2010. április 26., hétfő

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. április

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2010. április 1. Nagycsütörtökön Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Itt ülsz Előttem a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. Nagy áldozatba került Nekem az Oltáriszentség szerzése. Szent Testemet és Véremet adom a világ végezetéig minden egyes léleknek, akik magukhoz akarnak Engem venni. Rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom árán adhattam nektek drága Szent Testemet és drága Szent Véremet. A Szentmise kereszthalálom vértelen magújítása. Ó, ha tudnátok, mekkora kegyelem a Szentmise és a Szentáldozás, nem hagynátok ki egyetlen napot sem, hogy élnétek vele. Önmagamat ajándékozom a léleknek. Az a lélek, aki méltóképpen, vagyis tiszta lélekkel fogad Engem a szívébe, és megnyitja magát Előttem, vagyis figyel Rám, és befogadja tanításomat, hatalmas kincsek birtokosa lesz. Ha együttműködik kegyelmemmel, Én rövid úton szentté formálom. Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Én leveszem vállatokról a terheket, és felüdítelek benneteket. Önmagammal táplállak titeket, hogy megerősödjetek a kísértések idején, és Velem együtt legyőzzétek a sátánt. Én vagyok a védőpajzs Egyházam számára. Ezért mondtam: a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Én vagyok a ti erőforrásotok, Akiből mindig meríthettek. Én vagyok az élő vizek forrása, az örök élet, a feltámadás. Én vagyok az Üdvözítő, a Megváltó, Aki úgy szerettem az emberiséget, hogy az életemet adtam érte. Legalább ti, kicsi gyermekeim, akiket naponta táplálok Szent Testemmel és Véremmel, imádkozzatok hűségesen a világért, amely elfelejtett Engem. Nem akar tudni Rólam. Hiábavalóságokra fecsérli idejét, és tele van bűnnel, undokságokkal. Jól érzi magát a pocsolyában. Nem akarja, hogy megtisztítsam. Jól írta Izaiás próféta: süketek és vakok. Tanításomat nem fogadják be. Tetteimet nem akarják meglátni. Az Egyházat kerülik. Jaj lesz nekik, ha ebben az állapotban találja őket a halál. Örökre elvesznek. Ezekért imádkozzatok kicsinyeim, Véremen megváltott drága gyermekeim! Nem tudjátok elképzelni, mekkora öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt. Ez az öröm örökké tart, és ti, akik imáitokkal lelkeket mentetek meg az örök életre, még sokkal jobban fogtok ennek örülni, mert ti esdettétek le ezeknek a bűnösöknek a kegyelmet, hogy megtérjenek, és mindörökké dicsőítsék az Én végtelen irgalmamat. Gyűjtsétek össze Szent Vérem cseppjeit, és osszátok ki a bűnösöknek! Szent Vérem a tiétek, akik szerettek és imádtok Engem. Mindenkit megmentek, akikért imádkoztok. Vegyetek rész szent megváltói művemben! Imáitokkal és áldozataitokkal mentsétek meg a lelkeket! Ha csak egyet is megmentetek, már nem éltetek hiába. Sugározzátok ki rájuk szeretetemet és derűmet! Tegyétek vonzóvá számukra a keresztény életet! Mutassatok példát az Irántam való szeretetre és buzgóságra! Szükségem van rátok. Legyetek apostolok ott, ahová nem jutnak el szolgáim, a felszentelt papok! Éljetek törvényeim szerint! Hirdessétek az Evangéliumot életpéldátokkal, cselekedeteitekkel és szavaitokkal! Hitelességetek miatt találtok követőkre.
Eljött az óra, amiért leszálltam ebbe a siralomvölgybe. Júdás elárult Engem. A Getszemáné kertben vérrel verítékeztem. Emberségem remegett, mert istenségem előre tudta mindazt, ami Rám várt. Az emberi kegyetlenség nem ismer határokat. Ekkor mondtam: „Atyám, ha lehetséges múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Ekkor Atyám nagy szeretettel ölelt körül, és megerősített Engem. Megmutatta Nekem, hogy áldozatomért meg fog telni a menny üdvözült boldog lelkekkel, akik mindörökké fogják zengeni dicsőségünket. (Az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségét.) Ekkor kimondhatatlan nagy szeretetet éreztem az egész emberi nem iránt, akiket meg akartam menteni, és be akartam vinni Atyám országába. Ezért mindent vállalni akartam. Tudtam előre, hogy milyen elviselhetetlen kínok várnak Rám. De mint Isten, azt is tudtam, hogy ezzel az áldozattal mindörökre kiengesztelem Atyám jogos haragját, és ezentúl már csak az Én Véremen keresztül fogja látni az összes bűnöst. Szent Vérem ott fog csillogni minden ember lelkén, mert Én mindegyiket megváltom. Az már az ember szabad akaratától függ, hogy elfogadja-e Tőlem ezt a nagy kegyelmet, vagy elutasítja. Én minden szenvedést és áldozatot vállaltam a lelkek üdvösségéért. Egyedül Én, a Szeplőtelen Bárány, a Megtestesült Ige, az Isten-Ember hozhattam meg ezt a nagy áldozatot, mert csak az Én áldozatom volt tökéletes. Erre senki más nem volt alkalmas Rajtam kívül. Szent Anyám, János, a tanítvány, és mindazok, akik keresztem alatt álltak, és egyesültek fájdalmaimmal, szintén nagy érdemeket szereztek, mivel szenvedéseiket és áldozataikat egyesítették az Enyémmel, ezért Atyám úgy tekintett le rájuk, mintha Én szenvedtem volna el az ő szenvedéseiket is. Mondom neked: a világ végezetéig élő összes ember, ha szenvedéseit és áldozatait egyesíti az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal, rengeteg lelket ment meg, mert Atyám úgy tekint ezekre a lelkekre, mintha Én szenvednék általuk. Én a világ összes bűnét Magamra vettem, jóllehet Én Magam egyet sem követtem el. Minden bűnért elégtételt nyújtottam. A töviskoronázással a gondolatban elkövetett bűnökért. A ruháimtól való megfosztással, a paráznaság és mindenféle tisztátalanság bűneiért. A megostorozással az összes kegyetlenség bűnéért. A kereszthalállal minden gyilkosságért. Rettenetes kínszenvedésekkel váltottam meg a világot. Az Én szenvedéseimhez nincs, és nem is lesz hasonló a világ végezetéig. Ha valaki csak egyetlen fohászt mond el Hozzám bizalommal, és keresztemre tekint, az megmenekül a kárhozattól. Még akkor is, ha a világ összes bűnét elkövette volna. Nagy volt a lelketek ára! Szent kiomló Vérem tisztított meg a bűntől. Nézzetek fel keresztemre! Fogjátok fel, mennyire szeretlek benneteket! Gyűlöljétek a bűnt, ami ennyi sok szenvedést okozott Nekem! Ne kövessetek el bűnt soha! Inkább akarjatok meghalni, mint vétkezni! A keresztről hívlak benneteket! Térjetek meg, amíg még időt kaptok rá! Éljetek szüntelen készenlétben! A halál hirtelen jön. Jobban őrködjetek lelketek tisztasága fölött, mint szemetek világa fölött! Ne gyűjtsetek kincseket ezen a földön, mert minden itt marad. Mentsetek lelkeket az örök életre, akikkel együtt mindörökre örvendezni fogtok Isten nagyobb dicsőségére! Erre áldalak meg titeket drága Véremen megváltott gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. ápr. 1. Nagycsütörtökön Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Imádott Megváltó Jézusom! Te ott függsz a keresztfán. Ránk nézel, s ezt mondod: „Szomjazom.” Nem az ecetre szomjaztál, amely felmarta Ajkad Sebét. Nem. Te a mi lelkünkre szomjazol. Te a mi igenünkre vársz, hogy igennel válaszoljunk a Te hívásodra. Te azt mondtad: „Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok!” Te minden életállapotot megszenteltél. A papságot, a szerzetesrendet, a magányt és a házasságot. Nekünk csak Téged kell követni, mert Te vagy az út, az igazság és az élet. Te az életedet adtad a mi üdvösségünkért. Nekünk is az életünket kell odaadni a mi megszentelődésünkért. Jézusom, kérlek, add nekünk a Te hitedet és a Te erődet, hogy mi is igennel válaszoljunk Mennyei Édesatyánknak úgy, ahogy Te: „Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Ámen.”


2010. április 2. Nagypénteken éjjel Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: „Ó Jézusom, Aki a keresztfán értünk meghaltál! Kérlek, hallgasd meg imám! Eléd hozok minden bûnös embert, akik süketek szavaid meghallására. Kérlek, teremts bennük halló fület! Te, Aki a süketek fülét megnyitottad, hogy meghallják a Te Igédet, nyisd meg a bûnösök lelkét, hogy befogadják Szent Evangéliumodat! Jézusom, most a megátalkodottakat hozom Eléd, akik megvetnek Téged, és nem akarnak hallani Rólad. Kérlek, ne vesd meg könyörgõ szavam! Adj nekik kegyelmet, tisztánlátást, hogy megátalkodott szívük megtérjen, hogy õszinte bûnbánat által megtisztuljanak értünk kiontott drága Szent Véred harmatától, és új életre támadjanak. Jézusom, Te vagy az út, az igazság és az élet. Kérlek, vezesd népedet az üdvösség útján, amely a Te követésed az önmegtagadás és a kereszthordozás útja. Kérlek, mutasd meg népednek az igazságot, amely a Te törvényedben van. Csak egy igazság van: a szeretet törvénye, amely az üdvösségre visz. A gyûlölet és a hazugság pedig a kárhozatba taszít. Kérlek, adj tisztánlátást, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, hogy felismerjenek Téged, a jó Pásztort, és engedelmeskedjenek Neked. Felismerjék a sátánt, a hazugság atyját, és megvessék azt. Jézusom, Te vagy az örök élet, mert Te feltámadtál a halálból, és mi is fel fogunk támadni, ha hiszünk Benned. Kérlek, add nekünk mindig ezt az élõ hitet, hogy minden keserûség és nehézség közepette határtalanul bízzunk Benned, és kegyelmed erejével mindig felkeljünk eleséseinkbõl. Jézusom, Te az Atya jobbján ülsz, és onnan leszel eljövendõ ítélni eleveneket és holtakat. Kérlek, add meg nekünk a kegyelmet, hogy a halál küszöbét bûn nélkül lépjük át, és az ítéletkor a Te Jobbodon állhassunk az áldottak között. Ámen.”

Az Úr Jézus: „Azt akarom, hogy ezt az imát sokan imádkozzák.”A Szentlélek imája: „Drága jó Jézusom! Hálát adok Neked végtelen irgalmadért. Köszönöm a megváltás nagy mûvét, amelyet beteljesítettél a keresztfán. Jézusom, köszönöm a Te önfeláldozó szeretetedet, végtelen irgalmadat és jóságodat. Emberi elme képtelen felfogni ekkora szeretetet és lelki békét:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Jézusom, Te azt ígérted: „Az Én békémet adom nektek, amit a világ nem adhat.” Kérlek, add nekünk a Te békédet, hogy ne átkozzuk ellenségeinket, hanem imádkozzunk értük. Ha igazságtalanság ér, ne lázadjunk, hanem nézzünk fel a Te keresztedre, és megtanuljuk, hogy a Te sorsodban osztozunk. Te azokat hívod meg erre, akiket kiválasztottál és megerõsítettél. Kérlek Téged, add meg nekünk a kegyelmet, hogy amikor
igazságtalanság ér bennünket, nagy bizalommal így kérjünk Téged: Jézusom, bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj! Jó Uram, ha ezt megengedted, biztosan azért tetted, hogy megdicsõülj bennünk. Kérlek, adj nekünk készséges szívet, hogy a megaláztatásokat békével tûrjük. Rólad vegyünk példát, és mindig mindenért hálát adjunk Neked. Azért, mert boldogok a
lélekben szegények - övék a mennyek országa. Ámen.”


