2020. február 18., kedd

A bíboros "maszk kötelességről" beszél?Egy arcmaszkot viselve a hongkongi 80 éves John Tong Hon bíboros egy videoüzenetben jelentette be (lent), hogy a hongkongi miséket február 28-ig felfüggesztették a koronavírus miatt.

Tong azt javasolja, hogy az emberek online vegyenek részt a miséken, beleértve a hamvazószerdát is. Kivételt csak a temetéseknél és a már előre megszervezett esküvőknél hoznak.

Angolul beszélve arra bátorította az embereket, ezen megpróbáltató időszak alatt, hogy kövessék a keresztény szeretetet és teljesítsék a "mise kötelességüket" - ám sokan úgy hallották a videón, hogy mise helyett "maszk kötelességet" mondott (angolul: mass/mask).

https://gloria.tv/post/o8n7TJoKKt1c3uSUzxiCkSMC1

2020. február 17., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Emlékezzetek Szent Péter könnyeire!

2020. 02. 02, Vasárnap
Láttam Szent Pétert egy hófehér köpennyel a vállán, melynek szélein aranyszegélyek voltak. Láttam egy nyájat, ami szétszéledt, mert pásztor nélkül volt. Az Úr és Péter között egy beszélgetés zajlott, mégpedig az Egyházról. Jézus azt mondta:
„Péter, te láttad az Egyház múltját, jelenét és jövőjét. Az Egyház örökké fennmarad, mert örök alapokra van helyezve. Én soha nem hagyom el Egyházamat, még a legborzalmasabb események alatt sem, mert megígértem, hogy a világ végezetéig veletek maradok. Minden, ami történik, az meg van jövendölve. Minden szóról szóra be fog teljesedni, ami a Jelenések könyvében le van írva. Halálom után te és az apostolok ijedtetekben elrejtőztetek, mert pásztor nélkül maradtatok. De feltámadásom hitet és erőt adott nektek. Megengedtem, hogy nyájam most szétszéledjen, hogy kiderüljön ki az, aki hűséges Hozzám és ki nem. A leghűségesebbek elfogják nyerni méltó jutalmukat, vagyis Engem. A megátalkodottak pedig elnyerik méltó büntetésüket. Én irgalmas vagyok, de igazságos is. Ítéletem alól senki sem futamodhat meg.”

Szent Péter mélyen meghajolt az Úr előtt, elfogadva ezzel az Ő akaratát, majd felém fordult és így szólt: „Igen súlyos számonkérésben lesz részük azoknak a személyeknek, akik nagy felelősséget vállalnak az Egyház vezetésében, legyen szó klerikusokról vagy világi hívekről. Az ő küldetésük nemcsak evilági, hanem természetfölötti is, mert Isten bízta rájuk a feladatokat.”
Szent Péter rám terítette a köpenyét, és azt mondta: „Ezt a köpenyt Jézustól kaptam ajándékba a bűnbánatom jeleként. Egész életemben maradandó nyomot hagyott rajtam, hogy háromszor is megtagadtam Uramat, Istenemet. Az őszinte bűnbánat gyakorlása fölemeli az ember szívét Istenhez. Az első igazi egyesülés Istennel a bűnbánat alatt történik, ahol a lélek megtisztul. A második tökéletes egyesülés a szentáldozásban történik, ahol a lélek engedi betölteni magát Isten szeretetével és kegyelmével. A bűnbánat természetfölötti ajándék. Az ember csak Isten kegyelme által tud a vétkei fölött bűnbánatot tartani, mert önmagától képtelen. Jézus előre imádkozott értem, mert tudta, hogy megtagadom Őt. Az Ő imája által nem a halálba menekültem, mint Júdás, hanem az Ő szerető karjaiba, ahol meggyógyultam a bűnbánat könnyein keresztül. Júdás nem szerette szíve mélyén Jézust, míg én az életemet is odaadtam érte. Nem tartottam méltónak magam arra, hogy úgy legyek keresztre feszítve, mint Ő, ezért kértem, hogy fejjel lefelé legyek a kereszten, amelyen meghaltam. Júdás az öngyilkosságot választotta, mert kudarcot vallott a terve. Nem akart mást, csak meggazdagodni a földön. Szégyenében nem Istenhez fordult, hanem önmaga elől menekült, így az ördög kezére került. Mindezt azért mondom el nektek, hogy csak Istenbe kapaszkodva élhetitek túl a kudarcaitokat. Végül ráfogtok döbenni, hogy Isten önmagában a mindeneteket jelenti.”
Mária Magdolna


Tisztítótűzben szenvedő lelkek a bűnbocsánatról

2020. 02. 07, Péntek
Láttam, hogy a gyóntatószék fölött ott lebegett Jézus Szentséges Szíve, amelyből vér és víz áradt. Láttam, hogy ez a kegyelem nemcsak a bűnbánó lélekre hatott ki, hanem magára a felszentelt papra is. A bűnbánó lélek megtisztult, és megújult erővel hordozta tovább keresztjét. Érdekes módon a pap is valamiképpen tisztult, és minél jobban megnyitotta a szívét, annál jobban be tudta tölteni a Szentlélek bölcsessége és szeretete azért, hogy jótanácsokat tudjon adni a többi léleknek is. Láttam, hogy a gyóntatószék előtt megjelentek a tisztítótűzben szenvedő lelkek, akik így szóltak:
„Nem is tudjátok, hogy mekkora ajándék nektek a bűnbocsánat szentsége, ahol Jézus Krisztus drágalátos vérében fürdik a lelketek. Mi szenvedő lelkek nem éltünk igazán ezzel a lehetőséggel a földi életünkben. Nem gondoltuk, hogy a lelkünk itt nyer igazán szabadulást a bűnök sokasága alól. Ó, áldottak mindazok az emberek, akik megbecsülik ezt a szentséget, és rendszeresen járulnak szentgyónáshoz. Ám jól jegyezzétek meg, hogy igazán őszinte szívvel kell bűnbánatot tartanotok, mert Isten színe előtt vagytok a bűneitek felsorolása során! Töredelmes szívvel kerüljétek a kísértésre vezető alkalmakat! Ha lazán veszitek a bűneiteket mondván, hogy még van idő, majd újra meggyónjátok, akkor igen rossz úton haladtok. Jézus azt mondta: „Menj és többet ne vétkezz!” Tehát akarjatok változni, és ezt ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsátok Isten felé.”

Az Istenhez hű angyalok is jelen voltak a gyóntatószék körül és így szóltak: „Nincs az az emberi értelem, amely képes lenne felfogni, hogy micsoda misztériumnak vagytok a részesei, amikor a szentségek kegyelmi ereje körülvesznek titeket. Mi angyalok szent irigységgel szemléljük, hogy ti hogyan egyesülhettek Krisztussal a szentgyónás és a szentáldozás során. Mi egyszerű szellemi lények vagyunk és nem részesülhetünk e kegyelemből, mint ti, akik anyagi testben vagytok. Mivel Krisztus emberré lett, ezért tökéletesen egyesülhettek vele, mint test a testtel és lélek a lélekkel. Az egyesülés célja, hogy eggyek legyetek Őbenne. Ó, bárcsak megértenétek, hogy milyen hatalmas ajándék számotokra, hogy Jézus egy volt közületek, hogy végül önmagát adhassa táplálékul nektek, vagyis a ti üdvösségetekért.”
Mária MagdolnaAz igazi engesztelés a szívben kezdődik

2020. 02. 08, Szombat
Szentségimádás közben az Úr így szólt:
„Az igazi engesztelés a szívben kezdődik el. Az engesztelés azt is jelenti, hogy folyamatosan meg kell térnetek. A megtérés nem megy egyik pillanatról a másikra. A megtérés egy egész életen át tart, mert a próbatételek a halál órájáig nem szűnnek meg. Aki azzal dicsekszik mások előtt, hogy mennyit imádkozik és böjtöl, bizony mondom nektek, hogy nem kedves Előttem. Az igazi engesztelő rejtekben végzi a felajánlásokat és lemondásokat, mert megelégszik annak tudatával, hogy elég neki, ha csak Én látom. Az emberi szívnek igencsak meg kell tisztulnia, hogy aztán igaz szívvel-lélekkel engesztelhessen. Gyermekeim, sokszor szeretnétek megfejteni az engesztelés valód titkát és lényegét. Pedig nem kell mást tennetek, minthogy Rám nézzetek és elmélkedjetek az Én szenvedéseimen, amit értetek vállaltam. Ártatlanul vállaltam magamra az engesztelés áldozatát, mert nagy volt a ti lelketek ára. Az engesztelés nemcsak önmagatokért van, hanem mások üdvösségéért is, mert a szeretet így válhat teljessé. A szeretet nem lehet önző. A szeretet elsődlegesen mások javát akarja. Gyermekeim, ha a szívetek nem kész arra, hogy önzetlenül szeressen, akkor nem jó úton haladtok. Az engesztelés a jóvátételt jelenti, méghozzá a bűnök jóvátételét. Ne gondoljátok, hogy a feloldozás után nincs más teendőtök! Vannak, akik nem figyelnek oda az elégtétel fontosságára. Ha az elégtételt elvégzitek, akkor utána gyakoroljatok jócselekedeteket. A szeretet a jótettekben mutatkozik meg. A szentek is akartak a szeretetben növekedni, ezért tették a jót, mert tudták, hogy tettek nélkül nincs lelki fejlődés az életszentség útján.”
Mária Magdolna


A tétlenség

2020. 02. 09, Vasárnap
Az Úr megmutatta nekem, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik tétlenségben élnek és jól érzik magukat ebben az állapotban. Láttam, hogy az ördög megkísértette őket, és ezek a lelkek könnyedén engedtek a bűn csábításának. Nem volt semmi akarati erejük arra, hogy ellent mondjanak a kísértésnek. Jézus így szólt:
„A tétlenség nagy úr ebben a világban. A fiatalok különösen ki vannak téve ennek az állapotnak, ezért keresik a világ élvezeteit és rontják el a saját jövőjüket. A tétlen embernek a sátán ad munkát. Bizony mondom nektek, hogy nem elegendő az imádság az ilyen kísértések legyőzésére. Az ima mellett az értelmes munka ad igazi célt a léleknek. Szent Benedek nem véletlenül használta ezt a jelmondatot: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” A munka segít lekötni az ember figyelmét, míg az ima lelki táplálék. A munka a javatokat szolgálja. Aki unatkozik, az nem tud mit kezdeni önmagával. Ezek a lelkek könnyű prédát jelentenek a gonosz számára. Mindig törekedjetek arra, hogy értelmes munkával foglaljátok le magatokat különösen, amikor otthon vagytok. A gonosz otthonotokban támad a legjobban titeket, hiszen legtöbbször csak ott lelhettek igazi nyugalomra. Én élő példát adtam arra, hogy magam is munkával kerestem a kenyeremet, mielőtt hirdettem az örömhírt.”
Mária MagdolnaA jólét a lélek lanyhaságához vezet

