Ezt a nevet hazánkban sajnos még nem sokan ismerik, bár több éve már magyarul is kapható a világhírű Esszénus Béke Evangélium I-IV. Könyve, amit az elmúlt hét évtized során közel harminc nyelvre fordítottak le. Az arámi nyelven, Jé¬zus anyanyelvén íródott eredeti ösiratokból az Első Könyvet Prof. Székely 1928-ban először franciára fordította, miután a szöveget annak ószlávra fordított megfelelőjével is összehasonlította. Az 1800-2000 éves apokrif írások Jézus eredeti tanítá¬sait tartalmazzák a természetes és egészséges életről, a mértékletes táplálkozásról, a lélek békéjéről és a legfontosabb emberi tulajdonságról, a szeretetről. A könyvnek rögtön olyan sikere volt Párizsban, hogy erre alapozva Székely professzor, Romáin Hollanddal, a Nobel-díjas íróval együtt megalapította a napjainkban is működő Nemzetközi Biogenikus Társaságot.
Prof. Dr. Székely - a "Professzor", ahogy később mindenki nevezte - Kolozsvárról indult el a nagyvilágba. Székely Sándor, Kolozsvár unitárius püspökének, a kiváló költőnek az unokája. Egyik rokona Körösi Csorna Sándornak, a híres erdélyi utazó¬nak és nyelvésznek. A világszerte elismert orvos, filozófus, tanár, őstörténész, régész, nyelvész, pszichológus, etnográfus és mai kifejezéssel élve, természet-gyógyász, felfedező és világutazó - vagyis modern polihisztor - protestáns székely apától és katolikus francia anyától származott.
A gazdag családból származó fiatalember a piaristáknál szerzett magas szintű klasszikus görög és latin tudás birto¬kában került ferences rendi szerzetesként Olaszországba, vállalva a rend szegénységi, szüzességi és engedelmesség! fogadal¬mát. És nagy kitartással tanult tovább, többek között nyelveket. A hazulról hozottak mellé megtanult még négy ősi nyelvet, valamint a későbbiekben tíz modern nyelvet is. Prof. Székely a párizsi egyetemen szerezte doktorátusát, valamint további tu¬dományos fokozatait Bécsben és Lipcsében. A Filozófia és Kísérleti Pszichológia professzora is volt a Kolozsvári egyetemen. Elismert nyelvtudósa az arámi, szankszrit, görög és latin nyelveknek. Bejutott a Vatikán levéltárába, ahol az egyik szigorúan őrzött katakombában rábukkant a számára oly sorsdöntő esszénus csirátokra, amelyek egész további életpályáját meghatá¬rozták. Az ősi kultúrák iránti olthatatlan vágya indította a nem mindennapi feladatra, hogy Jézus anyanyelvén, az arámi nyel¬ven íródott ősi esszénus szövegeket a modern nyelveken tegye a huszadik század embere számára is hozzáférhetővé. A máig több mint harminc nyelven kiadott Székely publikációk terjedelmes listájáról eddig sem hiányzott a magyar, csak akkor, (1930-1937) és olyan körülmények között jelent meg néhány könyv magyarul is Prof. Székely tollából, (pl. a Kozmikus élet és gyógymód, Természetes élet és gyógymód, Kozmikus Evangélium, A Cosmotherápia Receptkönyve, stb.), hogy azokat rövidesen elborította a világháború pusztítása és lassan a feledés homálya is.
1945-ben ugyan vége lett a háborúnak, de a békében sem volt sok köszönet, különösen a "leghaladóbb" társadalmi rendszerhez csapódott Közép-Kelet-Európában, ahol a progresszivitás egyik fő ismérve attól kezdve az volt, hogy a "mo¬dern, szocialista ember" csak a pártban és a matériában bízik, minden egyéb idealista zagyvaság csak a reakció malmára hajt¬ja a vizet, tehát üldözendő. Hogyan kerülhetett volna egyáltalán szóba az esszénus evangéliumok hazai kiadása?