2010. április 8. Szentségimádáson Jézus: “Édes kislányom! Nagyon fáj az Én Szívem! Nagyon-nagyon szomorú vagyok. Népem vak, süket és konok.  Nem akar megtérni. Már nem várhatok tovább. Sokan rohannak a vesztükbe, az örök halálba. Meg kell akadályoznom. Én tiszteletben tartom a szabad akaratot, de Engem nem lehet félrevezetni. Én ismerem még a gondolataitokat is, és minden szándékotokat. Én nem erőltetem rá Magamat senkire. Ezért van pokol. Aki hátat fordított Nekem, és megvetett Engem, az élet Szerzőjét, azt Én átengedem annak, akitől hagyta magát rászedni. Ha a hazugság atyját választotta, akkor vele lesz egy egész örökkévalóságon át. Hamarosan megfenyítem ezt a világot. Úgy, mint az apa a gyermekét, hogy megóvja a veszélytől. Én a legnagyobb rossztól, a kárhozattól akarom megőrizni, ezért fogom megfenyíteni, mint szerető apa a gyermekét. A nagy figyelmeztetés valójában egy nagy fenyítés lesz minden bűnös számára. Egy pillanat alatt felismertetem velük súlyos bűneiket, és megmutatom nekik, hogy hova kerülnek, ha meg nem bánják. Megmutatom nekik azt is, hogy bűneikkel mennyi kárt okoztak nem csak maguknak, hanem a környezetüknek is, akikre kihatottak önző, felelőtlen döntéseik. Ezért mondtam apostolaimnak: Ha valaki első akar lenni, a legyen mindenkinek a szolgája. Ezt azért mondtam, mert az első embernek a legnagyobb a felelőssége. Az ő döntése kihat mindazokra, aki rá vannak bízva. Rengeteget kell annak szenvedni, aki akár mulasztásból, vagy kapzsiságból megkárosít egy közösséget, egy családot, vagy egy országot. Mondom neked, nagyon sokat fognak szenvedni a bűnösök, ha meglátják saját lelkük állapotát, szembesülnek bűneikkel, és azok következményeivel.
Gyermekeim! A sátán állandóan ólálkodik körülöttetek, hogy kit nyeljen el. Nektek erősen ellen kellene állni a hitben, nem hagyni magatokat leteperni. Ne álljatok vele szóba, mert akkor rászed, és a pokolba taszít. Neki a lelketek kell. Minden testi élvezetbe belevisz, csakhogy a lelketeket megrontsa. Értsétek meg végre, hogy a test a lélek ellen tusakodik. Aki enged a testi élvezeteknek, az elveszti lelki életét. Mert mi a lelki élet? Isten imádása, és a felebarát iránti önzetlen tiszta szeretet, vagyis áldozat. Ebben az esetben a lélek az úr. A test követi a lélek parancsát, vagyis megvalósítja a szándékot. Ez így helyes, mert a lélek sokkal magasabb rendű, mint a test. Evangéliumomban ezt mondtam: A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. De ahol a test az úr, ott a lélek halott. Ott ugyanis a sátán uralkodik, és mindent elkövet, hogy a kárhozatba taszítsa az embert, ami az örök halál. Hangsúlyozom: nincs megsemmisülés, mert a lélek örökké él. A pokol örök szenvedés, a kínok kínja. Örök tűz. Leírhatatlan lelki-testi szenvedés. Ettől akarlak megóvni titeket gyermekeim. Most, amikor egyre közeledtek ehhez a nagy naphoz, amikor meglátjátok lelketek állapotát, egyre többet imádkozzatok magatokért és egymásért! Tegyetek félre mindent! Csak az állapotbeli kötelességeiteket végezzétek el! Minden szabad perceteket töltsetek imával! Ha tudtok, naponta vegyetek részt Szentmisén, és járuljatok Szentáldozáshoz. Imádkozzátok gyakran az ördögűző imát! A sátán ilyenkor megfutamodik. Mondjátok gyakran, naponta többször is az irgalmasság rózsafüzért. Amikor ezt imádkozzátok, irgalmam körül öleli a világot, és sok kegyelmet adok minden embernek, hogy felismerve bűneiket, megtérjenek Hozzám. Magasztalják az Én irgalmamat és szeressenek Engem. Imádkozzátok naponta többször is Szent Vérem litániáját, amelynek a válasza: “üdvözíts minket”. (Hozsanna 66. old.) Ilyenkor lehajolok a bűnöshöz, és minden kegyelmet megadok neki, ami az üdvösségére válik. Imádkozzátok a hagyományos rózsafüzéreket! Szemléljétek az Én életemet fogantatásomtól mennybemenetelemig. Ilyenkor égi Édesanyátok imádkozik veletek és értetek. Ő a nagyhatalmú Szűz, Aki minden kegyelmet leesd számotokra, hogy még a legnagyobb bűnös is üdvözüljön. Minden szívből jövő, hittel teli ima meghallgattatik. Legyen az egy röpima, egy fohász, vagy hosszabb, akár órákig tartó Szentségimádás. Ez utóbbi a legnagyobb kegyelem. Szakítsatok Rám időt! Imádjatok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Szomjazom a lelketekre! Meg akarom tölteni az Én szeretetemmel, békémmel és örömömmel. Nem akarom, hogy szenvedjetek a világ gondja, baja miatt. Jöjjetek Hozzám mindnyájan, Én felüdítelek benneteket! Adjátok át Nekem terheiteket! Én átveszem tőletek, és megoldom gondjaitokat. Én Mindenható vagyok. De ha egyedül akarjátok hordozni, ha nem kértek Engem, akkor ne csodálkozzatok, hogy összeroskadtok alatta. Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Várlak titeket a tabernákulumban! A szívetekbe akarok betérni! De azt akarom, hogy előtte tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Jöjjetek Hozzám! Vágyom rá, hogy megosszátok Velem örömeiteket, bánataitokat! Várom, hogy hálát adjatok azért, hogy rettenetes kereszthalálom által megváltottalak benneteket. Várom, hogy hálát adjatok minden Szentmiséért és Szentáldozásért. Azért, hogy köztetek maradtam, hogy adok papokat, akik bemutatják a Szentmisét, és megáldoztatnak titeket. Hallgassatok Rám! Velem boldogok lesztek nem csak itt a földön, hanem egy egész örökkévalóságon át. Sírva kérlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Ne hallgassatok a sátánra! Térjetek meg Hozzám! Hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért, mert értetek is imádkoztak, hogy megtérjetek. Csak egy a fontos, hogy elnyerjétek az örök életet. Erre kaptátok földi életeteket. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2010. április 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága Jézusom! Te, Aki meghaltál értem a keresztfán, kérlek, fogadj be engem a Te irgalmas Szívedbe! Szíved legyen az én lakásom, örök menedékem. Védj meg engem a sátán támadásaitól! Te légy az életem központja, öröme, békéje és biztonsága. Te légy a cél, Akihez költözöm. A Te irgalmad öleljen körül engem most, éshalálom óráján. Ámen.”
Az Úr Jézus: „Imádkozzál! Így kérj Engem:
Imádott Jézusom! Kérlek, add nekem a Te erõdet, a Te hitedet, és a Te szeretetedet! Add, hogy úgy szeresselek Téged, ahogy Te szerettél engem, amikor a Getszemáné kertben rám gondoltál. Bár remegtél a halálfélelemtõl, és vérrel verítékeztél, mert mint
Isten elõre láttad azt az iszonyú kegyetlenséget, ami Rád várt, mégis irántam való szeretetbõl kimondtad: Atyám, ne az Énakaratom legyen, hanem a Tiéd. Én is így akarom kimondani Veled együtt. Ehhez adj nekem erõt, hitet, és végtelen szeretetet,
hogy életem minden nehézségében Veled együtt újra meg újra ki tudjam mondani: Atyám, a Te akaratod legyen, ne az enyém. Ámen”

A Szentlélek imája bennem:
„Hõn imádott édes jó Jézusom! Köszönöm, hogy itt lehetek a Te drága Szent Színed elõtt. Köszönöm, hogy szeretsz engem, és Te szerettél elõbb. Köszönöm, hogy Neked terved van velem, és minden megfogant élettel, még mielõtt megfogant, már létezett a Te gondolatodban. Imádott Jézusom, köszönöm ezt a nagy kegyelmet, amelyet nekem adtál. Köszönöm, hogy hallom szavadat, hogy leírhatom, és nagyon köszönöm, hogy ebbõl tanulhatunk, erõt, bölcsességet és vigaszt meríthetünk, mert Te Magad erõsítesz minket, a Te bölcsességedet adod nekünk, és Te vigasztalsz meg, amikor csalódunk, mert mi hiszékenyen szóba álltunk a sátánnal, és õ becsapott minket. Istenem szeretlek Téged teljes szívembõl, teljes lelkembõl, teljes elmémbõl és minden erõmbõl. Csak Téged imádlak. Csak Neked adok hálát. A halál nem választ el Tõled. Sõt, ha meghalunk, akkor nyerjük el az örök életet. Drága Jézusom, imádott Királyom! A szívem egyre csak örvendezik Benned azért, hogy feltámadtál, és Veled együtt mi is fel fogunk támadni. Azért, hogy köztünk vagy és velünk maradtál. Az Igében, a legméltóságosabb Oltáriszentségben és a szeretetben. Ez utóbbiban nem kell hinni. De ha szeretetben élünk, megtapasztalják az emberek, hogy Te itt vagy köztünk.
Te Magad vagy a menny, az örök élet, és ez mind egyetlen szóban benne van: szeretet. Szeretni Téged, annyit jelent, mint birtokolni az örök életet. Szeretni a felebarátot, annyit jelent, mint szeretni Téged. Mert amit egynek tesztek, azt Velem teszitek.
Így mondtad Jézusom. Csodálatosak a Te szavaid. Neked nincs szükséged a mi gondoskodásunkra, de a Te szereteted kívánja meg tõlünk, hogy a rászorulókon segítsünk. Jézusom, köszönöm ezt a tanítást, mert ha megtesszük, boldog lesz ez a világ.”

