2012. július 10., kedd

Egy falusi plébános naplója

Ambicourt kisközösség fiatal papja súlyos betegségben szenved. Jóllehet a falu parasztjai és a helyi uraság részéről bizalmatlanság övezi, misszionáriusi buzgalommal folytatja munkáját. Kételyeit és félelmeit naponta beírja naplójába...

Nagyfalui üzenet 2012. július

2012--A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-- JÚLIUS

"Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!" (Mt. 24.44)
                                  94. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: keressétek ki és elmélkedjétek át az üzenetben lévő evangéliumi részeket.
Havi mottó: " Én vagyok az Út az Igazság és az Élet!"
Havi imaszándék: Éva asszony szándékára ajánljunk fel mindent, hogy minél jobban megdicsőüljön és a segítsége által mi is purgatórium nélkül a Mennyországba jussunk!
Konkrét feladatunk: utazás közben is kérjük Isten áldását mindenkire és mindenre!


                                           Szűz Mária üzenete 2012. júliusában.
          "Szeretett engesztelő gyermekeim!  Ezek a hónapok, amelyek előttetek vannak, a vakáció, a szabadság és a zarándoklatok napjai lesznek számotokra. Én azt szeretném veletek együtt, hogy az elkövetkezendő hónapokat soha ne felejtsétek el. Ezért kérlek titeket, hogy figyeljetek oda boldogságotokat akaró jó tanácsaimra.
           Mielőtt útra kelnétek, tervezzétek meg az utatokat! Nagyon fontos az, hogy szeretetben maradva készítsétek el a csomagjaitokat! Kirándulás előtt, minden nap helyezzétek magatokat, kocsitokat, napotokat,Jézus Szent Vérének oltalmába. Határozzátok el, hogy az utatok során kizártok minden alvilági beszédet. Fogadjátok meg azt is, hogy a természetes beszéd mellett, természetfeletti dolgokról is fogtok beszélgetni, elmélkedni.
           Útközben, miután kibeszéltétek magatokat a családi dolgaitokról, elmélkedhettek. Az utat magatok előtt látva, beszélhettek a széles útról, amely a kárhozatra visz sokakat, és a keskeny útról, amely az örök életre visz. Elgondolkozhattok azon, ti melyik úton jártok? Engeszteljetek azokért, akik a széles úton járnak és törekedjetek arra, hogy a keskeny úton maradjatok. Útközben gondoljatok Szent Fiam szavaira :" Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!" Ha az erényes úton haladtok, elfogadva a Megtestesült Igazságot, az örök boldogságra juttok és oda segíthettek másokat is.. Tudnotok kell Jézus nélkül élve, zsákutcával, a hazugsággal és az örök kárhozattal találkozhattok. Útközben gondolhattok az emmauszi tanítványokra, akik egész úton Jézusról beszéltek. Ezért Jézus megajándékozta őket a jelenlétével, válaszaival, reménységgel és a megtört kenyérrel. Útközben elmélkedhettek a tíz leprásról, akik betegségükben kérték Jézus segítségét. Jézus meggyógyította őket és útközben megtisztultak. Számotokra is arra való a szabadság, hogy útközben beismerve a hibáitokat, nem másokat vádolva, megtisztuljatok. Elmélkedhettek az