Pedig napjaink emberének ugyancsak nagy szüksége lenne az Örök Tanításra, aminek leginkább releváns részét sűrítette össze Székely professzor az Esszénus Evangélimokban, amelyek legfőbb értékeit így összegezte:
"1. Az esszénus tanítások az ókori kultúrák teljes tudáskincsének szintézisét leientik.
2. Azt az utat mutatlak meg nekünk, amelyen elszakadhatunk a jelenkori civilizáció egyoldalúan utilitárius
technológiáidtól, és egy olyan érvényes és gyakorlati tanítást képviselnek, aminek révén hasznosíthatók
a minket mindenütt körülvevő energia-, harmónia- és tudásforrások.
3. Őrök érvényű mércét képviselnek egy olyan korban, amikor az Igazság elveszni látszik
az eszmék zűrzavarában.
4. Az előbbiekből következő neurózissal és bizonytalansággal szemben teljes egyensúlyhoz
és harmóniához juthatunk az esszénus tanítások révén."
Székely professzor egész hosszú élete az olyan kortalan igazságok szüntelen keresését jelenti, mint amelyek az esszénus taní¬tásokban, a Zend Avesztában, a buddhista írásokban, a Karma jógában, az Ősi Mexikó prekolumbiánus kódexeiben talál¬hatók. De nemcsak a poros levéltárakban, múzeumokban kutatott, hanem a helyszínen, a Magas Kárpátokon, Indián, a Pamír Fennsíkján, Közép Afrikán és a Déli Tengeren keresztül Kaliforniáig, Mexikóig, Közép Amerikáig, és Kanada Északi Terri¬tóriumáig. Az így megszerzett óriási tudásanyag alkotja írásainak egyik jelentős részét, amelyek közül hadd említsünk az esszénus könyvek mellett csak néhány címet: A kortalan kutatása, Zarathusztra Zend Avesztája, Kreatív munka - Karma jóga, A Himalája Zarándoka (Körösi Csorna Sándor), Az élő Buddha, amit tankönyvként alkalmaznak az USA-ban a buddhista is¬kolákban, Ősi Amerika - az elveszett paradicsom. Életműve ugyanakkor magábafoglal mindent, az ősi tudás tanításától, gya¬korlati oktatásától kezdve a gyakran élet-veszélyes missziók vállalásáig. Utóbbira lehet példa a francia - polinéziai leprások ügye, akik halálra ítélten tengődtek egy kis szigeten, a világtól elszigetelve. Néhány elszánt keresztény misszionáriuson és apácán kívül senki nem törődött velük. Az amerikai sajtó és közönség ekkor, 1934-ben kezdett felfigyelni a tántoríthatatlan humanistára, aki egymaga szállt szembe Francia Polinézia lélektelen és korrupt élő halottaitól és a kevés misszionáriustól tá¬mogatva, megvalósította a lehetetlent, a leprának az esszénus, azaz a Jézusi tanítások általi gyógyítását. A nemzetközik sajtó és tudományos világ nyomására végül a francia kormány eltávolította a francia polinéziai diktátorokat. A vallási missziók tag¬jainak helyszíni beszámolói alapján az ott legaktívabban tevékenykedő amerikai protestáns egyház a "XX. század leg-krisztusabb cselekedetéért" Székely professzort örökös érsekévé választotta.
Az öt kontinens bejárása után, az ősi kultúrák tudáskincsének, az esszénus tanításoknak a XX. századi gyakorlati hasznosítása céljából, a harmincas évek második felében óriási kísérletbe kezdett Mexikóban, a Rancho la Puertán fokozatosan bővülő "organikus" farmon, (bár ez a kifejezés akkor még nem volt ismeretes! A kísérlet 33 évig tartott és közel 124.000 résztvevőt, pácienst érintett, ahol az egészséges, természetes életmód és táplálkozás ősi módszereinek a modern biokémiai isme-retekkel történő kombinációjának alkalmazása minden elképzelést felülmúló eredményeket produkált. Az eredmények hírére valóság¬gal özönlöttek az önkéntes "kísérleti alanyok", köztük számos, hivatalosan gyógyíthatatlannak minősített beteg, aki egész¬ségesen távozott. A nagy kísérlet során szerzett felmérhetetlen értékű tapasztalatot és orvostudományi információtömeget tar¬talmazza A kortalan kutatása c. trilógia II. kötete A nagy kísérlet, és a III. Az ifjúság kémiája, valamint Székely professzor most már nálunk is megjelent másik két alapkönyve: A böjtölés esszénus tudománya és a mértékletesség művészete, továbbá a Tudományos Vegetarianizmus. Ezek a könyvek az ősi tudás tökéletes, modernkori használati útmutatói. Ősi civilizációk hír¬nökei c. könyvében a magyar kutyáknak, mindenekelőtt a kuvasznak állít maradandó, tudományosan kimunkált emléket, amelyek mindegyike Mezopotámiából ered, nemcsak a nevük: KU-ASSZA, PULI, KU-MUND-ÚR, valamint a kutyatartás¬sal kapcsolatos sumer-, magyar szavak is. Ennek kapcsán természetesen rámutat a nyelvi rokonságra.
