2012. április 28., szombat

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek
Nagycsütörtök, 2012. április 5.  – 6:30 PM
AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ
Gyermekeim, béke veletek.
Édesanyámmal együtt különböző módon nyilvánítom ki magam úgy, hogy az emberiség vegye figyelembe a megtérésre és a bűnbánatra való felhívásunkat, mielőtt eljön Atyámnak nagy és rettenetes napja. A világmindenség feszült nyugalomban elmélkedésre hívogat. Nagyon hamar valamennyi eleme háborgásba kezd, és a teremtés, meg annak teremtményei érezni fogják az Isteni Igazságosság lépéseit. Egész nemzetek fognak eltűnni, mert az Isteni Irgalmassággal szemben lázadoznak és elutasítják azt.  Szavamnak még az utolsó betűje is be fog teljesedni, minden, ami rejtve van, világosságra kerül, és az igazság ragyogni fog. Mert Én az Igazság és az Élet útja vagyok. „Én vagyok a világ világossága. Aki követ Engem nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”(János. 8, 12)
Gyermekeim, ezeket az utolsó napokat jól használjátok ki, hogy társaságot nyújtsatok nekem, mert bizony mondom nektek, hogy egy ideig nem leszek veletek, de egy másik időben látni fogtok ismét engem, a Mennyei Jeruzsálememben, ahol várok majd rátok, veletek és köztetek leszek az idők végezetéig.  Vegyetek részt a Szent Áldozaton olyan gyakran, ahogyan csak tudtok, táplálkozzatok velem, és foglaljátok bele családotokat és rokonotokat minden Szentáldozásba, hogy családotok lelkileg az Én védelmem alatt maradjon.
Ismét mondom nektek, ajánljátok fel nekem lázadó rokonaitokat és ellenségeiteket a felajánlás magasztos pillanatában, és Én, a ti Mesteretek, meggyógyítom a lázadó szíveket, és a Szentlélek erejével megtöröm a gonosz valamennyi hatalmát. Imádkozzatok ellenségeitekért, böjtöljetek és hozzatok áldozatot értük, és Atyám, ki meghallja a csendet, kiszabadítja ezeket a lelkeket a sötétség erőitől. Kérjétek Édesanyámat, Angyalaimat és az Áldott lelkeimet, hogy közbenjárjanak veletek Atyám előtt a családotokon belüli bűnösök és az egész világ megmentéséért.
Gyermekeim, miért támadjátok egymást? Megsebez engem és szomorúvá tesz, hogy a megosztottságot látom közöttetek. Ha ti nyájamnak mondjátok magatokat, akkor miért nem viselkedtek úgy, mint testvérek? „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” (Mt 7. 1, 2.)
Kérjétek Atyámat, adja meg nektek a megkülönböztetés kegyelmét, és jöjjetek közelebb Tabernákulumomhoz böjttel és imával, és Atyám elküldi majd Szentlelkét nektek, hogy megmutassa az igazságot. Ne emeljetek vádat testvéreitek ellen, mely merőben csak a világi érzéseken és érveléseken alapul. „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt. 26, 41)
„Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?” (Mt. 7, 11)
Ne rágalmazzátok vagy ítéljétek testvéreiteket: „Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mt. 9, 13)
Hagyjátok abba egymás rágalmazását, mert ez nem Istentől jön. Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket, és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek. Viselkedjetek úgy, mint a vámszedő a templomban, alázattal és egyszerű szívvel, hogy Atyám által megigazulhassatok.
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
A ti Szentséges Jézusotok vagyok, a Szerető, akit nem szeretnek.

GYERMEKEK, VISELJÉTEK LELKI FEGYVEREITEKET, PÉCSÉTELJÉTEK MEG MAGATOKAT FIAM VÉRÉVEL, ÉS VÉDJÉTEK MAGATOKAT SZENT RÓZSAFÜZÉREM PAJZSÁVAL, MERT A LELKI HARC ELKEZDŐDÖTT
2012. április 12., du. 1:55
SZENTSÉGES SZŰZANYA
Gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek, és anyai védelmem segítsen mindenkor benneteket!
