2011. április 27., szerda

GONDOLATOK A PÉNZRŐL

A bankjegyhamisítást a törvény bünteti! Ez a felírat olvasható a még éppen hogy érvényben lévő magyarországi (de nem magyar!) fizető eszköz, a forint papírcímletein. …De vajon, tényleg bünteti? … Igen is, meg nem is! Bünteti, ha olyas valaki követi el, aki nem tartozik a pénzkibocsátók jól körülhatárolt kasztjába! Ebben az esetben, - és csakis ekkor - a jog lesújt! Ezzel szemben nem bünteti, hanem ellenkezőleg: védi azokat, akik a pénzkibocsátás jogát kizárólagos privilégiumukká tették.
Akinek van esze, az láthatja, hogy a legnagyobb hamísítók maguk a pénzkibocsátók, a bankok! A hamisítás technikája nem bonyolult, tekintsük át röviden!

A bankok részei annak a halmaznak, amely az eddigi (előző) rendszer elemeiből áll össze. Ez egy egységes rendszer, melynek MINDEN ELEME a létre hozók szándékát támogatja! Mi ebből most a pénzkibocsátásra koncentrálunk, de meg kell említsük a rendszer legfőbb alkotórészeit, így az államformát, a pártrendszert, a jogcsűrést, a „szentesítő” egyházakat, a rablógazdálkodást, környezetszennyezést, a háborúkat, az intézményesített emberirtást, és a „gömböc” végcélját: a globalizmusnak álcázott rabszolgatartó világrendszert.
Azt nem mondhatjuk, hogy ebben jó úton haladnak a megvalósítás felé, mert nyilvánvalóan ez az út ránk nézve meglehetősen végzetesnek ígérkezik! Meg kell állapítanunk, hogy mindeddig semmit sem tettünk a kényszerű menetelés (terelés) megszüntetésére, ezzel szemben a „tömeg - vesztőhely” már látótávolságban van.
A fentebb említett halmaz urai a farkasokra jellemző kitartással terelik az emberiséget kitűzött céljuk irányába. Nem mostanában kezdték áldásosnak nem nevezhető tevékenységüket. Az áttekintés miatt legalább az ókorba kell visszapillantanunk! Először háborúkat robbantottak ki a kamat bevezetésére, elfogadottá tételére. Ennek döntő ütközete a trójai háború volt. Trója ugyanis az ősi parancshoz ragaszkodott, és a beszivárgó „pénzváltók” sehogy se tudták elérni a kamat törvényesítését. Trója erős volt, ostrommal nem lehetett bevenni! Félő azonban hogy a „trójai faló” nem a görögök által került a kapukon belülre, hanem ott lapult az már jó ideje a befogadottak személyében!
Egy másik „Trója,” egy nagyobb, és erősebb még a középkorban is kézlevágással igyekezett elvenni a kamatszedők meg-megújuló kedvét egyetlen foglalatosságuktól, ismételt félrelépés esetén (ilyen lehet az olthatatlan vágy!) pedig a delikvens fejét! Ez a középkori nagyhatalom a Magyar Királyság volt! A kamatszedést még a II. András által kibocsátott Aranybulla is büntette, de a métely már „dolgozott” és ez a „Trója” is elesett hamar, s jöhetett a kamat!
Nem kis eredmény volt ez egy csoportnak, amely az Egyiptom körüli sivatagból elindulva eddig csak irigyelte az úrnépek gazdagságát.
A kamat ugyan gazdaggá tette kiagyalóit, de az úrnépek szorgalma ezt még ellensúlyozta. A kamatszedők nagyon lassan haladtak abbéli tervük realizálásában, melyet talmudjukban fogalmaztak meg, mi szerint mindennek (ők csak anyagiakban tudnak gondolkodni) az ő birtokukba kell kerülnie! (Aki nem hiszi, olvassa el!)
