2012. december 24., hétfő

Karácsonyi pásztorjáték a debreceni Szent Anna Székesegyházban, 2010. december 24-énKarácsonyi pásztorjáték a debreceni Szent Anna székesegyházban 2011. december 24-én

Tíz gyertya és tíz könyörgés szentestére

Szenteste a családok különböző módon, mégis hasonlóan, imádsággal, énekkel köszöntik az Isten fiát, aki határtalan szeretetében gyermekként közénk jött. A családi ünneplés és közös imádság szebbé tételének lehetséges módja a következő családi liturgia, amit a ferences kolostorokban imádkoznak a szerzetesek egymás megajándékozása előtt. Mi is a családtagokkal, de egyedül is elimádkozhatjuk. Kellékek: Újszövetség, gyufa és tíz gyertya.
A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az ajándékról.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

Könyörgések, melyet egyes családtagok olvashatnak:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)

Közösen válaszoljuk: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a pápáért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg bennünket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Egymás köszöntése
A családtagok boldog ünnepet kívánnak egymásnak, énekelnek (Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…), majd megajándékozzák egymást.
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

Bocsa József: Karácsonyi gondolatok 2012

 • Az éjféli mise olvasmánya (Iz 9,1-6)
  • "A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad."
  • Talán még egy generáció sem élt olyan sötétségben, mint ez a mai - azt gondolom ezt nem nagyon kell bizonyítani: Dermesztő a hideg, félelmet keltő a sötétség, ami a politikában, a gazdasági és szociális életben, és ami főleg az emberek szívében van
  • A világnak ebbe a nagy sötétségébe, éjszakájába világít bele az a fényesség, amit az angyalok karácsony éjszakáján meghirdettek
   • "Ne féljetek! Íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett Megváltótok, az Úr Krisztus."
 • A megváltás Jézus születésével elkezdődött. Az ő halálával, feltámadásával és mennybemenetelével beteljesedett
  • De ha ez így van, hogy-hogy ott tart a világ mégis, ahol most tart?
  • A megváltás megtörtént, de nem mindenkiben működik
   • Az emberek többsége nem fogadja el Jézus Krisztust, vagy nem ismeri Őt.
   • Ez a tény erősen behatárolja az üdvözítő kegyelem hatékonyságát.
   • A teljes hitetlenséghez képest már az is valami, ha az ember legalább karácsonykor elmegy az éjféli misére
    • De ha csak a karácsonyi hangulatot keressük, ha csak lelkiismeretünket akarjuk megnyugtatni azzal, hogy én vallásos vagyok, évent egyszer, karácsonykor elmegyek templomba is, az kevés
    • Ha az ember egy évben csak egyszer enne, attól éhen halna
    • Ha súlyos betegségében is csak egyetlen gyógyszert venne be, az nem mentené meg
   • Ahhoz, hogy a megváltás hatékony legyen az életünkben, hogy működjék, ahhoz több kell
   • A táplálék és a gyógyszer csak akkor hatékony, ha rendszeresen, kellő időben és adagokban viszi be az ember
   • Ha az adagolás nincs rendben nem várható a kellő eredmény
   • A Jézus által hozott megváltás még azoknak az életében sem működik biztosan, akik gyakrabban, akár hetenként is eljárnak templomba
    • A templomba járás önmagában nem feltétlenül elég
  • Mindennek megvan a maga működésmódja
   • játéknak, műszernek, háztartási gépnek
   • nem mindegy, hogy hogyan főz-süt az ember
  • Mindennek megvan a receptje
  • Mindennek megvannak a nélkülözhetetlen feltételei, amelyek ha nem teljesülnek, nem következik be az, amit szeretnénk
  • Hogy a Jézus által elhozott megváltás működjék az életünkben, ahhoz a minimumok minimumaként legalább annyi figyelmet rá kell fordítanunk, mint amennyit ráfordítunk arra, hogy megértsük mondjuk a karácsonyra kapott új mosógépnek a működését.
  • De ennél valószínűleg kicsivel több figyelem és időráfordítás kell...
  • A mosógépnél bonyolultabb szerkezet az ember
  • Próbáljuk átgondolni - soha jobbkor mint most a karácsonyi időben - hogy milyen gombok, kapcsolók vannak rajtunk, bennünk
   • Mi van akkor, ha így vagy úgy áll az a gomb?
    • milyen állapotai lehetségesek?
  • És milyen programok futnak, futhatnak bennünk?
   • Jók-e azok a programok, amik éppen most futnak?
   • Nem kellene-e inkább más programokat futtatnunk?
   • És kik programoznak minket?
    • Szabad-e önmagunk programozását átengednünk másnak?
    • És ha másnak is engedjük át, ki az, akinek átengedjük?
 • Ha ilyen és ezekhez kapcsolódó kérdések megválaszolásával törtjük az ünnepeket és az év hátralévő napjait, akkor nagyon jól töltöttük el
  • Megszülethet a mi szívünkben is a gyermek, elkezdhet növekedni, és a megváltás kegyelmei működni kezdhetnek a mi életünkben is
 • És akkor a jövő felé is új reményekkel tekinthetünk, arra, amiről az éjféli mise olvasmánya szól, és ami már lehet, hogy nincs is olyan messze
  • "Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét" (Tit 2,11-14)
http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/karacsonyi-gondolatok-2012

Giuseppe Pasquali SSP: A HÁROM AVE MARIA IMA Kulcs a paradicsomhoz.