2010. április 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az idő elszáll. Élj szüntelen készenlétben! Ne foglalkozz a mával, a holnappal, csupán a pillanattal, mert csak ez a tiéd. A holnapot Én irányítom. Te csak higgyél szavamban, és tedd meg, amit kérek! Az út, amelyen mész, lassan véget ér. A legvége lesz a legrögösebb, a legnehezebb. Ezért imádkozzál! Így kérj Engem: Imádott Jézusom! Kérlek, add nekem a Te erődet, a Te hitedet, és a Te szeretetedet! Add, hogy úgy szeresselek Téged, ahogy Te szerettél engem, amikor a Getszemáné kertben rám gondoltál. Bár remegtél a halálfélelemtől, és vérrel veritékeztél, mert mint Isten előre láttad azt az iszonyú kegyetlenséget, ami Rád várt, mégis irántam való szeretetből kimondtad: Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Én is így akarom kimondani Veled együtt. Ehhez adj nekem erőt, hitet, és végtelen szeretetet, hogy életem minden nehézségében Veled együtt újra meg újra ki tudjam mondani: Atyám, a Te akaratod legyen, ne az enyém. Ámen
Ha így teszel, végig mégy az úton, amelyet Én jelöltem ki számodra. Megkapod Tőlem az erőt, a hitet és a szeretetet. Olyan lángoló szeretetet adok, amely megkönnyíti terhedet, és megédesíti igádat. Te Deumot fogsz Nekem zengeni, és beteljesíted küldetésedet, amellyel megbíztalak. Áldásommal erősítelek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. április 11. Szentségimádáson Jézus: “Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Az idő hamar elszáll. Hamarosan megállsz Előttem. Lepereg előtted az életed. Kéredzkedj be az Én irgalmas Szívembe! Így kérd: Drága Jézusom! Te, Aki meghaltál értem a keresztfán, kérlek, fogadj be engem a Te irgalmas Szívedbe! Szíved legyen az én lakásom, örök menedékem. Védj meg engem a sátán támadásaitól! Te légy az életem központja, öröme, békéje és biztonsága. Te légy a cél, Akihez költözöm. A Te irgalmad öleljen körül engem most, és halálom óráján. Ámen.”
Egy imacsoportnak ezt üzeni az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Folytassátok az imát továbbra is! Nagy örömömet találom bennetek. Imátokra sok kegyelmet adok a bűnösöknek, akik közül sokan elkárhoznának, mert rajtatok kívül senki sem imádkozik értük. Ti vagytok az Én kis seregem, akik imáitokkal győzelmet arattok a sátán fölött. Majd csak a mennyben fogjátok megtudni, milyen nagy kegyelmeket vonzottatok le a mennyből. Mert ahol imádkoznak, ott Én, a Mindenható cselekszem. Kérésetek felhatol fülembe, és minden kegyelmet megadok, ami az üdvösségetekre válik. Folytassátok az imát! Akikért imádkoztok, azoktól elfut a sátán. Mindenható kegyelmemet kiárasztom rájuk. Irgalmas szeretetemmel körülölelem őket, és lángra gyújtom szívüket az Irántam való szeretetre. A mennyben annak fogtok legjobban örülni, hogy a földön imádkoztatok. Mert az ima a lelki irgalmasság legmagasabb fokú jócselekedete, és ezt az Én nagyobb dicsőségemre teszitek. Folytassátok! Abba ne hagyjátok! Ezt az egyet kértem, hogy szüntelen tegyétek. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2010. április 20. Szentségimádáson Jézus: „Egy nagy ébredés következik. A Szentlélek megérinti a lelketeket. Akkor mindenki
fel fogja ismerni, mi a kötelessége. Hívjátok a Szentlelket! Kérjétek el az Õ világosságát! Fénye kívül-belül beragyog benneteket. A Szentlélek tüzesíti fel a lelketeket, hogy méltó szeretettel válaszoljatok Isten szeretetére. Jöjj Szentlélek! Jöjj, jöjj, jöjj! Jöjj, áraszd ki Lelkedet, és minden életre kel! Jöjj Szentlélek! Gyújtsd meg szívünket szereteted tüzével! Jöjj, áradj ki minden lélekre! Hozz fényt, békét, szeretetet! Hozd el az üdvösséget minden ember számára, akik sötétségben ülnek! Jöjj, jöjj, jöjj! Úgy kérünk, várunk jöjj, jöjj, jöjj Szentlélek, jöjj! Ámen, ámen, ámen. Alleluja, alleluja, alleluja! Ámen.”

A Szentlélek imája bennem: „Imádott Uram!

Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Köszönöm, hogy szólsz, tanítasz, szeretsz és nevelsz.
Köszönöm, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet.
Köszönöm, hogy Te vagy az Úr, a Megváltó, az Üdvözítõ.
Köszönöm, hogy viszontszerethetlek Téged. Mert minden a Te kegyelmed ó én Jézusom, Szerelmem, Üdvözítõm. Lábad elé teszem életem. Fogadd el imádott Királyom, és tégy velem, amit csak akarsz. Mindent elfogadok Tõled. Te vagy az én Üdvözítõm, Aki meghaltál értem a keresztfán. Mindent Neked adok. Cselekedj velem tetszésed szerint a Te nagyobb dicsõségedre és a lelkek megmentésére. Ámen.”

2010. április 25., vasárnap

Vassula Ryden: Próféciák az Igaz Élet Istenben üzenetekböl 2010. április

A Szentírásban számos helyen olvashatunk arról, hogyan reagál Isten a lázadás és hitehagyás idején. Jeremiás próféta 4. könyvének 23-28 szakaszában például ez áll:
Ha a földre nézek, lám, puszta és üres, ha fel az égre, kihunyt a világossága. Ha a hegyeket nézem, lám, ingadoznak, és a halmok is mind megrendülnek. Körülnézek, és nincsen ember; az ég madarai is mind elmenekültek. Ahogy tovább szemlélődöm, lám, pusztává lett a bőven termő föld; minden város romokban hever az Úr színe előtt, izzó haragjától. Mert ezt mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország; véget vetek neki! Erre majd gyászba borul a föld, és homályba burkolóznak odafönn az egek."
Isten szüntelenül arra figyelmeztet minket, hogy térjünk meg Hozzá, béküljünk meg Vele és egymással. Krisztus könyörög egyháza tagjainak, hogy engesztelődjenek ki és egyesüljenek. Több, mint 25 éve kéri a pásztorokat az Igaz Élet Istenben üzenetekben, hogy bánják meg bűneiket, béküljenek meg és valósítsák meg az egységet, azáltal, hogy egyesítik a Húsvét dátumát. Az egész világ hanyatlik gonoszságában és hitehagyásában. Nemcsak Isten Törvénye ellen vétkezik, hanem minden ellen, ami Szent, szüntelenül megbántva Istent. Miért is lepődik meg bárki azon, hogy a Szentlélek kegyelme megnövekszik ezekben a sötét időkben, hogy segítsen rajtunk? De a Sötétség ismét üldözi a Világosságot. Ezekben az években, amikor próbáltam tanúságot tenni és átadni a világnak Isten Szavát, számos ember nehezítette meg a küldetésemet akadályokkal, üldöztetéssel, vádaskodással, kigúnyolással, tilalmakkal és rágalmakkal. Sokan közülük, azt gondolták, hogy szent szolgálatot tettek ezzel Istennek…
A Szentírásban írva van: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige" (Jn 1,1) „(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be." (Jn 1,9-11)
Ezekben az években az Úr valódi megértésre próbált elvezetni mindnyájunkat azzal, hogy ismételten emlékeztetett a szent próféták múltbeli szavaira és az Å saját parancsolataira. Jézus felszólításai (akárcsak Szent Édesanyánk szavai) bűnbánatra, békére, szeretetre, egységre és imádságos életre hívtak. Az Úr eljött, és még mindig jön ezen a módon a világba, hogy megvilágosítsa mindazokat, akik eltévedtek, de mind a mai napig igen kevesen ismerték fel az Ő kegyelemteljes jelenlétét és még kevesebben fogadták el az Å hívását. Nem feledkezett meg arról, hogy elsőként az Å saját birtokába jöjjön, az Övéi közé, de a test a szív keménységében és hitetlenségében megint elutasította a Szeretetet. Mindezidáig, nagyon kevesen vannak azok, akik teljesen befogadták Őt bűnbánatra hívó irgalmas felszólításaiban. Ezzel nemcsak irgalmát csökkentik, de vissza is utasítják és nem engedik meg az Úrnak, hogy uralkodjon a szívükben.
A világ ma úgy viselkedik, mint a Fáraó: makacsságában és hitetlenségében megtagadja mindazt, ami Szent. Másokról meg azt mondja az Úr, hogy viselkedésük rosszabb, mint Szodomáé és Gomoráé volt.
1991. szeptember 11-én – pontosan 10 évvel a két amerikai torony nagy katasztrófája előtt – az Úr elégedetlenül nézett a Földre és e szavakkal figyelmeztetett bennünket:
 „És az Én Szemem a mai világra tekint. Felkeresi sorra a nemzeteket, megvizsgálja a lelkeket egy kevés melegségért, egy csekély nagylelkűségért és egy kis szeretetért. De igen kevesen örvendeznek az Én jóságomnak. Igen kevesen igyekeznek szent életet élni, a napok pedig elrepülnek, és meg vannak számlálva az órák a nagy leszámolás előtt […] (Jézus hirtelen hangnemet változtatott, és néhány pillanatnyi várakozás után olyan komoly hangon, amitől megrettentem, így szólt) A Föld megremeg és megrendül, és minden gonoszság, amit toronymagasságúra építettek (mint Bábel tornya) kőhalommá omlik össze, és el lesz temetve a bűn porában! Fent a magasban megrendülnek a mennyek, és a Föld alapjai meginognak! Mennydörgéssel és lánggal látogatom meg váratlanul a szigeteket, a tengereket és a szárazföldeket. Figyeljetek jól végső figyelmeztető szavaimra! Most figyeljetek, amíg még van idő ! Olvassátok Üzeneteinket, és ne legyetek többé gúnyosak vagy süketek, amikor a Menny szól! […] Hamarosan, igen hamar, megnyílik a Menny és megmutatom nektek a Bírót." (1991. szeptember 11.)
2001. szeptember 11-én a világ megrendült a két torony leomlásakor, amely annyi – többségében ártatlan – ember életét követelte. Szörnyű apokaliptikus jeleneteket látott a világ, és bár ilyen borzalmak történtek velünk, az emberek mégsem tartottak bűnbánatot és fordultak Őszintén Istenhez. A világ rosszabb lett, mint előtte volt és háborúra készülődött.
Nem fogtuk fel, hogy mindez a saját hibáink, bűneink és hitehagyásunk miatt történt – illetve azért mert a világ elutasítja Istent –, hanem továbbra is a Sátánra hallgattunk és az Ő útját választottuk ahelyett, amelyet Isten mutatott nekünk.
Azután, Krisztus ismét számos alkalommal figyelmeztetett bennünket a cunamira, mielőbb az bekövetkezett volna. Az első figyelmeztetés már 1987. szeptember 10-én elhangzott:
Ezt írtam jegyzetfüzetembe: „Hirtelen arra emlékeztetett Jézus, amit múlt éjjel álmodtam, és el is felejtettem. Ugyanaz a látomás volt, amelyet nemrég láttam, de álmomban rosszabbnak látszott." Majd az Úr ezt mondta:
„Figyelj! Álmodban mutattam meg neked a látomást, hogy megéreztessem veled, nincs menekülés!"
Ezt írtam: „Emlékszem, ahogy közeledni láttam, mint egy óriási hullámot. Megpróbáltam elfutni és elrejtőzni, bár tudtam, hogy lehetetlen." Utána azt kérdeztem az Úrtól: „De miért teszed ezt, ha szeretsz bennünket? Miért?" Å azt válaszolta:
„Engem nemcsak úgy ismernek, mint a Szeretet Istene, hanem úgy is, mint az Igazságosság Istene."  Ekkor azt kérdeztem: „Mit tehetünk, hogy megállítsuk ezt?" Isten válasza: „erőteljes engesztelést kérek most mindnyájatoktól! Egyesüljetek és legyetek egyek! Szeressétek egymást! Higgyetek Mennyei Műveimben, mert Én mindig köztetek vagyok!" (1987. szeptember 10.)
A cunami híre sokkolt és elkeserített mindnyájunkat, de senki sem mondhatja, hogy Isten nem küldött figyelmeztetéseket. Mikor választott szószólóin keresztül figyelmeztetett, sokan azt mondták: „Nincs szükségünk ezekre a figyelmeztetésekre; Birtokunkban vannak az Atyák szent könyvei és a Szent Biblia és ezekben vigasztalást találunk. Sohasem mulasztottuk el felajánlani áldozatainkat és imádságainkat. Mi többet mondhatna még nekünk Krisztus annál, mint amit Å adott nekünk?" És becsukták fülüket.   
1991. december 24-én, Krisztus születésének éjjelén a megbántott Jézus egy újabb üzenetet adott:
Eljövök ma és az egész emberiségnek felkínálom az Én Békémet, de igen kevesen figyelnek. Ma békefeltételekkel és a Szeretet üzenetével jövök, de a Föld meggyalázza a békét, amelyet felkínálok, és még Születésem Előestéjén is gúnyolják és csúfolják a Szeretetet, amelyet nekik adok. Az emberiség Szent Nevem nélkül ünnepli e napokat. Eltörölték Szent Nevemet, és Születésem Napját a kényelem szabadnapjának tekintik, amikor bálványokat imádnak. A Sátán behatolt gyermekeim szívébe, mivel gyengék voltak és alva találta Őket. Figyelmeztettem a világot…" (1991. december 24.)
Krisztus arra figyelmeztet, hogy rendkívüli módon sérti Őt, ha Szentséges Neve nélkül ünnepeljük a Karácsonyt, mint egyszerű munkaszüneti napot, megfeledkezve valódi tartalmáról: Krisztus Születéséről.
Karácsonykor minden Keresztény arra kap meghívást, hogy örömmel ünnepelje Krisztus születését, menjen Templomba és ünnepelje Megmentőnk és Megváltónk Szent Nevét. Hitehagyásukban viszont sokan a karácsonyfát ünneplik és imádják, ajándékokat cserélnek, betegre eszik magukat, és esztelenségekkel szórakoztatják magukat.
Ezután számos további figyelmeztetés következett. 1993. február 18-án is kaptunk egyet:
„Értsétek meg, hogy eljönnek azok a napok, amikor mennydörgéssel és tűzzel jövök el, de szomorúságomra sokakat fogok közületek úgy találni, hogy mit sem tudtok róla, mert mély álomban lesztek! Egyik hírvivőt küldöm a másik után, teremtés, hogy áttörjem süketségedet, de már belefáradtam ellenállásodba és fásultságodba. Belefáradtam hidegségedbe. Belefáradtam gőgödbe és merevségedbe, amit akkor látok, amikor az egység érdekében kellene összegyűlnötök - megtöltötted és túlcsordítottad az Érzéketlenség Kelyhét. Saját hangotoktól megmámorosodva szembeszegültek az Én Hangommal, de ez nem lesz örökre így - hamarosan elbuktok, mivel saját hangotok félrevezető ostobasága miatt szegültetek szembe az Én Hangommal. Nyilvánvaló, hogy Egyházam a ti megosztottságotok miatt hever romokban. […] A Föld megrázkódik és mint hullócsillag kilendül helyéből, hegyeket és szigeteket mozdítva ki helyükből. Egész nemzetek fognak megsemmisülni. A mennybolt eltűnik, mint felgöngyölt könyvtekercs, ahogyan látomásodban láttad leányom. Nagy szenvedést fog átélni minden ember, és jaj a hitetleneknek! Hallgass Engem: és ha így szólnak ma hozzád az emberek: „Ó, az Élő Isten irgalmas lesz hozzánk, a te jövendölésed nem Istentől való, hanem saját lelkedből!" Mondd meg nekik: Bár azt mondják rólatok, hogy éltek, ti holtak vagytok. A ti hitetlenségetek ítél el benneteket, mert nem akartatok hinni Irgalmasságom Idejében, és megakadályoztátok az Hangomat, hogy szócsöveimen keresztül figyelmeztesse és megmentse teremtményeimet…" (1993. február 18.)
A tudósok szerint, amikor a földrengés végbement a tenger alatt, az egész föld megrázkódott, egy szempillantásnyi időre megállt és kimozdult a tengelyéből. Szumátra szigete és más szigetek is, több méterrel elmozdultak az eredeti helyüktől. Az egyikről azt gondolták, hogy teljesen eltűnt, de később máshol megtalálták.
2002. február 7-én egy újabb utolsó figyelmeztetés jött Istentől:
„Ajtótok előtt áll Királyi Uralmam, de vajon készen álltok-e az Én fogadásomra?
Nagylelkűen és királyi bőkezűséggel készítettem számotokra lelki táplálékokból lakomát, hogy életre keltsem lelketeket. Amikor ott voltam és vártam rátok, hogy Saját Kezemmel tápláljalak és megmentselek a haláltól benneteket, ti nem akartatok találkozni velem. Ezért, tekintettel, az igazi bűnbánattal szemben tanúsított ellenállásotokra, és figyelmeztetésemmel kapcsolatban mutatott ellenséges magatartásotokra, mindaz, ami a sírás korábbi színhelyén történt (2001. szeptember 11.), semmi sem lesz azokhoz a szomorú reggelekhez képest, amelyek még előttetek vannak. A szomorú reggelek, amelyeket saját kezetekkel vontok magatokra. […] (ti) nemcsak a Földet, hanem az egész világmindenség létét is veszélyeztetitek. [….] Fájdalommal látom a magasságokból, miként fordulnak terveitek saját magatok ellen. A világ most megízleli saját életmódja gyümölcseit, kihívja maga ellen a természetet, amely rengésekkel és természeti katasztrófákkal válaszol." (2002. február 7.)
Az Úr figyelmeztet, hogy hitehagyásunkkal veszélyeztetjük a világmindenséget – nemcsak a Földet, de az egész világmindenséget, mivel kihívjuk a természetet lázadását magunk ellen.
 Ez azonban még nem minden. Ha nem változtatjuk meg szívünket és nem térünk vissza Istenhez, még rosszabb dolgok várnak ránk. Az Úr mondja:
„Látod leányom, Igazságosságomat is hamarosan kinyilvánítom. Tervemnek meghatározott ideje van. Irgalmas felszólításaimnak is meghatározott ideje van. Amikor ez az idő letelik, mindenkinek meg fogom mutatni, jóknak és rosszaknak, hogy szigorúságom is éppen olyan nagy, mint irgalmasságom, hogy haragom is olyan hatalmas, mint megbocsátásom. Most gyorsan be fog következni mindaz, amit megjövendöltem. Semmi sem maradhat ki belőle…" (1993. február 19.)