2020. 02. 11, Kedd
Jézus: „Gyermekeim, a jólét a lélek lanyhaságához vezet. Én nem sajnálom tőletek, ha szép otthonotok van, ha bőségben éltek és nem kell aggódnotok az anyagi gondok miatt. Ám ti se sajnáljátok Tőlem az időt, hogy hálát adjatok Nekem a gondviselésemért. A jólét igen veszélyes is lehet, mert a lélek figyelmét nem Felém irányítja, hanem a világ felé. Ám az ember természetében ott van, hogy semmi sem elég neki, ezért még többet akar. Ezt a kísértést csak az győzheti le, ha Belém kapaszkodtok. Gyermekeim, a világ legnagyobb harca ez: „Melyik úrnak akartok szolgálni? Istennek vagy a Mammonnak?” Vannak, akik azt hiszik, hogy Engem szolgálnak, de szívük mégis a Mammoné. Foggal körömmel ragaszkodnak a vagyonukhoz, és nem képesek lemondani róla. A pénz egyeseket megrészegít. Ó, gyermekeim, a világ egyetlen értelme a szeretet, nem pedig a gazdagság. Láttatok valaha is olyan gazdag embert, aki valóban boldog volt? Láttátok, hogy ők testileg, lelkileg és szellemileg egészséges emberek? Természetesen vannak kivételek, akik bár gazdagok, mégis a szívükben Én vagyok az első. Lázár nagyon szeretett Engem, és nem ragaszkodott semmihez, ami evilágból való. Igen nagy kegyelem kell ahhoz, hogy valaki Lázárhoz hasonlóan tudjon élni. Aki azt hiszi magáról, hogy ő olyan, mint Lázár, akkor már elbukott. Aki önmagát jó embernek tartja, az már rossz úton halad, mert egyedül csak Isten a jó.”
Mária MagdolnaLesz-e valaha engesztelő kápolna?

2020. 02. 15, Szombat
Amikor az ördög kísért minket, akkor gyakran elbukunk. Ma Jézus ezt mondta:
„Miért nem hívtok Engem a kísértés idején? Sokan azért buknak el, mert megfeledkeznek Rólam. A magatok erejéből sosem fogjátok legyőzni a gonoszt. Nélkülem nem tudjátok a kísértéseket elhárítani. Csakis az Én erőmmel – amely a nevemben is jelen van – lesztek képesek a kísértéseken felülemelkedni.”
Kútvölgyi kápolna, engesztelés

Láttam a Szűzanyát, ahogyan letérdelt az Eucharisztia előtt és mély imádságba merült. Jobb oldalról megjelent Natália nővér, aki Édesanyánk mellé térdelt, bal oldalról pedig Regőczi István atya csatlakozott. Gyönyörű és megható pillanat volt, ahogyan ők együtt imádkoztak a Szűzanya oldalán. Az Úr, mint a Királyok Királya mutatkozott előttünk és kezében tartotta a Földet, amely aranyban fénylett. Jézus így szólt:
„Az Én királyi uralmam ideje közel van. Királyságom mindenekfölött való, tehát mindennél elsődlegesebb. A Föld meg fog újulni az eljövetelem során.”

A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője mély szeretettel így szólt:
„Szívem minden kívánsága az, hogy az emberek szívében Jézus legyen a király. Eljön az az idő, amikor Ő fog uralkodni az emberek szívében. Akkor az emberek osztatlan szívvel fogják viszonozni szeretetüket Fiam iránt. Jézus a Mennyben már uralkodik, de uralma a Földön is meg fog valósulni.”

A szívemben szomorúan feltettem a kérdést, hogy lesz-e engesztelő kápolnánk valaha is a Normafánál úgy, ahogyan a Szűzanya kérte annak idején Natália nővéren keresztül. Mennyei Édesanyám arcán fájdalom volt, de ugyanakkor a szeretet sugárzott rajta, miközben azt mondta:
„Az engesztelő kápolnára nem nekem van szükségem, hanem nektek. Isten értetek és az emberiség megmentéséért nyilatkoztatta ki ezt a kérést általam. Bárhol engesztelhettek: a munkahelyeteken, az iskolában, utazás közben, egy szerzetesrendben vagy az otthonotokban is. Az engesztelés lelkisége akkor tud tovább bontakozni, ha van egy hely, egy templom, ahol ez a lelkület középpontban van és ahol a gyermekeim összegyűlhetnek. Magyarországnak égetően szüksége lenne saját alapítású szerzetesrendre! Egy szerzetesrend képes felemelni egy egész országot. Jelenleg az én magyar népem nem fogad el engem királynőjének, sőt gyűlölettel beszélnek rólam. Magyarország még nem alkalmas arra, hogy királynői mivoltom előtt meghajoljon. Tisztulás vár hazátokra. Imádkozzatok, mert a tisztulásnak több fázisa is van és nem mindegy, hogy hogyan fog a tisztulás végbemenni. Ne féljetek, mert Isten mindig gondoskodni fog arról, hogy legyenek engesztelő gyermekei a Földön, akik különösen a rejtekben élnek!”

(A pálos rendet jelenleg a lengyelek tartják fenn. A Szűzanya elfogadja az Egyház többi szerzetesrendjét is, de egy magyar alapítású rend különleges kegyelmet jelent hazánknak, amit annak idején a pálosok be is töltöttek.)

Mária MagdolnaAz utolsó ítélet napján fognak a pokol kapui véglegesen bezárulni

2020. 02. 16, Vasárnap
Jézus lábai előtt térdeltem és mélyen meg voltam érintve az Ő szeretetétől. Az Úr lehajolt hozzám, két tenyerét az arcomra helyezte, egyenesen a szemembe nézett és így szólt:
„Leányom, az Én szeretetemhez nem mérhető semmilyen földi szeretet vagy szerelem. Aki Engem igazán szeret, annak a léleknek tökéletesen ki kell üresítenie önmagát, mert egészen be akarom tölteni a lelkét és testét a szeretetemmel. A szentek szívében Én voltam az első helyen, ezért tudtak a szeretet legfelsőbb fokaira eljutni. Az önkiüresítéshez különleges kegyelem kell, mert ott a lélek már semmihez sem ragaszkodhat csak egyedül Hozzám.”

Az Úr megfogta a kezem és egy pusztába vitt engem. Láttam, hogy néhány ember nyomorba került. Jézus ezt mondta:
„Az igazi nyomorúság nem ott van, ahol az emberek éheznek, szegénységben élnek vagy betegség gyötri őket, hanem a lelkek belsejében, ami az Isten nélküli állapotot jelenti. Ez nagyobb nyomorúság, mint amit külső szemetekkel láttok magatok körül nap mint nap.”

Az Úr engedte azt is látnom, hogy milyen a széles út, amely a kárhozatba vezet. Láttam, hogy emberek tömegei haladtak a szakadék felé. Az emberek olyan voltak, mint a vakok, akik nem veszik észre, hogy hova sodorja őket az ár. Mély szívfájdalommal néztem, hogy a tömeg folyamatosan sodródott. Nem volt megállás, sőt a tömeg végeláthatatlan volt. Jézus csendben szemlélte őket, miközben véres könnyeket hullatott értük. Sírva megkérdeztem Tőle, hogy hogyan bírja elviselni ezt a fájdalmat, hiszen mindnyájan az Ő gyermekei? Jézus így válaszolt: „A remény ad Nekem erőt és vígaszt.”

Ekkor láttam néhány embert, akik a bűnösök megtéréséért imádkoztak. Szent Mihály az angyalok seregeivel a tömeghez ment, hogy az ima kegyelme által ki tudjanak ragadni onnan minél több lelket. Egy mennyei fénysugár áradt ki a tömegre. Volt olyan lélek, aki fölébredt és ki akart onnan jönni, de visszarántották. Mások bűntudatra ébredtek és az angyalok kihozták őket a tömegből és közben az élet vizével kínálták meg őket. Jézus azt mondta: „Igen erős akarat és kegyelem kell ahhoz, hogy valaki a tömegből ki tudjon szabadulni.” Majd hozzá tette: „Az utolsó ítélet napján fognak a pokol kapui véglegesen bezárulni.”
A bűnbánó lelkek letérdeltek az Úr előtt, aki keresztet rajzolt a homlokukra és megmutatta nekik azt az utat, amely az üdvösséghez vezet. Több lélek haladt ezen az úton keresztet hordozva a vállán. Nagyon megérintett engem az Úr jósága és szeretete, ezért leborultam Előtte és azt mondtam: „Áldott vagy én Uram, s én Istenem!” Erre Ő megáldott és így szólt:
„Megáldalak gyermekem, mert hiszel Bennem és elfogadsz Engem Istenednek. Mindenki részesül ebben az áldásban, aki hozzád hasonlóan e szavakat mondja Nekem.”

Mária Magdolna

2020. február 16., vasárnap

A hamispróféta díjat kapott az európai zsidó kongresszustól


Ferenc pápa február 14-én privát audencia keretében fogadta Viatcheslav Kantort, aki a Világ Holokauszt Fórum Alapítvány és az Európai Zsidó Kongresszus elnöke.

Ha Kantor nem lenne zsidó, az oligarcha média "orosz oligarchának" hívná.

Azt mondta, hogy a fórumban "a legfontosabb erkölcsi és etikai kihívásokról" akar beszélni, mint a "gyűlöletről, menekültekről, radikalizmusról és a globális egyenlőtlenségről" - ezek pedig az ismert kódjai a szólásszabadság elfojtásának és a tömeges bevándorlás népszerűsítésének.

A "globális egyenlőtlenségről" annyit, hogy Kantor személyi vagyona 3.5 milliárd dollár.

Ferenc pápa beleegyezett a dollár milliárdos kezdeményezésébe, mert "meg kell védenünk a fiatal generációt a radikalista ideológiától".

