Az Engesztelők Országos Találkozójának a napján, május 26-án történt a Szent Korona Lovagrend részéről a bejelentés a Szent Anna-réten, hogy a szombat délutáni misék júniustól egy meghatározatlan időre a Kútvölgyi Kápolnába kerülnek át, és hogy ott szerveznek szentségimádásokat is. Ezt a bejelentést racionális megfontolások előzték meg, de maga a bejelentés a jelenlévők beszámolója alapján egy látnoktól kapott üzenetre hivatkozva történt.
Óriási áldozat volt az eddigiek során is Lovagrend részéről a szentmiséknek a szervezése, amelyhez egy idő után szentségimádások is csatlakoztak. Köszönjük, eddigi áldozatos szervező munkájukat. Megértem, ha elfáradtak, és azt is, ha más meggondolások is ott vannak a döntés háttérben. Mindazonáltal én magam úgy érzem, hogy a Szent Anna-réten bemutatott szentmiséknek óriási a kegyelmi értéke.
Ismerős vagyok a látomások és a látnokok világában is. Tudom, hogy 100%-osan megbízható látnok nincs, akinek üzenetibe ne csúszhatnának bele tévedések, amelyekbe ne tudna egyenesen a gonosz lélek is bezavarni. Tévedhetetlenségről az egyház csak a pápával kapcsolatban beszél, de a pápa kijelentései is csak bizonyos korlátok között tévedhetetlenek. Minden látomás, üzenet megkülönböztetésre szorul. A nagy karizmatikus találkozókon elhangzó üzeneteket mielőtt nyilvánosságra hozzák, egy megkülönböztető csoport vizsgálja át. A többi, különösen sokak magatartását, cselekvését meghatározó üzenet is megkülönböztetésre szorul. Ennek a megkülönböztetésnek egyik módja lehet, hogy egy fontos kérdéssel kapcsolatban megkérdezzük az Égieket más látnokokon, csatornákon keresztül is.
Amikor tudomást szereztem erről a döntésről, és hogy ennek a nyilvánosságra hozatala egy látomásra, üzenetre hivatkozva történt, megkérdeztem a kérdésről más látnokokat is.
Egyikükön keresztül rögtön szólt Jézus. Közösségi megkülönböztetés céljából ezt most nyilvánosságra hozom. Ez az üzenet így hangzik.
Drága gyermekeim! A Normafa Édesanyám számára kiválasztott hely. Édesanyám és Én nagyon szeretnénk, ha az engesztelők továbbra is ott jönnének össze és ez a közösség nem szakadna szét. Mi együtt szeretnénk látni titeket. Abba az üzenetbe, amely azt tanácsolta, hogy menjetek át máshová, sajnos belezavart ellenségem. A gonosz és csatlósai közétek is beteszik a lábukat, hogy ellentéteket szítsanak, hogy megzavarják az együttérző szeretetet, az egyetértést, minden fortélyt megpróbálnak. Eddig a vezetőség soraiban próbáltak ellentéteket szítani. Most pedig meg akarják akadályozni, hogy együtt maradjatok. Ne féljetek kicsinyeim, követőim, drága buzgó engesztelőim! Édesanyám és Én, Mennyei Atyánk és a Szentlélek, Szent Mihály és a többi arkangyal, Isten minden szentjei, különösen a magyar szentek sokkal erősebbek vagyunk a gonoszoknál. Ha szabad akaratotokat Nekünk ajándékozzátok, megőrizzük az egységet a Normafánál. Ti, engesztelők hogy lehetnétek az élő Anna-réti kápolna, amely ott fog felépülni, ha ott hagyjátok e szent helyet? Azért is maradjatok, hűséges engesztelőim, a felépülendő kápolna helyén, mert amíg el nem készül, hús-vér falai vagytok a várva várt templomnak. Ha máshol jönnétek össze, védett helyen, padokban ülve, hiányozna a lelkek mentéséért hozott kedves áldozat, mely tűri az időjárás viszontagságait. Ó milyen meghatóan nézzük mi, Égiek hogy télen-nyáron, esőben-hóban, rekkenő hőségben részt vesztek a szentmiséken, hallgatjátok igémet, énekeltek, imádkoztok és dicsőítetek Minket. Jöjjetek, kicsinyeim az Anna-rétre! Tárt karokkal várunk titeket, megváltótok Jézus és mennyei Édesanyátok. Nagy szeretetemben drága kicsi engesztelőim megáldalak benneteket az egység szellemével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Egy másik látnokot is megkérdeztem, aki semmit nem tudott eredetileg a Szent Anna-rétről, látomásokban mutatták meg neki az Égiek előbb a helyet, és elmenve oda, ott ismerte fel, hogy arról a helyről van szó. (Az ide vonatkozó korábbi látomásai az Engesztelők Lapján a Szent Anna-rét kategórában olvashatók.). Őneki még nem válaszoltak, csak a saját véleményét írta meg.
Sajnos az égiektől még nem kaptam útmutatást, talán azért mert nehezen tudok elcsendesülni és a hangjukra figyelni, az üzeneteiket értelmezni.
Nagy szomorúsággal olvasom a Szent Anna-réttel kapcsolatos fejleményeket.
Úgy vélem ezzel a vesztünkbe rohannánk. Az üzenetek abban nem tértek el soha, hogy ott templomot, kápolnát kell emelni. Sőt világosan kérik, hogy építsék fel, amíg nem késő... Nem tudom, hogy a negyvenes években mennyi templom volt a környéken, gondolom sok. Mégis elkezdődött az építkezés, amit már sajnos nem folytathattak.
Azt május elsején láttam, hogy sok furcsa szellemi erő is működik ott.
Nézzenek körül. Minek köszönhetjük a mai zavaros világban a mi megmaradásunkat, ha nem a Szűzanyának és annak, hogy az oltalma alatt állunk? Miért vezéreltek engem akkor a Szent Anna-rétre, mivégre látok dolgokat? Én hiszek a Szent Anna rétben.
A felépítésre hagyott idő, hamarosan lejár. Akkor végig kell majd néznünk ahogy a barbárok hozzánk is betörnek.
Terézia
Várom mindnyájatok véleményét, commentjét a kérdéshez, hiszen az Égiek nemcsak a látnokokon keresztül közli véleményüket, hanem mindnyájunkon keresztül szólnak. Fontos, hogy kifejtsük, és egymással megosszuk véleményünket ebben a fontos kérdésben.
Imádságos szeretettel: József atya