Székely professzor hihetetlenül nagy munkabírásának és sokoldalúságának egyik bizonyítéka a nyolcvannál több könyv, (zömében angolul, miután betegeinek nagy része Amerikából érkezett) a több ezer előadás, amit az általa művelt tucat¬nyi modern nyelv valamelyikén tartott az előadás színhelyétől függően, a százezernyi pácienssel folytatott személyes konzul¬táció, nem beszélve a kísérleti, gyógyító központ irányításáról, működtetéséről, amelynek területe a beindulás után néhány évvel már meghaladta az 500 hektárt!
A matuzsálemi kort megért Székely professzor, miután befejezettnek ítélte földi pályafutását, és tudta, hogy az álta¬la elkezdett ügy szeretett feleségénél jó kezekben lesz, 1979-ben, egy őszi éjjel, csöndesen jobb létre szenderült. Irigylésre méltó életét az ősi tanításokkal összhangban, tejtermékekkel és tojással kiegészített vegetáriánus elvek szerint folytatta, és úgy érte meg élete végét, hogy nem ismerte a betegséget. Az általa, Romáin Rollanddal alapított Nemzetközi Biogenikus Tár¬saság azonban ma is működik, özvegye, Norma Nilsson Székely irányításával, aki évente szemináriumokat szervez a világ több tucat országából száz számra érkező hallgatók részére, valamint gondozza az óriási Székely hagyatékot. Egyik régi ta¬nítványa és barátja így méltatja Az ifjúság kémiája előszavában: "Negyven évvel ezelőtt volt az, amikor először találkoztam barátommal, Edmond Bordeaux Székellyel. Azt tudtam, hogy én hány éves vagyok, és mindig azt hittem, azt is tudom, hogy ő milyen idős. De megismerve a trilógiából összes kalandjait, teljesítményeit és kreatív eredményeit, elkezdtem morfondí¬rozni, vajon hány száz éve született..."
A Living Earth - ÉLŐ FÖLD Kiadó, a Székely könyvek kizárólagos magyar nyelvű kiadója vállalkozott rá, hogy foko¬zatosan megjelenteti a hatalmas életmű legjelentősebb műveit. Jelenleg az alábbi könyvek kaphatók:
ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM I-IV. Könyv - Az arámi nyelven, Jézus anyanyelvén íródott és a Vatikáni Titkos Levéltárban (a Vatikán alatti katakombákban) megtalált, majd franciára illetve angolra fordított Első könyv feltárja Jézusnak a Nap, a levegő, a víz és az élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait. Ugyanakkor fényt derít az első és második századi Esszénus közösségek, valamint a korai kereszténység életére és értékrendjére. A könyv, amelyet Dóré világhírű rézkarcai illusztrálnak, olyan sikert aratott, hogy egyrészt a Nobel-díjas Romáin Rolland, a szerzővel együtt alapította meg 1928-ban a Nemzetközi Biogenikus Társaságot, másrészt több mint 30 nyelvre lefordították. A Második és Harmadik könyv is csodálatosan szép világot tár elénk. Néhány a könyvek legfontosabb feje¬zeteiből: Enok látomása, Egyesülések, Töredékek a Jelenések Esszénus könyvéből, A Föld Anya és a Mennyei Atya angyalai, Hétszeres Béke (a testtel, szellemmel, a közösséggel, emberiséggel, korok bölcsességeivel, a földi és a mennyei birodalommal.), A Szent Törvény. A leg-ezoterikusabb mű a Negyedik könyv, A Kiválasztott Tanításai. Jézus és a Közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és inspiráció üzenetét hozzák félrevezetett korunk eltévedt emberének.