Részletek
(Megjelent a Szent Margit Lap 82-84. számában)
A Három Ave Maria imádság a leghatásosabb ájtatossági gyakorlatok közé tartozik
Naponta három Ave Maria-t kell imádkozni ama kinyilatkoztatás szerint, melyet a legszentebb Szűzanya tett Szent Mechtildnek. A legjobb, ha a három Ave Maria-hoz a következő röpimát is hozzátesszük: „Oh, édesanyám, őrizz meg engem a mai napon (illetve ezen az éjszakán) a halálos bűntől!” vagy egy másik imát Liguori Szent Alfonz szándékára: „A te tiszta, szeplőtelen fogantatásod kedvéért, oh Mária, tartsd tisztán testemet és mentsd meg lelkemet!”
Teljesíteni fogom kérésedet
Hackeborn-i Szent Mechtildnek, egy 13. században élt bencés apácának (†1299), adta az Istenanya azt a nagy ígéretet, melyről itt most szó lesz.
     Élete vége felé félelemmel telve gondolt a szent arra a nagy pillanatra, amikor lelke elhagyja majd testét, hogy az örökkévalóságba menjen. Ezért Isten Anyjának irgalmas segítségét kérte élete utolsó órájára. A Madonna, aki hűséges szolgálóleányának korábban már több ízben megjelent, meghallgatta a könyörgést, majd ezt mondta: „Igen, biztosan teljesítem kérésedet, leányom, de ennek fejében azt követelem tőled, hogy kedvemért naponta imádkozzál három Ave Maria-t. Az első Ave-t az Atyaisten tiszteletére, aki csodálatos teljhatalmában lelkemet úgy kitüntette, hogy én Őutána a mennyben és a földön teljhatalmú vagyok. … A másodikat a Fiúisten tiszteletére, aki az Ő kifürkészhetetlen bölcsességének nagyságában engem a tudomány és a bölcsesség olyan adományával díszített fel és töltött el, hogy én bensőségesebben, mint minden más szent, szemlélhetem a legszentebb Szentháromságot. Ezen felül olyan fénnyel árasztott el, hogy sugárzó napként világítom meg az egész mennyországot. … A harmadikat a Szentlélek tiszteletére, aki szeretetének édes teljességét öntötte szívembe, és engem olyan jónak és irgalmasnak teremtett, hogy én Isten után a legszelídebb és legjobb lény vagyok.”
Az ígéretek, melyeket a legszentebb Szűz a Három Ave-hez kötött
„Melletted leszek halálod óráján, vigasztalni foglak és az ördög minden hatalmát távol fogom tőled tartani. Beléd öntöm a hit és a felismerés minden fényét, hogy hitedet a tudatlanság vagy tévtan ne kísérthesse meg. Elhalálozásod óráján a közeledben leszek és lelkedet elárasztatom az isteni szeretet gyönyörével, hogy hatalmuk által minden halálfélelem és keserűség a szeretet által boldogsággá változzon.”
Ez az imaforma tehát nem emberi akaratból és igyekezetből keletkezett, hanem Mária egyik kifejezett kinyilatkoztatásának gyümölcse volt, és ezért olyan vigasztaló ígéreteket tartalmaz, melyeket csak a mennyország királynője adhatott. És a Madonna állja szavát. Anyai, láthatatlan jelenlétét a Három Ave hűséges imádkozóinak halálos órájukban érezhetővé teszi. Sőt, néhány szentnek és jámbor léleknek még látható alakban is megjelent.
Itt is ugyanazt az ellenvetést lehetne felhozni, mint a kilenc elsőpénteki imagyakorlat kapcsán: Ha a Három Ave megőriz a pokoltól, akkor nyugodtan bűnözhetek, amennyit csak akarok. Elég, ha elimádkozom az Ave-kat és mégis megmenekülök. – A válasz erre a felvetésre így hangzik: egyedül ez nem elegendő, mivel a Három Ave Maria csupán eszköz arra, hogy nekünk a szükséges kegyelmeket megszerezze a valóban keresztény életvitelhez (és ezzel a halálos bűn elkerüléséhez, az Istenhez való visszatéréshez őszinte megtérés által és a boldog halálos órához).
Ehhez Isten csalatkozhatatlanságában az örök életet ígérte meg nekünk.
Később még világosabban megláthatjuk, hogy egy viszonylag könnyű és gyors megtérés ezen imagyakorlatunknak különleges kegyelmi gyümölcse.
     Aki azonban ezzel a nagy kegyelmi eszközzel vissza akar élni, hogy még többet vétkezhessen, biztos lehet abban, hogy a Három Ave Maria imádkozásában nem fog tudni a végsőkig kitartani. Egyébként ennyire hamis szándéka nem is támadhat annak, aki őszintén hozzáfűzi az Ave-khoz az alábbi röpimát: „Oh Mária, őrizz meg engem ma (vagy ezen az éj szakán) a halálos bűntől (illetve mindenfajta bűntől)!”
A szentek kedvenc ájtatossága
A nagy csodatevő egyháztanító, Páduai Szent Antal (1195-1231) már a Szent Mechtildnek adott kinyilatkoztatás előtt ismerte és gyakorolta a háromszoros szűz Istenanya tiszteletére a Három Ave Maria-t. Ezen kegyelmi eszköz által akarta saját lelke, szíve és teste háromszoros szűziességét megőrizni.
Leonardo, a vezeklést hirdető szent pap
