2013. augusztus 24., szombat

Egy szabadkőműves, katolikus karácsonyi gondolatai (megfér egymás mellett a kettő?)

A mindent látó szem

A Népszabadság lehetőséget adott Furmann Imre köztársasági politikusnak, hogy kifejtse karácsonyi gondolatait. Azontúl, hogy karácsony alkalmával a baloldalt félti, kifejti, hogy ő római katolikus, ami mellett a szabadkőművessége is megfér. Azonban ez nem így van...

Sajnos csak most bukkantunk Furmann Imre karácsonyra megírott cikkére, de érdekesnek találtuk, és egyben felháborítónak is, így foglalkozunk vele.
A szörnyű ebben az egészben nem az, hogy Furmann Imrék szóhoz jutnak, vagy hogy Furmann Imre szabadkőműves. Tudtuk eddig is, hogy számtalan maszon található a jelenlegi politikai elitben (Furmannról is tudni lehetett, megírtuk már - a szerk.), és nagy szerepük van a köztársaság működtetésében, amit Furmann díjai is jól mutatnak . A baj ott kezdődik, amikor karácsonyt a baloldal megmentésének magasztos céljaival egyeztetik az ominózus cikk bevezetőjében:
"Idén Karácsony előtt a Népszava arra kért számos gondolkodót, áttekintve az elmúlt éveket, írjanak arról, szerintük mit kell tenni ahhoz, hogy a magyar baloldal a közeljövőben ne szenvedjen történelminek mondható vereséget. Furmann Imre "Barmok közt" címmel küldte el munkáját"
(Mielőtt elfelejteném! Jézus nem volt baloldali, tehát ilyen alapon sem mondhatja magát nemhogy katolikusnak, de még kereszténynek sem Furmann.)
De ez még mind semmi ahhoz képest, hogy ilyen mondatokat is le mer írni:
"Énbennem minden további nélkül megfér római katolikus vallásom és szabadkőművességem."
És hogy minek kellene megférnie egymás mellett?
"Mint ahogy sokan nem ismerjük a többi vallás szimbólumrendszerét sem. Pedig ha ismernénk a sajátunkat, könnyebben elfogadnánk másokét."
Hogy lássa a kedves olvasó, hogy nem fér meg egymás mellett a kettő, és hogy kicsit kiokítsuk Furmannt is gyorsan segítségül hívjuk az egyházat (mi szélsőjoboldali nácik vagyunk, ezért ránk úgysem hallgatna). Tesszük ezt azért is, mert a kedves szabadkőműves, katolikus, baloldalink (micsoda katyvasz ez...) pont arra hivatkozik a cikkében, hogy a tudásunk hiányos.
Ha Ön kedves Imre valóban római katolikus, akkor jelenleg súlyos bűn állapotában van, és nem is áldozhat. Persze tudjuk mi, hogy nem nagyon jár szentmisére, így ez valószínűleg nem zavarja. Az is megeshet, hogy szándékosan próbálja összemosni a katolikus vallást a szabadkőművességgel, ezzel járatva le a katolikusokat és/vagy az egyház hívei számára szimpatikussá tenni a szabadkőművességet.
Tehát innentől az egyházé a magyarázó szerep, a végén további hozzáfűzésekkel:
(XII. Kelemen Pápa hivatkozott, már nem érvényben lévő bullája
ITT. )
"VI. A szabadkőművesség(~) és az Egyház. A ~ elveti Krisztus →Egyházát, tagadja a kereszténység igaz vallás jellegét, racionalizmusával és emberközpontúságával a vallási közömbösség és a szabadgondolkodás irányába hat. Ezért XII. Kelemen p. 1738. IV. 28: In eminenti (DS 2511), XIV. Benedek p. 1751. V. 17: Providas bullájával a ~et elítélte, a belépést kiközösítés terhe alatt megtiltotta; 1814. VIII. 13: Consalvi bíb. ítélte el. XII. Leó p. 1825. III. 13: Quo graviora mala, XVI. Gergely p. 1832. VIII. 15: Mirari vos (DS 2730) megnyilatkozásával megerősítette a korábbiakat. IX. Pius p. (ur. 1846-78) beszédeiben és körleveleiben (Qui pluribus, DS 2783, →Syllabus; Quanta cura, DS 2894) szólt a ~ ellen. XIII. Leó p. 1884: kiadta a Humanum genus enc-t (DS 3156-58), 1892, 1894: és 1896: más megnyilatkozásokat. 1917: a CIC 2335.k. önmagától beálló, a Szentszéknek fenntartott kiközösítéssel büntette a ~hez v. hozzá hasonló szervezetekhez tartozókat. - A II. Vat. Zsin. (1962-65) a ~gel kifejezetten nem foglalkozott, a Dignitatis humanae nyilatkozat azonban megnyitotta a ~gel való kapcsolat útját. 