2009. október 29., csütörtök

A Szűzanya üzenete a kiengesztelődésről

"...Hogyan válhat az összes engesztelő közösség: az öröm, a remény és a szeretet megélőivé? Kiengesztelődésetek második évfordulóján néhány tanácsot adok nektek:..."
A SZŰZANYA ÜZENETE A VÁCI, A SOPRONI, A MOHÁCSI ÉS AZ EGÉSZ ENGESZTELŐ KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE, KIENGESZTELŐDÉSETEK MÁSODIK ÉVFORDULÓJÁRA (VÁC, 2009 OKT.24)

Szeretett engesztelő gyermekeim! Megköszönöm nektek a Szentháromság, Szent István Királyotok és az összes magyar szentek nevében, hogy évről-évre, áldozatok árán is találkoztok és megünnepelitek felejthetetlen kiengesztelődésetek évfordulóját.
            Az elmúlt időben boldogan jelentettem be nektek a Szentháromság megbízásából, hogy Vác az öröm, Sopron a remény és Mohács a szeretet városává kell váljon. Ezeket a magasztos tulajdonságokat várja el a Szentháromság elsősorban az összes magyar engesztelő közösségtől.
            Hogyan válhat az összes engesztelő közösség: az öröm, a remény és a szeretet megélőivé? Kiengesztelődésetek második évfordulóján néhány tanácsot adok nektek:
            Úgy, ha tudatosítjátok, hogy Országotokat a Szentháromság megjelölte és lefoglalta Önmagának.
            Úgy, ha minden vasárnapi és ünnepnapi szentmisén tudatosítjátok, a keresztrefeszített Jézus nemcsak János apostolt, hanem titeket is Rám bízott és engem meg Rátok. Azóta az Én Országom, Népem és Gyermekeim lettetek, Én pedig a ti Édesanyátok lettem.
            Úgy, ha főpapjaitok és papjaitok Szent István királyotok lelkületével, minden évben, a nemzeti ünnepeteken, megismétlik a felajánlást és tudatosítják azt az egész nemzetben. Ez azért fontos a számotokra, mert a kapott rosszat nagyon nehezen felejtitek el, de a jót nagyon hamar.
            Úgy, ha ti engesztelők, minden hónap elsőszombatján ünnepélyesen felajánljátok önmagatokat, családotokat, lelki közösségeteket az Én kezeim által a Szentháromságnak.
            Úgy, ha életetek jelmondatává választjátok legalább az egyik szentírási kijelentést: „Örvendjetek az Úrban szüntelen!” „Reménykedjetek a reménytelenségben is!” „Arról ismernek meg titeket, hogy az Én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt!”
            Úgy, ha minden nap élitek a kiengesztelődést: Istennel, felebarátotokkal és önmagatokkal!
            Úgy, ha életetek jelen helyzetét, Istennel élitek meg, tudva azt, „az Isten szeretőknek  minden a javukra válik!”
            Úgy, ha felszámoljátok magatokban az elégedetlenséget és megtanultok hálálkodni: egy darab kenyérért, egy pohár vízért, egy meleg ruháért,...
            Úgy, ha megtanultok harcolni a Gonosszal, a bűneitekkel és vállaljátok az emberek részéről a rágalmakat és Isten részéről még a teljes elhagyatottságot is!
            Úgy, ha megtanultok engesztelni: imával, böjttel, jócselekedettel, szenvedéssel!
            Úgy, ha megtanultok engesztelni: értelmetekkel, érzelmeitekkel, akaratotokkal, fantáziátokkal, emlékezőtehetségetekkel, szívetekkel, vágyaitokkal,... úgy, hogy ezeket csak az Isten szolgálatára szentelitek.
            Úgy, ha megtanultok napi 24 órás engesztelőkké válni! Ezt úgy tehetitek meg, ha az állandó öröm, a szeretet, a reménység, a béke, az Istenre való teljes ráhagyatkozás,... mindig ott él a szívetekben. Ha megtanultok így élve, engesztelni, akkor Isten kegyelme folyamatosan fog áradni a szívetekbe és általatok a családotokba és az egész világba.
A Szentháromság, Általam áld meg benneteket az igazi engesztelő hivatás kegyelmével!

2009. október 26., hétfő

Medjugorjei Üzenetek , 2009. október

2009. október 2.
“Drága gyermekek! Amikor benneteket nézlek, a szívem összeszorul a fájdalomtól. Hova mentek, gyermekeim? Annyira megmart benneteket a bűn, hogy már nem tudtok megállni? A bűnnel igazoljátok magatokat, és aszerint éltek. Térdeljetek le a Kereszt lábához, és nézzétek Fiamat. Ő legyőzte a bűnt és meghalt azért, hogy ti, gyermekeim, éljetek. Engedjétek meg, hogy segítsek nektek, hogy ne haljatok meg, hanem örökké éljetek Fiammal. Köszönöm.”

 2009. október 25.
“Drága gyermekek! Ma is az áldásom hozom nektek, mindnyájatokat megáldalak, és arra hívlak, hogy növekedjetek ezen az úton, amelyet Isten az üdvösségetekért kezdett el általam. Imádkozzatok, böjtöljetek, és örömmel tegyetek tanúságot a hitetekről, gyermekeim, és a szívetek mindig legyen telve imával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2009. október 14., szerda

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei 2009. szeptember

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei


2009. szeptember 30. Szentségimádáson a Szentlélek:

"Jézusom! Imádott Királyom! Istenem és Mindenem! Te vagy az élet forrása. Te vagy az örök életre szökellõ vízforrás. Te Mindenható vagy. Te örök vagy, mert öröktõl fogva létezel. Te vagy az Isten, a Megváltó, a Szabadító, az öröm. Te vagy minden jónak kútfeje. Te vagy az élet, a remény, a szeretet. Aki Benned bízik, az meg nem szégyenül. Kérlek, töltsd meg szívünket az Irántad való igaz tiszta szeretettel, hittel és reménnyel! Adj nekünk élõ hitet, hogy a sátán ne tudjon elbuktatni minket! Adj nekünk bölcsességet, hogy mindenkor felismerjük, és megtegyük akaratodat! Add meg nekünk a mindennapi kenyeret, Szent Testedet és Véredet, hogy erõsítse lelkünket, testünket, és életünk legyen Tebenned! Mert Szent Tested és Véred az az étel és ital, amelyet, ha magunkhoz veszünk, Benned élhetünk, és Te mibennünk. Add nekünk mindig az Eukarisztiát! Alakíts át Magadba minket, hogy Téged magunkhoz véve, Beléd istenüljünk, és már itt és most elkezdõdjék Benned örök életünk! Te édes Megváltónk, Aki a keresztfán kínszenvedésed és halálod által adtál nekünk örök életet, mert annyira szerettél minket, hogy feláldoztad Magadat érettünk. Segíts nekünk, hogy mi is viszontszeressünk Téged, és áldozattá legyünk Érted, és embertestvéreinkért! Segíts, hogy megértsük: a szeretet egyenlõ az áldozattal, mert áldozat nélkül nincs szeretet, csak önzés és hazugság! Ments meg minket a bûntõl, és minden Számodra visszatetszõ dologtól! Csak egy a fontos, hogy Téged szeressünk, és Neked szolgáljunk. Embertestvéreinkben Téged lássunk, és Benned szeressük õket, önzetlen, tiszta, szolgáló szeretettel. Töltsd meg szívünket alázattal, hogy méltó képmásaid lehessünk! Mi is megmossuk egymás lábát, és ha ezt kívánod, akkor az életünket is odaadjuk felebarátainkért. Mindent a Te nagyobb dicsõségedre, Irántad való szeretetbõl. Ámen."

Az Úr Jézus: "Drága kislányom! Az idõ közel. Írjál! Használj ki minden percet! A körülményeket Én irányítom. Ha akarod, nemsokára kiadod könyvünket. Tegnap is megláthattad, mennyire tanácstalanok, és vezetésre szorulók még a Nekem szenteltek is. Ezért nagyon fontos, hogy tanításom, amely lélek és élet, gazdagítsa és útbaigazítsa testvéreidet. Te nagyon sokat kaptál. De õk rajtad keresztül kapják tanításomat. Ezért sürgetlek, mert az idõ elszáll, és minden percért kár. Sok, rengeteg lélek menekül meg a könyvünk által. Már megtapasztaltad, hogy ez az élet harc a sátánnal. Fegyveretek a tudás, az Isten ismerete, és a hit, amely által ellene tudtok mondani a kísértéseknek. Ezért adtam parancsba apostolaimnak: Hirdessétek az evangéliumot minden népnek! Neked pedig ezt mondom: Mindent, amit Tõlem hallasz, írd le, és add közre! Ezt kérem tõled számon, mert írásaid által fel akarom rázni ezt a tudatlan népet. Azt akarom, hogy megismerjenek Engem, Aki a végtelen szeretet vagyok, mert ellenfelem torz istenképeket fest Rólam, hogy távol tartsa Tõlem a lelkeket. Pedig Én szomjazom Rájuk, és minden kegyelmet megadok nekik, hogy üdvözüljenek."

Szentségimádáson Jézus: "Drága kislányom! Látom nagy terhedet. Hamarosan leveszem a válladról. Addig is adj át Nekem mindent. Én mindenrõl gondoskodom. Ne hidd azt, hogyha te nem leszel, minden összeomlik. Nem, mert Én vagyok, és Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Így imádkozz: "Jézusom, már nem bírom tovább. Átadom Neked. Bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj, kérlek. Köszönöm, hogy átveszed terhemet, és köszönöm, hogy Te nem kérsz tõlem egyebet, csak annyit, hogy bízzak Benned, és újra meg újra átadjak Neked mindent, és mindenkit úgy, ahogy van, és Te megoldod sorsunkat, mert Te mindenható, szeretõ, gondviselõ Istenünk vagy, Aki mindent a javunkra fordítasz. Köszönöm, hogy te megtiltottad, hogy aggódjunk, és felajánlottad mindenhatóságodat, hogy adjunk át Neked minden terhünket. Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Ujjongó szívvel adok hálát mindenért, amit megadsz, és mindazért, amit nem adsz meg. Határtalanul bízom Benned. Hiszem, hogy Te mindig megadod mindazt, ami az üdvösségünkre válik, és soha nem teszel a vállunkra nagyobb keresztet, mint ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy elnyerjük általa az üdvösséget."
Így lássátok sorsotokat! Így fogadjátok el a keresztet, és ujjongjatok, és örvendjetek, mert ez az a gyógyszer, ami megtisztítja lelketeket, és az örök életre visz."

Az Úr Jézus egy nõvérnek:

Drága kislányom! Nagyon szeretlek. Kiválasztottalak arra, hogy a menyasszonyom légy. Ne felejtsd el, hogy az Üdvözítõ nyomában járva, amellett, hogy nagy kitüntetés, sok szenvedéssel jár. A sátán szüntelenül támad, hogy célt tévessz. Megzavarja gondolataidat. Adj át Nekem mindent, minden fájdalmat és örömöt. Én jelen vagyok. Higgy jobban Bennem, és bízz Rám mindent! Maradj meg abban a közösségben, ahol most vagy. Ne akarj elmenni, mert Én ide hívtalak meg. Neked itt kell életed példájával, és hûségeddel bizonyítani azt, hogy az Én általam kiválasztott úton mégy végig. Nem a teljesítményt kérem tõled számon, hanem a szándékot. A teljesítmény ugyanis az Én ajándékom, a szándék viszont a ti szabad akaratotok döntése. Mondd Nekem gyakran: Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj! Ha teljes ráhagyatkozással ismételgeted, megtapasztalhatod gondviselõ, mindenható, isteni szeretetemet. Én úgy szeretlek téged, amilyen vagy. Én üdvözítelek téged, és mindazokat, akikért imádkozol. Én, a te Velem egyesített érdemeidre rengeteg lélekkel jutalmazlak meg. Menj végig ezen az úton, amelyre ráállítottalak. Légy hûséges társam, hagyd, hogy Én éljek, és mûködjek általad. Én fogom a kezedet, hogy el ne ess. Ha rögös, vagy nehéz az út, az ölemben tartalak. Légy kisded karjaimban, aki nem kérdezi, hogy mi miért van, hanem elfogadja anyja szeretetét. Mindig csak Rám tekints, Velem légy elfoglalva, sohase magaddal és másokkal. Merülj el kínszenvedésem titkaiban, idõzz még többet a legméltóságosabb Oltáriszentség elõtt! A gondolataidat mindig csak Rám irányítsd, így megtörik fölötted a sátán hatalma. Ha reménytelen, vagy rossz dolgokat látsz, azonnal add át azokat Nekem, és rögtön szakadj el tõlük! Ne hagyd, hogy megmételyezze lelked, mert ellenfelem ezzel akar elvonni Tõlem. A saját tökéletlenségeiddel se foglalkozz, add át magadat Nekem e szavakkal: "Jézusom, tudom, hogy tökéletlen féreg, nyomorult bûnös vagyok, de köszönöm, hogy Te így is szeretsz, és elfogadsz Engem. Köszönöm, hogy engem is lélekhalásszá teszel, mint egykor az egyszerû halászokat. Mert nem a tudás és a mûveltség számít, hanem csak a hit és a szeretet. Köszönöm Uram a lehetõséget, hogy Téged követhetlek, és szolgálhatlak. Kérem kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitarthassak a Te nagyobb dicsõségedre." Megáldalak téged kislányom, Szívem mindenható, mindeneket felülmúló csodálatos isteni szeretetével, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében Ámen. Szent Testem és Vérem a te védõpajzsod és erõforrásod. Mondd Nekem gyakran: Köszönöm Uram, hogy Te ennyire nagyon szeretsz engem."