2008. január 7-én 3.10 perckor a Szűzanya felébresztett, hogy megértesse velem, hogy ebben az időben Krisztust támadás éri. A Szűzanya üzenete így szólt: Igen közel vagyunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már a küszöbön állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége, Isten Szavának visszautasítása, a rosszindulat, a képmutatás és az istentelenség hozza ránk.

A Szűzanya azt mondta, hogy a Föld veszélyben van, és tűztől fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és rájuk fog esni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bűnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehető legtöbb lelket igyekezett Magához vonni, Karját kitárva, hogy megmentse Őket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idő, amikor mindenki próbára lesz téve, a Föld tűzfolyamokat fog okádni belsejéből, és az emberek meg fogják érteni, mennyire jelentéktelenek és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hűséges és megtartja Ígéreteit. Eljött az idő, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Ő Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten Tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok Isten Irgalmasságának Műveire.) A Szűzanya azt mondta, hogy Ők is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek.
A Szűzanya a továbbiakban az áldozatról beszélt. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtőnk azt kéri tőlünk, hogy erősebben köteleződjünk el Å mellette, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül. Aki azt mondja magáról, hogy megtért és az Igaz Élet Istenben üzenet által rátalált Istenre, annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkűségünket. Senki sem mondhatja: „mi igaz életet élünk Istenben", ha nem ajánlja fel áldozatos szeretetét. Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Égi Édesanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal (a papsággal), akik részt vesznek Isten Műveiben és terjesztik azokat (mint pl. az Igaz Élet Istenben üzenetet, és akik nyitottak a Szentlélek számára), és hogy maradjanak bizakodók, mert Ők különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétől, és hogy Ők a Lélek által erősödtek meg az Úrban az Å üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Ő békéjét.
Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, akkor a tűz által eljövő ítélet nem lesz olyan szigorú számára, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette Őt.
A Szűzanya azt mondta, hogy sokan elhagyták hitüket, de sokan majd felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit a szívükbe kaptak, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Istenben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak. 2009. november 28-án az Úr hívott és egy imát adott nekem, hogy továbbítsam. Arra kért minket, hogy imádkozzuk ezt az imát és kérjük az Å irgalmát. Az Úr ezt mondta:
E szavakkal fordulj hozzám Vassula:
„Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket, mert akkor mindnyájan elpusztulnak; Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak és a természet kiszárad; akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad; Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet és pusztasággá változtatja; A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel; Az éjszakát pusztulás rázza meg és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet;
Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket és írd bele minden szívbe a Te szabályaidat. Ámen."
 2010. április 14-én az Eyjafjällajokull vulkán kitört és hamufelhőt okozott, amint azt mindannyian hallottuk. A vulkán környékét kilakoltatták. Készültek videófelvételek, és ezeken néhány méterre is alig lehet látni a hamufelhőtől. Minden szürkés volt és mindent betakart a hamu. A légi közlekedés tragikus anyagi károkat szenvedett. Sok repülőjáratot töröltek, így naponta több millió dollár veszteség keletkezett. Gyümölcsök, halak és más termékek rothadtak a raktárépületekben. Az utazók megrekedtek a világ minden táján.
Ez a vulkán évekkel ezelőtt, amikor kitört, másfél éven át ontotta magából a hamut. 
E cikk írásakor, még mindig várjuk, hogy mikor érnek véget az események.
Azonban még rosszabb dolgok várnak a Földre, ha az emberek – a Fáraóhoz hasonlóan – figyelmen kívül hagyják az idők jeleit, és már túl késő lesz. 1993. február 18-án az Úr így figyelmeztetett minket:
„Fel fogják törni a hatodik pecsétet és ti mindannyian sötétségbe merültök. Nem lesz világosság, mert az Alvilág füstje olyan lesz, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétül tőle a nap és a levegő. Igazságosságom Kelyhe által kígyókhoz és viperákhoz teszlek hasonlóvá benneteket. Hasatokon fogtok csúszni és a föld porát fogjátok enni a sötétség ama napjaiban. Földre terítelek, és emlékeztetlek benneteket, hogy nem vagytok jobbak, mint a viperák... Fulladozni fogtok, meg fogtok fulladni bűneitekben. Haragomban leterítelek benneteket, és rátok taposok. […] Amikor elérkezik a Sötétség órája, megmutatom nektek bensőtöket. Ki fogom fordítani lelketeket, és amikor meglátjátok, hogy lelketek szénfekete, nemcsak olyan lelki kínt fogtok érezni, mint azelőtt még soha, hanem fájdalmatokban melleteket fogjátok verni, mondván, hogy a ti sötétségetek sokkal rosszabb, mint a titeket körülvevő sötétség. Jobban megritkítom az emberi életet, mint bármikor azelőtt. Majd pedig, amikor haragom megenyhül, mindegyikőtökben elhelyezem Trónomat, és együtt, egy hangon, egy szívvel, egy nyelven fogtok dicsérni Engem, a Bárányt." (1993. február 18.)
Ismét Időt kaptunk a bűnbánattartásra, mielőtt ez a jövendölés bekövetkezne. Bár Isten azt mondja „semmi sem maradhat ki belőle", mégis csökkenthetjük ennek a csapásnak az erejét az imádsággal, bűnbánattal és életünk megváltoztatásával, a szentségre való törekvéssel. Meghívást kaptunk, hogy Igaz életet éljünk Istenben. Isten meg tud enyhülni, amint Ninive esetében is tette.
Az Igaz Élet Istenben üzenetek nem a sötétség és reménytelenség próféciái, hanem Isten hatalmas szeretetének hívásai: azért kapjuk Őket az irgalmasság idejében, hogy összeszedjük magunkat. Isten nem fogja a végtelenségig hagyni, hogy megsértsük az Ő Szent Nevét és istentelenül éljünk. Irgalmában azért jön hozzánk, hogy sok figyelmeztetést adjon.

