jeleimmel elmondom nektek, hogy valóban részt veszek életetek minden pillanatában. Ha szenvedtek, szenvedek, ha örültök, örülök, ha jók vagytok, örömtől repesek; ha szerettek Engem, örömömben kipirulok.
A jellel, amit a gyengébben vagy erősebben árasztott illattal adok, megmutatom, hogy mindig közöttetek vagyok, de leginkább akkor, amikor legjobban rászorultok. Ha nem érzitek az illatot, vagy csak egészen enyhén érzitek, az nem azért van, mert nem szeretlek, vagy mert rosszak vagytok. Az Édesanya irgalmas szeretete azok felé fordul, akik leginkább rászorulnak. Értsétek meg most, miért fordul anyai együttérzésem a bűnösök felé: mindenki felé, - de kiváltképpen a távollévők felé, akik leginkább rászorulnak az isteni irgalmasságra.
Amikor Fatimában megjelentem, arra tanítottalak, hogy így kérjétek Jézust: „Vígy minden lelket a mennybe, de különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.” Mindegyiket szeretem bűnös gyermekeim közül, főleg a legtávolabbiakat, akiknek biztos anyai menedéke Én vagyok. Nézzetek irgalmas szememre, a fájdalom és az együttérzés könnyeit hullatja. Oly sok helyen adom ezt a jelet; bőségesen ontom könnyeimet, sőt olykor még véres könnyeket is!
Hogy éreztessem jelenlétemet és életeteknek biztos támaszt nyújtsak, hogy ebben a szorongattatásban, amelyben éltek, örömre és bizalomra indítsalak, továbbra is adom a világ sok részén anyai üzeneteimet. Ez annak biztonságérzetét adja, hogy követlek és veletek vagyok, hogy veletek élek, nektek minden dolgot előkészítek és a tisztulási idő nehéz útján kézen fogva vezetlek. Anyai jelenlétemre figyelmeztet az a sok jelenés, amely még a világ sok táján történik. Igen, ebben az időben megjelenek Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában és a távoli Óceániában. Az egész világot köpenyem alá rejtem.
Rendkívüli jelenlétem a végső ütközetben, mely köztem és Ellenfelem között folyik, azt adja tudtul nektek, hogy győzelmem már megkezdődött. Szeretett fiaim, nagyon szeretlek benneteket! Kérem tőletek, kiknek oly sokat adtam, hogy még jobban szeressetek! (...)” (K. k. 1984. 01. 24.)
Nektek szóló ajándékom!
„(...) Az élet minden részletét számotokra az isteni Gondviselés és mennyei Édesanyátok határozza meg: a szenvedés pillanatait, a lelki megpróbáltatásokat és a belső nehézségeket, az öröm, a vigasztalás, a rendkívüli buzgóság pillanatait és a Velem töltött pillanatokat. Minden Isten ajándéka számotokra, amelyet Jézus égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívén keresztül ad. Ezért ez az Én ajándékom is!
Amikor Szívem megnyílik, mely tele van kegyelemmel és szeretettel, kiárasztja bátorító és vigasztaló anyai szeretetemet. Mi más lenne anyai gyengédségem megnyilatkozása, szeplőtelen szeretetem áradata, mint ajándék, amit nektek adok? Az Édesanya feladata, hogy ezt az ajándékot gyermekeinek mindennap előkészítse. Mindenki számára. A legtávolabbiaknak ez az irgalom és megbocsátás ajándéka; a bűnösöknek fájdalmas ajándék, mely visszahívja őket a jó útra; oly sok szenvedő számára az együttérzés és a vigasztalás ajándéka; az összes halálrakészülőnek a támasz ajándéka, hogy jól fejezzék be életüket itt a Földön és megnyissák a reátok váró élet aranykapuját.
Nektek szóló ajándékom, szeretteim, kiváltságos szeretetemből fakad. Ez abban fejeződik ki, hogy minden ügyeteket elrendezem és napotok folyamán minden helyzetet előkészítek, mint gyönyörű kézimunkát, amit égi Édesanyátok keze szőtt. Az, hogy együtt lehettek, hogy elmélyedtek az imában, hogy sokszor mondjátok imámat, a szent rózsafüzért, és egymást kölcsönösen szeretitek – gyengeségeitekkel és emberi nyomorúságotokkal együtt - , ez mind Szeplőtelen Szívem ajándéka.
Haladjatok mindig együtt, fogjátok kézen egymást testvérként, akik együtt imádkoznak, együtt szeretnek, együtt örülnek és együtt szenvednek. Most elárultam tervemet, amelynek tökéletes egységben kell testet öltenie. Szeplőtelen Szívem egyik ajándéka – igen, egyik rendkívüli ajándéka . a könyv is, amely üzeneteimet tartalmazza!
