2020. április 24., péntek

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Garabandal

2020. 04. 01, Szerda
Uram, oly sokan reménykedünk abban, hogy a Szűzanya szavai hamarosan beteljesednek, amit Garabandalban mondott. A Hozzád hűséges emberek évek óta olvassák az ott elhangzott üzeneteket a Nagy Figyelmeztetésről, a Nagy Csodáról. Még nem teljesedtek be ezek az ígéretek és immár a járvány Garabandalt is utolérte.
Jézus:
„Gyermekem, Édesanyám kiesdekelte ezt a két eseményt Tőlem, hogy az emberiség megtérhessen és elkerülhesse a Büntetést. Édesanyám szavai igazak, és bár évtizedek múltak el - a jelenései óta- nem jelenti azt, hogy nem fognak beteljesedni. A Nagy Figyelmeztetés igen nagy kockázattal jár. Hatalmas kegyelem, ugyanakkor tisztulás, és a halottak megszámlálhatatlanok lesznek. Atyám szent akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Atyám nem mond le sohasem a gyermekeiről, legyenek hitetlenek vagy hívők. Ő az utolsó pillanatig nyújtja felétek a kezét, hogy meg mentsen titeket. A Nagy Figyelmeztetés irgalmának és igazságosságának jeles eseménye lesz, amely a bűnben megrögzött emberiség utolsó esélyét jelenti. Közeledtek az idők végéhez, amely Egyházam végét fogja jelenteni! De ez az állapot rövid ideig fog tartani, mert Én, a Legfőbb Főpásztor Egyházamat kimentem az alvilág kezéből és learatom győzelmemet a sátán fölött.

Conchita leányom a Nagy Csoda napjának titkát őrzi. Ez lesz földi életének utolsó küldetése, hogy hírül adja az időpontot minden ember számára. A zűrzavar egyre szélesedik, és az események a jövendölések beteljesedése felé haladnak. A világjárvány a bűn következménye. Közeleg a Nagy Figyelmeztetés napja! Atyám csakis a legalkalmasabb pillanatban fogja beteljesíteni Édesanyám ígéretét. A Nagy Figyelmeztetés meg fogja tisztítani a világot és Egyházamat is.

Gyermekeim, a bukott angyalok lázadása örök kárhozattal járt. Döntésük visszavonhatatlan volt. Az emberek egy egész életen át dönthetnek. Még angyalaim sem részesültek abban a kegyelemben, amelyet a bűnös emberiség érdemtelenül kapni fog a Nagy Figyelmeztetés által. Igen, érdemtelenek vagytok erre a nagy ajándékra. Édesanyám közbenjárása nélkül nem lennének ezek az események. Adjatok hálát neki, mert az emberiség már a Büntetésen is túl lenne, ha ő nem esdekelte volna ki számotokra a haladékot!”
Mária Magdolna


Az Ég Kapui bezárulnak

2020. 04. 03, Péntek
Jézus:
„Gyermekeim, készüljetek a Nagy Figyelmeztetésre! Korábban felhívtam a figyelmeteket arra, hogy az Ég Kapui be fognak zárulni. Íme, ez a prófécia beteljesedésben van. Sokan nem tudjátok, hogy mit jelent ez a két szó: ÉG KAPUI. A szentségeken keresztül tudtok a leghamarabb eljutni az üdvösségre. A szentségekben a kegyelem kimeríthetetlen. Én vagyok a ti üdvösségetek. Én vagyok az Ajtó, amelyen keresztül beléphettek Atyám Országába. A kegyelem ingyenes ajándék, de csak úgy tud igazán kibontakozni a szívetekben, ha megtértek és őszinte bűnbánatot tartotok. A járvány miatt nem vehettek személyesen részt Szentmisén templomaitokban, csak az otthonaitokban. Ez az időszak az egész emberiség számára egy komoly felszólítást jelent: ha nem tértek meg, és ha nem bánjátok meg bűneiteket, akkor nem kerülitek el az Én igazságos ítéletemet. Most időt kaptatok arra, hogy átgondoljátok az életeteket és megvizsgálhassátok a mulasztásaitokat. Aki ezt az időt haszontalanul tölti és nem él a kegyelem lehetőségével, annak a Nagy Figyelmeztetés igen fájdalmas lesz! Bizony mondom nektek, hogy kegyelmi időt kaptatok!