1970: a Lichtenaui nyilatkozat egy sor korábbi félreértést tisztázott, de 1980: a Német Ppi Konf. kinyilvánította, hogy No. ter-én kat. személy nem lehet szkm. - Azzal, hogy az új CIC 1983: nem szól a ~ről, a 6.k. 1. és 3. pontja értelmében a szkm-ekre kimondott kiközösítés hatályát vesztette. A Német Ppi Konf. ennek ellenére fenntartotta, hogy kat. hívő nem lehet szkm. E tilalmat a Joseph Ratzinger bíb. vez. Hittani Kongregáció Nyilatkozata a ~ről 1983. XI. 26: az egész világra kiterjesztette: „Változatlan marad az Egyház negatív ítélete a szkm. társaságokkal kapcsolatban, mert alapelveiket mindig összeegyeztethetetlennek tartotta az Egyház tanításával, s ezért a beiratkozás hozzájuk tiltott marad.” - 1985 elején a Nyilatkozathoz a Kongr. a köv. magyarázatot fűzte: „Az 1970-1980-as években a Hittani Kongr. levelezésben állt néhány, a kérdésben különösen érintett Ppi Konf-val, hiszen kat. személyiségek dialógust kezdtek néhány páhollyal, melyek nem voltak ellenségesek, sőt barátságot tanúsítottak az egyh. iránt. Az elmélyültebb tanulmányozás megerősítette a Hittani Kongr-t abban a meggyőződésében, hogy a ~ és a ker. hit alapelvei alapjában nem egyeztethetők össze. Ezért eltekintve különböző páholyoknak az egyházzal szemben többé v. kevésbé ellenséges gyakorlati magatartásától, a Hittani Kongr. 1983. XI. 26-i nyilatkozatával a problémát legmélyebb és leglényegesebb szintjén akarta érinteni: az alapelvek összeegyeztethetetlenségének szintjén, azaz a hit és annak erkölcsi követelményei szintjén. - Az elvek összeférhetetlenségével kapcsolatban ma bizonyos részről azt hozzák fel, hogy a ~ lényeges tulajdonsága éppen az, hogy nem határoz meg semmiféle „elvet” valamilyen fil. v. vallási álláspont értelmében, ami kötelező volna a szkm-ek számára, hanem világnézetek és vallások fölött össze akarja gyűjteni a jóakaratú embereket mindenki számára érthető és elfogadható humanitárius értékek alapján. Azt mondják, hogy ~ összetartó erő akar lenni mindazok számára, akik hisznek a Mindenség Építőmesterében és elkötelezettséget éreznek azon alapvető erkölcsi irányultságok iránt, amelyek pl. a Tízparancsolatban vannak megfogalmazva; ez senkit nem tántorít el a saját vallásától, hanem épp ellenkezőleg, még szorosabbra fűzi a kapcsolatot vele. - E helyen nem lehet megvitatni azokat a tört. és fil. problémákat, amelyeket az ilyen állítás magában rejt. A II. Vat. Zsin. után nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy az Egyh. is törekszik az együttműködésre minden jóakaratú emberrel. A ~hez való csatlakozás azonban határozottan túllép ezen a törvényes együttműködésen és tőle lényegesen különböző jelentéssel bír. Mindenekelőtt arra kell emlékeztetnünk, hogy a ~ közösségei és azok erkölcsi követelményei úgy jelennek meg, mint szélsőségesen kötelező szimbólumok kibontakozó rendszere. A bennük uralkodó szigorú titokfegyelem nagyon felerősíti a jelek és az eszmék közötti kölcsönhatást. Mindezeken túl a titkolózás légköre a belépettek számára azzal a kockázattal jár, hogy számukra ismeretlen stratégiák eszközévé válnak. Még ha állítják is, hogy a relativizmust nem tekintik dogmának, valójában egy szimbolikus relativista felfogást tálalnak, s ezért egy ilyen morális-rituális közösség relativizáló hatását nem lehet kivédeni, hanem az nagyon is meghatározó lesz. Ilyen összefüggésben a különböző vallási közösségeket, melyekhez a páholyok tagjai tartoznak, csak úgy lehet tekinteni, mint egy tágabb értelmű és megfoghatatlan igazság intézménnyé vált formáit. Ezen intézmények értéke aztán elkerülhetetlenül relatívnak fog tűnni ahhoz a tágabb értelmű igazsághoz képest, amely a jóakarat közösségében, azaz a ~ testvériségében mutatkozik meg. - Egyrészt egy kat. ker. képtelen Istennel való kapcsolatát kettősségben, azaz egy felekezetfeletti-humanitárius és egy belső-ker. formára kettészakítva megélni. Nem tarthat fenn kétféle kapcsolatot Istennel, sem a Teremtővel való kapcsolatát nem fejezheti ki kétféle szimbólumrendszerben. Ez teljesen eltérő volna attól az együttműködéstől, amely számára magától értetődik azokkal, akik elkötelezettek valami jó iránt, még ha egészen más elvekből indulnak is ki. Másrészt egy kat. ker. hogyan lehetne egyidejűleg részese a ker. testvérek teljes közösségének, s ugyanakkor mint szkm. kívülállónak, „profánnak” tekintené ker. testvéreit. - Még ha nem is volna kifejezetten kötelező (mint mondtuk) a relativizmus tanszerű megvallása, a szkm. testvériség relativizáló ereje a maga belső logikájával képes a hitvallás aktusát oly radikálisan átformálni, hogy az egy ker. számára, akinek XIII. Leó p. szavaival „drága a hite”, elfogadhatatlan. A hitvallás alapstruktúrájának ezen átalakítása ráadásul többnyire észrevehetetlenül zajlik le: az Istennek az egyházban kinyilatkoztatott igazságához való őszinte ragaszkodás átalakul egy intézményhez tartozássá. Ez az intézményhez tartozás pedig nem több, mint az embernek az örökkévaló felé fordulásának bizonyos kifejezési formája, egy a sok egyéb lehetséges és érvényes kifejezési forma között. A kísértés, hogy ebben az