2012. március 26., hétfő

Szűzanyának szentelődés Vácon

Szentmise
A mai napon a sátán rendkívülien támadott minket. Nem akarta, hogy eljussunk Vácra és, hogy megerősítsük fogadalmunkat a Szűzanyának. De Isten kegyelmének köszönhetően mégis eljutottunk. Az Égiek nagy vigaszt adtak a szívembe. A következő látomást adták: A mennyben Jézus így szólt Szent Édesanyjához: „Édesanyám, kísérd elém a gyermekeimet, látni akarom őket és sok kegyelemben részesíteni.” A Szűzanya meghallgatta Jézus kérését, és örömmel elindult értünk. Az út alatt a sátán meg akarta akadályozni ebben a Szűzanyát, azt mondta: „Hiába mész értük Asszony! Ezek a lelkek mind mellém fognak állni.” A Szűzanya azt felelte: „Jól tudod sátán, hogy mindaz, amit mondtál tévedés. Isten kezében vannak ezek a lelkek, akik kitartóan követik Szent Fiamat.” A sátán dühös lett és eltűnt. Amikor a Szűzanya eljött közénk így szólt hozzánk: „Drága kicsinyeim, nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen a szép ünnepi napon. A Szentlélek már elkészítette a nektek szánt kegyelmeket. Látom, hogy milyen sok fájdalom van a szívetekben. Ne aggódjatok családtagjaitokért! Az ő lelkük Isten kezében van. Bízzatok mindennap Isten jóságában! Ma jelen van köztetek Boldog II. János Pál pápa is. Bizalommal kérjétek az ő közbenjárását! Imádkozom értetek, hogy Isten kegyelmeire nyitottak legyetek és teljesen be tudjátok fogadni szívetekbe.” Közben a sátán ott állt mögöttünk. A Szűzanya észrevette a sátánt, és a következőt cselekedte. Letérdelt és így imádkozott: „Atyám, esedezve kérem a segítségedet! Ne engedd a gonosznak, hogy gyermekeid lelkében kárt tegyen és letérítse őket a helyes útról különösen most ezen a fontos napon!”  Isten meghallgatta a Szűzanya kérését. Angyalokat küldött le az égből élükön Szent Mihály arkangyallal. Ezek az angyalok lefegyverezték lándzsával, karddal a sátánt, aki nem tudott tenni ellenük semmit. Ezután a Szűzanya egy fényes úton vezetett minket. Az út mindkét oldalán üdvözült lelkek álltak, akik mindenféle virágszirmokat szórtak elénk, és mindenkinek adtak egy szál rózsát. Az egyik kislány egy fehér rózsát adott nekem és egy pirosat, melyet édesanyámnak adtam, aki nagyon örült neki. Mindnyájan fehér ruhát viseltünk. Olyanok voltunk, mint az okos szüzek. Az út végén egy fényes kastély állt. Amikor beléptünk oda egy hosszú arany lépcső vezetett fel egészen a Szentháromság trónjáig.  Jézus, ahogy meglátott minket, rögtön lejött közénk és így szólt: „Gyermekeim, köszönöm, hogy eljöttetek. Sok ajándékban foglak részesíteni titeket, melyre nagy szükségetek lesz az elkövetkezendő nehéz időkben.” Jézus először mindenki homlokát megjelölte szent vérével. Egy nagy M betűt rajzolt a homlokunkra, mely azt jelzi, hogy a Szűzanya gyermekei vagyunk. Majd Jézusnak egy különleges kérése volt az angyalokhoz, mégpedig az, hogy hozzák el közénk azt a fakeresztet, melyen Jézust keresztre feszítették. Mindnyájunkat megérintett Jézus keresztjének látványa. Mert Jézus szenvedéseire gondoltunk és arra, hogy miként váltott meg minket. Jézus azt kérte tőlünk, hogy helyezzük keresztjeinket az Ő keresztje mellé. Megdöbbenésünkre azt tapasztaltuk, hogy keresztünk eggyé vált Jézus keresztjével. Ekkor Jézus azt mondta: „Gyermekeim, ti már együtt szenvedtek Velem. Hordozzátok