Gyermekeim, közeleg a Nagyhét! Meghaltam értetek, a ti bűneitek feszítettek Engem keresztre. A bűnnek nagy ára volt. Ártatlanul ontottam ki minden csepp véremet és némán viseltem a szenvedéseket. A bűnt nem kapjátok ingyen, mint a kegyelmet. A bűn adósságot von maga után, és azt a sátán kíméletlenül behajtja rajtatok. Ha Hozzám menekültök a bűnbánatban, akkor Én, Szent Véremmel eltörlöm adósságaitokat. Higgyetek és vegyétek komolyan szavaimat! A bűnből fakad: a halál, a szenvedés, a betegség és azok az események, amelyek megrövidítik az emberiség életét. Elmélkedjetek azon, hogy lelketek milyen nagy ára volt!

Minden hívő gyermekem mellett felszentelt fiaimnak is meg kell egészen térniük. Ők is rászorulnak az Én irgalmamra úgy, mint ti. A papoknak most különösen osztatlan szívvel kell szolgálniuk Engem, és figyelmüket még inkább Felém kell fordítaniuk. Fiaim ideje most felszabadult, így ezt az időt egy belső lelkigyakorlatként élhetik meg. Imádkozzatok értük, hogy ebben az időszakban közelebb kerüljenek Hozzám! Az Én nyájamat akkor nem tudják szétszéleszteni a farkasok, ha imádságos és alázatos kezekben van. Mindennap ez legyen a jelmondatotok: „Uram, könyörülj rajtam, mert vétkeztem Ellened!” Emlékezzetek arra, hogy honnan jöttetek és hová tartotok! Kérjétek az alázat kegyelmét, mert az emberiség a gőg bűne miatt jutott oda, ahol van.”
Mária Magdolna

Magyarország újjáépítése

2020. 04. 05, Vasárnap
Láttam a Szűzanyát királynői méltóságában egy trónon ülni, melyet a Mennyei Atya ajándékozott neki, amikor a Mennyben megkoronázta őt. A Szűzanya könnyes szemekkel szemlélte a világjárvány következményeit az emberiség életében. Láttam Édesanyám arcán az alázatot és az elfogadást, mert szíve mélyén tudta, hogy a járvány is része a Jelenések könyvének. A Szűzanya így szólt:
„Gyermekeim, fájdalmas Édesanyai szívvel nézem a világ állapotát. Az emberiség elfordult Istentől és megadta magát a bűn urának, aki tolvajként a bűn által kilopta a kegyelmi állapotot a szívetekből, vagyis az igaz kincset. Ez a kincs az Én szeretett Fiam, a második isteni személy, Aki önként adta életét értetek. Az Ő szeretetéhez nem mérhető semmilyen földi szeretet. Fiam természetfeletti szeretete a legnagyobb ajándék egy teremtmény számára. Én, mint a Megváltó Édesanyja, különleges módon megtapasztaltam Isten szeretetét. Oly sok üzenetet adtam át nektek választottaimon keresztül, oly sok szobrom könnyezett - hol véres könnyeket, máshol pedig olajos könnyeket -, és az emberiség mégsem fogadta be a világ Világosságát. Csak kevesen nyitották meg szívüket, akik átérezték szavaim jelentőségét. Ők vigaszt jelentenek Fiamnak és nekem. A járvány ott tombol a legjobban, ahol hitetlenség és bálványimádás uralkodik.