2009. október 5., hétfő

Nagyfalui üzenet, 2009. október

„Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek….”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – OKTÓBER

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”

61. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 10,2-52).

Havi mottó:„Éljünk annak a tudatában: Szűz Mária Országa, Népe és Gyermekei vagyunk!

Havi imaszándék: ki-ki könyörögjön a népe szentté válásáért és a nemzetiségek közötti megbékélésért!

Konkrét feladatunk: Akarom a másik nemzetiséghez tartozót úgy szeretni, mint a saját népemet!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 októberében

            „Szeretteim! Ebben a hónapban a nemzetiségekről, egymáshoz való viszonyulásotokról, ezzel kapcsolatos erényeitekről és bűneitekről akarok beszélni nektek. Mindenekelőtt elmondom nektek, azok az emberek alkotnak egy nemzetiséget, akik egy őstől származnak, vérük rokon, ugyanazt a nyelvet beszélik, közös volt a sorsuk a történelem folyamán és közös testi-lelki sajátságaik vannak. Ebből kifolyólag, annyi nemzetiség van, ahány nyelv van a világban. Nemzetnek nevezitek egy állam polgárainak az összességét, ahol több nyelvet beszélnek. A Szentírásból világosan kivehetitek azt, hogy kezdetben csak egy nyelv volt a Földön. A bábeli torony építésénél, az emberek gőgje miatt, az Atya megzavarta az emberek nyelvét, hogy így bűnük miatt megalázza és szétszéledésre kényszerítse őket. Nemzetiségekre való szakadásotok részben büntetés volt, részben az Atya emberek javára irányuló gondviseléséből eredt. A nemzetiségek sokfélesége, különböző kulturákat eredményezett, megakadályozta az erkölcsi romlás világméretü elterjedését és ez a bámulatos változatosság is az Atya dicsőségét hirdeti.

            Hogyan viszonyuljatok a saját nemzetiségetekhez? Mindenki szeresse elsősorban a saját nemzetiségét, úgy, mint a családotokban a szüleiteket. Jézus, Mária, a próféták, az apostolok és a nagy szentek lelkesedtek a nemzetiségükért! Jézus, szinte kizárólag az Igéret Földjén működött és elsősorban a saját nemzetiségének a javán dolgozott. Arra kérlek titeket, mindenki törekedjen megismerni etnikumának erényeit és nagy cselekedeteit. Nagy hibát követ el  az a személy, aki nemzetiségével szemben közömbös vagy megtagadja etnikumához való tartozását. Óvakodjatok attól is, hogy túlságosan szeressétek, azaz bálványozzátok nemzetiségeteket. Vigyázzatok, a bűneiteket, hibáitokat nem szabad erénynek tartani, hanem törekedjetek azokat megbánva, kiküszöbölni. Vigyázzatok arra, hogy a saját nemzetiségetek megbecsülése ne hozza maga után a többiek lebecsülését! Éljetek annak a tudatában, hogy a keresztre feszített Jézus nemcsak János apostolt, hanem minden embert Máriára bízott! Azóta Mária Országa, Mária Népe, Mária Gyermekei lettetek mindannyian! Most megkérdezem tőletek: meglátszik-e a viszonyulásaitokon, hogy Máriához, Égi Édesanyátokhoz tartoztok?

            Hogyan viszonyuljatok a más nemzetiségűekhez? Vigyázzatok, a nemzetiségeteket ne más etnikum fölé helyezve éljétek meg gőgösen, hanem egymás mellett alázatban és szeretetben. Az Atya Akarata szerint, a nemzetiségek között nincs se fölé, se alárendelési viszony, csak mellérendelés. Tudnotok kell, egységben, kéz a kézben erősek vagytok, ellenségeskedésben felmorzsolódtok. Vegyétek tudomásul, akik a másik etnikumát lebecsülik, utálják, sértegetik,… azok a személyek, a saját nemzetiségűket sem szeretik igazán.

 Vigyázzatok, vétkeztek más nemzetiségűekkel szemben, ha az egész etnikum számlájára írjátok mindazokat a sérelmeket, amelyeket egyes emberek részéről elszenvedtetek. Óvakodjatok e téves általánosítástól! Gondoljatok arra, vajon meg szabad-e vetni Jézust és az apostolokat Judás árulása miatt?

Arra kérlek titeket: örüljetek a nemzetiségeteknek, de a másik nemzetiségének is. Kövesse mindenki elsősorban saját nemzetiségének jó példáit, szentjeit. Legyetek hálásak a más nemzetiségű misszionáriusoknak, akik őseiteknek az evangéliumot hírdették, és akik az életüket is feláldozták értük. Minél több nemzetiségűt vagytok képesek befogadni a szívetekbe, lelkileg annál gazdagabbak  lesztek. Tudnotok kell, hogy a saját etnikumotok szeretete és az egyetemes emberszeretet nem ellentétek, hanem egymással összefüggnek, kiegészítik egymást. Kérlek titeket, éljétek meg a lehető legjobban engesztelő hivatásotokat! Engeszteljetek elsősorban önmagatokért, családotokért, nemzetiségetekért és minden népért!

Most megköszönöm nektek a Szentháromság nevében azt, hogy a nemzetiségeteken belül és más nemzetiségű testvéreitekkel is kiengesztelődtetek. Jó példátok messzire világít, mint a hegyre épült város!

Mit várok minden gyermekemtől? Arra hívok meg minden nemzetiséget, hogy Istennek felajánlva éljen! Elvárom a főpapjaimtól, a papjaimtól, hogy minden évben ünnepélyesen ajánlják fel Mária által a Szentháromságnak a rájuk bízott nemzeteket! A Szentháromság minden nemzetiségű embert szeret és meg akar menteni az Új Világra, az üdvösségre!
Együttmüködtök-e az etnikumotokat megmentő tervünkkel? Imádkozzatok minden nap, minden nemzetiségűért, hogy az Atya rájuk vonatkozó Akaratát fel tudják ismerni és meg tudják valósítani. Fedezzétek fel és értékeljétek minden etnikumban azt az „egyedi szépséget”, amelyet az Atya helyezett el bennük. Tudnotok kell, minden embernek, nemzetiségétől függetlenül vannak jó és rossz tulajdonságai. Szeressétek egymásban a jót, ami az Atyától van, de ne szeressétek a rosszat, ami az embertől van! Tudnotok kell, hogy amikor együtt engeszteltek az összes nemzet megtéréséért, gyönyörködnek bennetek mindazok, akik az Égben vannak. Meghívlak titeket, arra, hogy versenyezzetek egymás között abban, hogy ki szereti jobban az Égieket és a körülötte élő embereket. A pünkösdi nyelvcsodával, a különböző nyelvű embereket arra az egységre hívtam meg, ami a Mennyországban van. Vegyétek alázatosan tudomásul, hogy a halálotokkal megszűnik a nemzetiségetek. A Mennyországban nincs nemzeti különbség. Akik üdvözülni fognak, közös énekkel fogják dicsőíteni a Szentháromságot. Befejezésül mondom: Mária, aki minden nemzetiségűnek Édesanyja, Boldog Asszony! Ha Rá hallgattok, ti is boldogok lesztek nemcsak a Földön, hanem az Új Világban is. Megáldalak titeket az összes nemzetiségű ember iránti szeretet kegyelmével!!!”
 
Házi feladat októberre:
„SZŰZ MÁRIA, AKI MINDEN NEMZETISÉGŰNEK AZ ÉDESANYJA VAGY, SEGITS, HOGY HELYESEN SZERESSÜK A NEMZETISÉGÜNKET ÉS MINDEN MÁS ETNIKUMOT!
Előretekintés 2009 novemberére:
Közös imaszándék lesz: együtt fogjuk kérni a Csodásérmű Boldog Asszonyt, hogy vezessen el minket a szeplőtelen életre!
Konkrét feladatunk lesz: lelki védelmünk érdekében, értékelni és használni akarjuk a szentelményeket: a megáldott keresztet, szentképeket, szobrokat, a csodásérmet, a szentelt gyertyát-tömjént-vizet, stb.!Csíksomlyó-i zarádokhely rövid története
Csíksomlyó története a XII.- XIII. századra megy vissza. Nevét a Somlyó hegyétől (1035 m) kapta. A csík előnév a tájra utal.
        Vajon  érdemes-e elzarándokolni a Csíksomlyó-i kegyhelyre? A ferences szerzetesek az 1400-as években telepedtek le véglegesen Csíksomlyón. 1442-48 között épitették fel az első gótikus templomot és a kolostort , 1876-ban szentelték fel a jelenlegi barokk kegytemplomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére.
       A kegytemplom legnagyobb értéke, Jézus után, Szűz Mária kegyszobra. A főoltár bal oldalán található a Labarum, amely a győzelem jelképe: a törökök – tatárok  - hitújítók felett. 1567-ben, a hitújítás korában, János Zsigmond, erdélyi fejedelem, karddal akarta a színtiszta katolikusokat az unitárius vallásra kényszeríteni. Pünkösd szombatján, a katolikus hívek Csíksomlyón gyülekeztek. Imádkozva, Szűz Mária oltalmába ajánlották magukat és a hitüket védő férfiakat. A csata diadallal végződött. Ennek a történelmi eseménynek az emlékére van minden évben Pünkösd szombatján a búcsú, a Nyeregben.
       A Kissomlyó hegyén három kápolna található.  A Salvator kápolna, amely az 1456-os Nándorfehérvár-i győzelem emlékére épült. A Salvator kápolna keleti oldalán a szenvedő Jézus kápolnája van, amelyben egy oszlophoz kötött Jézus szobra látható. A Kissomlyó nyugati oldalán Szt. Antal kápolna van. Ezt egy család építette, akik az 1661-es tatárdúlás alkalmával csodálatos módon menekültek meg. A Kissomlyó  hegy lábától a keresztút van a Salvator kápolnáig. A XIII. Stációnál kapta B. Madarász Éva és Ft. Csilik János “az egység karizmáját” a Szentháromságtól. Mindez, “Mária évében” történt, 1987 szeptember 4-én ½ 12-órakor. Feladatunk: egységre vezetni a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezt tettük Érsemjénben 7 éven át és Szilágynagyfaluban már 5 éve.
       Most részletesebben írok a Csíksomlyó-i Kegytemplom legnagyobb értékéről, a Csodatevő Szűz Mária kegyszobráról. Szűz Mária kegyszobra: a XVI. század elején készült, hársfából; alkotója ismeretlen; magassága 2,27 m; a világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A Kegyszobor a Napba öltözött asszonyt ábrázolja, akinek a lába alatt a Hold, fején 12  csillagból álló korona van. Egyben Királynőként is van ábrázolva Szűz Mária: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján Jézus ül, aki a világ Megváltója.
A kegyszobor a Mária zarándoklat középpontjában áll. A zarándokok kérik a közbenjárását, megsimogatják a lábát, hozzá érintik a kegytárgyakat, bízva a Szűzanya édesanyai áldásában.
Miért codálatos a Csíksomlyó-i kegyszobor? Többször is olyan fényben ragyogott, hogy világossága betöltötte a templomot. Az öröm és a szomorúság is sokszor kifejezésre jutott Mária arcán. Sokan azt vették észre, hogy Szűz Mária nézi, tekintetével követi őket. Esetenként, a szentmisék allatt a kegyszobor arca piros volt. Csodálatos Mária arcának a tisztasága, amely tisztításra soha nem szorul. Ezért a bűnben maradó bűnösök nem tudnak megállni előtte, mert nem tudják elviselni Mária tiszta tekintetét, amely a megtérésre hív. A török-tatár dúlások alkalmával a kegyszobor Csíksomlyón maradt. A hagyomány szerint, egyik tatár vezér, a kegyszobrot nyolc pár ökörrel akarta elszállítani. Ekkor a kegyszobor olyan súlyossá vált, hogy az ökrök nem tudták megmozdítani a szekeret. Akkor a tatár vezér ledobatta a kegyszobrot a szekérről és dühében a kardjával megsebezte Mária arcát és nyakát. Ezek után a tatár karja megbénult. Ezek a sérülések ma is láthatóak a kegyszobron. Többször megkísérelték a Szűz Mária arcán lévő piros sebhelyet befesteni, de a festék lepergett róla. Sokan tapasztalták azt, hogy a Szűzanya meghallgatta és teljesítette a kéréseiket. Ezek emlékére örzik a kegyszobor két oldalán a fogadalmi tárgyakat és hálatáblákat. A feljegyzésekben halott feltámadásról is megemlékeznek. Egy 7 éves gyerek hirtelen meghalt. Nagymamája a halott gyerek testére tette a Csíksomlyó-i Szűzanya képét, kérve közbenjárását. Három óra múlva, a körülállók nagy ámulatára a halott gyermekbe visszatért az élet.
A Csodatevő Szűzanyának tulajdonítják azt is, hogy Erdélyben a nagy hitetlenség és közömbösség közepette sokakban a hit megmaradt és virágzott. Az emlékkönyvben olvashatjuk: a Szűzanya mindenkinek az Édesanyja, Ő mindenkit szeret, Ő senkit nem enged el Csíksomlyóról ajándék nélkül!!! A legnagyobb csoda az, ami a szívek mélyén történik mindazokban, akik a Csíksomlyó-i Szűzanyával találkoznak. Csodálatos látni: a szomorúak örömmel mennek haza, a bűnösök bűnbánóan, a haragosok megbékélve,… mindannyian jó elhatározással!!! Csíksomlyó-i  Csodatévő Szűzanya, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk! 

