2019. január 28., hétfő

Isten szemével

2019.01.01.
1.
Kép: Egy út vezet egy dombra vagy egy hegyre. Az úton bíbor levelű fák sorakoznak. Az út bal oldalán egy kicsi kápolna van, az út jobb oldalán pedig egy szőlőültetvény.
Jézus: Isten háza bármilyen kicsi, nagy szerepet játszik a lelki fejlődésben. A fák piros levelei arról árulkodnak, hogy a szentmise és a szentségimádás hatására a lélek egyre érettebb lesz. Ahogy megindul a lélek fejlődésének útján, egyre jobban megszabadul az ürességtől és szárazságtól, és bő termést hoz.
2.
Kép: Nagyfaluban vagyok azon a helyen, ahol a sátorban tartották a misét annak idején. A hegy teteje felé nézek, ahol a Szűzanya kápolna állt. A Szűzanya kápolna helyén egy nagy kőkereszt van, amely északnyugat felé van fordulva.
Jézus: Nagyfalu a személyi változások ellenére megmarad áldott helynek. Most még nem úgy tűnik, de hitelessége egyre stabilabb lesz. Ezt szimbolizálja a kőkereszt. A jövőben Édesanyám és Én oly csodálatos és nagyszerű dolgokat fogunk művelni, hogy újra megsokasodnak ott fönt az engesztelők.
3.
Az év első napján a szentmise végén a Magyar himnuszt énekeltük.
Kép: Egy angyal tömjénezővel a kezében, a tömjénező jobbra-balra leng a kezében.
Kép: Jézus keresztre szögezve, a kereszt a földön fekszik .
Jézus: Hazátok népe még messze van a tisztaságtól. Sok kísértés zavarja meg honfitársaitok lelkét. Még messze vagytok a Keresztény Magyarország jelzőtől. Az Őrangyal a tömjénnel ellenségemet és csatlósait igyekszik kiűzni. Hazátok népének egy kicsiny része igazi Keresztény lelkületű. E maroknyi Magyar gyermekem rendületlen imái mentik meg és emelik majd fel az országot. De addig rengeteget kell szenvednetek. Nyugat-Európa és az iszlámvilág összefog ellenetek, és a céljuk megszüntetni a hazaszeretetet és az Istenbe vetett hitet az emberek szívében. Az országotokat külső és belső ellenség szaggatja. Az Európai Unió és a velük rokonszenvező ellenzék úgy feszítik keresztre Magyarországot, mint ahogy Engem Zsidó népem. De ahogy Én feltámadtam, úgy ti veletek is ez fog történni.
4.
Karácsony kor, az éjféli misén.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Érzés: Az Isteni gyengédség hullámai értek el, mely nem tolakszik, gyengéden kopogtat az ember szívének ajtaján. Hozzá képest érzéketlennek tűntem saját magamnak, egy automata géphez tudnám hasonlítani magamat.
Jézus: Emberré válásommal szeretetet hoztam a világra, az igazi Isteni szeretetet, amely hiányzik a gyarló, földi szeretetből. Az Én szeretetem érdek nélküli, válogatás nélküli, és végtelenül gyengéd. Ezt a gyengédséget kívántam megéreztetni veled. A gyengédségben minden kedves érzés benne van. Az erőszak nélküliség, a birtoklásvágy nélküliség, a másiknak való örömszerzés vágya, a derű, és a nagy boldogságérzet. Ez sűrűsödött össze benned, a te szívedben.


2019.01.06.
1.
Misén:
Érzés: Nem tudom, hogyan kell szeretni, mintha elveszítettem volna egy nagyon fontos fonalat az Úrhoz vezető úton.
Jézus: Sose szomorkodj amiatt gyermekem, hogy nincsenek erős szeretetérzéseid. Nem éghet egyfolytában a szíved, mert akkor nem éreznéd úgy az Én szeretetemet, mint amikor ez az érzés szünetel. Az érzelem leállítása még nagyobb örömet ad a lelkednek.
2.
Maria Valtorta írásából, amikor Jézus az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről adott tanítást: Jézus: „A szegény felöltöztetett teste üzenetet sugároz az Istenhez, azt kéri: áldd meg, aki minket felruházott.”
Kép: Akinek adunk valamit, mintha egy tőlünk kapott „ruhát vagy ruhadarabot” hordozna magán. Mindezt Isten látja
Hang: Az Atya szeme jó
TV-ben arról beszéltek, hogy vannak helyzetek, amikor egyesek ellopják mások szellemi értékeit, és sajátjaikként adják el
Kép: Az Isten látja, hogy a szellemi érték kitől származik, mert a szellemi érték, mint egy jel tapad a másik emberre.