egységben keresztjeiteket! Örüljetek, és mutassátok meg embertársaitoknak, hogy a szenvedés nem boldogtalanná, hanem boldoggá tesz titeket.” Jézus mindenkitől megkérdezte, hogy vállalnánk-e továbbra is a szenvedést a lelkek megmentéséért. Mindenki igennel válaszolt. Jézus örömmel hallotta válaszunkat, majd betakart minket bíbor palástjával, melyet halálra ítélésekor viselt és fejünkre egy töviskoronát helyezett. Amikor ez megtörtént minden emberben Jézus képmását láttam. Utána János Pál pápa így szólt hozzánk: „Drága gyermekeim, ti már az Egyház tagjai vagytok. Látom, hogy mennyire támad titeket a gonosz lélek. De megkérdezem tőletek, miért engedtek a kísértésének? Nektek erősnek kell lennetek. Ha nagy bennetek a szeretet és kitartás, akkor le tudjátok győzni a gonoszt. Mutassatok példát a más vallású embereknek. De ne csak nekik, hanem egymásnak is. Ne szégyelljétek megvallani hiteteket az emberek előtt! Mert amikor eljön az idő Jézus is szégyellni fog titeket a Mennyei Atya előtt a számadás idején. Imádkozom értetek, hogy mindig meg tudjatok maradni a helyes úton! Imádkozzatok XVI. Benedek pápáért! Az ő élete veszélyben van. Az egyházban pedig sok ellenség van, akik rosszat akarnak minden keresztény embernek.
Önmagunk Szűzanyának szentelése
Kint a kertben a Szűzanya szobrot nagy fény vette körül annyira, hogy nem lehetett látni semmit. Majd a fényből kilépett a Szűzanya úgy, mint egy földi ember. Kezében egy arany kosarat tartott. Ebben a kosárban aranyszínű rózsaszálak voltak. A Szűzanya megkérte II. János Pál pápát, hogy ossza ki közöttünk a rózsákat. Mikor kiosztotta, azt mondta nekünk: „Gyermekeim, ez az arany rózsa a hűségeteket jelképezi a Szűzanya iránt.” Majd így folytatta: „Ha tudnátok,  gyermekeim, hogy mennyire boldog a ti jóságos Mennyei Atyátok, leborulnátok és térden állva áldanátok Őt nagy szeretetéért.” Az odaszentelő imádság alatt a Szűzanya mindenkit átölelt és homlokon csókolt. Majd odament a sátánhoz (akit fekete kígyó alakban láttam) és megmutatta neki szeplőtelen szent szívének szeretetlángját. A sátán teljesen megvakult tőle és elgyengült. Végül a Szűzanya eltaposta a kígyót, aki visszakerült a pokolba. Ekkor a Mennyei Atya így szólt: „Gyermekeim, ez egy győzelmi nap előképe, amit most láthattatok.” Miután a Szűzanya eltaposta a kígyót, letérdelt és hálát adott Istennek. Aztán felénk fordult, ránk mosolygott és azt mondta: „Ünnepeljetek kicsinyeim, mert a mai napon győztetek a gonosz felett!” Ezután a Szűzanya visszaállt a szobor helyére. Kitárta karjait, és kezeiben arany gyöngyöket tartott. Azt mondta: „Mindazok, akik kezemet fogják, általa igent mondanak Isten kegyelmeire.” E győzelem után egy nagy hegy jelent meg előttünk. Ez a hegy kettévált és közötte egy fényes út vezetett el egészen az Újvilágba. Ez alatt rögtön eszembe jutott az a szentírási szakasz, ahol Jézus így szólt apostolaihoz: „Higgyetek Istenben! Bizony, mondom nektek: ha valaki azt mondja ennek a hegynek: „Emelkedj fel és vesd magad a tengerbe!”, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik, amit mond, akkor az meg is fog történni. Azért mondom nektek: Mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek, és meg lesz nektek.” (Mk 11, 22-24)
                                                        Mária Magdolna