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1313-anna-reti-misek-1


Kedves Testvéreim az Úrban!
Elfogadással, de nem örömmel írom véleményemet. Szívem mélyén úgy érzem, hogy valamiért válságba került a Szent Anna-réti engesztelés. Az engesztelők megosztásán és szétoszlatásán dolgozik a békebontó, ilyen esetekben a Szentlélek Bölcsességét kérni nem szégyen.  Megvilágosító Kegyelem elengedhetetlenül fontos nagy döntések pillanatában, mert a nehézségben nem a düh az első, hanem a türelem, és akkor Istené a dicsőségés, mert Ő kerül első helyre. A megpróbáltatások pillanatában soha nem „rínyálunk” (Böjte Csaba nagy mondása), hanem helyben megoldjuk a problémát.
Saulnak is voltak durva tettei, de Isten edénye volt, így lett belőle Szent Pál. Nem tudhatni miért engedte meg a Mennyei Atya, hogy az Engesztelő Mozgalom elnöke tett egy nagy kitérőt. Lehet, hogy mi engesztelők több alázatot és megbocsátását kellene mutassunk a világ fiainak, vagy esetleg mi is ezen erények hiányába élünk? Nehéz megpróbáltatás, de Isten segítségével békesség jegyében lehet pontot tenni az ügyre. Azt mondják sír a Szűzanya, nem csodálom, mert mi engesztelők sok hibát követünk el, úgy mond hivatkozva Isten akaratára.
Hol hit, ott szeretet
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen

Ezzel az áldással kívánok minden engesztelőnek őszinte bűnbánatot.
Assisi Szent Ferenc:
Áldás, békesség
Uram, tégy engem békéd eszközévé.  Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik,  a megbocsátást oda, ahol a vétek él.  Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek,  s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr.  Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget,  s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet..