Jézus: Mikor köztetek jártam, megmondtam, hogy amit a legkisebbnek tesztek, velem teszitek. Atyám bőségesen megáldja azt, aki a.z irgalmasság testi-lelki cselekedeteit végzi, hiszen Ő mindent lát. Súlyos bűnnek tekintem, ha valaki más érdemeivel, cselekedeteivel, vagy kapott kegyelmeivel önmagát ruházza fel, mert ezzel megtéveszti az embereket.
3.
Maria Valtorta írásából: Jézus: „Ha az apa igaz emberként élt, fiának szellemét szinte odavonzza mostani tartózkodási helyéhez”.
A kérdés az volt, hogy mindez hogyan történik, hogyan vonzza oda magához az elhunyt apa a Földön élő fiának szellemét.
Jézus: Boldog az az ember, akinek apja tiszta, igaz életet élt a Földön, és úgy távozott a másvilágba. Az ilyen apa vagy a tisztítóhely legfelső fokán van, vagy az Én Mennyei kertemben, vagy olyan tökéletes volt, hogy a Mennyországba jutott. Innen kapcsolatban van gyermekével, és mivel sokat imádkozik érte az Atyánál, imái fénysugárként jutnak Isten trónjához, melyeket kegyelemmé alakít Isten, és rászórja a fiú fejére. Ezzel a lelkében megmozdul valami, és igyekszik apjához hasonlóvá válni. Oda akar kerülni, ahova apja.
4.
Olvastam a Purgatóriumban szenvedő lelkekről: „Ahogy a lélek tisztul, vagyis ahogy közeledik a Mennyországhoz, szeretete mindegyre növekszik.”
Érzés: Ugyanígy van a Földön élő ember esetében is, ahogy emelkedik a lelünk a fejlődés fokán, annál nagyobb szeretet van bennünk.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Jézus: A tisztítótűzbeli szenvedések, vezeklések, mint az irgalom megnyilvánulásai hatására egyre erősödik a szeretet az ottani lelkekben. Így van ez a küzdő Egyház tagjainál is. A szenvedés nemesít. Aki soha nem szenved, abban nincs együttérzés a beteg, fájdalmakkal teli embertársai felé. A szenvedés megértővé teszi az embert, és mélyíti az együttérzést. Mit ér az ítéletkor az a lélek, aki csak önmagáért imádkozott, egy lelket sem mentett? Az ilyen önző embernek a lelke üres lap. Mások problémáit, gondjait, szenvedését is magatokra kell vennetek, hogy örömet okozzatok Nekem, és kincset szerezzetek magatoknak az Égben.
5.
Kép: Irgalmas Jézus, a Szent Vér és Víz sugara közötti részt egy kicsúcsosodó hegy tölti ki, melynek csúcsa a Szent Szívet éri
Jézus: A hegy nem más, mint a lélek fejlődésének az útja, melyen keresztül sok küzdelem és megpróbáltatás árán Jézus Szívébe kell jutni. Közben, az Én Szent Szívem Vére tisztítja, gyógyítja lelki sebeit, és az Örök Élet Vize táplálja, erősíti, vigasztalja a lelket.
6.
Kép: Egy csillogó diadém, mely csillogó virággá alakul át.
Kép: Egy csillogó gyémánt diadém, melynek elülső részén egy téglalap alakú rész helyezkedik el.
Jézus: A csillogó diadém, amely virággá változik, a Szentek ajándéka szokott lenni még itt a Földi életben, de láthatatlanul. A csillogó gyémánt diadémkorona szintén a Szentek megkülönböztető jele, azoké, akik beléptek a Mennyországba, és a Mennyei Atya a rajta lévő téglalapra rávési az ő igazi Égi nevét.
7.
Kép: Egy katona arany sisakkal a fején.
Kép: Egy katona, kinek piros csillogós pánt van a homlokán, felém jön egy úton. Az út bal oldalán áll valaki, ki meg akarja akadályozni a katonát útjának folytatásában. A katona egy kissé odafordul akadályozójához, félrelöki őt, és odaszól neki, hogy ne akadályozza őt.
Kép: Felfelé nézek az Ég felé, a fejem egy katonaruhás egyén derekával van egy szintben.