Gyermekeim, én, mint az Egyház Édesanyja tőrökkel a Szívemben figyelem a Nagyhét eseményeit, különösen a Húsvét ünnepét. Ez a Húsvét fordulatot jelent az Egyház életében. A klerikusok és a laikusok kénytelenek külön megünnepelni a Megváltás misztériumát. Fiam szenvedett, meghalt és feltámadt értetek, hogy visszaadja nektek az örök életet, melyet Ádám és Éva elvesztett a bűn miatt. Most, ebben az időszakban a lelketek egyesül Fiammal a távolság ellenére is. A Sátán nem tudja, hogy a lelki áldozás is igen közel vihet titeket Fiam Szívéhez, Aki a kegyelmét nem tagadja meg azoktól, akik bűnbánó szívvel közelednek Hozzá. Egyedül a súlyos, halálos bűn szakít el Tőle titeket. A Sátán ravasz módon tereli el figyelmeteket Istenről. A bezártság időszaka a tétlenség állapotához vezethet, melyből félelem keletkezik. Ne féljetek, mert Fiam veletek van! A hitben rejlik a legnagyobb erő. Ha nincs hitetek, akkor nincs reményetek sem.

Gyermekeim, Magyarország nemrég megtapasztalhatta Isten áldását a gazdaság felvirágzásában, a bőséges termésben. Ezt az áldást azért kaptátok, hogy fel tudjatok készülni a válságra! Ha van miből újjáépítenetek, akkor van reményetek is! Adjatok hálát Istennek, hogy a bőség részben átsegíthet titeket a megpróbáltatásban! A világra most szűk esztendők várnak, és az ínséget minden ország meg fogja tapasztalni a válság következményeként. A Két Szent Szívben keressetek menedéket, ahol oltalmat kaptok. Az ördögnek nincs oda bejárása, mert ott tökéletes, szent az Isten és ember egyesülése.”
Mária Magdolna

Én, az Úr még most is várom a magyarok megtérését!

2020. 04. 08, Szerda
Jézus:
„Gyermekeim, Magyarország Édesanyám országa. A magyar nép bűnei az égbe kiáltanak, ezért nektek is meg kell tapasztalnotok a tisztulást, amely szenvedéssel jár. Fájdalmas szívvel látom, hogy ebben az időszakban kevesen kiáltanak fel Hozzám bűnbánó szívvel, különösen most, amikor közeledtek Húsvét napjához. Én, az Úr még most is várom a magyarok megtérését! Azoknak, akik hűségesek Hozzám, nem lesz mitől félniük, mert gondoskodni fogok róluk. Akik eltávolodnak Tőlem, a kegyelmemtől fosztják meg magukat. Ebben az időszakban próbatétel alatt álltok, hogy vajon kitartotok-e Mellettem.

Gyermekeim, a koronavírus, mint világjárvány megrostálja Egyházamat és az egész világot is. Felszentelt szolgáimnak (papok, szerzetesek) is meg kell térniük, ha élnek a lehetőséggel. Édesanyám számtalan országban megjelent és közvetítette üzenetemet az emberiségnek. A próféciák a szemetek láttára és a fületek hallatára beteljesednek. Csak az ima, böjt lassíthatja le az események sorozatát, hiszen az események összefüggnek egymással és egy irányba haladnak, vagyis a vég felé.

Gyermekeim, ez a Húsvét más, mint az eddigi években. Attól különbözik ez a nagyböjti és húsvéti időszak, hogy maga az esemény elveszítette az ünnepélyességét. Nincs vendégség, agapé, ahol gyermekeim együtt ünnepelhetnének, hiszen a Megváltás a legnagyobb örömhír. Most nem külsőleg kell átélnetek a húsvéti időszakot, hanem belsőleg. A megújulás a belsőtökben kezdődik el! Ez kegyelem számotokra, hiszen a megtérésnek is belülről kell fakadnia. Én, a ti Megváltótok veletek vagyok. Nem vagytok elzárva Tőlem, mert Engem az idő és a tér nem korlátoz. Amikor imádkoztok és szentmisét hallgattok, valamint lelki áldozást végeztek, ott vagytok Előttem misztikusan és Én áldoztatlak meg titeket, ezért érzitek a lelki áldozás során a kegyelmet és a békét, amely a szíveteket eltölti.”
Mária MagdolnaNagypéntek

