2012. augusztus 31., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: A felébredés rövidesen bekövetkezik
 

2012. augusztus 30., csütörtök, 18:15
Leányom, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a béke Korszaka már nincs túl messze.
Miközben Isten minden gyermeke szeretett és drága Fiam Szavával van megáldva, a Szentlélek továbbra is kiárad minden nemzeten keresztül.
Fiam Szava nem állítható meg, mert ez Atyám parancsa.
A Megtérés lángra gyújtja majd az emberiség szívét, és sokan fogják érezni Isten szeretetét, az ő természetes Atyjukét, és ez oly módon ragadja magával őket, hogy meglepődnek és sokkolva lesznek.
Amint az Isteni Szeretet áthullámzik rajtuk, késztetést fognak érezni arra, hogy kiáltsanak az örömtől, mert ez nem hasonlít semmilyen más szeretethez, mely ismert lenne az ember számára.
A felébredés rövidesen bekövetkezik.
Miközben Isten Lelke továbbra is kiterjed a Dicsőség Lángjában, a gonoszság meg fog gyengülni, és a Sátán hadserege ott marad megfosztva katonáitól. 
Védtelenül marad, mert sok követője fölött Isten Irgalmassága fog győzedelmeskedni, és a Sátán csak egy fél hadsereggel fog maradni.
Kiábrándulva az ő üres ígéreteitől, válaszolni fognak Fiam Isteni Irgalmasságának Fényére.
A csata nemcsak hogy elkezdődött, hanem a lelkek most nagy számban Fiamat követik, mivel az Örök Élet Igazságát keresik.
Megáldalak, gyermekem.
A Mennyország örül a lelkek megtérése miatt, és azon sötét lelkek üdvösségének, mely azok imái által valósul meg, akik szeretik Fiamat.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2004. július 29-e óta Kolumbiából

2012. augusztus 3. de. 8.10-kor
Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiséghez
Gyermekeim, a béke legyen veletek!
A két égitest ütközése dicsőséges keresztemet fogja formálni. Az ütközés megrázza majd a földet, és kimozdítja tengelyéből, úgy, hogy az idő egyre jobban megrövidül. Atyám Szent és Isteni Akarata nem engedi, hogy ezek az aszteroidák összeütközzenek a földdel, mivel az katasztrófa lenne a teremtés és a teremtmények számára. Atyám azért engedi, hogy az űrben történjen az összeütközés, hogy megmutassa az embereknek az Ő Nagyságát, Irgalmát, és Jóságát; a katasztrófával ellentétben az emberek az én dicsőséges keresztemet láthatják majd ragyogni az égen, hét napon és éjszakán keresztül, ami jelzi számukra a „figyelmeztetés” közelségét.
Gyermekeim, készüljetek fel erre a nagy eseményre, és ne féljetek: az én Dicsőséges Keresztem sokaknak gyógyulás és megváltás lesz, míg mások elutasítják, és sokan csak jelentéktelen kozmikus eseménynek fogják tartani. A tudósok azt fogják mondani, hogy ez egy kozmikus jelenség, mint a bolygók együttállása; de te, népem, tudni fogod, hogy ez az Ég felhívása a felkészülésre, és az öntudatra ébredésre.
Gyermekeim, minden esemény felgyorsul e hitetlen nemzedék gonoszsága és bűnei miatt; ezért Atyám Szent Akaratából küldi nektek e jeleket, hogy megbékéljetek Istennel, és a lehető leggyorsabban térjetek vissza az üdvösség útjára. A Szentháromság nem akarja, hogy oly sok lélek vesszen el a tudatlansága miatt. Legyetek hálásak Atyámnak, mert oly nagy az ő Szeretete, Irgalma örökké tartó, és ismeri makacsságotokat, mégis lehetőséget ad nektek, hogy visszatérjetek Hozzá, és rátérhessetek az útra, mely az Örök Élethez vezet.
Újra mondom, készüljetek fel, gyermekeim. Szemeitek olyan eseményeket fognak látni, amilyeneket szem nem látott soha azelőtt; áldottak vagytok gonoszságotok, és bűneitek ellenére, mert Atyám kiválasztott benneteket, hogy holnap közületek sokan legyetek az Ő örökösei, és az Ő választott népe.
Imádkozzátok gyermekeim az Irgalmasság Rózsafüzérét, és ne mulasszátok el az én órámat, amikor sok mindent elengedek a lelkeknek ebben az időben, vagyis a sötétség idejében.
Az én békém legyen veletek, és áldásom védelmezzen benneteket.
Atyátok, a Názáreti Jézus; a barát, aki sosem hagy cserben benneteket.
Terjesszétek ezeket az üzeneteket a föld minden szegletében.