A 18. század első felében egy ugyanannyira szent, mint jól beszélni tudó ferences pap járta Itália útjait. A hit tavaszát lobbantotta fel mindenütt, tömegeket térített meg és csodákat művelt. Ez a pap a Porto Maurizio-i Leonardo volt. Miben állt apostoli sikereinek titka? Buzgó Mária-tisztelő volt. Missziós útjain elsősorban Mária-prédikációkat tartott, mivel ettől remélte a legnagyobb eredményt. Szinte apostola volt a Három Ave Maria imádságnak.
     Egy nap az erkölcstelenség vétkéről prédikált és eközben példaként a következő történetet mesélte el: Egy fiatal római férfinak, aki ennek a csúnya véteknek hódolt, gyóntatóatyja, egy jezsuita parancsára a Három Ave Maria imát kellett elimádkoznia. Gyóntatója az e bűnbe való későbbi visszaeséseinél mindig ezt a jóvátételt írta elő számára. Egyszer nagy veszély fenyegetett: a fiatalember világkörüli utazásra szánta el magát. Gyóntatója, akinek nem tetszett ez a dolog, búcsúzáskor a lelkére kötötte, hogy soha ne mulassza el a Három Ave Maria imát, és minden visszaesésékor a bűnbánatot, a vezeklést és az erős fogadás felkeltését.
     Így múlt el néhány év. A világutazó visszatért Rómába és meglátogatta a papot. Ekkor kiderült, hogy a javíthatatlan bűnös egészen más emberré vált. A korábbi szorongattatásoknak nyoma sem maradt. A meglepett gyóntatónak a fiatalember ezt mesélte el: „Nem emlékszik, páter, azokra a szép ajánlásokra, melyeket útravalónak adott nekem? Minden reggel és este három Ave Maria-t kellett imádkoznom a Szeplőtelen tiszteletére. Nos, ennek a jámbor ájtatosságnak a kedvéért a legszentebb Szűz végül megmentett engem.”
Erről a nagy kegyelmi csodáról a páter természetesen kellő óvatossággal prédikált. Hallgatói között volt egy tiszt, aki évek óta nem-megengedett kapcsolatot tartott fenn egy nővel. Úgy gondolta, hogy ezzel az imával ő is alkalmas szert talált ahhoz, hogy végre tisztázza dolgát. Ezért ő is gyakorolni kezdte ezt az imádsági formát, mire néhány hónap múlva jó elhatározását teljesíteni tudta. Nem sokkal ezután újabb csábító alkalom kínálkozott a régi bűnbe való visszaesésre. De a Madonna megerősítette a feddhetetlen élet utáni vágyát, és így segített neki, hogy imádkozását folytathassa.
Porto Maurizio-i Szent Leonardo azok közé a szentek közé tartozott, akik különös módon hozzájárultak a Három Ave Maria imádság elterjedéséhez. A hadseregben szolgáló papoknak is figyelmébe ajánlotta a katonák lelki ápolására. Legbensőbb meggyőződéssel nyilatkozott így egy vallási oktatáskor: „Ah, kedveseim, barátkozzatok meg mindannyian ezzel az oly szép és oly jámbor ájtatossággal, és életetek végéig gyakoroljátok. Igen, én még a gyóntatókat is felszólítom arra, hogy ezt az imát elégtételként adják, mivel ez egyedül több gyümölcsöt hoz, mint minden más elégtétel.”
Liguori Szent Alfonz, aki ugyanabban az évszázadban élt, a máriás apostolság szükségességéről és hatásosságáról ugyanezen a véleményen volt. Prédikálóként, gyóntatóként és íróként fáradhatatlanul síkra szállt a Három Ave Maria szép imagyakorlat terjedéséért. Mindenkit meg akart nyerni: papokat, szerzeteseket, bűnösöket és igazakat, gyermekeket, felnőtteket és öregeket. Ez az ájtatosság volt misszióinak fő témája, és műveiben több mint húszszor tért ki rá. Más szerzőkkel együtt azon a véleményen volt, hogy sokan vannak, akik egyedül a Három Ave állhatatos imádkozása miatt menekültek meg.
Szent Giovanni Battista de Rossi tanúságtétele
Róma 18. századi apostola, Szent Giovanni Battista de Rossi, ezen imagyakorlat révén számos megtérést ért el. Ha megátalkodott, állandó és valódi javulásra látszólag képtelen bűnös jött gyóntatószékébe, nem talált alaposabb üdveszközt megtérítéséhez, mint a legszentebb Szűz tiszteletét, különösen a Három Ave Maria reggeli és esti áhítatos elimádkozását.
     Egy jámbor lélek 11 éve volt a leghevesebb érzéki kísértéseknek kitéve. E kísértéseknek többször áldozatul is esett, mivel olyan állandó izgalmi állapotban volt, mely teljesen lehetetlenné tette számára, hogy nyomorúságától saját erejéből megszabaduljon. Ekkor elhatározta, hogy de Rossi kanonokhoz megy el gyónni. A szent szívélyesen hallgatta meg bűnvallomását és utána ezt mondta: „Isten megbízásából ellenállásra szólítom Önt fel eme kísértéssel szemben, különben nem fog Isten büntető karjától megszabadulni. Imádkozzon ezért minden este a legtisztább és legszentebb Szűzhöz, és én biztosítom Önt, hogy megszabadul a bűntől. Ettől fogva személyesen fogok Önért imádkozni. Őrizkedjen azonban attól, hogy a jövőben beleegyezzen a bűnbe, ahogy ezt a múltban tette.” Ettől a naptól fogva ez a gyónó nemcsak a visszaesésektől lett mentes, hanem a szokásos kísértésektől sem szenvedett többé, és ezután nagy lelki nyugalomban élt.
