2010. november 30., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az igaz látnokok üldözése…

2010. november 29. hétfő, 12:48
Leányom, írd le a következőket azért, mert figyelmeztetned kell a világot arra az üldöztetésre és az elkövetkezendő büntetésre, amely az Én kiválasztott lelkeimre vár, akiknek az a küldetésük a világban, hogy közöljék az igazságot, hogy megmenthessék a lelkeket még a második eljövetelem előtt.
Észre fogjátok venni, hogy az általam kiválasztott látnokokat és prófétákat ugyanúgy el fogják utasítani, mint a hamis prófétát. Ezek az Én nemes lelkeim, akiket az egyszerű hűségükért választottam ki, és akik Velem együtt szenvedik el azt az elutasítást, amit Én is elszenvedtem az emberiség kezei által.
Azok az igaz próféták, akik Bennem, Velem és Miattam szenvednek. Ők azok a lelkek, akiket Miattam meg fognak kínozni, meg fognak vetni és elítélnek. Ők tehát el lesznek utasítva saját Egyházam által, de nem minden felszentelt szolgám által. Hűséges követőim is, akik a tanításaimat pontosan követik, engednek az elutasítás csábításának, míg idővel lassan derengeni kezd előttük az igazság.
Az idők kezdete óta, Isteni Irgalmasságomon túl, prófétákat küldök a világba, hogy minden tanításomra emlékeztessenek benneteket, de eleinte csak nagyon kevésnek hittek. Sokat közülük kigúnyoltak, s úgy néztek rájuk, mint akiknek nagyon eleven a fantáziájuk, depressziótól szenvednek, vagy egyszerűen, mint becsapottakat elítélték őket. A legtöbb próféta maga is megrendült, amikor megtapasztalhatta az első isteni találkozást. Sokan közülük egy ideig maguk is kételkedtek ezekben a misztikus élményekben, mielőtt elfogadták volna ezek valódiságát.
Ők előbb átgondolták azt, hogy elmondhatják – e valakinek ezeket az élményeket. Időbe telt, amíg el tudták fogadni.
Mindazok az általam kiválasztott lelkek, akik – míg elfogadták a meghívattatásukat – vonakodtak megmutatni az üzeneteimet vagy utasításaimat felszentelt szolgáimnak, beleértve az apácákat, papokat, püspököket és bíborosokat is. Ők, ezeket az embereket tiszteletben tartották, és tudták a szívükben, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket feltennének nekik, nagyon nehéz lenne megtárgyalni velük.
Sokan, az elhívatottak közül nem fedték fel az üzeneteket, hanem az imát és a szenvedéseiket használták fel arra, hogy teljesítsék kötelességeiket Velem szemben.
Másoknak, akik – Áldott Édesanyám és az Én utasításaim követve – kinyilatkozták az üzeneteket, nem hittek. Ezeket, csak azon Isteni megnyilvánulások (csodák) által hitték el, amelyek idővel nyilvánvalóvá váltak.
Sürgősen felkérem minden követőmet, hogy hallgasson a szívére. Figyeljetek az üzenetekre, amelyeket drága látnokaim juttatnak el hozzátok. Ezek az üzenetek tiszta szeretetből adattak nektek, hogy segítsenek és vezessenek benneteket és lelkeket mentsenek. Ez a céljuk. Ha úgy döntötök, hogy ezek nem Isteni eredetűek, imádkozzatok a vezetésért. Ha úgy döntötök, hogy mégis azok, akkor imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a látnokaimért, hogy hallgassanak rájuk.
Most engedjétek meg, hogy figyelmeztesselek benneteket azokra a jelekre, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy az Én nevemben, igaz látnokaimat üldözni fogják. A gonosz követői, látván világosságukat, nemcsak egyszerűen célba veszik őket, hanem olyan rosszindulatúak lesznek velük szemben, hogy ez még a lélegzetüket is elállítja. Nemcsak gúnyolódás által kínozzák őket, hanem nagyon hosszasan lejáratják őket. És mindezt az Én nevemben teszik. Az a fájdalom, amelyet tanítványaimnak kell elszenvedniük, semmiségnek számít ahhoz a fájdalomhoz képest, amit ezzel Nekem okoznak.
Az utolsó időkben szenvedéseim újra elérték azt a szintet, mint akkor, amikor szenvedtem és a bűneitekért meghaltam, mert most újra átélem azt a rettenetes kínzást.  Az összes bűnért. Minden gyermekemért beleértve azokat is, akik Engem és a látnokaimat kínozzák. Beleértve azokat a gyilkosokat, azokat az embereket, akik nyilvánosan megtagadnak Engem, és ezzel még dicsekednek is, és büszkék mindazokra a rettenetes gonoszságokra, amik most a világban láthatóak.
Kérlek, hallgassatok látnokaimra. Érezni fogjátok a szívetekben, amikor az igazságot halljátok. Kérlek, ne essetek azok csapdájába, akik Anyám látnokait üldözték, közöttük Szt. Bernadettet, vagy a kis fatimai gyermekeket. Nagy tiszteletlenséggel bántak velük, különösen felszentelt szolgáim. Ők azok (a látnokok), akiket a legtöbb bántás ér, amikor Isteni kinyilatkoztatásaim az emberiségnek adatnak, szeretetemen túl. A Szívem még jobban fáj, amikor nem hisznek a természetfeletti Istenségben, és még akkor sem, ha mindezt megmutatják nekik.
Kérlek, imádkozz a látnokaimért, különösen azokért a látnokaimért, akiknek az üzeneteit nem lehet elutasítani, a bennük megmutatkozó szeretet, és a figyelmeztetések miatt, amelyet tartalmaznak. Mert ők az Én igaz látnokaim. Fel fogjátok ismerni őket azokról a sértésekről, rágalmazásokról, gyötrelmekről és gyalázásokról, amelyeket gyermekeim kezei által kapnak.
Amikor látjátok azokat a gyalázásokat, amit el kell viselniük, és a hazugságokat, amelyeket olyan lealacsonyító módon terjesztenek róluk, akkor fel kell majd tennetek magatoknak a kérdést: Ha ezt a személyt idáig kínozták és nem hittek neki, akkor miért szidalmazzák őt továbbra is ilyen durván? Aztán meg fogjátok kapni rá a feleletet. Imádkozzatok a Szentlélekhez a vezetésért, hogy igaz prófétáimat és látnokaimat meg tudjátok különböztetni azoktól, akik becsapnak benneteket.
Szeretett Megmentőtök, Jézus Krisztus

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. november 29.

2010. november 29.

Ketten ültünk a szobában Gabival, beszélgettünk.

Hatalmas, fényes angyalok töltötték meg a szobát. Egyikük különösen ragyogó, bíbor köntösben jelent meg. (Olyanban, mint az Úr Jézus palástja.)

Mély tisztelettel, szeretetet sugározva érkeztek. A köszöntés után csak álltak méltósággal és vártak; azt mondták: "Vendéget várunk."

Azt éreztem, hogy a Vendég nem lehet más, mint az Úr Jézus...

Megkértem, hogy a "Vendég" érkezéséig ismertessék jövetelük célját:
"Mit szeretnétek nekünk mondani?"

Gabi fordított, a válasz az Angyali Hírnök szájából így hangzott:

"Figyeljetek! Figyeljetek! Figyeljetek!

Elmondjuk a Hírnököknek, a földi embereknek és a Fény Gyermekeinek:

Figyeljetek a Szóra, a Szóra a szívben!

Nagyon kevés, ami elválasztja a két valóságot egymástól!

Mindenkit szólítunk! Figyeljetek! Téren és időn át minden Testvérünkhöz szólunk! Figyeljetek, Fény Gyermekei, Fény Küldöttei, Fény Szolgálói!

Az Atyai Szóra figyeljetek, mely elhangzott.

Hírnökök járják be a világot most, és szólítják Urunk Gyermekeit, átadják az üzenetet:

"Jöjjetek, jöjjetek, jöjjetek gyermekeim, lépjetek Hozzám közelebb!

Halld meg Akaratom, te világ!

Rám figyeljetek! Ha bármi történik is a világban, csak az Én utasításaimat kövessétek!

Angyalaim vezetésére legyetek éberek!

Mindenki másképp fogja érteni a Szót, de elvezérellek egymáshoz benneteket. Rakjátok össze, amit kaptok, csak így értitek meg Akaratomat!

Öröm legyen a lelketekben, szerető ölelésem már közel van!

Áldott Gyermekeim! Bátorsággal cselekedjetek! Érteni fogjátok, hogy mit kell tennetek!..."

Itt megjelent az angyalok között az Úr Jézus. (A "közlés" azonban abbamaradt, és egy felkészülési időszak után a folytatást már én írom 2010-12-04-én, szombaton, kevéssel az Irgalmasság órája előtt.)

Aquinói Szent Tamás 5 istenérve

1. VáltozásTapasztalati tény, hogy a világban változás van. Azonban változtatni annyit jelent, mint átvinni valamit potentiából actusba, de ezt csak actusban lévő lény teheti meg, viszont nem lehet valami ugyanabban az időben,ugyanabból a szempontból actusban is, és potentiában is, ezért lehetetlen, hogy valami önmagát változtassa.Tehát mindazt, ami változik, szükségszerűen más változtatja és ez utóbbit ismét más lény. Azonban itt nem leheta végtelenségig menni, mert akkor nem lenne első változtató, ami azt jelentené, hogy semmi más változtató semlehetne, és ezért nem lennének változtatottak sem. Ezért szükségszerű egy olyan első változtató léte, amit semminem változtat. Ezt nevezzük Istennek.
2. Létesítő ok Tapasztalati tény, hogy a világban létesítő okok vannak. Azonban lehetetlen, hogy valami önmaga létesítő okalegyen, hiszen így előbb lenne önmagánál, ami lehetetlen. Viszont a létesítő okok sorában nem mehetünk avégtelenségig, mivel minden közbülső ok egyúttal okozat is, márpedig okozat nincs ok nélkül, tehátszükségszerű egy első létesítő ok léte. Ezt nevezzük Istennek.
3. EsetlegességTapasztalati tény, hogy a világban a dolgok keletkeznek és elpusztulnak, tehát képesek létezni és nem létezni.Lehetetlen azonban, hogy ezek a lények mindig létezzenek, mivel, az ami képes nem létezni, az valamikor nemlétezett. Azonban azt, ami nincs, csak egy létező hívhatja létre, ha viszont minden lény olyan lenne, ami képesnem létezni, akkor valamikor egyetlen lény sem létezett volna, ez viszont azt jelentené, hogy ma sem létezik semmi. Ez nyilvánvaló tévedés. Tehát nem minden lény esetleges, hanem kell lennie szükségszerű lénynek is. Aszükségszerű lény szükségszerűségének vagy más lény az oka, vagy önmaga lényege a magyarázata. Viszontazon lények sorában, melyek szükségszerűségét más lény okozza, nem mehetünk a végtelenségig, amint azt alétesítő okoknál már bizonyítottuk. Tehát léteznie kell lényegénél fogva szükségszerű lénynek, amiszükségszerűségének oka nem más lény, hanem ő az oka más lények szükségszerűségének. Ezt nevezzük Istennek.
4. Léttökéletességi fokozatok Tapasztalati tény, hogy a világban a dolgok különféle fokban jók, igazak, stb. Kell lennie tehát egy legjobb,legigazabb, és ennek következtében leginkább létező lénynek. Azonban az a lény, mely valamely nemben alegnagyobb, oka mindazon lényeknek, melyek ahhoz a nemhez tartoznak. Létezik tehát valami, ami valamennyilény számára a lét, a jó és minden tökéletesség oka. Ezt nevezzük Istennek.
5. CélirányosságTapasztalati tény, hogy a világban egyes értelem nélküli természeti lények célszerűen működnek. Azonban azértelem nélküli lények csak akkor irányulnak célra, ha őket egy értelmes lény a célra irányítja, ahogy anyílvesszőt irányítja az, aki nyilaz. Létezik tehát olyan értelmes lény, aki minden természeti lényt célra irányít.Ezt nevezzük Istennek.