Kantor Ferenc pápának adta a 2020-as Arany Látás díjat. II. János Pál előtt a pápák mindig elutasították a világi díjakat.

https://gloria.tv/post/xKW9R9BPvhnS6HUiYvakASrk1

2020. február 13., csütörtök

Martin Lenz: Az őszinte igyekezet a döntő – a győzelem Isten dolga

Hetvenedvasárnaptól határozottabban, mint korábban, fel kell készülnünk a nagyböjtre, ami azt jelenti, hogy konkrét elhatározásokat kell tennünk. De nem csak konkrétokat, hanem elsősorban helyeseket!
Egy ismert szólás szerint a pokolba vezető út jó szándékokkal van kikövezve. Ez azért lehetséges, mert ezek a „jó” szándékok nem „helyes” szándékok voltak, hanem olyanok, melyeket vagy nem gondoltak komolyan, vagy olyanok, melyek teljesítése eleve meghaladta az érintett erejét. Azok az elhatározások, melyeket csak egyszer megfogadnak, de többé nem újítanak meg; és azok az elhatározások, melyek pusztán külső ájtatosságokra korlátozódnak, de nem olyasmire irányulnak, melyekre valójában irányulniuk kellene: az a közös, hogy mind hatástalanok maradnak.
A nagyböjt elsősorban nem arra szolgál, hogy egy kicsit többet imádkozzunk, mint máskor, és arra sem, hogy kevesebbet együnk, mint máskor. Sőt, még arra sem, hogy kicsit kedvesebbek legyünk embertársainkhoz vagy lelkiismeretesebben végezzük napi feladatainkat. Bár ezek kétségen kívül dicséretes gyakorlatok, amennyiben Isten szeretetéért végezzük őket – hiszen az imádkozás rendkívül fontos, a böjtölés üdvös vezeklés és erőforrás a lélek számára, és a felebaráti szeretet és az állapotbeli kötelességek teljesítése feltétlenül szükséges –, mindazonáltal elhatározásaink csak akkor és olyan mértékben vállnak javunkra, ha olyasmikre vonatkoznak, melyek lelki előrehaladásunk szempontjából a fő akadályt jelentik. A „helyes” elhatározásoknak tehát fő hibáinkat kell megcélozniuk.
Mi az a „fő hiba”?
Az ember fő hibája az, ami összes többi hibáját és rossz hajlamát a szolgálatába igyekszik állítani. A fő hiba a gyökér és a hajtórugó, melyből hibáink és bűneink túlnyomó része származik. A külső világ vagy az ördög kísértéseivel szemben fő hibánk a saját lelkünk belsejében lapuló ellenség. Fő hibánk azért annyira veszélyes, mert gyakran szoros kapcsolatban áll fő erősségünkkel. Például, ha egy lélekben a vezető előnyei, mint például a nehéz feladatok megfontolt és céltudatos megoldása különösen kidomborodik, akkor az ilyen ember gyakran hajlik az egocentrizmusra, a kíméletlenségre, a haragra és keménységre felebarátjaival szemben. Akinek legfőbb előnye inkább gondolatainak és munkájának pontosságában és precizitásában rejlik, annak nem ritkán kell kritizálásra való hajlammal, akaratoskodással és túlérzékenységgel küzdenie. Azok, akik jól tudnak mindenkivel kommunikálni, annak a veszélynek tehetik ki magukat, hogy felületesek és tetszeni vágyók lesznek. Eközben hajlamossá válnak arra, hogy mások véleményét előbbre helyezzék az igazságnál, és ezért gyakran színleljenek. A szelíd, nyugodt típusú emberek hajlamosak a lustaságra, az érzékenységre és az elpuhulásra. Az ilyenek sokszor túlzottan engedékenyek, ami valójában nem más, mint gyengeség. Mindezek alapján arra kell vigyáznunk, hogy fő hibánk ne hagyja elvadulni lelkünkben természetes jó tulajdonságainkat. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy legerősebb külső ellenségünk, az ördög, könnyen kifürkészi legfőbb hibáinkat, és minden trükköt és megtévesztő műveletet bevet, hogy pont ezek erősödjenek bennünk a legjobban, és ezáltal ezek irányítsanak a legtöbbször bennünket.
Hogyan lehet a fő hibánkat felismerni?
Elsőnek fel kell ismernünk a gyenge pontjainkat, mert enélkül az ördög könnyen „leterít” bennünket; kijátssza gyenge védekezésünket, és meghódítja lelkünket. Azoknál, akik lelki fejlődésüknek még az elején járnak, vagyis akiknek még sokat kell harcolniuk magukkal, hogy a halálos bűnt és az önkéntes bocsánatos bűnöket elkerüljék, viszonylag könnyű a fő hibák felismerése. Később, amikor az ember már előrehaladt a lelki fejlődésben, ugyanez már nagyobb nehézséggel jár. Ilyen állapotban ezek a hibák már megpróbálnak elrejtőzni és erénynek tűnni. A büszkeség okos mértéktartásnak tetteti magát, az emberek véleményétől való függőség nagylelkűségnek.
Fő hibánk felismerésének érdekében,
1. Istenhez kell megvilágosításért könyörögnünk: „Uram, engedd lelkemet olyannak megismernem, amilyennek Te látod őt. Kegyelmed segítségével engedd meg, hogy jobban megismerjem saját magamat. Mutasd meg nekem megszentelődésem fő akadályait, azt, ami engem kegyelmed kihasználásában meggátol.”
2. Komoly önvizsgálatot kell tartanunk: Kérdezzük meg magunktól: „Mire irányulnak legfőbb aggodalmaim, amikor reggel felébredek, vagy ha egyedül vagyok? Mire irányulnak maguktól gondolataim és vágyaim?” Továbbá a lelkiismeretvizsgálat során ne csak a bűneinket ismerjük fel, hanem tegyük fel minden bűnünknél azt a kérdést, hogy miért követtük el: büszkeségből, gyávaságból, restségből, az emberek véleményétől való félelmünkben, irigységből, türelmetlenségből stb.? – Aki ilyen módon alaposan átvizsgálja bűneinek indítóokait, megtalálja ezek közül a legfontosabbat, melyben legtöbb bűnének a gyökere rejlik.
3. Ki kell kérnünk mások tanácsát. A legoptimálisabb [lenne], ha gyóntatóatyánkhoz fordulunk, de más, minket jól ismerő barát is alkalmas lehet arra, hogy olyan hibáinkra figyelmeztessen bennünket, melyeket magunk nem veszünk észre.
Hogyan győzzük le legfőbb hibánkat?
Legfőbb hibánk legyőzése nagyon fáradságos, de elengedhetetlen. A gyomot sem lehet kiirtani, ha nem gyökerénél fogva tépjük ki. Annak legfőbb oka, hogy fő hibánkat éveken keresztül nem vagyunk képesek legyőzni, abban rejlik, hogy – bár rendszeresen meggyónjuk – azt elhanyagoljuk, hogy konzekvensen és tartósan harcot folytassunk ellene. Ahelyett, hogy kirántanánk a gyökerénél fogva, mindig csak a szárait vágjuk le. Ezért aztán nem csoda, hogy a meggyónt bűnöket újra és újra elkövetjük.
De akkor hogyan lehet véglegesen legyőzni a fő hibánkat?
1. Minden lelki előmenetel alapfeltétele Istennek való készséges átadásunk, ami által magunkat tökéletesen alávetjük Neki és az Ő akaratának.
2. Az ima. Arra kell kérnünk Istent, hogy kegyelmével gyámolítson bennünket, és arra, hogy Ő maga munkálkodjon lelkünkön: „Uram, végy el mindent tőlem, ami gátol a Hozzád való eljutásomban! Uram, ajándékozz nekem mindent, ami segít Hozzád eljutnom! Uram, végy el magamtól engem, és tégy egészen Magadévá!”
3. A szükséges eszközök felhasználása. Ez azt jelenti, hogy a fő hibánkkal szemben álló erényt kell magunkban gyakorolni. Vagyis, annak ellenkezőjét kell tennünk, mint aminek megtételére magunktól hajlunk. A türelmetlenségre és haragra hajlónak Krisztus szelídségét kell szemlélnie, és meg kell tanulnia az Ő kedvéért magán erőt venni. Az elpuhultnak konzekvens fegyelmet kell a maga számára előírnia. Az önzőnek alá kell vetnie magát mások akaratának. A félénknek gyakran fel kell magában támasztania az Istenben való bizalom aktusát.
4. A mindennapi önvizsgálat. Ennek két időpontban kell megtörténnie, először a reggeli ima során meg kell újítanunk magunkban azon szilárd elhatározásunkat, hogy fő hibánkat nem követjük el, és a vele szemben álló erényt gyakoroljuk. Másodszor, az esti lelkiismeretvizsgálat során végig kell gondolnunk, hogy elhatározásunkat az adott nap mekkora mértékben sikerült végrehajtanunk. E téren elért sikereinket hálás szívvel egyedül Isten kegyelmi segítségének kell tartanunk. Kudarcainkat őszintén bánjuk meg, és szilárdan fogadjuk meg, hogy másnap jobban igyekszünk együttműködni Isten kegyelmével.
5. Némelykor nagyon hasznos, ha elkövetett hibánkért büntetést szabunk ki magunkra. Ez a büntetés lehet egy ima, vagy valami olyasmiről való lemondás, amit szívesen megtennénk, vagy valami jócselekedet, ami erőfeszítést kíván tőlünk. Ebből két nyereség származik: Egyfelől a hiba jóvátételében vezeklő erő rejlik. Másfelől nagyobb éberséget nyerünk általa a jövő számára.
6. Végezetül mindezen gyakorlatnál a kitartás a legfontosabb. A magunk legyőzése a legszívósabb küzdelem, ami csak létezik. Bátorságunkat e harcban a kudarcok ellenére sem szabad soha elvesztenünk. Istent elsősorban nem az érdekli, hogy győzünk-e vagy sem, hanem az, hogy bátran és mindenekelőtt az Ő kegyelmében való bizalommal harcolunk-e vagy sem. Az őszinte igyekezet a döntő – a győzelem Isten dolga.
Urunk Jézus Krisztus arra int, hogy az, aki tornyot akar építeni, először üljön le, és végezzen számításokat. [lásd: „Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse? Nehogy azután, hogy az alapokat lerakta, de befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, kicsúfolja: Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy melyik király nem ül le, mielőtt hadba vonulna egy másik király ellen, számot vetni, vajon a maga tízezernyi katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze van, és békét kér.” (Lk 14,28-32)] –
Aki lelkében Isten dicsőségére a szentség tornyát akarja felépíteni, aki hadba vonul, hogy fő hibáját a csatában legyőzze, annak tervet kell előbb készítenie ehhez, és pontos stratégiát kell kidolgoznia. Minél konkrétabbat, annál jobb! Használjuk fel tehát a böjtbevezető időt arra, hogy határozott fogadalmakat tűzünk magunk elé, hogy azokat a szent nagyböjt alatt (és utána) hasznosan alkalmazhassuk.
„A katonák harcolnak, de Isten adja a győzelmet” (Orléansi Szent Johanna)


http://katolikus-honlap.hu/2001/bojtbevezeto.htm

Sértegetik a papot, amiért kimondta a nyilvánvalót: Az abortusz rosszabb, mint a bántalmazás


A Rhode Island-i naticki Richard Bucci atya kimondta azt az igazságot, miszerint az abortusz, ami egy emberi élet kiontásával jár, nagyobb bűn, mint a szexuális bántalmazás, ami nem jár halállal.

Miután Bucci kimondta a nyilvánvalót a WJAR TV csatornán, az oligarcha média támadni kezdte, hogy elkerüljék a vitát. Ennek az oka: ők támogatják az abortuszt, ami a gyermekbántalmazás legsúlyosabb formája.

A média továbbá haragszik Bucci atyára, aki januárban megtiltotta 44 abortuszpárti törvényhozónak, hogy szentáldozásban részesüljenek (kép).

Meglepő módon Providence egyházmegye szóvivője nem támadta Bucci atyát, helyette azt mondta, hogy egy pásztor dolga az, hogy a szentségeket fenntartsa egyházmegyéjén belül.

https://gloria.tv/post/8PkXHoXHeNXi6WMreAkgiCvSA

2020. február 10., hétfő

Megsérült a székesegyház, ahol a német szinódust nyitották meg


A "Sabine" vihar vasárnap éjjel nekicsapta a frankfurti építődarut a helyi székesegyház tetejének.