Jézus: Folyik a harc a fejed fölött a fény és a sötétség között. A Mennyből küldtem ezeket a katonákat, akik angyalok, és megvédenek téged a rosszakaróidtól, és a kísértőtől. A harmadik képen az a nagyon nagy méretű katona Szent Mihály Arkangyal volt. A másik kettőt ő hozta hadseregéből.
8.
Kép: A fejem felett egy fehér ruhás angyal harsonát fúj, velem szemben áll.
Hang: Ne álljatok meg.
Kép: Egy harsonát fújó angyal balra fordulva.
Jézus: A harsonát fújó angyal azt jelenti, hogy figyelmezteti az emberiséget a végső időkre. Ne álljatok meg az imádságban, a lélekmentésben, készüljetek fel a rátok váró megpróbáltatásokra. Veletek leszek.
9.
Egy misén kértem az Urat, a tüntetők Budapesten ne bántsák a Magyar Szent Koronát a Parlamentben.
Kép: Az őrök a földön fekszenek a korona mellett.
Kép: A Szűzanya lefelé néz délnyugat felé halvány világoskék ruhában.
Hang: Ne feledd, ne felejtkezzél meg erről.
Jézus: A Szent Koronának nem lesz bántódása, az őrökről ezt a képet ijesztgetésül a gonosz adta neked. Édesanyám megvédi ereklyéteket. Ez mindig jusson eszedbe.
10.
Szentesti vacsoránál:
Hang: Az angyalok ünnepelnek veletek.
Jézus: Nemcsak a vacsora alatt ünnepelnek veletek, hanem Karácsony ünnepének mind a két napján. Már a Szentestén is ott vannak, és imádják veletek együtt a jászolos Kis Jézust.
11.
Hang: Több oldalról… megvilágításban lesz részed.
Jézus: Értelmedet és szívedet üzeneteimen és Szent könyveken keresztül állandóan fejlesztem, és ami homályos benned, megvilágosítom.
12.
Imaórán:
Kép: Egy arany zsebkendő.
Jézus: Arany zsebkendőmet azért mutattam meg neked, mert mélyen meghatódtam lélekmentő imáitokon, énekléseiteken, dicsőítéseiteken, és ebbe a zsebkendőbe fogtam fel örömkönnyeimet.
13.
Olvastam: „A fény, az élet és a szeretet szorosan egybe tartoznak.”
Kép: Egy hármas spirál, mint a DNS hármas szála, szorosan összefonódva egymással.
Kép: Folyók, melyek egymásból folynak, egymásból indulnak ki, egyszer az egyik az egyikből, máskor a másik a másikból.
Olvastam: „A fény egyetlen sugara tartalmazza Isten gondolatát, hordozza akaratát, így az élet és szeretet felébresztője, fakasztója”.
Jézus: Próbáltam Földi példákkal illusztrálni, és megértetni veled, hogy a fény, élet, és a szeretet egybe tartoznak. A spirálban mind a három benne van, és nem tudnak kikapcsolódni egymásból. A folyók szintén elválaszthatatlanok. Istenben egyaránt benne van a fény, az élet, és a szeretet. Ő ébreszti fel a semmiből az életet, és az ember szívébe ő adja a szeretetet. A fényt Ő sugározza a hívő lelkeknek.  
2019.01.20.
1.
Hang: Megbeszéljük.
Kép: Az Őrangyalom balra fordulva, féltérdelve, a szívére tette a kezét.
Jézus: Kedves kislányom, mielőtt bármit teszel, mindig meg kell beszélned Velem. Az Őrangyalodat térdelve láttad, ahogy várja az utasításokat veled kapcsolatban.
2.
Arról volt szó, hogy az Angyalok megkérdezik a Mennyei Atyától, hogy segíthetnek-e, amikor valami problémát látnak. Az Angyalok nem önmaguktól cselekszenek, hanem mindig a Mennyei Atya ad rá engedélyt, vagy Tőle kapnak utasítást valami megtételére.
Jézus: Különösen választottjaim esetében van ez így, mert nagyon lényegbevágó, hogy hogyan irányítanak titeket. Én mondom meg nekik, hogy mikor hogyan vezessenek a lelki fejlődés útján. Ugyanis, rajtatok múlik a reátok bízottak lelke.
3.
Kép: Egy Angyal fehér ruhában jobbra fordulva, magasan előtte egy fehér gyertya ég. Az Angyal helyébe egy ősz szakállú, hosszú hajú férfi jelenik meg ezüst ruhában kitárt karokkal, ugyanúgy jobbra fordulva.