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Hamarosan Garabandalban Édesanyám üzenetet fog adni az emberiségnek, hogy felkészüljetek a Nagy Figyelmeztetésre

2012. március 3. 8:30
Gyermekeim, béke veletek.
Szolgáljon ez a böjti időszak arra, hogy megbéküljetek önmagatokkal, hogy bűnbánatot tartsatok, és hogy megbéküljetek Istenetekkel és testvéreitekkel.
Bizony mondom nektek, akik utoljára hagytátok ezt, beleértve a ti üdvözüléseteket.
Pünkösdötök után Szentírásom minden szava ezekről az időkről meg fog történni. Készüljetek Szentlelkem eljövetelére; készüljetek fel jól ennek a Pünkösdnek az eljövetelére, hogy Szentlelkem nyújtson nektek kitartást és mértékletességet, és adjon meg minden kegyelmet, melyek szükségesek számotokra, hogy képesek legyetek szembenézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Legyetek készek nyájam, mert Pünkösdöm után minden Atyám akaratának terve fog bekövetkezni. Mondom nektek, egy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek az eljövendő jelemre; valamennyi történés felgyorsult ezen idők embereinek gonoszsága miatt. Mostantól gyermekeim imádkozzatok és virrasszatok, mivel nem ismeritek sem a napot sem az órát, amikor Mesteretek jönni fog. Akkor fogok kopogni lelketek ajtaján, mikor legkevésbé várjátok, hogy megmutassam nektek azt a lelki állapotot, melyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.
Kérlek benneteket, végezzetek jó életgyónást, vegyétek magatokhoz gyakrabban testemet és véremet, úgy hogy amikor lelkileg megjelentek előttem, megigazultak legyetek, és hogy a lelketeknek ne kelljen elviselnie a tisztítótűzben levő lelkek szenvedését és azokét, akik bűnösnek tarják magukat. Mert ti jól tudjátok, hogy lelketek a bűneitek szerinti megfelelő helyre lesz helyezve. Látogassatok meg Tabernákulumomnál, áldásom sokaságát öntöm mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszélgessenek velem. Meggyógyítom a megtört és fájdalmas szíveket, megadva a teljes búcsút, mely arra szolgál majd, hogy eltörölje hibáitokat és megtisztítsa lelketeket. Emlékezzetek, hogy megvalósítom mindazt, ami ezekről az időkről írva van.
Látni fogjuk egymást újra az új és mennyei Jeruzsálememben, ahol veletek leszek az idők végezetéig.
Jöjjetek mostantól, mert irgalmasságom forrása túlcsordul még bőségesebben ezekben a napokban, jöjjetek, mert Én közelebb akarlak vonzani benneteket Hozzám, hogy örvendjetek holnap az örök életben. Tartsátok meg az első péntekjeimet és szent órámat; felajánlva családfátok gyógyulásáért és elhunyt rokonaitokért és őseitekért, és nagy változást fogtok látni utódaitokban és saját életetekben. Imáitokkal, böjtjeitekkel, áldozataitokkal és szentmiséitekkel segítsetek Nekem kiszabadítani Azokat a lelkeket, akiknek legnagyobb szükségük van Irgalmasságomra, nemcsak azoknak, akik az örökkévalóságban vannak, de azoknak is, akik ezen a földön Isten vagy törvény nélkül bolyonganak. Várlak benneteket Tabernákulumom csendjében; én vagyok a rejtett kincs, amit kerestek. A Megváltótok vagyok.
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mivel közel van Isten országa.
Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok. A barát, aki soha nem hagy el.
Tegyétek ismertté üzeneteimet az emberiség számára.


Ó, MILY ÖRÖMET HOZ MAJD ISTEN NÉPÉNEK ENOCH ÉS ILLÉS JELENLÉTE!

