2011. április 16., szombat

Martin által Dejtéről 2011. április 15-én

15/04/2011 - Martinon keresztül 

Gyermekeim!
     Mai kívánságom, hogy nyissátok meg a szíveteket az örömnek, amit feltámadt Fiam hoz számotokra. Engedjétek, hogy a szívetek meggyulladjon ettől az örömtől, és úgy égjen, mint a fáklya, terjesztve az örömöt, hogy az élet nem ér véget a halállal, de folytatódik Jézusban, aki az élet maga. Gyermekek, az életre vagytok teremtve, és Jézusnak köszönhetően örökké élni fogtok. Imádkozzatok velem együtt az élő hit ajándékáért minden szív számára, hogy az élő hit által meggyulladjanak az örömtől, hogy Jézus él és veletek van. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket. 

Virágvasárnap

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely a legnagyobb keresztény ünnepre, a húsvétra felkészítő nagyböjt legjelesebb időszaka. E vasárnap liturgiája felidézi Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe.
Az öröm és fáj­da­lom Is­ten jobb és bal ke­ze;
mind­egy lesz, hogy me­lyik­kel ölel ma­gá­hoz,
csak át­ölel­jen.
(Szent-Gály Kata)
Már a IV. század óta ismert, hogy a keresztények e napon megtartották az Úr bevonulásának körmenetét Jeruzsálemben, amely az Olajfák-hegyéről indult a város felé, miközben a nép pálma- és olajágakat lengetett. A barkaszentelés, a virágvasárnapi körmenet és a passió dramatikus előadása a szentmisében a virágvasárnapi liturgia részei.
Az ünnepi liturgiában a barkaszentelés és a körmenet során játszódik le előttünk virágvasárnap jelentős eseménye, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. A bevonulást megelőző első színhely az Olajfák hegye – az ágak (barkák) megszentelése; a másodiké az Olajfák hegyétől a Jeruzsálem kapujáig vezető út – a körmenet; a harmadiké pedig a szent város: az ott történtekre emlékezik a passió és a szentmise.
A virágvasárnapi körmenet hosszabb formája négy állomásból áll. Az első stáció az ágak megáldása és kiosztása. Az ágak kiosztásának jelképes értelme van: átvételével a hívő vértanúnak vallja magát, s alkalmassá válik arra, hogy Krisztust szenvedésében kövesse. A második állomás az ágak leterítése, amely az evangéliumi szavakat jeleníti meg: "mások ágakat szedtek a fákról, s leterítették az útra”. A harmadik stáció a ruhák leterítése, a negyedik a hódolat Krisztus Király előtt. A körmenetnek ez a hosszabb formája csak ajánlott, a legtöbb helyen azonban az egyszerűbb, rövidebb forma szerint zajlik a szertartás: az ágak megszentelése után a körmenet azonnal a szentélybe vonul.
A virágvasárnapi szertartással megkezdődik a nagyhét. Jézus Krisztussal bevonulunk a húsvéti misztériumot megelőző szent háromnap csendjébe.
Magyar Kurír