Jézus: Amikor ti engesztelők imádkoztok, az Angyalok és Szentek besegítenek nektek, és együtt engesztelnek veletek.
4.
Hang: Angyalaimat… Angyalaimmal teljesedsz ki.
Jézus: Szeresd és tiszteld Angyalaimat, mert Ők segítenek neked, nagyban hozzájárulnak lelked fejlődéséhez. Így teljesedsz ki.
5.
Kép: Egy képecskén emberek felett megjelenik az Úr Jézus arca, majd az Úr áldást ad jobb kezével kereszt alakban. Az emberek mind feléje fordulva fogadják az áldást, mint ahogy a napraforgó a nap felé fordul.
Jézus: Titeket engesztelőket láthattad a képen, akik le nem veszik tekintetüket Rólam, és áldásomat tisztelettel és örömmel fogadják.
6.
Hang: Élet… törvényeken keresztül… ez katasztrófa.
Jézus: Én ma is köztetek élek láthatatlanul, és szomorúan nézem, hogy az új reformokkal, új törvényekkel hogyan tévesztik meg az Én leghűségesebb gyermekeimet is. Nem beszélve a közömbösökről és ingadozókról. Ez bizony katasztrófa.
7.
Hang: Jobb üldözöttnek lenni, mint üldözőnek.
Hang: Szent Pál nyomán nősz.
Jézus: A Keresztények, akiket üldöznek, jó úton járnak, mert kitartanak Mellettem, az Oltáriszentség mellett, és Édesanyám mellett. Lelkük biztonságban van, és a Menny várja őket. Szegény üldözők, sajnálatra méltók, mert ha nem térnek meg, a pokol kapui várják őket. Szent Pál is üldözött volt, és ha követed őt a hűségben és szenvedésben, lelked egyre jobban növekszik.
8.
Hang: Az úri emberek előtt.
Kép: Jézus a trónon ül fehér ruhában és piros köpenyben.
Hang: Szeretet.
Hang: Előfordul.
Jézus: Az úri emberek előtt, akinek magas az iskolai végzettségük, nehezebb beszélni üzeneteimről, mert nem tudják elhinni, hogy Mi Égiek kiválasztunk egyeseket, és beszélünk hozzájuk. Pedig Én, Ég és Föld Ura annyira szeretem teremtményeimet, hogy ha látom, hogy nem kételkednek, bizony megszólítom őket. A tanultak nehezebben fogadják el szavaimat, de azért köztük is előfordul olyan, aki nemcsak az értelmével, hanem a szívével közeledik üzeneteimhez.
9.
Hang: Isten akarata szerint, hogy ez legyen mindenkinek.
Kép: Egy ajtó, mely vasrúddal van elreteszelve. A vasrúd az ajtó közepén helyezkedik el, és túlnyúlik az ajtó jobb és bal oldalán, a hevederzárhoz hasonlóan. A vasrúd közepén egy szélesebb fatéglalap helyezkedik el függőleges irányban.
Jézus: Amikor megtörténik a szétválasztódás, legbátrabb pap-fiaim és az ő hűséges hívei egy biztonságos rejtekhelyre vonulnak az Én akaratom szerint. Életben kell maradniuk, mert ők alkotják az Én maradék Egyházamat.
10.
Kép: Egy valaki átölel egy nagy játékmacit.
Hang: Édes.
Jézus: A játékmaci az engesztelőket szimbolizálja. Átölelem őket, mert olyan édesek.
11.
A Normafai kápolna felépüléséért imádkoztunk.
Hang: A kápolna az utolsó pillanatban lesz megépítve.
Kép: Sietve építik a kápolnát, kapkodva.
Kép: Kék fény.
Jézus: Sajnos az engedély kiadása sokat fog késni, ezért kell majd sietni a kápolna felépítésével. De mi Égiek gondoskodunk róla, hogy mire égetően szükség lesz rá, az események gyors bekövetkezése miatt abban tudjatok lelket menteni. Édesanyám segíteni fog. Bízzatok Benne.
12.
Kép: Egy nagy turulmadár, feje felett egy nagy korona lebeg, a szárnyait kitárta, teste felém fordulva, a fejét balra fordította, és hangokat ad ki magából
Jézus: Eljön az idő, mikor hazátok államformája királyság lesz. De ez csak az Új Világban teljesül.
13.