irányban haladjanak, ma még erősebb, mert teljesen megfelel a korszellemben uralkodó bizonyos meggyőződéseknek. Az a vélemény, hogy az igazság megismerhetetlen, korunk egyik tipikus jellemzője, s ugyanakkor általános válságának lényeges alkotóeleme. - Mindezeket tekintetbe véve a Hittani Kongr. nyilatkozata megerősíti, hogy a szkm. társaságokba belépés „az Egyh. részéről tiltott marad”, s a hívők, akik belépnek, „súlyos bűn állapotában vannak és nem járulhatnak szentáldozáshoz”. Ezzel a Kongr. azt mondja a hívőknek, hogy a belépés objektíve súlyos bűn, a pontosítással pedig („akik szkm. társasághoz tartoznak, nem járulhatnak szentáldozáshoz”), meg akarja világítani a hívők lelkiismeretét annak a súlyos következménynek a meglátásához, amivel az járna, ha szkm. páholyhoz csatlakoznának. - Végül a Hittani Kongr. kijelenti, hogy „nem a helyi egyh. hatóságok feladata olyan nyilatkozatot tenni szkm. társaságokról, ami ellenkezik a fentebb mondottakkal”. Ezzel a Kongr. az 1981. II. 17-i nyilatkozatra utal, amely a Szentszéknek tartott fenn minden megnyilvánulást azon társaságok természetéről, melyekre a hatályát vesztett korábbi, 2335. kánon vonatkozott. Ugyanezt megismételve a Hittani Kongr. 1983. XI-i nyilatkozata fenntartja az illetékességet olyan megnyilvánulásokra, amelyek eltérnének a megítéléstől, mely szerint a ~ elvei nem egyeztethetők össze a kat. hittel, a belépés súlyos bűn, ami kizárja a hívőt a szentáldozásból. Ez a rendelkezés jelzi, hogy a különbségek ellenére, amelyek mutatkozhatnak a ~ irányzatai között az Egyh. iránt tanúsított magatartásukban, az Ap. Szentszék olyan alapvető, közös elveket lát bennük, amelyek minden egyh. hatóság részéről azonos elbírálást követelnek. - E nyilatkozat megtételével a Hittani Kongr. nem akarta kisebbíteni azok erőfeszítéseit, akik e Dikasztérium felhatalmazásával keresték a dialógus lehetőségeit a ~ képviselőivel. Mivel azonban felmerült a lehetősége annak, hogy a hívők körében azt a téves nézetet kezdik hirdetni, hogy most már szabad csatlakozni szkm. páholyhoz, a Hittani Kongr. kötelességének érezte, hogy tudomásukra hozza az egyh. hiteles véleményét a kérdésről és szembesítse őket a páholyhoz tartozásnak a kat. hittel való összeférhetetlenségével. Mert egyedül Jézus Krisztus az Igazság Mestere, és a ker-ek egyedül Őbenne találhatják meg a világosságot és az erőt ahhoz, hogy Isten tervei szerint éljenek és testvéreik igazi javát szolgálják.” **-88 "
Sajnos a II.Vatikáni Zsinat után az egyház máshogyan fogalmaz a szabadkőművességgel kapcsolatban, és elismeri a jó szándékot, meg az erkölcsösséget, ami jól mutatja, hogy valamennyire azért lehetett rá befolyással ez a társaság.
Emeljünk ki egy kis részletet a hivatkozott, XII. Kelemen pápa 1738. évi bullájából, amit felülírtak már egyházi részről. Nem fogadjuk el azt az érvelést, miszerint ez 1738-ban volt, most meg 2010 van, és hogy azóta bebizonyosodott a szabadkőművesség erkölcsössége, jó szándéka stb. Nekünk pont az azóta történt dolgok szolgálják a bizonyosságot, hogy XII.Kelemennek volt igaza, mikor ítéletet mondott a társaságról:
"Ezért, emlékezetünkbe tartva, milyen hatalmas károkat okoznak ezek a társaságok és gyûlések nemcsak a földi állapot békéjének, hanem a lelkek jólétének is, és felismerve, hogy nem tartják magukat sem a világi, sem az egyházi szankciókhoz; és mivel az Isteni Ige arra oktat minket, hogy a hűséges szolga és az Úr házának felügyelője feladata, hogy éjjel és nappal vigyázzon, nehogy az olyanok, mint ezek, betörjenek a házba, mint a tolvajok, és nehogy, mint rókák, feldúlják a szőlőskertet; hogy megőrizzük az egyesek szívét az erkölcstelenségtől, és az ártatlanokat, kiket titokban megsebeznek a fent említettek nyilai, és hogy lezárjuk azt a széles utat, amely megnyílhatna a bűn elkövetésére, és egyéb, Előttünk ismert igaz és jogos okok miatt; tanácskozván néhány Tisztelendő Testvérünkkel a Római Szent Egyház Bíbornokai közül, valamint saját akaratunkból és biztos tudásunk és érett megfontolásunk alapján, Apostoli hatalmunk teljességével ezennel megállapítjuk és elrendeljük, hogy a szabadkőművesek vagy francia kőművesek vagy bárhogyan nevezzék is őket, ezen a társaságok, közösségek, gyűlések, összejövetelek, találkozók, kongregációk és ülések elítéltek és tiltottak, és jelen Konstitúciónkkal, amely örökre érvényben marad, elítéljük és tiltottá nyilvánítjuk őket."
(Népszava, Katolikus Lexikon nyomán Szent Korona Rádió )