A virágvasárnap a Húsvétot megelőző vasárnap. Ezen a napon emlékezünk az Úr Jézus Jeruzsálemi bevonulására. Ekkor a tömeg ágakkal, pálmaágakkal újjong és örvendezik (a virágvasárnap elnevezés nálunk az ágakon lévő barka miatt van, ami ugye virág, más nyelveken máshogy hívják ezt a napot), királyként köszönti az Urat, és elé teríti ruháit. A külsőségek másodlagossá válnak – az, hogy szamárcsikón vonul be, illetve hogy szerény öltözékben jelenik meg a nép előtt, nem királyi pompával. János evangéliuma megemlíti, hogy Lázár feltámasztása miatt tettek mellette sokan hitet, és a nagyobb tömegek emiatt csatlakoztak hozzá. Ekkor vakok és sánták tömegei jöttek hozzá, és mindannyiukat meggyógyította. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy a gyermekek pedig a templomban a csodákat látva áldották őt, amit a farizeusok bosszantónak találtak.
Ebben a történetben a sötétség és a világosság végletes megnyilvánulásait láthatjuk. A feltámadás tényét már saját szemeikkel megtapasztalt tömegek és a nekik hívők szembenállása a hitetlenekkel, illetve a gyógyítás csodáit látó gyermekek dícséretének, áldásának szembenállása a farizeusok haragjával. Ebben az órában még azt látjuk, hogy mintha a sötétség összezavarodna ennyi világosság hatására: a farizeusok erejéből csak az elégedetlenség megnyilvánulására futja. De a vakságuk nyilvánvaló. Ahogy Lázár megölését is eltervezték, hogy ne legyen bizonysága, hogy van valaki, aki fel tud támasztani embereket, úgy a gyermekekre is haragszanak, mert az ő lelki látásuk még felismeri a nyilvánvalót. Ebben a nagy fényességben a dühük a legkisebbek felé fordul, mert még nincs erejük és bátorságuk a legnagyobb ellen fordulni. És leginkább az dühíti őket ebben a pillanatban, hogy még a gyermekek is bölcsebbek náluk, mert ők meglátják a legnyilvánvalóbbat is.
Nem véletlen, hogy a sötétség haragja mindig a legvédtelenebbekre tör először, ha másra már nincs ereje. Ezt megfigyelhettük Heródes cselekedetében, amikor minden újszülöttben ellenséget lát, és olyannyira retteg még járni sem tudó gyermekektől ez a gazdag és hatalmas ember, hogy megöleti őket.
De párhuzamot vonhatnánk a mai világban zajló eseményekhez is, miszerint a sötétség hajlandó inkább még születése előtt meggyilkolni a magzatokat, hogy ne legyen belőlük olyan ember, aki a nemzetet és az Igazságot erősíthetné, és végül legyőzhetné a sötétséget. Ez a célja az erkölcs megrontásának is, a férfiak és nők lelki és testi meggyalázása, hogy ezekre magukat vegyék rá. De a kemény kiképzésen átesett amerikai banditák seregei is csak annyira képesek, hogy gyermekeket öldössenek egy megszállt országban. Annyira, mert a területet csak a talpuk alatt tudhatják biztosnak, az ellenállók nem törtek meg, és az ellenséges seregeket nem győzték le.
A sötétség, a hitetlenség és a gyűlölet egy olyan téboly, amely a fizikailag legerősebb embert is végtelenül gyengévé teszi, és nem csak szellemileg, hanem végül a fizikai világban is. Hiszen amikor a leggyengébbek ellen fordulnak, bebizonyítják, hogy bennük látnak ellenséget, vagyis hogy valójában ők nem érnek semmit, egyenrangúak vagy inkább gyengébbek azoknál, ha már ellenük akarnak harcolni. Ez maga az erkölcsi megsemmisülés, amelyet szükségszerűen fizikai megsemmisülés követ, ahogy az erkölcsi győzelmet is fizikai, látható és valóságos győzelem követi. A láthatatlan megnyilvánulása a láthatóban nem azonnali, hanem egy hosszabb folyamat.
A bevonulás után következik a párbeszéd a farizeusokkal. Az Úr Jézus tehát nem csupán diadalmas menetben jön Jeruzsálembe, de ezután és a következő napokban a farizeusok és saddoceusok (ma úgy mondanánk, az ortodox zsidók és liberális zsidók) álszentségét és hitetlenségét is leleplezi. Példázatokkal beszél ellenük, és mindkettő csoportot megszégyeníti tanításaival és feleleteivel. Figyeljük meg, hogy a saddoceus nem szegezi neki Jézusnak a véleményét, hogy szerinte nincs feltámadás. Helyette eljátsszák a kisszerű játékaikat, és ügyes fogalmazással egy kitalált történettel próbálják hazug csapdába csalni az Urat. Tehát nem egyszerű tagadással akarnak támadni, hanem egy olyan okosnak tűnő elgondolással, hogy Isten helyett őket tartsák értelmesnek. Aki jól ismeri az Igazságot, felismerheti, hogy az ilyen támadás a hitetleneket meg tudja vezetni és a sötétség rabságába taszíthatja, a hívőt viszont nem tántorítja el, mert ennek a szellemi küzdelemnek az előzményei, a részletei és a végkimenetele is le van már írva a számunkra. Ezek a történetek segítenek felismerni azoknak a hazugságoknak a szövevényét, amelyet ellenünk találtak ki, hiszen már megvan hozzá a mintánk, ami alapján felismerhetjük. Kijelenthetjük, hogy csak a részletek és a díszletek változtak, a lényeg semmit.
A következmények törvényszerűek, a sötétség teljes erkölcsi és szellemi megsemmisülése. Hiába minden talmudi tanítás, ha a rabbi képtelen felvenni a harcot és megfelelni a kérdésekre, ha a zsidó nép vezetője nem tud valakit ezzel az erejével legyőzni, hanem ellenkezőleg, vereséget szenved. Ez olyan a számára, mintha eddig semmit se tanult volna, sőt, mintha nem csak hogy nem tanult, hanem egyenesen butult volna a talmudi tanításoktól. Ami egyébként így van, tehát valójában a valósággal és az Igazsággal szembesül. Ez egyben azt is jelenti, hogy mindaz amiben hitt, mindaz, ami alapján élt, értelmetlenné vált. Nem csak ő személyesen, hanem minden munkája, a közösség is amiben élt, a célja, az egész társadalom, amelynek a vezetőjének hitte magát. Rájöhettek tehát, hogy mindez illúzió! Ezt érezték akkor is a farizeusok, annak a kornak a rabbijai. Ugyanígy éreztek a saddoceusok is, hiszen sem a gúny, sem a hazugság, sem a hitetlenség, sem a tagadás nem védhette meg őket a látható csodákkal szemben, az Igazsággal szemben. Ebből a megsemmisülésből a megalázottság, a szégyen és reménytelenség táplálta düh fakadt, ami még mélyebbre taszította őket, és egy hét alatt elvezette őket a gyilkosságig. Nem akármilyen gyilkosságig, mert azt ölték meg, aki előttük gyógyított és támasztott fel embereket, vagyis pontosan tudniuk kellett, hogy kit ölnek meg.