2009. október 2., péntek

Vassula Ryden előadása a Budapest, Városmajori Szent Család Plébaniatemplomban, 1995 január 28-án.

Dicsértessék Jézus szent neve!

http://lendvaykati.freeblog.hu/files/J%C3%A9zus%20%C3%A1ld%C3%A1sa.jpg

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

18. Felkészülés

Muszáj, hogy legyen egy végstratégiánk. Egyrészt, soha nem lehetünk biztosak abban, hogy este ágyba kerülünk, vagy ha mégis, nem biztos, hogy a reggelt is megérjük. Soha nem tudhatjuk, mennyi időnk van még hátra - van, akinek több és van, akinek kevesebb, kicsit "struccos" lenne azt állítani, hogy "én még ráérek, soká leszek 80 éves". Biztosra kell tudnunk, hogy halálunk pillanatában ki jön értünk, melyik irányba fogunk haladni.

Nem lehetetlen és elérhetetlen az örök boldogság birodalma, sokkal közelebb van, mint a legtöbb ember gondolná. Sokan úgy gondolkodnak, hogy valamit tenni kell azért, hogy ezt a jutalmat elnyerjük, ingyen nincs semmi. Le kell mondani erről-arról, másképp kell viselkedni, meg kell változni. Mivel ilyen tévhitek keringenek (és ebben sokszor mi, hívők is hibásak vagyunk), ezért maradnak sokan távol "Noé bárkájától", ill. Jézus közösségétől.Fontos megjegyezni, hogy Isten szereti az embert, személyes terve van mindenki számára. Ismer minket már fogantatásunk pillanatától kezdve, jelen van az életünkben - amit persze sokan nem vesznek észre.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"
(János ev. 3,16).

Tudnunk kell azt is, hogy bűnösök vagyunk, emiatt nem lehetünk kapcsolatban Istennel. Itt persze gondolhatjuk, hogy nem is vagyunk rosszak, hiszen annyi jót teszünk, dolgozunk, tanulunk, próbálunk mindenkivel normálisan kijönni... stb. Egyet elfelejtünk, hogy nem az számít, hogy mi, vagy embertársaink mit gondolunk. Isten törvényével kell megmérni magunkat. De ne fáradjunk, a Biblia kimondja, hogy

"Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül" (Róma 3,23).

És az Úr nem titkolja el azt sem, hogy ez mivel jár: "a bűn zsoldja halál" (Róma 6,23), pontosabban a végleges elválasztás Istentől.

Akkor mi a megoldás? Szeret Isten és mégis azt mondja, hogy lehetetlen megfelelni? Nincs itt valami ellentmondás?

Egyedül Jézus Krisztus menthet meg minket. Ő a híd a bűnös ember és a Szent Isten között.
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam"
(János 14,6).

Hogyan? Az Ószövetségben minden elkövetett bűn után áldozatokat kellett bemutatni.
Kiválasztottak egy hibátlan bárányt, a nép bűnvallást tett, miközben az állat fejére tették a kezüket, mintegy neki adva bűneiket. Ezután az állatot levágták, az Úr pedig megbocsátott.

Ám jött Jézus. Megszületett, felnőtt, hirdette Isten országát, beszélt a mi állapotunkról, szembeállított a bűneinkkel, de felkínálta a megoldást is. Higgyünk benne. Ennyi. Ezután önként vállalta a kereszthalált. Nem mintha nem tudta volna elkerülni, hanem mert annyira szeret minket, hogy odaadta magát értünk, mint tökéletes, hibátlan Bárányt. Akire rápakolhatjuk az összes bűnünket. Ő meghalt, és mi így bocsánatot nyerünk. Nem kell több állatot levágni most már, amikor Isten elé kerülünk, Jézus fogja megmondani, hogy elfogadtuk-e ezt a megváltást vagy nem.


 "Isten a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róma 5,8).

Ugyanakkor nem szabad itt leragadni, mivel Jézus nem csupán meghalt, de harmadnapra fel is támadt, bizonyítva ezzel, hogy Ő valóban Isten Fia és nemcsak egy ember. Ezzel is utat mutatott, példát, reménységet adott, hogy tudjuk biztosan, van feltámadás, van élet a halál után.

"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében"
(János ev. 1,12).

Vagyis, személyesen kell elfogadnunk Jézus Krisztust mint Urunkat és Megváltónkat. Ezt hit által tudjuk megtenni, semmi egyéb nem kell hozzá.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék" (Efézusi levél 2,8-9).

Isten ezt az ajándékot mindenkinek készen tartja, csak rajtunk áll, hogy elfogadjuk vagy visszautasítjuk. Mindenkinek felkínálja, kivétel nélkül:

"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, vele vacsorálok és ő énvelem"
(Jelenések 3,20).

Tehát nem elég felfogni, hogy ez így van, döntenünk kell, hogy a jelenlegi - Jézus nélküli - életünket éljük-e tovább, vagy szeretnénk egy újat, egy jobbat, egy gazdagabbat. Amennyiben Jézust választjuk, ezt a döntést hittel kell meghozni.

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés" (Zsidókhoz írt levél 11,1).

Amennyiben a következő imát hittel, szívből el tudjuk mondani, máris miénk a menny:

Úr Jézus, szükségem van Rád. Hálát adok azért, hogy meghaltál a bűneimért. Megnyitom az életemet előtted, és elfogadlak Téged Megváltómnak és Uramnak. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet és örök életet adtál. Kérlek, végy uralmat az életem felett. Tégy engem olyanná, mint amilyennek elterveztél. Ámen.

Az utolsó két mondattól nem kell megijedni. Hiszen pillanatnyilag is egy úr uralkodik az életünkben, csakhogy ez az úr mindenféle irányba vezet minket, mígnem teljesen összezavarodunk, még talán az öngyilkosság gondolatával is foglalkozunk.

Ezzel szemben Jézus uralma jelenti azt a szabadságot, amire minden ember vágyik, mindenki keresi, csak nem mindenki találja meg, mert éppen Istenről nem gondolná, hogy meg is tudja adni. Ez azért van, mert sokan csak az ószövetségi törvényeket, Tízparancsolatot ismerik, Isten kegyelmét, amit az Újszövetségben tett nyilvánvalóvá, nem. Pedig csupán egyetlen parancsolatot kell megtartanunk, ez pedig a szeretet parancsa. Amennyiben ezt megtartjuk, úgy betöltjük a törvényt (ha szeretek valakit, nem lopok tőle, nem irigykedek rá, nem ölöm meg...).

Nagyon fontos! Ne felejtsünk el az újjászületés után növekedni is, mint ahogy egy újszülöttet is táplálni kell ahhoz, hogy előbb kisgyerekké, fiatallá, majd felnőtté váljon. Amennyiben ezt elmulasztjuk, úgy az újszülött legyengül, végül meghal - így van ez a hittel is; amennyiben nem jut elegendő tápanyaghoz, meggyengül, majd teljesen kialszik.
Első és legfontosabb táplálék a Biblia, de nem kevésbé lényeges, hogy hasonló gondolkodásúakkal járjunk egy közösségbe. Mindenki tudja, mennyit alakít egy emberen a társaság, ahová jár, a barátok, akikkel az idejét tölti.


Sok sikert és Isten áldását kívánom!


"Bizony, hamar eljövök"
(Jelenések 22,20).
17. A háború után

"Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel."
(Máté 24,29-30)

A második eljövetelről szóló tanítás a prófétai kijelentés egyik legfontosabb igazsága az Újszövetségben. Becslések szerint az Újszövetség minden 25. verse az elragadtatással vagy Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatos.

A legrészletesebb leírást a Jelenések könyvében találjuk (jelenések - szó szerint: kijelentés): "Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (1,7)

Még ennél részletesebben írja le ez a könyv a 19. fejezet 11-21 verseiben.
Az armageddoni csata tetőpontján az egek megnyílnak Isten dicsősége előtt, és beteljesedik Jézus próféciája, aki azt mondta, hogy eljövetele olyan lesz, mint a kelettől nyugatig ellátszó villámlás. Amint azt más bibliai igék is kijelentik, az ég ekkorra már elsötétedik Isten korábbi csapásai miatt, de ekkor egy pillanat alatt földöntúli, ragyogó fény árad szét az égbolton, ami megdöbbenést vált ki az egész földön.

Az egymással harcoló seregek megdermednek. Az ég megnyílik és a Messiás megkezdi fenséges menetét a mennyből a földre.
"És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol..."
(Jelenések 19,11)

A világ első félelmében meghajol a bámulatos látvány előtt, de nem sokkal ezt követően a nagy világháborúban résztvevő hadseregek félreteszik addigi ellentéteiket, és megpróbálják együttesen felvenni a harcot az égi seregek ellen. Ez a lázadás, amelyet maga a Sátán kezdeményez és szervez (Jelenések 16,13-14), öngyilkos, kudarcra ítélt próbálkozás lesz, hiszen Istennek ki tudna ellenállni?

"(Az Úr) Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket" (Jelenések 19,15).
Ez a prófécia egyértelművé teszi, hogy a gonoszság minden serege elpusztul.

A visszatérés tehát hirtelen véget vet az utolsó világháborúnak és a pusztulás hullámának, mely kis híján a föld végzetét okozza. De véget ér a nemzetek korszaka is, amikor a pogány birodalmak határozták meg Jeruzsálem sorsát és nyomták el Izrael népét.

Ez egy személyes visszatérés lesz, vagyis Jézus Krisztus most már azért jön, hogy testben gyakorolja a világ feletti uralmát és teljhatalmát. Jól látható és dicsőséges eljövetel lesz ez, látványos és fenséges felvonulással, amely több órán keresztül tart majd. Az egész föld szemtanúja lesz. A célállomás Izrael lesz, ahol előbb megsemmisíti az armageddoni csatához összegyülekezett hadseregeket, végül pedig a Sion hegyére érkezik meg a földön.
Nem egyedül jön, azok a hívők, akiket elragadott a nagy nyomorúság elején, szintén vele lesznek, valamint angyalok is szép számmal csatlakoznak ehhez a felvonuláshoz.

Az egész földet megrázza ez a visszatérés, az armageddoni csata a harag hetedik poharának kiürítésével ér véget, amikor villámlások, mennydörgések, rengések és súlyos földindulások lesznek. Városok omlanak össze, szigetek és hegyek tűnnek el, és mintegy 40 kilogrammos jégdarabok hullanak az égből.

Amint Jézus befejezte ezt a csatát, megsemmisítette az ellenséget, leteszi lábát az Olajfák hegyére. Abban a pillanatban a hegy kettéválik, egy nagy völgy tárul fel. A második eljövetel drasztikusan átalakítja a föld térképét, úgy, ahogy Noé idejében is már teljesen átalakult.

Jézus megkezdi igazságos, békés uralmát a földön. Ennek a királyságnak a fővárosa Jeruzsálem lesz, ahol megkezdődik az ítélet. Isten nem hagyja cserben népét, úgyhogy az összes zsidót hazaviszi (már azokat, akik életben maradnak). Mindenkinek meg kell állnia a Bíró előtt.


A lázadókat, akik nem fogadták el Jézust Messiásuknak, Isten halálra adja (Ezékiel 20,38).
A megmaradt hívő zsidók, akik túlélték az üldöztetést, a Messiás új, földi királyságának első polgárai lesznek. Megnyerik azt az áldást, amit Isten Ábrahám idejétől fogva megígért Izrael gyermekeinek (Jeremiás 31,31-34; Róma 11,26-27).