Amikor másokat óvatosságra intek a hit kérdéseiben.
Kép: Egy ajtó vagy kapu, mely felül ívelt. Az ajtót három háromszög tölti ki, egy felül, és kettő alul helyezkedik el
Jézus: Drága kislányom, helyes, hogy óvatosságra intesz másokat a hit és vallás terén. Ugyanis, nagy kavarodás lesz. Egy káosz alakul ki a szertartásokban, a különböző tanításokban, lassan-lassan a Szentmise átadja a helyét más vallások liturgiáinak, szokásainak. Meg kell maradnotok a Római Katolikus hitben. Csak ott találjátok meg a szentségeket, az Oltáriszentséget, és a többit. Csak ott tisztelhetitek Mennyei Édesanyátokat. Nagyon ravasz módon közelítik egymáshoz a különböző vallásokat, hit csoportosulásokat. Sokat beszélnek arról, hogy egy Isten van, és abban három személy, és ugyanez az Isten minden vallás Istene. Sokat hallotok majd a humanista szemléletmódról, az egymás iránti szeretetről, a szegények iránti együttérzésről. De egyre kevesebbet Rólam, Atyámról, és a Szentlélekről, a Szűzanyáról pedig szinte semmit. Ti csak bújjatok meg az Oltáriszentség fénye, és a Szűzanya palástja alatt.
14.
Kép: Egy arany kehely felett egy nagy fehér Oltáriszentség, majd afelett a Mózesi Tízparancsolatkő.
Jézus: Szeretném, ha minden teremtményem szívében első helyen állna az Oltáriszentség, az Én Testem és Vérem. Szeretném, ha az örökérvényű Tízparancsolat változtatás nélkül szívébe vésődne az emberiségnek. E kettő az üdvösségük titka.
15.
Érzés: Még ha valamiért nem is kell fizetni, mégis mindennek megvan az ára, valaki mindig ki kell, hogy fizesse annak az árát. Pl: a kegyelmeket az Úrtól sem ingyen kapjuk, mert ha azt a szabad akaratunk által magunkévá tesszük, mások felemelésére kell azt gyümölcsözővé tenni.
Pio atya monda: „Mindent meg kell fizetni, a jót és rosszat egyaránt”.
Jézus: Mindenért meg kell fizetni, jóért és rosszért egyaránt. Az természetes, és köztudomású, hogy az elkövetett bűnöknek következménye van. A tartozásokat valahol le kell szenvedni. A kegyelmekről azt szoktam mondani, hogy ingyenes ajándékok. De valójában, aki kegyelmet kap, annak a lelkében akkora hála születik, hogy addig nem nyugszik, míg áldozatokkal, önmegtagadásokkal, és a szenvedés elfogadásával és felajánlásával vissza nem fizeti Nekem. Tehát, ti emberek mindenért fizettek.
16.
Hang: A te és az Én tükröződése.
Jézus: Én csak azokban a teremtményeimben tudok tükröződni, akik elfogadnak, és követnek Engem.
17.
Maria Valtorta írásából:
Arról volt szó, hogy az Úr Jézus nevét bele kell vésni az elmébe, és szívbe, és úgy kell rátenni az énünkre, mint birtoklást jelentő pecsétet.
Az imádkozásnál: Amikor egyedül imádkozik az ember, sokszor nem kap meghallgatást, mert egyedül imádkozik a saját érdekét nézve, bűnös célokért. Egy őszintén hívő ember, ki helyesen gyakorolja vallását és hitét, abban benne lakik az Úr, és már ketten imádkoznak az Úr Jézussal.
Az apostoloknak monda az Úr Jézus: Jézus nevében kössenek házasságot egy férfi és egy nő között, kik szeretik egymást; a bűnöket Jézus nevében oldozzák fel; bármit tesznek, Jézus nevében tegyék.
Érzés: Mindennek a kulcsa: „Jézus nevében”.
Jézus: Bármit tesztek, egyedül kevesek vagytok hozzá. Az Én nevemet hívjátok, és minden jobban sikerül. Ez a kifejezés, hogy „Jézus nevében” legyen a kulcsszavatok. Az Én nevemben apostolkodjatok, prófétáljatok, gyógyítsatok, és szabadítsatok. Az Én nevemben végezzétek a munkátokat, üljetek az autótokba, az Én nevemben kezdjetek imádkozni, és az Én nevemben viseljétek a szenvedéseket. Ez nagy erőt fog adni nektek.
18.