2012. március 8. du. 2:40
Szívem szeretett kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Éljetek visszavonultan és imádkozzatok az elkövetkező napokban, Húsvét hetében, végezzetek jó szentgyónást és készüljetek fel a Figyelmeztetésre, hogy ne érjen majd titeket meglepetésként Atyám hívása.
Mint ahogyan erre már utalva volt, Illés hamarosan megmutatkozik, és Enoch-al együtt, mint két gyertyatartó, Velem együtt fogják egyengetni az utat Fiam következő eljöveteléhez.
Elpusztítják majd ellenségem eretnekségeit, tanait, és hamis prófétáit. A Szentlélek Bölcsessége lesz velük, és prófétálni fognak a földön az 1290 nap alatt, mialatt az ég bezárul, és nem lesz eső, és így minden beteljesedik, ami megíratott.
Együttműködéseteket kérem, gyermekeim, a mi két olajágunkkal, hogy betölthessék mennyei küldetésüket, amire megbízást kaptak.
Nemzetek, akik hűségesek vagytok az Élet Istenéhez, örömmel üdvözöljétek az Urat, mert eljön még a két hírnöke előtt, hogy békét hozzon, és meghirdesse az emberek üdvösségét. Készítsetek utat neki, melyen ott fogja hagyni lábnyomait, hogy két olajága kövesse Őt. Áldottak azok a nemzetek, amelyeket kiválasztottak az Úr Küldöttei jelenlétével együtt. Ó, mily örömet hoz majd Isten népének Enoch és Illés jelenléte!
Ők lesznek a világosság, és eloszlatják a sötétséget; béke és vigasz lesznek Isten népe számára; két gyertyatartó, melyet Isten helyezett el, hogy világítsanak majd azon napok sötétségében.
Enoch és Illés visszaadja a hitet Isten népének, mely a fájdalmak és a káosz magányában fog tévelyegni; elszórják a remény és az Istenbe vetett hit magvait; azokban a napokban ők lesznek Isten Hangja. És a sötétségben veszteglő emberek meg fogják látni a fényt. A szülők szíve újra megnyílik gyermekeik iránt, és a gyermekek újra szívükbe fogadják majd szüleiket, hogy amikor az Úr eljön, ne kelljen a Földet megsemmisítenie.
Az Úr Küldötteinek napjai gyorsan közelednek, örvendjetek, mert beérnek majd az öröm és vigasz magvai az Élet Istenétől. Nagy csodákat fognak tenni az Úr kegyelméből, és gondoskodnak róla, hogy a nyáj mindig tisztább legyen az Atya Akaratával. Tegyétek szabaddá az utat, mert az Úr Küldöttei gyorsan eljönnek, hogy hirdessék a békét és visszaadják a reményt az embereknek, akik a pusztába vezető úton tehetetlenek maradtak.
Isten dicsősége lesz velük, és az ellenségem által Isten népére helyezett iga megtörik.
Kicsi gyermekeim, fogadjátok hát Isten Küldötteit, akik Velem egységben egyengetik az utat Fiam győzedelmes visszatéréséhez.
Isten békéje maradjon szívetekben, és az én anyai védelmem mindenkor segítsen benneteket.
Édesanyátok, Mária, a Minden Népek Asszonya.
Szívem kicsi gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.


Édesanyám lesz az a Szentély, ahol Én a megtisztulás napjai alatt tartózkodni fogok