BÖJTÖLÉS ESSZÉNUS TUDOMÁNYA - Életmentő könyv lehet manapság, hiszen honfitársaink nagy része egészségtelenül táplál¬kozik, "túleszi magát" olyan ételekből, amelyek kárt tesznek szervezetében. A böjt fiziológiai magyarázata és ezzel kapcsolatos szakszerű útmutatások mellett ismerteti a könyv egy ötszáz évvel ezelőtt élt velencei nemes, Luigi Cornaro történetét és bölcs írásait a mértékletes élet áldásairól. Cornaro negyven éves korára az állandó "dolce vita" következtében a sír szélére került. Egy - az ősi Esszénus tanításokat ismerő - orvos-szerzetes tanácsára, szigorú diétába kezdett, amelynek eredményeként egy év alatt egészsége teljesen helyreállt, majd még hatvan aktív és gazdag életet élt, mindenki legnagyobb ámulatára. Rövid idézet a könyvből: "Szó szerint igaz Cornaronak az a mondata is, hogy az embereket meg kell tanítani, mert a jól szabályozott élet és a szigorú mértékletesség az az út, ami a testi egészséghez és az elme nyitottságához vezet. És amikor a test és a szellem egészséges, csak akkor valósulhat meg Isten igazi célja életünkben."

TUDOMÁNYOS VEGETARIÁNIZMUS - A vegetarianizmus legalapvetőbb kérdéseinek tömör, de mélyreható elemzése, tudományos meg¬közelítéssel. Különös érdeklődésre tarthat számot a "Pszichoszomatikus Étrend" c. fejezet, amelyben a vegetatív és a központi idegrendszer, -gyakran egymással szembenálló, - szerepét vizsgálja Prof. Székely. Ebben bemutatja, hogy míg a vegetatív idegrendszer összhangban van a ter¬mészet törvényeivel, addig a központi idegrendszer, - a mi szabad akaratunk -, általában az ellen dolgozik.(pl. csak ezzel magyarázható, a do¬hányzás, és a szervezetünk számára kimondottan veszélyes étel és ital fogyasztása). A könyv ismeretei birtokában a vegetarianizmussal kapcso¬latos minden lényeges kérdés megválaszolható.

ESSZÉNUS JÉZUS - Prof. Székely felejthetetlenül szép és emelkedett gondolatokat közöl Jézus leghíresebb és legismertebb imáival kapcso¬latban. Jézus szavait senkiéhez sem hasonlítható módon idézték az emberiség kétezer éve során, mert az Ő szavait kimondva valódi életerő tölti meg a lelket. A könyv tartalmazza a Hegyi Beszéd, a Miatyónk esszénus értelmezését és egy rendkívüli értékes esszét a Karácsonyi Ünnep jelen¬téséről. Székely prof. írásai arra törekszenek, hogy az elmúlt évezredek hagyomány történetének lebontásával Jézus eredeti tanításait állítsák a középpontba, az örök Törvényről szóló üzenetet, nem pedig a vallásos szervezetek és intézmények elképzelt személyét, akit, mint a szerző fogal¬mazza: "mi kreáltunk az elmúlt kétezer év során". - "Ha közöttünk lenne most és a mai nyelven tanítana bennünket, akkor Jézus ezeket mon¬daná: - "Szeretet hoztam nektek, és ti gyűlölitek egymást. Azt mondtam, hogy az aki kardot ránt, kard állal fog elveszni és ti háborút visel¬tek és lemészárol/átok egymást. Azt tanítottam nektek, hogy éljetek egyszerűen, de ti hatalmas városokat építetek, elhagyván a természetet, eltávolodván a friss levegőtől, a Naptól, a víztől és a természet összes erőitől." (Idézet A Karácsony Jelentése c. fejezetből).