Krisztus gyógyítása és a farizeus véleménye

Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala.
És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajjon nem ez-é Dávidnak ama Fia?
A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
(Máté 12,22-24)
A magukat vallásosnak gondoló és mutató farizeusok csodát látnak, és olyasmit mondanak, ami, ha jobban utánagondolunk, egészen árulkodó.
Maga a csoda egy olyan esemény, amit hívő ember sokáig vár, és látni kíván, azután egyszer csak megtörténik. És könnyen lehet, hogy minden más változatlan marad, az emberek hibái nem tűnnek el, minden megy tovább, mintha mi sem történt volna. 
A bibliai történetben egy olyan megszállottról van szó, aki vak és néma. A farizeusoknak tudni kellett volna, hogy a sok prófétájuk közül, akiknek fennmaradtak a könyvei és akiknek nem, csak néhány tudott csodát tenni és gyógyítani. Csak a hitben és bölcsességben legnagyobbak és a legerősebbek tudták ezt megtenni, de olyasmit, amit Krisztus tett, egyikük sem tudott. Mert Krisztus valamennyiüknél nagyobb volt. Ez nyilvánvalóvá kellett volna hogy váljon a számukra, amikor a szent iratokat magyarázta. A prófétai erő a szent iratok, pontosabban az Isten Igéjének ismeretéből és megértéséből származik, és csak az értheti a szent iratokat, akit áthat az Isten Szelleme. Krisztus azt mondta, hogy "Isten ujjával" gyógyít és űzi ki az ördögöket, ez a kifejezés pedig a kőtáblákkal, és a bölcsesség legmagasabb szintjével hozható kapcsolatba. Komoly figyelmeztetés és intés volt ez a zsidóknak, de nem figyeltek rá.
Viszont mit mondanak a farizeusok? Azt, hogy Belzebubbal űzi ki az ördögöket. Ezzel tulajdonképpen azt mondják, hogy Krisztus nem próféta, hanem egy közönséges varázsló. No de ezt honnan is tudják? 
A korabeli Izrael és a környező államok mindennapjait a babonaság, a varázslás éppen úgy áthatotta, mint a mostani világot. Izraelben már akkor voltak csoportok, akik összegyűjtötték a mai szóval ezoterikusnak nevezett ismereteket, és a hatalmuk növelésére, esetleg kíváncsiságuk kielégítésére fel is használták. A legismertebb ilyen közösség az esszénus volt, akik kifelé azt mutatták, hogy vallásos és erkölcsös életvitelűek, és angyalokkal társalognak. Valójában a vezetőik pontosan tudták, hogy démonokat idéznek. 
Egy olyan ember számára, aki egész életét a sötétségben töltötte, csak a sötétség létezik. A betegesen hazudozó ember mindenki szavai mögött hazugságot és rejtett szándékot gyanít. A varázslással foglalkozó zsidók pedig még csak nem is feltételezték, hogy a természetfeletti megnyilvánulásokat a varázsláson kívül máshogy is létre lehet hozni. Isten Igéjét tehát nem ismerték, viszont Belzebubot ismerték. És mivel láttak egy csodát, azonnal azt gondolták, hogy ezt csak az tehette, akit ismernek, vagyis Belzebub. Sokak számára akkor is és most is, így lett esszénus Krisztusból, akinek valójában semmi köze nem volt sem az esszénusokhoz, sem Belzebubhoz.
Mivel Krisztus olyasmiről beszélt nekik, amit nem tudtak hova tenni, ezért úgy tettek, mintha nem is mondott volna semmit. Mert nem értették. Ha értették volna, akkor a szent iratokat is értették volna, vagy legalábbis ismerték volna. Azonban vélhetőleg azokat hazugságnak és hamisítványnak tartották, és nem foglalkoztak vele. Így zárja el magát a hazug ember az igazságtól, és így vájja ki a saját szemét a sötétséghez szokott ember, mert bántja a szemét a fény. És hogy az átok saját magukon még teljesebb legyen, valóban létrehozták a szent iratok hamisítványait is. Így lett a zsidóság olyan, amilyennek ma ismerjük. Ez egy örök intő példa arra, hogy aki így cselekszik, pontosan olyanná válik, mint a zsidó.
Az esszénusokhoz és a Belzebubhoz tartozók előző életekről, idézésről beszélnek, jósolgatnak és gyógyításokról hazudoznak, valójában pedig akármilyen erősek is a varázslásban, közönséges szélhámosok. Akárcsak a farizeusok. Az ítélet napján látni fogják hogy az igazságot hazugságnak nevezték és gyűlölték, a varázslás minden erejével ellenálltak neki, mint az esztelenek, akik nem tudják és nem akarják felismerni a nyilvánvalót, és hogy ezért jogosan éri el őket az örök tűz büntetése. Rettenetes sors! De ahogy Krisztus mondja: "Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik." Több embert érint ez ma, mint sokan gondolnák.
Tamási Attila

Áradások a Fülöp-szigeteken: többen meghaltak


Hét ember meghalt, tizenegy megsérült és négyen eltűntek a Fülöp szigeteken a napok óta tartó özönvízszerű felhőszakadások következtében.