2012. március 16. 13:40
Gyermekeim, az Én békém legyen veletek!
Ellenfelem fokozta a nyájam elméjére és az egész emberiségre gyakorolt támadásait. Így, amint Szentlelkem elkezd távolodni, a mentális támadások erősebbek lesznek. Ne veszítsétek el fejeteket, ne essetek kétségbe, imádkozzatok és utasítsátok a támadásokat vissza, vegyétek Vérem pajzsát, és szenteljétek Véremnek magatokat. Takarjátok be magatokat Testemmel és Véremmel, és vegyétek fel a lelki fegyverzetet, akkor ellen tudtok állni és vissza tudjátok utasítani ezeket a támadásokat. Legyetek éberek és virrasszatok minden pillanatban, mert az ellenségem ismeri gyengeségeteket, ezért erősítsétek meg nyitott ajtótok zárait a böjttel, bűnbánattal, imával és lelki táplálékkal.
Ismét mondom nektek, ne féljetek, mindezek a megtisztulásotok részei. Legyetek egységben Velem, és a megpróbáltatás elviselhetőbb lesz. Egy rövid ideig veletek leszek, ne legyetek szomorúak, nem foglak elhagyni benneteket. Veletek maradok Édesanyámon keresztül. Édesanyám lesz az a Szentély, ahol Én a megtisztulás napjai alatt tartózkodni fogok. Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és elmélkedjetek a titkokon, és Édesanyám békét fog adni nektek, és megvigasztal benneteket a megpróbáltatás e napjaiban.
Ne maradjatok távol Édesanyámtól, Ő majd a gondjaitokat viseli, a ti menhelyetek és védelmetek lesz, és az út végén megmutatja nektek Fiát, méhének Áldott Gyümölcsét. Gyermekeim, a Pünkösd után, a teremtés elkezdi változásait. Ne féljetek azoktól az eseményektől, amelyeket látni fogtok, gondoljatok arra, hogy mindennek be kell következnie, ami meg volt jövendölve erre az időszakra, amint az írva van. Nyájam, boldogok lesznek azok, akik túljutnak a megpróbáltatásokon, mert a szemetek látni fogja az Emberfiát, amint minden fenségével és dicsőségével leereszkedik az Égből, és ti megszemlélhetitek az Új Mennyei Jeruzsálemet minden pompájában és dicsőségében, mely rátok vár.
Ezek a napok közelednek, a világosság hamarosan feloszlatja a sötétséget és Isten Országa köztetek lesz az idők végezetéig. Legyetek felkészülve a lelkiismeret felébresztésére, és ne féljetek. Ne feledjétek, az öregembernek bűnösként kell meghalnia, mielőtt új lényként születne meg, mivel a Szentlélek által, lelki lénye teljesen átformálódik. ( Megj. A halál után a lélek megtisztul és tökéletessé válik). Ismét mondom nektek, a figyelmeztetés után ti már nem lesztek ugyanazok: lelketek uralkodni fog az anyag fölött, és ti új lelki lényeg lesztek, hogy teljesítsétek Isten Országára vonatkozó küldetéseteket. Ti, az Én nyájam lesztek, és Én a ti Örök Pásztorotok.
Örvendjetek tehát gyermekeim, mert rabszolgaságotok és kínszenvedésetek napjai véget érnek. Az Új Égen és Földön öröm, béke és boldogság vár rátok, melyeket senki sem veheti el tőletek.
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok,
A Názáreti Jézus


IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK A SZENT PÁPÁÉRT ÉS EGYHÁZAMÉRT, MERT A LÁZADÓK NAPRÓL NAPRA TÖBBEN LESZNEK