Könyvemben már mindent elmondtam, amit tudnotok kell. Ha értetek olvasásához, megtalálhatjátok itt egész tervem előkészítését, fájdalmas megvalósítását és fényes győzelmes beteljesedését. Olvassátok, szeretett fiaim, elmélkedjetek rajtam éljétek! Ne kételkedjetek! Én szólok hozzátok! E szavakon keresztül Én vagyok jelen és Én nyilatkozom meg !!! Csak később fogjátok anyai üzenetem értékét felismerni. Szeplőtelen Szívem ajándéka az előttetek felfedett terv.
Ha hozzátok szólok, a ti emberi szavaitokat használom, de amíg ti a földi életetekből fakadó tapasztalataitok alapján beszéltek, Én a Mennyország fényén keresztül szólok hozzátok. Fiam, Jézus Szívében és a Szentháromság mélységes titkában egyetlen létező valóságként tevődik össze minden.
Ez a létező valóság, igazi életközösségben köti össze a jelent, a múltat és a jövendőt; az égben örvendező és diadalmaskodó Egyházat, a tisztítóhelyen szenvedő és tisztuló Egyházat és azt, amelyik még a ti szegény földötökön mint zarándok küzd! Ennek a bennünket most egyesítő isteni közösségnek látomásában mindig az örökkévalóság fényében szólok hozzátok, úgy, hogy számomra nincs különbség a mennyországban élő, a tisztítótűzben lévő, vagy még a Földön vándorló gyermekeim között!
Ezért mellettetek látom Mozgalmam sok kiváló tagját – a ti testvéreiteket, akik az Én szeretteim, és már megérkeztek ide, szép harmóniát alkotva. Érezzétek magatok mellett a már ideérkezett paptestvéreteket, hisz ők mindenkor Mozgalmamhoz tartoznak. Tekintsétek őket Mozgalmam élő, cselekvő, veletek küzdő tagjainak, akik irányításommal harcolnak. Szeplőtelen Szívem ajándéka az Egyház számára e (Máriás Papi) Mozgalom! EZ EGYEDÜL CSAK AZ ÉN MŰVEM! (Gobbi atya, és mi mindannyian, csak a „legalkalmatlanabb eszközök” vagyunk Szűzanyánk kezében!).
Tizenegy éve (most már negyven kettedik éve!) terjesztem a világ minden táján: fiakat hívok, és Ők válaszolnak! (a mieink, Erdélyből „vastagnyakú székelyeknek” bizonyultak – mostanáig süketek és vakok voltak, beleértve a későbbi Szőkefalvi valamint az utolsó „próféta” - MDM üzenetekkel kapcsolatos „hivatalos” magatartásukat is! Vajon azok is maradnak, elszalasztják az utolsó órában történő meghívást is? és akkor beteljesedik rajtunk a 81 (80) Zsoltár 12vs: „De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem igazodott akaratomhoz”. 13vs: „Ezért rá hagytam őket kemény szívükre, hadd menjenek csak saját fejük után”, és akkor viseljük a következményeit, mindannyian, a korábbi mulasztások példájára? Tény, hogy már nincs sok idejük az ébredésre! A „magyar küldetésből” csak közreműködésünk által lehet valami, sült galambok várásával éhen fogunk halni, délibábokat kergetve!)
Tizenegy éve valósítom meg a szeretet és az irgalmasság mesterművét Szeplőtelen Szívem diadalára! Minden, amit nektek mondtam, szó szerint meg fog valósulni: az Egyház egyre inkább meg fogja érteni, hogy Szeplőtelen Szívemnek mily nagy ajándéka a Máriás Papi Mozgalom, mert ezzel is állandó jelenlétem bizonyosságát és édesanyai oltalmamat akarom nyújtani.
Az új pünkösd lesz Szeplőtelen Szívem legnagyobb ajándéka! (de ne feledjük, előtte át kell menni a „keresztúton, fel a Golgotára, keresztre feszítés, halál, sírba tétel, feltámadás, és majd utána...). Ahogy az apostolok – együttes imában Velem – a jeruzsálemi Cenákulumban előkészítették az első pünkösd idejét, úgy nyerhetitek el ti is, végső idők apostolai, Szeplőtelen Szívem Cenákulumában (és így azokban a Cenákulumokban, ahol imádkozva összejöttök) égi Édesanyátokkal együtt a Szentlélek új kiáradását.