A többi túlélő megítélése következik ezután (Máté 25,31-46), akik összegyűlnek Jeruzsálemben az Úr trónja előtt. Akik az elragadtatáskor itt maradtak, de felismerték a Biblia igazságait, és annak megfelelően cselekedtek, Jézus a juhai közé fogja sorolni és ők vele együtt fognak uralkodni az új Jeruzsálemben.

Ezzel szemben a hitetlen embereket a nagy nyomorúság idején a zsidókkal szembeni kegyetlen önzésük fogja leleplezni. Ők a kecskék közé kerülnek, és
az örökké égő tűzbe vettetnek.

A föld megmaradt lakossága - még halandó földi testben - belép Jézus földi uralmának ezeréves királyságába. Az ekkor élő és születendő gyermekek felnőve személyesen dönthetnek arról, hogy hisznek-e a megváltásban és az Úr Jézus örökkévaló királyságában vagy fellázadnak ellene. Az időszak elején a lázadókat teljesen eltakarítják, így kezdődhet el a béke új korszaka, melynek során az emberek újjáépítik és ismét benépesítik a földet.


A háború következményei

A holttestekre egybegyűlnek a madarak és a vadállatok (Ezékiel 39,4-5; 17-20), hiszen Isten hívja meg őket "ünnepi lakomájára". Terített asztal várja őket ekkora öldöklés után.


A pusztulás olyan kiterjedt lesz, hogy Ezékiel szerint hét teljes hónapba telik, mire Izraelben eltemetik a halottakat (39,12). A további versek elmondják, hogy ez hogyan fog történni. Megtisztítják a földet, a halottakat eltemetik. Létrehoznak egy várost is (H
amóná) a közelben a tisztogatásban résztvevők számára (39,14-16).

A fegyvereket is hét éven át fogják égetni.

Mindeközben már béke és nyugalom lesz, minthogy Isten megkötözte a Sátánt, így egy pusztítás, lázadás, háború nélküli élet lesz a földön (Jelenések 20,1-3).

1000 év után Sátán felszabadul egy kis időre, elmegy, hogy újra megtévessze a népeket, összegyűjti őket egy háborúra - de tűz száll le majd az égből, ami véget vet ennek a lázadásnak (Jelenések 20,7-9).

Ezután Isten Sátánt máris ítélet alá helyezi, aminek helyszíne a tüzes és kénes tó.
Ezt követően feltámadnak mindazok, akik az Isten nélküli életet választották. Meg kell jelenniük Jeruzsálemben, az Úr trónusa előtt, ahol Ő mindenkit megítél a cselekedetei alapján. Akinek a neve nem szerepel az élet könyvében, arra a tűz tava vár. Innen már nincs lehetőség, nincs visszaút, aki idekerül, az örökké kínlódni, szenvedni fog. Szomjas lesz, szeretetre éhes, nem lesz nyugalma, gyötrődni fog éjjel-nappal (Jelenések könyve 20,10-15).


Isten pedig az Övéinek új eget és új földet teremt, ahová nem mehet be senki, akit Jézus Krisztus vére nem tisztított meg.
16. Armageddon
Jézus földre történő visszajövetele előtt kitör a harmadik világháború, amelynek végső csatáját a nemzetek hadseregei a tágas megiddói völgyben (Armageddon) vívják meg.


"Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt." (Máté 24,32-33)
Ha az ószövetségi prófétákra és az Armageddonra utaló jelekre nézek, kénytelen vagyok arra gondolni, hogy vajon nem a mi nemzedékünk-e az, amelyik meglátja ezeknek a bekövetkeztét? Nem tudom, hogy önök közül foglalkozott-e valaki mostanában ezekkel a próféciákkal, de higgyék el, éppen olyan időről szólnak, mint amilyenben élünk.
(Ronald Reagen elnök - 1983)

Semmi kétség afelől, hogy a globális események a történelem utolsó háborújához, a nagy Armageddonhoz készítik elő az utat!
(Billy Graham: Till Armageddon)


Vajon MIKOR fog bekövetkezni ez a háború? Ezékiel 38,8 annyit mond: "Egy idő múlva..."
Annyi biztos, hogy ilyen összecsapás a múltban nem volt. A Bibliában találunk támpontokat, amik segítségünkre lehetnek. Egyik ilyen információ az, hogy a támadásra olyan időszakban kerül sor, amikor Izrael már visszatérhetett ősei földjére, ahol a zsidók biztonságban és nyugalomban élnek. (Most Izrael nagy része már visszatért, de még szó sincs nyugalomról.)


Egyetlen olyan időszak van a jövőben, amely világosan beleillik Ezékiel leírásába, és ez a Dánielnél szereplő isteni menetrend hetvenedik hetének az első fele. Miután az Úr elragadja az Ő egyházát, ekkor fogja Izrael aláírni azt a békeszerződést, amit a Tízek Csoportjának a vezetője fogalmaz meg. Ekkor következik be Izrael életében az a nyugalom, amire mindig is vágyott, ekkor fog az ország békében és nyugalomban élni.

MIÉRT?
Ezékiel könyve erre is megadja a választ, a 38. fejezet 9-12. verseiben. A cél újabb területek megszerzése (38,8), zsákmányszerzés (38,12), Izrael népének elpusztítása (38,11.16), valamint konfrontáció az Izraellel szerződés alapján szövetségben álló Antikrisztussal vagy nyugati hatalommal (Dániel 9,27).

HOGYAN?
Vegyük még egyszer sorra, milyen előfeltételek szükségesek ahhoz, hogy ez a pusztítás elkezdődjön.

    * Izrael egybegyűjtése (folyamatban, 1948-ban megalakult az állam).
    * "Izrael hegyeinek" Izrael tulajdonában kell állniuk (1967-től ez így van, kivéve a Templomhegy egészében)
    * Izraelnek békében kell élnie (ez a feltétel még hiányzik, fent bővebben)
    * Oroszország elveszett dicsőségét keresi (lsd. Oroszország, ill. Oroszország és Irán c. fülek
    * Növekszik az Izrael elleni gyűlölet (lsd. Kapcsolódó hírek, vagy TV híradó...)
    * Irán kulcsfontosságú szereplővé válik (lsd. Oroszország és Irán)
    * Törökország iszlám szomszédaival szövetkezik (könnyen elképzelhető, hogy ez hamarosan bekövetkezik, minthogy az EU-tól egyre "távolabb" kerül)
    * Szaúd-Arábia a Nyugattal szövetkezik


A tapasztalatok - és a mostani hírek (2008. november 24. körüliek) - alapján lehetséges, hogy izraeli vezetők mérlegelik egy megelőző csapás lehetőségét (lsd. a Kapcsolódó híreket). Elképzelhető, hogy Izrael úgy dönt, amennyiben ő biztosan megsemmisül, minden ellenségét magával rántja a sírba.

Mégis, Góg és Magóg háborúja más lesz, mint eddig bármelyik katonai összecsapás. Ezékiel világossá teszi azt, hogy Isten közvetlenül hadba lép Izrael oldalán ellenségei ellen.

"De majd azon a napon, amelyen megérkezik Góg Izrael földjére - így szól az én Uram, az Úr -, haragra lobbanok. Felindulásomban, heves haragomban így beszélek: Azon a napon nagy földrengés lesz Izrael földjén. Megrettennek tőlem a tenger halai, az ég madarai, a mező vadai... és minden ember a föld színén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak." (38,18-20)


A háború "forgatókönyve
Először egy új világkormány fog létrejönni az Antikrisztus vezetésével. Itt szeretném megemlíteni, hogy az Antikrisztust nem úgy kell elképzelni, mint egy ördögöt, gonosz mosollyal és vasvillával, hanem mint egy nagyon szimpatikus, jó vezetői képességekkel rendelkező embert. Csakis így tud félrevezetni szinte egy teljes földgolyónyi népet. A TV és az Internet lehetővé teszi, hogy mindenhol megjelenjen, ezek mellett a Sátán emberfeletti képességekkel is felruházza, így valóban óriási lesz a hatalma és a befolyása.

Ez az új diktátor azonban Istent káromolja és megveti, így gyűlölni fogja azokat is, akik a nagy csapássorozatok közben/után keresni kezdik az Urat.

A világ egyre elégedetlenebb lesz ezzel a vezetéssel, aki békét és jólétet ígér, ám uralmát csapások sorozata kíséri. A diktátor a kezébe letett rendkívüli hatalom ellenére képtelen lesz ellenőrzése alatt tartani a helyzetet. Így a világ jelentős része fellázad ellene, és hadseregeiket a Közel-Keletre küldik, hogy megvívjanak az Antikrisztussal.

Kezdetben Oroszország és más északi országok indulnak meg, majd délről is csatlakozik egy afrikai hadsereg. Dániel 11,40 így írja le az eseményt: "A vég idején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval..."
Miközben a világdiktátor látszólag uralmat vesz a helyzet felett, arról kap hírt, hogy keletről újabb, 200 milliós hadsereg érkezik (Dániel 11,44; Jelenések 9,16).

Ekkor kezdődik a történelem legnagyobb csatája. Jelenések 16,13-14 bemutatja, hogy itt már démoni befolyásról van szó, ez a Sátán csatája lesz.
Ahogy a Szentlélek a hívőket Krisztusnak és az Atyának az imádására ösztönzi, úgy fogja a hamis próféta az embereket a fenevad (mint uraknak ura) és a hamis próféta imádatára vezetni.
Bár a hadseregek úgy gondolják, hogy a világhatalom megszerzése miatt gyűlnek össze, valójában a Sátán toborozza őket egybe, mivel igyekszik felkészülni Jézus Krisztus második eljövetelére.

A földrengés epicentruma Izraelben lesz, de a lökéshullámokat az egész világon érezni fogják. Ez a csapás közvetlenül Izrael ellenségeit sújtja majd, ám hatását az egész emberiség érezni fogja (elképzelhető, hogy nem fizikailag, de a nagy pusztítást látva rettegést hoz a távolabb élőkre).

"Eljön ez, és megtörténik - így szól az én Uram, az Úr -, ez az a nap, amelyről beszéltem." (Ezékiel 39,8)
15. Csapások
Több milliárd ember veszíti életét a történelem legsúlyosabb katasztrófasorozatában

Hurrikánok, cunamik és földrengések
Az egyre nagyobb számban előforduló természeti katasztrófákat tanulmányozva nem merül-e fel a kérdés sokakban, hogy: "közel az idő"?

2004. decemberében Ázsiát példátlan méretű szökőár sújtotta.

2005. augusztusában a Katrina hurrikán söpört végig az Egyesült Államok öböltérségén.
2005. októberében 7,6-os erősségű (1906-os San Franciscoival megegyező intenzitású) földrengés sújtotta Pakisztánt.

Jézus előre jelezte, hogy korunkat a természetben jelentkező megrázkódtatások és rettenetes járványok kísérik majd (Máté 24,7; Lukács 21,11). Ezek a jelek a szülési fájdalmakhoz hasonlóan folyamatosan erősödnek és sűrűsödnek.
Most még egy-egy csapás után eltelik egy bizonyos idő (egyre rövidebb), míg jön a következő. Mindenesetre a mai helyzet rémisztő előképe annak, ami a végidők során a földre vár, amikor a csapások megsokasodnak és világméretűvé válnak.

Járványok
Új járványokra figyelhettünk fel az elmúlt években, amikor a híradót hallgattuk. Egymás után bukkant fel az Ebola, a nyugat-nílusi vírus, a Lyme-kór, a kergemarhakór, a SARS, és a madárinfluenza.

A National Geographic cikke szerint a következő nagy világjárvány a H5N1 jelű vírustörzsből alakulhat ki, amennyiben a kórokozó képessé válik arra, hogy gyorsan átterjedjen emberről emberre. Egy ilyen világméretű járvány áldozatainak a száma a visszafogott becslések szerinti 7,4 milliótól egészen az apokaliptikusan hangzó 180 és 360 millió közötti értékig terjedhet!
Nem állíthatjuk biztosan, hogy Jézus pont a ma pusztító betegségekről és járványokról prófétált. Annyit azonban bátran elmondhatunk, hogy a globalizmus, a felgyorsult közlekedési módok és a sűrűn lakott nagyvárosok utat készítettek egy ilyen - világon végigsöprő - csapás számára.

Éhínség

Az éhínséget és a kóros alultáplátságot több tényező okozza: a túlnépesedés, az elhibázott nemzeti politika vagy az intézményi kudarcok, ill. a háborúk. Korunkban az egyik nyilvánvaló ok, hogy bizonyos térségek túlnépesedtek, és túlzsúfoltakká váltak.
1900 és 2000 között a világ népessége 1,6 milliárdról 6,1 milliárd főre nőtt. 2006-ben a becslések szerint 6,6 milliárd ember élt a földön.