Medjugorjei Üzenetek 2010. április

Medjugorje, 2010. április 2.

“Drága gyermekek! Ma különleges módon megáldalak benneteket, és imádkozom azért, hogy visszatérjetek az igaz útra, Fiam, Üdvözítőtök, Megváltótok felé, aki az örök életet adta nektek. Gondolkodjatok el mindazon, ami emberi, mindazon, ami nem engedi, hogy kövessétek Fiamat, a múlandó dolgokon, a tökéletlenségeken, korlátokon; és aztán gondoljatok Fiamra, végtelen Isteni hatalmára. Ráhagyatkozás és ima által tegyétek méltóvá testeteket és tökéletesítsétek lelketeket. Legyetek készen, gyermekeim. Köszönöm nektek. “

Medjugorje, 2010. április 25.

“Drága gyermekek! Ebben az időben, amikor különös módon imádkoztok és a közbenjárásomat kéritek, hívlak benneteket gyermekeim, imádkozzatok, hogy imáitok által segíthessek nektek, és így minél több szív megnyíljon üzeneteimre. Imádkozzatok a szándékaimra! Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2010. április 22., csütörtök

TELEGONIA - A PARÁZNASÁG GENETIKAI HATÁSA AZ ÖRÖKLŐDÉSRE

A Biblia erkölcsi tanításának hatása a távoli öröklődésre
Érdekes és egyben igen elgondolkoztató összeállítást mellékelünk,  mely „Telegonia” címen az öröklődés egy általánosságban ismeretlen, mégis tudományosan igazolható vonalára hívja fel a figyelmet.  Külön érdekessége ennek az összeállításnak, hogy ez a Biblia erkölcsi tanításának genetikai igazolását adja. Első olvasásra hihetetlennek tűnik, mert viszonylag új, általánosságban nem ismert tudományos megfigyelésekre alapozódik. Azonban az a tény, hogy a 19. század elejétől ez a „telegonia” már az állattenyésztésben jól ismert jelenség, az inkább megerősíteni látszik azt, hogy a „hullámgenetikát” az ember esetében is igen komolyan kellene vennünk. Az erkölcsi nevelés mellett gyermekeinkkel a keresztény etikának ezt a tudományos alátámasztást is meg kell ismertetnünk.
Telegonia   (hullámgenetika)
A fiatalok szexuális nevelése folyamán nem térnek ki egy fontos, az öröklődést nagyban befolyásoló jelenségre, a telegoniára.  Megjegyzem, hogy telegoniával foglalkozó magyar nyelvű irodalmat csak elvétve találni. (Az internetes Google kereső 3550  találatából csak 6 a magyar nyelvű, és a hat közül 5 lexikonokban
található szócikk.)
A telegonia („tele” – távoli, messzi, „goneia” – születés, keletkezés) azt jelenti, hogy, az utód örökölheti a nőstény előző szexuális partnerei tulajdonságait is. Az utód tulajdonságaira legerősebben hat az anyja első szexuális partnere. Elsősorban ő alapozza meg az utód tulajdonságait és nem az utód fizikai apja. Ha figyelembe veszszük, hogy az első szexuális kapcsolat gyakran a szórakozás utáni alkoholos vagy narkós állapotban történik, akkor sejthetjük, hogy milyen lesz az utód „minősége”. Ha egy józan életű és egészséges fiatal családban beteges gyerek születik, akkor nagy a valószínű- sége annak, hogy ez egy régi vidám buli visszhangja.
Kell-e tudni erről a jelenségről a fiataloknak?
Természetesen igen !
Ugyanúgy, mint ahogy a dohányzók is tisztában vannak a dohányzás káros hatásával, a fiataloknak is ismerniük kell a telegonia hatását. A telegoniára, mint jelenségre, először Angliában figyeltek fel több mint 150 évvel ezelőtt. A lótenyésztők elhatározták, hogy a lovak fizikai tulajdonságainak javítása céljából a lovakat zebrákkal keresztezik. A kísérletet többször is megismételték, de fogamzás nem történt. Ma már tudjuk hogy miért, de akkor még nem ismerték a kromoszómák inkompatibilitásának elvét. Később, amikor már ezek a kísérletek szinte feledésbe mentek, néhány, a kísérletben részvevő kanca csíkos utódot hozott világra a hímlovaktól. A tudományos világ meg volt döbbenve. Ezt a jelenséget telegoniának kezdték nevezni.
___________________________________________________________
Kapcsolódó témák :
Paul Washer : Párválasztás keresztényi alapelvei
- Házasság-, válás- és helyreállítás bibliai alapelvei
-   Derek Prince : Különleges helyzetek - Válás és újraházasodás
-   Házasságtörés-, válás- és elbocsátás bibliai fogalmainak pontosítása
___________________________________________________________
Akkor még nem ismerték a telegonia mechanizmusát. (Megjegyezzük, hogy még ma sincs egyértelműen elfogadott magyarázata.)  A tapasztalt állattenyésztők azonban nem csodálkoztak ezen, mivel  ismerték a telegonia gyakorlati hatását. Ők már régóta, a telegonia (megfigyeléseken alapuló) hatásait figyelembe véve igyekeztek megóvni az állataik fajtisztaságát. A ebtenyésztők már régóta tudják, hogy ha egy fajtiszta szukának  legalább egy kapcsolata volt nem fajtiszta kannal, akkor később ez a szuka már nem hoz világra fajtiszta utódokat. A fajtiszta kutyáknál nagyon szigorú a szelekció. A tenyésztők több nemzedékre visszamenőleg vezetik a törzskönyveket, ezért itt jól megfigyelhető a telegonia mechanizmusa. Hasonlóan jól dokumentált a galambtenyésztés is.
A XIX. században Flint, Felix Le-Dantek és más tudósok különböző állatokkal kísérleteztek és megerősítették ezt a fenomént. Le-Dantek ezt az „Individuum, evolúció, örökölhetőség és neodarwinisták” című könyvének „Telegonia, avagy az első hím is hajtottak végre. A tudomány válasza erre a kérdésre az lett, hogy „a telegonia az embereknél is megfigyelhető”. A XX. század 60-as éveiben a tudósok már azt is tudták, hogy az embereknél a telegonia hatása erőteljesebben mutatkozik meg, mint az állatoknál. Ezt azzal magyarázzák, hogy az embereknél egy fogamzásra sokkal több szexuális kapcsolat jut, mint az állatoknál. A XX. század 90-es éveiben egy új tudományos irányzat jelent meg, a hullámgenetika, amelynek alapján a telegónia megmagyarázható. A hullámgenetikát P.P.Garjaev fejlesztette ki, és az elméletét a „Волновая генетика ( Hullámgenetika)” című könyvében írta le.
(P.P. Garjaev a biológiai tudományok doktora, az Orosz Tudományos Akadémia Fizikai és Műszaki Problémák Intézetének munkatársa.) Több éven át a DNS molekulákat tanulmányozta a lézer spektroszkópiai módszer alkalmazásával. A lézer fotonok, miután átjutottak a DNS oldaton, „leírják”, rögzítik az információt a molekulákról.
Az információ számítógépes feldolgozása után az spektrumok formában jelenik meg a monitoron. 1985-ben Garjaev egyszer a műszerből kivette a DNS molekulákkal tele kémcsövet és figyelmetlenségből egy üres kémcsövet tett a műszerbe. Észrevéve a
tévedést, ki akarta cserélni az üres kémcsövet, amikor meglátta, hogy olyan spektrumjelek jelentek meg a monitoron, amelyek a DNS spektrumára hasonlítottak (igaz alacsonyabb intenzitásúak). Úgy tűnt, mintha a lézersugár áthaladt volna valamilyen láthatatlan struktúrán, amely a DNS molekulákról tartalmazott információt.
Így fedeztek fel egy szenzációs effektust – a DNS eltávolítása után a műszerben megmarad a DNS nyoma, egy „fantom-DNS”. Ez a DNS nyom még sokáig megfigyelhető. Garjaev további kutatásai egy új tudományos irányzathoz vezettek, amelyet hullámgenetikának neveznek.Garjaev kísérletei azt is sejtetik, hogy a kromoszómában tárolt információ nem elegendő egy élő szervezett kialakulásához és fejlődéséhez. A DNS, mint egy antenna, állandóan kell hogy kapjon ,,külső” információt, hullámalakú parancsokat, amelyeknek ismeretlen a hatása” fejezetében írta le. A XIX. század második felében a tudósokat az kezdte érdekelni, hogy érvényes-e a telegonia az emberekre is. Intenzív fiziológiai, antropológiai és statisztikai kutatások kezdődtek. Még kísérleteket is hajtottak végre. A tudomány válasza erre a kérdésre az lett, hogy „a telegonia az embereknél is megfigyelhető”. A XX. század 60-as éveiben a tudósok már azt is tudták, hogy az embereknél a telegonia hatása erőteljesebben mutatkozik meg, mint az állatoknál. Ezt azzal magyarázzák, hogy az embereknél egy fogamzásra sokkal több szexuális kapcsolat jut, mint az állatoknál.

A XX. század 90-es éveiben egy új tudományos irányzat jelent meg, a hullámgenetika, amelynek alapján a telegónia megmagyarázható. A hullámgenetikát P.P.Garjaev fejlesztette ki, és az elméletét a „Волновая генетика ( Hullámgenetika)” című könyvében írta le. (P.P. Garjaev a biológiai tudományok doktora, az Orosz Tudományos Akadémia Fizikai és Műszaki Problémák Intézetének munkatársa.) Több éven át a DNS molekulákat tanulmányozta a lézer pektroszkópiai módszer alkalmazásával. A lézer fotonok, miután átjutottak a DNS oldaton, „leírják”, rögzítik az információt a molekulákról. Az információ számítógépes feldolgozása után az spektrumok  formában jelenik meg a monitoron. 1985-ben Garjaev egyszer a műszerből kivette a DNS molekulákkal tele kémcsövet és figyelmetlenségből egy üres kémcsövet tett a műszerbe. Észrevéve a tévedést, ki akarta cserélni az üres kémcsövet, amikor meglátta, hogy olyan spektrumjelek jelentek meg a monitoron, amelyek a DNS spektrumára hasonlítottak (igaz alacsonyabb intenzitásúak).
Úgy tűnt, mintha a lézersugár áthaladt volna valamilyen láthatatlan struktúrán, amely a DNS molekulákról tartalmazott információt. Így fedeztek fel egy szenzációs ffektust – a DNS eltávolítása után a műszerben megmarad a DNS nyoma, egy „fantom-NS”. Ez a DNS nyom még sokáig megfigyelhető. Garjaev további kutatásai egy új tudományos irányzathoz vezettek, amelyet hullámgenetikának neveznek. Garjaev kísérletei azt is sejtetik, hogy a kromoszómában tárolt információ nem elegendő egy élő szervezett kialakulásához és fejlődéséhez.
A DNS, mint egy antenna, állandóan kell hogy kapjon ,,külső” információt, ullámalakú parancsokat, amelyeknek ismeretlen a gyanúgy a DNS is képes kibocsátani hullámalakú információt. A hullámgenetika megmagyarázza a telegonia mechanizmusát (igaz csak hipotetikusan), mivel egy szexuális kapcsolatnál figyelembe veszi a hullám jellegű kölcsönhatásokat is. Furcsa helyzet alakult ki: a telegoniáról főleg az állattenyésztők  tudnak, de az emberek nagy része előtt gyakorlatilag máig ismeretlen. A telegoniát egy rizikó faktornak kell tekinteni, mivel nem mindegy, hogy egy nőnek kik voltak a házasság előtti partnerei mielőtt a férjétől világra hozná a gyermekét.
Ezt már a XIX. század végén felismerte a tudomány. Igaz, később a „szexuális forradalom” korszakában a médiából eltűnt a telegonia  említése. Ellenkezőleg, a média nagy része azt sugalmazza, hogy a modern embernek legfontosabb a szabad szex, és aki másképp gondolkodik, például elfogadja a keresztény etikát, az maradi és nem érti az élet örömeit.
A hiperszexualitás a nyugati civilizáció elválaszthatatlan tulajdonsága lett, amit erőteljesen serkent a reklám, a film, a divat, a zene és bizonyos játékok. Jelenleg a pornó- és szexipar a nyugati gazdaság jól jövedelmező ágává vált. Úgy tűnik, hogy a szexuális szabadság ideológusai ki akarják törölni az emberek tudatából a szégyent mint fogalmat, ami az első lépés ahhoz, hogy embert állati szintre süllyesszen.