Gyermekeim, a napok, a hónapok, és az évek rövidülnek. Maradjatok egységben Mennyei Atyátokkal és Anyátokkal az ima által, és minden Isten akarata szerint fog történni.
Egy nagy esemény, amely megrengeti az Egyház alapjait, hamarosan bekövetkezik. De ti, Isten népe, ne veszítsétek el se hiteteket, se békéteket. Mi több, hitetek legyen olyan, mint az acél, és maradjatok hűségesek az Egyház tanításaihoz, valamint Fiam Evangéliumához.
Amikor az Egyházat a támadás éri, egységben kell lennetek az imában Velem és szeretett Mihályunkkal, az Angyalok és Arkangyalok Mennyei Seregével, a Győzedelmes és a Szenvedő Egyház Seregeivel, hogy olyan falat képezzünk, melyet a gonosz erői nem törhetnek át, és nem győzedelmeskedhetnek a Fiam által alapított Szent, Apostoli Római Katolikus Egyház felett.
A MAGNIFIKÁT
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.  (Lk.1,46-55)
Gyermekeim, mindezek a szellemi fegyverek hitetekkel, a böjtötökkel és a bűnbánatotokkal együtt nem fogják engedni, hogy a gonosz erők lerombolják Fiam Egyházának alapjait. Hamarosan a ti Anyátok, napba öltözve vezet majd titeket a lelki harcba; ne érezzétek azt, hogy egyedül vagytok, én ott vagyok minden gyermekemmel, kik hűségesek a Szentháromsághoz és Hozzám. Kapitányotok leszek, aki a győzelemre vezet benneteket, és a Mennyei Jeruzsálem kapuihoz. Gyermekeim, viseljétek lelki fegyvereiteket, pecsételjétek meg magatokat Fiam Vérével, és takarjátok be magatokat Szent Rózsafüzérem pajzsával. A lelki harc ugyanis elkezdődött.
Ajánljátok fel testi és lelki lényeteket Szeplőtelen Szívemnek; imádkozzátok ezt a felajánló imát minden reggel és este, és erősítsétek meg azzal az imával, amit jól ismertek ugyan, de én mégis emlékeztetlek rá titeket:
„ Királynőm és Anyám, teljesen átadom magam neked, melynek bizonyságaként neked adom szememet, fülemet, nyelvemet, szívemet és teljes lényemet minden fenntartás nélkül. Mivel már a tied vagyok, ó drága Anyám, oltalmazz és vezess engem, mint saját tulajdonodat. Ámen.”
Pecsételjétek meg otthonaitokat és családotokat Fiam Drága Vérével a föld rázkódásának idején, és otthonaitok nem szenvednek majd sérelmet, rokonaitok pedig a Legmagasságosabb Isten védelme alatt lesznek. Mostantól végezzétek rendszeresen a Krisztus Szent Véréhez szóló imát. Fiam nyája, előre! Kövessétek Anyátokat, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával együtt közösen legyőzünk majd minden gonosz erőt.
Áldásom rátok, és Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Anyátok, a Szentséges Szűzanya


Jaj, azoknak, aki azt mondják: semmi sem történt, és semmi sem fog történni, Isten nem fog tenni sem jót, sem rosszat velünk!
2012. április. 17., 8:50
SÜRGŐS ÜZENET ISTENTŐL, MINDEN NEMZETHEZ
Jaj, azoknak, akik azt mondják: semmi sem történt, és semmi sem fog történni, Isten nem fog tenni sem jót, sem rosszat velünk! Ó világ gyermekei, milyen helytelenek vagytok! Mondom nektek, irgalmasságom miatt nem engedtem szabadjára haragomat, és mint Atyátok, visszavárom a tékozló fiút még az utolsó percben is, hogy megfontoljátok, bűnbánatot tartsatok, és hogy visszatérjetek Atyátok házába. Teremtésem már régóta kiálltja: Igazságosság, igazságosság, igazságosság, és eljön Igazságosságom, mely hamarosan kiárad rátok, hogy minden megtisztuljon, és újra a Törvény és a Rend uralkodjon.