Arról volt szó, hogy Szűzanya 3 napig virrasztott az Úr Jézus halála után Szent Fia feltámadásáig.
Gondolat: A háromnapos sötétségen is az Úr imával töltött virrasztásra szólította fel az embereket.
Érzés: Párhuzamosság van a két háromnapos virrasztás között, mindkét esetben újjáteremtésről, új élet születéséről van szó. Az Úr Jézus kínhalála és feltámadása megnyitotta az emberiség számára a Mennyországot, az Oltáriszentség megalapításával az utolsó vacsorán teljesen új életformát, életet nyitott meg az emberiség számára. A háromnapos sötétségben, míg a hívek virrasztva imádkoznak a külvilágtól elzárkózva és elrejtőzve, addig a Szentháromság Új Földet, Új Világot teremt, szintén teljesen új életet és életformát teremtve.
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Igazad van gyermekem, ez a párhuzam fennáll. Édesanyám 3 napig virrasztott, míg elérkezett a feltámadásom. Dicsőséges testben életre keltem. Mindössze 3 nap kellett rá. A háromnapos sötétségnél az Én maradék Egyházam 3 napig fog rejtőzködve, félelemmel és reménnyel virrasztani, és ebből is egy szent és új élet sarjad, az Én második eljövetelem, és a csodálatos Új Világ.
19.
Érzés: A földi testbe zárt lelkek kommunikálnak Istennel és egymással, függetlenül attól, hogy az ember tudatában van ennek vagy sem.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Amíg a lélek testbe van zárva, addig az agy nem tudja érzékelni a lélek kommunikálását. Ezért történhet az, hogy álmodban vagy látomásban bajban lévő lélek jön hozzád segítséget kérni. Pl: tisztuló lélek, vagy ma élő bűnös felebarátod lelke. Azért nem tudsz róla, mert az agy, mint test alacsonyabb rendű a léleknél.
2019.01.27.
1.
Én az Eucharisztikus Kongresszusról volt szó.
Kép: Egy kicsúcsosodó hegy, a hegy csúcsa gyémántból vagy drágakőből áll.
Jézus: Az emberiségnek adott ajándékaim közül kimagaslik az Eucharisztia. Az Én dicsőségem fénye tölti be. Üdvösségeteket jelenti az Oltáriszentség.
2.
Hang: Szembetűnő ebben.
Kép: Egy orvos ül, jobbra fordulva beszél valakikhez. Az orvos alatt egy arany folyó vagy arany takaró van.
Jézus: Az orvos Én vagyok, a beteg világ orvosa. A bűnösökért jöttem a Földre, és miután meggyógyítom őket, arany fénybe burkolom őket, amely a Mennyei örök fények felé irányítja mindegyiküket.
3.
Kép: Egy fehér ködfelhő, fényből. A kép bal oldalán egy vár helyezkedik el, melynek tetején egy idősebb, fehér szakállas, hosszú hajú férfi áll jobbra fordulva. A férfi két kezében egy fehér galambot tart, melyet szabadon enged.
Jézus: A vár a Mennyország jelképe, és a Mennyei Atya áll a tetején. Eljött az idő, és elengedi a Szentlelket, hogy figyelmeztesse az emberiséget.
4.
Hang: Jobb irgalmasságot gyakorolni, mint vádolni.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, áldásra van téve a jobb keze.
Jézus: Ne vádoljatok, és ne ítélkezzetek, inkább legyetek irgalmasok egymással, mint Én veletek. Gondoljatok bele, hányszor elítélhettelek volna benneteket bűneitek miatt, de Én türelmesen vártam, és irgalmat gyakoroltam felettetek. Ha ehhez tartjátok magatokat, bőséges áldásban lesz részetek.
5.
Hang: Hatalmas nagy kegyelem.
Kép: Egy szem, arany fény sugárzik belőle. A szemben egy háromszög van, a háromszög mellett balra egy sas, mely a 4 Evangélium egyikét jellemzi.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A Mennyei Atya szemét mutatom neked az arany fénnyel, amely a hatalmas nagy kegyelem áradását jelenti az emberiségre, a szemben látszó háromszög a Szentháromság állandó jelenléte, és a sas Isten Igéje, amit elküldött nektek.
6.
Kép: Egy régi korú színházban egy zeneszerző, ősz paróka a fején, pirosas a ruhája, balra fordulva a páholyok felé néz felfelé, többen állnak körülötte.
Kép: Egy színpadon egy színpadi jelenet zajlik, több színésszel.