Senki sem sérült meg. Február elején a német szinodalitás/öngyilkosság volt megnyitva ebben a templomban.

Sokak szerint ez Isten jele.

https://gloria.tv/post/UAR3sqKkz89i28s9A4LPuSiEo

Ezt a csecsemőt magára hagyták, hogy meghaljon. De Istennek más terve volt


Jacob baba 2017 júliusában született 23 hetesen, négy hónappal azelőtt, amikor meg kellett volna születnie.

Jacob apja hagyományos, pro-life katolikus és a Gloria.tv barátja. Jacob teljes történetét el lehet olvasni a Gloria.tv-n németül, sok képpel.

Jacob halva született, ezért újra kellett éleszteni. Hét perc után az orvosok feladták. Jacob tüdeje nem volt elég fejlett, a véréből sejt- és szervkárosodást mutattak ki. Ettől függetlenül magától lélegzett, de zihálva.

Az orvosok megállapították, hogy nincs esélye a túlélésre. Ezért a csecsemőt az édesanya mellére tették, hogy ott haljon meg. Az apja pedig megkeresztelte.

Ahogy Jacob kis teste egyre hidegebb lett, bal kezével édesapja ujját fogta. A szülők elmondtak egy rózsafüzér imát. A kis Jacob pedig tovább lélegzett.

Mivel még mindig életben volt, az apa egy óra után könyörgött az orvosnak, hogy folytassák a kezelést, még akkor is, ha Jacob súlyosan fogyatékos lenne. Az apa azt mondta, ő akkor is szeretné gyermekét.

Ezért ismét megvizsgálták a gyermeket. Az orvosok megállapították, hogy meglepő módon Jacob jobban lett, miután anyja mellére tették. Folytatták a kezelést, és mindenki meglepettségére, nem volt további komoly komplikáció.

A végső orvosi jelentésben az állt, hogy a szülők "nagyon vallásosak", a "meglepő kimenetelt" pedig imájuknak tulajdonítják. Az orvos megjegyezte, hogy "Ezt pedig mi is megerősíthetjük...".

A kis Jacob ma már egy egészséges kisgyerek. Apja szerint ennyi idősen testvérei szintjéhez mérten ugyan úgy beszél, ám még jobban mozog, mint ők.

https://gloria.tv/post/JiBT21C7ceb31QTad82Bi7Gch

2020. február 8., szombat

Mária tisztelet teljesen biblikus alapokon

A LifeSite egy amerikai neves portál, amely igyekszik őrizni és védeni a hagyományos katolikus és keresztény értékeket. A főszerkesztője a nem katolikus keresztényeket hívja segítségül a Katolikus Egyház mai válságos helyzetében, akik a Bibliához ragaszkodnak. Ezt írja: „Az egyház teljes 2000 éves történelme során soha nem volt nagyobb belső nyomás a világhoz való alkalmazkodásra, mint ma”. Számukra mutatja be a Mária-tiszteletet teljesen biblikus alapokon. Azt a cikkét idézzük, amelynek magyar fordítása itt jelent meg . Ebből idézünk változtatás nélkül csupán fő mondanivalójának alcímeket adva, hogy áttekinthetőbb legyen az írás.
Mária Istenanyasága
 • Kezdjük azzal a Mária elnevezéssel, amely néhány keresztény számára sok kellemetlenséget okoz – Isten Anyja. Ez a cím érthető módon sok keresztényt összezavar. Úgy tűnhet, hogy a katolikusok úgy vélik, hogy Mária valamivel több, mint Isten, akinek az anyja. De semmi sincs távolabb az igazságtól.
A Mária-tisztelet legelismertebb katolikus tanítója, Montforti Grignon Szent Lajos legnagyobb művében így ír Máriáról: „Az Egyházzal egységben elismerem, hogy miután Mária csupán egy Isten keze által alkotott teremtmény, az Ő végtelen fenségéhez mérten kisebb, mint egy atom, vagy inkább egyszerűen egy semmi. Egyedül Isten mondhatja: Én vagyok, aki vagyok. Következésképpen ennek a független és önálló Úrnak soha nem volt abszolút szüksége a Boldogságos Szűzre, hogy akaratát végrehajtsa, és ahhoz, hogy bármit megtegyen, egyedül csak akarnia kell”.
Az „Isten Anyja” megnevezés valójában logikus és szentírási.
 • Jézus fogantatásának pillanatától volt Isten, nem csak születése után. Vessünk egy pillantást a Lukács 1,43-ra, ahol arról van szó, hogy Mária meglátogatta a nagynénjét, Erzsébetet, miután megtudta Gábriel arkangyaltól, hogy nagynénje öregsége ellenére gyermeke fogant. Amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. „De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám?”
Mária ábrázolások
 • A Biblia arról szól, hogy ne készítsenek képeket és ne imádják őket, ám szinte minden katolikus templomban van legalább egy Mária-szobor.
A 2 Krónika 33,6-7-ben azt olvassuk: „Fiait átvitette a tűzön Ennom fiának völgyében, álmokra adott, jóslást űzött, varázslással foglalkozott, varázslókat és bűbájosokat tartott maga mellett, és sok olyasmit tett, ami gonosz az Úr előtt, hogy bosszantsa őt. Faragott és öntött képet is helyezett az Isten házába…”
Kerubok a frigyládán
 • Nos, a Bibliában azt is elolvastuk, hogy Isten ténylegesen parancsot adott a kegyes képek készítésére a templomban való felhasználáshoz – valójában a szövetség ládájára. Ezt olvassuk az 2Mózes 25,18-ban: „Készíts két kerubot vert aranyból az engesztelőhely két szélére.”
Lehet azt mondani, hogy ezeket csak dekorációnak szánták, és a katolikusok ennél is többre nézik az egyház szobrait, akár egy vallási szertartás részeként is. De ez is a Szentírás része.

Rézkígyó
 • Emlékszünk, amikor hűtlenségük miatt kígyók ölték meg az izraelitákat? Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, és emelje egy póznára. A 4Mózes 21,8-9-ben ezt olvassuk: „És az Úr azt mondta Mózesnek: ’Készíts egy rézkígyót, és tedd ki jelül: amelyik megmart feltekint rá, az életben marad.’ 9Csinált tehát Mózes egy rézkígyót és kitette jelül: a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak.”
Isten nyilvánvalóan nem akarta, hogy az izraeliták azt gondolják, hogy a rézkígyónak valamilyen hatalma van, hanem Őrá gondoljanak, és dicsőítsék Őt, mert megmentette őket.

Kérjük Krisztusban testvéreinket, hogy imádkozzanak értünk
Pontosan ezt teszik a katolikusok a szent szobrok és képek által.  Látják őket, és a szentekre és Istenre gondolnak, aki alkotta és megmentette őket, és azt várják a mennyben lévő szentektől, hogy imádkozzanak értük Istenhez. Ugyanúgy, ahogyan azt a Szentírásban is sok helyen szó van arról, hogy kérjük meg Krisztusban testvéreiteket, hogy imádkozzanak értünk.
 • Ha a katolikusok valóban azt hinné, hogy Mária valamivel magasabb rendű Istennél, akkor nem azt kérné tőle, hogy imádkozzon értünk Istenhez. Nem istennőként imádják, hanem imádkoznak hozzá, az Ő imáit kérik.
A katolikusok nemcsak Jézus anyjának, hanem minden hívő anyjának is tekintik Máriát
 • Akár hiszed, akár nem, ez is teljesen szentírási. Ezzel egy fantasztikus könyvben találkoztam, amelyet barátaim ajánlottak nekem, akik egy időben katolikus-ellenes keresztények voltak, de később Isten szavai a katolikus egyházba vezették őket.
A Jelenések 12,17 misztikus módon beszél Máriáról, de nyilvánvaló, hogy Mária az, mivel Krisztus tőle született. „Ekkor a sárkány haragra gerjedt az asszony ellen, és elment, hogy harcra keljen az asszony többi ivadéka ellen, akik megtartják Isten parancsait, és akiknél Jézus tanúságtétele van.”
A kígyó dühös volt az asszonyra, és harcra kelt maradék gyermekeivel – nem azzal a gyermekével, aki már megszületett, és aki felment az Istenhez – a többi gyermekével, akik Isten parancsolatait megtartják, és Jézusról bizonyságot tesznek. És ezek mi vagyunk! Tehát mi, keresztények, akik Isten parancsolatait betartjuk, és Jézusról bizonyságot teszünk, Mária gyermekei vagyunk ugyanúgy, ahogy Ő Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyja volt. Pál apostol úgy beszél az Egyházról, mint Jézus Krisztus misztikus testéről. Ennek a misztikus testnek Jézus a feje, és mi vagyunk ennek a misztikus testndk tagjai, tehát nekünk is atyánk Isten, és anyánk Mária, ahogy a Jelenések 12,17-ben olvassuk.

Ábrahám, a hívők atyja, Mária a hívők anyja
 • Sok nem katolikus keresztény énekel egy Ábrahám atyánkról szóló dalt... Miért teszik ezt? A hite miatt természetesen.
Pál a Róm 4,11-ben Ábrahámot „mindazoknak atyjának” hívja „akik hisznek”. És milyen hit tette őt a hit atyjává? Az a hit, amelynek a révén elhitte, hogy idősödő felesége fiat szül, és hogy hozzájáruljon ugyanezen fia, Izsák áldozati halálához.
Mária sokkal jobban megérdemli a Hit Anyja címet, mivel azt kérték tőle, hogy higgye el, hogy nem öregkorában, hanem szűzként fog gyermeket szülni! És neki is szembe kellett néznie gyermeke áldozati halálával, ám Ábrahámmal szemben, akinek a fiát az utolsó pillanatban megkímélte Isten, Mária meghívást kapott, hogy szenvedje el Fiának áldozati halálát, miközben a kereszt alatt állt. Beteljesítve ezzel Simeon templomban mondott próféciáját, hogy a szívét tőr járja át.

A keresztényeknek milyen tisztelettel kell lenniük Mária iránt
 • Annak érdekében, hogy bibliai megértést kapjunk arról, hogy a keresztényeknek milyen tisztelettel kell lenniük Mária iránt, vessünk egy pillantást az Ószövetségben a Frigyládának adott tiszteletre!
A Szövetség ládája szent volt, mert Isten elrendelte annak felépítését. A templomban tisztelték. Ünnepélyesen körbe vitték. Szentnek tartották.
A Zsid 9,4 szerint a második függöny mögött állt az a sátor, amit a Szentek Szentjének neveztek. Ebben volt  az arany tömjénező és a szövetség szekrénye, amelyet minden oldalról arany borított. Ebben a szekrényben őrizték a mannát tartalmazó aranyvödröt, Áron kivirágzott vesszejét, és a szövetség tábláit. A szövetség szekrényét Isten lábtartójának hívták, ez azt jelentette, hogy Isten jelen van a templomban.
A frigyszekrény annyira szent volt, hogy soha nem engedték megérinteni, kivéve bizonyos levitákat. Ezt akkor erősítették meg, amikor Óza megérintette a ládát, hogy stabilizálja azt, miután az azt hordozó ökrök megbotlottak. Erre az Úr haragra gerjedt Óza ellen, s megverte őt vakmerőségéért, úgy, hogy ott halt meg az Isten ládája mellett, mivel senki sem engedte meg, hogy megérintse a ládát, kivéve azokat, akiket Isten erre rendelt. Elolvashatjuk ezt a beszámolót mind a 2 Sámuel 6,1-7-ben, mind az 1 Krónika 13,9-12-ben.