A szent saját magán is megtapasztalta a Három Ave Maria hatásosságát. Mivel gyakran kellett egyetlen napon előkészület nélkül öt-hat prédikációt tartania, nagyon rövid belső koncentrálással kellett megelégednie. Eközben a Szentlélekhez fohászkodott és elimádkozta a szokásos Három Ave Maria-t. Éppen ezek a prédikációi sikerültek olyan jól, hogy mindenki azt hitte, hogy alaposan betanulta őket.
Lelkes Mária-tisztelők, akik a Három Ave Maria-t propagálták, voltak továbbá az Ars-i szent plébános, a Fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor, Szent Julien Eymard (az Eucharisztia-rend megalapítója), Szent Claret, Bosco Szent János és Galgani Szent Gemma.
     A redemptoristák minden szentje és boldoga különleges vonzódást örökölt eme jámbor ájtatossági forma iránt rendalapítójuktól, Liguori Szent Alfonztól. Közülük is kimagaslott Hofbauer Szent Kelemen Mária és Szent Gerhard Majella. Sőt, Szent Alfonz fiainál ez az imagyakorlat még a rendi szabályzatnak is része lett.
Az Egyház véleménye
A csodálatos terjedésnek és a jó gyümölcsöknek láttán, melyeket a mi üdvös imagyakorlatunk termett, az Egyház hamar kinyilvánította tetszését és megadta az engedélyét, melyet még gazdag kedvezményekkel is ellátott.
     Sőt, a buzgó Pater Jean Baptiste de Blois apostolkodása még XIII. Leo pápa dicséretét és áldását is elnyerte, aki búcsúkat adományozott ezen imagyakorlathoz, és azt is előírta, hogy minden szentmise után a celebráló papnak a néppel együtt három Ave Maria-t kell elimádkoznia.
     XV. Benedek pápa „szívből szívesen” teljesítette az imaközösség egyes támogatóinak kívánságát, és a Blois-ban alapított „a Három Ave Maria terjesztésére alakult jámbor testületet” egy apostoli irattal főközösséggé emelte (az egész világon szétszórt fiókegyesületek megalakításának jogával) és gazdag búcsúkkal és privilégiumokkal tüntette ki.
     Ezenfelül számos bíboros, érsek és püspök támogatta ezt az ájtatosságot, mivel a lelkek jóra való vezetésének nagy segítségét látták benne.
     Aki az Egyházat szereti és a „sentire cum Ecclesia”-hoz (együttérzés az Egyházzal) elkötelezve érzi magát, az nem állhat közömbösen az Egyház világos döntésével szemben. És aki a Boldogságos Szűzzel szemben lelki buzgóságot és szeretetet érez, az ebben az ájtatosságban megtalálja azt a lehetőséget, hogy e két erényt gyakorolja. Valóban, minden egyes ember hozzájárulhat a maga módján a Három Ave Maria terjedéséhez: elsősorban a papok, gyóntatóatyák és prédikátorok, azután az anyák, nevelők, szerzetesnővérek, barátok és tanárok. Senki nincs alkalom és működési terület nélkül: a saját család, barátok, egyesületek, iskolák, patronátusok, kórházak, menekülttáborok, árvaházak, műhelyek és gyárak – mind ilyen működési területek lehetnek.
Montforti Szent Lajos gondolatai az Ave Maria-ról
Milyen szépen írt a valóban máriás tanító, Montforti Szent Lajos Mária az Angyali Üdvözletről: Csak néhány művelt keresztény ismeri értékét, érdemét, kiválóságát és szükségességét. A legszentebb Szűznek magának kellett nagy, megvilágosodott szenteknek többször megjelennie, hogy az Angyali Üdvözlet előnyeire rámutasson. Ők egész könyvsorokat írtak ezen ima csodálatos hatalmáról a lelkek megtérítésében, és prédikációikban mindenkinek tudtára adták, hogy a világ megmentése az Ave Maria-val kezdődött, és hogy ettől az imától függ minden egyes ember üdve is.
     Mindig is megállapítható volt, hogy azok, akik az elvetettség jelét viselik, vagyis az eretnekek és istentelenek, a gőgösek és mondénok, gyűlölik és megvetik az Ave Maria-t. Másfelől a tapasztalat azt mutatta, hogy azok a férfiak és nők, akik láthatólag a mennyre hívatottak, boldogan imádkozták az Ave Maria-t; igen, minél jobban Istenhez kötöttek voltak, annál jobban szerették ezt az imát. – Óh, ti lelkek, kik egykor a mennybe mentek, ti, Jézus és Mária szeretetből való rabszolgái, tudjátok hát, hogy az Ave Maria a Miatyánk után a legszebb az összes ima közül! Ez a legnagyobb bók, amit mi a Boldogságos Szűznek mondhatunk, hiszen arkangyala által Isten maga adta meg neki ezt a tiszteletet, hogy ezzel megnyerje szívét, és titkos vonzerejével valóban elérje, hogy Mária mély alázata ellenére hozzájárulását adja az isteni Ige megtestesüléséhez. Ha ti Máriát ugyanezzel a dicsérettel köszöntitek mély tisztelettel, kétségen kívül ti is megnyeritek szívét.