Garjaev akadémikus: „Egy nő első (férfi) szexuális partnere a nő genetikai kódjában hagyja a hullám „autográfját”, mintha aláírná magát a nő genomjában. És ez a férfira vonatkozóan is igaz. Ez a hullámprogram később kifejti hatását az embrió testére és lelkére. Jelképesen úgy fogalmazhatunk, hogy a jövendőbeli apa öröklődési anyaga „téglácskákra” lesz bontva, s azok egy olyan „építkezésen” kerülnek felhasználásra, amelyen az „épület” tervrajzát az első férfi partner készítette. Ez a verzió a tudomány mai állása szerint csupán hipotézis, de eléggé valósághűen magyarázza a telegonia paradoxont”.

Minél több kapcsolata volt egy anyának a gyermeke születése előtt, annál erősebben szennyeződik a kromoszómája. Eredményként a gyerek, aki a „testi” apjától örökli a kromoszóma készletének felét, a „telegoniai apjaitól” örökölheti a mezőszintű szervezési struktúrát. Mivel a „telegoniai apák” mezőszintű genetikai információi ellentmondhatnak egymásnak, a gyerek fizikai és szellemi „felépítésére” alkalmazott információs modulok ellentétes parancsokat hordozhatnak. Ez, például, a szervek aszimmetriájában nyilvánulhat meg. Az egyik leggyakoribb aszimmetria a scoliosis (a gerinc oldalirányú görbülete).

A XX. század végére a tudósok megértették, hogy a fogamzáshoz szükséges információ csak egy része tárolódik a kromoszómákban, a maradék információ mezőszerű struktúrákban tárolódik. Ezt több nyugat-európai országban genetikai módszerekkel vizsgálták.

Érdekes kísérleteket végeztek Franciaországban. A férjek beleegyezésével három családban donorok által megtermékenyítették a feleségeket. A megszületett gyerekek a férjekre jobban hasonlítottak, mint a donorokra. Ebben az esetben a férjek „autográfjai” erősebbeknek bizonyultak, ami összhangban van a telegoniával. Ivan Klimov így ír le egy telegoniával kapcsolatos esetet: „Amerikában nem olyan ritka eset, amikor fehér szülök családjában fekete gyerek születik. De a Robert és Doroty Laster-ek esete nem azért került az újságok első oldalára, mert családjukban fekete gyerek született, hanem azért, mert a feleség és a férj egyidejűleg beperelte egymást.  A férj a felesége hűtlensége miatt el akart válni. A feleség pedig a férjétől jelentős anyagi kárpótlást követelt, mivel állítása szerint ő nem csalta meg a férjét. Az orvos szakértők a nőnek adtak igazat, mivel a telegonia hatására ilyen esetek előfordulhatnak. Doroty eskü alatt elmondta, hogy a házassága előtt volt egy néger szeretője, de miután férjhez ment, hű volt a férjéhez. Végül a házaspár kibékült”.
A Szovjetunióban a 20. század 60-as éveiben kezdtek foglalkozni a telegoniával. 1958-ban a Világifjúsági Találkozót Moszkvában tartották. Senki sem csodálkozott, amikor kilenc hónap múlva több moszkvai lánynak fekete gyereke született. De már az furcsa volt, amikor pár évvel a rendszerváltozás után Oroszországban teret kapott a szexuális szabadság – a nők 98%-ának már házassága előtt is volt szexuális kapcsolata. Minden 1000 született gyerekből 174-nek van valamilyen genetikai betegsége. Ilyen nagyarányú megbetegedést nem lehet csupán környezetszennyeződéssel és szociális tényezőkkel magyarázni.

Sok fiatal feleség „ajándékozza meg” férjét házasság előtti kapcsolatai láthatatlan gyümölcseivel – narkós, homoszexuális, pszichiátriai kezelésre szoruló, szellemileg fejletlen utódokkal. Az elemzők megjegyzik, hogy szexuálisan legaktívabbak azok a felelőtlen egyének, akik nem rendelkeznek komoly életcélokkal, és előnyben részesítik a szüntelen mulatozásokat, orgiákat, a munkát, tanulást, a sportot viszont igyekeznek mellőzni.

A telegonia „bünteti” azokat, akik figyelem kívül hagyják az öröklődés törvényeit.

Ha egy nő életében az első férfi szellemi vagy fizikai „paraméterei” nem voltak kifogástalanok, akkor nem számíthat ideális utódokra, bármilyenek is legyenek a férje „paraméterei”. Sok példa támasztja alá a hanyatló utódok kapcsolatát a társadalom erkölcstelenségével. Ez az egyik oka annak, hogy a született gyerekeknél korán jelennek meg olyan tünetek, mint az elmezavar, idegzavar, fejletlenség, vagy Down-kór.
A mai statisztikai adatok szerint csak minden negyedik gyerek születik egészségesen. Több híres családban a telegonia hatása feltételezhetően megfigyelhető. Például, Nagy Katalin orosz cárnő, aki szexuálisan rendkívül aktív volt, gyengeelméjű gyereket szült. A történelem azt a törvényszerűséget igazolja, hogy azok a népek, amelyeknél elterjedt az erkölcstelenség, fokozatosan legyengültek, elveszítették függetlenségüket, majd csendben eltűntek a történelem porondjáról”. Ezeknél a népeknél nem születhettek zseniális egyének, így szürke tehetségtelen tömeggé váltak. Ez történik lassan, fokozatosan, nemzedékről nemzedékre.

Egy ilyen nép hanyatlása a következő séma szerint történik:

– Tömeges prostitúció,
– szexuális eltévelyedések,
– pszichiátriai rendellenességek,

Ilyen fertőzés közepette képtelenség nemzeni egészséges gyerekeket. Egy nép testi, szellemi egészsége visszaállításának az egyik fontos tényezője a nemzet magas erkölcsi mércéjének visszaállítása. Ezért érthető, hogy miért áll ki a vallás az erkölcsösség szükségszerűsége mellett. Kelet-Európában és Oroszországban sokan könnyen elfogadták példaképként a „civilizált” Nyugatot. Mint ismeretes, a szexuális szabadság terén USA az élenjárók között van. Ez várható is, hiszen ott, ahol az embert már gyerekkorától körülveszi az erkölcstelenség kultusza, nem is lehet mást várni. Az eredmény sajnálatos. A fiatal nemzedék intellektuális fejlődése távolról sem megfelelő, kreativitásuk alacsony. A lakosságnak majdnem a fele nem képes megírni egy levelet. 40 millió amerikai felnőtt nem képes megszámolni mennyi pénzt költött vásárlásra a szupermarketben, megérteni azt a szöveget, amelyet egy egyszerű nyomtatvány tartalmaz. Ezzel kapcsolatosan megjelent egy – szemantikai analfabétaságnak nevezett – új fogalom, ami azt jelenti, hogy valaki a szöveget képes elolvasni, de a tartalmát már nem érti meg. Kinsey, híres amerikai orvos szerint „körülbelül 37 millió amerikai pszichiátriai kezelésre szorul. A kórházi ágyak több mint a felét lelki betegségekben szenvedők foglalják el. A többi beteg az utcákon szaladgál”. A narkósok számát az USA-ban 55 millióra becsülik.
Az USA kénytelen a „szürke állományt” külföldről (Európából, Oroszországból, Indiából, Kínából) pótolni, mivel nem képes magát tanárokkal, tudósokkal, szakemberekkel ellátni. Wilkinson egy érdekes összehasonlítást végzett. Azt elemezte, hogy milyen jellegzetes problémák voltak az amerikai iskolákban az 1940-es és az 1990-es években.

1940-ben a következő problémák voltak a leggyakoribbak:
– beszélgetés az órákon
– rágógumizás
– zaj, futkározás a folyosókon
– nem megfelelő öltözködés
– szemetelés.
Az 1990-es évek amerikai iskolájának problémái:
– alkohol és narkó fogyasztása
– nemi erőszak, másfajta erőszakosság
– öngyilkosság, lopás.
Ezzel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy néha mi is hallhatunk olyat, miszerint a szülők nehezen tudnak dönteni, vajon melyik iskolába írassák be gyermeküket; a kérdés az, melyik iskolában narkóznak kevesebben. Tizenöt-húsz évvel ezelőtt az volt az alapvető kérdés, hogy melyik iskolában „erősebb” a matematika vagy az angol nyelv oktatása. Egy másik tanulmány összehasonlítja két – Amerikába bevándorolt – család tagjainak a „minőségét”. Adatok a C. Lombrozo (1836 –1909, olasz pszichiáter) a „Zsenialitás és megtébolyodás” című könyvéből: az egyik bevándorló – M. Dnuks, ateista, alkoholista egyén volt. Adatok vannak 560 utódjáról.
Közülük:
– 300 gyerek korán meghalt
– 150 bűnöző
– 17 gyilkos
– 100 alkoholista
– 90 prostituált
– 280 komoly betegségben (vakság, idiotizmus, tuberkulózis) szenvedtek.
Ez a család több mint 1 250 000 dollárba került az államnak.

A másik bevándorló – Jonatan Edwars puritán prédikátor, amelynek 1394 utódja ismert.
Azok között:
– 65 professzor
– 1 állami kincstári igazgató
– 3 szenátor
– 3 kormányzó
– 295-en egyetemet, főiskolát végeztek
– 30 bíró
– 100 jogász
– 2 dékán
– 56 orvos
– 75 tiszt
– 100 ismert misszionárius
– 80 hivatalnok
– írók, tanárok is voltak.
C. Lombrozo sok ember genealógiáját tanulmányozta és kimutatta, hogy a szülők pozitív jellemzői (különösen intellektuális tulajdonságai) sokkal kisebb mértékben öröklődnek, mint a negatívak. Sőt, a negatív tulajdonságok, beleértve a betegségeket is, erőteljesebb formákban öröklődnek. C. Lombrozo azt írja, hogy két évszázad alatt sok híres család teljesen eltűnt. Így 487 berni burzsoá családból csak 168 maradt meg. Több példa mutatható arra is, hogy az erkölcstelenség hatására nem teljes értékű utódok születnek. Ezért biztosra vehető, hogy egy nép egészségének visszaállításához vezető út egyik feltétele – az erkölcsi normák visszaállítása. Ha egy állam nem képes megoldani ezt a problémát, akkor nem számíthat arra, hogy társadalmának sikerül kijutnia a globális krízisből.
A „nagypolitika” is figyelembe veszi az ellenséges nemzet szellemi gyengülésének lehetőségét, mint stratégiájának fontos elemét. 1945-ben, még a második világháború befejezése ellőt, Allen W. Dulles ismert amerikai politikus (aki a 1953–1961 években a CIA igazgatója volt), fellépett az USA kongresszusában és a „hidegháború” elveiről beszélt.
Többek között azt mondta: „Miután véget ér a háború, mindent, amivel rendelkezünk, arra kell használnunk, hogy tévútra vezessük, bolonddá tegyük az orosz népet. Amikor Oroszországban megkezdődik a káosz, a szellemi értékeiket csendesen becseréljük hamis értékekre, és rákényszerítjük őket, hogy higgyenek ezekben az értékekben. Ha ezt elérjük, akkor szinte biztos, hogy lépésről lépésre lejátszódik a legengedetlenebb nép tragédiája, az öntudatának végleges és visszaállíthatatlan elvesztése. Az irodalom, a színház, a filmek mind a legalacsonyabb emberi érzelmeket fogják ábrázolni és dicsőíteni. Olyan alkotókat fogunk támogatni, akik az emberek tudatába betáplálják a szex kultuszát, az erőszakot, a szadizmust, az árulást, szóval minden fajta erkölcstelenséget”.