2020. 04. 10, Nagypéntek
Du. 15 óra
Az Úr kérte, hogy olvassam el ezt az evangéliumi részletet:
„Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.” (Lk 23, 32-49)
Az evangéliumi részletet elmélkedve olvastam, és közben a jobb lator, Dizmász megjelent előttem és így szólt:
„A kereszten szenvedve felismertem, hogy Jézus Krisztus nem más, mint az Isten Fia. A szenvedés segített nekem felismerni bűneim súlyát és megértettem, hogy az Ő halála által fogok megmenekülni az örök haláltól. Láttam, hogy Ő többet szenvedett, mint mi. Ő valóban Bárány volt, az igaz és örök Áldozat, akit az Atya elfogadott bűneink váltságdíjaként. Ó, bárcsak ti is szemtanúi lehettetek volna annak, amit én a kereszten, az Ő jobb oldalán megtapasztaltam. Hallottam az Ő imáját, az utolsó szavait, mely az Atyának szólt. Még senkit sem láttam úgy imádkozni, mint Őt. Miközben bűneimet megbántam, a bal lator szavait hallva megvédtem Jézust e szavakkal: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” E szavak nektek is szólnak! Ti is tetteitek méltó jutalmát kapjátok a földön. Miután megvallottam hitemet Krisztus mellett, reményt kaptam a szívemben és azt kértem Tőle: „Jézus, emlékezzél meg rólam, a Te országodban!” Ő pedig így válaszolt nekem: „Még ma Velem leszel a paradicsomban!” Akkor tudtam, hogy halálom után az örök boldogság vár rám. Rádöbbentem, hogy Őérte érdemes szenvedni és meghalni. Láttam és követtem, amikor Királyként diadalmasan bevonult a Mennyországba az üdvözült lelkek kíséretében. Tanúja voltam a Sátán bukásának, hiszen Krisztus halála és feltámadása megtörte a bűnt és a halált. Örvendezzetek, mert az Úr megváltott titeket!”

Jézus dicsőségében ragyogva jelent meg előttem a vértanúk és szentek kíséretében (ezek az üdvözültek azok, akik az elmúlt 2000 év során a Mennyországba jutottak és ott élnek örökkön-örökké). Az Úr kitárta kezeit és így szólt:
„Gyermekeim, győzelmet arattam a bűn és a halál felett. Atyám ígéretét beteljesítettem. Minden csepp véremet kiontottam értetek, pedig egyetlen vércsepp is elég lett volna a ti megváltásotokhoz. Vérem teljes kiontása túlcsorduló szeretetem jele irántatok. Maradéktalanul kiüresítettem magamat értetek. Én vagyok a szentek Szentje, az örök titok, a végtelen Szeretet. Oldalam megnyitása nemcsak Egyházam megalapítását jelentette, hanem irgalmam forrását is, melyet Fausztina leányomnak kinyilvánítottam a 20. század elején. Az emberiség az áteredő bűn által megsebződött. Én gyógyítani és Szentséges Szívemre akarlak ölelni titeket. Ma ismét kezdjétek el az Isteni Irgalmasság kilencedét, hiszen ebben az időben irgalmam kapuit kitárom előttetek és mindazok előtt is, akik irgalmamat kérik. A járvány körülményei ellenére is részesíteni akarlak titeket irgalmasságom kegyelmében és abban az ígéretben, amelyet az Isteni Irgalmasság vasárnapján adok nektek (ha a feltételeket betartjuk: kilenced elvégzése, bűnbánattartás, általános feloldozás/gyónás, lelki áldozás). Készüljetek ujjongó lélekkel feltámadásom ünnepére!”
Mária MagdolnaAz emberiséget nem hagyom magára próféták nélkül