A helyesen, figyelmesen, ájtatosan és alázatosan imádkozott Ave Maria a szentek véleménye szerint az ördög győzelmes ellenfele, ez az ima az a kalapács, mely szétzúzza a sátánt, ez az ima a lelkek üdvözítője, az angyalok öröme, a kiválasztottak éneke, az új szövetség himnusza, Mária öröme és a Legszentebb Szentháromság dicsőítése. Az Ave Maria mennyei harmat, mely a lelket megtermékenyíti, szűzi, gyengéd csók, melyet Máriának ajándékozunk, piros rózsa, drága gyöngy, mennyei étek, melyet neki nyújtunk. Ezek a hasonlatok mind szentektől származnak.
Ráadás? – Nem!
Nos, most azt lehetne gondolni, miért van nekünk egyáltalán szükségünk még egy ilyen igénytelen, rövid ájtatosságra is, mikor már egy sor szép és hasznos Mária-imádságunk van. Nem olvasztja magába az Úrangyala, a maga három Ave-jával és minden Mária-ima királynője, a szentolvasó a Három Ave Maria-t és teszi ezáltal fölöslegessé?
     Nem. Nincs szó fölösleges toldalékról és még kevésbé más imák általi bekebelezésről vagy összekeverésről.
     Ennek a mi ájtatosságunknak saját jellege van. Gondoljunk csak az eredetére: Mária maga nyilatkoztatta ki nekünk. Ő akarta ezzel az Atya hatalmát, a Fiú bölcsességét és a Szentlélek szeretetét megbecsülni azokért az adományokért, melyekben Isten Anyjaként részesült. A különleges jutalom, melyet Mária ígérete szerint ezen ájtatosság hűséges hívei kapnak: a Boldogságos Szűz segítsége életük végén és így az üdvhöz szükséges kegyelem biztosítása.
Az Úrangyala a három Üdvözlégyen kívül még rövid közbenső versekből, responsoriumokból és egy Oremus-ból (Könyörögjünk) is áll, és a megtestesülés titkainak dicsőítésére szolgál.
     A rózsafüzér ugyan csak Ave Maria-kból áll, természete szerint azonban a Megváltó és Mária életéből vett titkokról való elmélkedés és általános ima, melynek önmagában semmilyen „különleges” kegyelem nem célja. Ezért és hossza miatt sem befolyásolja a Három Ave Maria-t. Még kevésbé áll ez fenn megfordítva, hiszen minden egyes imának megvan a maga külön létjogosultsága.
Hihetetlen hatékonyság
Hogyan tud azonban egy ilyen rövid, könnyű és fáradság nélküli ájtatosság ilyen sok és rendkívüli kegyelmet kivívni? Pater Giovanni Baptista erre az ellenvetésre nem tudott ironikus él nélkül válaszolni: „Ha maguk is, csakúgy, mint bizonyos entellektüelek, azon a véleményen vannak, hogy ez az eszköz nem méltó a kívánt célhoz, akkor a Boldogságos Szűznél kell reklamáljanak, aki ehhez kötötte ígéreteit, de inkább még magánál Istennél, aki ezt az ájtatosságot ekkora sikerrel halmozta el. Vagy nem a látszólag egészen egyszerű és aránytalanul kicsi eszközökkel viszi végbe Isten a legnagyobb csodákat?” Ide illik az Úr azon akadékoskodóknak adott válasza is, akik az ő bőkezűségét bírálták: „Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok?” (Mt 20,15)
     Isten senkinek nem tartozik számadással ajándékairól. És a Boldogságos Szűz közbenjáró hatalmával olyan nagylelkűséggel válaszol, mely nem a kisebb tiszteletadásnak, hanem sokkal inkább az ő gyengéd anyai szeretetének felel meg.
Szükség esetén a megtérés kegyelme az első és legfontosabb segítség, melyet a Madonna nyújt. Nem lehet minden konvertálásról azt állítani, hogy nagy feltűnést kelt. Az ezen kis ájtatosság által kikönyörgött megtérések többsége minden bizonnyal rejtve marad a nyilvánosság előtt, mivel ők az emberi szív titkaihoz tartoznak. De minden ilyen esetben egy közömbös, vagy erkölcstelen, istenkáromló keresztény megtéréséről, egy megátalkodott bűnösnek a halála óráján való magábaszállásáról, vagy egy eretnek, vagy egy pogány megtéréséről van szó.
A hivatások virágoznak
A szerzetesi, de még inkább a papi hivatás Isten nagy kegyelme, mely a legnagyobb megbecsülést és a leggondosabb ápolást igényli. Ez az ajándék az Úrnak a kiválasztott lélek iránti különleges szeretetét árulja el, akire Isten kegyelmének egész áradatát hívja le, és akinek a mennyben nagy jutalmat ígér. Bosco Szent János a maga részéről azt állította, hogy az ifjúság egy harmadának van papi vagy szerzetesi hivatása, de csak egy tizedében tudatosodik ez a nagy kegyelem. Az ifjú embereknek ezért kell lelkiismeretesen megvizsgálniuk önmagukat, és ezért kell mindenekelőtt bizalomteljesen, alázatosan és állhatatosan imádkozniuk. Csak így tudják az elhivatottak Isten hívását felismerni és arra nagylelkűen válaszolni.
     Aki reggel és este mindig elimádkozza a maga Három Ave Maria-ját, az a mi véleményünk szerint e fontos ügyben hatásos eszközzel bír az értelem és az akaraterő megvilágosítására. Nem kétséges, hogy Isten Anyja különösen szívesen könyörgi ki a hivatás kegyelmét azon fiatal emberek számára, akik a Három Ave imádkozása által dicsőítik a Legszentebb Szentháromságot, és ezt annak köszönetéül teszik, hogy Isten Máriát a legfennköltebb teremtménynek választotta, hiszen ő az örök főpap, Jézus Krisztus anyja. Jézus volt mennyei Atyja „első szerzetese” és Mária az „első szerzetesnője”.