Jézus: Az élet színpadán sok-sok ember áll, és várják az elismerést. Pedig nem az emberek véleménye számít, hanem az Istené. Sok ember eltakarja a valódi arcát, színészkedik.
7.
Hang: A valutám… a valutád ez.
Jézus: Jócselekedeteidért az Én valutámmal, Mennyei kincsekkel fizetek neked. A te valutád, amit Nekem adsz, a lelkek, akiket megmentesz Nekem.
8.
Kép: Valaki elém jött egy injekciós tűvel.
Jézus: Semmi szín alatt sem engedjétek a chippet belétek ültetni.
9.
Arról volt szó, hogy amikor annyira el vagyunk foglalva, hogy nem jut idő pihenésre.
Olvastam Vianney Szent Jánosról, hogy annyira el volt foglalva, hogy állva evett.
Kép: Egy háromszög, vér folyik belőle.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A háromszög az egység jelképe is. Kötelességed a szervezeted egységére is ügyelni. Ezért egyél, és pihenjél. Tested a Szentlélek temploma, vigyázz rá.
10.
Hang: Lehet ostromló imád ez.
Jézus: Az Irgalmasság rózsafüzére a leginkább alkalmas arra, hogy ostromold vele az Eget, és leesd vele irgalmunkat.
11.
Kép: Egy kéz nyújtja Jézus Szívét, látszik rajta az oldalseb a szív bal oldalán, az oldalsebből egy vércsepp buggyan ki.
Jézus: Ezzel a képpel azt mutattam neked, hogy Lelkemben ma is szenvedek, véremet hullatom misztikusan az elkövetett bűnök miatt.
12.
Hang: A miniszterelnöknek ez.
Hang: Hallod? Oroszországban ez.
Hang: Ki szólította meg Netanjahut?
Jézus: Ebben a ’19-es évben megsokasodnak a megpróbáltatások. Nehezebb lesz, mint a tavalyi év. A nagyhatalmak erősödnek, összecsapnak, és nagyon közel van a III. világháború.
13.
Hang: A sötétség ünnepe következik most.
Hang: A sötétség ünnepére nagyon…
Jézus: A sötétség erői ünnepelni fognak, mert a háborúban sok ember életét veszíti, és felkészületlen lesz a halálra.
14.
Hang: Ünneplőbe öltöztetni szíveteket.
Jézus: Úgy jöjjetek a szentmisékre, hogy öltöztessétek szíveteket ünneplőbe. Lelketeket mosdassátok meg Szent Véremmel, hogy ragyogó, tiszta lélekkel vehessetek magatokhoz az Oltáriszentségben. Így lesz boldog a találkozásunk.
15.
Kép: Egy fehér fényes nyitott könyvecske.
Kép: A fehér könyvecskét valaki kezében tartja és olvassa, balra fordulva.
Jézus: Mindannyiótoknak van a Mennyországban Élet Könyve. Ebbe mindig bejegyzem cselekedeteiteket, a jókat arannyal, a rosszakat feketével. Egy-egy szentgyónás után és teljes búcsú után minden rossz feljegyzést törlök. Vigyázzatok, hogy ne kelljen feketével írnom. A külön ítéletkor szeretném, ha csupa arany betű szerepelne benne.
16.
Hang: Villámokban fürdesz.
Jézus: Amikor pillanatokig tartó, de nagy intenzitású szellemi örömöt érzel, hatalmas szeretetet, akkor kegyelmeim villámaiban fürdetlek.
17.
Hang: Felfedni titkaimat benned.
Jézus: Akkor fogom felfedni titkaimat benned, amikor lelked elhagyja testedet, és személyesen találkozunk.
18.
Hang: Jó lenne, ha meg tudnék maradni benned.
Kép: Egy pap jobbra fordulva, egy kalapot tart a jobb kezében, mintha indulni készülne valahova.
Jézus: Itt azokra a felszentelt fiaimra gondolok, akik el akarják hagyni hivatásukat. Ó, bárcsak megmaradnának szolgálatomban. A lelkük nagy veszélyben van.
19.
Hang: Előre foglaltatik ez.
Hang: A halottak.
Kép: Egy haldokló pap
Jézus: A Földi élet ideiglenes. Csak a túlvilág örök. Atyám szabja meg, hogy ki meddig él. A halottak nemcsak hiszik, hanem tudják, mi van a Földi élet után. Felszentelt fiaim nemcsak önmaguk lelkéért felelősek, hanem a hívekért, ha nem megfelelően gondozták őket.