2020. 04. 11, Nagyszombat
„Uram, a járvány az egész társadalom életet megváltoztatja beleértve az Egyházat is. Mindez Medjugorjéra is hatással van.”
Jézus:
„Gyermekeim, Medjugorjéban valóban minden csendbe merült, hiszen nincsenek zarándokok, akik jelen lennének a tereken, a hegyeken, a templomokban és a szálláshelyeken. Korábban mondtam, hogy Édesanyám jelenései hamarosan meg fognak szűnni - ez egy folyamat, ami ki fog hatni az egész világra is -, és ez összekapcsolódik az Ég kapuinak bezárulásával. A világban több választottam is van, akiket meghívtam a prófétaságra. Az ő feladatuk az emberek felhívása a bűnbánatra és megtérésre. Ők az Én eszközeim üzeneteim továbbítására. Az emberiséget nem hagyom magára próféták nélkül, de igen kevesen lesznek, akiken keresztül még szólni fogok az emberekhez. A világ számtalan pontján számos üzenetet adtam, köztük rengeteg jövendölést az utolsó időkről. Ezeket olvassátok vissza, különösen azokat, amik még nem teljesedtek be! Minél jobban az emlékezetetekbe vésitek szavaimat, annál jobban fel tudtok készülni az eseményekre. Akkor tudni fogjátok, hogy mi a teendőtök, hiszen Szentlelkem ott munkálkodik bennetek. Azokat a prófétáimat, akiken keresztül még szólni fogok hozzátok, figyelemmel hallgassátok és olvassátok! Imádkozzatok a prófétákért, hiszen a sátánszemében veszélyes ellenfelet jelentenek, ezért üldözni fogja őket minden áron! A járvány miatt a fájdalmas lemondás időszakát kell élnetek, amelyben a legnagyobb „böjt” az eucharisztikus böjt jelenti. Most az otthonaitokban kell lélekben bekapcsolódnotok Egyházam liturgikus életébe. A világ még nem látott ekkora zűrzavart, amelynek ti tanúi vagytok a jelen időszakban.”
Mária Magdolna


Krisztus feltámadt, alleluja!

2020. 04. 12, Húsvétvasárnap
Jézus, mint feltámadt és megdicsőült Urunk megjelent előttem győzelmi zászlóval a kezében, és így szólt:
„Kereszthalálom és feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált. Atyám megígérte nektek a Megváltást, és Én beteljesítettem. A sátán elbukott és a pokol ereje meggyengült. Egyházamat erős kősziklára építettem. Igen nagy ára volt az első emberpár vétkének. Ám szeretetem és önként vállalt áldozatom megtörte a bűn átkát. Atyám Általam hidat épített az ég és a föld között. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz Bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindazokat, akik Előttem meghaltak, a sötétség és a homály vette körül. A pokol tornácán voltak, ahol a lelkek sóvárogtak és vágyódtak. Halálom után alászálltam a poklokra, és Magammal vittem mindazokat, akik hittek Bennem. Megnyitottam a Menny kapuit és hatalmas ünnepségtől zengett az Ég. Ez a pillanat örökké emlékezetes marad, mert Atyám kezdettől fogva ezt akarta nektek ajándékozni. Győzelem, győzelem és győzelem! Az élet legyőzte a halált. A Legfőbb Jó pedig győzött a gonosz fölött.
Gyermekeim, ilyen húsvétot még nem éltetek át az elmúlt évtizedekben. Azonban, az örömhír most is eljutott hozzátok. Papjaim a hívek személyes jelenléte nélkül (csak virtuálisan) imádkoztak és tartottak szentmisét. E nap emlékezete mélyen belevésődik a szívükbe, mint ahogyan a ti szívetekbe is. Azt akarom, hogy Egyházam ismét felelevenítse maga előtt, hogy mit is jelent a misztérium. Az emberek elfeledkeztek a láthatatlan világról, és az istenfélelem kiveszett a szívükből. Sokan abban a hitben élnek, hogy tetteik után nincs számonkérés. Jelen korotokban minden a láthatóra irányul a láthatatlan helyett. Ám az ég és a föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Én az Eucharisztiában valóságosan jelen vagyok, mint Isten és ember. Kevesen hisznek Bennem, és kevesen hisznek a túlvilág létezésében. Az életet ajándékba adtam. Az élet egy lehetőség az érdemszerzésre, ugyanis a Mennyországot ki kell érdemelni. Csak, aki mindvégig kitart, az üdvözül.”
Mária Magdolna