A világ élelmiszerválsága a 70-es évek gazdasági nehézsége idején gyorsan súlyosbodott, majd a 80-as években ez a krízis több millió embert az éhhalál küszöbére sodort. A harmadik világ energiaproblémái szintén hozzájárultak ennek a helyzetnek a kialakulásához. A magas olajár korlátozta a petróleum alapú műtrágya használatát, mivel ezek a talajjavító szerek a fejletlen országok többsége számára megfizethetetlenekké váltak. A szárazságok, viharok, áradások és a klímaváltozások szintén világszerte pusztították a mezőgazdasági termelést.

További súlyos problémát okoz az ellátásbeli nehézségekbe ütközés. Ahogy súloyosbodnak a természeti csapások, a pogárháborúk és a terrorakciók, úgy válnak egyre korlátozottabbá az éhínség leküzdésére létrehozott nemzetközi intézményrendszer lehetőségei.


PRÓFÉCIÁK A NAGY NYOMORÚSÁGRÓL

Jézus azt mondja: "Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ezideig és nem lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok" (Máté 24,21-22).
Dániel így fogalmaz: "nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig" (12,1).
A Jelenések könyvében megtaláljuk mindazokat az ítéleteket, amik még várhatóak a közeljövőben. Ezeket hét pecsét, hét trombita és hét pohár jelképezi. A nagy nyomorúság során az ítéletek egymást követően érik a földet, és borzalmas csapást okoznak minden ember számára.

A horror hét pecsétje (Jelenések 6-8. fejezet)

Az első pecsét egy sátáni világkormányt mutat be, amely majd uralkodik a földön (Jelenések könyve 13. fejezet). A második pecsét egy háborúról szól, a harmadik a háborúk és katasztrófák nyomán fellépő éhínséget mutatja be, a negyedik a halált ábrázolja, mivel a háborúkban, éhínségben, járványokban és természeti csapásokban elpusztul a föld népességének egynegyed része.
Az ötödik pecsét egy világméretű üldöztetést ír le, mikor Jézus Krisztus követőit megölik.
A hatodik pecsét az eljövendő környezeti katasztrófákról szól, amikor csillagok hullanak le az égről, a csapássorozat következtében a nap elfeketedik, a hold vörössé válik, emellett nagy földrengések lesznek mindenfelé.

A hetedik pecsét felnyitásával hét trombita kerül elő, mely a pusztulás hét trombitája.
Az első trombita felhangzása után a föld egyharmada tűzben elpusztul. Ezt okozhatja közvetlenül Isten is, de kiválthatja egy atomkatasztrófa, vagy ha a Föld Nap körüli pályája megváltozik.

A második trombitaszó után az óceánok, tengerek harmada elszennyeződik, a rajtuk lévő hajók harmada elpusztul. A harmadik trombitaszóban az édesvizek kerülnek sorra, ezek harmada szennyeződik el.
A negyedik trombitaszóra a nap, hold, csillagok harmadrésze nem világít.
Az ötödik trombitaszó egy démoni inváziót fog eredményezni, akik mindazokat az embereket gyötörni fogják, akiken nincs az Isten pecsétje. Nem ölhetik meg őket, de kínozzák 5 hónapon keresztül (skorpiómaráshoz hasonló kínokat kell átélniük).
A hatodik trombitaszóra előjön egy 200 milliós hadsereg, mely megöli az emberiség egyharmadát.
A hetedik trombitaszó Isten uralmát jelenti be.

A harag hét poharának kiöntése

Első pohár: rosszindulatú fekélyek mindazokon, akik az Antikrisztust szolgálják (és nem Istent).
Második pohár: a tengerek vérré válnak, itt már minden élőlény elpusztul, ami most ott él.
Harmadik pohár: az édesvizek is vérré válnak, így ihatatlanok lesznek.
A negyedik pohár tartalma a napra kerül, így rendkívüli, perzselő hőség fogja gyötörni az emberiséget (de az emberek káromolják majd Istent, és nem térnek meg).
Az ötödik pohár tartalma az Antikrisztus birodalmára ömlik, ahol sötétség, kínok és fekélyek kínozzák majd az ott élőket.
A hatodik pohár az Eufráteszre ömlik, ami ettől kiszárad, így előkészíti az utat az armageddoni csatához.
A hetedik pohár megrázza az egész földet, szigetek, hegyek tűnnek el, földrészek válnak felismerhetetlenné, talentum nagyságú jegek esnek (1 talentum = 43,65 kg), az emberek pedig továbbra is Istent káromolják.

(A csapások súlyosabb része már az elragadtatás után fog bekövetkezni, így van lehetőség ezek elkerülésére. Ha valaki rendezi a kapcsolatát Jézussal, már nem kell félnie semmitől, egy gazdagabb, boldogabb, félelmek nélküli élet boldog tulajdonosa lesz.)
14. A harmadik templom

Pillanatnyilag nehéz elképzelni, hogy akár a Salamon király által épített Első Templom, vagy a Nehémiás és Ezsdrás vezetése alatt épült Második Templom helyén álljon a Harmadik Templom. Jelenleg a világ közepén, a jeruzsálemi templomhegyen az Al-Aksza mecset és a Szikladóm áll. Viszont a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy mindez átmeneti állapot.

Ezékiel két fejezetet (38-39) szentel Góg és Magóg háborúja leírásának, az utána következő kilenc fejezetben viszont az "Úr házát" írja le, amelyen a jövőben fognak felépíteni.

Beszélt erről Ézsaiás is: "lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál" (Ézsaiás 2,2).

Mikeás próféta ugyanezt állítja, Dániel pedig arról prófétál, hogy Isten jövőbeli ellensége (akit a keresztények Antikrisztusnak neveznek) megszentségteleníti az utolsó időkben épített Templomot. Ezt Pál és János apostolok, valamint maga Jézus Krisztus is megerősítették.A palesztinok hevesen tagadták(-ják), hogy létezett valaha is zsidó templom. Íme néhány közelmúltbeli kiejelentés palesztin vezetőktől:

    * "A zsidóknak soha nem volt kapcsolatuk Jeruzsálemmel."
    * "Az ókorban nem éltek zsidók Izraelben."
    * "Soha nem létezett templom Jeruzsálemben."
    * "A Templom nem Jeruzsálemben állt, hanem Nabluszban."


A zsidó vezetők viszont azt állítják, hogy maga Isten adta nekik Izraelt, Jeruzsálemet és a Templomhegyet, és ezt az isteni szándékot nem tudja meghiúsítani sem a Palesztin Hatóság, sem az Iránban, Szaúd-Arábiában vagy más államokban élő radikális iszlám terrorvezérek.


Biztonsági szakértők szerint a Templomhegy a Föld legveszélyesebb négyzetkilométere. Maximális a biztonsági készültség, akár zsidó, akár más nemzetiségű szélsőséges terrorakció megakadályozására. Egy ilyen támadás nem csupán morális szempontból lenne bűn, de beláthatatlan veszélyekkel is járna.
De mivel a Biblia azt állítja, hogy a Harmadik Templom állni fog, ez meg fog történni akkor is, ha még nem tudjuk, hogyan.

Egyik lehetőség, hogy Isten, természetfeletti ítélete során hatalmas földrengést, jégesőt és tűzzivatart zúdít le a mennyből, amelyben elpusztul a Sziklamecset és az Al-Aksza mecset, és szabaddá válik az út a Szent Templom felépítésére.
Másik lehetőség, ha természetfeletti események nem pusztítják el az iszlám szent helyeket, de miután eloszlik a háború füstje, az izraeli kormány - látva, hogy legveszélyesebb ellenségei megsemmisültek - lebontja a mecseteket és újjáépíti a Templomot.
Az sem kizárt, hogy a háború utáni megdöbbenés olyan vallási türelmet eredményez, amelyben lehetségessé válik, hogy a mecsetek mellett építsenek fel egy zsidó templomot.


Jiszrael Ariel rabbi 1987-ben megalapította a Templom Intézetet, hogy "ismeretterjesztés útján felszítsuk az emberek szívében a Szent Templom iránti tüzet", valamint "korlátozott lehetőségeinkhez képest mindent megtegyünk azért, hogy még a mi életünkben felépüljön a Szent Templom".


Ariel és csapata alapos történelmi tanulmányokat végez annak feltárására, hogyan is néztek ki és milyen célt szolgáltak azok a szent tárgyak, melyeket a Szentírás szerint a Templomban használtak. Ariel kutatócsoportja az eredeti anyagok - arany, ezüst, réz és fa - felhasználásával és a leggondosabb mestermunkával újrakészíti ezeket az eszközöket. A szent tárgyak egy részét az Intézet központjában nyilvánosan is meg lehet tekinteni.


Izraelben 2005-ben megalakították a Szanhedrint (az Izrael földjén működő legfelsőbb zsidó jogi tanácsot). Chaim Richman rabbi, a Szanhedrin szóvivője közölte: "A Szanhedrin úgy látja helyesnek, hogy első tanácskozásán a Templom helyszínével kapcsolatos kérdéseket vitasson meg."

A vörös tehén
Az előkészületek során érdemes figyelni a jövőben a vörös tehén megszületéséről szóló híreket. A zsidó törvények szerint ezt a különleges állatot kell feláldozni ahhoz, hogy megtisztítsák és megszenteljék a Templomot és az abba belépő embereket. "... Mondd meg Izráel fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga... vágják le... égessék el... Örök rendelkezés legyen ez Izráel fiai és a köztük tartózkodó jövevények részére." (4Mózes 19, 2-10)

"A vörös tehén hamvai nélkül egyszerűen... nincs lehetőségük a zsidóknak arra, hogy megtisztítsák magukat, mielőtt belépnek a szent helyre. A judaizmus nem igényelheti magának a Hegyet és e nélkül nincs lehetőség a Templom felépítésére sem" - írta az egyik izraeli újságíró.

1996-ben született egy Melody nevű vörös tehén, amiről azt hitték, hogy "az igazi". De az izraeli rabbik végül vallási szempontból "tisztátalannak" minősítették, mivel a tehén vörös farkának végén néhány fehér szőrszál nőtt.
David Landai, a Haarec szerkesztője figyelmeztetett: "A biztonsági szolgálatoknak nagyobb figyelmet kellene szentelniük a vörös tehénre, amely 'négy lábon járó időzített bomba', és veszedelmesebb lehet bármely terroristánál. Ugyanúgy lángba boríthatja az egész térséget, mint az iráni ajatollahok kezében lévő nem hagyományos fegyverek."

Ariel rabbi és társai a Templom Intézetből nem csupán arról vannak meggyőződve, hogy a Messiás hamarosan eljön, hanem arról is, hogy a Harmadik Templom még ez előtt elkészül. "És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek." (Malakiás 3,1)

Feltűnő az a tény is, hogy a zsidók egyre nagyobb számban fordulnak Jézus felé,és fogadják el Őt, mint Messiásukat. 1967-ben világméretekben kevesebb, mint 2000 zsidó hitt Jézusban. Ma visszafogott becslések szerint legalább 100 ezren vannak, de mások ezt a számot 300 ezer fölé teszik.

Ezek a számok az ősi próféciák korunkban történő megvalósulásának bizonyítékai. Jézus egyszer azt mondta az izraeli zsidóknak: "Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jó az Úrnak nevében!" (Máté 23,39).
13. Kína
Kína robbanásszerű növekedése századunk meghatározó eseménye lehet. Soha egyetlen nemzet sem emelkedett még fel olyan gyorsan, mint most Kína.
Stapleton Roy, volt pekingi amerikai nagykövetU.S. News & World Report amerikai magazin 2005. június 20:
"... Pekig hamarosan a világ második legnagyobb kőolajimportőrévé, a személygépkocsik, számítógépek, a háztartási és egyéb műszaki berendezések piacán pedig a legnagyobb vásárlóvá válik.
Kínát ma az elhivatottság mély érzése hatja át. Vasakarattal igyekeznek visszanyerni vezető szerepüket a nemzetközi életben. A világ többi része most kezdi csak felfogni azt, hogy ez mit jelenthet majd a jövőben."