Egyikük, egy rothchild ki is mondta: „Adjátok a kezembe egy ország pénzkibocsátásának jogát, és engem nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeket!”
Vesztünkre a kezébe adták! Titkos hálózatok egyszerre gyilkoltak régi tipusú uralkodókat, ugrasztottak egymásnak népeket, aratták le a háborúkból (melyben okosan nem vettek részt) a hatalmas hasznokat. Átgázoltak rajtunk, mit sem törődve halottaink 100 milliós lélekszámával! Bezzeg az övék!
Az igazi áttörést 1913-ban érték el. Egy gyenge identitású mesterséges képződményben amely ennek ellenére, (éppen e célból) kontinensnyi méretű, tehát az USA-ban egy gyenge pillanatban megszületett az a pénztipus, amely sokkal hatékonyabban csoportosította át az úrnépek javait az ószövetségiekébe, mint korábban évszázadokon keresztül a kamat! A Közép-Európán végig söprő „rendszerváltások” célja is ide mutat: elfogadtatni és üzemeltetni a mit sem sejtő társadalmakkal a „világvalutává” váló dollárt. Megszületett a levegő-pénz fogalma!
(Valójában rossz a hasonlat, mert a levegő nagyon is jó valamire, ez a pénz azonban tényleg nem!)
A „levegő”- pénz mögött nincsen fedezet, sem anyagi, sem szellemi teljesítmény! A semmiből hozzák létre a bankok. Mégpedig 1913 Karácsonya óta magánbankok! Mára a világban az nemzetállamok irányítását pÁRTok végzik. E miatt lehetséges, hogy egységesen minden országban kizárólag a (magán)bankok és a mögöttük felsorakozó szélhámosok érdekei érvényesülnek. Az államok ennek értelmében saját kötelességüket tagadják meg, mivel kibocsáthatnának 100 % fedezettel rendelkező közpénzt mindenféle teher nélkül. Márpedig az ábra az, hogy ettől a kötelességüktől szabadultak meg elsőként! Emlékezzünk csak: a rádióban azzal a pofátlansággal hülyítettek, hogy „függetlenítik” a Nemzeti Bankot! Kitől? A magyar néptől!!Ettől kezdve ez a CSAK NEVÉBEN (!) Nemzeti Bank nem számol be a Parlamentnek, és a Számvevőszék sem jut messzebb a titkárnőnél. Tévedünk azonban ha azt gondoljuk, hogy ez az intézmény teljesen önállósodott! Azt azért nem! Csak tőlünk! Van olyan irány, amely felé önzetlenül feltárulkozik, és ezt az irányt a Közel-Kelet tájékán kell keresnünk. Egy magánbank formájában. Más szóval: a magyar nép nem rendelkezik saját fizető eszközzel, (csak látszólag!) amellett teljesen elveszítette ellenőrzését és még inkább szuverenitását a pénzpolitikában. Hiszen miért ne nevezhetnénk politikának azt, hogy egy országban mire jusson pénz, mire ne, hogyan adósodjon el mesterségesen (mondhatjuk virtuálisnak is!), stb. Ennél azonban többet is meg kell állapítanunk! Történetesen azt, hogy a magyar(országi) pénzkibocsátás a rothhcildi deklarációnak megfelelően éppen azok kezébe került –köszönjük meg pÁRTjainknak! Mindnek!- akik ellenállás nélkül olyan messzire hatoltak a monetáris gyarmatosítás eszközével előre hazánkban, hogy örömmámorukban már titkolni sem tudják felvásárlási céljaik sikereit! Márpedig ez leplezetlen ellenséges szándék! Felér egy hadüzenettel!