irgalmas szamaritánus történetéről is. A történet szerint egy embert a rablók szinte agyonvertek. Jeruzsálemből Jerikó felé tartva a zsidó pap és levita észre vette őt, de tovább haladt. A szamaritánus, akit a zsidók megvetettek nagyvonalúan bánt vele. Útközben ti is vegyetek észre minden rászorulót és lehetőségetekhez mérten segítsetek rajtuk. Útközben elmélkedhettek Jézus keresztútjáról is. Jézus minden áldozatot vállalt értetek, az utolsó csepp vérét is kiontotta értetek. Ti, hálából, legalább vasárnap és ünnepnap elmentek-e a templomba, még a szabadság alatt is, hogy megköszönjétek az Ő áldozatát? Útközben elmélkedhettek az apostolokról is, akik Jézus követve arról beszélgettek, ki nagyobb közülük. Tudnotok kell közöttetek az a legnagyobb Isten szemében, aki a legkisebb tud lenni, aki szolgálva a testvére rendelkezésére tud állni. Útközben gondolhattok Pál apostolra, aki a híveinek a legmagasztosabb utat, a szeretet útját mutatta meg. Szabadságotok akkor lesz felejthetetlen, ha megtanuljátok azt szeretetben, türelemben, egymást dicsérve eltölteni. Útközben gondolhattok a napkeleti bölcsekre is, akik Jézussal találkozva más úton tértek haza. Ha ti is mindenkiben Jézust látjátok meg és Jézust szeretitek, szolgáljátok, akkor más úton, más lelkülettel fogtok haza menni a szabadságról. Útközben legyetek hálásak a rendőrökért, akik a rend őrei:, a mentősökért, akik mentik, aki menthető:, a tűzoltókért, akik eloltják a kárt okozó tüzeket. Jó volna, ha megtanulnátok Isten áldását kérni útközben minden úton lévőre. Útközben legyetek hálásak a táblák, útjelzők, fényjelzők... miatt is , amelyek a ti biztonságos utazásotokért és a szerencsés megérkezésetekért vannak. Azért imádkozzatok, hogy eljöjjön az idő, hogy a reklámtáblákon szentírási idézetek, Jézus és a szentek képei is láthatóak legyenek. Ne bosszankodjatok az úton lévő gödrök miatt se! Gondoljatok arra, hogy ha óvatosabban, lassabban haladtok,úgy tűnik tovább tart a szabadságotok!
                  Célba érés alkalmával, gondoljatok Éva asszonyra is, aki hazaköltözésének az évfordulóján azt üzeni nektek: " a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam!" Ebben segít titeket, ha kéritek a közbenjárását. Célba jutva, csendben gyönyörködjetek a természet szépségeiben. Csodálkozzatok rá a Napra, a felhőkre, a hegyekre, a völgyekre, a tengerre, a folyókra, a virágokra, a madarak énekeire, az állatok, pillangók sokféleségére... Csodálkozzatok rá önmagatok és egymás szépségeire is. Engedjétek, hogy a szívetekből feltörjön a hála, a dicsőítés, a magasztalás Isten minden ajándékáért.
                Befejezésül mondom, ha Isten védelmét kérve indultok el, ha útközben Isten és egymás szeretetében éltek,, ha célba érve a hálától, a békétől, az örömtől énekel a szívetek, akkor kegyelemmel teljes lesz a kikapcsolódásotok.
           A Szentháromság, Általam áld meg titeket a természet szépségeire való rácsodálkozás lelkületével!!!"