2010. november 28., vasárnap

2010.11.27.

2010.11.27. szombat

Ma délelőtt megetettem az állatokat. Látomásban az Úr Jézus ott állt az egyik helyen és engem figyelt. Az Úr Jézus udvariasan és szeretettel kinyitotta nekem segítségül az állatok egyik ajtaját. A jobb kezét pedig felemelte, mintha meg akarna áldani. Jézus: „Drága gyermekem, jelenlétemmel azt akartam neked mutatni, hogy minden jócselekedetedet és áldozatodat nagy örömmel figyelem, és áldásomat adom állapotbeli kötelességeidre.”
A konyhában söprögettem és egyszer csak azt láttam, kétszer is, hogy a Szűzanya térdelve tartotta nekem a lapátot. Nagyon boldog voltam, eme szép látomásokra. Szűzanya: „Drága gyermekem, mint Égi Édesanyád és lelki vezetőd mindenben segítek neked, még a házi teendőidben is. Nagyon szeretlek, gyermekem! Mindig legyen szemeid előtt az én példám.
Szentmise előtt kicsit szomorú voltam. Odahívtam mellém az Úr Jézust és a Szűzanyát, hogy üljenek mellettem a szentmisén és vigasztaljanak meg engem, mert úgy érzem, szükségem van az Ő szeretetükre. Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya mellettem ült és kezüket rátették a kezemre és erősen megfogták. Majd a Szűzanya azt mondta: „Drága gyermekem, mi melletted vagyunk. Ne légy szomorú!” Utána gondolatban kifejeztem a Mennyei Atyának bűnbánatomat, hálámat és vágyakozásomat a Mennyország után. Látomásban a Mennyei Atya fehér ruhában oda jött hozzám, homlokon csókolt és azt mondta: „Nagyon szeretlek, drága kisleányom!” Kértem az Úr Jézus Irgalmát. Jézus: „Örömmel megbocsátottam neked mindent, gyermekem. Irgalmammal és szeretetemmel pedig átölellek.”
Szentmise elején látomásban középen az Úr Jézus egyik oldalán a Szűzanya, másik oldalán Pio atya jött el hozzánk szentmisére. Olvasmány és Szentlecke alatt is végig jelen voltak köztünk. Evangélium előtt látomásban az Úr Jézus megáldotta Pio atyát, aki mélyen meghajolt előtte. Majd Pio atya odaállt a szószékhez és felolvasta nekünk az evangéliumot. Pio atya: „Drága gyermekem, nagy örömmel olvastam fel nektek az evangéliumot, mely fontos része volt egész életemnek.”
Prédikáció alatt egy kicsi lány ide-oda futott és mászkált szentmise alatt a templomban. Látomásban az Úr Jézus az oltár asztala előtt állva, tárt karokkal várta őt. Odament hozzá ez a kis gyermek és az Úr Jézus szeretettel felvette karjaiba, megsimogatta a fejét és homlokon csókolta. Jézus: „Az ilyen gyermekek láttára hatalmas boldogság tölti el Szent szívemet és Szeretetemet nem tudom magamban tartani. Legyetek ti is gyermeki lelkületűek! Mert az ilyen lelkek láttára örvendezik az egész Mennyország.”
Áldozati liturgia alatt látomásban a Szentlélek állt középen fehér ruhában és szép szárnyakkal hátán. Jobb oldalán az Úr Jézus állt, mellette a Szűzanya, bal oldalán pedig Pio atya állt. Az Úr Jézus és a Szentlélek egyszerre felemelték a kelyhet és az ostyát, és azt mondták: „Mennyei Atyánk, kérünk, fogadd el ezt a kelyhet és ezt az ostyát, hogy áldásoddal megszentelődjön eme táplálék, mely a lelkek üdvére szolgál.” Közben a Szűzanya mindvégig térdelt. Szent vagy… alatt látomásban mindenki (Pio atya, Szentlélek, Jézus, Szűzanya) térdelt és tárt karokkal énekeltek. Közben azt láttam, mintha megnyílt volna a templom teteje és látomásban a Mennyei Atya állt középen fehér ruhában és mögötte angyalok milliói térdeltek. Őáltala… alatt látomásban az Úr Jézus és a Szentlélek újból felemelték a kelyhet és az ostyát, majd a kehely és az ostya felfelé repült egészen a Mennyei Atya kezébe, aki szeretettel megáldotta az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentáldozáskor látomásban Pio atya fehér ruhában, mellette pedig Slavko atya áldoztatott. Pio atyánál egy angyal tartotta a tálcát, Slavko atyánál pedig a Szűzanya tartotta a tálcát nekünk. Slavko atya nagy örömmel adta nekem az Úr Jézus Szent Testét, majd homlokomra egy keresztet rajzolt. Közben a Szűzanya is nagy örömmel mosolygott rám. Slavko atya: „Drága gyermekem, légy boldog, mert a Szűzanya jelenlétében áldozhattál.”
Szentmise végén látomásban mindenki (Jézus, Szűzanya, Szentlélek, Pio atya, Slavko atya) megáldottak bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Majd megfordultak és mélyen meghajoltak az oltár előtt. Utána a Mennyei Atyát láttam szép és nagy fehér ruhában tárt karokkal állt előttünk és mindenki eltűnt a fehér ruhájában. Jézus: „Drága gyermekem! Mennyei Atyám képviseli az egész Mennyországot, ezért tértünk be ruhája hajlékába.”
        A biciklit tolva sétáltam hazafelé. Látomásban az Úr Jézus mellettem sétált és egyszer megkérdezte tőlem: „Drága gyermekem, boldog vagy? Azt feleltem neki, hogy, igen. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép látomásokat és beszélgetéseket ajándékozol nekem.
        Megkérdeztem az Úr Jézust, hogy megengedi-e, hogy az egyik hétvégén elmehessek egy moziba. Jézus: „Drága gyermekem! Igen, megengedem, hogy elmehess a moziba. Bárhol is   légy, én mindig ott leszek melletted.”

2010. november 27., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Globális terv a világnépesség csökkentésére és a világ vezetőinek megbuktatására