Egy heves trópusi vihar csapott le a szigetországra és szinte teljesen megbénította Manila lakosainak életét. A fővárosban sok helyen derékig ért a víz és a város fele víz alá került. Az extrém időjárás mintegy 600 ezer embert sújtott. A Trami elnevezésű trópusi vihar kedden óránkénti 30 milliméteres csapadékkal áztatták az északi Luzon szigetét.

http://koponyeg.hu/hireso/672-aradasok-a-fulop-szigeteken-tobben-meghaltak-video-
Áradások Oroszországban és Pakisztánban (videó)
120 évvel ezelőtti legmagasabb vízállását is megdöntötte az Amur folyó az orosz távol-keleten a Zsidó Autonóm Területen.
Habarovszk területén a folyón csütörtökön újabb rekordvízállást mértek. A városban szünetel a villamosenergia-szolgáltatás. 600 katonát vezényeltek ki a folyópartokra, hogy mobil gátakkal próbálják megakadályozni a további áradásokat. Körülbelül 40 ezer embert érint az áradás.139-en meghaltak, 804-en megsérültek Pakisztánban, a monszunesők miatti áradásokban. Az extrém időjárás országszerte egymillió embert veszélyeztet, 3800 falu került veszélybe és eddig több mint 13 ezer ház omlott össze. A hónap elején már több áldozatot követeltek a heves esőzések az ország északnyugati részén, valamint Karacsiban. Az esőzések most elérték Pakisztán legsűrűbben lakott részét Pandzsábot, ahol több folyó is kilépett a medréből.