Lanyha lelkek

2020. 04. 17, Péntek
Jézus:
„Ebben az időszakban sok gyermekem beleesik a lanyhaság állapotába. Kik is a lanyha lelkek? Azok, akik közömbössé válnak az Én tanításom iránt. Akikben nem ég a vágy a szentségek után, mert jól érzik magukat ebben a helyzetben. Egyházam felmentést adott a vasárnapi Szentmisék alól, de ez nem jelenti azt, hogy az Úr napját már nem kell megszentelni. Az Én törvényeim élő törvények és örök érvényűek. Én tekintettel vagyok Egyházamra és a járvány miatt kialakult helyzetre, de a járvány nem ment fel titeket az alól, hogy ne törekedjetek továbbra is az életszentségre és a bűn elkerülésére! Ha a töredelem elvész bennetek, akkor lanyhákká váltok és onnan már nehezebben tudtok ismét felemelkedni Hozzám. Kegyelmem azokban a lelkekben tud kibontakozni, ahol a szív törekszik és szüntelen vágyakozik Utánam. Aki közömbössé válik, ott a lélek közömbös lesz Isten iránt és a bűn lassan természetes lesz számára. Óvva intelek titeket attól, hogy a bűnt természetesnek tartsátok, hiszen a bűn lényege éppen a természetellenesség! Aki vétkezik, az szembe fordul a szeretet forrásával, aki Én vagyok.
Gyermekeim, a mostani állapot sivársággal és ürességgel jár. A hit még jobban csökken az emberekben, mint eddig valaha. Minél több idő telik el az utolsó gyónásotok után, annál nehezebb a lelketeket éberen tartani a lelkiismeretvizsgálat terén. Ahol van lehetőség a szentségekhez járulni, ott éljetek a gondviselésem kegyelmével, ha az egészségi állapototok engedi! Aki tud a lehetőségekről és mégsem él vele, az ne panaszkodjon és ne mentse fel magát, amikor számon fogom kérni. Tudjátok meg, hogy Én mindent látok és ismerem a szívetek szándékát. Bizony mondom nektek, hogy a sátán bármennyire szorgalmas, a terve megvalósításában sohasem lesz tökéletes. Bár a kereszten függve legyőzöttnek láttak Engem a farizeusok és a bukott angyalok, mégsem vették észre, hogy az Én áldozatom volt az ára a győzelemnek. Atyám sohasem fogja megengedni, hogy megszűnjön teljesen az Én áldozatom, mert örök és ez azt jelenti, hogy eltörölhetetlen. A sátán sikeresen viszi végbe terveit, céljait, ám Én tökéletesen hiúsítom meg az ő tetteit. A bűn egy ideiglenes állapot, a szeretet azonban soha nem szűnik meg, mert Én magam vagyok a szeretet. Tökéletességem titka az örök szeretet, melynek szüntelen körforgását a bűn sem tudja megállítani.”
Mária MagdolnaA Sátán terve sikeres, de nem tökéletes