2010. november 26. péntek, 3.00

Szeretett leányom, egy lelki vezető által, rövidesen vezetésben lesz részed.
De ne felejtsd el azt,  hogy sokan lesznek a meghívottak sorában,  de kevesen lesznek az elfogadottak. Nem tudok beavatkozni szabad akaratotokba,  amely nem más,  mint ajándék számotokra. Most nagyon fontos,  hogy ez a sürgős feladat teljesítve legyen, azért,  hogy gyermekeim mindezt meghallhassák, és hogy megmeneküljenek.
A jelek
Most ne hibázz,  mert a változások már folyamatban vannak és rövidesen annyi előjel fogja ezt bebizonyítani,  hogy kevesen lesznek azok,  akik ezt majd nem veszik észre. Ezek azok a jelek, amelyekről ebben az üzenetben beszélek, és amelyekről szeretett Anyám, Európa szerte a  jelenések során hívja fel az emberek figyelmét. Sok ember, aki megnyitja szívét és felszabadítja fogságba tartott lelkét,  meg fogja érteni,  hogy ezek égi közlemények. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot,  amikor a Nap által előidézett csodajelet fogják látni.
Ignoráld mindazoknak az embereknek csúfolódásait,  gyűlölködéseit és megvetéseit,  amelyeket ennek az írásnak az olvasása vált ki belőlük. Ugyanez történt Apostolaimmal is,  amikor a Szentlélek adománya által munkálkodtak. Leányom,  te is megkaptad ezt az ajándékot.  Sohase utasítsd azt vissza és ne kételkedj benne. Ez a valóság,  és ezt most már te is tudod. Kétségeid végre, csökkenni kezdenek.
Mint ahogyan azt már mondtam neked,  segítséget küldök számodra. Most már kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövőről továbbra is tájékoztatni foglak,  amelyet fel kell tárnod mindenki előtt,  beleértve a hitetleneket is. Mi lesz, ha eleinte nem hisznek? Amikor az események egyre jobban kibontakoznak,  nem lesz más választásuk,  csak az,  hogy elhiggyék az Igazságot.
Terv egy háború szervezésére
A világhatalmak által, egy rosszindulatú terv van már készülőben, egy háború kitöréséhez,  amelynek az a célja, hogy megtizedelje a világnépességét. Imádkozzatok, imádkozzatok, erre most nagy szükség van, azért,  hogy minél kisebb legyen az az okozott kár,  amelyet ezek a rosszindulatú emberek el akarnak követni. Ostoba módon függnek a csalótól, ezért sátáni erővel rendelkeznek, és arra vannak elhatározva,  hogy feladatukat mindenáron teljesítsék.
Terv Benedek pápa megdöntésére
Tervek vannak arra is készülőben,  hogy  hogyan vegyék át a hatalmat az Egyházak, a különböző vallási felekezetek és a Vatikán fölött is. Az Én szeretett Benedek pápám, azokkal van körülvéve,  akik a megdöntését tervezik.
A világ különböző államfőinek megdöntésére is tervek vannak, olyan vezetőkről van szó, akiket szintén saját embereik akarnak megdönteni.
Ébredjetek fel gyermekeim és harcoljatok. Ez egy valódi háború,  teljesen más, mint az  eddigi háborúk voltak,  amelyeket már a Földön megéltettek. Ez nem más, mint  egy ellenetek irányított háború,  minden egyes gyermekem ellen. Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy nem láthatjátok az ellenséget,  mert ők gyáva szívűek,  nincs bátorságuk arra,  hogy megmutassák  magukat.
Titkos találkozók
Eltelve önmaguktól, saját köreikben titokban találkozgatnak és megtalálhatóak az élet minden területén. Nemcsak kormányaitok székházainak folyosóin találjátok meg őket,  hanem a törvényszéken, a rendőrségen,  a kereskedelemben, a tanügyben és a hadseregnél is.
Ne hagyjátok,  hogy majd ezek az emberek írják elő nektek azt,  hogy hogyan kell imádkoznotok.  Figyeljétek majd meg,  hogy hogyan próbálják igazgatni életeteket,  ezért már most kezdjetek felkészülni az előtettek álló dolgokra.
Figyelmeztetés a globális oltások ellen
Mindenekelőtt arra kérlek titeket,  hogy imacsoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok azokért az emberekért,  akik a  sátán lelkes követői. Az ima segíteni fog egyes katasztrófák elhárításában. Óvakodjatok attól az iszonyatos dologtól, amelyet oltások által akarnak nektek okozni. Ne bízzatok abban,  amikor veletek együttérezve, hirtelen globális oltási kezdeményezést indítanak. Legyetek éberek. Megegyezés alapján, országról – országra annyi embert akarnak uralni,  amennyi csak lehetséges. Ne féljetek,  mert meg fogom védeni mindazokat a híveimet,  akik Hozzám imádkoznak. Imádkozzatok azokért a bátor lelkekért is,  akik elhatározták azt,  hogy terjesztik az Igazságot. Sokat közülük kinevetnek,  pedig ők nagyrészt csak az Igazságról beszélnek.
Az élelmiszerek elraktározása
Ne bízzatok az élelmiszerszolgáltatókban. Már most készüljetek fel a jövőre.  Saját felelősségetekre kezdjétek el az élelmiszerek és a vetőmagok gyűjtését. Úgy raktározzátok el azokat,  mintha egy háború következne. Mindazok, akik ezt megteszik, helyesen cselekednek. Lelketeket az ima és az ájtatosság fogja megerősíteni és meg fog védeni titeket attól,  hogy  ezeknek a rosszindulatú embereknek az útjaira térjetek. Sohase hagyjátok jóvá,  hogy ők uralkodjanak a ti véleményeitek és meggyőződéseitek fölött,  mert ők az olyan törvények behozását fogják követelni, amelyek a családok széthullására vezetnek. Arra fognak törekedni, hogy szétválasszák a családokat,  azáltal hogy az embereket a vallásra, a szexuális és a vallási szabadságra fogják bátorítani.
A világ egyes vezetőinek megöletése
A világ nemzetei között gyűlöletet fognak szítani,  vezetőket fognak megölni és azáltal, hogy az embereket diktatúra alá akarják vetni,  elveszik szabadságukat is.
Isten haragja nemsokára érezhető lesz, mert Ő már ezeknek az embereknek a gonoszságait nem fogja sokáig eltűrni, hacsak ezek az emberek hátat nem fordítanak a sátán befolyása alatt álló szervezeteknek. Imádkozzatok érettük.
Legyetek elővigyázatosak abban,  hogy kire szavaztok a választások idején. Amikor beszélnek, figyeljetek jól oda szavaikra. Azokra hallgassatok,  akik megpróbálnak figyelmeztetni benneteket. Arra hívom fel sürgősen figyelmeteket,  hogy azokért imádkozzatok,  akik nem így cselekednek,  hogy ők is megtérhessenek, és hogy megmenekülhessenek.
Nemsokára elkezdődik a beteljesedése ezeknek az eseményeknek,  amelyekről most beszéltem nektek. Szorosan tartsatok össze,  saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben,  próbáljátok saját részetekre a zöldségféléket és a túléléshez szükséges dolgokat megtermelni. Ez egy ellenetek irányított háború,  de egyáltalán nem annak fog tűnni. Mégis legyetek éberek.
Az Egyházakat betiltják
Ti, gyermekeim  akik bátorságaitokat összegyűjtitek és az Egyházhoz visszatértek,  sohase féljetek imádkozni és hiteteket nyíltan kimutatni. Sokan közületek, akik most Egyházamat természetes dolognak tartják,  nem fogják majd ezt tenni. Előttük csak akkor fog az Igazság megvilágosodni,  amikor elveszik tőlük azt a valódi ajándékot, ami megengedte nekik,  hogy hitüket nyilvánosan élhessék. Ez dühössé fog tenni benneteket.
Leányom, mondd meg híveimnek,  hogy ne essenek pánikba. Megmentem mindazokat,  akik követnek Engem,  a felhőkbe emelem fel őket,  hogy ott várakozzanak az új Paradicsomra. A Földön ők  fogják élvezni az új Paradicsomot és ebben az új Örök Életben újra egyesülni fognak meghalt családtagjaikkal. Most nekik erősnek kell maradniuk, imádkozniuk kell, és szeretettel kell legyenek egymás iránt. Imádkozzatok,  imádkozzatok, imádkozzatok, legfőképpen azokért az elveszett és megtévesztett lelkekért,  akiknek semmi fogalmuk sincs arról,  hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövőre nézve,  az elkövetkezendő életükre.
A langyos lelkekről
Imádkozzatok a langyos lelkű gyermekeimért is. Nekik mielőbb vissza kell Hozzám térniük. Gyermekeim,  egymás iránti szeretetetek által, az Igazságot szem előtt tartva,  ne késlekedjetek figyelmeztetni őket. Legyetek példakép számukra, ezáltal mutassátok meg nekik, az ima valódi értelmét, mert így ők sem fognak elveszni.
Maradjatok erősek. Sohase adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Sohasem. Álljatok ki azért,  amiben hisztek. Már most védjétek családjaitokat. Térjetek vissza Hozzám.  Mindennap imádkozzátok az Irgalmasság rózsafüzérét.
Világ keresztényei, imádkozzátok a rózsafüzér!  Engedjétek,  hogy Anyám közbenjárjon értetek,  és hogy segítségével visszatérhessetek Hozzám.
Gyermekeim, sírok mindannyiatokért és most nagy szükségem van híveimre,  hogy a gonosz ellen, most összeszedjük és egyesítsük erőnket. Erre az ima, a válasz.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus


A Jelenések Könyve

2010. november 26. péntek, 00.00

Harcolni fogok közületek minden egyes emberért
Szemeim előtt ti mind egyformák vagytok lehettek gyermekek, tinédzserek, fiatal felnőttek,  középkorúak,  öregek, Én  közelebb hozlak Szívemhez benneteket, és a végsőkig fogok harcolni értettek. Ti vagytok az én drága és szeretett családom,  amelynek mindenki tagja közületek. Senki sincs kizárva,  még azok sem,  akik nem fogadják el létezésemet. Még azokat is szeretem, akik engem utálnak. Szeretetem szenvedélyes,  ami fölülmúlja képzeleteteket és én mindent meg fogok tenni,  ami csak hatalmamban áll,  hogy visszatereljelek benneteket nyájamhoz. Nem fogom olyan könnyen lelkeiteket feladni.
Kérlek benneteket forduljatok Hozzám
Mindegy,  hogy mennyi kétség van bennetek,  kérlek forduljatok Hozzám és hagyjátok,  hogy  megtöltsem szíveteket Isteni szeretetemmel.  Egyedül csak a szeretet megízlelése fog benneteket segíteni abban,  hogy felkészülhessetek arra az örök életre,  amelyet Velem,  az Örök Atyával és testvéreitekkel fogtok élni. Ez a ti örökségetek, a jogos örökségetek.
Ne szalasszátok el ezt az alkalmat,  amely megmentésetekre szolgál. Választanotok kell,  vagy a Mennyei Paradicsom,   vagy a pokol mélye. A Földön,  elkövetett bűneitek miatt a Pokolba csábít benneteket a sátán.
Itt az ideje,  hogy kinyissátok szemeiteket. Gondoljatok arra,  hogy a halál bármikor,  bármelyik nap bekövetkezhet,  akkor,  amikor a legkevésbé számítotok rá.
Ezáltal az üzenet által,  kérlek benneteket,  hogy még az ítélet előtt ismerjétek fel az igazságot. Gondoljatok mindig arra,  hogy Én szeretlek benneteket,  attól függetlenül, hogy milyen nagyok voltak vétkeitek. Még az utolsó leheletetekkor is megbocsátok nektek, ha Hozzám fordultok és szívetek mélyéből bocsánatot kértek.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus

A hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

2010. november 26. péntek, 00.00
Szeretett Leányom,  a Szentháromság egyesül és eggyé válik veled,  hogy az Isteni Igazságot a világ minden lelke számára sürgősen továbbítani tudjad.
Leányom, most velem együtt egyesülve a szíved mélyén te is érzed a fájdalmat és a szenvedést az emberiség iránt. Elveszett hitük és jövőjükért érzett aggodalmad miatt,  mély szomorúságot érzel és félelem tölt el most téged.
Hűséges híveim most  az egész világon, egyesülnek a szeretet köteléke által,  hogy a lelkekért harcoljanak és megmentsék őket az örök kárhozattól. Akik engem követnek, minden nemzetből,  ők a világosság gyermekei.
Rögtön felismerik egymást függetlenül a fajtól,  a bőrszínétől és vallási felekezettől. Ők a szeretet hadserege, az Én vezetésem alatt állnak, és az a feladatuk,  hogy a történelem jelenlegi időszakaszában erősítsék az emberek hitét.
Jelenlétem még sohasem volt ennyire nyilvánvaló híveim szívében,  mint most. Ők is érzik azt a fájdalmat,  amit én érzek,  amikor azt a szívszaggató romlottságot látom,  amelyet az emberek kisugároznak magukból,  még azok is, akiket ti szeretetreméltónak és figyelmesnek találnátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet.
Az egoizmus és a kíméletlenség, olyan szégyenfoltot hagy a környezetetekben élőkkel és a sebezhető emberekkel szemben,  hogy ezt nehéz eltüntetni. A kegyetlenség,  amelyet az ember mindennap elkövet a felebarátjával szemben, és aminek célja az önkielégülés, elérte minden korok magaslatát. Az Örök Atya szemében bűn az a szenvedély,  amellyel az ember a saját szükségleteit kielégíti.
Teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond a tanításomnak a számtalan önigazoló hamis mentegetőzés. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással,  ahogyan szeretnétek,  hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért,  ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi javakhoz jusson.  Az ellenségeiteket is szeressétek, érezzetek együtt velük. Nem könnyű feladat ez a gyermekeim számára, az anyagi bizonyságtalanság miatt. A vagyon, a szépség és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság rettenetesen összezavarja az embereket. Sokan meg vannak győződve arról, hogy ezek természetes emberi tulajdonságok.
A lélektan tudományába már régen beültették azt az elképzelést, hogy az önbizalom minden egyébtől fontosabb, s agymosásszerűen el is hitették az emberekkel, hogy az önbizalmuk érdekében a saját szükségleteiket kell előnyben részesíteniük. Ez a filozófia azonban  a modern kommunikáció korában egyre erősödött. Ha gyermekeim  szinte naponta ezt hallják a televízió, a média,  a mozi, a zene és internet által, akkor fontosnak fogják megítélni.
Figyelmen kívül hagyva a hamis ígéreteket, amelyek ezeket az elképzeléseket jellemzik, gyermekeim hisznek azoknak a  hazugságoknak. (Ezek tetszelgősek,  mert az önkielégülést kínálják,  ezt pedig  nehéz elutasítani).A hazugságot  a csaló – a sátán -  ülteti be szívükbe.
Nem nagyon értik azt sem, miért érzik magukat olyan nyugtalanul, már közvetlenül azután, amikor valakit becsaptak. Nem boldogok azok a gyermekeim,  akik az áhított díjat megnyerték. Mindig többet és többet akarnak ugyanabból,  mert étvágyuk kielégíthetetlen. De hasztalan. Már nem tudják magukat kielégíteni. Az igaz boldogság és a természetes elégedettség érzését nem ismerik, és nem értik miért van bennük ez a lelki üresség.
Ha fölényesen viselkedtek másokkal szemben, akkor önzőek vagytok. Ha a gyengékkel és a sebezhetőkkel szemben önmagatokat részesítitek előnyben,  akkor vétkeztek. Mélyen megbánt engem az,  ha ezeket a személyeket abban  korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha azt a jogot is elveszítek tőlük,  hogy családjaikat táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak szenvedést okoztok, akkor azt velem tettétek. Ti vagytok a hibásak,  ha Szívemet fájdalom éri, amikor csúnya szavakkal illetitek felebarátaitokat.
Újból átélem a Passió fájdalmait, amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bünteti. Amikor testi fájdalmat okoznak nekik, azt én is átélem. Az utolsó megaláztatásnak vagytok  részesei, ha gyilkoltok,  ezzel a tettel újra keresztre szegeztek Engem.
Gyermekeim,  vegyétek tudomásul,  hogy a bűn a pokolba vezet. Ettől  azok a híveim ijednek meg, akik úgy néznek fel rám, mint az Igazságos Bíróra. Határtalan  irgalmasságom  ígérete, még mindig biztosított,  és azok között osztom szét, akik bűneiket megbánják. De hogyan is menthetném meg mindazokat,  akik nem akarják beismerni összekuszált életük hibáit?
Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. Sok gyermekemnek nehezére esik, hogy felismerje Isten országát,  mert a félrevezetésnek nagy a vonzóereje. Sokan lesznek,  akik Isten tanításait nem fogják megismerni sem a próféták,  sem a Szentírás által. Egyszerűen azért,  mert azokat meg sem akarják ismerni. Mások pedig, vonakodni fognak attól, hogy meghallgassák  mindazt, amit most a próféták,  vagy látnokok a világon közzé tesznek. Ez arra fogja ösztönözni híveimet,  hogy másokért imádkozzanak. Különösen az imádkozókra van most nagy szükség! Az Isteni Irgalmasság imája,  amelyet Én szeretett Fausztina nővérnek adtam, nagyon erőteljes ima  és sokak megtérésére fog szolgálni.
Arra kérlek benneteket gyermekeim,  hogy alkossatok imacsoportokat és továbbra is imádkozzatok elveszett gyermekeimért, a ti testvéreitekért és tanácsaitok által álljatok rendelkezésükre.
A saját és a legszentebb Szentháromság nevében sürgetem szeretett gyermekeimet,  hogy egymással összefogva, egyesítsék erejüket az Én Szívemmel és segítsenek nekem a lelkek megmentésében. Oly nagyon szeretem őket,  hogy irántuk való félelmemben szomorú és keserű könnyeket sírok.  Nem akarom elveszíteni őket.
Ti,  akik a világosság hívei vagytok,  segítsetek Nekem,  hogy családommal újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket,  hogy egykor ők is megláthassák az igaz Paradicsomot, amelyre annyira vágynak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk és hallgassátok meg őket. Legyetek irgalmasak hozzájuk,  még akkor is,  ha ők mindent a szemetekre vetnek. Legyetek türelmesek. De mindenekelőtt  hagyjátok,  hogy rajtatok keresztül érezzék meg szeretetemet. Nehezükre fog esni nekik,  hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak veletek.
Imáitok által megmenthetitek lelkeiket.
Köszöntöm az Én drága híveimet. Könnyekre fakaszt Engem szeretetetek és odaadásotok,  amelyet Nekem,  Édesanyámnak,  az ég királynőjének és a Szentháromságnak tanúsítotok. Már most örömet vált ki az ég angyalaiból és Szentjeiből az, ahogyan erre az elhívatásra reagálni fogtok. Menjetek  és munkálkodjatok most az Örök Atya nevében. Hozzátok vissza nyájamat.
A ti odaadással tele Megváltótok,
Jézus Krisztus


Kőszegi és soproni testvéreimnek...

Testvéreim amikor hazafelé jöttem, láttam egy szép helyet Jézus Krisztus Urunk Dicsőséges fénykeresztjének, mint tudjátok az egyiket a környékben az Írottkőnél lévő kilátó előtti mezőre lehetne, viszont a másikat a Jézus Szíve plébániatemplomtól a Kálvária irányában lévő erdő melletti mezőre a Szent Imre templommal szinte nyílirányban. A mindkét mezőn tereprendezést kell tenni, ha belevágunk, a legcélszerűbb az lenne ha napelemmel oldhatnánk meg a világítást, viszont jó lenne ha vészként árammal is működnének.
Sopronban a pedig a Szentháromság-szobor mellett valamint a Káptalan-domb tetején, hogy minél többünk láthassa, s a helyes irányutat választhassa. A Szentháromság-szobor mellett tereprendezést kellene végeznünk, ha belevágunk. A Káptalan-dombon pedig felállíthatnánk a Kecske templom melletti temetőben. Mindkét helyen a világítást célszerű lenne napelemekkel megoldani, bár a szobor mellett valószínűleg elég nehéz lesz az engedélyeket megkérni.

2010.11.26.

2010.11.26. péntek
Szentmise előtt, amikor beléptünk a templomba, látomásban az Úr Jézus nagy szeretettel és tárt karokkal várt bennünket a tabernákulum előtt. Jézus: „Drága gyermekeim! Mindig nagy örömmel fogadlak benneteket Atyám házában.”
Evangélium előtt látomásban az Úr Jézus kezében egy szép és nagy könyv volt, melynél azt kérte tőlem, hogy csókoljam meg. Jézus: „Drága gyermekem! Megengedtem neked, hogy megcsókolhatod Evangéliumomat. Mert eljön az az idő, melyben neked kell tanúságot tenni rólam az emberek előtt és nemcsak az evangéliumról, hanem a kegyelemeimről is, mellyel megajándékoztalak téged az életed során.”
Áldozati liturgia alatt látomásban az egész Szentháromság előtt álltunk az oltár asztalánál, és középen a Mennyei Atya tartotta nekünk a szentmisének ezt a részét. Amikor a Mennyei Atya felemelte az ostyát kezében három darab Szent Ostya volt egymás mellett, majd ezt mondta: „Ez a Mi Testünk.” Majd a kelyheket (mert 3 volt) az Úr Jézus és a Szentlélek a Mennyei Atyával együtt felmutatta nekünk, majd a Mennyei Atya ezt mondta: „Ez a Mi Vérünk.” Majd egyszerre felmutatták a Szent Ostyákat és ezt mondta: „Mi Általunk, Mi velünk és Mi Bennünk.”
Jézus: „Drága gyermekem! Ez a látomással Mi a Szentháromság kinyilatkoztattuk neked Isteni egységünket a szentmisében.”
Szent vagy… alatt látomásban egy hosszú fehér lépcsőt láttam, melynek tetején az egész Szentháromság az oltár asztalánál álltak. Mi, akik részt vettünk a Szentmisén az angyalokkal együtt énekeltünk térdelve a Szent vagy… éneket.
Miatyánk alatt látomásban a Mennyei Atya nagyon szép fehéren ragyogó ruhában volt és az egyik lábánál az Úr Jézus térdelt (jobb oldalon) a másik lábánál pedig a Szentlélek térdelt (bal oldalon). És mindannyian együtt imádkoztuk a Miatyánk imáját. Jézus: „Drága gyermekem! Én és Szentlelkem azért térdeltünk Mennyei Atyám lábainál, hogy ezzel is kifejezzük tiszteletünket és imádásunkat előtte. Kövessétek példánkat! Ha örömet akartok szerezni a Mennyei Atyának, akkor otthon, amikor imádkozzátok a Miatyánkot, térdelve és szívből mondjátok el. Higgyétek el, ezzel a cselekedettel is szentté tudtok válni, mert a térdeléssel is kifejezitek alázatotokat Teremtő Atyátok iránt, aki fenn van a Mennyekben, és mindent lát.”
Szentáldozás előtt látomásban a Szűzanya áldoztatott bennünket kék ruhában és fehér fátyollal a fején. Mielőtt elindultam előre láttam, hogy a Szűzanya mosolyogva helyezi nyelvünkre az Úr Jézus Szent Testét. Közben az egyik kezén egy szép piros rózsát láttam. Szűzanya: „Drága gyermekem! A rózsa szimbolizálja az Én lángoló Szent Szívemet irántatok és a tisztaságomat.”
Engesztelés elején látomásban egy szép fehér templomba voltam, melynek padjai is fehérek. A fehér padban, melyben ültem, az egyik végén a Szűzanya térdelt fehér ruhában, a másik oldal végén az Úr Jézus térdelt. És nem messze tőlünk egy szép széken ült előttünk a Mennyei Atya fehér ruhában. Jézus: „Drága gyermekem! Mennyei Atyám boldogan részt vesz engeszteléseteken, és örömmel meghallgatja imáitokat. Gyermekem, mindig gondolj arra, hogy minden Mennyei Atyátok jelenlétében zajlik. Mert Ő mindig köztetek van, legyetek bárhol is. Végtelen Szeretete utolér benneteket.”
Az 5 Szent Seb Rózsafüzér alatt látomásban az Úr Jézust láttam a kereszten. De most nem úgy, mint általában. Mert az Úr Jézus hatalmas volt. Amikor engeszteltük Szent Szív Sebét, jobb karja nem volt felfeszítve a keresztre, szabadon mozgathatta. Egyszer csak azt láttam, hogy mi ketten édesanyámmal kicsi emberként térdeltünk drága Jézusom hatalmas tenyerén. Mosolygott ránk, majd tenyerével közel vitt minket Szent Szívéhez minthogyha el akarna rejteni bennünket Szent Szív Sebébe. Ez az egész látomás nagyon szép volt. Jézus: „Drága gyermekem! Megmutattam neked hatalmas isteni lényemet és ráébresztettelek, hogy oly kicsik vagytok tenyeremen, mint egy porszem. Gyermekeim, engesztelésetekkel Szent Szívembe zárlak benneteket.”
Az egyik imánál látomásban újból a Mennyország kapuja előtt álltam. A kapu kinyílt és középen a Mennyei Atya állt fehér ruhában és azt mondta: „Drága gyermekem! Ha be akarsz kerülni a Mennyek Országába bizonyítsd be nekem hűségeddel és szereteteddel, hogy megérdemled azt, hogy az én Atyai Házamban lakhatsz!”
Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya fehér ruhában és kézen fogva odajöttek hozzánk. Majd mosolyogva mindketten egy kis fénykeresztet raktak a Szívünkbe. Jézus: „Drága gyermekem! Ezek a kis fénykeresztek mennyei fényből vannak, melyek segítenek benneteket az Irántunk való hűségetekben és állhatatos imáitokban.”
Ave Mária éneknél látomásban a Szűzanya oda állt közénk és körben állva megfogtuk egymás kezét és úgy énekeltünk. Közben a Szűzanya nagy örömmel és mosollyal hallgatta énekünket. Nagyon kedves esemény történt velünk. Miután befejeztük az engesztelést, elindultunk, hogy hazamehessünk. De nem tudtunk, mert minden kapu be volt zárva. Míg nem jött meg a plébánosunk, visszamentünk a templomba és csak mosolyogva ültünk az Úr Jézus előtt és tovább imádkoztunk. Jézus: „Drága gyermekem! Nagy örömet okoztatok nekem, hogy visszajöttetek házamba. Gyermekem, most nem láthattad, de nagy szeretetemben átöleltelek benneteket.”