20.
Arról volt szó, amikor nem érnek célba a jó szavaink, jócselekedeteink.
Hang: Minden szóért megjutalmazlak.
Kép: Mennyei Atya.
Hang: Akkor is megjutalmazlak érte.
Jézus: Ezzel azt akartam mondani neked, hogy nem az eredmény a fontos, hanem az akarat és a cselekedet. Te csak szolgálj Engem, és mentsd a lelkeket.
21.
Hang: A megtisztulásnak nagy ereje van… ragyogsz a folyóban.
Jézus: Én a bűnbánatra, és a szentgyónásra gondoltam ezzel a hanggal. A szentgyónás után úgy érzi magát az ember, mintha kicserélték volna. Nagy benne az elhatározás, hogy ezután nem bánt meg Engem, és az embereket. Elmerül az Én irgalmam fényében. Tele van hálával, és boldog, békés, nyugodt. Ekkora változást hoz nektek a megtisztulás.
22.
Hang: A gonosz ravaszságán múlik ez.
Jézus: A gonosz ravaszságán múlik, hogy kit mivel és hogyan tud elcsábítani. Mindenkinek van egy gyenge pontja, ami könnyebben támadható. Ő ezt jól ismeri.
23.
Kép: Jézus lefelé néz, töviskorona a fején, gúnytábla a nyakában, nádszál a kezében.
Hang: Lángolok.
Hang: Isteni akaratomban részes.
Jézus: Míg a töviskoronázás kínjait éltem át, irántatok érzett Isteni szeretetemmel lángoltam. Atyám akarata élt Bennem.
24.
Kép: A Pieta szobor, Szűzanya karjaiban tartja a halott Jézust. A szobor előtt egy kissé balra, egy fehér fényű Angyal látható féltérden, jobbra fordulva.
Kép: Fény.
Hang: Mutatója vagy ennek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Fény.
Hang: Ünneplője vagy ennek.
Jézus: Engem, a halott Jézust imád a te Őrangyalod. Ugyanis, nemcsak a Lelkem, hanem a Testem is Szent. A keresztút 12. állomásánál továbbra is borulj le Előttem, a halott Jézus előtt. Ezt tanítsd másoknak is. Ünnepeld ne csak feltámadásomat, hanem halálomat is. Ezzel váltottalak meg benneteket.
25.
Arról volt szó, hogy a tudományok hogyan néznek a fogantatásra.
Kép: Két ivarsejt találkozásakor, amikor egy emberi élet kezdődik, egy hatalmas arany fény csillan fel, amikor az emberi lélek a testbe száll.
Kép: Két ivarsejt találkozása, amikor állat fogan, nincs fény.
Jézus: A tudomány nem tesz különbséget az emberi és az állati fogamzás között. De ti hívő gyermekeim tudjátok, hogy az a legnagyobb különbség az ember és az állat között, hogy az emberbe Isten a fogantatás pillanatában lelket lehel. Így a magzat egy emberi életkezdemény. Az állatnál viszont Isten lehelete elmarad. Őt Földi életre rendelte. Csak Földi életre. Az állat Földi élete az anyagot tekintve ugyanúgy indul, mint az emberé, csakhogy egyenként nem lehel bele semmit, mert az állat anyag marad, élő anyag. Az életet a teremtéskor adta neki.
26.
Hang: Azt átugrom.
Jézus: Amit egy ember életében lelke szempontjából nem tartok fontosnak, azt átugrom. Csak a lényeges dolgokat vizsgálom, ami a túlvilágon számít.
27.
Kép: Az Eucharisztikus Kongresszus körmenetén az Oltáriszentséggel a nagy Magyar Szentek is lépdelnek a Földön élő emberek között. A menet jobbra megy.
Jézus: Nemcsak a Szentek, hanem az Angyalok is ott járnak majd köztetek a Szentekkel együtt. Ez az Égben is nagy eseménynek fog számítani.
28.
Kép: Egy templomban áll a vőlegény, a menyasszony, körülöttük a vendégsereg. Egy nagy alak átöleli őket.
Hang: Én a férjemhez tartozom.
Kép: Fehér lepke.
Jézus: Az Egyházi esküvő nagyon fontos az Én szememben. Én öleltem át a vőlegényt, a menyasszonyt, és a rokonságot. Egészen a halálig örök kapocs a házasság. A fehér lepke nem más, mint a boldog menyasszony lelke.