Ó, milyen esztelenek vagytok. Mennyire megnyugodva érzitek magatokat azért, mert semmi sem történt! Hogy miért nem kezdődött még el Igazságszolgáltatásom? Esztelenek, hát elmondom nektek: Még nem árasztottam ki Igazságszolgáltatásomat az emberiségre, mert reméltem megtéréseteket. Ti nagyon jól tudjátok, hogy Nekem nem szerez örömet a bűnösök halála. De Én belétek látok keményfejű emberek, szükség van Igazságszolgáltatásomra, hogy megváltozzatok. Ti emberként gondolkodtok, Én pedig Istenként. Ne feledjétek, Én inkább Atya vagyok, mint Bíró. Mint Atyátok, arra várok, hogy a lelkiismeretetek felébresztése segítsen majd nektek, hogy meggondoljátok és visszatérjetek Hozzám, ez az Én utolsó esélyem, ezt ne játsszátok el. Ti, Irgalmasságom utolsó harangszavának idejét élitek, használjátok ki az utolsó pillanatig a felajánlott irgalmasság végső esélyét, és tartsatok tiszta szívből bűnbánatot. Mert holnap senki sem fog meghallani benneteket, és sokak számára már túl késő lesz. Igazságszolgáltatásom… ki képes arra, hogy szembe nézzen vele? Minden jelet megadtam nektek, és Teremtésem, különböző helyeken kiált fel szülési fájdalmában, hogy a lelkiismeretetek felébredjen, mégis ti továbbra is süketek és vakok vagytok Hívásomra. Mi lesz veletek teremtmények, ha haragomat szabadjára engedem? Akkor majd veritek a melleteket és kegyelemért rimánkodtok mennyhez, de nem fogtok meghallgatásra kerülni.
Igazságszolgáltatásom ideje alatt egyetlen halandó sem lesz biztonságban, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki a kedvemért veszíti el, megtalálja azt. Sokan lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók, mert Isten nélkül semmik vagytok. Mondom nektek halandók: Mit tudtok ti Irgalmasságomról? Sokan közületek azt vélik magukról, hogy bölcsek és tagadják létezésemet. Ti mindent az emberi gondolkodás és a világ bölcsességének szemszögéből ítéltek meg, még Isten munkálkodását is. Mondom nektek, hogy a ti bölcsességetek és az emberi ítélőképesség csak hulladék az Én Szememben. Ítéljétek csak a világi dolgokat emberi ítélőképességgel, de Isten dolgait ne emberi módon ítéljétek, mert egyedül az Igazság Lelke képes azt feltárni. Ne játsszátok Istent, hagyjátok abba teremtésem és teremtményeim manipulálását. Nemsokára, nemcsak mint Atyátokat fogtok megismerni, hanem mint Igazságos Bírót. Attól kezdve megismeritek majd az Egy Igaz Istent, a Nemzetek Urát, az istenek Istenét.
Elszomorít Engem, amint látom, hogy Teremtésemet sivataggá változtattátok, igazságtalanságotok és hatalomvágyatok által. Teremtésem betegen és magányosan fekszik, és ha nem lépnék közbe, elpusztítanátok. Hány életet szakítottatok meg a gyilkos anyák méhében? Hány nemzet küzd jelenleg nyomorúságos szegénységben? Egy kisebbség kihasználja és rabul ejti a túlnyomó többséget. Mondom nektek, nem fogom többé megengedni az ilyen igazságtalanságokat. A ti uralmatok agyag istenei hamarosan véget érnek! Földemet a választott népemnek adom örökségül. Új Jeruzsálemem az igaz, hűséges gyermekeimre vár.
Ti dúsgazdagok, élveztétek és elpazaroltátok talentumaitokat itt a Földön, anélkül, hogy Lázáromra tekintettel letettek volna. Igazságosságom ideje közel van. Minden beteljesül. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, közel van Isten Országa! Ismét azt mondom nektek: béke veletek, jóakaratú emberek.
Én az Atyátok vagyok, Jahve, az Ég és a Föld Ura. Az Igazságos Bíró.