2010. november 26., péntek

Imalánc a gyermekekért!

Ismételt felhívást közlünk a gyermekbántalmazással és gyermekek védelmével kapcsolatos imaláncra, melyet Török Zoltán és felesége Gáspár Zsuzsa indított el ez év elején a hazánkban nevelőszülőknél élő kitoloncolással fenyegetett árvákért, akiket határon túli magyar anyák szültek Magyarországon. Az akkori tiltakozás és ima hatására leállították a kitoloncolást, most pedig kiderült, hogy jogilag sem tehették volna ezt meg. Tovább folytatódik az imahadjárat a világban élő hányattatott sorsú gyermekekért.
Rengeteg féle – fajta mozgalom és irányzat van a világban. Ezeket a legkülönbözőbb célokért küzdő szervezetek, alapítványok testesítik meg a mindennapokban. Talán a legnépszerűbbek között találjuk a környezetvédő, állatvédő mozgalmakat, s valóban szép az a sok lelkes aktivista és szerveződés, melyek a Földünk jövőjét hivatott megóvni. Kell is, hogy az emberiség erőteljesebben elmozduljon ebbe az irányba. Ellenkező esetben nagy bajba kerülünk mindannyian. És csak remélhetjük, hogy még nem késő. Könyvek, folyóiratok, kábeltelevíziós csatornák és weblapok sokaságának segítségével jut el otthonunkba ezen ügy fontossága. Így mindig képben vagyunk, hogy hol mi történik ezen a területen. Az állatvédők tevékenysége nélkül is bizonyára nagyon sok állat borzasztó körülmények közt tengetné életét. Nagyon sokat tesznek az állatok jogaiért, és ez nagyon helyes. Mégis, engedd meg kedves Testvérem, hogy ajánljak egy másik területet, mely nagyon jó lenne, ha legalább ilyen népszerűségnek örvendene. Ez pedig nem más, mint a gyermekvédelem.
Tudom én, hogy vannak gyermekvédelmi törvények, léteznek hivatalos szervezetek, amelyeknek a veszélyeztetett gyermekek védelme a fő feladatuk. Arról is meg vagyok győződve, hogy ezek a szervek minden tőlük telhetőt megtesznek.
Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy túl sok gyermek van bajban, és az előbb említett hivatalos szervek – erőforrások híján - nem mindig tudják hatékonyan védelmezni a legkiszolgáltatottabbak érdekét.
Néhány tárgyszerű adat, a fenti állítás illusztrálására:
- 1,2 millió gyermeket adnak el évente, de ez csak hozzávetőleges azokhoz a milliókhoz képest, akiket rabságban tartanak az emberkereskedők.
- Becslések szerint 280 millió rabszolga van a világon, ennek a fele gyermek.
- Majdnem 16 ezer gyermek hal meg naponta az éhség következtében – minden ötödik percben meghal egy gyermek.
- 2006-ban megközelítőleg 9,7 millió gyermek halt meg az ötödik születésnapja előtt.
- A prostituáltak 66 százalékát gyerekkorában szexuálisan zaklatták.
- A szexuális zaklatások áldozatainak 94 százaléka tizenkét év alatti volt, amikor először erőszakoskodtak vele.
- Thaiföldön legalább kétszázezer asszony és gyerek prostituált, és egyharmaduk tizennyolc év alatti. A 6 éves kort elért lányok már prostituáltként dolgoznak.
Lehetne még sorolni ezeket, a sokkoló számokat, de azt hiszem a lényeg így is kiviláglik. Nagyon sok nyomor és szenvedés van ezen a világon, amellyel kezdeni kell valamit. Van miért és kiért imádkozni.
Kedves testvérek, most pedig hadd írjak azokról, akiknél minden nyomorúság és szenvedés kumulálódik, mintegy összesűrűsödik az embertelenség és kegyetlenség.
Engedjétek meg, hogy egy kicsit „visszalépjek” és távolabbról indítsam ezt a fejezetet. Ezzel párhuzamosan arra is igyekszem rámutatni, hogy mi milyen kivételezett helyzetben vagyunk. A Föld lakossága jelenleg közelít a hétmilliárdhoz. Ebből egymilliárd ember analfabéta mivel nem adatott meg neki a tanulási lehetőség.
Nekünk megadatott.
A hétmilliárd emberből kb. kétmilliárd az, aki internet felhasználónak mondhatja magát és tájékozódhat a világ eseményeiről.
Testvéreim, aki most ezt a weblapot olvassuk, ebbe a kisebb csoportba tartozónak mondhatjuk magunkat.
És még egy – ha nem a legfontosabb adalék - keresztények száma kb. kétmilliárd körül van. Mi ebben a csoportban is jelen vagyunk.
Miért is írtam le ezeket? Kérdezhetitek jogosan. A válaszom: ahhoz, hogy a világ súlyos bajait észrevegyük, birtokunkban van minden – az előbb felsorolt - lehetőség és eszköz, hogy rálátásunk legyen a világot sújtó nyomorúságra. Ehhez társulnia kell a keresztény lelkületnek, hiszen meg kell, hogy érintsenek minket ezek a borzalmak. Érzékenynek kell lenünk a világ fájdalmára. Nem mehetünk el mellette szó nélkül!
Mire jó ez a rálátás? Vegyünk egy példát. Történik egy közúti baleset, melyben sokan megsérülnek. Talán néhányan életüket vesztik a helyszínen. Vannak súlyos és kevésbé súlyos sérültek. Megérkezik az első mentő egy orvossal. Mit tesz? Gyorsan végignézi a sérülteket, és kivel kezd foglalkozni? A legsúlyosabb sérülttel! Hiszen ott van a legnagyobb baj! Tehát első dolga az volt, megszerezte a rálátást és ennek tudatában döntötte el kinek van szüksége orvosi segítségre leggyorsabban.
Kedves Testvéreim!
A világ legnyomorultabbjai a gyermekrabszolgák! Napi tizennégy-tizenhat órát dolgoztatják a gyermekeket embertelen körülmények közt. Egészségügyi ellátásról, oktatásról szó sincs. Esélyük sincs arra, hogy megéljék a felnőttkort. Még csak beszélgetniük sem szabad egymással, mert verés jár érte. Ha a tevékenységük olyan, egész nap egy félhomályos pincében dolgoznak, mert így nehéz lefotózni őket. Becslések szerint – mint ahogy említettem már – 280 millió rabszolga van a világon, ennek kb. fele gyermek. El tudjuk ezt képzelni? Én itt ülök a kényelmes fotelben, meleg szobában… és mindeközben valahol a világban most vernek agyon egy gyermekrabszolgát mert megszólalt vagy fáradtan összerogyott. Mire ezt itt végigírtam már kis teste elernyedt, több fájdalmat nem kell elviselnie. De mire ez bekövetkezett több fájdalmat viselt el, mint mi itt egész életünk során. Pedig még öt éves sem volt.
Nem gondolom, hogy ezt épp ésszel fel lehet fogni. Még kevésbé azt, hogy nem teszünk semmit.
Mi, akik keresztények vagyunk, mutassuk meg a világnak Jézus erejét! Ne nyugodjunk ebbe bele! Jézus bennünk él! És pont azt várja tőlünk, hogy a gonosz ellen harcoljunk. A rabszolgaság a gonosz egyik szörnyű megnyilvánulása!
Hát vértezzük fel magunkat imával, böjttel és támadjunk! Meneküljön a gonosz, mi pedig győzzük le őt Szent Mihály Arkangyal segítségével!
Ezért kérem tőletek szeretett Testvéreim, csatlakozzatok ahhoz az imalánchoz melyet abból a célból, szervezünk, hogy a gyermekbántalmazások minden formája és a gyermekrabszolgaság megszűnjön! Igen kedves Testvérem, nem kisebb a cél, mint ennek felszámolása. Hiszen Jézus is azt mondta:
Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem:
Oldd le a jogtalan bilincseket,
Oldozd meg az iga kötelékeit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
És minden igát törj össze!
Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet,
És a bujdosó szegényeket
Vidd be házadba!
Ha mezítelent látsz, takard be,
És testvéred elől ne zárkózz el!
Iz,58,6-8)
A gyermekekről több ízben is ír a Biblia, pl.: „El ne mozdítsd a kiskorúak határkövét, és be ne nyomulj az árvák földjére, mert erős a gyámoluk, s ő magára vállalja pörüket ellened!” (Példb.23, 10-12.)
És még valami! Talán első hallásra ez a legmeredekebb, amelyet kérek az imaharcosoktól - imádkozni a gyermekeket bántalmazókért és a rabszolgatartókért! Igen, mert ezzel a gonoszt támadjuk közvetlenül. Érjen el hozzájuk a Szentlélek, kezdjék meglátni a lelki szemeikkel, milyen szörnyűséget művelnek és kezdjék megbánni bűneiket. Képzeljétek csak el Drága Testvéreim, micsoda pörölycsapás ez a gonosznak!
Sok imaharcos kell, akik lélekben kemények, de nem érzéketlenek. Akik kitartóak és nem lanyhulnak. Legyél akár magyar, angol, romániai vagy bármely más országbeli, várunk szeretettel, mert az imahadseregnek nagyon sok dolga lesz és minden igaz hívőre szükségünk van.
Minden nap imádkozunk, de úgy tervezzük, hogy közös imánk legyen mindenképpen - amikor lélekben egyesülünk -, minden hónap utolsó szombatján. Mindenki imádkozhat otthon, vagy ahol éppen tartózkodik, de időnként megpróbálunk közös alkalmakat is szervezni. Nem szeretnénk megkötni, ki milyen imát mondjon, lényeg hogy mondja és szívből jöjjön. Igyekezzünk kegyelmi vagy ahhoz közeli állapotban lenni. Mivel az így mondott imák bizonyosan felhatolnak az égig, áttörve a sötétségen is.
Egy ima, amit eddig is mondtunk:
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Szűzanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.
Jelentkezés és bővebb információ: gyermeksegitseg@freemail.hu (Ezt a jelentkezés csupán azért szeretnénk, tudjuk hányan vagyunk, tudjuk hol tart az imalánc kiépítése.)
Egy honlapot is készítünk, ami már fent van a világhálón, de még csak az ideiglenes címen érhető el, itt lehet megnézni: http://69.175.94.114/~imalanca/