Tehát a Szovjetunió elleni tervekben A. Dulles nagyon fontosnak tartotta a szovjet társadalom szellemi, erkölcsi állapotának megrendítését. E gondolatokat A. Dulles bővebben „Az USA háború-utáni doktrínája a Szovjetunió ellen” című könyvében részletezte. Néhány idézet a könyvből, amelyek illusztrálják az irányelveket: – „Mi képesek vagyunk megváltoztatni az emberek tudatát. Káoszt teremtünk az agyukban, majd hamis irányba vezetjük az emberek értékrendjét” – „Az ember tudatába bevéssük a szex kultuszát, az erőszakot, a szadizmust, az árulási hajlamot, és mindenféle erkölcstelenséget”– „Nevetségessé kell tenni a becsületességet. Ügyesen, csendesen támogatni fogjuk a szemtelenséget, a hazugságot, az alkoholizmust, a kábítószer fogyasztást, az árulást, az egymástól való állati félelmet, a gyűlöletet”– „Kiírtjuk a nép szellemi gyökereit, és megsemmisítjük az erkölcs alapjait”. „ … és ezt gyerek- és ifjúkortól kell kezdeni. Az ifjúságból cinikus kozmopolitákat fogunk faragni.”A szerző valóban egyértelműen megfogalmazta, hogy milyen irányban kell kezdeni a Szovjetunió lerombolását.
Kiegészítés

S. Csecsanicsev (Szent-Pétervár) írja : „Artur Minnhreim, a Svéd Molekuláris Biológiai Intézet igazgatója kijelentette, hogy az Intézet munkatársai összehasonlították ugyanazon embereknek különböző életperiódusaiban vizsgált DNS-eit. Kiderült, hogy a nő DNS-e szülés után megváltozik. A további kutatások azt mutatták, hogy a nő DNS-ébe a gyerek apjának génjei kerültek. Ha egy nő nem lett terhes, petesejtjébe még akkor is beépülnek előző partnereinek DNS láncai, s azok később az utódhoz kerülnek az igazi apa génjeivel együtt”. Egy moszkvai orvos véleménye: ”A klinikai megfigyelések azt mutatják, hogy ha egy nő első szexuális kapcsolata alkoholistával, narkóssal, vagy pszichikailag beteg férfivel történt, még akkor is ha nem lett tőle terhes, a később született gyerekei akkor hasonló rendellenességeket jelző hajlammal jöttek világra. A mai merkantilis világban a fiataloknak tudniuk kell, hogy a „szüzesség” nagy genetikai érték. Ezért, ha egy lánynak a barátnők azt mondják, hogy „szűznek maradni nem divat, mert ez a maradiságnak a jele”, akkor azt ők irigységből mondják, és végeredményben sok évre el akarják rontani a barátnő jövőjét. De ha az „eset” már megtörtént, nem kell elkeseredni. Ha a lány nem folytatja ezt az életmódot, a telegonia hatása nála évente 20–30%-kal csökkenhet”.
Barabas V. (az orvostudományok doktora, professzor) a „Жизнь вечная” újságnak adott interjújából, „Az elődjeink ösztönösen betartották a genetika elemi szabályát: a nő első szexuális kapcsolatának nagy hatása van az immunrendszerére és a szervezetbe olyan hormonok és erősen ható fermentumok kerülnek, amelyek megváltoztatják az öröklődés mechanizmusát. A szüzesség és a hűség – a családi boldogságnak, a nép genetikai egészségének az alapja…”.Az Oroszországban kikiáltott „szexuális forradalomnak” az a tragikus jellemzője, hogy az emberek gondolatait, érzelmeit, akaratait primitív, állati szintre süllyesztik. A tudósok azt írják, hogy a genetikai degradálódás erkölcsi degradálódással jár együtt. Csökken a lakosság munkaaktivitása, nő az öngyíkosságok, bűncselekmények száma, több és több antiszociális egyén található a társadalomban.

A genetikának az a megállapítása, hogy a debilis személy erkölcsileg degradált és mást nem is lehet elvárni tőle, igaz. De a legtöbb tudós nem meri (meggyőződése mellett sem meri) kijelenteni, hogy: az erkölcsi degradálódás maga után vonja a genetikai degradálódást. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor az őseink elvárták a menyasszonytól a szüzességet, az nem középkori előítélet volt. A keresztény egyház is kezdettől fogva egyértelműen int bennünket: „Ne paráználkodj!” Az intelem betartása garancia arra, hogy megmaradjon a nép genetikai állománya, hogy a genetikai betegségektől megóvja a népet, és hogy ne következzen be a nemzet degradálódása. A vallás üldözésével, az úgynevezett „szabad szerelem” – és különösen a jelenlegi „szexuális forradalom”– kikiáltása után, elkezdődött az orosz nép genetikai degradálódása. Az OL „Komba” folyóiratból: „A nyugatról jött szexuális forradalom Oroszországban hipertrófiás formákban nyilvánul meg, … ott lemondanak bármilyen erkölcsi megszorításokról és kritériumokról.
Ez az ottani tömeges kicsapongás annál inkább meglepő, hogy egy olyan országban történik, ahol hetven évig jelen volt a kommunista puritánizmus, ahol évszázadokon át is jellemző volt az erkölcsi tisztaság ill. önmegtartózkodás”. Az orosz család jelenleg kegyetlen krízisbe került. A szex terén Oroszország már a Szodoma és Gomorra korszakára hasonlít. Minden negyedik gyerek házasságon kívül születik. Sok anya kijelenti, hogy nem is tudja ki a gyermeke apja. Eredményként minden tizedik gyerek torzszülött. Elég megemlíteni, hogy Moszkvában és Szent-Péterváron csak 3,5-5% gyereknek nincs a normáltól fizikai vagy pszichiátriai eltérése. Valaki megkérdezheti, hogy miért ezt hozzuk összefüggésbe az erkölcs romlásával, hiszen léteznek más tényezők is – szociális, ökológiai, stb. De más tényezők, az alkoholizmus kivételével, nem járnak ilyen ijesztő genetikai következménnyel. Ami a „részeg” fogamzást illeti, gyakorlatilag a házasságon kívüli kapcsolatokra jellemző. Még egy figyelemre méltó tény. A legnagyobb születési arány, a legalacsonyabb gyerekhalálozás, és ahol gyakorlatilag nincsenek örökletes betegségek – ez Kalmük-föld, Karacsaj-Cserkesz-, Kabard köztársaságok (ezek Oroszország elmaradott régiói). Ezekben a régiókban a népi hagyomány, a vallási elvek révén gyakorlatilag nincsenek házasság előtti és kívüli kapcsolatok. Mi legyen a teendő? Habozás nélkül visszatérni az orosz nép erkölcsi hagyományaihoz. Minden fiatal férfi tudtára kell adni, hogy a házassága egy erkölcsileg alacsony szintű lánnyal veszélyt jelent a születendő gyerekei számára. Egy ilyen nőtől ne várjon száz százalékosan egészséges gyereket. A médiának ezt kellene hangsúlyoznia, és nem azt, hogy „a nő csak egy szabad nőstény” , ha tényleg érdekli a médiát az ország jövője. Különös jelentősége lehet a nép erkölcsi megmentésében az Egyháznak.
Köztudott az emberiség szomorú tapasztalata: a térképekről is régen eltűntek azok az államok, amelyekben elterjedt az erkölcstelenség. Azok a népek, amelyek határtalan szexuális szabadságot gyakoroltak, nagyobb és nagyobb mértékben szaporították az oligafréneket, a gyengeelméjűséget. A következmény: hanyatlásnak indultak és eltűntek. Nincsenek már a Földön a samnisok, az etruszkok. Nincs a valamikor hatalmas Római Birodalom, amely a tömeges orgiákban agonizált. A Krisztus utáni időszakban 15 római császárból 13 homoszexuális volt. Hol vannak már a valamikor olyan híres népek, mint hettiták, aztékok és mások?  Az emlékük csak az illetlen jeleneteket ábrázoló falfestményekben maradt meg.

Nincs–e itt az ideje nekünk is okulni a történelemből? Mert már a szakadék szélén állunk! Sztolbov, «Петербургские новости», 1995, №31: „A második világháború derekán a németek a megszállt Szovjetunió területéről sok százezer fiatalt vittek ki kényszermunkára Németországba. Egy német orvos, aki vizsgálta a fiatalok egészségi állapotát, megállapította, hogy a lányok 90% még szűz. Ezt az információt annyira fontosnak tartotta, hogy értesítette az ország vezetőségét. Az orvosnak az volt a véleménye, hogy nehéz legyőzni egy olyan népet, amelynek az erkölcse magas szinten van”. Berszenjeva T.A. (Берсенева Т. А.): „Генетические последствия неупорядоченных половых отношений на последующие поколения” („A rendezetlen szexuális kapcsolatok genetikai hatása a következő nemzedékekre”)
„…ha egy népben elterjednek a szexuális eltévelyedések, amelyek társadalmilag is támogatást kapnak, akkor ez a nép az elfajulás útjára lépett. A szexuális eltévelyedések állandó ismétlődése, szokássá válása lelkileg eltorzítja az embert. Ez kihat úgy a szellemi és pszichés, mint a fizikai szférákra. A negatív szokások genetikai szinten rögződnek és nemzedékről nemzedékre átadódnak. Ha ezt a láncot nem szakítják meg az életmód lényeges megváltoztatásával, akkor az a nép elfajulásra van ítélve.”

A modern tudományos kutatások alátámasztják őseink erkölcsi törvényeit, amelyeknek alapja a keresztény etika volt !

A fiataloknak lehetőséget kell adni arra, hogy megismerjék e kutatások eredményeit, hogy helyesen tudják megalkotni reproduktív magatartásuknak modelljét.

Forrás:
Stella Maris Alapítvány
Tengernek Csillaga c. folyóirat melléklete
Budapest, 2010.
www.tengernekcsillaga.hu

2010. április 16., péntek

Martin által Dejtéről 2010. április 15-én

2010-04-15 - Márton által

Drága gyermekeim! 
Jézus szeretetének köszönhetően, mely sírjából kiáramlott Húsvét reggelén, ismét szabadok vagytok. Imádkozom értetek, hogy szívetekben szabadok maradjatok és félelem nélkül tegyetek tanúságot Uratokról, aki él. 
Ne ijedjetek meg, amikor magatok körül mindenféle nézet zsibongását halljátok. Csak egy igazság van. Jézus az igazság, maradjatok Hozzá hűségesek, kedves gyermekek. 
Belemerítlek benneteket Jézus és az én szívem szeretetébe.