     Mária eme ájtatosságra hivatások sokaságával válaszol, kiknek áldását, a kegyelmek teljességét és kitartást kölcsönöz. Számtalan példát lehet erre felhozni.
Gyógyulások
A tények bizonyítják, hogy a Három Ave Maria képes arra, hogy a mennyből lelki és testi kegyelmeket eszközöljön ki, köztük számos és olykor csodálatos gyógyulásokat is.
     Egy egészséges a betegségtől, mint szerencsétlenségtől fél. Egy beteg természetes és természetfeletti eszközökhöz menekül, és az éghez könyörög, hogy ismét egészséges lehessen. Sajnos sokan csak a nyomorúságban gondolnak Istenre, és ha nem történt volna velük valamilyen szerencsétlenség, soha nem gondoltak volna az imádkozásra.
     A Gondviselés terveiben a szenvedés és betegség sokszor hasznosabb lehet lelkünk üdvösségére, mint a jólét és egészség; csak ez az igazság nem akar a fejünkbe menni. Isten ekkor nem szó szerint hallgatja meg imánkat, hanem egy másik ajándékot ad nekünk: megadást és talán még szerető beletörődést is az Ő szent akaratába, mely minden rosszat jóra fordít, miközben a bajt az örök üdvösség elérésére használja fel.
     Mi Istentől mindent kérhetünk, miként ez az Evangéliumban áll, így a test egészségét is. Ez azonban, jegyezzük meg, nem a legfőbb jó, miként ezt sokan hiszik és állítják, hanem csak eszköz arra, hogy Istent szolgáljuk és így a mennyei jutalmat elnyerjük. Ezért törekednünk kell megtartására és szabad küzdenünk érte (mindazonáltal nem azért, hogy kicsapongásokkal és bűnökkel tönkretegyük). Ha ilyen a beállítottságunk, akkor nyugodtan kérhetjük Máriát az egészség kegyelméért is.
     Jó édesanyánk ezt megkaphatja Istentől a számunkra, még csoda által is, ha ez hasznára van a lelkünknek. Ha azonban vallásos előmenetelünkhöz a betegség az előnyösebb, akkor Isten Anyja az egészség helyett megkönnyebbülést és vigasztalást szerez a baj elviselésére.
Befejezés
Kitartani! Ez a jelszó. Ha Isten Anyjának kegyelme által felfogtuk a Három Ave Maria értékét, és ki akarjuk próbálni hatását, akkor óvakodnunk kell attól, hogy imagyakorlatunkat elhanyagoljuk vagy elfelejtsük. Ezt a hibát ugyanis gyakran elkövetik.
     A kezdet könnyű. Fontos azonban, hogy kitartsunk. Az Evangélium tanítása, „de aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt 24,13) ebben az esetben is érvényes. Aki a Három Ave Maria-tól tartós kegyelmi áldást és a halál pillanatában különleges segítséget remél, annak a Három Ave láncot nem szabad megszakítania. Életünk minden napján legyünk hűségesek ehhez az imádsághoz!
     Egy önszántunkon kívüli feledékenységnek nem szabad megakadályoznia bennünket abban, hogy újra kezdjük a Három Ave imádkozását, ahogy nem akadályozhat meg ebben valamely kellemetlenségnek vagy bizalmatlanságnak, csüggedésnek, kísértésnek vagy a bűnbe való visszaesésnek sem.
     Maradjunk szilárdak az ördög mesterkedése ellenére is, aki nem csak a már bűnbe esett lelkeket tartja távol Máriától, hanem azoknak is el akarja venni a kedvét a Három Ave Maria-tól, akiket különösen kiszemelt magának.
Bárcsak kitartanának azok az anyák, nők és nővérek, akik Istentől eltávolodott fiaikért, férjeikért és testvéreikért könyörögnek! Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy egy megtérés rendszerint sok időt és türelmet igényel, és csak lassan és feltűnés nélkül megy végbe. Miként senki sem változik meg egy szempillantás alatt, hanem csak fokozatosan, úgy a lelki változás is gyakran több évet vesz igénybe. Végezetül azonban Isten Anyja győzelemmel koronázza meg kitartó imánkat.
Ezért utánozzuk az említett példamutató Mária-tisztelőknek fáradhatatlan és bizalomteljes buzgóságát! A Boldogságos Szűz egy kiválasztottnak ezt mondta: „A Három Ave Maria ájtatosság mindig nagyon kedves volt előttem. Számtalan kegyelmet könyörögtem ki általa. Gyakoroljátok, amilyen gyakran csak tudjátok! Naponta meg fogjátok tapasztalni erejét. Biztosítalak benneteket arról, hogy Fiam igazságosságának már régen eleget lehetett volna tenni, ha a Három Ave Maria-t mindenütt már régóta imádkozták volna.”
A Montepulciano-i (Siena/Olaszország) Chiesa Parrocchiale del Gesu-ban (Jézus templomban) működik egy Három Ave Maria közösség. Itt lehet nyomtatványokat és e tárggyal kapcsolatos kegytárgyakat beszerezni.