(Török Zoltán)
Isten áldjon Testvéreim!

A várakozás időszaka - Advent

Az egyházi esztendő Advent első vasárnapjával kezdődik, a soron következő négy hét pedig egyben a várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére. Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. A hagyományt valószínűleg – a római liturgiától eltérő – gallikán szertartásrend honosította meg a 4. században: a hívők vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelőző három hét pedig a felkészülésről szólt. Az 5. században az adventi időszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd később a négy hétre csökkent. Számos keresztény ünnephez hasonlóan advent kezdete minden évben más időpontra esik, ez az András naphoz (nov.30) legközelebb eső vasárnap.
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen idő alatt, falun hajnali misére jártak, amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak.
A katolikus egyházban advent liturgikus színe ma is a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik. A 20. század elejéről származó egyik katolikus szokás a Szentcsalád-járás. A hívek minden nap más házhoz visznek egy a Szent Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat mondanak, s kisebb szertartásokat mutatnak be. A népszokás arról a bibliai eseményről emlékezik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak.
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, melyek a hit, a remény, a szeretet és az öröm. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Általában az egyházi ünnepekhez különféle hiedelmek, babonák társulnak. Advent időszakához is kötődik néhány ilyen. Pl.:
- az eladósorban levő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang köteléből három darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor sok kísérője legyen.
- az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb férjet "édesgessenek" magukhoz.
- Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, mivel ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba próbálnak jutni, s ott rontást okozni.
- az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz Advent idején tisztul.
- Salgótarján környékén azt tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak, kiknek a szájukból tűz áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni.
Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, meglehetősen jó alkalmat adva a varázslásra. Az Egyház ajánlja ezen időszak szentjeinek segítségül hívását. (András, Borbála, Luca, stb.)
A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az említett szentekkel, de nem csupán a vallás tanítása alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki.
A karácsonyra való várakozás izgalmát manapság már adventi naptárral is növeljük, melynek hagyománya egy német édesanyához kötődik. Az ünnepet türelmetlenül váró kisfiának találta ki ezt a „játékot”, mely minden napra tartalmazott egy-egy meglepetést. Általában apró házikókra hasonlító ajándékon jelzik a kis ablakocskák a 24 napot, amelyek hátra vannak karácsonyig. Minden nap kinyithatunk egy-egy ablakot, s kivethetjük az ott rejlő ajándékot, általában édességet, ami mögötte rejlik.
Szabolcsi Hajnalka

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. november

2010. november 14. Szentmisén, szentáldozás előtt Úrfelmutatáskor Jézus: „Ez az Én Szívem. Neked adom, hogy imádd és szeresd! Szívem a tiéd, Én vagyok a szíved Királya. Szíved az Enyém, az Én Szívemben élsz, mint kicsiny pólyás gyermek.”
Szentáldozás után Jézusom így imádkozott bennem: „Imádott édes jó Jézusom! Mindörökké Veled akarok lenni. Kérlek, védj meg Engem a sátán minden kísértésétől és cselvetésétől! Boríts be engem drága Szent Véreddel, hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való szeretetben és hűségben.
Ezt az imát mondd el minden szentáldozás után. Ez az ima fog megvédeni az utolsó órán, hogy mindhalálig kitarts akaratom megtételében.”