Tamási Attila

Égiek üzenete a soproni Megtört Fénykeresztnél 2011. április 15-én, péntek reggel 9 órakor Szabadkai Tiborné, Veronikán keresztül

Az Úr Jézus átöleli a fénykeresztet és felviszi a Menyországba, majd az Élő Vizek Forrásába meríti, Szent Vérével borítja be. Akik ennél a keresztnél imádkoznak és kérnek azoknak meghallgatásra talál imájuk, ha Isten úgy akarja.
Ennél a keresztnél sok megtérés és gyógyulás fog történni. Csak imádkozzunk és böjtöljünk!  Hinni kell az Égiekben és nagyon sokat kell imádkozni. Jézus így mondta: "Minden fénykeresztbe az Én Dobogó Szívemet és szeretetemet helyezem." Égi Édesanyánk ezt a helyet befedi Palástyával és megoltalmazza, a gonosz támadásaitól. A házat Szűzanyánk megáldotta és kérte, hogy nappali kápolna legyen az Ő tiszteletére.
Ha a Keresztút elkészül, Jézus lesz az első, Aki végigjárja, megszenteli és Szent Vérével megjelőli. Jézus így szól: "Lesznek olyan gyermekeim a keresztúton, akik nem hittek Nekem, akik eltaszítottak, de az Ő lelküket is megérintem, és engedem, hogy Eggyé váljanak Velem a Keresztútamon."

Jézus megszenteli a Keresztutat, a fénykeresztet, a telket és a rajta lévő házat, ami az ő hajléka, és terve van ezekkel.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Hogyan tudjátok biztosítani, hogy családotok és barátaitok beléphessenek a Mennyországba


2011. április 15. péntek; 15:30
Szeretett leányom, boldog vagyok, mert oly sok jó és ájtatos Követőm gyűlik össze a Nagyhét során, hogy közösen fejezzék ki tiszteletüket a mindenkiért hozott áldozatomért. Az áldozatért, melyet szívesen hoznék meg újra és újra, hogy mindannyiatokat megmentselek. Mélységes szeretetet érzek mindannyiatokért a földön, mindenkiért, aki Isten, az Örök Atya, az Emberiség Teremtőjének Szent Akarata által lett teremtve.  Mindannyian egy nagyon különleges helyet foglaltok el az Én szívemben, még azok is, akik nem ismernek engem.
Ha olyan életet ígérnének nektek itt ezen a földön, mely egészséget és boldogságot ajánlana nektek, sokan élnétek a lehetőséggel. Annyira elszántak vagytok, hogy a test szükségleteit kielégítsétek. Ha az embernek fel lenne ajánlva a Paradicsom a Mennyben, nehezen tudná azt elképzelni. Én megértem, hogy a langyos léleknek élénk képzelőerőre lenne szüksége, hogy ezt a dicsőséges helyet egyáltalán fel tudja fogni. A langyos lélek mindig is küzdeni fog, hogy el tudja képzelni ezt a dicsőséges létet.  Csakis azok a lelkek tudják elképzelni, akiknek erős a hitük Isten létezésében. Az egyetlen módja annak, hogy igazán megértsétek a drágakövet (megj.: a Paradicsomot a Mennyben), mely mindannyiatokra vár, a hitetek megerősítése. Az elérésének egyetlen módja, hogy kitartóan kell imádkozni, hogy megpillantsuk az igazságot, a világosságot, a tündöklő jövőt, mely mindazokra vár, akik tisztelik Istent, a Mindenség Atyját. Hívők, nektek imádkoznotok kell barátaitokért, házastársaitokért, rokonaitokért, szüleitekért, testvéreitekért, és a gyermekekért, a kicsinyhitűekért. Ha az Én Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét mondjátok értük, azzal megmentitek a lelküket. Ez az Én ígéretem számotokra most.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus


Ébredjetek rá az Igazságra, mielőtt túl késő

2011. április 15. péntek; 22:00
Drága, szeretett leányom, meg kell mondanod a világnak, hogy az Én Legszentebb Akaratomat követnetek kell most, ha az emberiség örök életet akar. Ez a földi világ – ugyan sok ígérettel bír -, sosem fogja éhségeteket csillapítani. Ha első szüleitek, Ádám és Éva vétke nem lett volna, akkor igen, lehetséges lett volna, hogy örök boldogságban éljetek, akadályok nélkül. Mivel a csaló mindenütt jelen van, ő nem fogja engedni egyikőtöknek sem, hogy életét az Én irányomban tervezze. Ravasz, egy hazug, folyamatosan azon fog igyekezni, hogy biztosan bűnbe essetek a különféle kísértések által. Azonban igen nehéz lesz neki, hogy közeletekbe férkőzzön, ha a kegyelem állapotában vagytok, melyet a gyónás és az Áldott Szentségek által érhettek el.
A Szent Rózsafüzér különösen hatásos a sátán ellen, amiatt a hatalom miatt, melyet Isten, az Örök Atya adott az Áldott Szűznek, az Én Édesanyámnak. Ő óriási hatalommal bír a csaló felett. A csaló tehetetlen az Én Édesanyámmal szemben, és ezt a csaló tudja. Ha engeditek az Én Szent Édesanyámnak, hogy vezessen benneteket a kegyelmek felé, ő közbenjárhat értetek, és akkor ellene tudtok állni a csaló befolyásának.
Miközben az emberek ma a boldogság és béke felé igyekeznek ezen a földön, valami titkos receptet keresnek. Eközben azzal töltik az időt, hogy próbálnak rájönni a boldogság, az anyagi gyarapodás és a béke titkára az életükben.  Új megoldásokkal, ötletekkel állnak elő, melyek mindegyike a meggazdagodási sémákon alapul. Függetlenül valamennyi felsorakoztatott érvtől, melyek többsége a pszichológiailag vezérelt idealizmuson alapszik, egyszerűen lehetetlen a békét és a boldogságot elérnetek az életetekben, ha nem hisztek Istenben, az Örök Atyában. Ő az egyetlen élet-adó. A Hozzá való közelkerülés nélkül, üres lelkűek lesztek.
Azok közületek, akik jelentős időt töltenek azzal, hogy megpróbálják cáfolni az Én létezésem, idejüket olyan álmok kergetésére fecsérlik, melyek sosem válnak valóra. A Teremtőtökkel, a Legfelsőbb Lénnyel, aki ezt a világot teremtette, a Vele szembeni makacs elutasításotok benneteket az örök sötétség mélyére fog vezetni. Sok ember, akik életükben, hozzátok hasonlóan különösen hosszasan tagadták Isten létezését, olyan hazugságok terjesztése által, hogy nem létezik olyasmi, mint Isten az Atya, ők most sajnos a pokol mélyén vannak saját választásuk miatt. Ne engedjétek, hogy ez megtörténjen a ti lelketekkel, mert a pokolra jutott lelkek, úgy égnek, mintha még mindig eleven húsból lennének. Mennyire nevet a sátán a tudatlanságotokon. Amikor tagadjátok az Istent, akkor az örök boldogsághoz való jogotokat tagadjátok meg. Ez ugyanaz az örök boldogság, melyet fáradhatatlanul kerestek ebben a világban. De ez elérhetetlen ezen a földön.
Soha ne éljétek az életeteket úgy ezen a földön, mintha ez lenne az egyetlen része létezésetek körforgásának. Mert nem ez az egyetlen. Az igazi otthonotok a Paradicsomban lesz, Velem.
Szerető Megváltótok
Jézus Krisztus