2007. augusztus 4., szombat

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. augusztus 2.

4. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanítását a vakmerő ítéletről! (Mt. 7,1-6)
Havi mottó: ,,Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek!” (Mt. 7,1)
Közös imaszándék: azért fogunk együtt könyörögni, hogy a rossz keresztények jók és a jó keresztények még jobbak legyenek!
Konkrét feladatunk: minden nap, kis önmegtagadásaink illatos virágaival ajándékozzuk meg Szeretett Nagyboldogasszonyunkat!
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. augusztusában
“Szeretteim! Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a nagyfalusi Szentháromság hegyén lévő földalatti kis templomban, a főoltáron egy Kereszt is található, amelyen Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szívük jelképe látható. Szűz Mária, Szent Fia Keresztje alatt hullatta Szent Könnyeit, amely által a bűnbánatra indítja a bűnösöket. Jézus, Szent Vérét ontotta a Kereszten, amely által megbocsátja megbánt bűneinket. Szűz Mária, Szent Könnyei által, Társa lett Szent Fiának, a Megváltásban.
Biztosak lehettek abban, az idők végén, Jézus és Mária két Szent Szíve fogja megmenteni a világot a teljes pusztulástól. Még el kell mondjam nektek azt is, hogy jelenleg a nagy megpróbáltatás időszakában vagytok. A természet, az időjáráson keresztül visszavág az emberiségnek, mert nem Isten törvényei szerint viszonyultak hozzá. Mivel a mennyei Atya teremtményei, emberi törvények alapján, öncélúan használták ki a természetet, ezért Isten megengedi, hogy megtapasztalják ennek fájdalmas következményeit.
Ezután, az Isten azért fog küldeni a Földre, az egész emberiségnek egy ‘Nagy Figyelmeztetést’, hogy ezáltal mindenkinek a tudomására hozza, hogy Isten létezik és határtalanul szereti az embert. A figyelmeztetéskor mindenki eldöntheti végleg, szabadon, hogy kihez akar tartozni: Istenhez vagy a Gonoszhoz!!! Azután már nem lesz középút! Még felhívom a figyelmeteket arra is: hogy ebben az utolsó időben, a Gonosz Lélek úgy próbál hozzátok férkőzni, hogy jónak látszó dolgokba visz bele titeket. A legtöbbször csak utólag derül ki, hogy nem jól cselekedtetek. Ha gyakrabban olvasnátok a Szentírást, jobban felismernétek a Gonosz cseleit és az idők jeleit. Ha egymásnak elmondanátok jónak látszó terveiteket, a Gonoszt leleplezhetnétek.
Vigyázzatok, mert a Gonosz nagyon jól tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, ezért rendkívüli és ravasz módon támad. Jól vigyázzatok, mert a Gonosz sokat ígér, keveset ad és a végén mindent elvesz! Vigyázzatok, mert a Gonosz Lélek hátsó szándéka az, hogy az Istentől elszakítson benneteket és a pokolba vigye mindazokat, akik hallgatnak reá. Vigyázzatok és legyetek óvatosak minden kezdeményezésetekben. Nagyon sokan úgy születnek le a Földre, hogy az őseik bűnös terheit hozzák magukkal. Az emberiség legnagyobb része nem is tudja és nem is hiszi azt, hogy van élet a halál után. Ezért sokan úgy élnek a Földön, mintha soha nem halnának meg. Itt a Földön akarnak végleg berendezkedni és mindent megszerezni maguknak. A mennyei Atya gyakran figyelmezteti őket, azért, hogy elsősorban maradandó kincseket gyűjtsenek, de ők ezt nem akarják komolyan venni.
Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy ne ítélkezzetek elhamarkodottan senki fölött. Az ítélkezés helyett, próbáljátok meg beleképzelni magatokat a másik helyzetébe és ha tudtok segítsetek a bűnben élőknek, hogy bűnbánatot tartsanak és elinduljanak az Ég felé vezető keskeny úton! Soha ne felejtsétek el, Jézus nem azokért jött a Földre, akik magukat igazaknak tartják, hanem azokért a bűnösökért, akik bűnbánatot tartanak és engedik, hogy megmentse őket az örök kárhozattól.
Lelki szemeitekkel nézzétek Jézus mellett a keresztfán a jobb latort, akit valóban sok bűn terhelt. Élete utolsó órájában döbbent rá arra, hogy bár fizikailag Jézus mellett van, de a halála után - lelki állapotuk miatt - nem fognak egy helyre kerülni. Bűneit beismerve megkérte Jézust, hogy emlékezzen meg róla, ha eljut az Országába. Jézus megígérte a jobb latornak - bűnbánata után - hogy még ma Vele lesz a Mennyországban. A jobb lator a kereszten levezekelte a bűneiért járó tartozást és azután Jézus Irgalmábol az Égbe jutott. Vigyázzatok, mert az elbizakodott igazakból - elsőkből - bármikor lehetnek utolsók; és a bűnbánó bűnösökből - utolsókból - bármikor lehetnek elsők a Mennyek Országában. Ezért kérlek benneteket, hogy soha ne ítélkezzetek elhamarkodottan senki fölött! Megáldalak benneteket a bűnbánat lelkületével!”
Házi feladat augusztusra:
“URAM, ADD KEGYELMEDET, HOGY A BŰNT MINDIG ÍTÉLJÜK EL ÖNMAGUNKBAN ÉS MÁSOKBAN IS, DE A BŰNÖS EMBERT SEGÍTSÜK A BŰNBÁNAT ÁLTAL A JAVULÁS FELÉ!”
Előretekintés szeptemberre
Közös imaszándék lesz: 2007. szeptember 6-án, elsőcsütörtökön fogunk megemlékezni az Istentől kapott karizmánk 20. évfordulójáról! Imádkozzunk azért, hogy a nehézségek ellenére tudjunk kitartani mindannyian, mindvégig az engesztelő hivatásunkban!
Konkrét feladatunk lesz: hálánk jeléül, minden nap, Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét fogjuk felajánlani a karizmáért!
AZ ÚJJÁSZÜLETÉS IMÁJA
Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled
a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk
kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik:
az ember szelleme és lelke továbbra is létezik. Tudod-e,
hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után? Két hely
létezik a Biblia szerint: az egyik a mennyország, a másik a pokol.
Vajon mi dönti el, hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly sok bûnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz.
Nincs olyan bûn, ami meg tudna akadályozni, hogy a mennybe
kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán
azért, mert annyi jót tettél az életedben.
Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk?
Jézus egyetlen feltételt említ:
Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.)
Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésrõl, hiszen megkérdezte: Mi
módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az õ anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján. 3,4.)
Jézus így válaszolt: Ami testtõl született, test az; és ami Szellemtõl született, szellem az. (Ján. 3,6.)
A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled.
Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Õ egyszülött
Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. (Ján. 3,16.) Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess.
Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam — mondja Jézus. (Ján. 14,6.)
Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok
követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítõre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus.
Az üdvösségedhez—
újjászületésedhez—nem kell mást tenned,
mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint
Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Megváltója, mondd el a következõ imádságot.
A Biblia tanítja: a hitünkrõl megvallást kell tennünk. Ezért az
imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan.
Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod
az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10,9.)
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
A Te Igéd szerint: „Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,10.)
Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemrõl:
Jézus az én Uram!
Jézus az én Megváltóm!
Jézus az én Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva!
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.