Tegyétek ismertté üzeneteimet minden nemzet számára


Nyájam légy óvatos és éber, mert a fenevad bélyegét, a Microchipet elkezdték bevezetni néhány nemzet lakosságánál

2012. április 23. 10:55
JÉZUS A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Nyájam béke veletek! Ne féljetek!
Gyermekeim, legyetek óvatosak és éberek, mert a mikrochipet, a fenevad bélyegét már elkezdték bevezetni néhány nemzet lakosságánál. Nyájam, légy elővigyázatos, ne essetek megtévesztés alá, ne feledjétek, hogy ez a halál pecsétje. Sokkal jobb mártírként meghalni, mint megengedni, hogy megbélyegezzenek. Ne veszítsétek el a fejteket, Én veletek vagyok, gondoskodni fogok rólatok. Bízzatok és higgyetek Istenetekben, és Én a ti eledeletek leszek ezekben a napokban. Csak bízzatok és imádkozzatok, és nem ér baj benneteket.
Ne essetek ravasz csapdákba, melyet ellenségem fog felhasználni, hogy a halálotokba vezessen benneteket. Sok király szolgálja őt ebben a világban, és azt fogják mondani nektek, hogy a chip beültetése a homlokotokba vagy a jobb kezetekbe nélkülözhetetlen lesz számotokra, egy jobb orvosi ellátás érdekében. Így sokan lesznek majd megtévesztve közületek és mivel erről nincs tudomásuk, elveszítik lelküket. Ismét beteljesednek Szavaim: „Elpusztul az Én népem, mert nincs benne (Isten) tisztelet.” (Ózeás, 4; 6)
Figyelmeztetlek nyájam, maradjatok kitartóak és hűségesek az Örök Pásztorhoz, ne kerüljetek semmiképpen sem az ellenségem kezébe. Közlöm veletek, hogy a mikrochipet először az orvosi szolgáltatásoknál fogják használni, majd kiterjed minden állami szolgáltatásra, mely addig a bizonyos pontig megy el, hogy senki sem lesz képes venni vagy eladni, ha nem rendelkezik a fenevad bélyegével. Mindazok, akik nem engedik, hogy megbélyegezzék őket, elveszítik minden vagyonukat, üldözni fogják őket, sokakat megkínoznak, mások pedig az életüket vesztik.
Ellenségem, a hozzá hűséges, e világ királyain keresztül és a hamis pápával együtt világszerte népszámlálást fog tartani annak érdekében, hogy megtudja, hányan vannak Keresztények és hányan Katolikus Keresztények, akik Evangéliumomhoz, és az igaz, Szent Egyházam tanaihoz hűségesek, és hogy végrehajtsa hűséges gyermekeim üldöztetését és kiirtását.
Gyermekeim, olvassátok el mindnyájan az Apokalipszis Könyvének 13. fejezetét, hogy jobban megértsétek, amit mondok nektek, és amikor ez - vagyis a mikrochip kötelező használata, a fenevad bélyege - elérkezik nemzetetekhez, akkor szélesebb körű ismerettel fogtok rendelkezni ellenségem megtévesztéséről, és nem engeditek, hogy meg legyetek bélyegezve.
Újra mondom nektek, ne féljetek, könyörögni fogok értetek, hogy Atyám rövidítse le ezeket a napokat, és hogy ezt túléljétek, tervének megfelelően.
A 91. Zsoltár Szavai betű szerint be fognak teljesedni. A Legmagasságosabb árnyéka fog védeni benneteket, és Atyám megparancsolja majd Angyalainak, hogy a karjaikon hordjanak benneteket, hogy kőbe ne üssétek lábatokat. És látni fogjátok, hogy a bal oldalatokon ezren, és a jobb oldalatokon tízezren fognak elesni, és semmi sem fog veletek történni, mert ti az Úrban bíztatok. Ő megvéd majd benneteket, hosszú életet ad nektek és örülni fogtok üdvösségének. (Zsolt. 91; 7 -16)
Gyermekeim, legyetek éberek és imádkozzatok, így semmi sem fog meglepni benneteket, és győztesen kerülhettek ki a megpróbáltatásból. Tartsatok ki, és akkor majd örömmel éritek el az örök életet.