ZARATHUSZTRA - ZEND AVESZTA. A hajdani, 4-5000 évvel ezelőtti Mezopotámiából származó Zarathusztra (görögül: Zoroaszter) hatalmas szent irata "Zend Aveszta" címmel vált világszerte híressé. A mű az emberiség legrégebbi Szent Könyve, korábbi, mint a Védák, vagy a Biblia, s hatása az összes világvallásokban egyöntetűen kimutatható. (Ennek tudatában legalább is elgondolkodtató, hogy hazánkban jó 80 éve, - amikor az Aveszta egy kis töredékét tartalmazó kis könyvecske Zajti Ferenc kiadásában megjelent, - lényegében semmi sem történt e kultúr- és vallástörténeti szempontból egyaránt felmérhetetlen jelentőségű alkotás itthoni megismertetése érdekében, míg az alap¬jaikban ebből merítő későbbi vallások és civilizációk alkotásai bőséges választékban hozzáférhetők. (Hacsak nem azért, amit László Gyula is megállapított, hogy a magyarok ősei minden bizonnyal ismerték Zarathusztra tanításait, a Fény vallását). A most megjelent kötetben, amely Prof. Székelynek az eredeti Zend (óiráni) nyelvből való angol fordítása és válogatása alapján készült, az olvasó megérezheti a szöveg ősi erejét és a belőle sugárzó tudást. Megjegyezve, hogy a kötet végén még az ókori képírásos változat is megtalálható, amelynek olva¬sásához a megfelelő kulcs is rendelkezésre áll. Zarathusztra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja az az egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi törvénye, miszerint az elégedett és boldog élet alapfeltételei: a "jó Gondolatok, jó Szavak és jó Tettek", ami az Univerzum és a Természet törvényeivel való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében.
ÖKOLÓGIAI EGÉSZSÉGKERT - amelynek a szerző a "Túlélés könyve "alcímet adta és nem véletlenül. Kitűnő orvos és diag-noszta révén már az 1960-as évek gazdag Amerikájában meglátta azokat a tüneteket, amelyek előrevetítették a fogyasztói társadalom majdani hatalmas környezetszennyezési, közegészségügyi és szociális problémáinak árnyékát. A vegyszeres nagyüzemi mezőgazda¬sági termelés látványos termelési eredményeivel szemben rámutat arra a szomorú tényre, hogy a többlet tonnákért igen nagy árat kell majd fizetnünk. Ilyen módon tönkre tesszük, "kilúgozzuk" a termőtalajt - a földi élet legfontosabb bázisát, - másrészt az így előállí¬tott termék, a gyümölcs, a zöldség már csak egy kis töredékét tartalmazza azon ásványi sóknak és vitaminoknak, amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van. (Megjegyezve, hogy itt "nyers" táplálékról van szó és nem a devitalizált és káros vegyszerekkel "gazdagí¬tott" teljesen feldolgozott "élelmiszerekről", amelyeket Dr. Székely gyakorlatilag már emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősít. Az ökológiai (vagy bio-) kertészet, - miközben hasznosítja a huszadik századi tudományos kutatás legfőbb eredményeit is, - az embe¬riség legrégibb kertészeti hagyományain alapul, (olyanokén, mint Zarathusztra, a kertészet ősatyja és az esszénusok). Azon a rég elfelejtett ősi tudáson alapszik, miszerint az ember is az Univerzum, a természet szerves része, következésképpen azzal összhangban kell élnie és tevékenykednie. Miután a szerző által kifejlesztett, kipróbált és gyakorolt, valamint ezúton is közkinccsé tett módszer összhangban van a természettel, így eredendően környezetbarát, tehát az eljárás elterjedésének arányában fogja elősegíteni, hogy fokozatosan jóvátehessük azt a számtalan bűnt, amit a természettel, környezetünkkel szemben elkövettünk, illetve ma is elkövetünk.