A Time magazin szintén címlapon foglalkozott a témával: "Kína arra törekszik, hogy a világ első számú hatalmává váljon."
Néhány számadat Kína elképesztő növekedési üteméről:

    * A kínai gazdaság megdöbbentő ütemben, évi 10 százalékkal bővül.
    * 2020-ra Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága (az Egyesült Államok után, megelőzve Japánt).
    * A világ legszennyezettebb városai közül 16 Kínában található.
    * Mintegy 2 millió olyan kínai állampolgár van, akinek a vagyona meghaladja a nettó 40 millió dollárt.
    * 2003-ban Kínában 269 millió mobiltelefont használtak, ez a szám 2008-ra 500 millióra növekszik.
    * Kína katonai költségvetése a harmadik legnagyobb a világon. Az ország bőséges készpénzforrásokkal rendelkezik rakéták, műholdak és más fejlett fegyverrendszerek megvásárlására.
    * Az elmúlt évtizedben a katonai kiadások 300 százalékkal növekedtek.
    * Kína Tajvant továbbra is elszakadt tartománynak tekinti.
    * Erősödik a kínai nacionalizmus. A kínaiak szeretnék visszaszerezni múltjuk dicsőségét.
    * A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi forgalom különbözete évente 25 százalékkal növekszik. 2004-ben az amerikaiak 162 milliárd dollárral többet költöttek kínai termékekre, mint amennyit a kínaiak amerikai árucikkekre.

Kína felemelkedésének egyik legdrámaibb következménye az, hogy befolyása növekszik a kőolaj nemzetközi piacán. Az ország már most a második legngyobb olajfelhasználó a világon. A kőolaj iránti igénye évente 7,5 százalékkal növekszik. Ez az ütem hétszerese az Egyesült Államok hasonló adatainak.

2010-re Kínában 90-szer több személygépkocsi lesz, mint 1990-ben volt. A jelenlegi növekedési ütem mellett Kína kőolajigénye 2020-ra 150 százalékkal növekszik. 2000 és 2005 között a kínai kőolajimport megkétszereződött. Ha ez az ütem változatlan marad, Kínának 2025-ben napi 25 millió hordó nyersolajra lesz szüksége, amely megfelel a jelenlegi amerikai fogyasztásnak. Az előrejelzések szerint 2030-ra több személygépkocsi lesz Kínában, mint az Egyesült Államokban.

Mit jelent mindez? Kínának nincsenek hosszú távú stratégiai érdekeltségei a Közel-Keleten, mégis igyekszik gyorsan szorosabbra fűzni a kapcsolatait Szaúd-Arábiával. Robbanásszerűen növekvő gazdaságuk és kőolaj iránti szükségletük miatt a kínaiak az egész földön kutatnak a fekete arany után.

A Biblia azt mondja, hogy a végidők során a világhatalmat 4 nagy földrajzi térségre osztják majd. A nemzetek Izraelhez képest a 4 égtáj szerint rendeződnek el. Északra Oroszország terül el, amely Törökországgal és Iránnal együtt alkot egy egységet. A déli régió a modernkori iszlám országokat - Egyiptomot, Líbiát és Szudánt foglalja magában. A nyugati régió nem más, mint az Antikrisztus birodalma, amelynek központja az újjáélesztett Római Birodalom lesz. Az Eufrátesz folyótól keletre fekvő nemzetek jelentik a negyedik blokkot, akik a próféciák értelmében a végidőkben megszállják a Közel-Keletet (Jelenések 16,12-14).
A bibliatudósok már régóta úgy vélik, hogy ennek a nagy keleti hatalomnak Kína lesz a vezetője.

A 200 milliós felvonulás
A Jelenések könyvében szerepel két fontos szakasz, a 9,13-21 és a 16,12-16, melyek szintén arra utalnak, hogy az utolsó világháborúban résztvevő nagy hadseregek egyike egy Kínából érkező hatalmas fegyveres erő lesz.

"A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a négy angyal, akik el voltak készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer volt; hallottam számukat." (Jelenések 9,13-16)

A legmegdöbbentőbb adat a fenti igeszakaszban a hadsereg létszáma. Az emberiség történetében még soha nem állt fel ekkora hadsereg. A II. világháborúban a harcban álló katonák száma a két oldalon együttesen sem haladta meg soha az 50 milliót. Ezért sokan hajlanak arra, hogy spiritualizálják az itt szereplő számot, mondván, hogy az inkább démoni és nem emberi seregekre vonatkozik. Ez a számadat különösen János apostol számára lehetett elképesztő, hiszen az ő korában a föld teljes népessége sem érte el ezt a lélekszámot.

Azonban egyre inkább lehetségessé válik egy ekkora hadsereg felállítása. Ha előállna egy ekkora sereg, kézenfekvőnek tűnik, hogy a katonák Kínából és talán Indiából - a föld 2 legnagyobb népességű államából - érkezzenek. Elgondolkodtató tény, hogy kínai közlés szerint egyedül abban az országban több mint 200 millió! férfi és nő kapott katonai kiképzést. Igaz, ez a létszám a polgárőröket is magában foglalja, de ez a bejelentés hihetővé teszi, hogy szó szerint értsük ezt a számot.

A Biblia nem tér ki arra, hogy miért vállalkoznak erre a háborúra a napkeleti királyok, de úgy tűnik, Kína utolsó nagy támadásának a célpontja a Római Birodalom vezetője, vagyis az Antikrisztus lesz. Amint arról már szó volt, az Antikrisztus Babilonban, a világ nagy olajtermelő nemzetei közepette állítja fel főhadiszállását, így teljes uralmat gyakorolhat a Közel-Kelet és a térség olajkincsei felett. Kína olajéhsége pedig a fentiek alapján növekedni fog, így kikövetkeztethetjük (és a Biblia csak megerősíti), hogy mi is várható.
12. Irak
Az iraki helyzetről, a háború kudarcáról és az ottani káoszról sok hír született, könyveket is írtak - ezekből szeretnék néhányat felsorolni:


David L. Phillips:
VERESÉG IRAKBAN. HOGYAN VALLOTT KUDARCOT A HÁBORÚ UTÁNI UJJÁÉPÍTÉS?

Larry Diamond:
ELTÉKOZOLT GYŐZELEM. AZ AMERIKAI MEGSZÁLLÁS ÉS AZ ÜGYETLEN PRÓBÁLKOZÁSOK A DEMOKRÁCIA MEGHONOSÍTÁSÁRA IRAKBAN

Aaron Glantz:
HOGYAN VESZÍTETTE EL AMERIKA AZ IRAKI HÁBORÚT?

Michael Scheuer:
A BIRODALMI GŐG. MIÉRT ÁLL VESZTÉSRE A NYUGAT A TERRORIZMUS ELLENI HÁBORÚBAN?

Most így látjuk a helyzetet a politika és a gazdaság szemüvegén keresztül.

De mit mond Irakról a Biblia?
A jövőben Irak stabil, erős és független kormányzattal rendelkező ország lesz. A repülőterek biztonságossá válnak, az emberek végre szabadon közlekedhetnek az országban. Turistaáradat indul meg, hogy felfedezze a gazdag történelmi múlt örökségét és régészeti kincseit. Vezető üzletemberek jelentkeznek jelentős befektetésekkel. Ezek célja elsősorban az lesz, hogy az iraki olajmezők, finomítók és a szállítási kapacitás elérjék a XXI. sz-i színvonalat.

Rövid időn belül Irak - Szaúd-Arábia riválisaként - nyersanyag szuperhatalommá válik. Sok milliárdnyi olajdollár zúdul az országba, és ennek következtében bankok és nemzetközi nagyvállalatok telepítik Irakba regionális és nemzetközi központjaikat... Babilon ősi városa szinte egyik napról a másikra a modern világ egyik csodájává válik.

Számos ószövetségi próféta, Ezékiel, Ézsaiás, Jeremiás és Dániel, valamint az újszövetségi Jelenések könyvében János apostol úgy írja le Irakot, mint amely a Krisztus visszatérése előtti időkben példátlan gazdagsághoz és hatalomhoz jut. Babilonról azt írja a Biblia, hogy "nagy város", olyan luxusközpont, amelyben "meggazdagodott mindenki."

János szemlélteti e város dicsőségét a Jelenések könyvében: "te nagy város, Babilon, te erős város" (18,10). Igaz, itt az apostol már a város pusztulásáról beszél, de a további versekben felsorolja, mi mindennel kereskedtek itt a kereskedők (fahéj, márvány, balzsam, liszt, gabona nemes fából vagy ércből, elefántcsontból készült tárgyak...), és hogy meggazdagodtak. "A város gyolcsba, bíborba, és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyönggyel volt ékesítve" (Jelenések 18,16).
Ezekből a versekből kitűnik, hogy pusztulás vár erre a gyönyörű, gazdag városra, minthogy a gonoszság itt fog összpontosulni.

De először Iraknak stabil, békés, és szabad országgá kell válnia. Figyelemre méltó, hogy már láthatóak az országban ennek a folyamatnak a csírái.
A felszabadulás óta a gazdaság közel kétszeresére nőtt. A világ legnagyobb vállalatai közül többen érdeklődnek az ország iránt.
Az iraki gazdaság a kuvaiti invázió után a kétharmadával csökkent, 2002 és 2005 között viszont a gazdasági termelés 18,9 milliárdról 33,1 milliárd dollárra nőtt.
2003 nyarán a Visa megnyitotta bagdadi irodáját, augusztusban a FedEx kezdte meg a gyorspostai küldemények továbbítását Bagdadban, Moszulban és Bászrában. Hamdi Osman, a FedEx regionális alelnöke szerint "Irak a leggyorsabban fejlődő országok közé kerülhet. Kétségtelen, hogy jelenleg az ország feszült gazdasági légkörben él, de nincsenek olyan akadályok, amelyeket ne tudna leküzdeni."

2003 novemberében a Coca-Cola palackozási együtműködést kezdett iraki cégekkel, miután 37 évvel ezelőtt kitiltották az országból amiatt, hogy megnyitotta izraeli üzemég. Szaddám egyszerűen kizavarta őket Irakból.

De az országba érkezett pl. a General Electric, a Nokia, a Lucent Technologies, a Motorola, Canon... stb. 33 ezer új iraki vállalkozás is bejegyzésre került, és másfél millió iraki kapott munkát az újjáépítési programban.
Az iraki olajipar is kezd visszatérni a normális üzemmódba.


Allawi pénzügyminiszter szerint Irak jelenleg napi 2,1 millió hordó kőolajat termel, melyből naponta átlag 1,5 millió hordót exportál. A nagyobb hadműveletek befejezése óta több mint 350 olajvezetéket javítottak ki és újítottak fel.
Egy kongresszusi jelentés szerint "80 iraki olajmező közül még csak 17-ben indították el a kitermelést", továbbá "Irak a jövőben sokkal több kőolajat termelhet ki, mint eddig a történelme során összesen."


Babilon
Érthető, hogy akik nem a Biblián keresztül nézik az eseményeket, nehezen tudják elképzelni a békét és a stabilitást Irakban. Nehéz lehet elképzelni Babilon ősi városának az újjáépítését is. De már Szaddám Huszein tervei között is szerepelt, hogy az eredeti helyszíneken újra felépítse Nabukodonozor épületeinek a másolatait. Erre több milliárd dollárt költött, ám a Kuvait elleni iraki invázió után a munkálatok leálltak Babilonban, mivel Szaddám pénzhiányba került a háború és a szankciók következtében.

Bár nagyon gyakorlatiasan közelítette meg a kérdést, Allawi pénzügyminiszter szavai mégis történelmi jelentőségűek voltak. Az új iraki kormány magas rangú képviselője újjá akarja építtetni az ősi Babilont és nagy kereskedelmi központot akar ott létrehozni! Az ószövetségi próféták és a Jelenések könyve szerint ez meg fog történni. Ma már kezd mindez valósággá válni.
11. Más szövetségesek

Ezékiel 38, 2-6 verseiben találkozunk még más – különös hangzású – nemzetekkel, népekkel, akik összefognak Góggal azért, hogy Izraelt megsemmisítsék.

Nézzük ezeket sorban:


Kús: 1Mózes 10,6-ban találjuk: „Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán". Kús fiai Arábiában, Mezopotámiában és Asszíriában telepedtek le, a Szentírás azonban a kúsitákat földrajzi szempontból Afrikához kapcsolja. A Biblia több, általánosan elfogadott angol nyelvű fordításában Kúst Etiópiával azonosították. Az ókori történész, Josephus szintén ezt tette, bár akkor Etiópia sokkal nagyobb területet foglalt magában, mint ma: a modern Szudán, és valószínűleg a mai Eritrea is hozzá tartozott.


Pút: Josephus azt írja, hogy „Pút… alapította Líbiát, és a lakóit pútitáknak nevezte el”. Líbia is sokkal nagyobb volt, mint most, Észak-Afrika nagy részét magában foglalta, mint a mai Algéria, és Tunézia.

Gómer: A történészek között nincs nagy egyetértés ezzel a területtel kapcsolatban. A legismertebb elméletek Gómert a mai Törökországgal és/vagy Németországgal hozzák kapcsolatba. 1Mózes 10-ből tudhatjuk azt, hogy Gómer – csakúgy, mint Magóg, Mések és Tubál – Jáfet fia volt. A közös származás egyetlen nagy és erőszakos népcsoportba sorolja őket. Innen azonban homályosabbá válik a kép. Josephus azt írja, hogy „Gómertől származnak azok, akiket a görögök most galáciaiaknak hívnak, de akkor még gómeritáknak nevezték őket.” Ha ebből indulunk ki, akkor Törökország területére, ill. az ottomán birodalomra, vagyis Közel-Kelet nagy részére gondolhatunk.