Mennyivel nagyobb tisztelet jár Isten anyja, Mária számára?
 • Isten maga alkotta Őt anyja méhében. De ő a Szövetség új ládája is, és nemcsak a törvény tábláit, hanem magát a törvényhozót hordozta méhében. Nem csak a mennyből alászálló mannát, hanem az Ég valódi kenyerét, magát Jézus Krisztust. Az Atyaisten Máriát választotta ki, hogy Jézust adja a világnak.
Isten azt is akarta, hogy Jézus Márián keresztül tegye első csodáit
 • Első csodája akkor volt, amikor Erzsébetet meglátogatta, és Erzsébet szíve alatt feujjongott a magzat. Krisztus első nyilvános csodáját a kánai menyegzőn tette. Azt olvassuk, hogy miután Mária azt javasolta, hogy Jézus adjon több bort az esküvői lakomához, azt válaszolja neki, hogy még nem jött el az ideje. Ennek ellenére megteszi a csodát Mária kérésére.
A Szentírás arra hív meg minket, hogy kérjünk meg másokat, hogy imádkozzanak értünk.
 • Mennyivel több értelemmel bír megkérni Jézus saját anyját, hogy imádkozzon értünk?
Természetesen megkérhetjük a mennyei szenteket is, hogy imádkozzanak értünk. Emlékezzünk, mikor megjelent Mózes és Illés az Úr színeváltozásakor? Beszélgettek Vele.
Urunk azt mondta a szadduceusoknak, hogy Isten az élők, nem pedig a halottak Istene.
Ha mi képesek vagyunk kommunikálni a bolygó egész területén az eszközeinkkel, Isten mért ne tehetné meg, hogy gondoskodjon arról, hogy a mennyországban lévő gyermekei  kommunikáljanak az Ő földi gyermekeivel?

Isten nekem és neked egy mennyei Anyát adott, hogy minket Fiához elvezessen.
 • Mária által Jézushoz menni ugyanolyan, mint az, hogy az Atya Isten Mária által adta nekünk Jézust.

Ugyanazt a szeretetet adni Máriának, amit Jézus adott neki
 • Kedves testvéreim Krisztusban, akik szeretik az Urat, és Jézust a szívetek Királyává tettétek, kérjétek meg Jézust, hogy ugyanazt a szeretetet adjátok meg Máriának, amellyel ő maga is volt iránta! Ő soha nem akarta lerontani a Fiának adott dicsőséget. Kedves testvéreim Krisztusban, akik szeretik az Urat, és Jézust a szívetek Királyává tettétek, kérjétek meg Jézust, hogy ugyanazt a szeretetet adjátok meg Máriának, amellyel ő maga is volt iránta. Ő volt a legalázatosabb minden teremtmény közül, hogy a Szentlélek ihletésére megtanuljuk tőle, azt, amiért Ő a kiválasztott.
Egyetlen festőt sem sért, ha valaki megcsodálja a festményét.
 • Mária pedig Isten gyönyörű alkotása, aki olyan dicsőséget ad az Istennek, amilyet senki más. Lelke „magasztalja az Urat”, ahogy azt olvashatjuk a Szentírásból.
Ő a te anyád is. Szeret téged, és semmi mást nem szeretne tőled, csak hogy teljes szíveddel, lelkeddel, elméddel és erőddel szeresd a Fiát.

Az Üdvözlégy Mária teljesen biblikus imádság
 • „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van.” Ezt az angyal mondta Máriának. És Erzsébettel ismételjük: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.”
Amikor a római katolikusok azt mondják: „Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozz értünk bűnösökért most és a halálunk óráján”, nyilvánvalóan azt kérjik, hogy imádkozzon értünk Istennél.

John Henry-Westen, LifeSite News főszerkesztője ezekkel a szavakkal fejezi be mondandóját, amelyet a nem katolikus keresztény testvéreinkez intéz: „most katonákra van szükségünk Krisztusért, az Egyház lelkéért folytatott küzdelemünkben. Szükségünk van tengerészgyalogságra ebben a háborúban. Mennyei Anyád arra hív téged, hogy szeresd Fiát és egyházát. Ez az a hely, ahova tartozol. Kérlek, jöjj haza!”


http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1511-maria-tisztelet-teljesen-biblikus-alapokon

2020. február 7., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. február 2. Az Úr Jézus…

 „Nyisd ki a Szentírást!”
Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.”
Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni. 
Sokan halnak meg ezekben a percekben. Imádkozzatok értük, hogy megkapják a jó halál kegyelmét!”

Szentírási megerősítés: Máté 25, 45-46: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”


2020. február 6. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Már minden előre el van tervezve. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Olyan átfogó és alapos lesz, hogy szinte alig marad keresztény a földön. Ha Én nem gondoskodnék rólatok, még hírmondó sem maradna közületek. A nagy szorongatás rövid ideig fog tartani. Azért engedem meg, hogy különválasszam a hűségeseket a hűtlenektől. Akik lángolóan szeretnek Engem, az életüket fogják adni Értem, de a langyosak el fognak pártolni.
Drága gyermekeim! Készüljetek a nagy szorongattatásra! Olyan nagy szenvedés zúdul erre a világra, amilyen még soha ezelőtt nem volt, és ezután sem lesz. Értetek, választottaimért rövidítem meg az időt, mert egyetlen túlélő sem maradna. Ha ezt nem tenném, a sátán még a választottakat is a pokolra taszítaná.
Gyermekeim! Minden félelmet űzzetek ki a szívetekből! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tehetnek! Határtalanul bízzatok Bennem! Én mindenható vagyok, és végtelenül szeretlek benneteket. Erről Vérem kiontásával is tanúságot tettem. Kapaszkodjatok Belém! Kérjétek magatokra értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát! Ha ezt teszitek, a sátán megszégyenül és futva menekül előletek. Vérem ugyanis égeti és megvakítja. Vérem az Én szelíd, odaadó szeretetemről tanúskodik. Arról a hatalmas áldozatról, amelyet a ti üdvösségetekért hoztam meg. Nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Jól jegyezzétek meg, amit Júdásról mondtam, aki elkárhozott: „jobb lett volna, ha meg sem született volna”.
Gyermekeim! Váltsátok tettekre a főparancsot! Kérjétek Tőlem a hit kegyelmét, és azt, hogy olyan lángolóan szeressetek Engem, hogy az életeteket is oda tudjátok adni Értem. Ez alatt nem csak a vértanúságot értem, hanem azt az odaadó, lelkes szolgálatot, amit elvárok minden Engem követőtől.
Azt kérem tőletek, hogy vásároljatok be szükséges alap dolgokat: élelmiszert, vizet és minden egyéb szükségeset, mert ide is eljön a nagy szorongatás, amikor kifosztják az üzleteket, és nem lesz hol feltölteni éléskamrátokat. Mindenből vegyetek annyit, amennyi csak elfér, és ha szükségetek lesz rá, megszaporítom az ételt. Látjátok, hogy ez a járvány is milyen hirtelen jött. Sajnos Magyarországnak is szüksége van a megtisztulásra, mert itt is rengeteg a bűn. Imádkozzatok hazátokért, imáitokra enyhítem a csapásokat.
Fogadjátok Szívem túlcsorduló szeretetével rátok adott áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 21, 42: „Jézus mondta”

2020. február 2., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2020. február 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2020. február 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
"Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a Mennyei Atya iránti határtalan szeretetemből és a belé vetett teljes bizalmam által volt testem az Istenember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és Fiam iránti szeretetből terjesszétek az Ő igéit – az üdvösség igéit. Hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat és az Ő szeretetét. Erőt az Eucharisztiában fogtok találni, Fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket és csendben nézzétek a keresztet. Ily módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek."