2012. március 23., de. 10:20
JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ
Gyermekeim, béke legyen veletek!
Az éjszaka sötétsége hamarosan beborít minden teremtményt. A bolygók együttállása naprendszeretekben drasztikus időjárás változást hoz bolygótokon, a föld már nem ugyanaz lesz, mint eddig, megkezdi átalakulását, hogy utat nyisson az új teremtésnek.
Az űrben történő jelenségek és az égi jelenések megtérésre hívnak majd benneteket; Anyám jelenléte, és az Én jelenlétem a felhőkben és a mennyei kupolában felhívás lesz az emberiséghez, hogy térjen vissza Isten szeretetéhez.
A Figyelmeztetés a küszöbön áll, ne halasszátok tovább felkészüléseteket, mert nincs már idő; értsétek meg, hogy ez az utolsó lehetőségetek, hogy megmentsétek lelketeket. Ne legyetek önfejűek. Az Isteni Igazság harsonáit hangosabbnak találjátok majd. Mivel a lelkiismeret felébresztése közeledik, ezeket és más jeleket kaptok, hogy felkészüljetek, és hirdessétek minden népnek, hogy Második Eljövetelem közel van.
Gyermekeim, mondom nektek, hogy a nap átalakulása megkezdődött, vigyázzatok, mert sugarai nem kedvezőek az emberiség számára, erősen égetőek a napkitörések miatt, amelyek az időjárást is befolyásolják. Sokfelé heves esőzések lesznek, amelyek tönkreteszik a termést, és elárasztják a városokat. Más helyeken pedig szárazság lesz, és olyan hőség, amelyet sokan nem bírnak majd elviselni. Megkezdődik minden teremtmény átalakulása, és a teremtményeknek el kell szenvedniük e változások hatásait.
Egyházam megoszlott, közel áll a szakadáshoz; imádkozzatok Benedek pápánkért, hogy ne kelljen elmenekülnie Péter székéből a sok bíboros nyomására, akik a lemondását akarják kierőszakolni. Imádkozzatok, imádkozzatok a szent pápáért, és egyházamért, mert a lázadók minden nap többen lesznek. Más nemzetek egyházai is csatlakoznak a lázadókhoz, és a lázadás a szakadáshoz vezet, ti pedig ismeritek ennek végzetes következményeit a katolikus világra.
Így tehát, nyájam, maradj hűséges Egyházamhoz, ne térj el tanításaitól és Evangéliumomtól. Ne hagyjátok el Mestereteket, aki Egyházát képviseli és a viharok ellenére ragaszkodjatok szilárdan hitetekhez. Ti az Én Egyházam vagytok, melyet Lelkem Bölcsessége irányít, és Helytartóm pásztorbotja vezetése által, Édesanyámmal és szeretett Mihályommal együtt nem fogjátok megengedni, hogy a pokol kapui erőt vegyenek rajta.
Újra mondom, imádkozzatok a pápáért, hogy szilárd maradjon Péter székében. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
Én a ti Mesteretek, és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus


Az ictus, vagy más szóval a hal jele, a Máriás menedékhelyek jelképe lesz

2012. március 25.  12:58
SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA SÜRGŐS ÜZENETE A KATOLIKUS VILÁGHOZ
ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek!
Gyermekeim, nagyon szomorú vagyok, és nem tudom a sírást abbahagyni a hálátlan és bűnös emberiség miatt. Most be kell következnie Atyám akaratának és Igazságszolgáltatásának. Én továbbra is közben fogok járni minden gyermekemért, különösen azokért, akik eltávolodtak Atyám házától. Könyörögni fogok értük, még az utolsó pillanatban is.
Atyám már lesújtani készül karjával, és jóváhagyja az összes többi esemény megtörténését, melyek az Ő Szent Szavában vannak leírva, ezekre az utolsó időkre. Minden valóra válik. Imádkozzatok velem kicsinyeim, és Én, Édesanyátok, közben fogok járni értetek az Atyánál, hogy a megtisztulás elviselhetőbb legyen. Sötét napok jönnek az emberiség számára, de ha Fiam nyája továbbra is egyesülten marad a Mennyei Atyjukkal és Édesanyjukkal, akkor minden hamar elmúlik, és Atyám egyre jobban lecsökkenti a napok számát, hogy elviselhessétek a megtisztulásotok megpróbáltatásait.
Gyermekeim, a menedékhelyek az üldöztetés idejére azok az otthonok lesznek, amelyek az imádság cönákulumaivá válnak, és ahol buzgón és elmélkedve imádkozzák Rózsafüzéremet, továbbá azok az otthonok, ahol Isten Szent Igéjét a gyakorlatba helyezik, ahol betartják előírásait, és amelyek a kettős Szívnek (Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének) vannak szentelve. És Én, Édesanyátok, Palástommal beborítom, és láthatatlanná teszem azokat a kígyó támadásai és gonosz seregének csapdái előtt. Ezúttal tudjátok, hogy otthonaitokat az ima erődévé kell tennetek, mely védelmet nyújt majd akkor nektek, a sötétség idején.
Kicsinyeim, ezeknek az imaházaknak tisztának kell lenniük minden evilági szennyeződéstől.  Az itt lakó embereknek, Isten közösségében kell élniük, és ott, a békének, a harmóniának és az imának kell majd uralkodnia. Senkinek sem szabad eltávolodnia Isten Tízparancsolatától, mert ott nem élhetnek olyan emberek, akik megszegik Isten törvényeit, akik házasságtörésben, vagy halálos bűnben élnek. Ha ott fiatalok is lesznek, akkor nekik Szeplőtelen Szívemnek kell szentelniük magukat, nem szabad világi zenét, vagy az ellenségem zenéjét hallgatniuk, és nem szabad paráználkodniuk partnereikkel. Mindazok, akik ezekben az otthonokban élnek, Atyám előírásai szerint kell élniük, mert csak akkor lehet ezeket az otthonokat Máriás menedékhelyeknek nevezni.
Az ictus, vagy más szóval a hal jele, a Máriás menedékhelyek jelképe lesz. Ezt a jelet a bejárati ajtóra kell helyeznetek. Az ajtó belső felére a következő kegytárgyakat kell helyeznetek: Dozulé Dicsőséges Keresztjét, Szent Fiam Arcképmását, Szent Mihály érmet, vagy képet, és szeretett jegyesem József szentképét. Mindezeket a kiválasztott papok egyikének meg kell áldania.
Gyermekeim, ezek a kiválasztott házak, mint menedékek, védelem alatt lesznek úgy Atyám Keze által, mint az Enyém által, amikor az Igazságszolgáltatás angyala elhalad, hogy kiöntse a keserűség kelyhét az emberiségre. Arra kérlek gyermekeim benneteket, a házastársakat, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek, kezdjenek felkészülni, hogy elszállásolják majd gyermekeimet az üldöztetés idején. Gyermekeim, ne hagyjátok, hogy ezekben az otthonokban megkülönböztetés, büszkeség, vagy irigység lépjen fel, éppen ellenkezőleg a könyörületességnek és a szeretetnek kell teljesen nyilvánvalónak válnia, hogy befogadjátok a fáradt és megterhelt gyermekeket, megakadályozva őket attól, hogy a pusztába vándoroljanak. Most kezdjétek el a menedékhelyek felújítását, mert a teremtés hamarosan elkezdi átalakulását, és az Isteni Igazságszolgáltatás az ajtón kopogtat.
Isten békéje legyen veletek és Anyai védelmem segítsen benneteket.
Édesanyátok, a Szentséges Szűz Mária


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog megtéríteni minden hitetlent

2012. március 25. vasárnap, 15.30
Drága, szeretett leányom, ma arra buzdítom valamennyi Követőmet, hogy szenteljék idejüket az imádkozásnak azokért, akik nem hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, vagy az örök üdvösségben.
Ezek a lelkek közel állnak Szívemhez, és meg kell őket téríteni, hogy elsőként lehessen őket megmenteni.
Azok, akik vakok, nem látják, hogy az életük nem ér véget a földön.
Sokan nem fogadják el, hogy az örökkévalóságig fognak létezni.
Ezek a lelkek mélyen megsebeznek Engem, és elfog a rettegés, amikor látom őket, ahogy elpusztítják az életet lelkükben, földi életük során.
Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog megtéríteni közülük sokakat, akik ateistáknak vallják magukat.
Egyedüli üdvösségük az áldozatos lelkek imája és szenvedése.
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a Hitetlenek lelkéért
Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre
Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért
Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin
Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy oldozd fel őket bűneik alól.
Ámen.”
Most menjetek, drága Hadseregem, és összpontosítsatok az Én szegény elveszett gyermekeimre. Segítsetek Nekem, a ti Jézusotoknak, megmenteni az ő lelküket.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus
Terz_Anya