Kérdéses, hogy a gómeriták az évszázadok során továbbvándorolhattak-e más országokba? Voltaire szerint „vitathatatlan tény, hogy Gallia (Franciaország) és Spanyolország lakói Gómertől erednek.”

Mózes 10,3 Gómer egyik fiát Askenáznak nevezi. Ma Izraelben a Németországból, Ausztriából és Lengyelországból érkezett zsidókat „askenázi” néven emlegetik.

De Gómertől származhattak a későbbi germánok is, ami miatt Németországgal lehet kapcsolatba hozni (lsd. feljebb).

Tógarma háza (Bét-Tógarma): Josephus Tógarma népét a „trugrammeusokkal” azonosítja, akiket „a görögök nyomán frígiaiaknak neveztek el.” Frígia Kisázsia – ma Törökország – nyugati területén fekvő királyság volt, mely i.e. 1200 és 600 között állt fenn.

Hérodotosz görög történész azt írta, hogy az örmények eredetileg Frígiában éltek, mielőtt i.e. 700 körül a mai Örményország területére vándoroltak volna. A bibliatörténészek ezért általában azt tartják, hogy Bét-Tógarma Törökország és Örményország népeire vonatkozik, valamint azokra a török nyelvű népekre, amelyek az idők során szétszéledtek Közép-Ázsiában, a mai Grúzia, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán területére.


Séba és Dédán: A bibliatudósok széles körben egyetértenek azzal, hogy ezek a megjelölések az Arábiai-félsziget népeire vonatkoznak. Ide tartozik a mai Szaúd-Arábia, Jemen, Omán és az Öböl-országok, köztük Kuvait és az Egyesült Arab Emirátus.

Társis: a mai Spanyolország déli vidékeit jelölte, de az ókorban ezt a kifejezést használták általában az emberi civilizáció által lakott legnyugatibb területekre is.


Összefoglalva láthatjuk, hogy Oroszországból indul ki ez a háború, akinek fő szövetségese Irán (lesz?). Hozzájuk fognak még csatlakozni egész népek úgy, ahogy a térképeken láthatjuk. Izraelt minden oldalról körülveszik és támadják.


OROSZORSZÁG ÉS TÖRÖKORSZÁG A KERESKEDELMI PARTNERSÉG MELLETT SZOROSABB VÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÖREKSZIK

Turkish Daily News, 2004. december 8.


ETIÓPIA OROSZ FEGYVEREK VÁSÁRLÁSÁRA TESZ FÉLRE PÉNZT

Kommerszant, 2005. január 13.


OROSZORSZÁG KÉSZ ARRA, HOGY FEGYVEREKET ADJON EL SZAÚD-ARÁBIÁNAK

Moscow Times, 2005. február 10.


AZ OROSZOK RAKÉTÁKAT ADNAK EL SZÍRIÁNAK

London Telegraph, 2005. február 17.


LÍBIA ÉS ALGÉRIA OROSZ FEGYVEREK VÁSÁRLÁSÁRA KÉSZÜL, HA MOSZKVA LEÍRJA AZ ADÓSSÁGUKAT

MosNews.com, 2005. február 17.


AZ IRÁNI ELNÖK MEGERŐSÍTETTE A SZÖVETSÉGET SZÍRIÁVAL

Associated Press, 2006. január 19.


IRÁN ÉS TÖRÖKORSZÁG BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYT ÍRT ALÁ

Iszlám Köztársasági Hírügynökség (Irán), 2006. február 22.
10. Oroszország és Irán

Ezékiel 38. fejezetéből láthatjuk, hogy valamikor egy orosz vezető támadást fog indítani Izrael ellen. De nem lesz egyedül, hanem egy erős katonai szövetség élén áll majd.
Ezékiel bámulatosan pontos részleteket közöl erről a koalícióról. 2500 évvel ezelőtt megmondta, mire kell odafigyelnünk.

Az orosz koalíció első tagja Perzsia (Ezékiel 38,5). A mai Irán hivatalos neve 1935. március 21-ig Perzsia volt. Oroszország azonban az elmúlt 2500 évben, soha nem állt katonai szövetségben Iránnal (Perzsiával). Emiatt sok szkeptikus azt gondolta, hogy "Lám, a Biblia sületlenségeket állít. Az oroszok mindig is gyűlölték a perzsákat és fordítva. Képtelenség, hogy ez a két ország szövetségre lépjen egymással akár Izrael, akár más ellen. Ez csak arra példa, hogy a Biblia tele van tévedésekkel."
Ezek az érvelések egészen mostanáig logikusnak tűnhettek. De nem így van ez napjainkban!

A nyolcvanas évek végén Teherán (Irán) számára egyre elviselhetetlenebbek lettek a kegyetlen és végtelennek tűnő irán-iraki háború (1980-1988) gazdasági és katonai terhei. Iránnak szüksége volt egy szuperhatalom támogatására. Washington nem jöhetett szóba, így Khomeini és az iráni mollák Moszkvához fordultak.
Bármilyen szkeptikus is valaki Ezékiel információival kapcsolatban, el kell ismernie azt, hogy a történelemben most először formálódik valamiféle katonai szövetség Oroszország és Irán között.

OROSZORSZÁG ÖT ÚJABB ATOMERŐMŰVET SZÁLLÍT IRÁNNAK
Washington Post, 2002. július 27.

ÚJ VASÚTVONAL ÉPÜL OROSZORSZÁG ÉS IRÁN KÖZÖTT AZERBAJDZSÁNON KERESZTÜL
Agence France-Presse, 2004. május 22.

OROSZORSZÁG AZ IRÁNI ÚTVONALAT RÉSZESÍTI ELŐNYBEN A KŐOLAJSZÁLLÍTÁSHOZ
Teheran Times, 2004. június 14.

PUTYIN: IRÁN NEM TERVEZI ATOMFEGYVEREK ELŐÁLLÍTÁSÁT
(Al-Dzsazíra, 2005. február 18.)

PUTYIN KIÁLL A SZÍRIAI ÉS IRÁNI FEGYVERELADÁSOK MELLETT
Associated Press, 2005. április 28.

IRÁN OROSZORSZÁGOT TEKINTI LEHETSÉGES PARTNERNEK TOVÁBBI HÚSZ ATOMERŐMŰ MEGÉPÍTÉSÉHEZ
MosNews.com, 2005. szeptember 7.

A KREML KÉSZ MEGVÉDENI IRÁNT
MosNews.com, 2005. szeptember 13.

OROSZORSZÁG EGYMILLIÁRD DOLLÁROS FEGYVERÜZLETET KÖTÖTT IRÁNNAL
Associated Press, 2005. december 2.

A perzsa ország már sok éve törekszik nukleáris fegyverek megszerzésére. 1987-ben Ali Hamenei teheráni atomtudósok előtt elmondott beszédében közvetlen összefüggést említett Irán atomprogramja és az ország nemzetbiztonsági érdekei között, és hangsúlyozta, hogy amennyire lehet, fel kell gyorsítani Irán atomhatalommá válását.
"Az atomenergiára most van szükségünk - mondta Hamenei. - Nemzetünket folyamatos külső fenyegetések érik. Az a legkevesebb, hogy nyilvánvalóvá tesszük ellenségeink előtt: képesek vagyunk megvédeni magunkat. Ezért az önök tevékenysége országunk, valamint a tudomány védelmét és fejlődését szolgálja. Ez tartsák szemük előtt, ezért dolgozzanak keményen és gyorsan."
2001. december 14-én az iráni hírügynökség ezzel a címmel közölt tudósítást: "Rafszandzsani (Irán elnöke volt 1989-1997-ig) szerint a muzulmán országoknak atomfegyvert kellene bevetniük Izrael ellen."
A cikk állítása szerint Rafszandzsani úgy véli, hogy egy atomtámadás "megsemmisítené Izraelt", miközben Irán "csak károkat szenvedne". Pontosan így fogalmazott: "Ha eljön egyszer a nap, amikor az iszlám világ is fel lesz szerelkezve azokkal a fegyverekkel, amelyekkel most Izrael rendelkezik, a gyarmatosítás stratégiája zsákutcába jut, mivel Izraelből az atombomba bevetése nyomán semmi nem maradna, míg a muzulmán világban egy válaszcsapás csak bizonyos károkat okozna.

Izrael elpusztítása most is aktuális téma Iránban. 2005-ben Mahmúd Ahmadinezsád vette át az ország vezetését, aki még antiszemitább, mint elődje volt.

AHMADINEZSÁD: TÖRÖLJÉK EL IZRAELT A TÉRKÉPRŐL
Aljazeera.net, 2005. október 26.

AZ IRÁNI ELNÖK KITÖRÖLNÉ IZRAELT A TÉRKÉPRŐL
The New York Times, 2005. október 27.

IZRAELNEK EL KELL TŰNNIE A TÉRKÉPRŐL, ÁLLÍTJA AZ IRÁNI ELNÖK
The Guardian, 2005. október 27.

Az elnök megjegyzéseit világszerte elítélték, de Ahmadinezsád nem hátrált meg. December 9-én Mekkában az Iszlám Konferencia Szervezete előtti beszédében "rákos daganatnak" nevezte Izraelt, továbbá megkérdőjelezte, hogy a Holokauszt valóban megtörtént-e, az európai nemzeteknek pedig azt üzente: ha annyira érdekli őket a zsidók sorsa, keressenek nekik helyet Európában.

Ahmadinezsád szavai arra utalnak, hogy megkezdődött a visszaszámlálás egy új és rettenetes közel-keleti háborúhoz.

A Moszad egyik első számú Irán-szakértője így nyilatkozott: "Kérem, figyeljenek arra, amit ez a rezsim üzen és higgyenek nekik. Az iráni rendszer elsősorban és mindenek előtt Amerika, és nem Izrael ellen van. Izrael csak eszköz számukra ahhoz, hogy megszerezzék maguknak Amerikát. Izrael a kis sátán, a nagy sátánt számukra Amerika jelenti.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az irániak találták fel a sakktáblát. Három vagy négy lépéssel előttünk gondolkodnak."

Az iráni vezetés tudatosan készül az iszlám és a Nyugat közötti összecsapásra. Ennek érdekében lázasan igyekszik atomfegyverek és a célba juttatásukhoz szükséges rakéták előállítására, megvásárlására, vagy ellopására.

Egyesek szerint a Rafszandzsani által sürgetett "iszlám bomba" akár 2007 végére készen állhat, mások úgy vélik, hogy valószínűbb egy 2008 és 2011 közötti dátum; valójában azonban senki nem tudja, hogy mi az igazság, és a dolog éppen ettől olyan veszélyes. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy Oroszország inkább a folyamat felgyorsításában és nem a lassításban segédkezik.

Több mint ezer iráni atomtudós tanult Oroszországban vagy vezető orosz szakemberektől. oroszország ígéretet tett arra, hogy a széleskörű nemzetközi nyomás ellenére befejezi a buseri atomerőművet, amely Irán első ilyen létesítménye lesz, és tárgyalásokat folytat Teheránnal további húsz atomerőmű felépítéséről, annak ellenére, hogy Irán hatalmas kőolaj- és földgázkészlettel rendelkezik, és az országnak aligha kell energiahiánytól tartania. Orosz diplomaták rendszeresen megakadályozzák azt, hogy az illegális atomtevékenység miatt az Egyesült Államok vagy az Európai Unió szankciókat léptessen életbe Irán ellen, Vlagyimir Putyin pedig személyesen garantálta az orosz nukleáris támogatást Iránnak, annak ellenére, hogy Mahmúd Ahmadinezsád megígérte a zsidó állam elpusztítását.

- Oroszországnak két érdeke fűződik Iránhoz - mondta Dore Gold ENSZ-be delegált izraeli nagykövet 2005 őszén. - Egyrészt fel akarják éleszteni a Szovjetunió hajdani 'dicsőségét', másrészt pedig pénzt akarnak keresni.

(Azt gondoltam, hogy ez a fejezet hosszú lesz, de azt nem, hogy ennyire. :) Viszont ahhoz, hogy megértsük, mi is zajlik körülöttünk, muszáj belemenni egy kicsit Ahmadinezsád gondolatvilágába is.)

Mahmúd Ahmadinezsád elnök barátai előtt azt állította, hogy szerinte csupán néhány év van hátra a világ végéig. Azt is mondta, hogy az iszlám messiás eljövetelét felgyorsíthatja, ha egy apokaliptikus szent háborút robbantanak ki az Egyesült Államok és Izrael ellen.
Ezért fenyegeti megsemmisítéssel ezt a két országot, és e cél érdekében fegyverkezik olyan lázas ütemben.