2010. november 18. Szentségimádáson Jézus: “Az igaz ember hitből él. A hit az Isten legnagyobb ajándéka. A keresztény ember sajátja. Ezért ha egy keresztény hitetlenné válik, nem hívják többé kereszténynek. Nagy dolog az istenfélő élet titka. Ez a titok: a hit, a remény és a szeretet. Ez a három isteni erény, amelyet a Szentháromságos egy Isten ajándékoz minden embernek, aki keresi Őt. Istent keresni annyit jelent, hogy nyugtalan az ember mindaddig, amíg választ nem kap az életére. Kérdése pedig ez: Miért élek a világban? Mi lesz velem a halálom után? Érdemes-e jónak lenni, vagy mindegy? Van-e számadás? Amikor mindezekre a kérdésekre választ kap az Egyházban, csak akkor tudja elfogadni, ha hisz benne. Én minden Hozzám igyekvőnek megadom a hitet. De a kereső ember nyugtalansága csak akkor tűnik el, ha belátja, hogy Nélkülem tehetetlen, semmi, és átadja az életét Nekem. Rám bízza magát. Akkor megnyugszik Bennem. Gyermekeim! Oly egyszerű és nagyszerű az életszentség. Csak el kell merülni Bennem. Gyűlölni kell a bűnt. Akkor könnyű ellene mondani a sátánnak. Ha mindig ezt teszitek, boldogok lesztek már itt a földön. De nem elég csak az ördögnek ellene mondani, hanem meg kell tagadni magatokat is. Legfőképpen a testet kell kordában tartani. Ellene mondani az ösztönöknek, a lustaságnak, a torkosságnak, stb. Figyeljétek meg, milyen összhangban vannak törvényeim az egészséges életmóddal: Pl. ha valaki fegyelmezi magát az evésben és az ivásban, vagyis nem torkos, akkor nem hízik el, nem lesz rabja az alkoholnak. Ha valaki ellene mond a bujaságnak, nem lesz rabja a bűnnek, hűséges marad a házastársához, vagy szent tisztaságban él. Ha valaki ellene mond a lustaságnak, akkor nem mulasztja el a Szentmisét és az imát. Szorgalmasan dolgozik, és mindene megvan, amire szüksége van. Ezt mondtam: Keressétek az Isten országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Aki Engem keres, az nem szűkölködik. Az Engem eszik, Aki az örök élet Kenyere vagyok. Mivel már megkapott Engem, Aki a legnagyobb vagyok, szemétnek tart Rajtam kívül mindent. Ezért nem vágyik a reklámok által kínált világi drágaságokra, mert megváltozott az értékrendje. Engem követ a szegénységben, az alázatban és az önfeledt, önzetlen szeretetben. Nincs olyan kevés, amit meg ne osztana a rászorulóval. Ezért elégedett azzal, amije van. Nem panaszkodik, mert Engem, a legfőbb Jót birtokol. Érvényesek rá Avillai Nagy Szent Teréz szavai: “…annak, aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten egymaga elég.” Az ilyen ember nem keresi a teremtmények társaságát. Kedveli a magányt, ahol elmerül Bennem, Aki szívének a Királya vagyok. Tegyétek ezt ti is! Időzzetek Velem, Aki a lelketekben élek, és trónolok! Igyekezzetek minden gondolatotokat Rám irányítani, hisz bennetek élek, és ti Énbennem. Ha ezt teszitek, Bennem nyugalmat talál lelketek. Nem aggaszt a világ baja. Nem zavar a világ zaja. Az Én békémet adom nektek. Aki Bennem bízik, biztonságban van. Aki Rám hagyatkozik, meg nem szégyenül. Ezt kínálom fel nektek. Éljetek a lehetőséggel, és akkor boldogok lesztek, mert nevetek fel lesz írva az élet könyvébe. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2010. november 21. Szentségimádáson Jézus: “Az idő eljött. Már látszanak a jelek. Éljetek halálra készen! Éljetek szüntelen készenlétben! Így várjátok a pillanatot, amikor kirepül a lelketek a testetekből, amely porból lett, és porrá lesz. De a léleknek örök élete van. Aki földi életében jót cselekedett, az megy az örök életre, az örök boldogságra a mennybe. Aki rosszat, az magára vonta az Isten ítéletét, és elkárhozik. Gyermekeim! Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket! Mire vártok? Miért nem tértek meg? Szavaim igazak, és beteljesülnek. Mindig a Szentírás szellemében beszélek hozzátok. Miért kételkedtek? Miért utasítjátok el a magán kinyilatkoztatást? Miért vagytok még mindig süketek tanításom befogadására? Azért, mert sok rossz dolgot mondok, ami nem tetszik nektek? De hát az Evangéliumban nem ugyanazt mondtam? Én mindig az igazat mondom. Függetlenül attól, hogy tetszik-e hallgatóimnak, vagy nem. De mindig megmutatom a kiutat, hogy megmeneküljetek a büntetéstől. Ez a megtérés. De ti nem akartok megtérni. Azt gondoljátok, hogy még ráértek. Én pedig sürgetlek benneteket, mert az eseményeket Én irányítom, és napra, órára, percre előre tudom, hogy mi fog következni. Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Térjetek meg még ma, mert csak a pillanat a tiétek.  jövőt nem ismeritek. Szálljatok magatokba! Sirassátok meg bűneiteket! Gyónjatok meg, és változzatok meg! Ha ti is akarjátok, a kegyelem vizében megfürödve újjászülethettek. Boldog, istenfélő, szabad emberek lesztek. Békében és szeretetben fogtok egymással élni. Felejtsétek el egymás bűneit! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Adjátok át Nekem sérelmeiteket, és Én begyógyítom sebeiteket! Én igazságot szolgáltatok minden elnyomottnak, és ha Rám hagyatkozik, gondoskodom róla. Atyám arra teremtett minden embert, hogy boldog legyen, szeressen, és szeretve legyen. Szeretet nélkül nincs értelme az életnek. Szeretet nélkül nincs boldogság és béke. A szeretet fontosabb az ember számára, mint a levegő, mert a szeretet élteti a lelket, és a lélek erejéből él a test. Evangéliumomban ezt mondtam: “A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.” (Jn.6,63) Tápláljátok a lelketeket az Én Testemmel és Véremmel! Hagyjátok, hogy megerősítselek, meggyógyítsalak benneteket, és megvédjelek a sátán támadásaitól. Az Én Testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem lakik, és Én őbenne. Annak örök élete van. Egyedül a bűn torlaszolja el Előlem az utat. Változzatok meg! Szakítsatok a bűnnel! Ne legyetek a sátán rabszolgái! Akkor szabadok lesztek arra, hogy Hozzám jöjjetek, és Belőlem táplálkozzatok. Akkor megnyílik szívetek tanításom befogadására. Akkor szentekké tudlak formálni benneteket. Könyörögve kérlek, szakítsatok a bűnnel! Ne legyetek a sátán martalékai! Megváltásom csak azoknak szól, akik bűnbánatot tartanak. A megátalkodottak örökre elkárhoznak. Ez is benne van az Újszövetségi Szentírásban: “…minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli.” (Mk.3,29) Ez a megátalkodottság. Ettől akarlak megóvni titeket. Ezért figyelmeztetlek. Vigyázzatok! A szokás nagy úr. A fa arra zuhan, amerre dől. Tisztuljatok meg! Ne utánozzátok a világ bűnös szokásait! Ne legyetek öntörvényűek! Kövessétek Egyházam tanítását! A tíz parancsot és a főparancsot. Hallgassatok a pápára, aki az Én tanításomat közvetíti felétek! Végül imádkozzatok papjaimért, hogy szentek és feddhetetlenek legyenek, és életük példájával hirdessék az Evangéliumot. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Most a lelkek megmentéséről beszélek neked. A bűnös lélek olyan, mint a kiszáradt fa. A levelei lehulltak. Termést nem hoz. Nincs élet benne. Az ágaiban nem kering a nedv. Reménytelen, hogy kirügyezik, tűzre való. Ó mennyi, de mennyi ilyen ember van a Földön! Kislányom, ha látnád ezeknek az embereknek az eltorzult, szurok fekete lelkét, meghalnál a fájdalomtól. Ha az ilyen szentáldozáshoz járul, azonnal keresztre feszítenek Engem a lelkében. Képzeld el magad, hogy te, igaz  ember létedre bűnözők és gyilkosok közé lennél bezárva. Így vagyok Én a bűnös lelkében, ahol a sátán az úr. Nagy az Én szeretetem és türelmem minden bűnös iránt. Azért, mert tudom, hogy egy élete van itt a Földön, és ha meghal, utána az ítélet következik. Ezért várok a megtérésére. Kérlek titeket, imádkozó, hívő gyermekeim, hogy imádkozzatok a szegény bűnösökért, mert megvakította és süketté tette őket a sátán. Nem látják, hogy a kárhozat felé rohannak. Nem hallják szerető kiáltásomat feléjük. Az elméjük beteg. Öntörvényűek, ezért nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Törvényeimet megvetik, mert a bűn rabjai. Engem, legnagyobb Jótevőjüket, Megváltójukat elutasítanak, mert az életük megváltoztatását kérem tőlük. Most hozzátok fordulok, kicsinyeim, akik meghalljátok szavam: Imádkozzatok, és hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért! Ajánljátok fel szenvedéseiteket az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal egyesítve égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által Nekem. Áldozataitokra és imáitokra megmentem őket. Ne hagyjátok, hogy hiába való legyen értük kiontott drága Szent Vérem és kereszthalálom! Mentsétek meg a lelkeket! Ez legyen életetek legfőbb feladata! Újra mondom, sőt kiáltom: Mentsétek meg a lelkeket! Ne a bűneikkel foglalkozzatok! Azoktól Én is undorodom. Engem lássatok a keresztfán, Aki meghaltam értük is! Az Én kiontott drága Szent Véremért könyörögjetek értük, amely ott csillog szurok fekete lelkükön! Kérve kérlek benneteket! Ne a bűneikkel foglalkozzatok, hanem mentsétek meg őket Hozzám mondott imáitokkal, és Nekem felajánlott szenvedéseitekkel és áldozataitokkal! Nem tudjátok elképzelni, milyen öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt. Ha ezt teszitek, az Isten dicsőül meg bennetek, Aki végtelenül irgalmas. Ezek a lelkek, akiket megmentetek, örökre dicsőíteni fogják miattatok nagy irgalmamat és szeretetemet. És ez lesz a ti legnagyobb örömötök a mennyben. Evangéliumomban ezt tanítottam: Tegyetek jót, hogy cselekedeteitek láttán Istent dicsőítsék az emberek. Erre áldalak meg benneteket kicsinyeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. november 21. Krisztus Király ünnepén, Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: “Imádott édes jó Jézusom! Te vagy a fény az életemben. Téged fogadlak a szívembe minden szentáldozásban. Te tündökölsz a lelkemben. Te ragyogsz át a testemen, mint könnyű üvegburán át. Te öntöd a lelkembe a Te kedvességedet. A Te bájos mosolyod ül ajkamon. Téged sugározlak az emberek felé. Te vagy bennem a szeretet, amelyet kiárasztasz egész környezetemre. Te vagy bennem a béke, amely áthatja lelkemet, és békét teremt az engem körülvevőkben. Te vagy bennem a bölcsesség, amely hallgatásra int, ha a szó, amely elhagyná ajkamat, haragot vagy civakodást váltana ki a mellettem lévő emberekből. A te szavad bennem a jó tanács, amelynek ha engedelmeskedem, mindig megóv a rossztól, vezet a keskeny ösvényen, amely az örök életre visz. A Te Véred az én megváltásom. A Te szavad: “Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek” az én békém, megbocsátásom, és reményem, mert ha megbocsátok, én is bocsánatot nyerek Tőled. Jézusom, köszönöm, hogy szeretsz, és én viszont szerethetlek. Köszönöm, hogy előttem mégy a rögös keskeny úton, és én követhetlek. Köszönöm, hogy előttem viszed válladon a keresztet, amelyből nekem is adtál néhány kis szálkát, hogy ebben is kövesselek. Köszönöm, hogy a keresztek által egyre szorosabban követhetlek. Köszönöm, hogy amint Te feláldoztattál értem a keresztfán, egykor én is áldozattá leszek majd Érted. Köszönöm ezt a nagy kitüntetést. Köszönöm a mennyet, amit a Téged szeretőknek ígértél meg. Kérlek, add kegyelmedet, hogy egyre jobban és jobban szeresselek Téged, és elnyerjem az örök életet. Ámen.
Jézusom, Királyom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Te vagy a szívem Királya, Szerelme, örök Boldogsága. Te vagy a fény, amely beragyogja életem. Te vagy, Aki gondomat viseled. A Te kegyelmedből létezem. A Te jóságodat élvezem. A Te szereteted gyújtotta lángra lelkemet, hogy izzon és lángoljon az Irántad való szeretettől, és vállaljam az áldozatokat és szenvedéseket, amelyekhez mindig Te adsz erőt.
Imádott Királyom! Örök Boldogságom! Szívemnek már csak egy nagy vágya van: kívánom látni Arcodat! Azt a Szent Arcot, amelyet az Atya megformált, amely rámosolygott a betegre, és meggyógyította. Amely megszánta a halott fiát sirató özvegyet, és a gyermekét feltámasztotta. Azt az Arcot, amely haragra lobbant, és kiűzte a kufárokat a templomból. Azt az Arcot, amely megszidta a képmutató farizeusokat és írástudókat, ezzel minket is figyelmeztetve, hogy ne kövessük példájukat. Azt az Arcot, amely lehajolt minden bűnöshöz, és bűnbánatuk láttán elengedte minden tartozásukat, vagyis megbocsátott minden bűnt.
Imádott Jézusom! Látni kívánom Arcodat! Mikor jelenhetek meg már Szent Színed előtt? Ragadj Magadhoz imádott Királyom! Ragadj ki engem ebből a siralomvölgyből! Mindennél jobban vágyom Hozzád! Készen vagyok bármely pillanatban. Várlak Téged, hogy eljöjj értem, imádott, szeretett Szent Vőlegényem! Akkor, amikor Te akarod. Nem sürgetlek, mert tudom, hogy amíg itt kell lennem, addig szolgálnom kell Téged. De várlak szüntelen, és hiszem, hogy eljössz, és karjaidba zársz engem, a Te hűséges szolgáló leányodat. Ámen.”

2010.11.25.