2020. 04. 20, Hétfő
Álmomban egy templomban voltam, ahol a szerzetespapok éppen Szentmisét mutattak be. A templom tele volt emberekkel. Úgy hallgattuk a Szentmisét, hogy tudtuk, hogy nem áldozhatunk. Azonban, amikor a Szentáldozás következett, az egyik pap hangosan így szólt:
„Csukjátok be a templom bejárati kapuit, hogy ne lássa senki, ami itt történni fog!”
Ekkor a szerzetesek (kb. tizenkét pap) cibóriummal a kezükben elkezdték sorban megáldoztatni az embereket. Az emberek tolongtak, hogy az Eucharisztiát magukhoz vegyék. Egyesek sírtak örömükben, hogy tudtak újra áldozni. Olyan volt ez az állapot, mint amikor a tömeg éhezett és Krisztus a kenyeret, halat megszaporította a csoda által. Csak az volt itt a különbség, hogy mi az Eucharisztia után vágyakoztuk, mert a lelkünk éhezte az Ő Szent Testét.
Jézus: „Gyermekem, megmutattam neked, hogy a mostani időszak hogyan fokozza a szent vágyakozást az Eucharisztia iránt az Én gyermekeimben. Bizony mondom neked, hogy lesznek papok, akik lehetőséget adnak a Szentgyónásra, Szentáldozásra, méltó körülmények között. Bizony mondom neked, hogy az Én felszentelt szolgáim látják, hogy az embereknek igenis van igénye a szentségekre. A lelki áldozás kegyelemmel jár - akár Szentmise hallgatás közben, akár anélkül-, de a test és a lélek összefügg egymással. A lélek tápláléka (pl. ima, Eucharisztia) kihat a test állapotára is. A lelki áldozás nem helyettesítheti a valóságos Szentáldozást. Amikor Én Önmagamat adom nektek az Eucharisztia által, akkor a lelketeket a testetekkel együtt gyógyítom és megújítom. Hamarosan meg fognak nyílni a templomok, és akkor ismét élhettek a szentségek kegyelmével, erejével. Én nem hagylak magatokra titeket. Mindig gondoskodni fogok rólatok, különösen azokról, akik folyamatosan vágyakoznak Utánam. Azt nem árulom el nektek, hogy meddig fog tartani a járvány és a vele járó állapot, de legyetek mindig felkészültek és tájékozódjatok. Ha tiszta hittel és szívvel imádkoztok, akkor az ima sok mindent képes megváltoztatni, akár a hegyeket is megmozgathatjátok. A Sátán terve látszólag sikeres, de vannak helyek, ahol meghiúsul az ő akarata, mert az Én szeretetem erősebb és kegyelmem felülmúlja a bűnt.”
Mária Magdolna


Vakok, süketek, némák

2020. 04. 23, Csütörtök
Megkérdeztem Jézustól, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik a földön vakok, némák, süketek. Az Úr így válaszolt:
„Gyermekem, ezek az emberek érzékszerveikben sérültek, de értelmük jól működik. Ők másképpen élnek, gondolkoznak, mert a világot más szemszögből látják. A bűn őket is terheli, hiszen az emberek között élnek és tudnak magukról, a körülöttük élőkről. Vannak köztük olyanok, akik mély bűnben élnek, mások pedig keveset vétkeznek. Minden attól függ, hogy mit látnak vagy hallanak a környezetükben. A neveltetés, a társadalom őket is éppúgy formálni tudja, mint az egészségeseket. Bűneikről számon lesznek kérve. Ezek a sérültek egy nagy kegyelmet is kapnak Tőlem - ha élnek vele, bár a világ elutasítja őket -, mert a szívüket kevésbé tudja megkeményíteni a bűn, mint azokét, akik érzékszerveikben épek, és a világot meg akarják nyerni maguknak. Akik sérültek, többen közülük legbelül olyanok, mint a gyermekek. Vannak, akikben a gyermeki lelkület kívülről is megmutatkozik kortól függetlenül. Azonban a bűn alól nem kap senki felmentést - legyen egészséges, beteg vagy sérült-, csak azok, akik értelmileg sérültek másképpen lesznek megítélve. Látod gyermekem, hogy milyen nagy jelentősége van az emberi értelemnek? Mert az öntudat nemcsak a szívben él, hanem az értelemben is. Az öntudatból származik a gondolat, vágy, cselekedet, mert az emberi teremtmény így van megalkotva létezésében.”
Mária Magdolna
............