A fedezettel rendelkező „kemény” pénz tehát a kibocsátott pénzmennyiségnek 1/20-a körül mozog. A bankoknak ugyan előírják, hogy ebből a pénztipusból tartalékoljanak, de ennek aránya az előbb említett 5-7 %. A többi pénz a bank hitelnyújtása során képződik a hitelfelvevő tartozás-elismerő nyilatkozatával egy időben! Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy visszafelé is a semmit fizetjük!
Egyáltalán nem! A kibocsátó bank ugyanis viszonzásul nem fogadja el a semmit, hanem nagyon is anyagi biztosítékhoz ragaszkodik, és azok közül is a nehezen elidegeníthető ingatlanhoz! A legtöbb esetben ugyanis a hitelfelvevő saját hajlékát teszi zálogba, amelyben benne lakik.
Ez az a folyamat, amelynek során az úrnépek által megteremtett anyagi javak a pénzkibocsátókhoz csoportosulnak át anélkül, hogy azok akár csak a kezüket bepiszkítanák! Nem is a munkától piszkosak azok!
Nem véletlen tehát a pénzhatalom azon törekvése, hogy a pénzkibocsátás forrásait a lehető legmesszebbre vigye a nemzetektől. Nemzetállamok a pénzhatalomhoz való teljes igazodásuk miatt ugyanis már NEM LÉTEZNEK! ELLENZÉK SEM!

A mi környezetünkben a tervezett világhatalom kontinensnyi tartománya, az eu. (Nem tudom nagybetűvel írni!) Szabadkőműves jelképekben bővelkedő valutája az euro. A helytartó hatalom arról hadovál, hogy ekkor és ekkor majd bevezetik hazánkban is. Nos, ez sem igaz! Már bevezették!
Alig van akadálya az euróval történő fizetésnek, tehát használatban van. Inkább a Forintról kellene elmondaniuk, hogy azt viszont „kivezetni”, megszüntetni készülnek!
Lehet, hogy a „magyar” valuta tartós zuhanásba kényszerítése ennek a merényletnek az előszele!? Merénylet ez, még akkor is, ha tudjuk, hogy a Forint már csak nevében magyar, és tulajdonképpen mindegy, hogy egy másik, nevében sem magyar fizető eszköz lép a helyébe! A lényeg, hogy egyik esetben sem érvényesülhet saját érdekű pénzpolitika! Csak a másét használhatjuk, arra, amire ő mondja, és annyit, amennyit engedélyez belőle! Miközben tudván tudjuk, hogy ez a más, vagy ahogy maga szokta mondani: „másság” tönkre akar tenni minket, hogy felvásárolhasson egy egész országot!

Most térjünk vissza a „rotchildi” aranyköpésre! Fordítsuk meg! Így hangzik: „Azonnal vegyük vissza nemzeti, (ha ez nem megy egyelőre) akkor kisebb magyar közösségeink kezébe a pénzkibocsátás gyakorlását, és ne érdekeljen bennünket az, hogyan szeretnék felvásárolni hazánkat a rothchildok magyarországi helytartóságuk asszisztálásával! (Itt sem tudok nagybetűt használni!)