Ó, SZERETETT KOLUMBIÁM, MENNYIRE SZENVEDEK LÁTVA BŰNEIDET!

2012. augusztus 15. de. 10. 30-kor
MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGETŐ KÉRÉSE KOLUMBIA NEMZETÉHEZ
Szeretett Kolumbiám kicsiny gyermekei, térjetek az egyenes útra!
Nagyon szomorú vagyok, és szívem megszakad az emberiség nagy többségének közönye és hálátlansága miatt. Amint Atyám öntudatotok ébresztésével közelít hozzátok, és az égi jelek fokozódnak, sok lélek vész el, mert nincsenek lelkileg készen, és folytatják tévelygésüket a sötétségben. A bűn elszigeteli őket Istentől, és lelkük nem képes az Atya jelenlétét elviselni.
Nagy az én fájdalmam tudva, hogy a kegyelmi idő véget ér, és gyermekeim nagy része továbbra is kitart a bűnben. Ó, szeretett Kolumbiám, mennyire szenvedek nézve téged vétkeidben! Mondom neked, tisztulj meg sürgősen, és válj méltóvá Atyám Akaratához! Oly sokszor könyörgöm érted Atyámhoz, szeretett Kolumbia, és várom szívből jövő megtérésedet! De nem, csak bűneitek gyarapodnak, és Anyátok fájdalmát fokozzátok. Továbbra is imádkozom értetek, szeretett nemzetem, hogy megtérésetek könnyebb legyen. Ébredj fel Sion leánya! Térj a helyes útra! Hagyd abba kicsiny magzataim meggyilkolását, mert az én kicsinyeim vére igazságért kiált!
Szeretett Kolumbia, te kiváltságos vagy a sok nemzet között, mert a szabadságért való kiáltás innen fogja a világot felébreszteni. Az idő lejár számodra, és a te megtérésed még mindig késlekedik. Nem akarom, hogy szenvedjetek, nem kívánom pusztulásotokat látni, és azt, hogy gyászba öltözzetek gyermekeitek elvesztése miatt, mikor lerombolják városaitokat. Sürgetve hívlak benneteket, szeretett kolumbiai gyermekeim, hogy gyakrabban imádkozzátok Rózsafüzéremet. Térjen vissza az egész nemzet Istenhez, és utánozzátok Ninive lakóit: tartsatok bűnbánatot. Böjtöljetek és imádkozzatok a megtérésetekért, nemzetetek megtéréséért. Imádkozzatok az erőszak minden formájának megszűnéséért!
Ahhoz hogy nemzeteteket ezen hónap utolsó napján Atyám oltalmába ajánljátok  Délben, az angyali üdvözlet órájában, egy pillanatra álljatok meg a munkában, és imádkozzátok Velem a rózsafüzért. Azt kérem, hogy böjtöljetek ezen a napon, és együtt imádkozzunk az Atyához népetek megtéréséért.
Atyám, Aki végtelenül irgalmas, meghallgatja majd imáitokat, kéréseiteket, és azt teszi majd, amit Ninive lakóival is tett: irgalmas lesz hozzátok, és nem büntet meg, nem rombolja le országotokat.
Fogadjátok meg kérésemet, szeretett kolumbiai nemzetem gyermekei! Jól tudjátok, hogy szeretem ezt a nemzetet, és nem akarom látni szenvedését, sem gyermekei elvesztése miatti gyászát.
Gyertek, kicsi gyermekeim, én veletek vagyok. Könyörögjünk együtt, hogy az Atya
irgalmazzon országotoknak, és ne kelljen  megtapasztalnotok az Ő Szent Igazságosságát.
Anyátok: Mária, a Titkos értelmű Rózsa, aki szeret benneteket.
Ismertessétek meg ezt az üzenetet minden gyermekemmel, szeretett Kolumbiám.