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1314-anna-reti-misek-2

Szomorúan olvastam Batuék döntését. Csak megerősíteni tudom amik a Tengernek Csillaga XX/1. számának csatolt oldalain olvashatóak, és az Anna-réti első meghívásom alkalmából az égiek segítségével megfogalmaztam. Nem mellékesen az ónos eső miatt végül a Kútvölgyi-kápolnában bemutatott Szent Liturgia elmélkedéseként hangzott el:

„1. Az Engesztelő Kápolna előírás szerint megalkotott földi ikonja előtt imádkozók érintkezhetnek az Engesztelő Kápolna Isten Örök Tervében valóságosan létező ősképével, amit Isten kegyelméből spirituálisan át is hozhatnak a természet rendjébe;
2. A Szűzanya és az Úr Jézus kinyilatkoztatásai szerint az Engesztelő Kápolnába a Szűzanya Királynőként alászállhat kegyelmeivel, ami lényegében a Szűzanya Kegyelmi  Uralmának Trónusává minősül. Az Engesztelő Kápolna felépítése így a Királynő Trónfoglalásának feltétele, ami által beteljesedik Mária Országának Isten akarata szerinti rendeltetése;
3. A Szűzanya éppen azért nyilatkoztathatta ki Natália nővérnek, hogy az Engesztelő Kápolna felépítése az ismertetett feltételek mellett végül nem fog ellenállásba ütközni, mert az ikon-teológiából megismert «ősképe» adott, és a Szentírás vonatkozó helyei szerint is előbb spirituálisan magunkból felépíthetjük a Szentlélek templomainak élő köveiként az Engesztelő Kápolnát.
«Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.» (Mt 7,24) «Őhozzá járultatok, az élő kőhöz, amelyet – bár az emberek elvetettek – Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.» (1Pét 2,4-5) «Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül. De akinek műve elhamvad, az kárt vall. Maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz által. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?» (1Kor 3,14-16)
Tehát a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna egyrészt a feltételek teljesítése mellett  megakadályozhatatlan, másrészt a kegyelemből létrehozott spirituális felépítménynek az anyagvilágba áradva fizikailag is láthatóvá kell lennie!”

Akkor még nem volt tudomásom Gologi-Máriás Lajos SJ Atya Világkonszekrációs imáiról, amiket Szegedi László Atya jóvoltából ismerhettem meg, amelyekről László atya lényegében ugyanazt tanítja – az imádkozók számára elővételezetten közvetítik az Engesztelő Kápolna felépítésével elérhető kegyelmeket.
Mindezekkel együtt és ezek ellenére néhány hete felmerült a csíkszeredai engesztelő csoportunk néhány tagja között, hogy amennyiben a Szűzanya kérése szerint sürgősen felépítésre nem kerül az Anna-réten a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna, sokkal súlyosabb csapásokat okozhatunk mint amiktől a Szűzanya a II. világháború előtt akarta megóvni Országának Egyházát és Népét, és azért a döntési hatalommal rendelkező főpapság és a politikusok lesznek a felelősek!
Közösségeinkben imádkozunk a szándékra az égi vezetésért.
Imádságos köszöntéssel: B. Dombi Attila atya

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1315-anna-reti-misek-3


Nagy szomorúsággal olvasom a híreket, látva a megosztottságot és zavart, de ugyanakkor azzal a bizonyossággal, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik. Igen, egyértelműen a „másik oldal” használja fel az engesztelőkben, a bennünk lévő sebzettségeket, féltékenységet, önérvényesítést, kevélységet, engedetlenséget és önfejűséget, hogy közénk „befurakodva” megosztottságot okozzon.
Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy sokat elért a céljából, vagyis abból, hogy ne legyen szentmise és szentségimádás az Anna-réten. Hiszen a különböző csatornákon keresztül évek óta kapott üzenetek szerint, ezek az önfeláldozó, engesztelő cselekedetek voltak, amik miatt az Úr még megkönyörült rajtunk, és védelmezett minket. Már nem az a kérdés, hogy megmenekülünk e a 3. világháborútól (amitől ugyanígy megmentett volna minket, ha a kápolna időben felépül, mint ahogy a 2. világháborútól is megmenekülhettünk volna), hanem az, hogy vérpatak lesz vagy véróceán. Óriási a tét! Mindegyikünktől számon kérik majd, hogy magyar engesztelőként megtettük e, ami rajtunk áll. Tudtunk e együtt, egységben engesztelni, imádkozni, böjtölni, vagy a saját kis útjainkat jártuk. Ha most ezt az újabb próbatételt felajánljuk a kápolnáért és egymásért, és tényleg mindannyian az akaratunkat átadjuk az Úrnak, bízva abban, hogy Ő még ebből a kilátástalan helyzetből is jót hoz ki számunkra, akkor van remény. Akkor ez a folyamat az engesztelők tisztulását szolgálhatja. Köszönjük meg mindenkinek, akik eddig szervezték a szentmiséket és részt vettek – nagy önfeláldozással, hóban fagyban – a szentségimádáson. Látható, hogy baj lenne, ha nem a Lovagrend szervezné oda a szentmiséket, mert azért nagyon vegyes szellemiségek érezhetők a háttérben. Ha mi kivonulunk a rétről, akkor átengedve a terepet, azonnal mások fogják átvenni a szervezést és irányítást és bizony kétséges, hogy milyen irányba vihetik a Szűzanya ügyét (ahogy már egy ideje sajnos a politika belekeveredett a kápolna körüli mozgalomba, súlyosan megbántva ezzel a Szűzanyát).
Mondjunk kilencedet közösen arra a szándékra, hogy a a Szűzanya kápolnája mielőbb épüljön fel, hogy a kápolnát akarók, engesztelők között legyen egység, hogy tisztuljunk, gyógyuljunk,  és növekedjen a tisztánlátásunk! „Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!”