http://koponyeg.hu/hireso/673-aradasok-oroszorszagban-es-pakisztanban-video-

A Real Madrid új edzője ma is Pio atya híve

Az alacsony sorból a világ legjobb futballedzői közé önerőből került Carlo Ancelotti nevéről nem éppen a híres olasz tanúságtevő jut az olvasók eszébe. A globális kitekintésű keresztény és spanyol nyelvű portál, a Religión en libertad számára nyilatkozott Angliában a Real Madrid új edzője.
A játékosként és edzőként is egyaránt kiváló és sikeres futballszakember nem felejtette el, hogy szülei egyszerű földművesek voltak, és mennyit dolgoztak azért, hogy előteremtsék gyermekeiknek a mindennapi betevő falatot. Tőlük szívta magába a sikeres emberként is megtartott keresztény értékeket Carlo Ancelotti, főleg édesapjától, aki sose panaszkodott, mindig nyugodt és türelmes volt.
Nem ismert tény, hogy Ancelotti Pio atya odaadó híve, akinek képmását mindig magánál hordja, hiszen annyi csodát tett, és érzelmileg is azonosul vele. Az interjúban beszélt Jézus Krisztusban való hitéről és imáiról, amelyekben egyáltalán nem a focival kapcsolatos, hanem személyes dolgokat kér Istentől. „Mert Isten sokkal jobb és fontosabb dolgokat tehet” – vallja Carlo Ancelotti.
Magyar Kurír
(st)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus saját bejelentésében azt fogja állítani, hogy ő egy jámbor Keresztény
2013. augusztus 23. péntek, 14:09
Gyermekem, mennyire fognak szenvedni a Keresztények, amint a bűn betegsége számos formában beborítja a világot.
Egy megszervezett kísérlet van készülőben a Kereszténység eltörlésére, és ennek számos formája van. Tudnotok kell, hogy míg a Keresztényektől megtagadják a jogot, hogy kinyilvánítsák Isten iránti hűségüket, addig minden más nem Istentől származó vallásnak meg fogják azt engedni. A más hitvalláshoz tartozóknak nagy támogatásban lesz részük, amikor állampolgári jogaik nevében az igazságosságra hivatkoznak. Ez azt fogja eredményezni, hogy a bűnök továbbra is terjedni fognak, melyek irtózatosak Atyám számára.
Az embereket kényszeríteni fogják, hogy fogadják el a bűnt országaikban, és a Keresztények számára bűncselekménynek fog számítani, ha szembe helyezkednek ezekkel a törvényekkel. A Keresztényekre úgy fognak tekinteni, mint szívtelenekre, jobboldaliakra, és akik nem tartják tiszteletben mások emberi jogait. A lélek minden vonzó tulajdonságát, amelyet Atyám helyezett a lelkekbe, erőfeszítéseik elsődleges céleszközeiként fogják használni, hogy az ilyen gonoszságokat igazolják országaitokban.
Amikor a test betegsége markában tart egy közösséget, akkor sokakat megöl. De a nagy szomorúság ideje után és az elhalálozások után, a megmaradt közösség immúnis lesz a betegséggel szemben. A bűn sok nemzetben a test betegségét fogja okozni, amint az emberiség Üdvözítője bejelenti a Pecsétek ítéletét, és az Úr angyalai kiöntik azokat.
Sokan el fogják szenvedni a halált, engesztelésül az emberek gonoszsága miatt. Ez a megtisztulás addig folytatódik, amíg már csak azok maradnak, akik az Isten iránti szeretetük miatt a halállal szemben immúnisak.
A Keresztények nagymértékben és sokféle módon fognak szenvedni. A hitüket el fogják venni tőlük és helyébe egy utálatnak lesznek tanúi. Fájdalmuk, mely már megkezdődött, ugyanaz, mint amelyet Fiam is átél ebben az időben. Aztán egy megdöbbentő látványnak lesznek tanúi, amint az Antikrisztus saját bejelentésében azt fogja állítani, hogy ő egy jámbor Keresztény. Ő sok idézetet fog használni a Bibliából a világhoz intézett beszédeiben. A kimerült Keresztények, akik eddig szenvedtek, hirtelen meg fognak könnyebbülni. Végre – fogják gondolni –, itt van egy ember, akit a Mennyből küldtek válaszul imáinkra. A szájából sok édes és vigasztaló szó fog ömleni és úgy fog tűnni, hogy ő egy istenáldás, akiben azt fogják látni, hogy helyrehozza a Keresztények ellen irányuló sérelmeket. Ő gondosan ki fogja agyalni, hogy hogyan szerettesse meg magát a Keresztényekkel, főleg a Római Katolikusokkal, mert ezek lesznek az ő fő célpontjai.
Az Antikrisztust és az ő úgynevezett keresztény cselekedeteit mindenki csodálni fogja, gesztusai és az ő állítólagos Szentírás iránti szeretete azonnal elfogadhatóvá teszi őt sokak számára. Ő összevon majd minden nemzetet, és azzal fogja kezdeni, hogy szertartásokat tart más vallások számára, különösen a pogány szervezeteknek, hogy együtt dolgozhassanak a világbéke elérésében. Sikeres lesz azon országok egyesítésében, melyek azelőtt ellenségek voltak. A csend hallható lesz a háború sújtotta országokban és az ő képe mindenhol meg fog jelenni.
Az ő végső nagy vívmánya akkor lesz, amikor minden egyesített nemzetet a Katolikus Egyház és minden más Keresztény felekezet hatásköre alá fog vinni. Ez az egységesítés fogja képezni az új egy-világvallást. Ettől a naptól kezdve elszabadul a Pokol a Földön és a démonok befolyása eléri az özönvíz óta nem tapasztalt legnagyobb szintet. Az embereket látni lehet majd, amint az új, egy világrend egyházban Istent imádják, és ők mindenképpen jámbornak fognak tűnni. Aztán a templomokon kívül majd nyíltan átadják magukat a bűnnek, mert egyetlen bűn miatt sem fognak szégyenkezni. A hamis szentháromság – a Sátán által létrehozott szentháromság – hipnotikus irányítása alatt áhítozni fognak mindenfajta bűn után, eszközként újdonsült étvágyuk kielégítésére.
Ez a gonoszság magába fogja foglalni a test bűnét is, ahol a meztelenség elfogadható lesz, amikor az ember szemérmet sértő bűnökbe keveredik nyilvános helyeken. A gyilkosságok gyakoriak lesznek, és sokan fogják azt elkövetni, köztük gyermekek is.
Sok Katolikus Templomban sátáni istentiszteleteket és fekete miséket fognak tartani. Az abortuszt úgy fogják tekinteni, mint megoldást minden ilyen jellegű problémára, és megengedett lesz a magzat születése napjáig.
Hamarosan bűncselekménynek fog számítani bármilyen hűség Jézus Krisztus iránt való mutatása. Ha egy valódi kereszttel fognak látni benneteket, úgy fogjátok érezni, hogy egy bűncselekményt követtetek el, mert meg fogjátok szegni a törvényt. Országaitokban kettős joghatállyal rendelkező törvények lesznek, ahol az új világrendben politika és vallás összefonódik.
Ez az üldöztetés azt fogja jelenteni, hogy sokan tudatlanul imádni fogják a fenevadat, és fertőzötteké válnak. Annyira fertőzötteké fognak válni, hogy beárulják majd a hatóságoknak fivérüket, nővérüket, anyjukat és apjukat, amennyiben azok továbbra is hűségesek maradnak a Kereszténységhez. Gyermekek, az ima a ti egyetlen reményetek, hogy kibírjátok ezt az időszakot.
Arra sürgetlek benneteket, hogy őrizzetek meg minden szent tárgyat: Rózsafüzéreket, szenteltvizet, egy példányt a Bibliából és a hétköznapi miseszövegeket tartalmazó szent Misekönyvet a Keresztes Imahadjárat Imakönyvével együtt. Az Élő Isten Pecsétjét otthonaitokban kell tartanotok, és magatoknál is, ha lehetséges. Érmem, az Üdvösség Érme, meg fogja téríteni azokat, akik viselni fogják azt, és Fiam Irgalmat fog mutatni irántuk. Arra kérlek most téged, gyermekem, hogy az Üdvösség Érmét már most kezd el gyártani, és készíts egy Skapulárét az Élő Isten Pecsétjéről.
Ez az Üzenet egy figyelmeztetés a Mennyből az eljövendő eseményekről. Nektek hallgatnotok kell rám, az Üdvösség Anyjára, mivel az Igazságra vezetlek benneteket, hogy valóban hűségesek maradjatok mindenkor Fiamhoz.
Menjetek békével gyermekek, és legyetek nyugodtak, mivel az a megpróbáltatás Isten Irgalmának köszönhetően rövid lesz. Bízzatok Bennem, Édesanyátokban, mert Én mindig veletek leszek megpróbáltatásaitok során. Sohasem lesztek egyedül.
Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja
Isten, az Atya: Gyermekek, minket csak egy rövid idő választ el a Nagy Naptól