Koronavírus

Mi lehetne témába vágóbb az Idők Jelei nevet viselő weboldal számára, mint egy váratlan, egyre több országot érintő, veszélyesnek és globálisnak tűnő járvány kitöréséről írni. Természetes hát, hogy ezt teszem, főleg, hogy mára valószínűleg nincs olyan olvasó, akit valamilyen szinten ne foglalkoztatna a kérdés.  Ugyanakkor a korábbaikkal ellentétben, nem a Jézus szavaiból ismert jelekre szeretném helyezni a hangsúlyt, hanem az ilyen hírekre adott reakcióinkat szeretném megvizsgálni.
Ettől függetlenül továbbra is úgy gondolom, hogy a Jézus által felsorolt, három evangéliumban is említett események valódi jelei az időknek, de fontos, hogy ezeket is helyén kezeljük.
Először is, amikor Jézus azt mondta, hogy második eljövetelét megelőzőn nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek (Lukács 21), nem tért ki ezek kimenetelére, illetve csak részben, mert azt tudjuk, hogy azokban a napokban „az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek”. Vagyis mindezek félelme okozza a legnagyobb, vagy legalábbis az egyik legnagyobb bajt.
A járvány szó hallatán rögtön mindenkinek tömegsírok és apokaliptikus léptékű csapások jutnak eszébe, pedig attól, hogy egy bizonyos kórban sokan betegednek meg, még nem jelenti azt, hogy sokan meg is halnak miatta. Az is igaz, hogy Kínáról lévén szó, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a helyzet, nem biztos, hogy a betegség súlyossága, mint inkább a hatóságok hozzáállása miatt, rosszabb, mint amit mi innen látunk.
Nyilván kevesen hisznek a közzétett adatok megbízhatóságában, megjegyzem jogosan, de ezek alapján a jelenlegi járvány halálozási rátája vagy a fertőzés terjedése nem különösebben kiemelkedő más betegségekhez, például a közönséges influenzához képest és az elhunytak többnyire valamilyen egyéb betegségben szenvedő, sokszor idősebb emberek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a haláluk nem számít. Számít. Az Úr pedig, Akinek tudtán kívül egyetlen veréb sem esik a földre, az ő életüket, de még a hajuk szálait is számon tartja.
Aki esetleg nézegette a Johns Hopkins egyetem által folyamatosan frissített térképet a koronavírusos megbetegedések és halálos áldozatok számáról, könnyen kiszámolhatta, ahogy én is megtettem, hogy a halálozási ráta a számok emelkedésével folyamatosan csökken. Amikor a megbetegedések száma kicsivel 4000 fő alatt volt, a halálozási ráta 2,8% volt, míg a jelen cikk írásakor, 14628 hivatalos betegszámnál, 2% (305 halott).
Természetesen azonnal megjelentek a különféle összeesküvés elméletek is, amelyek szerint a járványt szándékosan robbantották ki. Ezeket most nem kommentálnám részletesen, mert megteszik helyettem sok ezren, nemcsak az alternatív, de a fővonalas médiában is. Ezek az elméletek nem újak és semmit sem változtatnak a helyzeten. Jézus sem minősítette részletesebben a járványok kérdését vagy azok forrását. Egy biztos: nem Isten küldi őket. Fakadhatnak egyszerűen az egyre rosszabb állapotban lévő állati és emberi génállomány folyamatos gyengüléséből, emberi hülyeségből vagy szándékos rosszindulatból és emberi kapzsiságból. Bármelyiket és azok kombinációját is el tudom képzelni, de megerősíteni egyiket sem tudom, így inkább arra a kérdésre összpontosítanék, ami viszont nemcsak egyértelmű, de tehetünk is ellene.
Az embereken egyre inkább eluralkodik a pánik és a félelem. A híradásokat látva ez részben érthető, mert még a legvisszafogottabb cikkek vagy tudósítások is mintha szándékosan ezt a hatást próbálnák kiváltani, amit azonban nem értek, hogy miért reagálnak félelemmel a testvéreim. Ahogy fent is említettem, a ránk maradt források szerint Jézus nem tért ki a járványok kimenetelére (kivétel ez alól az emberi történelem utolsó pár éve, ami egy egészen más történet), arra viszont igen, hogy az utolsó időkben az emberek „megdermednek” vagy szívük elhal a félelem miatt (Lukács 21:26). Bizonyára nem véletlen, hogy a sok nehézség közül Jézus éppen erre tért ki részletesen. Tudta mennyire fontos, hogy felvértezzen bennünket ellene: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)
A mi feladatunk éppen az lenne, hogy ilyen nehéz helyzetekben, ami Magyarországon jelenleg tényleg csupán a félelemből adódik, hiszen egyetlen megbetegedés sem történt (2020. január 31.), megmutassuk azt a békét, ami a vihar közepén is béke marad, mert nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünkRóma 8,15. Nem áltatom magam. Tudom, hogy keresztényként is elérhet bennünket, de nem kell beletörődnünk! Legyőzhetjük, sőt, meg is előzhetjük imával, az Ige olvasásával és egymás erősítésével. Poroljuk le lelki kardjainkat és gyakoroljunk egy kicsit, hiszen betegségekkel globális járványoktól függetlenül is találkozhatunk nap mint nap. Arról nem beszélve, hogy a félelem képes az immunrendszert is legyengíteni. A mi dolgunk az lenne, hogy Isten országát az egész földre kiterjesszük, ott pedig nincs helye se félelemnek, se betegségnek.
Legyen az a célunk, hogy amikor reggel kinyitjuk a szemünket, a félelem démonai reszketve adják tovább a hírt: „Vigyázz, felébredt!”Jakab 4,7
Épp tegnap került elém egy csodás, bár forrás nélküli idézet:
„Nem vagy elég erős, hogy kiálld az érkező vihart,” suttogta tegnap az ördög a fülembe.
Ma így válaszoltam: „Isten gyermeke vagyok. Krisztus harcosaként állok itt. Én vagyok a vihar!”
Szerintem ezt valamennyien a zászlónkra tűzhetjük. Ahogy arról korábban beszéltünk a pokol kapui kapcsán: nem a pokol kapui támadnak bennünket, hanem mi vesszük be, ami mögötte van, miután Jézus megnyitotta az utat, „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”2. Thimótheus 1.7
Miközben azon gondolkoztam, hogy Kínában bizonyára azért is nagyobb a pánik, mert kommunista ország lévén, az emberek, hit hiányában megszokhatták, hogy a hatóságokhoz forduljanak segítségéért, hiába csalódtak a hatalomban számtalanszor a múltban, végre hozzám is eljutott egy reményteli hír.
Testvéreink teszik a dolgukat és nem rejtik véka alá lámpásaikat.
A vuhani keresztények minden eszközt megragadnak, hogy a béke és remény üzenetét átadják honfitársaiknak. Francis Liu testvér egy videót osztott meg, amiben láthatjuk, hogy gyülekezetének tagjai az erkélyeikre kihelyezett hangszórókon keresztül prédikációkat játszanak le, egy másik testvér pedig a kerékpárja segítségével tette ugyanezt egy gyógyszertár előtt.
Egy másik videóban azt láthatjuk, hogy keresztények orvosi maszkokat és evangéliumi kiadványokat osztanak, miközben a háttérben fontos üzenet szólt, szintén hangszórók segítségével, a félelem leküzdéséről krízishelyzetben.
Normális esetben egy-egy ilyen akció azonnali közbeavatkozást eredményezne a hatóságok részéről, a jelen helyzetben azonban a helyi rendőrök el vannak foglalva saját gondjaikkal és a pánikoló lakosok megnyugtatásával, így testvéreink sértetlenül folytathatták dolgukat.
Más tartományok keresztényei megnyitották otthonaikat a betegség elől menekülők előtt.
A helyi pásztorok pedig egyre aktívabban bátorítják híveiket, hogy maradjanak erősek. Huang Lej , a vuhani Root and First Fruit gyülekezet pásztora az alábbi posztot tette közzé:
„Miközben a valós helyzet sokkal rosszabb és összetettebb lehet, mint amiről tudunk, a saját helyzetünktől függetlenül nem szabad aggódnunk és félnünk semmilyen csapástól, járványtól vagy haláltól, mert Ő életünk Ura és egyetlen hajunk szála sem hullhat ki a tudta nélkül”.
Tan Songua pásztor pedig azt üzente, hogy bár megpróbáltatásokon mennek keresztül, az Úr békességet és nem romlást tervez gyermekei számára.Jeremiás 29,11
Az ottaniak megszokták, hogy üldözik őket hitükért, így, bár mi itt Európában nem mindig hallunk felőlünk, biztosak lehetünk benne, hogy egy vírus nem fogja eltántorítani őket attól, amit eddig is gyakran életük vagy szabadságuk kockáztatásával tettek.
Imádkozzunk testvéreinkért és ne csupán a betegség ellen, hanem azért is, hogy a káosz és félelem közepette minél több honfitársukhoz eljuttathassák az Örömhírt!

http://idokjelei.hu/2020/02/koronavirus/

Megjelent a német egyház "szinódusi útjának" munkadokumentuma

Rainer Maria Woelki bíboros, kölni érsek február 1-jén a Die Tagespost-nak adott interjújában a német "szinódusi út" megbeszéléssorozat első nagygyűléséről nyilatkozott:
56759_glider-detail-1920w_1udpxe_z029bq.jpg
Heves megbeszélés és vita folyt, amelyben azonban összességében minden félelmem beigazolódott. A legfőbb aggályom, miszerint ennek a rendezvénynek az összehívása és megrendezési módja lényegében egy protestáns egyházi parlamentet hoz létre, igaznak bizonyult. Azt láthattuk, hogy itt az Egyház ekkleziológiai alapjai többé nem számítanak. Végső soron inkább egy protestánsba hajló egyházfelfogás mutatkozott meg. Így nehezen láthatjuk, miről is szól a katolikus egyház. [...]
Sokan már nem látják, mi az Egyház. Hogy ő "felülről" is származik. Az Egyház emberi közösség, de van egy isteni dimenziója is. Mindkét dimenzió hat a másikra. Az Egyház az alapításától hierarchikus. Nem létezik az az itt gyakran propagált "szemmagasság", ami mindent egyformává tesz. Püspökként nekem más felszenteltségem és más tekintélyem van, ami engem az apostoli hagyományba helyez, és amely az Egyházban az Egyház vezetésének és megszentelésének felelősségét helyezi rám. Ilyen szempontból nem gondolkozhatunk az Egyházról puszta modern, demokratikus, köztársasági kategóriákban. Az Egyház ténylegesen "sui generis" [sajátos, egyedi dolog - KV szerk.], és olyan keretek között létezik, amelyeket mi nem alakíthatunk, mert Krisztustól kaptuk őket, és eleve adottak.
A katolikus egyház megreformálását célul kitűző ún. "szinódusi út" megbeszéléssorozat első nagygyűlését január 30-a és február 1-je között rendezték meg Frankfurtban, közel 230 résztvevővel, köztük a német katolikus püspöki konferencia tagjaival.
A "szinódusi út", amely 2019 adventjével kezdődött és két éven át tart, deklaráltan az Egyház szexuális erkölcsökről, a papságról, és a papi cölibátusról szóló tanításain kíván változtatni.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2020/02/02/woelki_biboros_a_nemet_szinodusi_utrol_minden_felelmem_beigazolodott

A katolikus egyház megreformálását célul kitűző ún. "szinódusi út" megbeszéléssorozat első nagygyűlését január 30-a és február 1-je között rendezték meg Frankfurtban, közel 230 résztvevővel, köztük a német katolikus püspöki konferencia tagjaival. A "szinódusi út", amely 2019 adventjével kezdődött és két éven át tart, deklaráltan az Egyház szexuális erkölcsökről, a papságról, és a papi cölibátusról szóló tanításain kíván változtatni.
Reinhard Marx bíboros, a német katolikus püspöki konferencia elnöke

A mostani, első nagygyűlés előtt a püspöki kar közzétette a megbeszélések munkadokumentumát, amely nem hagy kétséget a "reformfolyamat" kijelölt iránya felől.
A munkadokumentum "A szexualitásról szóló katolikus tanítás továbbfejlesztése" címet viselő fejezete például e tanítást "a humán tudományok eredményei, köztük a szeretetben élő emberek élettapasztalatai" alapján javasolja újragondolni. A "pszichológia, szociológia, antropológia" tudományaira hivatkozva a dokumentum átalakítaná az Egyház szexuális erkölcstanát, "amely a szexuális aktust csakis a házasságon belül képzeli el, és továbbra is csak a gyermeknemzésre irányulóan".
A munkadokumentum - az Egyház tanításának ellentmondva - amellett foglal állást, hogy "Nem minden szexuális aktusnak kell nyitottnak lennie a gyermeknemzésre: a felelős szülőség elve magába foglalja a családtervezést is, az adott élethelyzetnek megfelelő fogamzásgátlási mód szabad megválasztásával. A családtervezés, még ha mesterséges fogamzásgátlással történik is, nem helytelen cselekedet, hanem a pár azon jogát segíti elő, hogy felelős közös döntést hozzanak a gyermekek számát, a születések között eltelt időket, és a családtervezés konkrét módjait illetően."
A munkadokumentum - szintén az Egyház tanításának ellentmondva - a maszturbáció erkölcsi jóváhagyhatóságát mondja ki: "Egy személy saját testének örömteli megtapasztalása (az önkielégítés) szintén jelentheti az adott személy saját szexualitásának felelős megélését."
A homoszexualitásról a munkadokumentum ezt írja: "a homoszexuális cselekedetek is pozitív értékeket valósítanak meg, amennyiben azok a barátság, a megbízhatóság, a hűség és az életbeli támogatás kifejezői." A dokumentum szerint a homoszexuális cselekedetek nem tekinthetők többé a belső természetük szerint rendetleneknek, és nem zárható ki a jövőben a homoszexuális együttélések egyházi megáldása sem.
A munkadokumentum ragaszkodik a nők papságának ötletéhez: "fel kell tenni a nők felszentelésének kérdését is". Ennek kapcsán megkérdezi: "Lehetséges egyáltalán az emberi felfogóképességgel bizonyosságra jutni Isten ezzel kapcsolatos akaratát illetően?" Míg a dokumentum a nők lehetséges papságának csupán megvitatását ajánlja, egyértelműen kiáll amellett, hogy "felélesszük a diakonisszák felszentelésének hagyományát" [amely hagyomány sohasem létezett - KV szerk.].
A dokumentum a papi cölibátussal is foglalkozik. Erről, válaszokat nem adva, ezt a kérdést teszi fel: "Vajon a cölibátus az egyetlen életmód, amely megfelel a papság természetének?"