Az Ahmadinezsád által is vallott síita iszlám eszkatológiát (az utolsó időkről szóló elképzeléseket) leginkább maguktól az irániaktól ismerhetjük meg. Amir Taheri Európában élő újságíró korábban a legnagyobb iráni napilap, a Kajhan főszerkesztője volt. 2006 áprilisában "A rémisztő igazság arról, hogy miért akar Irán atombombához jutni" c. cikkében azt írta, hogy Ahmadinezsád elnök, mielőtt bejelentette, hogy Irán az "atomklub küszöbére érkezett", több órára eltűnt a nyilvánosság előtt, hogy titokban a Tizenkettedik Imám avagy Mahdí néven emlegetett iszlám messiással találkozzon. Taheri leírja, hogy "a síita hagyomány szerint az Imám olyan messianisztikus személy, aki bár jelenleg rejtőzködik, továbbra is a világ igazi Ura maradt."
A cikk szerint Ahmadinezsád azt állítja, hogy ő egyike a Tizenkettedik Imám által kiválasztott embereknek, akik az iszlám messiás képviselőiként segítenek neki előkészíteni visszatérését. Ahmadinezsád büszke arra, hogy "az Imám kifejezetten azért bízta rá az elnökséget, hogy kiprovokálja a 'civilizációk összecsapását', amelyben az Irán által vezetett muzulmán világ megtámadja és le is győzi a 'hitetlen' nyugatot, Amerikával az élen."

Hosszein Basztani száműzetésben élő iráni újságíró megjegyezte: "Ahmadinezsád elnök ragaszkodik ahhoz, hogy az Imám vele áll a legszorosabb kapcsolatban, és őt támogatja." Hozzátette: 2005-ben "Ahmadinezsádot az iszlám országok külügyminisztereivel való találkozás alkalmával megkérdezték arról, hogy miért jelentkeznek válságtünetek Iránban. Az elnök erre azt mondta, hogy ezek a Tizenkettedik Imám visszatérésének a jelei, aki két éven belül megjelenik."

A Koránban sehol nem szerepel a Tizenkettedik Imám eljövetele, ez a hit már a Korán lezárása utáni időkből származik, azokból a mondásokból, amiket Mohamednek és követőinek tulajdonítanak. Ezért nem is minden muzulmán fogadja el ezeket az irányzatokat, még a síiták közül sem. Ahmadinezsád és tanácsadói azonban világossá teszik, hogy őket az iszlám messiásba vetett hit hajtja, aki várakozásuk szerint néhány éven belül megjelenik. Arra számítanak, hogy ha háborút indítanak Izrael megsemmisítésére, azzal siettethetik e nap elérkezését.

Részlet Ibrahim Amini: Al-Imam-al-Mahdí: Az emberiség igaz vezetője c. könyvből:

Isten akkor fogja megengedni a Mahdínak, hogy a végső forradalmat megindítsa, amikor a világ lelkileg felkészül Isten uralmának az elfogadására, és a körülmények is kedvezővé válnak ahhoz, hogy az emberek megismerjék az igazság uralmát... Először néhány kiválasztott személy lesz az, aki válaszol majd hívására, őket a Mahdí megjelenésének órájában mágnesként fogja magához vonni...
Amikor az emberek meglátják azt, hogy a hagyományokban megígért jelek közül milyen sok beteljesedik, hitetlenek sokasága fordul majd az iszlám felé. Azokat, akik megátalkodottak a hitetlenségben és a gonoszságban, a Mahdí katonái ölik meg. Az iszlám lesz az egyetlen győztes hatalom a világon, és az emberek lelkesen fogják védelmezni. Az iszlám lesz minden ember és minden nép vallása...
A Mahdí felkínálja az iszlám vallást a zsidóknak és a keresztényeknek is. Ha elfogadják, megmenekülnek, különben elpusztulnak...

Nem valószínű, hogy el tudjuk kerülni ezt a katasztrófát. Szükségszerű a háború és a vérontás.
9. Oroszország
Góg népe rátámad Izráelre

Lsd. Ezékiel 38. rész első 9 versét (oldalt találsz linket).

Góg? Rós? Mések? Tubál? (Ezékiel 39,1) Mi köze ezeknek Oroszországhoz? De nem hasonlítanak a Moszkva, a Szovjetunió, vagy a cár szóra sem.Először is, Góg valószínűleg nem tulajdonnév, hanem inkább rangjelzés, olyan, mint a cár vagy a fáraó. Tehát nem ilyen nevű embert kell keresnünk, hanem egy "fejedelmet", akinek karrierje "Magóg földjén" kezdődik, és messze északról jön. Góg egy olyan politikai vezető, aki valamelyik Izraeltől északra fekvő országból érkezik.

5 ilyen ország van: Libanon, Szíria, Törökország, Ukrajna és Oroszország. Ez utóbbi fekszik legészakabbra.

Mágóg Jáfet fia volt, aki Noétól származott (özönvíz utáni időszak). Magógtól származnak, akiket magógitáknak neveznek, de a görögök szkíták néven ismernek. (Josephus Flavius)
A szkíták a barbárság megtestesítői voltak: tökéletes lovasok, de erőszakos, vérszomjas gyilkosok. Genetikai szempontból az árjákhoz tartoznak. Földrajzi értelemben a mai Oroszország, a volt szovjet köztársaságok és Közép-Ázsia területén éltek.

Rós: héberül azt jelenti, "fej" vagy "fejedelem". Wilhelm Gesenius, az Ószövetségi Héber-Arám Lexikonban arra a következtetésre jut, hogy Rós tulajdonnév. Továbbá állítja, hogy Rós kétségkívül az oroszokat jelöli, akiket a X. században élt bizánci történetírók Rós néven említenek, mint akik Tarsustól északra élnek.
Dr. Arno C. Gaebelin (neves XX. századi bibliakutató) szintén erre a megállípításra jutott. 1918-ban már leírta, hogy "gondos átvizsgálása" nyomán "egyértelmű, hogy ... Rós Oroszországgal azonos".

Mések és Tubál: ezek együtt szerepelnek a Szentírásban. A legmeggyőzőbb magyarázat szerint Mések és Tubál az ókori görög írásokban szereplő Moszkhoi és Tibarenoi, amelyek az asszír feljegyzésekben Tabal és Muszku neveken szerepelnek. Ezek az ősi helyszínek a mai Törökország területére esnek.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy Törökország iszlám vallású nemzet, és a jelenleg ott zajló folyamatok a jelek szerint egyre távolabb sodorják Európától, vissza Oroszország és más, iszlám nemzetek felé.


Oroszországban rendkívüli változások zajlanak - olyan változások, amelyek határozottan arra utalnak, hogy Ezékiel próféciájának beteljesülése egyre közelebb kerül.

Oroszország sokkal szabadabbá vált, mióta 1991 karácsony napján végleg levonták a szovjet zászlókat a Kreml tornyáról.
De valahogy mostanában a szabadság (köztük a vallásszabadság) hulláma újra apadóban van. A politikai, gazdasági, és vallási szabadság rendkívüli időszakát, amely Borisz Jelcinnek a piacgazdasághoz és szabad választásokhoz való bátor ragaszkodásával kezdődött, a Jelcin által kiválasztott utód, Vlagyimir Putyin uralma idején elkezdték szisztematikusan lezárni. A Nyugat pedig a jelek szerint nem tud vagy nem képes bármit is tenni ez ellen, és nem néz szembe mindennek súlyos következményeivel.

Lássunk néhány régebbi, ám érdekes szalagcímet:


VLAGYIMIR CÁR
Boston Globe, 2004. szeptember 15.

OROSZORSZÁG VISSZAFELÉ HALAD?
Commentary, 2004. október

OROSZORSZÁG JÖVŐJE A DEMOKRÁCIA? PUTYIN ISMÉT KÉTELYEKET TÁMASZT
USA Today, 2004. november 29.

PUTYIN FASISZTA ÚTRA TASZÍTJA OROSZORSZÁGOT
Omaha Herald, 2004.  december 16.

OROSZORSZÁG LEJTMENETBEN A DIKTATÚRA FELÉ:
PUTYIN RENDSZERE A WEIMARI NÉMETORSZÁGOT IDÉZI
Los Angeles Times, 2005. január 9.

A BIRODALOM VISSZAVÁG - A MAGABIZTOS KREML AZ EREJÉT FITOGTATJA
Newsweek, 2006. január 30.

PUTYIN ELNÖK MEGHATÁROZÓ SZEREPET KÖVETEL MAGÁNAK A VOLT SZOVJETUNIÓBAN
Associated Press, 2006. március 20.

Ezeket a cikkeket "kívülállók" írták, most nézzük, mit mondott maga Putyin:

1999-ben: "A kormány úgy döntött, hogy újjáépíti és megerősíti az állam katonai erejét annak érdekében, hogy az új geopolitikai helyzetben választ tudjon adni mind a külső, mind a belső fenyegetésekre." Külön figyelmet fordított a "déli határaink felől jelentkező új veszélyforrásokra".

2000-ben, miután elnök lett, a katonai kiadások 57 százalékos növelését jelentette be.
Alighogy Jelcin leköszönt, Putyin megismételte ígéretét, hogy helyreállítja az ország súlyosan leromlott állapotban lévő katonai gépezetét. "Hazánk, Oroszország egykor nagy, befolyásos és erős volt. Ez nyilvánvalóan nem állítható helyre anélkül, hogy erős és ütőképes hadseregünk legyen."

2004. augusztusában Putyin a védelmi kiadások újabb 40 százalékos növeléséről döntött. Decemberben parancsot adott, hogy kísérleti indítást hajtsanak végre az SS-18-as, "Sátán" kódnevű ballisztikus rakétával.

2005. április 25-én újabb beszédet tartott: "El kell ismernünk, hogy a Szovjetunió összeomlása a század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Az orosz nép számára pedig igazi tragédia." Majd azzal folytatta, hogy az Oroszországot fenyegető terror "még mindig nagyon erős", ezért a Kremlnek is erősnek kell lennie, hogy leküzdhesse ezt a veszélyt. Oroszországnak továbbra is "kapcsolódnia kell" a volt szovjet tagköztársaságokhoz. Azt mondta, Oroszország és szomszédjai "közös történelmi küldetést" hordoznak, ezért szeretné "összehangolni a reformfolyamatok paramétereit" Oroszország és ezen országok között.

2000-ben három orosz újságíró - Natalija Gevorkian, Natalja Tyimakova és Andrej Kolesnyikov - kiadtak egy könyvet Első személyben címmel. Hat különböző alkalommal készítettek interjút Putyinnal. Lássuk, miket mondott:

Putyin a küldetéséről: "Az a történelmi küldetésem, hogy megállítsam a Szovjetunió összeomlását" Ennek érdekében megígérte, hogy erősíteni fogja a "Belügyminisztériumot és a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (a szovjet titkosszolgálat, a KGB utódját)"... "Ha meg tudom menteni Oroszországot a széteséstől, úgy érzem, hogy lesz mire büszkének lennem."

A stílusáról: "Mindenki azt tartja, hogy nyers, sőt brutális vagyok - ismerte el Putyin anélkül, hogy vitatta volna ezeket az állításokat. - Egy kutya megérzi, ha valaki fél tőle, és megharapja azt az embert - mondta. - Ugyanígy van  az ellenséggel való viszonyban. Ha megijedsz, azt gondolják, hogy ők az erősebbek. Ilyen körülmények között csak egy megoldás működik - ha támadásba mész át. Neked kell először lesújtanod, mégpedig olyan erővel, hogy utána az ellenfeled ne tudjon talpra állni."

A cárokról: "Oroszország kezdettől fogva szuper-centralizált állam volt. Ez benne van a nép génjeiben, tradícióiban és mentalitásában - mondta Putyin, hozzátéve: - Bizonyos időszakokban, bizonyos helyeken, bizonyos körülmények között... a monarchia pozitív szerepet töltött be, és tölt be ma is... Egy uralkodónak nem kell aggódnia amiatt, hogy megválasztják-e vagy sem, és a kicsinyes politikai érdekek, a választópolgárok befolyásolása sem foglalkoztatják. A nép sorsát tarthatja szem előtt, és figyelmét nem vonják el ilyen jelentéktelen dolgok."

Arról, hogy szerinte ki a történelem legérdekesebb személyisége: "Bonaparte Napóleon."

Arról, hogy hírszerzőből lett államelnök: "A Kremlben más a pozícióm. Itt senki nem ellenőriz engem. Én ellenőrzök mindenkit."

A kritikusairól: "Pokolba velük!"

Hogy az Ezékiel 38-ban említett Góg és Magóg háborúja készülőben van, az látszik. De hogy mikor, hol és hogyan fog bekövetkezni, azt még a későbbiekben megpróbálom kivesézni.