2013. augusztus 23. péntek, 15:00
Legdrágább leányom, miközben a világ arra törekszik, hogy az átélt kétségbeesésnek értelmet adjon, tudnod kell, hogy mindennek a zűrzavarnak meg kell történnie, mielőtt mindazokat, akik szeretnek Engem, Menedékhelyemre vinném.
Hamarosan tudni fogjátok, gyermekeim, hogy Én Ki Vagyok. Azok, akik Kilétem felől bizonytalanok, végül meg fogják látni az Igazságot, és ez nagy békét fog hozni számotokra. A gonoszság Most megnövekszik a világban, és a megtévesztés leereszkedik. Könyörgök, legyetek erősek, mivel most azt a napot várom, amikor majd a megújulás elkezdődik, és minden gyermekem meg fog vigasztalódni azon a Napon, amikor szeretett Fiam kinyilvánítja Magát.
Aminek szemtanúi vagytok, az nem más, mint a Mennyei Hierarchia és a Sátán és annak minden démona közötti csata. Ez sokak számára nagyon félelemkeltő és nyugtalanító, de tudnotok kell, hogy fájdalmatok enyhítése végett közbe fogok lépni. Tudnotok kell, hogy ti az Enyéim vagytok, és hogy békét fogok hozni a világ számára, amikor megszabadítom azt fertőzésétől.
Gyermekek, minket csak egy rövid idő választ el a Nagy Naptól, és bár még sok mindennek meg kell történnie ott, ahol Fiam Szent Nevét széttépik, de mindez gyorsan fog végbemenni. Nektek most már a jövőbe kell néznetek, mivel az egy olyan nagy csillogó ékszer, hogy azon a Napon, amikor majd beléptek a Béke Új Korszakába, elfelejtitek az üldöztetést, melyet a gonosz okozott a világnak. Nektek azt kell tennetek, amire Fiam utasít benneteket. Meg kell őriznetek a nyugalmatokat, miközben a Pecsétek feltárulnak számotokra, mely Pecsétek mindnyájatok javát szolgálják, azokét is, akik lelkéért kértem, hogy könyörögjetek számukra Irgalmamért.
Ha hűségesek maradtok Parancsolataimhoz, és életeteket egységben élitek Fiammal, akkor ti már félúton vagytok. Ha továbbra is ragaszkodni fogtok a Szentségekhez, és nem vesztek részt a pogány szertartásokon, amelyek a fenevadat tisztelik, akkor nagy pártfogásra találtok Nálam.
Menjetek, és ne feledjétek, hogy Én Vagyok a Mindenható Egy Isten, és az Enyém minden Hatalom. El fogom pusztítani a gonoszt, és Új Paradicsomomat feltárom számotokra. Legyetek türelmesek. Bízzatok Bennem. Kövessétek Fiamat és fogadjátok el az Ajándékokat, melyeket Ő és szeretett Édesanyja, a Szeplőtelen Szűz Mária hoz számotokra a Keresztes Imahadjárat Imái és az Üdvösség Érme formájában.
Végül fogadjátok Pecsétemet úgy, mint a legnagyobb Ajándékok egyikét, amelyet az emberiségnek adok azóta, hogy életet adtam nekik. Különleges Kegyelmeim által újból életet adok (nektek), ha az Élő Isten Pecsétjét a magatok közelében tartjátok. Mindazok, akik a Pecséttel rendelkeznek, helyet kapnak az Új Paradicsomban.
Szeretlek benneteket, gyermekeim, de én a ti Atyátok vagyok, és meg kell engednem ezeket a megpróbáltatásokat, mert ezek segíteni fognak Nekem kigyomlálni azokat, akik soha nem fognak eltávolodni a Sátán oldaláról. Az idő, amelyet arra fogok felhasználni, hogy megnyerjem a szívüket, egy szörnyű és gyűlöletes harcot fog okozni a bukott angyalok milliói és a démonok ellen, akár csak egy lélek miatt is.
Vigasztaljon benneteket az a tudat, hogy Én megáldom mindazokat, akik tiszta és alázatos szívűek. Én szeretem mindnyájatokat, éppen ezért nem szabad feladnotok soha, amikor minden reménytelennek tűnik, mert Hatalmam azt jelenti, hogy a gonosz elpusztítása Ellenőrzésem alatt van. Nektek minden bizalmatokat Belém kell helyeznetek, különösen ebben az időben, amikor Igazságosságomat keménynek érzitek.
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

Nyílt levél Szörényi LeventénekBayer Zsolt, az írás szerzője.


Én előre elnézést kérek a durva, obszcén kifejezésekért, szavakért...! Az élő adás idején elkezdtem nézni az Alföldi Róbert rendezte "új" István a király-t, SZÖRNYŰSÉG!!!NÉZHETETLEN!!! Meg sem közelíti az ősbemutatót. Csak azért foglalkozom kivételesen ezzel, mert államalapító Szent Királyunkról van szó. Évi
 2013. augusztus 24., szombat
 
Kedves Levente! Mindenekelőtt ezt az öngyűlöletet kellene tisztázni. Ugyanis tudom, hogy a lengyelek nem gyűlölik a Piast-dinasztiát és nagy királyukat, I. Mieszkot, aki a mi Istvánunk előtt, már 966-ban keresztvíz alá hajtotta fejét, és a római katolicizmust tette államvallássá. A lengyelek nem emésztik magukat azért, mert nem maradtak meg pogány mazurok, pomeránok, szlezánok, goplánok és polákok, hanem keresztény lengyelek lettek.
 