2020. február 1., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


2020 Év

2020. 01. 01, Szerda (Hajnali 0:30)
Ismét egy újévbe léptünk. Amikor imádkoztam, az Úr megjelent váratlanul előttem és megmutatta nekem, hogy ez az év mit fog jelenteni számunkra. Láttam, ahogyan a Nap lassan lenyugodott (a naplementéhez hasonlóan) és hirtelen felváltotta a Hold, amely magával hozta az éjszakát. Miközben ezt szemléltem Jézus így szólt:
„Ebben az évben a fény és a sötétség közötti harc még élesebben meg fog mutatkozni előttetek. Minden gyermekemet arra intem, hogy tartson még alaposabb lelkiismeretvizsgálatot és gyakoroljon őszinte, mély bűnbánatot! Sok bűnötök van, amit nem vesztek észre magatokban. Sokan hagyjátok elaludni a lelkiismereteteket, melynek hangja ott él bennetek. Szent Törvényeimet még nem írtátok egészen a szívetekbe! Ne sajnáljatok az időt sohasem arra, hogy önmagatokba forduljatok és keressétek a helyes utat az imádság segítségével! Ez az év olyan eseményeket hoz magával, amelyet csak éber lélekkel lehet átvészelni. Ha nem törekedtek az éberségre, akkor könnyen el fogtok bukni. A szellemi háború most veszi igazán kezdetét. Amit eddig láttatok, az semmi volt ahhoz képest, ami most fog következni. Bizony mondom nektek, hogy kevesen lesznek azok, akik igazán ki fognak tartani Mellettem. A végső események már a beteljesedés felé haladnak. Egyes eseményeket már megtapasztaltatok, míg másokat még nem. Ettől ne rendüljön meg a hitetek, hanem ellenkezőleg, még jobban készüljetek! Az állandó készenlét fogja megadni nektek a lelki békét és a kegyelmet, hogy a megpróbáltatások nem fognak megtörni titeket. Ne kutassátok az időpontokat és az eseményeket! Aki ezt teszi, feleslegesen töri a fejét. A titok a beteljesedésig titok marad. Még választottjaim előtt sem fedem fel ezeket a titkokat, mert tőlük is azt várom el, mint mindenkitől, hogy éberen virrasszanak.”
A magyar népnek is üzent az Úr:
„Édesanyám népe vagytok, de nem tértetek meg. A számtalan szenvedés még nem volt elég nektek ahhoz, hogy szíveteket Felém fordítsátok? Országotokban sok Júdás él, akik hazátokat ellenségetek kezére adják! Magyarországnak tisztulnia kell háromszorosan is, mert bár kiválasztottak vagytok Édesanyám által, mégis bűneitek az égbe kiáltanak! Ha vezetőitek elfordítják tekintetüket Rólam, akkor küldetésükben elbuknak. Én azt akarom, hogy ez az ország az egész emberiségért engeszteljen! Oly kevesen vannak, akik hirdetni merik az igazságot. A Sátán mélyen befészkelte magát mindenhova, nehogy e nép le tudja őt győzni. Bizony mondom nektek, hogy a kommunizmus ismét megerősödött hazátokban. Imádkozzatok, nehogy a történelem újra megismételje magát! Az Eucharisztikus Kongresszus alatt Atyám tekintete rajta lesz egész Magyarországon, mint ahogyan a világ figyelme is. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.  (1 Kor 10, 12) Gyakoroljatok alázatot, és térjetek vissza az istenfélelem útjára!”

Mária Magdolna
A Sátán kettős célja

2020. 01. 02, Csütörtök
Jézus egy templomba vezetett engem, ahol éppen az Úrfelmutatás volt. A Sátán, mint bukott angyal, egyszer csak megjelent és közel merészkedett az oltárhoz. Mély gyűlölettel nézte az Eucharisztiát, melyben jelen van Krisztus. Olyan gyűlölettel tekintett Jézusra, miként az Ő kereszthalála előtt is tette. Az Úr így szólt hozzám:
„A Sátán szellemi lény, egy angyal, akinek nincs anyagi teste. A világban bolyong mindenütt, hogy az embereket a bűnre kísértse. Mivel ő szellemi lény, így fizikai cselekedetekre képtelen. A legfőbb tevékenysége a sugallat, mellyel az emberek értelmét célozza meg. Minden szent angyal a tudás teljességét birtokolja. Mielőtt fellázadt Ellenem, a teljes tudás birtokában volt. Lázadása után ez a tudás átfordult a gonoszságba. A bűn megfertőzte akaratát, így minden erejét és tudását arra fordította, hogy kidolgozza a gonoszság minden tudományát és művészetét. Tudta, hogy Isten az embert szereti legjobban az összes teremtménye közül. Tudta, hogy Istennek a legnagyobb fájdalmat csak az emberen keresztül okozhatja. Gyermekem, a Sátán tehetetlen anyagi test nélkül! Az embernek megadatott, hogy keze és lába legyen, és ami a legfontosabb, az hogy gondolkodó lény. Az ember képes cselekedni, vagyis gondolatait, szavait tettekre tudja váltani. Érted, hogy a Sátánnak miért olyan fontos az ember? Általa képes a gonoszságát véghezvinni. A Sátánnak nemcsak az emberek lelke kell, hanem eszközként is akarja őket használni. A Sátánnak két célja van: az első a lelkek megszerzése, a második Isten megsemmisítése. A Sátán tudja, hogy Isten örökké él, hisz Ő a mindenség Teremtője. Ám tudatában van annak, hogy az Eucharisztia, amelyet egy kis Ostya alkot, azt meg tudja semmisíteni, mivel anyagból van. Ha ezt eléri, akkor a híd megszűnhet az ég és a föld között, amely az üdvösséghez vezet. Gyermekem, a Sátán mindezt megvalósítja, de csak egy bizonyos határig, amelyet Atyám szab ki neki. Én nem hagylak el titeket sohasem, hiszen csak Általam juthattok be a Mennyországba. Közel van az idő! Egyházam ismét meg fogja tapasztalni azt, amit az apostolok is megtapasztaltak halálom után, akik három napig nélkülöztek Engem. Feltámadásom azonban nagy erőt, hitet és vigaszt nyújtott nekik. Én veletek maradok a világ végezetéig. Ezt sose felejtsétek el!”

Mária Magdolna

A Sátán szarvai letörtek

2020. 01. 03, Péntek
Nagy belső küzdelem során (ami a szívemben zajlott) váratlanul ez a látomás tárult elém: Láttam a drága Jézust: ruhája fényesebb volt a Napnál és előtte a Sátán kényszeredetten meghajolt. Urunk dicsősége egyre csak növekedett olyannyira, hogy végül a Sátán szarvai letörtek. A Sátán elbukott és megsemmisülve ment el. Ekkor megértettem, hogy mit kell tennem. Az Úr így magyarázta el nekem a látomást:
„A Sátán, mint a hazugság atyja végül elbukik, mert az Igazság Atyja győzedelmeskedik felette. A Sátán a hazugságait csak egy ideig tudja leplezni, látszólagos eredményeket produkál, amik mögött nincsenek valódi jó gyümölcsök. Az igazság mindig igazság marad! Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”


Mária MagdolnaA kereszt üdvözít

2020. 01. 08, Szerda
Láttam, hogy minden beteg ember egy kereszten fekszik, amelyre rá van szegezve a kezük és a lábuk. A mi Urunk így szólt:
„Leányom, amikor keresztre feszítettek Engem, akkor még inkább ki voltam szolgáltatva a hóhéroknak. Mozdulatlan voltam a kereszten. Ellenségeim bármit meg tehettek Velem. Mindent elfogadtam és felajánlottam. Azok a betegek, akik folyamatosan vádaskodnak, olyanok a szememben, mint a bal lator. Ám, akik csendben viselik a szenvedést és nem panaszkodnak, közelebb állnak Hozzám, mert a jobb latorra emlékeztetnek Engem. Azt kérdezted Tőlem, hogy milyen célom van velük? Hát nem tudod kislányom, hogy Én a szenvedő embereken keresztül hívom fel a világ figyelmét Önmagamra?” Azért kapják a keresztet, hogy általa üdvözüljenek.
Mária MagdolnaA szenvedés kegyelem és nem büntetés

2020. 01. 10, Péntek
Gyakran tapasztalom, hogy az embereknek milyen hosszú időbe telik elfogadni a szenvedést. Vannak, akik nem tudják elfogadni az állapotukat és nem kérnek segítséget. A szenvedés során mutatkozik meg igazán az ember valódi természete. Miközben elmélkedtem, az Úr a következőt mondta nekem:
„Gyermekem, a szenvedés képes formálni, javítani az ember természetét. Van, akinek hosszú idő szükséges, míg másnak rövid idő is elég. Ez attól függ, hogy ki mennyire ragaszkodik a saját akaratához. Aki erősnek látja magát, és úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, mire van szüksége, ott a gőg még igencsak jelen van. Ám aki engedi, hogy az Úr segítsen neki, ott a lélek lassan megtanulja az alázatot és a teljes ráhagyatkozást. Ilyenkor az emberi természet is megszelídül. Láthatod gyermekem, hogy mi a különbség az egészséges és a beteg ember között. Bizony mondom neked, hogy senki sem tudhatja előre, hogy az emberi élet milyen fordulathoz vezethet egy hirtelen baleset miatt. Bárkivel bármi megtörténhet és ez független a kortól, az egészséges életmódtól. Mindennap úgy éljetek, mintha az lenne életetek utolsó napja. A szenvedés sokak számára ijesztő tény. Viszont azok az emberek, akik saját akaratukat belesimítják az Én akaratomba, rádöbbennek egy idő után, hogy a szenvedés kegyelem és nem pedig büntetés.”
Mária Magdolna

A szeretet az egyetlen járható út

2020. 01. 18, Szombat
Vannak, akik hűségesen járnak a templomba. Áldoznak és gyónnak, mégis a szívük távol van Istentől.
Jézus: „Leányom, Előttem egyedül csakis a szív számít. Sok gyermekem van, akik igaznak mondják magukat, mégis hiányzik belőlük a valódi alázat. Az igazán alázatos ember bűnösnek tartja magát, sőt a kisebb bűnöket is nagyobb bűnöknek éli meg. Én mindig Szentséges Szívemre mutatok, hiszen a szívben dől el minden a szándéktól kezdve a tettekig. A szeretet az egyetlen járható út, amely Hozzám vezet. Aki szeret, az képes érezni. Bizony mondom neked, hogy Engem úgy tudsz igazán megismerni, ha engeded, hogy éreztessem veled a szeretetemet.”