A Szeretet Lelke lesz, aki hatalmas, tüzes kegyelmi erejével megújítja alapjaiban az egész világot! Ő lesz az, a Szeretet Lelke, aki nagy szentségének és világosságának erejével Egyházamat új fénybe öltözteti úgy, hogy alázatossá és szegénnyé, az Evangéliumhoz hűségessé és tisztává, irgalmassá és szentté teszi.
A Szeretet Lelke lesz, aki számtalan szenvedés tüzében megújítja az egész teremtést, hogy ismét ez legyen Isten kertje, az új Paradicsom a Földön, ahol Jézus mindig veletek lesz – mint fénylő Nap, amely mindent beragyog sugaraival!” (K. k. 1984. 01. 28.)
Vigyázat, Új Ég és Új Föld, valamint ragyogó, tündöklő Eucharisztikus jelenlétről van szó, és ennek beteljesedésében a „Nagyfigyelmeztetésnek” felbecsülhetetlen szerepe van, tehát ki-ki saját lehetőségei szerint a legjobban törekedjék felkészülni, mert a végén „elragadtatunk”, pontosabban fogalmazva „átváltozunk” , ez a világ a „felismerhetetlenségig meg fog változni”, a szétválasztás most már elkezdődött, a Hamis Próféta színrelépésével, trónfoglalásával a Hamis Egyház már valóság, Ők elpártoltak az Igazságtól, számunkra egy lehetőség maradt: „fussatok ki belőle Én népem!” Minden fel lett tárva, a részleteket a MDM üzenetek megvilágítják, a többi kinek-kinek személyes döntésén, hozzáállásán múlik.
Jönnek a „nehéz idők”, nagyon megrázó eseménysorozatok, az Antikrisztus fellépésével, a globális összeomlással, a harmadik világháborúval, van prófécia, amely megnevezi a belekeveredő országokat, köztük Romániát is. Csupán az a kérdés, a Román (vagy a Magyar) hadseregben a szabadkőműves politikai és vallási elit – ők az igazi háttér hatalom (Jel 13, 1-18.) – NATO érdekeiért magyar vért is kell ontani, pontosabban fogalmazva muszáj gyermekeink, testvéreink fel és oda áldozása a globalista célkitűzésekért a Hamis Próféta és az Antikrisztus oltárán? Szerintem NEM! Máma időszerűbb mint valaha a: „NE ÖLJ!” , parancsot betartani, egyetlen kivétel létezik, az önvédelem, amit a saját személyes javaink, szeretteink érdekében, védelmében tehetünk. Mert aki öl, halálos bűnt követ el, és ha ebben az állapotában éri a halál elkárhozik, az, hogy „felsőbb” parancsra teszi, nem mentség. A másik lényeges szempont az, hogy nehéz lesz hiteles katolikus papot találni, mert sajnos azok akik könnyen kéznél lesznek, a „sereg rendelkezésére” azok kivétel nélkül mind eretnekek, vagyis olyanok lesznek, akik elveszítették az igaz hitet, vagy nem is rendelkeztek vele, röviden – eretnekek - nincs lelki hatalmuk. Éppen ezért figyelmeztet az Úr Jézus üzeneteiben arra, hogy „éljünk halálra készen” , vagyis nagyon fontos, hogy vigyázzunk, maradjunk mindig a „megszentelő kegyelem” állapotában, mert akkor ha fölöttünk atombomba robban is, testünk pillanatok alatt hamuvá válik, a lelkünkre nincs hatással, azt csak a bűn, a halálos bűn tudja tönkre tenni, pontosabban jutatja a pokolba. Nincs politikai alakulat, szövetség amelyik ezt hivatalosan felvállalja, - ha alakulna is, hamar felszámolnák - hogy képviselje azokat, akik lelkiismereti okokból nem vonulnak be katonának, nem fognak fegyvert. Látjuk az Ukrajnai példából. A Jehova Tanúi ezt régóta képviselik, vállalják a következményeit!