Budapest 2009 február 12. D. J.A forint 1990 februárja óta valutakosárhoz rögzítetten lebeg egy változó szélességű ingadozási sávban. (A forint ingadozási sávjának szélessége 2001 óta 30%.) A valutakosár 2000. január 1-je óta egyetlen valutát tartalmaz, az eurót, azaz a forint sávja az euróhoz van rögzítve. Az euróhoz rögzítés azzal a szándékkal történt, hogy a forint árfolyamrendszere közelítsen az euróhoz, amelyet az Európai Unió tagjaként Magyarországnak kötelezően be kell vezetnie a jövőben. A valutakosár összetétele bevezetése után hétszer változott, a folyamat végére jelentősen leegyszerűsödve. 1991. december 9-éig a kosár szerkezetét az export-import forgalom devizaösszetétele határozta meg. Ekkor változtattak a módszeren, hiszen a dollár relatív súlya túl nagy lett, holott a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja a fejlett európai országokkal való teljes gazdasági összefonódás erősítése. Miért is? Mert a Magyarországon 1973-tól, vagyis az „olajválságtól” kezdve fokozatosan meghatározó politikai helyzetbe került a pénzügyi rendszert uraló réteg. Ennek a rétegnek az érdeke ugyan az, mint 160-évvel korábbi elődeinek érdeke: Magyarország nyersanyag-készleteinek, energiaforrásainak, adóbevételeinek, termelésének és kereskedelmének teljes ellenőrzése. 1973-1989 között egymilliárd dollár IMF hitel érkezett be Magyarországra, amelynek törlesztésére 1973-1989 között az akkori kormányok kifizetettek tizenegy milliárd dollár kamatot, de még így is maradt huszonkét milliárd dollár adóság! Ennek az összegnek nagysága jelentette közvetlenül azt a politikai változtatást, amelyet létrehozói „rendszerváltozásnak” neveztek. Az 1989-ben megalakuló Antall- kormány a IMF kölcsön kamatainak és törzstőkéjének visszafizetését becsületbeli ügyként kezelte. (…„Az adóságot vissza kell fizetni!”„Ez becsületbeli ügy!...”) és a törlesztés érdekében áron alul áruba bocsátotta a meglévő állami vagyont. Ezt nevezték „privatizációnak”. A „privatizáció” során az állam vagyonának 95%-a magánkézbe került, így a Magyar Állam elveszítette bevételeinek jelentős részét, ezért 1989-2010 között felvett újabb 50 milliárd dollárt. Ezzel szemben 1989-2010 között kifizetett 150 milliárd dollár kamatot, mégis 2010-ben Magyarország tartozása 132 milliárd dollár, és annak kamatai, miközben az állami költségvetés bevétele évente 13 ezer milliárd forint, azaz 52 milliárd dollár. Ehhez jön még a vállalkozások és magánszemélyek további 200 milliárd dollár adóssága, amelynek visszafizetése a jelenlegi gazdasági paraméterek alapján lehetetlen. Magyarország mind állami mind lakossági szinten a lehető legteljesebb mértékben el van adósodva, az állam működése csak külső pénzügyi segítséggel tartható fenn, vagyis államcsőd van. Az állam jelenleg olyan mértékben kiszolgáltatott a külső hatalmi rendszereknek, nem tudja képviselni a lakosság érdekeit, mert hatalmának fenntartását nem a nép, hanem a külső gazdasági környezet, és az ahhoz kötődő politikai csoportok biztosítsák. Robbanásveszélyes helyzet alakult ki, mert a felhalmozódó gazdasági és szociális feszültségeket az állam már nem képes saját erejéből kezelni, zsarolható, vagyis mesterségesen szított polgárháborús feszültséget alakíthatnak ki azok, akiknek politikai és gazdasági hatalmuk birtokában Magyarország teljes bekebelezése a célja. Az elsődleges cél tehát nem lehet más, mint Magyarország pénzügyi önrendelkezésének visszaállítása!

Tatár József
Rendszerváltó Fórum

Az életben mi az, ami a tiéd?

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt – Olaszország összeomlást fog előidézni

2011. április 26. kedd; 20:10
Szeretett leányom, könnyeim hullatása soha véget nem ér, mindazon szeretett, bántalmazott Gyermekeimért a világban, akik az erőszak és a visszaélések áldozatai. Az Én szegény, drága gyermekeim az egész világon szenvednek, de különösképpen az Arab világban. Mennyire gyötrődöm szenvedéseik miatt. Azok a szegény, tehetetlen lelkek. Kérlek, imádkozz értük leányom, felajánlva saját szenvedésed értük.
A zavargások az Arab világban sajnos folytatódni fognak, mivel egyre több arab nemzet zavarodik össze a konfliktusok sorozatában. Közeleg az első gyilkosság ideje, melyről februárban beszéltem nektek. Az Arab Világ felkelése nyugtalanságot fog kelteni közvetve a világ minden szegletében.
Jelentős szerepe lesz Olaszországnak az összeomlásban, mely a nagyhatalmak háborúban való részvételét fogja előidézni – mindezen események elkerülhetetlenek, de az ima enyhítheti a szenvedést. Imádkozz leányom, hogy az emberek Hozzám forduljanak segítségért és vezetésért ezekben a vészterhes időkben.
Nem akarom Gyermekeimet szenvedni látni. De sajnos szenvedni fognak, míg az igazság napvilágra nem kerül a Nagyfigyelmeztetés alatt. Imádkozzatok most azokért a félrevezetett diktátorokért, akik ártatlan lelkeket gyilkolnak meg.
Felszentelt szolgáimhoz szólok az egész világon, hogy fogadják el, a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák most beteljesednek. Terjesszétek Tanításaim igazságát és mentsétek nyájaitokat, mielőtt az idő elfogy. Menjetek most. Teljesítsétek kötelességeteket Velem szemben.  Azokhoz szólok, akik felhígítják Tanításaimat: Hagyjátok ezt abba! Nézzetek a szívetekbe, és mondjátok el az igazságot Népemnek: Hogy őket nem lehet megmenteni, és nem is fognak megmenekülni, míg ők maguk megbocsájtást nem kérnek bűneikért.
Nektek, felszentelt Szolgáim, most azt a szerepet kell játszanotok, melyre ki lettetek választva. Legyetek bátrak. Prédikáljátok az igazságot.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus
Kalkuttai Teréz anya " 8 parancsolata"
1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet.
Ne törődj vele! Te csak építs.

