2011. május 11., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Szentlélek most már az egész világra kiáradt…

2011. május 10. kedd, 16.00
Leányom, mondd meg a világnak, hogy jelenleg a Szentlélek, Irgalmasságom által az egész világra kiáradt, ez gyermekeim számára, egyike a legnagyobb ajándékoknak. Ez az ajándék, az emberek megsegítésében nagyon fontos, hogy a Nagyfigyelmeztetésre felkészülhessenek. A Szentlélek ereje, áthatja Isten szolgálóit és követőit, ezáltal az Irántam és az Örök Atya iránti szeretetük megerősödik.
Ez az életajándék új impulzust hoz fáradt, langyos lelkeiteknek, amelyek felvilágosodásért kiáltanak. Mindez előre meg volt nektek mondva és mindannyiatoknak, de még a legnagyobb bűnösöknek is, a javára fog válni.
Amint már azt nektek megmondtam, az Én Irgalmasságomnak nincs határa. Most, követőim, szerte a világon, akik el vagytok telve a Lélek fényétől és szentségétől, legyetek bátrak és hirdessétek Igéimet mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerültök. Ne törődjetek a gúnyolódással, amiben talán részetek lesz, mert most nagyon fontos, hogy a megtérésre vonatkozó kérésemet figyelembe vegyétek.
Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá:
„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek.
Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.”
Mindennap mondjátok el ezt az imát azután, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében.
Mentsetek meg Engem attól a szenvedéstől, amit a Szívemben érzek, amikor nagy szomorúsággal látnom kell azt, hogy miként tagadják meg Szent Nevemet a világon. Nem is elégednek meg azzal, hogy megtagadnak Engem, hanem még arra is dühösen reagál sok-sok lélek, amikor ti, hű követőim, meg merítek említeni azt, amit Én képviselek. Ők nagyon dühösek, mert a csaló olyan ügyesen tekeri ki gondolataikat, hogy eltávolodhassanak az Igazságtól. Segítsetek, ezeknek a lelkeknek, ti mind. Imádkozzatok és kérjétek azt az erőt Tőlem, amelyre ebben a munkában szükségetek lesz.
Különleges kegyelem mindazoknak, akik részt vesznek a megtérések terjesztésében
Mindannyiatoknak, akik a megtérések terjesztésében részt vesztek, különleges kegyelemben lesz részetek és különleges hely lesz számotokra fenntartva Atyám Királyságában. Most menjetek és hagyjátok, hogy a Szentlélek eltöltse lelketeket, és hogy segíthessetek nekem az emberiség megmentésében.
Mindannyiatokat szeretem. Szent Szívemben helye van mindannyiatoknak. Senki sem lesz kizárva közületek, beleértve a bűnösöket is, abból a harcból, amelyet a lelkekért folytatok.
A ti szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus
Az Irgalmasság Királya
Megjegyzés: Urunk Jézus Krisztus a látnoknak adott magyarázata az üzenet végén:
„Leányom, ez az esemény nagyon fontos. Sok lelket fog megmenteni még mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik és jelen marad továbbra is a világban, hogy megakadályozza, hogy a bűnösök visszaessenek.
Ez, leányom, meg volt jövendölve, és lényeges tudósítást tár elétek. De követőimnek most keményen kell dolgozniuk, hogy segítségemre legyenek a lelkekért folytatott harc vezetésében.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2011. május 9. Szentségimádáson Jézus: „Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. Még egy utolsó esélyt kap az emberiség. Mindenki meglátja cselekedeteit az Én szememmel. A bűnösök nagyon sokat fognak szenvedni. De még adok egy utolsó esélyt, hogy megbánják gonosz tetteiket. Sokan meg fognak halni a rémülettől, mert bűneik láttán elfogja őket az iszonyat és az undor, amelyet Én adok a szívükbe. Meglátják a poklot, amelyet cselekedeteikkel kiérdemeltek. De még egyszer lesz visszaút. Még megtérhetnek Hozzám. Kérlek benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok a bűnösökért!!!

A nagy figyelmeztetés után hirtelen jön a keresztényüldözés, ami nem tart sokáig.” (Évtizedekig nem, egy, legföljebb pár évig. Ez az én értelmezésem.) „Azok, akik megátalkodottak maradnak bűneikben, a keresztényeknek fogják tulajdonítani a nagy figyelmeztetést, ami rengeteg szenvedéssel jár mindazok számára, akik bűnben élnek. Sok papomat és hívemet meg fognak ölni. Templomaimat bezárják. Eltörlik a Szent Áldozatot. Nem lesz több Szentmise. Álmessiás fog uralkodni. Majd újból kinyitják templomaimat, de csak tévtanításokat fognak hirdetni. Szentírást most szerezzetek be, akár több példányban is, és helyezzétek biztonságba, mert hiánycikk lesz. Sokat elégetnek majd, és nem lesz könyvnyomtatás. Nagyon szomorú idők lesznek ezek. Igaz, szentéletű papjaim a rejtekben fogják bemutatni a Legszentebb Áldozatot, a Szentmisét.

Amikor mindhárom vezető politikust megölték, az arab világ összefog. Izraelt felmorzsolják, majd Amerika ellen fordulnak. Ledobják rájuk az atomot. Amerika lángokban fog égni. Ezzel elkezdődik a harmadik világháború.

Lezárul ez a korszak. Egy új következik. A béke és a szeretet kora. Az emberek egyszerűségben, hitben és szeretetben fognak élni egymással. Segíteni fogják egymást. Nagy lesz a szegénység, de annál több lesz a szívekben a szeretet. Nem az anyagot fogják bálványozni, hanem Engem, az élő Istent fognak imádni. Az idő közel. Legyetek éberek! Figyeljétek a jeleket! Egy kis idő, és minden beteljesül. Ez az ország (Magyarország), az Én Édesanyám országa megmenekül a tűztől és a teljes pusztulástól. Itt nagyon sokan meg fognak térni. Mária országa nem veszhet el. Ő szüntelenül könyörög értetek. Én pedig minden kérésének eleget teszek, mert Ő az Én legszentebb Anyám, Aki felkísért Engem a Golgotára, és ott állt keresztem alatt. Látta iszonyatos kínjaimat, és együtt szenvedett Velem. Ezért a szenvedéséért, amelyet az Enyémmel egyesítve ajánl fel Atyámnak értetek, Atyám és Én minden kegyelmet megadunk Neki, hogy kiossza gyermekeinek, akikért könyörög. Hatalmas Közbenjáró az Én legszentebb Atyám, Akit nektek adtam a keresztfán, és Akinek első szent  királyotok felajánlotta országotokat. Édesanyám soha nem vette le a kezét Magyarországról, és nem is fogja. Bízzatok Benne! Kérjétek az Ő nagyhatalmú közbenjárását, imádkozzátok a rózsafüzért! Édesanyám a ti imáitokkal egyesülve háborúkat tud megállítani. Járványokat tud elhárítani. Kérjétek, hogy Én álljak köztetek és ellenségeitek között! Én megtöröm a sátán hatalmát, és nem lesz ereje fölöttetek. Én Mindenható Isten vagyok. De csak a ti bizalmatok mértékében tudom nektek adni kegyelmemet. Bízzatok Bennem, és kérjetek sokat! Legfőképpen lelkeket kérjetek, akik mindörökké szeretnek majd Engem! Ez a legnagyobb kegyelem, amikor egy bűnösből szentet formálok. Ez a legnagyobb csoda, mert ez mindörökké megmarad. A szenteket az Én kiontott drága Szent Vérem mosta tisztára. Az Én drága kereszthalálom nyitotta meg számukra országom kapuját. Vegyetek példát róluk! Kezdetben ők is ugyanolyan gyarló emberek voltak, mint most ti. De eleséseikből mindig felálltak. Megtisztultak a bűnbánat szentségében, és erőt merítettek a szentáldozásból. Így tettem őket fokról fokra tökéletesekké, míg elnyerték az örök életet.

Gyermekeim! A földön az élet egy folytonos harc a sátánnal. Ha mindig ellene mondotok a kísértéseknek, ellenfelem tehetetlen lesz veletek szemben. Ti szüntelenül fölemelkedtek Hozzám, a sátán pedig megszégyenülve elmenekül. Ez az életszentség. Erre törekedjetek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Eljön a vég. Már itt van ennek a bűnökkel terhelt kornak a vége. Megtisztítom ezt a világot. Két fegyvert fogok használni: a számból kijövő kétélű kardot, az Igét, és a büntetést, amellyel sújtom a világot. Megbűnhődik ez a világ minden bűnéért. Egy szempillantás alatt sokan átlépik a halál küszöbét.
Sokáig vártam, kérleltem őket, hogy térjenek meg. Prófétáim által üzeneteket tártam eléjük. De ők Rám se figyeltek, hátat fordítottak Nekem. Most már lejár a türelmi idő. Elérkezik haragom nagy napja, amelyen szétzúzom a gőgösöket, paráznákat és erkölcsteleneket, a hatalmaskodókat és a mammonimádókat. Már nem kérlellek benneteket, úgyis hiába. Most bejelentem: Isten nem tűri tovább az álnokságot, a hazugságot, a kéjelgést, az abortuszt, az eutanáziát, a gyengék és az elesettek eltaposását és megsemmisítését. Elégtételt veszek minden bűnöstől. Sokan mennek az örök kárhozatra. Ti, akik hűségesek voltatok Hozzám, most még többet imádkozzatok, mert ellenfelem kivetette rátok a hálóját, hogy elbuktasson és elveszejtsen benneteket. Szálljatok szembe vele keményen a hit erejével! Éljetek szüntelen készenlétben! Még az igazakat is megrostálom.
Tartsatok ki a reményben, a belém vetett bizalomban és a hűségben, mert csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Erre áldalak meg titeket, drága kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
EGY MEGRENDÍTŐ  HÍRHEZ 
Rövid hír jelent meg tegnap, szombaton (2011. 04. 09.) este a médiában: Kőszegen, a délutáni erős, viharos szél porfelhőt kavarva kidöntött egy fát, melynek ága ráesett a közeli Mária szoborra, és ledöntötte azt. A szobor feje letört, és oly módon került betemetődésre a faágakkal, földdel, és törmelékekkel, hogy nehezen találták meg, a földből kiálló, szoborrögzítő vasdarab jelezte csak, hogy hol keressék.”
Mélyen megdöbbentett a hír, és mondanivalója… „Mert lesznek jelek…”
És amikor szent személyeket, vagy szentséget jelölő tárgyakat, formákat, jelképeket ér valamilyen tragikus hatás, az bizony „jelzésként” fogható fel! És minél meghökkentőbb a JEL, annál nagyobb a mondanivalója! - Közel egy évvel ezelőtt a csíksomlyói szabadtéri oltár fölé emelt kupola keresztjébe csapott bele a villám. Most Szűzanya szobra…
Láncszemként fonódott bennem össze néhány gondolat.  
R. Sheldrake, híres fizikus, kutató, az elemi viharok természetét tanulmányozva, több mint egy évtizeddel ezelőtt megjelent cikkében arról írt, hogy a nagy viharok keletkezéséhez milyen „indulati tényezők is” járulnak hozzá. Példaként a fizikus még a nagy, a tomboló tájfunok kialakulását is összekapcsolta az erős, romboló hatású emberi indulatokkal.
Eszembe jutott ez a régi, valamilyen tudományos lapban megjelent tudósítás, amelyet ha „átvitt értelemben lefordítunk” a tegnapi történésre, akkor nagyjából ilyen kérdéseket vet fel:
 
- Minek, milyen összeadódó (emberi, és / vagy szellemi) indulatok hatására keletkezett egy hegyvidékes területen olyan erős homokviharos szél, hogy az egy város „közepén” csavar ki fát?
- Más szobrokat miért nem ért károsodás? Miért pont Szűzanya szobrát döntötte le a viharos szél által letépett faág? 
- Fát, élő fát csavart ki a fékevesztettség… Nekünk, a mi keresztény kultúrkörünkben, a Keresztfa az Élő Fa, az Életet adó Fa, mert rajta függött a Világ Megváltója… A párhuzam egyértelmű így Húsvét Szent Ünnepe előtt…
- A kültéri szobroknak bírniuk kellene az időjárás viszontagságait. És, hogy megfeleljen ennek a kritériumnak, a szobrászok időnként beléhelyezett vasrúddal erősítik meg ezeket. A vasrúd a nyaknál a gerinc folytatását jelenti.
Ki az, milyen szellemi erő, aki emberi ténykedéseken keresztül, (politika, gazdasági élet, stb.) a magyarság gerincét akarja megtörni?
- Méghozzá Kőszegen, ahol Hős várvédőink Jurisics Miklós vezetésével megállították a törököket, és emiatt vetette el Szulejmán Bécs ostromát! Európa számára Magyarország, mint védőbástya szerepelt, akkor is, más értelemben ma is!
Akkor fizikális erőről és harcról volt szó, ma szellemiről!...
- A földi világban egy nép szellemi gondolkozását mindig a vezető gondolkozása, „szellemisége” határozza meg. Azé a vezetőé, akit ma megválasztanak, régebben megkoronáztak. A koronát pedig mindig a királyjelölt fejére tették.
Isten-küldötte Szent Koronánk van, és „Koronás Főnk” is, hiszen van Koronás Királynőnk: Patrona Hungariae! Eredetileg az Úr Jézus, és Boldogasszony is, tehát Mindketten rajta voltak a Szent Koronán, mely az Isteni Akarat útját, és megvalósulását is jelöli egyben. 
De kinek (milyen, emberi tettre motivált szellemi erőnek) állt érdekében valamikor eltávolítani a Szent Koronáról Szűzanya képét? Nem ugyanannak-e, aki az ország Szűzanya-oltalmát kívánná most megszüntetni?
Mert, ki akarhat „fejvesztettséget” az országban? Ki kíván „port hinteni a szemünkbe”, és ki szeretné, ha „homokba dugnánk a fejünket”, méghozzá olyan mélyen, hogy meg se halljuk Isten Hangját?!
- Kétezer évvel ezelőtt a szellemi befolyásoltság megbabonázta a Jézus jeruzsálemi bevonulásakor még ünneplő tömeget, s néhány nap múlva ugyanazok az emberek a „Hozsanna” helyett „Feszítsd meg!”-et kiáltottak!
Akkor a Megváltás meghiúsítása volt a tét, ma a Kígyótipró Asszonynak, s népének szól az üzenet).
- És még egyszer, (túl a mi földi, történelmi mondanivalónkon): miért pont Kőszegen?
A Szentírás  így szól: „A kő, mit az építők megvetettek, Szegletkővé lett!” (Mt.21/42.)
Akkor a „Szegletkő”, az „Alap”, az Úr Jézus volt. Ma a „Szegletkő”, a „Zárókő” a Szűzanya, Boldogasszonyunk, Nagyasszonyunk! Vagyis, „Hajnal szép Sugára”, ahogy a Szeretetlángban Önmagát megnevezte, és Aki az „utolsó időkben” „Fényével megvakítja a sárkányt!”!
Az eset 9-én, szombaton történt, azokban az órákban, amikor az Úr Jézus a Kereszten függött… És április 9-éhez képest a harmadik szombat: 23-a, ebben az évben: Húsvét Nagyszombatja! 
„Nem tudhatjuk az napot, és az órát”, - ahogy az Úr Jézus is fegyelmeztetett. Valóban nem.
Az április 9-23-ig tartó idő egy „képletes időszak”, ami rövid időn belüli bekövetkező, (3 hét, nagyjából 3 hónap, és körülbelül 3 év), vagy elinduló nagy eseményt, vagy eseménysorozatokat jelöl.
Legyünk figyelmesek a jelekre!
A JELEK: jelek maradnak, nem pontos adatok, és azért kapjuk, hogy figyelmeztessenek!
Az Úr pedig gondoskodik róla, hogy meg is értsük jelentésüket.
*
Még tovább gondolva a történést: az előbbi Máté idézet a folytatásával együtt így szól: „A kő, mit az építők megvetettek, Szegletkővé lett! Az Úr művelte ezeket, csodálatos szemünk előtt, amit cselekedett. – Ezért mondom néktek: „Elveszítitek Isten Országát, és egy olyan nép kapja, mely megtermi gyümölcsét.” (Mt. 21/42-43.) Máté híven tolmácsolta Jézus szavait, az akkori emberekhez szólva. Ma pedig: „Akinek füle van, hallja meg” a mondat jelentését, és érezze meg szívében, hogy neki ez személyesen, itt és most, mit jelent: feladatként! 
Gábriel így szólt Máriához: „ … Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus!” Az „Első Gyümölcs” tehát az Úr Jézus volt. Az Istenanya világra hozta, és „felnevelte” földi nagykorúságáig az Üdvözítőt, a világ Megváltóját.
A „második gyümölcs” a „Zárókő”, az „Új Világ Szegletkövének” elkészítése, vagy helyesebben: felkészítse, mely szorosan összefügg népünk feladatával!
A világ történéseit pedig Maga Isten, Mennyei Atyánk Akarata szerint, az Úr Jézus vezeti!
Fel kell hát ébrednünk, sőt, már éberként kellene hallgatnunk, hogy megértsük a történéseket, s kövessük Isten Szavát!
***
A Lélek indíttatására összegeztem a történteket, és kérdéseket tettem fel.
A választ mindenki lelkiismerete, szíve fogja megadni, s az szerint cselekszik.
Egy biztos: nem lehet ezek után azt mondani, hogy Isten nem figyel ránk, és nem ad jeleket! Csíksomlyó tavaly, most KőszegHogy azonban odafigyeljünk a JELEKRE, az a mi feladatunk! 
Felmerülhet még a kérdés: Isten nem tudta volna megakadályozni, hogy ilyen történjen? De, igen! Meg tudta volna akadályozni! De hol maradna akkor a JEL, a FIGYELMEZTETÉS ÉRTÉKE?
Sok jelet, próféciát kapunk, érzékeny emberek egyre nagyobb számban adják le jelzéseiket, de odafigyelünk-e rá?
„Eljött a vég, az utolsó óra,
Mely a változtatást végképpen meghozza!
Jöjj Velem Gyermekem, ne legyen a vége oly csúf,
a korszaknak, melyben a Föld a sorságból kifut!
Fogjad a kezem, s Én el nem eresztelek,
Teremtsük ujjá EGYÜTT ezt a vén Földet!
***
Villamos áramként fut az ISTENI SZERETET,
mely teljes erejével a VÉGTELENSÉGEN ÁTREMEG:
SZÍVEMBE HÍVOM MOST MINDEN EMBER-GYERMEKEMET!” 

(A teljes verset, mely mondanivalójában ide illik, csatolom. Már korábban, 2005-ben született, „Tavasz” címmel.) 
Ha mindez nem lenne elég, akkor a tegnapi történés után, a mai vasárnapra rendelt Evangélium Lázár feltámasztását mondja el:
Jézus, amikor még nem szólította elő Lázárt, csak sírja előtt állt, „… égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, hálás vagyok Neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körül álló népért mondom, hogy higgyék: Te küldöttél Engem!” E szavak után hangos szóval kiáltott: „Lázár, jöjj ki!” (Jn.11 / 41-43.) 
Halljuk meg a SZÓT, Jézus Szavát, és imádkozzunk mi is, Vele Együtt, és az Ő mintájára:  
Atyánk,
Ta adtad szívünket,
Szívünkből hisszük, hogy
Hallasz, és meghallgatsz bennünket.
Szellemünk, s térdünk meghajol Előtted,
Atyánk, felajánljuk sorsunk, s emberi létünket!
Látod Boldogasszonyunk miattunk omló könnyeit,
Hallod könyörögni Országunk szentjeit, Igaz Nagyjait.
Uram, hisszük, hogy ha Te akarod,
Megnyilvánul bennünk Teremtő Akaratod,
S lelkünk sírjából is előhív Hangod!
Megnyitod a szellemi sötétség kőkemény barlangszáját,
Feltámasztod bennünk Igaz Lelkünk erős akaratát!
Szívünk Szövetséget újít, mit Őseink kötöttek,
Élővé teszed bennünk az Igaz, s bátor Hitet!
Világnak Királya, Mindenség Rendezője!
Te hozod az Örök Fényt életünkbe,
Vezess hát Dicsőségedre
Szeretet Istene!
Ámen.  
2011. április 10.     M.G.Mária