A Katolikus Egyházunktól nem várhatjuk el, mert még az „abortusz törvény ellen” sem olvastam egyetlen hivatalos petícióról, még kevésbé, hogy békés tüntetésre, nyílt állásfoglalásra bátorítottak volna valakit. Legalább az RMDSZ Kereszténydemokrata Platform kezdeményezésére, még akkor sem, amikor az elnöke katolikus volt, a vezető testületben pedig „atya” is volt, diszletnek! A jelenlegi helyzetet nem ismerem és nem is érdekelnek – befejeztem a politizálással - szememben megalkuvó haszonleső nemzetárulók! A „cégér” csak a keresztény voksok begyűjtésére szolgált! Majd az Igazságos Bíró előtt számot adnak tetteikről, hamarabb mint gondolnák! Akkor mi a megoldás? Szervezkedjünk függetlenekként, politikától, Egyháztól, hithű keresztényekként? IGEN! Mégpedig idejében! Erre buzdítnak az Igazság könyve üzenetei is. Sőt maga a Szentírás is. Aki „sziklára” épít, háza kiállja az idők viharát! A „szikla” a mi Urunk, Jézus Krisztus és Tanítása! Aki ezt lelkiismerete szerint tetté váltja, a saját választása szerint, követi saját döntésének útját, vállalja következményét, abban a tudatban, bizonyosságban, hogy nincs egyedül, sem lelkileg – vele van Emánuel, sem fizikailag - mert vannak testvérei, sorstársai, akik hasonlóan döntenek, és vagyunk mi édesapák, édesanyák, testvérek, nagyszülők, akik szolidaritást vállalunk ügyükért, sőt imáinkkal ostromoljuk az egek Urát, a Mindenható Istent, a Teljes Szentháromságot, hogy minél hamarabb vessen véget a Gonoszság uralmának a Földön, és jöjjön el az Új Ég és Új Föld, vagyis az Új Paradicsom.
Konkrétan mit tehetnek azok, akik késznek vélik magukat az ellenállásra? Először is ki-ki saját lelki képességét, szintjét mérje fel, és ezt szedje rendbe, pótolja hiányos vallási ismereteit, saját hitfelekezete szerint elsősorban. Felszínes hittel és vallási ismeretekkel belevágni kész tragédia! A katolikusok készüljenek imával, elsősorban a rózsafüzér elmélkedő végzését sajátítsák el, majd a heti böjtöt kenyéren vízen, legalább péntekenként, továbbá, legalább egy órai éjszakai virrasztást – hetente – lehetőleg 00 – 03 között, ebből ajánlatos választani. Senki ne számítson arra, hogy ez irányba talál lelki vezetőt, szerintem ez kizárt, már most is kevesen vannak azok akik a teljes és hiteles katolikus tanítást hirdetik nyíltan. Tulajdonképpen csak két lehetőség közül lehet választani: vagy nyíltan megtagadni a bevonulást és vállalni a börtönt, esetleg a kivégzést, vagy előkészíteni a terepet idejében és bujkálni, nagyon megbízható személyek segítségével. Lebukás esetén számolni a következményekre. A lényeg az üdvösség, „ne féljetek attól, aki csak a testet tudja megölni, megkínozni”, ezeket a Fiaimmal is több alkalommal átbeszélgettük. A döntés az övék lesz, ha majd eljön az idő, egyelőre még fiatalok. Az, hogy bevonulj és alkalomadtán kinyírj pár tisztet, úgy áldozd fel magadat, szintén gyilkosság. Tulajdonképpen mind a két fél: az USA és NATO csatlósaival – Oroszország Kínával és csatlósaival a Sátán öldöklésre előkészített eszközei. Nekünk nincs mit keressünk egyik táborában sem! Számunkra csak egy út járható, követni Urunkat fel a Golgotára, ottan meghalni az Igazság diadaláért és üdvözülni. Ennek a világnak napjai meg vannak számlálva. „Aki meg akarja menteni életét elveszíti azt”. Vagyis, ha megalkuvókká válunk, elkárhozunk, más szóval, ha szégyelljük megvallani Urunkat, e bűnös, hitetlen, pogánnyá vált nemzedék előtt, Ő is megtagad Mennyei Atyánk előtt, és ez méltányos is. Az Egyházszakadásig elsősorban a lelki felkészülésre ajánlatos összpontosítani, személyesen, a családban, és a szűkebb testvéri közösségben!
Befejezésül idézek Selymes atya Kitekintés a jelenések világára című könyvéből pár mondatot: „Miért is ez a sok jelenés?” A válasz tömör, Szentírás: „Amikor elhatalmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem!” Rom 5, 20. „Egyáltalán nem nehéz kivizsgálni és felismerni, hogy egy jelenés vagy prófécia Istentől származik-e vagy a Gonosztól! Tudjuk nagyon jól, és tanítjuk is, hogy Krisztus az Ő Egyházát felruházta a szellemek megkülönböztetésének a karizmájával! Ennek birtokában az illetékesek nagyon könnyen, és ha kell, rövid időn belül képesek felismerni, hogy egy rendkívüli esemény, prófécia, Istentől van-e, vagy pedig nem!” Ennek ékes bizonyítéka: „Lourdes, ahol 1858. február 11-én jelenik meg első alkalommal a Szűzanya. Még abban az évben, július 16-án, Bernadett számára befejeződnek a jelenések. Rá 12 napra a püspök már fel is állít egy vizsgálóbizottságot! Nem egészen három és félévi munka után, pontosan 1862. január 18-án Bertrand Severe Laurence (1790-1870) , a tarbesi egyházmegye püspöke hivatalosan elismerte a jelenések valódiságát és megadta az egyházi hozzájárulást a lourdesi Boldogasszony tiszteletére”!!! A püspök Úr jelesre vizsgázott, ez vitathatatlan!