Három ajándék Jézusnak

Egy kisfiú meglátogatta nagypapáját, aki fafaragó volt. Éppen egy kis betlehemen dolgozott. Már jó sok szereplő sorakozott készen az asztalon, mikor a kisfiú megérkezett. Ahogy az asztalra könyökölve nézte a készülő szereplőket, hirtelen a kis betlehem alakjai közt érezte magát, s mintha belülről mozgatná valami, elindult a Szentcsalád felé… Amint belépett az istállóba, rátekintett a jászolban fekvő Gyermekre – és Ő visszanézett rá… Hirtelen ijedtség fogta el a kisfiút, és könny szökött a szemébe.
– Miért sírsz? – kérdezte a jászolban a Gyermek.
Szipogva válaszolt a kisfiú:
– Mert semmi ajándékot sem hoztam számodra…
– Pedig szívesen elfogadok tőled valamit! – válaszolt Jézus.
Erre ő nagyon fellelkesedett:
– Mindenem neked adom, amim csak van: a kisvasutamat, festőkészletemet, az új biciklimet!
– Tulajdonképpen… – folytatta Jézus, – valami másra vágyom tőled: három dolognak örülnék legjobban, ha nekem adnád.
– Szívesen… – vágta rá a kisfiú – de hát mit?
– Add nekem az utolsó óvodai rajzodat!
A kisfiú elpirult és lehorgasztotta a fejét. Olyan közel bújt a Kisjézushoz, hogy amit mond, senki meg ne hallhassa – és ezt suttogta: – De ráborult a festék…
– Ezért add nekem! – mondta Krisztus. – Mindig hozzám hozd el, ami nem sikerült! És… – folytatta Jézus – szeretném, ha nekem adnád a tejes bögrédet!
– De épp ma törtem össze…! – sopánkodott a kisfiú.
– Éppen ezért szeretném, hogy nekem add! – szólt a jászolban fekvő Gyermek. – Nekem adhatsz mindent, ami az életedben összetört. Én éppé teszem.
– Harmadjára – szólt a Kisjézus – a válaszodat szeretném, amelyet az édesanyádnak adtál, mikor megkérdezte, hogyan tört el a tejes bögre.
Ekkor a kisfiú elkezdett sírni. Zokogva mondta:
– …Édesanyámnak azt mondtam: elejtettem a bögrét, de ez hazugság… Mérgemben vágtam a földhöz.
– Látod, – szólt a Kisjézus – éppen ezért kérem ezt a válaszodat. Odaadhatsz nekem mindent, ami rossz van az életedben: gyengeségeidet, félelmeidet, önzésedet, bizalmatlanságodat, amelyek elválasztanak tőlem. Szeretném, ha újra és újra átélnéd, hogy szeretlek és megbocsátom minden hibádat. Szeretném, ha bíznál bennem, és együtt folytatnánk az utat.

Jézus a kisfiúra mosolygott, és felé tárta karjait. A fiú pedig csodálkozó szeretettel hajolt oda Jézushoz, aki letörölte könnyeit és bátorítóan nézett a szemébe…
http://szeretetfoldje.hu/index.php/szeretet-toertenetek/59-szeretet-toertenetek/2708-harom-ajandek-jezusnak

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A család egysége és annak tönkretevése lesz a gyökere mindennek 
 