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1316-anna-reti-misek-4


Kedves engesztelő Testvérek!
Első hallásra jónak tűnt a Kútvölgyi kápolnába történő áthelyezése a Szent Anna réti alkalmaknak, talán a kényelmessége, időjárástól függetlensége miatt. Éreztem azonban, hogy az áldozathozatal lehetősége az ott fennálló adottságok miatt viszont így elmaradna.
Ha más alkalmakkor nem is, de legalább ilyenkor szakrális térré változhat, amikor szentmise bemutatása, s utána szentségimádás történik ott.
Bár én nagyon ritka alkalmakkor tudok oda eljutni, mivel vidéken egy szerzetes közösségben élek, mégis azt a helyet javasolnám továbbra is a szentmisék és az engesztelők imádságos helyének, ameddig nem épülhet fel ott az Égiek által kért kápolna. (Rendkívüli időjárás esetén amúgy is a Kútvölgyi kápolna nyújt segítséget.)
További áldott imádságos összejöveteleket kívánok szeretettel:  Anna nővér

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1317-anna-reti-misek-5

Tisztelt  József atya!
Több éven át kezdetben havi, majd  heti rendszerességgel vettünk  részt a Szent Anna-réti szentmiséken. 2018 május 26-án  elhangzott egy, állítólag Égiektől származó üzenet,  miszerint az ott bemutatott miséket át kell helyzeni a Kútvölgyi kápolnába, mivel a gonosz hatalma és a negatív erők olyan mértékűek, hogy ott tovább nem ajánlatos az engesztelés. Felmerül a kérdés a tisztánlátás érdekében, hogy meghátrált volna az ÉG a gonosz erőkkel szemben? Netán nincs  elég hatalma a Mennyei Erőknek a gonosz cselvetéseivel szemben ...  ? A válasz, hogy a Szentmisék  és a Szentségimádások beszüntetésével a gonosz bizonyára nagyobb teret kap a céljai érvényesítésére. Emlékezzünk, hogy még nem olyan rég az hangzott el, hogy az országunk védelme a Szent-Anna réten bemutatott elsőszombati miséknek köszönhető. Az engesztelők erre az üzenetre  felbuzdulva heti rendszerességre változtatták a misék bemutatását . Az országunkra nehezedő külső nyomás most soha nem látott mértékű kezd lenni. Pont most hagyjuk  a gonosz  martalékává a Szent Anna-rétet ?
Az Engesztelők Lapján a témával kapcsolatban közzé lett téve egy másik  látnok által  kapott üzenetet, amely szerint a Szent -Anna réten folytatni kell az engesztelést.
A két üzenet  egymással ellentétben áll. Ilyen módon zavarodottság keletkezik az engesztelők között. Az egyik üzenet  tehát hamis. Kérjük, hogy legyen tisztázva , hogy  melyik látnok  tévedett, melyik közölt hamis állítást és gyakoroljon alázatot, és nyilvánosan vonja vissza, különben megoszlik az engesztelők tábora.
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1318-anna-reti-misek-6


Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Engesztelök, Svédországból írunk. A messzi távolból csatlakoztunk lelkileg, ehhez az igen fontos mozgalomhoz.
Csak annyit szeretnénk önnöknek, de főleg a tisztelt lovagoknak üzenni hogy véletlenül se hagyják abba az engesztelést a Szent Anna-réten! Túl nagy a tét!
Sohasem lehetnek erőssebbek a gonosz és az ördögi erők mint a Jóisten és a Szűzanya.
Szerintünk valamilyen okkult csoport próbálja valamilyen módon befolyásolni önnöket.
Nem engedhetnek nekik!!!
Mély tisztelettel és alázattal,
Németh Krisztina és Erzsébet


http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1319-anna-reti-misek-7