Újra mondom nektek, tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel Isten országa.
Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus
Tegyétek ismertté Üzeneteimet minden nemzet számára


NAGYON HAMAR EL FOGOK JÖNNI, MINT TOLVAJ AZ ÉJSZAKÁBAN, ÉS AKKOR SOKAKAT ÁLOMBAN TALÁLOK MAJD!
2012. április 27. de.8:45
Gyermekeim, béke veletek!
A nagy megpróbáltatás ideje közel van, ó, emberiség, és ti még mindig elutasítjátok irgalmamat, még mindig hátat fordítotok hívásomnak, és inkább a széles és a kényelmes utat részesítitek előnyben, mely az örök halálba vezet, és hagyjátok, hogy ez legyen járandóságotok! Nagyon hamar el fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában, és akkor sokakat álomban találok majd. Akkor már nem lesztek képesek újra felébredni erre a világra, nem lesz már időtök a bűnbánatra sem, mert mindent az utolsó percre hagytatok, beleértve az üdvösségeteket is.
Pünkösdötök után, a Szentírás minden szava be fog teljesedni ezekről az időkről. Készüljetek fel Szentlelkem eljövetelére. Jól készüljetek elő erre a közelgő Pünkösdre, mert az Én Lelkem erőt és mértékletességet ad és mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségetek lesz, hogy szembe tudjatok nézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Állj készen nyájam, mert Pünkösd elmúltával minden megtörténik Atyám tervei szerint.
Mondom nektek, hogy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek közelgő „figyelmeztetésemre”; minden esemény felgyorsul ezen utolsó időkben az emberi gonoszság következtében. Így tehát, gyermekek, imádkozzatok és legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, mikor Uratok jönni fog. Amikor a legkevésbé várjátok, kopogtatni fogok lelketek ajtaján, hogy megmutassam nektek azt az állapotot, amelyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.
Kérlek, hogy végezzetek jó életgyónást és minél gyakrabban vegyétek magatokhoz testemet és véremet, hogyha majd lélekben megjelentek előttem, megigazultak lehessetek, és ne kelljen elviselnetek se a purgatórium, se a kárhozottak szenvedéseit. Mert, mint azt jól tudjátok, lelketek a tisztulás helyére vitetik, hibáinak, foltjainak megfelelően.
Látogassatok engem a Tabernákulumban; bőséges áldásomat árasztom mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszéljenek velem. Meggyógyítom a megtört, fájó szíveket, és teljes búcsút adok, mely eltörli hibáitokat, és megtisztítja lelketeket. Emlékezzetek, mint már meghagytam, ezen időkben minden beteljesedik, amint írva van, és majd újra látjuk egymást az új és mennyei Jeruzsálemben, ahol veletek leszek az idők teljességében.
Mostantól hát jöjjetek kegyelmeim forrásához, amelyből ezekben a napokban még bőségesebben árad irgalmam. Gyertek, hogy közelebb vonzhassalak magamhoz benneteket, hogy boldogok legyetek az örök életben. Tartsátok meg Első Péntekjeimet és Szent órámat, és ajánljátok fel azokat családfátok gyógyulásáért, elhunyt rokonaitokért, őseitekért, és nagy változást fogtok majd látni örökségetekben és saját életetekben. Imáitokkal, böjtötökkel, áldozataitokkal és a szentmisékkel segítetek Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van irgalmamra. Nemcsak azokat, akik már az örökkévalóságba költöztek, hanem azokat is, akik ebben a világban bolyonganak Isten és törvény nélkül. Emlékezzetek rá, hogy tiszteletben tartom szabad akaratotokat, és meghallgatom imáitokat, kéréseiteket. Rátok várok a Tabernákulum csöndjében; Én vagyok az elrejtett kincs, amit kerestek; Én vagyok az üdvösségetek. A békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.
Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok, a barát, aki soha nem hagy el.
Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.