Mária Magdolna


A boldogság utáni vágy

2020. 01. 22, Szerda
Jézus: Számtalan gazdag ember nem Belém veti a bizalmát, hanem a vagyonukba, ezért ők a világ legszegényebb emberei.  Ez érvényes mindazokra is, akik nem adnak Nekem helyet a szívükben. A boldogság nem abban rejlik, hogy az ember mindent megengedhet magának. Emlékezzetek, hogy mit tanítottam nektek: Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? (Mk 8, 36) Vakságban szenvednek mindazok, akik a világban keresik örömük forrását. Bizony mondom nektek, hogy a csillapíthatatlan vágy lesz az ő büntetésük. A világot azok akarják uralni, akiknek semmi sem elég. Ó, ha tudnátok, hogy a bűn milyen mélyre tudja rántani az embert, akkor ezerszer meggondolnátok, hogy melyik utat választjátok! A szeretet mindig győzni fog, mert a szeretet az egyetlen üdvösségre vezető út. Nagy kegyelemben részesülnek azok, akik a lelki szemeikkel tudják szemlélni a világot. Ők meglátják az élet valódi értelmét és célját. Ők még a kevésnek is tudnak örülni. Imádkozzatok, hogy a lelki szemeitekkel lássátok a világot és ne csak a fizikai szemeitekkel! A farizeusok nem voltak képesek megnyitni szívüket Előttem, mert önmagukban bíztak. A Törvényt csak külsőleg élték meg, miközben szívük sötétségben volt. Nálam jobban senki sem ismeri az emberek szívét. Mindennap emeljétek fel Hozzám a szíveteket, hogy Én rendelkezhessek felette. A szív a ti lelketek szimbóluma. A szívetekben van a szabad akaratotok forrása.”

Mária MagdolnaZűrzavar, káosz

2020. 01. 24, Péntek
Imádság közben a következőt láttam: Apa fia ellen, a lány anyja ellen, a szülők egymás ellen, a papok és a püspökök, valamint a politikai vezetők is egymás ellen harcoltak. Még az ég és a föld is egymás ellen voltak. Egy hatalmas küzdelmet láttam, ahol mindenki kardot ragadott a másik ellen. Hatalmas zűrzavar, káosz uralkodott a harc során. De láttam egy reménysugarat. A nagy tömegben egy-egy ember térdre borult, letette a kardját és azt mondta: „Elég volt! Én Isten akaratát akarom követni és nem a saját akaratomat. Egyedül Istenben bízom. Legyen minden az Ő akarata szerint!” Ezek a lelkek igazi alázatot mutattak, és Isten fényével körülvette őket. Közben a többiek a saját vesztükbe rohantak.
Jézus: „Leányom, ekkora káoszt, zűrzavart még nem látott az emberiség. Amint láttad, még a természeti erők is egymás ellen lázadnak. Mindennek oka nem más, mint az, hogy a bűn sokasága az egekig emelkedik. Én nem békét hoztam nektek, hanem kardot. Sokan félreértik szavaimat. A kard titka a szeretet. Akik a saját igazukat akarják igazolni elbuknak, mert csak egy igazság van, ami egyenlő az Én személyemmel. Akik kardot ragadnak kard által vesznek el. Akik megadják akaratukat az Én akaratomnak, azokat Magamhoz emelem. Gyermekem, mindig voltak nagy ellentétek a történelemben. De most ez az állapot a tetőfokára jutott. Hamarosan ennek véget vetek, különben nem maradna meg egy hűséges követőm sem. Csak egyedül Hozzám ragaszkodjatok, mert akkor nem fogtok csalódni.”
Mária MagdolnaAz Én igám a SZERETET

2020. 01. 26, Vasárnap
A szentek gyönyörű ruhát viseltek, fejükön ott ékeskedett a glória és lábuk alatt rózsaszirmok hevertek. Az egyik kezükben a Szentírást tartották, míg a másikban az életük könyvét. Láttam egy utat, amely rózsaszirmokkal volt beborítva. Láttam a mi feltámadt Urunkat, ahogyan az úton haladt felém. Az Úr vállán ott volt a világ keresztje. Magamban azt kérdeztem: Hogyan lehetséges az, hogy Jézus nem roskad össze a kereszt alatt? Ő kedvesen ezt válaszolta:
„Leányom, a szeretet járja át lelkem és testem minden részét. A szeretet ad igazi erőt Nekem. Emlékezz arra, hogy mit mondtam:

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű (Mt 11, 28-30).

Leányom, az Én igám a SZERETET, ezért mondtam, hogy édes és könnyű a terhem. A bűnt csak a szeretet képes legyőzni. Bizony mondom neked, hogy az igaz szeretet természetfeletti ajándék. Erre a szeretetre eljutni csak a kegyelmem által lehetséges. Azt kérdezted, hogy miért nem roskadok össze a kereszt alatt? Kicsim, feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált, ezért nem a kereszt súlya kerekedik felül rajtam (amikor háromszor is elesett a keresztúton a bűn súlya miatt), hanem Én emelkedek a kereszt fölé a szeretetem által. Lelketek békéjét csak Bennem találhatjátok meg. Gyermekem, aki igazi életszentségben akar élni, az a szentek példáján keresztül tud a leghamarabb megszentelődni. A szentek életében megnyilvánult kegyelmem ereje. Ha az ő életüket olvasod, akkor láthatod a példájuk alapján, hogy hogyan tudták az evangéliumot megvalósítani a tetteikben. A szenteknek is volt élő példaképük, akiket hűen követtek. A mostani korszakban a legtöbben azért járnak széles úton, mert nincs igazi példaképük, tehát nincs, akire felnézhetnének. Sokszor felteszed Nekem a kérdést, hogy vannak-e a 21. században is akkora szentek, mint az előző évszázadokban? És hogy hol vannak ezek a szentek, miért nem lehet hallani róluk? Leányom, ez a kor más, mint a többi. Mindenkit elhallgattatnak kivétel nélkül. Az igazi szentek most rejtekben vannak, még a közvetlen környezetük számára sem nyilvánvaló, hogy ők mély életszentségben élnek. Mivel nem ismeritek őket, így a legtöbb ember figyelme a látnokokra, prófétákra irányul. Igen, ők is az Én választott gyermekeim. Ám, akik ki vannak választva arra a nagy feladatra, hogy továbbítsák üzeneteimet az emberek felé, igen alázatosnak kell lenniük, hogy el ne bukjanak. Csak az igazi alázat mentheti meg őket az ördög csapdájától, aki azon munkálkodik szüntelenül, hogy hogyan buktassa el és szégyenítse meg őket. Vannak, akik már elbuktak. Csak a gőg nem engedi felismerni bennük a bukásuk tényét. Gyermekem, a szentek az Egyház oszlopai voltak. Nevük örökre fel lett vésve a Mennyben és a földön is. Minél jobban elmélyülsz a szentek életének olvasásában, annál jobban megismersz Engem.”
Mária MagdolnaA koronavírus

2020. 01. 30, Csütörtök
Láttam a koronavírus áldozatait. Kínában az utcákon rengeteg halott test feküdt. Láttam, hogy a vírus olyan erős, mint annak idején a pestis vagy a kolera járvány volt. A Szűzanya könnyes szemekkel hajolt le a halottakhoz, és közben így szólt:
„Gyermekem, ezt a vírust mesterségesen hozták létre. Kína nagy ellenfelet jelent egyes országoknak, ezért ezt a fegyvert vetették be ellene. Sok ártatlan áldozata van a vírusnak és bizony mondom, hogy ez a vírus el fog terjedni Európában is. A vírusnak egyelőre nincs ellenszere. Lesznek olyan emberek, akik feltalálják a vírus ellenszerét, de már késő lesz. Imádkozzatok, mert ez csak a kezdet!”

A Szűzanya elvitt egy olyan helyre, ahol különböző növényeket láttam. Erre ő így szólt:
„Leányom, amit itt látsz, az mind gyógynövény. Elérkezett az idő! Minden gyermekemet felszólítom arra, hogy gyűjtsenek otthonukba gyógynövényeket, amelyekből teát is készíthetnek. Annak idején mindent lediktáltam nektek (más választottjaimon keresztül), csak utána kell nézzetek. A gyógynövények lesznek a ti igazi ellenszeretek a járványok, vírusok ellen. Mennyei Atyátok tudta előre, hogy melyik növénynek milyen szerepe lesz a ti életetek védelmében.”
Mária Magdolna
Távozzatok Tőlem

2020. 01. 31, Péntek
Ma ezt az evangéliumi részt olvastam. Sokszor nem értettem, hogy Jézus mire értette ezeket a mondatokat:
„Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? De akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! (Mt 7, 22-23)
Az Úr váratlanul megjelent előttem és mielőtt felelt a kérdésemre, különböző helyekre vitt el engem. A következő szektákba volt betekintésem: jehova tanúi, baptisták, adventisták, pünkösdisták, hit gyülekezete, szcientológia, new age, metodisták stb... Láttam, hogy a vezetők kezükben tartották a Szentírást, majd különböző karizmákat gyakoroltak a híveik felett. Mögöttük egy piros függöny volt, egy színpad, amely tele volt ördögökkel. Láttam, hogy a bukott angyalok mozgatták a szálakat észrevétlenül. Jézus így szólt:
„Bizony mondom neked, hogy ők nem a Mennyei Atyám akaratát cselekszik. A Szentírásból olyan mondatokat emelnek ki és magyaráznak félre, amelyek az emberek füleit csiklandozzák. Ha megnézed a gyülekezetek pásztorait, akkor láthatod, hogy a legtöbben nem élnek életszentségben. Természetesen vannak kivételek, akik valóban életszentségre törekszenek. Minden ilyen vallás mögött a Mammon rejtőzik. Számtalan szekta erőszakosan próbálja téríteni az embereket, mert szándékai mögött érdekek vannak. Az ördögök karizmákkal ruháznak fel egyes embereket, hogy a híveiket meggyőzzék vallásuk hitelességéről. Álcsodák történnek ezeken a helyeken, ahol az emberekre nem valódi szabadulás vár, hanem még több lánc. Ő reájuk mondom, hogy nem ismertelek titeket, hiszen ők Egyházamat megvetik. Tanításaimat pedig félre dobják kedvük szerint. A szenvedést elutasítják, és közben csak a dicsőségre vágynak. Ám nem tudják, hogy a dicsőség helyett a kárhozat tüze vár rájuk.”

Mária Magdolna