VISSZATEKINTÉS 2012
            JÚNIUSÁRA

Mit üzen nekünk a Szentháromság az Ő ünnepén?
-Tanuljunk meg Vele személyes kapcsolatba kerülni, szeressük, kérjük, dicsőítsük a Szentháromságot!
-Szeressük az egyéni és közösségi életet, mert mindkettő fontos számunkra!
-Éljünk egységben a Szentháromsággal és egymással is!
-Tanuljuk meg az egymás mellé rendelt viszonyulást!
-Keressük és tegyük a Szentháromság Akaratát!
-Csodáljuk a Szentháromság művét, a teremtett világot és az embert!
-Legyünk hálásak a Szentháromságnak mindenért amit ad, elvesz vagy megenged az életünkben!
-Készüljünk fel az örök boldogságra, ahol mindig a Szentháromsággal fogunk élni!
-Naponta, hogyan ajánljuk fel magunkat a Szentháromságnak a szent olaj által?
"Én  ma is felajánlom magamat a Szentháromságnak és az Ő oltalma alá helyezem magamat!" Ez az utolsó idők egyik legnagyobb oltalomkérő imája!
Mit tanultunk Úrnapján az Úr Jézustól?
-Értékeljétek a magánkinyilatkoztatásokat, amelyek által több ünnep is kialakult.(Úrnapja, Jézus Szíve, Szeplőtelen Fogantatás...)
-Az Oltáriszentség nem szimbólum, hanem valóság, Jézus Szent Teste és Szent Vére a kenyér és a bor színe alatt, amelyet a Szentlélek hoz létre a hierarchikus személyek által.
-A rendszeres áldozással tegyünk tanúságot az Úr Jézusról!
-Vigyázzunk arra,hogy tiszta lélekkel és tisztességes öltözettel áldozzunk!
-A rendszeres szentáldozás gyümölcsei: egyesít Jézussal, megerősít a kísértések elleni harcban,eltörli a bocsánatos bűnöket, átváltoztat, az üdvösségre segít!
Mit tanultam az Úr Jézustól 30 évi papságom alatt?
-Nem az a legfontosabb, hogy hol élek, melyik plébánián, hanem az a legfontosabb, hogyan élek ahol vagyok a Püspököm megbízásából.
-Megtanultam felismerni és tenni Isten rám vonatkozó Akaratát. Felismertem az engesztelési hivatásomat, a hivatáson belül. Ez az én örömöm, boldogságom, üdvösségem!
-Megtanultam elsőként, mindenkit, még az ellenséget is szeretni. Csodálatos Jézust felfedezni önmagamban és a felebarátban! Legújabb jelmondatom lett:"nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!"
-Megtanultam a hibáimat beismerni és azonnal újrakezdeni.
-Megtanultam szüntelen az üdvösséget, a célt magam előtt tartva, oda segíteni másokat is.
-Megtanultam örülni annak, ami van és nem panaszkodni amiatt, ami nincs!
-Megtanultam reménykedvem, mindig a jót felfedezve menni előre.
-Megtanultam harcolni a gonosz lélek ellen: szabadító imával, böjttel, szabadító misékkel, felajánlott élettel.
- Megtanultam a személyes ima által állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel.
-Megtanultam türelmesnek lenni, mindenért hálálkodni, a kilencedeket értékelni, mindig Istenre hagyatkozni.
-Megtanultam csendben szenvedni, békésen elveszíteni szeretteimet és előre a halálomat is elfogadni Isten Irgalmas Kezéből.
-Hálálkodva látom a lelki gyümölcsöket körülöttem: a megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat,újjászületéseket, jeleket, csodákat, egy lelki központ kialakulását! Istennek legyen hála mindenért!!!
Mire tanítottak az Égiek az utolsó időben?
-Készüljünk fel, mert nem csak az iskolások, hanem mi is fogunk vizsgázni az eddig tanultakból!
- A rendkívüli kegyelmekért a legtöbbször szenvedéssel kell fizetni!
- Az engesztelők tudatosan kell a Szűzanya kék palástja, védelme alatt éljenek!
- A Szűzanya az engesztelésünk által országokat és nemzeteket köt össze szeretetegységben..
-A kilenced végéig sok áldozatot várnak tőlünk az Égiek a lelkek megmentéséért!
-Ki-ki már a Földön a pokol, a tisztítótűz vagy a Mennyország hordozója! Ez kiolvasható tetteinkből!
-Akiknek rendszeresen dobog a szíve, azok egészségesek. Akiknek kihagy a szívük, betegek. Akiknek megáll a szívük, azok halottak. Mi törekedjünk rendszeres engesztelő életet élni!
                                       Házi feladat júliusra
"URAM SEGÍTS, HOGY RÁCSODÁLKOZZAK A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIRE"!
         Előretekintés 2012 augusztusára:
-Augusztusban 2-3-4-5.én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen!
-A karizmánkat fogjuk hálálkodva megünnepelni a második évfordulón!
-Előre hirdetem, szeptember 1-én, elsőszombaton, családfagyógyítás lesz a Szentháromság hegyen.
-N.B. A nyári szabadság ideje alatt is menjünk el legalább vasár-és ünnepnap a szentmisékre. A lelki életünkben ne legyen szabadság!!!
                                   ( Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az első alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik
2012. július 9, hétfő, 22:00
Drága szeretett leányom, minden Követőmet a Nagyfigyelmeztetésre szeretném felkészíteni, de nem csak azért, hogy ez az ő segítségükre szolgáljon, hanem minden szeretteik számára is.
Nem elég csak a félelem miatt megbánni a bűnöket. Az (igaz) bűnbánatra van szükség.
Mert mindazok közületek, Követőim, akik halljátok Utasításaimat, most fel kell készítenetek lelketeket a Nagyfigyelmeztetésre.
El kell kezdenetek elmélkedni rossz tetteitek fölött, amelyekkel önmagatok és felebarátaitok ellen vétkeztetek.
A közöttetek lévő Katolikusoknak mondom: ha a Kegyelem Állapotában szeretnétek maradni, akkor kéthetente a Szentgyónás szentségében kell részesülnötök.
Ily módon a Nagyfigyelmeztetés alatt enyhébb lesz a fájdalmatok, és lesz erőtök segíteni testvéreiteken, akik a szörnyű fájdalomtól és a bűntudattól szenvedni fognak, amikor megpróbálnak szembesülni lelkiismeretük megvilágosításával.
Azoknak közületek, akik Keresztények, vagy más felekezetűek, és hisznek ezekben az üzenetekben, a Keresztes imahadjárat 24., a Teljes Búcsú a bűnbocsánatért imáját kell elimádkozniuk.
Ezt az imát hét egymást követő napon keresztül kell imádkoznotok, és Én, Jézusotok, megbocsátok nektek.
Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint.
Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.
Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat.
Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezesd hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és készítsd fel testvéreinket Második Eljöveteled dicsőségére.
Tisztelünk Téged.
Áldunk Téged.
Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.
Most szintén egy különleges imát hagyok rátok, amelyet azokért a szegény lelkekért kell imádkoznotok, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt a sokktól fognak meghalni, és lehet, hogy halálos bűnben lesznek.
A Keresztes Imahadjárat 65. imája: A halálos bűnben levőkért
Ó, drága Jézus, az emberiség Üdvözítője,
Könyörgöm Hozzád, hogy Isteni Irgalmasságod által, kegyelmezz azoknak a szegény lelkeknek, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt el lesznek ragadva a Földről.
Bocsásd meg bűneiket, Kínszenvedésed emlékére könyörgök ezért a különleges kegyelemért, engesztelésül bűneikért.
Felajánlom Neked önmagamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül lelkük megmentéséért, és hogy az örök életre vezesd őket. Ámen.
Követőim, a Nagyfigyelmeztetés az Üdvözítés nagy eseménye lesz, amikor a világnak bebizonyítom Isteni Irgalmasságomat.  
Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az első alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik.
Most már az idő rövid, és nektek el kell kezdenetek a felkészülést.
Ne felejtsétek el Utasításaimat, hogy otthonaitokban legyen élelmiszer, amely tíz napig elegendő, szentelt gyertya és szent tárgyak.
Bízzatok Bennem és örvendjetek, mert sok lélek fog megmenekülni.
Időpontot nem fogok felfedni, de ti tudjátok, hogy mi a teendőtök.
Amikor bűneitek majd feltárulnak előtettek, akkor meg kell kérnetek Engem, hogy bocsássak meg nektek, és ezelőtt az Isteni Ajándék előtt alázatos hálával kell meghajolnotok, amely a ti útleveletek lesz a földi Új Paradicsom örök életére.
Ne feledjétek, hogy nincs olyan bűn, függetlenül attól, hogy az mennyire súlyos, amelyet ne lehetne megbocsátani, feltéve, ha bűnbánatot mutattok.
Szeretett Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus