2011. június 22., szerda

Valahogy ösztönösen érzed: „Nem teljesülhet be a sorsom nélküled”. Visszatekintve rájössz, hogy ha nem találkoztál volna azzal a bizonyos személlyel, vagy nem vetted volna fel akkor a telefont, vagy nem olvastad volna el azt az e-mailt, akkor most nem lennél itt. Ismerd fel, ha a te történetedben véget ér valakinek a szerepe, különben tovább fogsz próbálkozni azzal, hogy életre keltsd a holtat. Ismerd be, ha valaminek vége! Ha Isten neked szánja, akkor neked is fogja adni. Ha megpróbáltad elérni, hogy működjön, és nem ment, akkor fogadd el Isten akaratát! Kelj fel, menj el a boltba, vegyél magadnak új ruhát, vendégeld meg magad valami jó étellel – kezdj újra élni! Soha ne könyörögj senkinek azért, hogy akarata ellenére maradjon veled! A távozása nem szerencsétlenség, csak azt jelenti, hogy Isten valami jobbat tartogat a számodra (és esetleg az ő számukra is), tehát bízz Benne, és lépj tovább!

Sajtótájékoztató Scheffler János boldoggáavatásáról

Június 21-én a szatmári püspöki palota konferenciatermében tartott sajtótájékoztatón ismertették a Scheffler János vértanú püspök közelgő boldoggáavatása kapcsán tervezett eseményeket, valamint a július 3-i ünnepség részleteit.
Hankovszky Ferenc püspöki helynök, a boldoggáavatást előkészítő szakmai csapat vezetője köszöntötte a sajtó képviselőit. Beszélt Scheffler Jánosról, érintve élete főbb állomásait; és tájékoztatta a jelenlévőket a boldoggáavatással kapcsolatos eseményekről.

Scheffler János, Szatmár nagy püspöke 1887-ben született, tízgyermekes zsellér család sarjaként. A szatmárnémeti katolikus gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd felszentelése után Rómában, a Gregorianán tanult; a kánonjog doktora lett. Kiváló szellemi képességű, mindvégig színjeles tanuló. Segédlelkész volt Csomaközön és Ungváron. 1920-ban újjászervezte és vezette a Szatmári Katolikus Főgimnáziumot. Püspöke teológiai tanárrá nevezte ki. Egyházjogot és egyháztörténelmet tanított; a teológia kispapjainak lelki vezetője volt. A szatmár-nagyváradi egyházmegyék egyesítése után rábízták a közös teológia és szeminárium megszervezését. 1940-ben a Kolozsvári Tudományegyetem egyházjogi tanszékének rendes tanárává nevezték ki. 1942-től volt a szatmári egyházmegye megyéspüspöke. Egyházmegyéjében kisszemináriumok létesítését tervezte Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Ungváron. Egész életútján végigkísérte szociális érzékenysége, az elnyomottak és az üldözöttek védelme. Amikor 1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtönében halt meg 1952. december 6-án. Jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sír helyét, és 1965 őszén Galambos Ferenc nagyprépost (akkor még segédlelkész) titokban menekítette haza földi maradványait, melyek 2011. június 17-ig a székesegyház kriptájában nyugodtak.
Lelki életének fő célkitűzése az igazi felebaráti szeretet megvalósítása volt. Azt vallotta, hogy a szeretet próbája, mértéke, fokozója a másokért hozott áldozat. Ezért akart vezeklő, engesztelő lélekké válni. Élete minden szakaszában hangoztatott célja volt: Isten akaratának keresése, felismerése és teljesítése. Ezt az akaratot teljesítette akkor is, amikor életét áldozta Istenért és az egyházért, vértanú halált halt.
Boldoggáavatási eljárásának megindítását Reizer Pál püspök kezdeményezte a papok és hívek kérésére. Az ügy posztulátorává Szőke János szalézi szerzetest nevezte ki, majd kérte a Szenttéavatási Kongregáció engedélyét az eljárás megindításához. Reizer Pál püspök kinevezte az Egyházmegyei Bíróságot, amely az egyházi előírásoknak megfelelően elvégezte a tanúkihallgatásokat, összegyűjtötte és a szabályoknak megfelelően, rendezte a per anyagát. Az ügyiratcsomót 1996. december 5-én adták át hivatalosan a Szenttéavatási Kongregációnak. Rómában 2002-ben elkészült a positio. A relátor pozitív következtetése: „Elegendő bizonyíték a vértanúság tényéhez; érett a boldoggáavatásra.” XVI. Benedek pápa 2010. július 1-én hagyta jóvá a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa, Angelo Amato érsek által bemutatott boldoggáavatási dekrétumot. E momentummal a Szatmári Egyházmegye megkezdhette a felkészülést a boldoggáavatásra.
Tavaly a Nagykárolyi Főesperesség szervezésében a püspök halálának évfordulóján, december 6-án Kálmándon megtartották az első zarándoklattal egybekötött szentmisét. A zarándoklattal egybekötött ünnepi szentmisék folytatódtak Nagykárolyban, Kálmándon, majd Nagymajtényban. Január 16-án megnyílt a Scheffler János személyes tárgyaiból összeállított kiállítás a Püspöki Palota dísztermében; e kiállítás a közelmúltban átkerült a szatmárnémeti székesegyházból nyíló Scheffler-emlékszobába. Hűség és áldozat címmel május 6-án román nyelvű szimpóziumot tartottak Scheffler János életéről és vértanúságáról a Dinu Lipatti filharmóniában.
Június 11-én, magyar nyelvű szimpózium keretében, a püspök életéről szóló előadás mellett két könyvet mutattak be, s levetítették a boldoggáavatásra készült Estote perfecti, estote perfectores című filmet. Az említett két könyv: a boldoggáavatásra adták ki a Scheffler János vállalt vértanúságát bemutató könyvet, melyet Bura László írt, Boldog Scheffler János címmel; megjelent továbbá a püspök által írt, a sváb őshazában, valamint chicagoi eukarisztikus kongresszuson tett látogatásáról szóló útirajz, melynek címe: Szatmártól Chicagóig - Barangolásaim a szatmári svábok őshazájában.
Adventben és nagyböjtben az egyházmegye minden plébániáján tartottak triduumot a boldoggáavatásra készülve; az esperességi napok idén Scheffler Jánosról is szóltak; a püspökség irodái saját (ifjúsági, felnőtt- és kórházpasztorációs) rendezvényeiket is igazították a nagy eseményhez. Számos helyen tartottak a plébániák szentségimádást, megemlékező szentmiséket. Az egyházmegye papjai rekollekciós napokon készültek a beatifikáció eseményére. Mindemellett nemcsak a Szatmári Egyházmegye teljes területén, de a környező területeken is, így az egykor az egyházmgyéhez tartozó Mátészalkán és Munkácson is készülnek a boldoggáavatásra – részt vesznek majd az ünnepségen is.
Június 24-én, ezen a héten pénteken veszi kezdetét a Jézus Szíve Kilenced, amely minden évben megelőzi  a Jézus Szíve Búcsút. Kilenc napon keresztül, este hét órakor felkészítő szentmisék lesznek a szatmárnémeti székesegyházban. A kilenced szentmiséit idén is különböző témákkal tartják majd: pénteken Sorsközösségvállalás címmel Hankovszky Ferenc püspöki helynök tart szentbeszédet, szombaton Derűsen az élet útján témában Tempfli Imre, vasárnap A kegyelem folyamában gondolattól kiindulva Láng Pál, hétfőn Hit a Gondviselésben címmel Heidelsperger István, kedden Isten arcát látni másokban témával Ilyés Csaba, szerdán Bűnbánó lelkület témával Merlás Tibor, csütörtökön Szívvel gondolkodni cím alatt Szinovácz György, pénteken délelőtt kilenc órától A szeretet szolgálatában témában Kirner Ferenc, délután hét órától Testvéribb közösséget építeni gondolattal Bohán Béla SJ, míg szombaton este hét órától Megbocsátó szelleme címmel Reszler Mihály szentbeszédével zárul a sorozat.
A kilenced első szentmiséjén Schönberger Jenő püspök megszenteli a Scheffler János földi maradványainak készített új síremléket. A kriptából június 17-én felhozták és a székesegyház jobboldali mellékoltárjánál helyezték el a vértanú püspök 1965-ben hazahozott csontjait.
A Jézus Szíve kilenced július 2-i utolsó szentmiséjét vesperás zárja. Az este hét órától bemutatásra kerülő szentmise után szombatról-vasárnapra virradóra egész éjjel nyitvatart a székesegyház; reggelig tartó szentségimádás lesz a plébániai és lelkiségi csoportok részvételével, akik egymást váltva imádkoznak reggelig. A székesegyházban imádkoznak az érkező zarándokcsoportok is. Részvételi szándékukat a Szatmári Egyházmegye minden részéről, Románia minden katolikus egyházmegyéjéből, Magyarország számos egyházmegyéjéből, Ukrajna, Ausztria, Németország, Olaszország számos pontjáról jelezték csoportok, de a világ sok részéből érkeznek egyénileg is. Kálmándról és Nagybányáról július 2-án, szombaton gyalogos zarándoklat indul Szatmárnémetibe, a boldoggáavatásra.
Július 3-án közel húszezer embert várnak a (helyi idő szerint) 10 órakor (magyarországi idő szerint 9 órakor) kezdődő ünnepségre, melyre a székesegyház előtti téren kerül majd sor. A boldoggáavatási szertartásra az ünnepség elején kerül sor, majd szentmisével folytatódik a program. A boldoggáavatáson Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa felolvassa XVI. Benedek pápa levelét, ezt követően leplezik le Scheffler János arcképét. A vértanú püspök életét Szőke János budapesti szalézi atya, a boldoggáavatási kérelem posztulátora ismerteti, majd Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét.
A boldoggáavatáson részt vesz Francisco Javier Lozano apostoli nuncius, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Ioan Robu bukaresti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Lucian Mureşan fogaras-gyulafehérvári görög katolikus nagyérsek, metropolita, valamint Románia római és görög katolikus egyházmegyéinek püspökei; számos magyarországi és külföldi püspök (Munkács-Ukrajna, Szabadka–Szerbia és Nagyszombat-Szlovákia). Körülbelül 35 püspök vesz részt a szertartáson, továbbá több mint százötven katolikus pap; de tiszteletüket teszik a más felekezetek képviselői is, így Csűri István királyhágómelléki református püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Alexandru Tincu nyugalmazott ortodox esperes.
A Duna Televízió, valamint a Mária Rádió élőben közvetíti az ünnepséget.
Magyar Kurír

Első alkalommal rendezik meg a Francigena út zarándokfesztivált

Június 16. és szeptember 30. között rendezik meg első alkalommal a híres, középkori Francigena zarándokútról elnevezett fesztivált, amelynek elsődleges célja, hogy azt minél szélesebb körben bemutassák.

http://www.magyarkurir.hu/sites/default/files/hirek/tunde/francigena_hosszu.jpg
Az útvonal négy nagy európai országot szel át, az angliai Canterburyből indul és Franciaországon, majd Svájcon át vezet Rómába. A három hónapon át tartó kezdeményezés során a négy európai országban kulturális, vallásos, művészeti rendezvények mutatják be az egyes területek érdekességeit, a zarándokút történetét és jelentőségét.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Megkezdődtek a Genfest előkészületei

Amint már hírt adtunk róla, a 2012-es Genfestet, a fiatalok nagyszabású, nemzetközi összejövetelét augusztus 31. és szeptember 2. között rendezik meg Budapesten.
Közel százan vettek részt a Fokoláre Mozgalom a Castel Gandolfó-i Máriapoli Központjában június 18-án és 19-én az első előkészítő találkozón, hogy meghatározzák az esemény fő irányvonalát.
A résztvevők Európa szinte minden országából, valamint Brazíliából, Madagaszkárról, a Fülöp-szigetekről és Kínából érkeztek. Ez a sokféleség tette lehetővé, hogy a rendezvény programját és mondanivalóját hitelesen, egyúttal globálisan megfogalmazzák. A szervezők szándéka szerint a Genfest nemcsak a Sportarénában zajlik majd, hanem – a magyar fiatalok javaslatára – bevonják az eseménybe az egész várost: rövid programokat tartanak az utcákon, a tereken és mindenekelőtt a hidakon, minthogy a hidaknak különleges jelentőséget tulajdonítanak fővárosunk kapcsán.
Alapvetően fontos az út, amit a fiatalok meg akarnak tenni a Genfestig az előttük álló évben. Ez nemcsak jó szervezést jelent, hanem hogy minél több fiatal bevonásával együtt készüljenek rá. A Genfest nem három napig tart, hanem a világméretű testvériség felé haladás csúcspontja lesz. Azért, hogy ez valóban így legyen, mostantól elkezdődik az egyes országokban a munka.
Az első Genfest 1973-ban volt, azóta hat alkalommal rendezték meg újra a fiatalok nemzetközi találkozóját.

Magyar Kurír
Valaki már évezredekkel ezelőtt tudta, hogy meg fogsz születni. Tudta, hogy fognak hívni, és mosolygott magában, mikor eszébe jutottak, mik lesznek az első szavaid. Minden percben örült, hogy életet adhat neked, és tervezte az első találkozótokat, az igazi nagy találkozást, a saját tapasztalatodat. Könny szökött a szemébe, amikor arra gondolt, hányszor döntesz majd másként, és Ő nem tud veled találkozni, mert te nem akarod. Kimondhatatlan fájdalom töltötte el a szívét, amikor látta, nem akarod megismerni, és csak az előítéleteidre, a mások által rajzolt képekre hallgatsz.
De Ő nem tágított mellőled. Életed minden napját, minden percét neked ajándékozta. Gondot viselt rólad, egyengette útjaidat úgy, ahogy neked a legjobb. Számtalanszor a füledbe súgta: szeretlek, de te csak mentél tovább, és nem akartál tudomást venni róla. Nem akartad elhinni, hogy az Ő halála nélkül esélyed sem lenne az életre. Nem akartál vele foglalkozni, csak a magad világát akartad élni.
De egy este, mikor különösen rád borult a sűrű, áthatolhatatlan, reménytelen sötétség, a talaj kicsúszott a lábaid alól, és te csak zuhantál a mélybe, egy kéz, az Ő keze utánad nyúlt, és visszahozott. Visszahozott a kétségbeesésből, a reménytelenségből, a félelemből, és végre találkozhatott veled. Végre te tapasztaltad meg, kicsoda Ő, és nem másokra hallgattál. Végre engedted, hogy szeressen, és szeretete fokozatosan elvegyen a szívedből minden félelmet. A lepel lassan lehullt a szemedről, és megtapasztalhattad igazán, hogy Ő a szeretet.
Az előtted álló héten új kihívások, új problémák, új gondok és új örömök állnak előtted. Ma reggel Ő csak azt kéri Tőled, ne felejtsd el azt a pillanatot, amikor találkoztál vele, és ne felejtsd el soha, bármit hozzon az élet, hogy Isten szeret, ennél többre nincs is ma szükséged.
KRISZTUS DICSŐSÉGES KERESZTJE

A katasztrófák ellen 5-6- csoportban engesztelést kért Jézus minden hét csütörtökén a vérrel verejtékezés óráiban este 8 -tól éjfélig. Továbbá fénykeresztek felállítását kéri!

A Dicsőséges Feltámadás Keresztje.

„ Rátok bízom ennek a jubileumi esztendőnek a szimbólumát:
Krisztus keresztjét. Vigyétek a világnak..!”


Így szólította fel az ifjúságot II. János Pál pápa 1984. Virágvasárnapján. Azóta több mint 3000 keresztet állítottak fel a világ minden táján, egy közülük itt hirdeti a megváltásunkat, a szerető Istent. A 7,38 méter magas , Keletről Nyugatra néző kereszt - amely a jeruzsálemi Golgota-hegy magasságának egy százada a fényei szimbolikusak.
Színezetében a fehér a feltámadást, a kék pedig Mária hozzájárulását jelképezi. A kereszt csúcsa három ponton kék fénnyel van kivilágítva, amely a Szentháromságot, az alsó részén elhelyezett négy fehér fény pedig Jézust, mint az ég és föld összekötőjét hirdeti.


„ A Keresztben fogjátok meglátni fényes jelét a világnak megváltásának, szeretetteljes jelenlétét az élő Istennek.” II János Pál.

Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig(1984)(S.10.)Dieses Kreuz beherrscht die Welt, und die Welt ahnt nichts, oder sie kennt es nicht, oder sie vergißt es!
(S.12)"Sage dem Priester, daß das Glorreiche Kreuz, das an diesem Ort errichtet werden soll, Jerusalem gleichen soll!"
--Dozulé-Krisztus üzenete, egyedüli és végérvényes(1984)(10.old.) Ez a kereszt uralkodik a Világon, és a Világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette.
(12.old.) "Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen (Dozulé*?) kell hogy felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen!"--


http://www.datec.ro/fatima/HlapOkt-01.htm
KRISZTUS DICSŐSÉGES KERESZTJE
a kereszt magassága 7, 38 m ,
vízszintes szára kelet és nyugat irányba mutat,
északi és déli oldala fehér,
keleti és nyugati oldala kék színű

Abbe Victor L’Horset a “Dozulé” című könyvében ír azokról az eseményekről, amelyek 1970 és 1978 között a franciaországi Lisieuxtől északnyugatra 30 km-re fekvő Dozulé faluban történtek. Ezek szerint minden 1970. ápr. 12-én kezdődött, amikor plébánosa jelenlétében Aumont Madeleine az áldozás után misztikus elragadtatásba esett. Ez volt az előkészület arra, ami tulajdonképpen két évvel későbben következett be.

* 1972. március 28. Reggel 4,35-kor Madeleine az égbolton lát egy óriási, fényből alkotott feszületet, és ezeket a szavakat: “Ecce crucem Domini /Íme az Úr keresztje/. Ezt a keresztet fogod világszerte híresztelni és magad is fogod hordani.”

* 1972. november 8. Ugyanabban az órában a következő szavakkal kisérve volt látomása: “Bűnbánat, bűnbánat! Eljött az idő, hogy azokat a bűnösöket is megmentsük, akik Jézust nem szeretik”.

* 1972. december 7. Ugyanabban az órában ugyanaz a kereszt, a következő szavakkal: “Audivi vocem de coelo dicentem mihi…” A mennyből ezt a hozzám intézett szózatot hallottam: “Mond a plébánosodnak, hogy ezen a helyen állítsa fel Krisztus Dicsőséges Keresztjét, és annak lábánál egy szentélyt. Az emberek ide fognak jönni, hogy bűneiket megbánják, s békét és örömet találjanak”.

* 1972. december 19. Negyedik látomás a következő szavakkal: “Még háromszor fogod látni ezt a keresztet”.

* 1972. december 20. “Mondd meg plébánosodnak, hogy a Dicsőséges Kereszt, amit kérek, hogy erre a helyre állítson, hasonló legyen a jeruzsálemi kereszthez”.

* 1972. december 21. A hatodik látomása ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ezekkel a szavakkal: “Légy szíves mond meg a püspökségen, hogy a plébános nem hagyhatja el plébániáját, mielőtt a tőle kért feladatot nem teljesítette”.

* 1972. december 27. Madeleine kilépve plébánosával együtt a templom sekrestyéjéből, az égre föltekintve a keresztet sokkal magasabban és kisebb méretűnek látva a következő szavakat hallja: “Ne féljetek, én vagyok a názáreti Jézus. Téged pedig kérlek, ismételd ezeket a szavakat: ’O sorte nupta prospera’. Majd hozzáfűzi Jézus: ’Annuntiate virtutes eius, qui vos de tenebris vocavit in admirabile Lumen Suum’ /Ó, Madeleine egy boldog sors megengedte, hogy jegyes lettél – Hirdessétek annak csodatetteit, aki titeket a sötétségből csodálatos világosságára hívott/”.

Ezt még sok látomás követe, amelyek nem a szabadban, hanem a templom tabernákuluma előtt és minden alkalommal a plébános jelenlétében, aki Madeleine szavait rögtön följegyezte. Érdekes, hogy az Úr Jézus sokszor latinul beszél Madeleinel, aki ismétli ezeket a szavakat, miközben latinul egyáltalán nem tud.

1972-től 1978-ig összesen ötven látomásban volt része Madeleine-nek.

* 1974, április 5. Kéri Jézus Madeleine-t, hogy a Dicsőséges Keresztet a következő méretekkel állítsák fel: a két vízszintes szár 123 m legyen, kelet és nyugat felé mutatva. A függőleges szár legyen hatszor 123 m , összesen 738 m magas. Kéri, hogy ezt a keresztet a ’Szentév végéig’ készítsék el. Nyilvánvaló, hogy nem az 1975-ös, hanem a 2000-es szentévről van itt szó.

# Ez a kereszt a megadott méreteivel nem lett felállítva. Sőt 1985-ben a megyéspüspök hivatalosan kihirdeti, hogy Dozulé-ban megtiltja a kereszt és a mellette lévő szentély felépítését. Ekkor megszűnnek a Madeleine látomásai.

Érdekes, hogy ugyanabban az évben, tehát 1985-ben az Úr Jézus elindít egy másik vízió sorozatot, a Grenoble-ben lakó Fernanda Navarro családanyával. Kezdettől fogva új nevet ad a látnokasszonynak: Je Ne Suis Rien = J N S R /én nem vagyok semmi/. Később az Úr Jézus magára is alkalmazza ezt a négy betűt, a következőképpen: Jésus Notre Seigneur et Roi /Jézus a mi Urunk és Királyunk/. Összesen tíz kötetet diktál neki Jézus, az utolsó kötet kinyilatkoztatását jelenleg (2002. október) kapja a látnok. Jézus többször megismételte, hogy ez a tizedik könyv lesz az utolsó.

(Német szövege az Interneten olvasható: www.fatima.ch ).

* 1996. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus J N S R-nek adott látomásában elindítja világszerte több ezer kereszt felépítését 1:100 méretben, a következő szavakkal: “Mielőtt Szent Keresztemet fölállítom azon a helyen, amelyet Atyám mutatott és Madeleine hatszor látott; mielőtt az emberiség visszaemlékezik kérésemre és ezt a keresztet ténylegesen fölemeli, megfogjátok látni az égbolton megjelenve, föltámadásom dicsőségét jelző fényemtől ragyogóan. De mielőtt ezt felállítom, összegyűjtöm jelenkori apostolaimat és akarom, hogy együtt lássanak Illéssel és Mózessel. Akarom, hogy a velük folytatott beszélgetést hallják, akarom, hogy Atyám hangját hallják. Ezután következik, hogy mindig veletek leszek és vezetlek, bárhol is vagytok, mert Istenetek hűséges. Veletek leszek mindenben, amit elkezdtek, hogy Szent Keresztem az egész világ fölött uralkodjon. Ezen keresztek által előre hirdetem dicsőséges eljövetelemet. Ezen kereszt nevében apostolaimmal győzni fogok. Visszhang lesz ez, amely a végtelenségig terjed… A hangok és keresztek ezrei felemelkednek a földön, és a kereszt körül a gonosz menekülésre kényszerül. Igen, jól láttátok, mert mindez megtörténik majd, hogy a népek belássák, hogy keresztem árnyékában kell élniük. Ezért szükséges, hogy keresztjeim világítsanak. Számtalanok lesznek ezek az emberek által gyújtott csillagok a földön azok közelében, akik Isten akaratára hallgattak. Számtalanok lesznek azok a csillagok, amelyeket Máriának, a tenger csillagának fognak meggyújtani. Sőt, ragyogni fognak ezek a csillagok nekem, Sion csillagának, a nemzetek csillagának. Megszámlálhatatlan virághoz hasonlítanak majd ezek a csillagok, amelyek együttesen egyetlenegy gyönyörű szép virágot alkotnak majd, amelyek mint a virág sziromlevelei egymást körbeölelik, hogy közösen Mária tiszteletére egy nagy rózsát alkossanak… Isten meg akar titeket menteni, s ezért kívánja, hogy világszerte énekeljétek a Glóriát, s ezzel az ő visszajövetelét sürgessétek. Visszajövetelem reményében lássátok a föld legszebb megszületését és az emberiség újjászületését. Ez pedig megújítja a föld színét… Ezért akarom, hogy az emberek által a föld csillagmezővé váljon. A sok ezer fehér keresztből elindul majd az éjszakában az a fény, amely világít mint a tenger kék színe, világit olyan időben, amikor a Nap sugarait a tengerek vígan játszó hullámaira irányítja. Ezért Anyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt ezt a két színt (fehér és kék) hordja magán, mert mondom nektek, hogy mindenek fölött szent Anyám minden ilyen kereszt alatt ott fog állni. A Golgotán a szeretetből megfeszített Fia alatt állt. A tisztaságában rejlő fehér rózsa hitének, szeretetének és reményének hordozója. Égszínkék fátylát a kereszt alatt megtöltötte szent kegyelmekkel. Ezt minden így felállított keresztnél gyermekeim fölött fogja széttárni. Íme, a Dicsőséges Keresztről nevezett Mária, aki azért jött a földre, hogy gyermekeit meglátogassa. Ő majd megáldja a kereszt gyermekeit. Ő hívja majd papjaimat a kereszthez. Minden kereszt, amit tehát nekem fölállíttok, a Dozulé-ben megmutatott keresztem mértékeit viseli majd, így követeltem az én egyházamtól, amelytől elvártam, hogy nekem ezt a dicsőséget megadja. De most ti felállítjátok majd 1:100 méretben… Ezekre a keresztekre is föl fogok szállni, és hallani fogom azokat a hangokat, amelyek hozzám kiáltanak, mert eljön az idő, hogy az emberek eljönnek majd, hogy ott azért imádkozzanak, hogy Isten siettesse az eljövetelét. Íme, megmondtam nektek. De az én keresztem és Szent Anyám rózsafüzérével le fogjuk győzni a világot és az időt: ezernyi kereszt, ezernyi rózsafüzér – a föld rózsái, amelyek szétszóródnak a levegőben, hogy a Királynőt megkoronázó koszorúja legyen.

Fénykereszt stációk Győr (1993), Debrecen (2002.10.01.), Németkér-Hard kúria körül (2008), Rákoskert  -Lilaorgona utca-(2008.11.30.), Tóalmás(2009.05.28.), Törtel (2009.06.15.), Madaras (2009.06.27.), Magyarlak  Hunyadi utca .800m hosszan Mindszenty József és Brenner János keresztút a szőlőhegy menti úton(2007) . (2009.08.01.) Fertőszentmiklós temető melletti magaslaton(2009.10.20.), Miskolc-Szent Anna templom kertje (2009. 10. végén)

Nyáregyháza (2010.04.04.), Gyenesdiás-Kisistók domb-(2010.06.06.), Vonyarcvashegyen -Csándor .meredek emelkedős-elmélkedős keresztút.-(2010.07.18.)  Alsópáhok-Plébánia kert (2010.09.14.) , Pécsvárad (2010.09.14.) után Veszprém Károly -templom kertje(2011.04.25.)!Új bőr alá ültethető nyomon követő eszköz


Az eszközt a hordozó mozgása vagy akár egy ér lüktetése is képes árammal ellátni, így életünk végéig képes működésben maradni
A kutatók egy újfajta bőr alá ültethető nyomon követő eszközt fejlesztettek ki, ami nem igényel elemeket és nagyon nagy távolságból is leolvasható. Ez már nem csupán egy RFID, azaz rádiófrekvenciás azonosító, amit egyre szélesebb körben alkalmaznak vonalkódok helyett is, hanem a nanotechnológia segítségével előállított, összetett eszköz, ami folyamatosan képes jeleket adni és információt továbbítani hordozójáról és sokkal kisebb egy mikrochipnél (egy nanométer a milliméter egy milliomod része).
Az új  nanoeszköz fecskendővel egyszerűen a beteg karjába juttatható, hogy azután rendszeres jelentéseket küldjön a kezelőorvosnak, aki így akár több kilométer távolságból is képes a beteget nyomon követni. Az eszközt a beteg mozgása vagy akár egy ér lüktetése is képes ellátni a működéshez szükséges árammal, így élettartama a beteg haláláig tartana.
A technológia arra is alkalmas, hogy az eszközt kisméretű távirányítású megfigyelő repülőgépre szereljék, hogy azután zárt video rendszeren keresztül továbbítsa a jeleket, saját mozgását használva áramellátásnak. Egy ilyen eszköz hasznos lehet a kórházaknak például, hogy nyomon követhessék betegeiket vagy ellenőrizzék betartják-e a számukra előírt kezelést.
Kétségtelenül a hadsereget és az igazságszolgáltatást is érdekelni fogja az új technológia, hiszen mindig újabb és újabb módszereket keresnek a bűnözők megfigyelésére és kémkedésre.
A fejlesztésről szóló részletes tanulmány a Georga Műszaki Egyetem „Nano levek” című kiadványában jelent meg, amelyben Zhong Lin Wang kutató leírja, hogy az eszközt a levegő mozgása, a vibráció, hanghullámok, kémiai és hőenergia is képes hajtani.
Az eszköz része egy nanogenerátor, ami vibrációkból és mozgásból termel áramot, egy kondenzátor a megtermelt áram tárolására és egy Bluetooth-jellegű adó. A Science Daily szerint az eszköz több mint 10 méteres távolságból is képes fogni a jeleket.
Zhong és csapata idén év elején jelentette be, hogy sikerült megalkotniuk a világ első, a gyakorlatban is használható nanogenerátorát. Kifejlesztése hat évig tartott. A kísérletek során LED-es és LCD kijelzőket láttak el árammal, a generátor segítségével.
„A fejlesztés mérföldkövet jelent az olyan hordozható eszközök gyártásában, melyek kizárólag a test mozgásából nyerik a működéshez szükséges energiát,” nyilatkozta Zhong.
„Ezek a nanogenerátorok meg fogják változtatni az életünket a jövőben. A bennük rejlő lehetőségeknek csak saját képzeletünk szab határt.”


Forrás: Dailymail.co.uk