2010. április 11., vasárnap

Nagyfalui üzenet, 2010. április

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
67. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn.13, 1-15; 18,1-19; 20,1-31; 21,1-14; 10,23-30;Lk.24,1-12;Mt.28,8- 15)
Havi mottó:„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagyok!” (Ef.2,20)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljunk, mint +II.János-Pál pápa!
Konkrét feladatunk: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ című könyvét!!!
NB! Az engesztelés kezdő időpontja áprilistól délután 15 óra lesz egészen novemberig!!!
Jókivánságunk: a Feltámadt Krisztus éljen a tiszta szívünkben és a kölcsönös szeretet által közöttünk életünk minden napján!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 áprilisában
         „Szeretteim! Az engesztelők az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá kell, hogy váljanak. Ezért, most elmondom nektek azt, hogy milyenek kell legyenek az utolsó idők apostolai!
      Az utolsó idők apostolai: az Atya igazi gyermekei, Jézus valódi testvérei, az Én feldíszített templomaim, Mária lelkes munkatársai, a Szentek és az Angyalok jóbarátai. Ne felejtsétek el soha ‘Isten munkatársai vagytok‘ a lelkek megmentésében!
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária erényeit másolják át az életükbe: az alázatosságot, örömet, tisztaságot, békességet, szegénységet, egyszerűséget, bátorságot, kitartást, a hálát, az adakozást, mértéktartást, buzgóságot, dicsőítést, Isten Akaratának a keresését és megtevését,… ‘Mindig arra gondoljatok és azt tegyétek, ami erényes!‘
      Az utolsó idők apostolai naponta harcolnak a gonosz ellen: a bűnbánatukkal, a bűnalkalmak kerülésével, határozottságukkal, újrakezdésükkel, szabadító misék felajánlásával, rendszeres imáikkal, a szentelmények használatával – szentelt víz, tömjén… -, közösségbe végzett kilencedeikkel. ‘Amikor a Gonosz támad titeket, gondoljatok arra, hogy harci fegyvereitek nem földiek, hanem isteni erejük van és alvilági erődítmények lerombolására képesek!‘
      Az utolsó idők apostolai: egységben, kéz a kézben, állandó párbeszédben haladnak előre az üdvösség keskeny útján az engesztelő testvéreikkel, a más vallásuakkal és nemzetiségűekkel. Azok élik az egységet közöttetek, akik közösbe teszik a meglátásaikat, akik képesek a jót is elveszíteni a  jobbért, akik Jézus lelkületével szolgálnak az engesztelő közösségben. ‘Törekedjetek arra, hogy a jóban legyetek egyek, hogy higgyen a világ!’
      Az utolsó idők apostolait a tiszta szándék jellemzi! Amit tesznek Isten dicsőségére, Mária megörvendeztetésére, a lelkük és a lelkek javára teszik. ‘Az Úr, aki eljön, fel fogja fedni a szívetek szándékait és akkor majd minden jó elismerésben fog részesülni.‘
      Az utolsó idők apostolainak a szívében önfeláldozó szeretet van az Égiek és a Földiek iránt! Őket elsősorban nem a nyakkendőjükről, hanem az önzetlen szeretetükről lehet felismerni. Ők megtanulnak elsőként, midenkit elvárások nélkül, konkrétan szeretni. Ők, Jézust szeretik mindenkiben, még az ellenségben is. Gondolkozzatok el Jézus Szavain: ‘senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!‘
      Az utolsó idők apostolai az életszentségre törekednek Nekünk felajánlott életükkel. Komolyan élik az Égiek kijelentéseit: ‘legyetek szentek, legyetek tökéletesek!‘ Ők tudják azt, csak azok nevelhetnek szenteket, akik maguk is a szentségre törekednek. Ha példás életük miatt őket megdicsérik, szívből azt mondják: Istené a dicsőség, az enyém az öröm! Jelmondatuk, + II. János Pál pápa mottója: Totus Tuus, egészen a Tied vagyok Szűzanyám! Ne felejtsétek el az évi mottót: ‘Isten Akarata, hogy szentek legyetek!‘
      Az utolsó idők apostolai által jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Ők tudják, hogy mindezeket Isten műveli közös kéréseik által! Ők hiszik azt, ‘Isten Ereje ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.‘ Naponta gondoljatok Jézus Szavaira: ‘a hívőket jelek fogják kísérni. Jézus Nevében ördögöt űznek, új nyelven beszélnek (a szeretet nyelvén), ha a betegekre teszik kezüket, azok meggyógyulnak.‘ Elhagyva ezt a mulandó világot ők fényt, virág szőnyeget, maradandó értékeket,… hagynak maguk után.
      Az utolsó idők apostolai állandó készenlétben várják Jézus visszatérését a Földre. Ők, elhiszik azt, amit Jézus mondott: ‘amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?‘ Ők hisznek az Új Égben, az Új Földben, az Új Jeruzsálem eljövetelében, amit a Jelenések Könyvében olvasnak és mindeddig nem valósultak meg. Ők, elhiszik azt, hogy Isten rendkívüli kegyelme által lesz egy olyan paradicsomi korszak a Földön, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál! Ezért köszönnek így: ‘maranatha! Jöjj el Uram Jézus!‘ Jelmondatuk: ‘kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!‘
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária Szívével az egész emberiség megtéréséért engesztelnek. Ők hiszik, hogy ‘az Isten Akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére jusson!‘
      Engesztelő  gyermekeim! Ha minden nap kéréseink szerint törekedtek élni, számíthattok arra, hogy hamarosan a Szentháromság fog megjutalmazni titeket.
      Megáldalak titeket, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljatok!”
      Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM, SEGíTS, HOGY ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTBEN VÁRJAM A FÖLDRE VALÓ DIADALMAS VISSZATÉRÉSEDET! ”
+ II. JÁNOS – PÁL PÁPA ÉLETE, TANíTÁSA ÉS HALÁLA (1920-2005)
      +II. János – Pál pápa Szent Péter apostol 264. utóda volt. Több mint 26 évig volt pápa. 2005 április 2-án, elsőszombaton, este 9,37 órakor tért haza a mennyei Atyához, akitől kaptuk Őt. Kb. 3 millió zarándok volt a temetésén és kb. 2 milliárd ember látta a temetési szertartást a televízióban. 156 ország vezető képviselői voltak a ravatalánál. Egyszerű fakoporsóba és a földbe temették el végrendelete szerint. A fiatalok azt skandálták a temetésén: SANTO SUBITO! Számunkra Ő szent! Vox populi – Vox Dei! A nép szava, Isten szava! Régen így történt a szenttéavatás. ‘Szent az, akinek a jelenlétében megtapasztaljuk a feltámadt Krisztust!‘ Ha egy olajos cserépedényt összetörnek, kiárad az illata! +II. János – Pál pápa „Krisztus jó illata volt”. „Drága dolog az Úr szemében szentjei halála!” Utolsó üzenete: „Legyetek derűsek, mert én az vagyok!”
      +II. János – Pál pápa életútja
      1920 május 18-án született a lengyelországi Wadovicében. Édesapja katonatiszt, édesanyja tanárnő volt. Korán elveszítette a szüleit, testvéreit és ezért érzékeny lett mindenféle szenvedésre. Tízéves kora körül megkapta a Kármelhegyi Miasszonyunk skapuláréját, melyet élete végéig viselt. Krakkóban már fiatal korában tagja lett egy rózsafüzér társulatnak. 1946-ban lett pap, 1958-ban segédpüspök, 1964-ben érsek, 1967-ben bíboros. 1978 október 16-án pápává választották. Jelmondata volt: „Totus Tuus! Egészen a Tied vagyok, és mindenem a Tiéd Szűzanyám!”
1981 május 13-án, a Szent Péter téren Ali Agca, török terrorista merényletet követett el ellene. Emiatt kilencszer kellett megműtsék! A pápa meglátogatta Ali Agcát a börtönben és megbocsátott neki. A Pápa meggyőződése volt, hogy Szűz Mária védte meg a gyilkos golyótól. A Pápa 1982 májusában elzarándokolt Fatimába, a golyót a Szűzanya koronájába tetette és megköszönte a gyógyulását. 1984-ben Mária mennybevitelének az ünnepén (aug.15) felajánlotta az egész emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által a Szentháromságnak. 1987 március 25-én adta ki „A Megváltó Anyja” kezdetű enciklikát, amellyel meghírdette Mária-évét.
A keresztények egységéért nagyon sokat tett. Hídépítő volt a zsidók, az ortodoxok, a protestánsok és a világvallások felé. Létrehozta az imatalálkozót Assisiben, a nem keresztény világvallások képviselőivel, ahol mindenki a saját hite és hagyománya szerint fohászkodott. Ezek, akkor érthetetlen dolgok voltak a Katolikus Egyházban.
1999-től tolókocsiba került, a Parkinson kór elhatalmasodott rajta. 2000-re készülve a Szentháromság Személyeit ismertette és szerettette meg az emberiséggel. A Pápa azzal is kifejezte háláját a fatimai Szűzanyának, hogy 2001 május 13-án Neki ajándékozta a gyürüjét. 2005-ben légzési zavarai voltak és gégemetszést végeztek rajta. Ekkor írta le: „elvágták a nyakamat, mint egy báránynak!” Ettől kezdve nem tudott beszélni! Példát adott a szenvedés elfogadásában és felajánlásában is. Halála előtt magas láza volt, veséi felmondták a szolgálatot. 2005 Húsvétvasárnapján adta a lélekben vele együtt szenvedő keresztényekre az utolsó áldását!
      Ezeken kívül még mit tanított és tett az egész emberiségért +II. János Pál pápa?
  • Elválasztó falakat bontott le vallások, nemzetek, országok, világrészek között, és összekötő hídakat épített következetes áldozatosságával. 130 apostoli úton volt János apostol szeretetével és Pál apostol missziós lelkületével! (27- szer kerülte meg a Földet).
  • Missziós útjai során a hitben megerősítette a kicsiket és a nagyokat, a szegényeket és a gazdagokat egyaránt!
  • Mint igazi próféta megjövendölte a kommunizmus bukását és imájával, szenvedésével, egész felajánlott életével elősegítette azt.
  • Állandó kulcsszava volt az igehírdetésében: a Remény! „Ne féljetek senkitől és semmitől, ha Isten és a Szűzanya mellett döntöttetek!”
  • 1300 boldoggá és 500 szentté avatást végzett!
  • Hamvazószerdán, a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen bűnvallást tett és bűnbánatot tartott azokért a bűnökért, amelyeket a Katolikus Egyház követett el vallások, nemzetek, egyének,… ellen!
  • A Colosseumban felhívta a figyelmet Istentisztelet keretében a vértanúkra, akikről megfeledkeztek! Utalt a kommunizmus áldozataira, akiknek volt bátorságuk szembenézni a hazugsággal.
  • Felszólalt a rasszizmus, sovinizmus, antiszemitizmus,… ellen. Kölcsönös kiengesztelődésre, a béke megteremtésére buzdított minden útján.
  • Mi is hálásak vagyunk +II. János Pál pápának azért, hogy kiimádkozta az „egység karizmáját”, a Szentháromság zarándokhelyet, az engesztelő közösségünket és az én ide helyezésemet Krasznára és Nagyfaluba!
+II. János – Pál pápa az utolsó idők karizmatikus prófétája és hierarhikus apostola volt! Ezek miatt gyermeki tiszteletünket és mély főhajtásunkat jogosan megérdemli! Mai üzenete:”Éljetek úgy, hogy szeretetteljes jelenlétetekben minél többen megtapasztalják a Fetámadt Krisztust!”
Előretekintés 2010 májusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minden nehézségünket, szenvedésünket el tudjuk fogadni és fel tudjuk ajánlani a szenvedők megtéréséért!
Konkrét feladatunk lesz: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III.kötetét fogjuk újra olvasni  és terjeszteni!!!
      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)