2012. december 23. vasárnap, 15:30
Drága szeretett leányom, felszentelt szolgáim közül sokaknak egy rettenetes kihívással kell szembesülniük. Ez lesz az egyik, ami arról győzi meg majd őket, hogy a két egymástól különböző út egyikén járhatnak csak. Mindenkinek saját egyéni választásán múlik majd, hogy melyik utat választja. Mert az utálat hamarosan megismerteti önmagát.
Felszentelt szolgáim közül, mindjárt az elején, sokan nem lesznek tudatában annak, hogy valójában mi is történik. Csak akkor fogják nehéznek találni, amikor elolvassák azt a levelet, melyet a magas tisztségekben lévők adnak nekik.
Azokat, akik fenntartják Szent Szavamat, mely a Szent Biblia Ajándékán keresztül adatott az embernek, felszólítják majd és sürgetni fogják, hogy fogadják el a módosításokat. Ezeket a módosításokat majd átadják nekik, és azt várják el tőlük – hogy elfogadván – nyeljék le azokat, mint Igazságot. Ők egyetlen dolgot akarnak elérni:
Arra fogják sürgetni felszentelt szolgáimat, hogy fogadják el a bűnnel szembeni toleranciát.
Azt fogják mondani nekik, hogy Isten egy mindörökké irgalmas Isten, és hogy Ő mindenkit szeret. Igen, ez a része igaz. Aztán arra utasítják majd őket, hogy elnézzék az olyan törvényeket, melyek utálatosak Szememben. A család egysége és annak tönkretevése lesz a gyökere mindennek.
Másoktól azt fogják kérni, hogy egy új típusú szertartást fogadjanak el, mely felváltja a Szentmisét és Szent Eukarisztikus Jelenlétemet.
Ezt egy mindent átfogó kezdeményezésnek fogják tartani, hogy egyként egyesítsék az összes Keresztényt és más vallásokat. Ez lesz a vég kezdete.
Az a nap, amikor véget vetnek a Szentmiseáldozat naponkénti bemutatásának, minden kibontakozásra kerülő esemény kezdete lesz, amint az János Evangélistának meg volt jövendölve. Ez lesz a fenevad felemelkedésének ideje is, és az ő befolyása nagy lesz. Ő sok pap szívét és lelkét fogja megnyerni. Az a célja, hogy minden Szentmisét eltöröljön, és hogy megszentségtelenítse a Szent Eukarisztiát.
Ő már most is ezt teszi a fekete miséken keresztül, melyeket sok Katolikus Templomban tartanak. A hűtlen szolgák csoportjának magja összeesküszik Egyházam ellen, és ők sokakat félre fognak vezetni.
Legyetek éberek! Nyissátok ki a szemeteket, és könyörögjetek Hozzám erőért, melyre szükségetek van, hogy ezzel az aljas és gonosz tervvel szembeszálljatok.
Ez egy ádáz harc lesz földi Egyházamon belül. Pap, pap ellen. Püspök, püspök ellen. Bíboros, bíboros ellen.
Tudassátok azt, hogy felszentelt szolgáimat, akik ismernek és szeretnek Engem, vezetni fogom. Irányítani foglak benneteket. Erőt fogok adni nektek, hogy elbánjatok Isten ezen ellenségeivel. Nem vagytok egyedül.
Sosem szabad hallgatnotok a hazugságokra, melyeket az Én Nevemben adnak, vagy mutatnak be nektek. Egyedül csak ti ismeritek az Igazságot a szívetekben. Hallgassatok a szívetekre. Maradjatok hűségesek mindahhoz, amelyről már korábban azt mondták nektek, hogy Isten Törvénye.
Ha bármi olyat mutatnának be nektek, ami úgy tűnik, hogy ellentétben áll Tanításaimmal, akkor annak hátat kell fordítanotok.
Jézusotok

Alföldi Géza: Ha nálunk született volna...

Népszámlálás volt Betlehemben, –
így szól a Karácsony története, –
s akkor született meg egy istállóban
az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…
Nem volt, ki szállást adjon nékik.
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
Meséli a monda… Mert ott született!
De Cegléden, vagy Kecskeméten,
a Hortobágyon ha született volna,
az első Karácsony igaz történetéről
így szólna ma a bibliai monda:
… Rozál épp az udvart seperte.
János meg a jószágnak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott.
A Puli, az meg hátul kalandozott.
Akkor ért a ház elé József.
Jó tejszagot lehelt a méla csönd.
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát
S a kerítésen át József beköszönt.
Rozál fogadta hangos szóval:
– Mi szél sodorta erre kendteket? –
– Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.
Kerestünk födélt a korcsmában.
De szállást a bérlője nem adott.
Hej pedig az asszony az utolsóban van már,
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok…
Már istálló is elég lenne,
Csak tető legyen már fejünk felett… –
Rozál a seprűjét a falnak támasztotta,
Bodri a kiskapuig settenkedett.
– Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kietek bentébb!
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál.
Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–
Szélesre tárta a kiskaput.
Mária arca, mint viasz: sápadt.
– Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?!
Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!
Jöjjön csak, lelkem, segítek én…
Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!…
Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput,
de siessen, oszt maga is segéljen!…–
János is sebten előkerült.
Kemény keze még a villát fogta.
– Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony…
Behívtam őket…– Mért ne tettek volna?
– Az asszonynak vess tiszta ágyat!
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a háznál…
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–
A Bodri is odasündörgött.
Péter a butykossal máris kocog.
S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.
Máriát már a fájdalom rázta.
A párnák között csöndesen feküdt.
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja,
Hogy János a szobába épen befűt.
A kemencében lángolt a tűz.
Rozál az ágynál csendesen állt ott
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint békesség, csendesen leszállott…
Kint az égen holdfény ragyogott.
Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában,
ím, megszületett a régenvárt Kisded…
A szomszédságból akadt bölcső…
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában,
a kis teknő körül szép kör-alakban…
Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!…
Ujjongott Rozál, míg óva mosta…
És ígyen született meg az Isten Gyermek…
… Már… hogyha nálunk születhetett volna!…


Az Áller Képes Családi Lapja 1925. december 24-i címlapján így, ezzel a képpel ünnepelte a szentestét. És volt is mit ünnepelni.

Isten hozott, mennyei angyalkák! (Reprodukció: Hegedüs Róbert)