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!

Jézus üzenete a magyarokhoz

Ezt az üzenet és az „új rózsafüzéreket” is, amelyeket ezen a honlapon közlünk, egy 18 éves lányon keresztül kaptuk, aki a múlt év szeptembere óta kap folyamatosan az égiektől üzeneteket, beszélget a Mennyei Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel, a Szűzanyával, és szentekkel. Ezeket a beszélgetésit, amelyeket egy idő óta látomások is kísérnek, naplójában le kell írnia. Egyelőre rejtekben kell maradnia, de azt kérték az égiek, hogy ezek a beszélgetések, ill. látomások minél előbb kerüljenek nyilvánosságra. Naplójának ezt a címet adták: Égi kegyelmek zápora. Folyamatban van ezeknek az üzeneteknek a számítógépbe vitele és átvizsgálása. Időrendben tervezzük közreadni ezt a naplót. Néhány fontosabb üzenetet azonban már előre közlünk. Közéjük tartozik ez a Húsvéti Vigília szentmiséjén elhangzott üzenet is.
2011.04.23. Nagyszombat
Szentmisén látomásban a Szűzanya elvitt a Mennyországba, ahol a szentek és az angyalok mind letérdeltek és egy égő gyertyát tartottak a kezükben. Középen egy hosszú aranyszőnyeg vezetett egészen a Szentháromsághoz. Láttam a Mennyei Atyát fehér ruhában a magyar szent koronával a fején, fehéren csillogó hosszú fehér köpenyben és övvel a derekán. Majd így szólt Szent Fiához, aki előtte térdelt koronával a fején, hosszú arany köpenyben, fehér ruhában és arany övvel a derekán:
„Szent Fiam! Eljött a Te órád. Menj és vidd hírül gyermekeimnek, hogy van feltámadás! Mert megváltásod által lehetőségük van arra, hogy megleljék boldogságukat, mely az örök életben nyilvánul meg igazán.”
Ezután Jézus ünnepélyes ruhájában és arany pásztorbottal a kezében így szólt hozzánk szeretettel:
„Drága magyar gyermekeim! Ne féljetek Tőlem! Mert Én vagyok a ti Megváltótok. Atyámmal együtt figyelemmel kísérjük országotok sorsát. Édesanyám szüntelenül közbenjár értetek, hogy amikor eljön a Szentlélek, ne elkárhozzatok, hanem újból feltámadjatok arra az életre, ahol nincs többé bűn, csak szeretet. Akik Engem követnek, azok világosságban élnek. Akik pedig a sátánt követik, azok sötétségben élnek. Én végtelenül szeretlek mindnyájatokat! Ezért is figyelmeztetlek titeket arra, hogy térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Vizsgáljátok meg lelketeket, kit is szolgáltok azzal, hogy vétkeztek. Bizony, bizony mondom nektek gyermekeim: Nem szolgálhattok két úrnak egyszerre! Döntésetek a ti kezetekben van, melyet mi tiszteletben tartunk. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/jezus-magyaroknak-szolo-uzenete