De a pogányságukat és törzsi szervezetüket legtovább megőrző poroszok sem átkozzák önmagukat, amiért végül keresztény poroszok lettek. Nem hiszem, hogy ők Querfurti Brúnó bencés szerzetes, vagy Gottfried luknai apát gyűlöletével töltenék napjaikat. Esetleg II. Valdemár dán királyt, vagy Leszek krakkói herceget gyaláznák. És szilárd meggyőződésem, hogy a csehek sem gyűlölik azt a tizennégy törzsfőjüket, akik már 845-ben, Regensburgban áttértek a keresztény hitre. S ezt sorra elmondhatnánk Európa minden nemzetéről.
Nálunk, magyaroknál viszont ez a nemzeti sport is virágzik: gyűlölni Szent Istvánt, amiért – úgymond – „kiirtotta saját népét”, és – úgymond – „idegen fegyverek segítségével a kereszténység rabigájába hajtotta” szegény magyarokat.
Ez a történelemszemlélet fellelhető ma a te környezetedben, és a Jobbik háza táján (amúgy jól megfér a „Jézus is magyar volt” elmebajával), és sok mai fiatal – akiknek közös jellemzője, hogy semmit sem olvasnak, semmit sem tudnak, ellenben mély és elpusztíthatatlan öntudat lakik koponyájukban – boldogan veti rá magát ezekre a szomorú elméletekre, mert így mindjárt különlegesnek, istentagadónak, lázadónak és nonkonformistának képzeli magát. Azt hiszik szegények, hogy így lesznek ők „lidérces messze fény”. Pedig csak a budi tetejére kitett töklámpások ők. S azzá váltatok most ti is. Kár érte.
A deheroizálás ugyanis a kommunisták sportja volt. Őszerintük amúgy az emberiség történelme egy szakadatlan fejlődéstörténet, amelynek végső célja a kommunizmus eljövetele. A „Jézus magyar volt”- és az „István a magyarság árulója”-féle szekta szerint viszont az emberiség történelme egy szakadatlan visszafejlődés-történet, amelynek végső célja a magyarság teljes elpusztítása.
Szerencsétlenek. Bár nem tudom biztosan, értük kár-e.
Ellenben az István, a királyért biztosan kár. Kár volt ezt hagynod, Levente. Akkor is, ha tudom, István deheroizálása a te szájad íze szerint való. Akkor is kár volt, mert műved,művetek túlnőtt rajtatok, és önmagában szakrálissá vált. És te most hagytad, hogy ezt is bekenjék mérgező nyállal.
A legnagyobb baj pedig az, hogy ezt színvonal alatt tettétek. Hogy is mondja Pierre a Megáll az időben? „Nem mindegy, hogy milyen színvonalon vagánykodik az ember…” Hát, Levente, ez nem színvonal.
Aki szerint, ha német: akkor náci; ha katolikus pap: akkor náci és/vagy verőlegény – az nem művész, csak egy közhelyes kretén. De legalább következetesek lettetek volna a bűnben. Akkor legalább a pogány magyarok és Koppány lenne szerethető. De nem. A gondolat teljes hiányát aljas és ostoba külsőségek pufogtatásával fedtétek el. Levente,tényleg attól lett újszerű és „modern” a műved, hogy Torda, a táltos elbaszott rocksztárként gitározik, és rápöffent egy dzsangára? Hogy Laborc úgy néz ki és úgy is viselkedik, mint egy transzvesztita köcsög? Hogy Gizella náci egyenruhába bújtatott német lovagokkal csalja Istvánt? Hogy István egy akarattalan pöcs, Koppány meg egy másik akarattalan pöcs?
Én szégyellem magam, míg mindezt sorolom. Pedig nem nekem kéne, Levente.
Nektek kell szégyellnetek magatokat, mélységesen. És még csak nem is miattunk, Levente. Hanem tudod miért? Azért a kétszázezer magyarért, akik Csíksomlyón megnézték az István, a királyt. Akik között ott álltam, ott állhattam a csíksomlyói nyeregben, és átélhettem életem egyik legnagyobb élményét.Láttam idős székely embereket, akik ünneplőben jöttek oda, és végig állták könnyes szemmel az előadást. S láttam a fiatalokat, akik akkor és ott örök hitet tettek magyarságuk mellett.
Az ő életük áldozatát, az ő hitüket téptétek széjjel ezzel a szemétséggel, ezzel a mocsokkal, amivel volt bátorságotok kiállni most a szegedi dóm lábához. Abba a térbe, amit Horthy Miklós és Klebelsberg Kunó lelke tölt ki a mai napig.
Igen, Levente. Abból a csodából, ami egyszer megszületett, és ami végső küldetését éppen a csíksomlyói nyeregben töltötte be, Babba Mária lábainál, mára a lepukkant Trabantból kiszálló két szánalmas figura maradt, akik nyálfolyató idiótaként lengetik a kis piros-fehér-zöld zászlójukat a semmiben. Ez maradt belőletek.
Kérlek, ezt ne vigyétek ki Erdélybe. Legalább őket ne kenjétek össze magatokkal.
S a tőled 2004-ben kapott Szabadság Díjamat pedig ezennel visszaadom. Pedig sokat jelentett nekem egykoron. Éppen annyit, mint az egykor volt István, a király.
Minden jót neked. Sajnálom…
g sokat jelentett nekem egykoron. Éppen annyit, mint az egykor volt István, a király.
Minden jót neked. Sajnálom…
2013. augusztus 24., szombat