2010. november 25. Csütörtök
Ma az egyik órán nagyon úgy éreztem, hogy megbántanak. Bár nem mondtam nekik semmit, de szívemben éreztem a fájdalmat. Egyedül az a gondolat vigasztalt engem, hogy mellettem van az Úr Jézus és a Szűzanya is. Jézus: Drága gyermekem! Látom bánatodat, mely engem is elszomorít. Hidd el, sok választottamnak hasonló a sorsa, mint neked. Gyermekem, ezek a fájdalmak együtt járnak napi szenvedéseiddel. Vigasztaljon a tudat, hogy velem sem bántak különbül az emberek. De Én ahelyett, hogy meggyűlöltem volna őket, inkább hatalmas szeretetet éreztem irántuk. Tanuld meg, hogy csak a szeretet képes egyedül begyógyítani a sebeidet. Mennyei Atyám szeretete és gondviselése adott erőt nekem a szenvedésekhez, melyet a ti bűneitekért éltem át.
Ma egy alkalommal láttam a Szűzanyát. Szűzanya: Drága gyermekem, most már nem csak Szent Fiamat kell bele vonnod hétköznapjaidba, hanem engem is. Tekints úgy ránk, mint lelki vezetőidre, akik egyengetik számodra a szentté válás útját.
Mostanában úgy érzem, hogy tényleg kezdek törekedni a tisztaságra. De nem akarom elbízni magamat, mert tudom, hogy gyenge vagyok, és sokszor esem el. De az Úr Jézus irgalma mindig felemel. Mennyei Atya: Drága gyermekem! Neked valóban sok a gyengeséged. De idővel a mi segítségünk által egyre kevesebb lesz. Szereteteddel fogsz hálát adni nekünk, kegyelmeinkért és jóságunkért.
Ma újból elmentem a templomba, hogy részt vehessek a szentmisén. Jézus: Drága gyermekem, nagy szeretettel várlak szentmisére, hogy újból meghalhassak érted a kereszten és Szent Testemmel táplálhassam a te kis lelkedet.
Egy gyereknek a labdája kiesett az utcára, oda mentem és visszaadtam neki. Megkérdeztem erről az Úr Jézus véleményét. Jézus: Drága gyermekem, az ilyen jócselekedeteiden mindig mosolygok.
Mielőtt a templomhoz értem, látomásban az Úr Jézus állt mellettem fehér ruhában.
Szentmise előtt
Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya fehér ruhában odajöttek hozzám a padhoz. Jézus: Minden gyermekemet szeretettel fogadok Mennyei Atyám házában.
Szentmise elején
Látomásban az Úr Jézus ült a trónon és mellette pedig a Szűzanya.
Evangélium előtt
Látomásban a Mennyei Atya megáldotta az Úr Jézust, aki előtte térdelt. Jézus odament a szószékhez és felolvasta nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem, megáldott engem Mennyei Atyám, hogy szavaim az evangélium által szívetekbe vésődjenek.
Prédikáció alatt
Látomásban egy fehéren ragyogó világban voltam és újból egy úton haladtam, melynek végén az Úr Jézus és a Szűzanya állt mosolyogva fehér ruhában. Amikor oda értem, az Úr Jézus felém nyújtotta kezét és megfogtam. Majd egy hatalmas aranyozott és díszes nagykapu előtt álltunk az Úr Jézussal. Éreztem, hogy még nem mehetek be oda. Jézus: Drága gyermekem, amikor megfogtad a kezemet, lelki szemeidnek megmutattam a Mennyország kapuját. Igen, gyermekem, még nem léphetsz be a Mennyországba, mert lelked még nincs felkészülve a nagy eseményre. De, ha minden erőddel törekedni fogsz a tisztaságra és a szeretetre, akkor a Nagy Figyelmeztetéskor beléphetsz Atyám házába, mely oly nagy hatással lesz rád, hogy nem akarsz visszatérni a földre.
Látomásban a Szűzanya egy kapu előtt állt, melynek teteje piros színű volt, belseje pedig fekete, de ez a fekete szín nem e világból származott. Szűzanya: Drága gyermekem, a tisztítótűz kapuja előtt álltam. Ezzel is azt mutattam neked, hogy szentmise alatt is sok-sok lélek kerül be a tisztítótűzbe. Sokszor látogatok el a tisztítótűz legmélyebb sötétségének a fokára. Nagyon szomorúan érinti szent szívemet e szegény lelkek állapota. Imádkozz értük gyermekem, hogy fájdalmuk és szenvedésük véget érhessen és bekerülhessenek a Mennyországba!
Áldozati liturgia
Látomásban az Úr Jézus állt fehér ruhában az oltár asztalánál. Amikor felemelte a kelyhet, az Úr Jézus felett állt a Mennyei Atya. Jézus: Drága gyermekem, én és Atyám egyek vagyunk a kehelyben és Szent Ostyában.
Szent vagy
Látomásban az Égiek jelenlétében a fehér lépcső alján térdeltem és mellettem térdelve fogta a kezemet a Szűzanya, és együtt énekeltünk. A Szűzanya úgy énekelt mellettem, hogy tenyerét a szívére tette. Szűzanya: Drága gyermekem! Kezedet fogva vigyázok rád. Szívemre tettem a kezemet, hogy ezzel is azt mutassam neked, hogy teljes szívedből és lelkedből énekelj a Szentháromságnak.
Szentáldozás előtt
Látomásban az Úr Jézus áldoztatott a pap helyett. Meglepetésemre a Szűzanya megfogta a kezemet és együtt járultunk a szentáldozáshoz. Mikor odaértünk, az Úr Jézus ránk mosolygott. Megkérdeztem a Szűzanyát, hogy vajon mehetek-e áldozni? Szűzanya: Jöjj gyermekem! Mert most kezedet fogva vezetlek Szent Fiam elé, aki nagy boldogsággal és szeretettel adja neked táplálékul Szent Testét és Szent Vérét.
Ez a szentmise egy 15 éves gyermek gyászmiséje volt. Sokszor elgondolkozunk, hogy az Úr miért veszi el ilyen fiatalon az életét, hiszen előtte áll még az egész élet. Jézus: Drága gyermekem, a halál kortól függetlenül jön el az életetekben. Ne kérdezd azt tőlem, hogy miért! Mindent Bízz rám. Mert Én és Atyám tudjuk a legjobban mi a jó nektek és lelketeknek. A halál mindenkit utolér egyszer. Ezért, mondom neked gyermekem: Élj halálra készen! Mert nem tudhatod sem az órát, sem a percet, hogy mikor döntök úgy, hogy magamhoz szólítalak.
Kápolna előtt
Ma újból felolvastam a többieknek a Bibliából, este a kápolnában Szent Máté evangéliumából. A felhívás a bátor hitvallásra szóló részt választottam. Látomásban mielőtt felolvastam, az Úr Jézust láttam a szószéknél állni és saját hangján olvasta nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem, amikor felolvasol egy bibliai részt, akkor én valóságos jelenlétemmel köztetek vagyok és valóságos hangommal idézem fel nektek az evangélium által Életem történetét.

2010. november 25., csütörtök

Medjugorjei Üzenetek 2010. november

Medjugorje, 2010. november 2.

Drága gyermekek! Édesanyai kitartással és szeretettel hozom nektek az élet világosságát, hogy megsemmisítse bennetek a halál sötétségét. Ne utasítsatok el, gyermekeim. Álljatok meg és nézzetek magatokba, hogy meglássátok, mennyire bűnösök vagytok. Lássátok be bűneiteket és kérjetek bocsánatot. Gyermekeim, nem akarjátok elfogadni azt, hogy gyengék és kicsik vagytok, de Isten akaratát teljesítve erősekké és nagyokká lehettek. Adjátok nekem megtisztult szíveteket, hogy megvilágítsam az élet világosságával, Fiammal. Köszönöm nektek.

Medjugorje, 2010. november 25.

„Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és a szívetekben reménytelen halált látok, békétlenséget és éhséget. Nincs imádság, sem Istenbe vetett bizalom, ezért a Magasságbeli megengedi, hogy reményt és örömöt hozzak nektek. Nyíljatok meg! Nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt és Ő mindent meg fog adni nektek, amire szükségetek van és betölti szíveteket békével, mert Ő a béke és a ti reményetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2010.11.24.

2010. november 24. Szerda

Reggel álmomban láttam a Szűzanyát és megcsókoltam a lábát. Megkérdeztem tőle, hogy-hogy álmomban is láttam őt? Szűzanya: Drága gyermekem, látomásaiddal és álmaiddal szeretném, hogy közelebb kerülj hozzám. Észrevetted mostanában a különbséget? Mióta látsz engem, egyre jobban csodálsz, és szíved lángol irántam. Ez így helyes gyermekem! Mint égi édesanyád és lelki vezetőd vigyázni akarok a te kis lelkedre, és kezedet fogva vezetlek Szent Fiam felé. Az én anyai segítségem által nyerheted el az örök életet. Ezért bízd rám életedet és lelkedet, ha valóban el akarod érni célodat.

Sajnos újból rosszat cselekedtem és éreztem, hogy meg kell gyónnom. Jézus: Drága gyermekem, amit cselekedtél az valóban nem volt helyes. De Én ennek ellenére mégis felemellek irgalmammal és megbocsátok neked, ha őszintén megbánod cselekedetedet. Tanulj az eleséseidből és törekedj a tisztaságra, mert eljön az az idő, amikor meg kell állnod Szent Színem előtt.

Bűnbánati ima a szentmise elején
Látomásban mindenki térdelve mondta el a „Gyónom a Mindenható Istennek” kezdetű imát a Szentháromság jelenlétében és mögöttünk angyalok sokasága volt. Jézus: Drága gyermekem, ezt az imát tanuljátok meg őszintén és bűnbánó szívvel imádkozni! Mert mi Égiek valóban jelen vagyunk köztetek és figyelve benneteket mindig látunk és hallunk titeket.

Az „Uram, irgalmazz” alatt látomásban az Irgalmas Jézust láttam ülni a trónon, egyszerű ruhában. Jézus: Drága gyermekeim, kérjétek irgalmamat, mert én nem egy ítélkező bíró vagyok, hanem irgalmas Istenetek, aki végtelen szeretetéből szívére akar ölelni titeket.

Áldozati liturgia
Látomásban az Úr Jézus fehér ruhában állt az oltár asztalánál és mindkét oldalán egy angyal segédkezett. Majd leborulva és sírva láttam az Úr Jézust a Mennyei Atya trónja előtt . Úgy éreztem a látomás közben, hogy az Úr Jézus a Mennyei Atya irgalmát kéri számunkra. A Mennyei Atya azt mondta neki: Nem, Szent Fiam, most már cselekednem kell! Szent Szívem már nem tud elviselni ennyi bűnt, mely teremtett világom felől érkezik egészen a trónomig. Igazságosságom nem tud tovább várni. Közeledik végső szavam a Szentlélek felé. Atyai szeretetemből megadom a világon élő gyermekeimnek a nagy kegyelmet és lehetőséget, hogy megtérhessenek. Gyermekeim, ez az utolsó lehetőségetek, hogy megváltozzatok, és ellenségem, a gonosz uralma véget érjen e világon. Jézus: Mennyei Atyám, alázatosan elfogadom akaratodat, mert tudom, hogy döntéseden nem fogsz változtatni.

Isten Báránya
Látomásban az Úr Jézus tekintete rám szegeződött és ezt mondta: „Készülj fel gyermekem, találkozásunkra!”

Szentáldozás előtt
Látomásban az Úr Jézus megáldoztatott engem, majd homlokomra egy véres keresztet rajzolt. Jézus: Drága gyermekem! Megjelöltem homlokodat Szent Véremmel, mely nagy védelmet fog nyújtani számodra az elkövetkezendő megpróbáltatásokban.

Miatyánk alatt is volt egy látomásom. Mindannyian az angyalokkal együtt térdelve mondtuk a Miatyánkot. Majd a Mennyei Atyát láttam, aki megáldott bennünket. Mennyei Atya: Drága gyermekem megáldottalak benneteket, hogy ne csak szokásból fogadott szavaitokkal mondjátok ezt az imát nekem, hanem jótetteitekkel éljétek is meg.