Mi hogy is állunk a Szőkefalvi „állítólagos” jelenésekkel? A gyakorlatból tudjuk, ismerjük, „bort iszunk, vizet prédikálunk”, különböző előadásokból, beszámolókból – jeles! – de az üzenetek témáját, tartalmát, lényegét kerülik mint a macska a forró kását, a kevés kivétel pedig „vérszegény”.
„Ellenben a Fatimai jelenések egyházi jóváhagyása pontosan 1930. október 13-án született meg, tehát jó tizenhárom évvel később, az utolsó jelenés után. A leiriai püspök, csak 1922. május 3-án adta ki a rendeletet a kánoni per elindításáról a Fatimai jelenésekkel kapcsolatban, tehát öt évvel később a jelenések befejeződése után. Fatima esetében érthetetlen ez a késlekedés több szempontból is! Többek között a II. Világháborút is megjövendölte a Szűzanya, ha a világ nem tér meg. Íme az eredménye az egyháziak és a hívek mulasztásainak, mert az őszinteséget megvallva Egyházunk nem volt elég erős kovász ahhoz, hogy a világ egy nagy megtérésen menjen át és ennek következményeképpen elkerülje a II. Világháborút! Ezt minden komoly teológus megerősíti, hogy ha akkor hallgatnak a Szűzanya szavára és egy emberként püspökök, papok, hívek teljesítik azt, amit a Szűzanya kér, akkor mind a kommunizmus elterjedését, mind pedig a II. Világháborút el tudtuk volna kerülni! Tehát egészen másképp alakult volna a történelmünk. Nem lehet könnyelműen venni ezeket az Isteni beavatkozásokat! Isten nem szórakozni jött velünk!”
Az utolsó idők témái, eseményei iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom Paul Josef Jakobius könyvét: Utolsó harc a fény és a sötétség között. Okok, hátterek és következmények. Megjelent 2012-bem a Marana Tha kiadónál.
Tisztelettel Z. Imre Áve Mária!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’Én vagyok a ti egyetlen vigaszotok egy olyan világban, mely Ellenem van


2015. február 7. szombat, 21:37
Drága szeretett leányom, az Én harcom, hogy békét hozzak Isten minden gyermekének, és hogy minden embert az Új Ég és Új Föld dicsőségébe vigyek, egyre csak fokozódik. A végsőkig fogok harcolni, hogy megmentsem az emberiséget a gonoszságtól, amellyel ellenségem sújtja őket.
Arra kérem mindnyájatoktól, akik szerettek Engem és megtartjátok Igémet, hogy maradjatok erősek a Szent Igémmel szembeni gyűlölet láttára, amelynek majd tanúi lesztek. Ha elutasítjátok Igémet, Engem utasítotok el. S akkor nem fogjátok tudni majd megérteni Kereszthalálom jelentőségét. Bennem élni, nagy bátorságot és kitartást követel, mert soha nem lesz nyugalmatok, ha a Belém vetett hiteteket nyilvánosan megvalljátok.
Én vagyok a ti egyetlen vigaszotok egy olyan világban, mely Ellenem van. Én vagyok a ti mentőövetek a háborgó vizek idején. Én maga az Élet vagyok, és minden jó Tőlem származik. A gonoszság semmilyen formája sem származhat Tőlem, mert az nem lehetséges.
Amíg a világ a Sátán létezését fogadja el, addig nem fogja elfogadni Isten Létezését.
A Sátán, és minden bukott angyal, akiket szeretett Atyám a kidobott a Mennyből, gyűlöletet keltenek azok lelkében, akik megengedik, hogy a bűn megfojtsa őket. A gőg (kevélység) az a bűn, amelyből az összes többi bűn ered. A gőg bűne okozta Lucifer bukását is. A gőg az a bűn, mely által az ember azonosul a gonosszal. A gőg lesz az emberiség bukása.
Feltétel nélkül kell szeretnetek Engem, és ez nem könnyű feladat. Engem szeretni azt jelenti, hogy megtartjátok Isten Igéjét. Ha ettől eltértek, akkor az Irántam való szeretetek elsorvad, míg végül már csak a saját szabályaitok szerint fogtok élni.
Jézusotok