NYERS ÉTELEK KINCSESTÁRA - Amikor végigolvassuk ezt a könyvet, hitetlenkedve állapíthatjuk meg, hogy Dr. Székely ezt a múlt század harmincas éveiben írta, mivel annyira igaznak és mainak találjuk tudományos megállapításait. Ugyanannyira meggyőzőek és vitathatat-lanok - az akkor már praktizáló orvosnak - a helyes étrenddel kapcsolatos kijelentései is. Nem véletlenül tudott ilyen magabiztos lenni, hiszen e könyv írásakor már egy jó évtizede birtokában volt, annak a saját maga által is követett és kipróbált ősi tudásnak, amelyet több ezer éve taní¬tott Zarathusztra, majd Jézus is, nevezetesen, hogy életünket a természettel összhangban, egyszerűen és mértékletesen kell élni, s akkor nem kell félni semmilyen betegségtől.

AZ ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM FELFEDEZÉSE - amelynek alcíme: "Az Esszénusok és a Vatikán." A könyv végre választ adhat az Esszénus Béke Evangéliummal kapcsolatos kérdésekre. A szerző ilyen módon üzen az olvasónak:
Kövesd az Esszénus Evangélium tör¬ténetét a Forrástól (az Esszénusoktól) a Folyóhoz (Szent Jeromoshoz), a Folyamhoz (Szent Benedekhez), el¬jutván az Óceánhoz (Szent Ferenc¬hez). Olvasd a szerző életrajzi össze¬gezését, amint elmeséli csodálatos kalandjait a Vatikán Titkos Levéltá¬rában a felejthetetlen Mercati mester irányítása mellett. Amikor befejez¬zük a könyvet, azaz érzésünk támad, minthaelvestünk volna 2000 évre, -mint Dante a sötét erdőben, - s szí¬vünk a hazatérés örömével telik meg.

FA TESTVÉR - Meghatóan szép, szívet melengető történet, a nehéz, de mégis olyan csodálatos életről, a természet, és a fák szeretetéről, Zarathusztrai tanítások szellemében. Játékosan megtanítja a fiatalokat a teremtés örökösen visszatérő hatalmas élményére: "És az ELet mindig újra kezdődik!"

AZ ASA MŰVÉSZETE - Utazás a Kozmikus Óceánhoz. Sorskönyv. Egy elveszettnek hitt világ mély bölcsessége és képanyaga, ezo¬terikus kulcs a legősibb képek világához: ASA, a spirituális fejlődés, filozófia, tudomány, művészet, zene, dráma, egy mindent felölelő szin¬tézise, a sakk őse, és a pszichoanalízis legősibb elemének alapja. "ASA" az a talaj, amibe az Esszénus Életfát ültették.

SZEXUÁLIS HARMÓNIA - A szexuális életben, az áldott állapotban és gyermeknevelésben elérhető harmónia világos és a józan ésszel történő megközelítés, az olyan gyermekek nevelésének tudománya és művészete, akiknek teste, lelke, szelleme egészséges és boldog. Ter¬mészetünk szexuális oldala csak akkor járulhat hozzá egyéni fejlődésünkhöz, amikor harmóniában és egyensúlyban van életünk többi aspektusával is.

TERMÉSZETES ÉLET ÉS GYÓGYMÓD - amely mű magába foglalja a Kozmikus Élet és Gyógymód c. könyvet is, az összes gyakor¬lati útmutatókkal együtt. E könyvben a Szerző bebizonyítja, hogy a legjobb szanatórium maga a természet, amelynek gyógyszerei minde¬nütt megtalálhatók, (Nap, levegő, víz, táplálék, gyümölcsök, növények, növényi gyógyszerek, lélekápolás). Néhány fejezetcím a könyvből: A betegségek okai; Általános szabályok a betegségek elkerülésére és az élet meghosszabbítására; Az emberi élet minden területére kiterje¬dő általános gyakorlati útmutató az ősi tudás alapján; A kozmoterápiai alkalmazási módok; Modern tudományos étrendi enciklopédia; Az ételek elkészítésének módjai; Mit ne együnk, és miért ne együk a tiltott ételeket.


http://titoktar-ok.blogspot.hu/2009/09/ki-volt-prof-dr-edmond-bordeaux-szekely.html