Kicsiny gyermekeim, ebből a kiválasztott városból hívlak benneteket, és minden embert, hite, faja és vallása megkölünböztetése nélkül: gyertek vissza az Atya házába, csak egyetlen Szentháromság egy Isten létezik, aki minden alkotását és minden teremtményét szereti.

2012, augusztus 22, 24:35
Mária, a Titkos Értelmű Rózsa, sürgős felhívása az emberiséghez
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyem mindnyájatokkal.
Szívem magányos és szomorú, az oly sok lélek elvesztése miatt; az Isteni Igazságszolgáltatás ideje egyre közeledik. Ó, emberiség, mi történik veled?
Miért nem hallgattok erre az anyára, aki szeretettel hajol le hozzátok? Ne szúrjatok továbbra is tövist fájó szívembe. Szálljatok magatokba és bánjátok meg bűneiteket, mielőtt az Isteni Igazságszolgáltatás ideje bekövetkezik. Mondom nektek, ti nem tudjátok mi vár rátok.
Kicsiny gyermekeim, amikor a Szent Igazságszolgáltatás ideje elérkezik, nem lesz időtök a bűnbánatra. Ne legyetek olyan önfejűek, láthatjátok, hogy minden bármelyik pillanatban bekövetkezhet, és az emberiség többsége még mindig bűnben él. Ne feledjétek: Isten szeret benneteket, de utálja bűneiteket. Ne vétkezzetek többet, mert az idő a végéhez közeledik! Kövessétek ezt a harangszót, az Irgalmasság utolsó harangszavát, mert az igazságszolgáltatás nemsokára elérkezik.
Kicsiny gyermekeim, ebből a kiválasztott városból hívlak benneteket, minden embert, hite, faja és vallása megkülönböztetése nélkül; gyertek vissza az Atya házába, csak egyetlen Szentháromság egy Isten létezik, aki minden alkotását és minden teremtését szereti. Ne imádjatok más isteneket, ne imádjatok az emberi kéz által alkotott istenségeket, mert ezek elválasztanak benneteket az egyetlen igaz Isten szeretetétől. 
Kicsiny gyermekeim, nézzétek, hogy az Atya milyen irgalmas, pedig tudja, hogy sokan hátat fordítanak neki, hogy idegen Istenek tanításait kövessék. Ő hű maradt hozzátok, szeretetét adja nektek, és arra vár, hogy elismerjétek Őt, mint egyetemes Istent.
Ó, nemzetek, készüljetek fel az öntudat felébresztésére, amely által tudomást fogtok szerezni az egy, igaz Isten létezéséről, a látható és láthatatlan teremtés Uráról, az istenek Istenéről, az urak Uráról, mert Ő az, aki van, aki volt, és örökké lenni fog. Felszólítalak benneteket, kicsiny gyermekeim, akik idegen istenetek imádtok, kövessétek Isten, az Atya, Jahve szeretetét és irgalmasságát. Ne féljetek. Atyám, aki a ti Atyátok is egyben, szeret benneteket és az Ő irgalmassága a nagyfigyelmeztetés alatt nagyobb lesz számotokra, hogy újra felébredhessetek erre a földi életre.
Ismerjétek fel Őt, mint az egy, igaz Istent, csatlakozzatok nyájához, és egy pásztor felügyelete alatt egy nyájjá válhattok.
Gyermekeim, Atyám vár rátok, hogy megmutassa nektek az igazságot. Ne gondoljatok arra, hogy meg fog büntetni benneteket. Ne gondoljátok, hogy szemrehányást fog nektek tenni. Nem, kicsinyeim, Atyám lényegében maga a szeretet, és tárt karokkal vár rátok, hogy ti, mint a tékozló fiú visszatérjetek a szülői házba. Irgalmasságának áradata hamarosan bekövetkezik, és minden nemzet imádni fogja Őt, és el fogják ismerni, mint az egy, igaz Istent. Szóval készítsétek fel a lelketeket, kicsiny gyermekeim, mert a nagy irgalmasság órája közel van.
Isten békéje legyen veletek és Anyai védelmem segítsen benneteket.
Édesanyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa
Tegyétek ismertté ezeket az üzeneteket a Föld minden szegletében


Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják

2012, augusztus 30, 8:35
Sürgős felhívás az Atyaistentől az emberiséghez!
Örökségem, Isten népe, béke veletek!
Az ember békéje hamarosan végett ér, és egy hirtelen esemény fogja megváltoztatni az emberiség sorsát. A halála az egyiknek, a világ királyai közül, egy háború kitörését váltja ki. Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják! A nemzetek megtámadják egymást, káosz fog eluralkodni az emberiség fölött, és ennek egyharmad része el fog tűnni.
Teremtésem gyászba fog öltözni az oly sok lélek elvesztése miatt; a Mennyország sírni fog, és az emberiség számára elkezdődik a Kálvária! Jaj, neked Jeruzsálem, aki nem akartál Rám hallgatni! Jaj, neked Izrael, mert a sorsod meg van pecsételve. Dombjaidat elfoglalják ellenségeid, és szövetségeseid nem lesznek képesek megvédeni téged! Eljött a te időd! A legtöbb hatalommal rendelkező nemzetek fogják országodat bitorolni, és a háború sikolya megremegtet téged.
Ó, Jeruzsálem! Hátat fordítottál Megváltódnak, és utcáidon Egyszülöttem Vére folyt végig. Ártatlan Vér, amely tegnap elvitte gyermekeidet, és holnap ez lesz a te szégyened és szomorúságod. Érted, Ó Izrael, teremtésem szenvedni fog! A hatalomért való aggódásaid és terjeszkedéseid ellened fordulnak. Ahelyett, hogy gyermekeid boldogan énekelnének, és örülnének a győzelemnek, könnyeket fognak ontani bukásodért. Hallgassátok meg újra Fiam Kiáltását: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölted prófétáidat és megkövezted azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeimet, mint a tyúk összegyűjti csibéit szárnyai alá, de te nem akartad! Íme, házad lakatlan maradt. Mondom nektek, hogy nem láttok Engem addig, míg nem mondjátok: Áldott, ki az Úr Nevében jön. (Máté 2. 37 – 39) Ó, Jeruzsálem, megdöntve, magányosan és szomorúan, elmerülve az elhagyatottságban; azok, akik a tegnap elismerték a nevedet, ma a porban fekszenek, el vannak felejtve! Mindenki visszahúzódott tőled, és téged az ellenség kezére adott. A nemzetek egy sirató dalt énekelnek azért, aki már többé nem népem leánya. Minden múltbeli megismétlődik: az emberiség az öröm és a bánat között mozog; semmi sem örök ebben a mulandó világban, ami a tegnap volt, ma már nincsen többé.
„Minden test csak fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága.
Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete ráfúj.” (Iz. 40, 6-7)
Azt mondom nektek halandók, hogy a legnagyobb Irgalmasság hamarosan átadja helyét a legnagyobb Igazságszolgáltatásomnak.  Ne pazarold az időt ennek a világnak a haszontalanságában, gyűljetek imára olyan hamar, ahogy csak lehetséges, és kérjétek a lelkek megmentését, mert az idő az Isteni Igazságszolgáltatás ajtaján kopogtat már. Menjetek békével, jó akaratú emberek.
Atyátok, Jahve, minden nemzet Ura
Tegyétek ismertté Üzeneteimet a Föld határában