2012. január 23., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Hamis Prófétát élő szentként fogják kezelni. Azokat, akik szembehelyezkednek vele, eretnekeknek fogják tekinteni.

2012. január 21. szombat, 13.15
Drága, szeretett leányom, a világban levő Hírnökeim – akik arra választattak, hogy terjesszék Szent Szavamat (Üzenetemet) – mindegyike különböző szerepet kapott. Nincs két egyforma.
Ezért Hírnökeimnek sosem szabad összezavarniuk minden egyes üzenetet azáltal, hogy összehasonlítják azokat egymással.
Leányom, te, mint a 7. hírnök, arra választattál, hogy tájékoztasd Gyermekeimet az igazságról. Igazságom nagy részét már átadtam neked, de a java még csak most jön.
Az ezekben levő titkok miatt, amikor ezek nyilvánosságra kerülnek, ki fognak téged nevetni, kigúnyolnak és bolondnak néznek majd.
Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek megtisztítani Népemet, beleértve azokat, akik elfogadják a hívást, hogy kövessenek Engem, csakúgy, mint azokat a lelkeket, akikben nincs szeretet és hideg a szívük.
E nélkül a tisztítás nélkül a föld nem tudna megtisztulni. Azért kell megtisztulnia, hogy méltóvá váljon arra, hogy Én újra rajta lépkedjek.
Gyermekeimnek örvendezniük kell. A félelem nem Tőlem származik.
A félelem a gonosztól ered. Mégis megbocsátást és felmentést kapnátok, amikor félelmet és aggodalmat éreztek azokért a lelkekért, akik vakságban járnak – nem azért, mert nem látnak, hanem azért, mert nem akarnak látni.
Követőimből álló szeretett Hadseregem, nektek az a kötelességetek Felém, hogy segítsetek nekem előkészíteni az utat az Én közelgő Isteni Uralmamra a földön.
Szükségem van a segítségetekre. Szükségem van az imáitokra. Imáitok gyengíteni fogják az Antikrisztus munkálkodását valamint a hamis prófétát, aki el fogja foglalni helyét a Szentszékben, Rómában.
Gyermekeim, mindannyiatoknak tudnotok kell, hogy Én mindent megbocsátok. Még azok is megmenekülhetnek a pokol kapui felé történő további lesüllyedéstől, akik kapcsolatban állnak a sátánista csoportokkal, akikről beszélek.
A bűn enyhülhet az ima hatására. Nem kell csatába mennetek és harcolnotok felemelt ököllel, mindössze annyit kell tennetek, hogy imádkoztok.
Az Én Új Paradicsomom csodálatos, gyermekek. Az előkészületek nagy része már befejeződött, ugyanazokkal a csodákkal, mint amit Ádámnak és Évának mutattak be, melyet ők visszautasítottak a bűn miatt. Minden készen áll.
Ti, Követőim, részesülni fogtok a gyönyörű Új Paradicsomból a földön, amely fölött Én fogok uralkodni.
Mert nektek – ezen nemzedék tagjainak, akik arra választattak, hogy élvezzék ezt a Paradicsomot – nem szabad megállnotok azon munkátokban, hogy segítetek Nekem, hogy elvigyem Magammal minden Gyermekemet az Én Csodálatos Királyságomba.
Gyermekeim, azonban azt is tudnotok kell, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy Paradicsomhoz hasonló helyre készít fel benneteket.
Hazugságai el fogják bűvölni a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő külső megjelenésre egy csodálatos és szeretetteljes személyiséget fog mutatni, és minden Gyermekem a Katolikus Egyházban, össze lesz zavarodva.
Ennek egyik jele az ő gőgje és arroganciája lesz, mely egy külső hamis alázat mögé lesz bujtatva. Olyannyira megtévesztettek lesznek Gyermekeim, hogy ők azt fogják hinni róla, hogy egy kivételes és tiszta lélek.
Őt élő szentként fogják kezelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni.
Ezen kívül úgy fog tűnni, mintha természetfeletti adományai lennének, és az emberek azonnal el fogják hinni, hogy képes csodákat tenni.
Bárki, aki szembehelyezkedik vele, azt bírálni fogják, és eretneknek tekintik majd.
Minden ilyen, eretnekséggel vádolt lelket félre fognak lökni, és oda fognak dobni a kutyáknak eledelül.
A Tanításaimmal kapcsolatos valamennyi igazságot kiforgatják és elferdítik majd. Minden csak hazugság lesz. Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és eleinte alig lesz észrevehető.
Az Én igaz Felszentelt Szolgáimnak a Szentmiséket titokban kell majd mondaniuk, és sok esetben nem is egy katolikus templomban.
Rejtekhelyeken kell majd miséket bemutatniuk. Gyermekek, mikor ez megtörténik, nem szabad elveszítenetek a reményt. Ennek rövid időn belül vége lesz.
Csak imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a Hamis Próféta iránti elköteleződésükben megfeledkeznek majd a Szentháromságról, mely mindennek az alapja, amelyre a Katolikus Egyház épült.
Sok vallás csak egyetlen személyt követ a Szentháromságból. Egyesek az Atyát tisztelik, mások a Fiút, de ők mind egyek, Leányom.
Csak egy igaz Isten létezik. Ez pedig nem más, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek, három különböző személy, egyetlen isteni lényegben. Minden vallás hamarosan meg fogja kapni az igazságot, és sok vallás el fogja fogadni ezt a szent misztériumot.
Kövessetek Engem az üdvösségetekre vezető úton, Követőim, dicsőséges jövő áll előttetek, de erősnek kell maradnotok.
Ez a kiválasztott generáció az Én Új Paradicsomomra a Földön.
Ne utasítsátok vissza az életnek ezt a dicsőséges ajándékát, mely teljes pompájában ragyog. Egyetlen lélek sem fog másra vágyni. Az Én Új földi Paradicsomom a béke és boldogság korszaka lesz, melyben nem lesz bűn.
Ez az Én Atyám isteni akarata, és ez volt az Ő ígérete az emberiségnek a kezdetektől fogva.
Örüljetek és legyetek boldogok, mivel sok minden vár rátok, gyermekek.
Az előttetek álló megpróbáltatások jelentéktelenekké válnak, mikor tanúi lesztek a rátok váró dicsőséges Királyságnak.
Szeretlek benneteket gyermekek. Tudom, hogy ti is szerettek Engem. Ezért arra kérlek benneteket, hogy tanúsítsatok szeretetet azok iránt, akik vakok az Én Szentlelkemre.
Imádkozzatok értük, amikor csak tehetitek, hogy ők újra megláthassák Ígéretem igazságát, melyet akkor tettem az emberiségnek, mikor meghaltam, hogy biztosítsam a ti örök üdvösségeteket.

Szeretett Jézusotok
Az egész Emberiség Megváltója

Bocsa József: Ninive vagy Szodoma?

A felelős egyéni, családi, közösségi, de még inkább vállalati tervezésben célkitűzések vannak, és azok elérésére vonatkozó különféle forgatókönyvek. Még inkább így van ez, ill. így kellene lennie egy ország jövőjének tervezése szintjén. Minden országnak vannak stratégiai céljai, és ennek elérésére különféle politikai, diplomáciai, gazdasági, stb. forgatókönyvek, amelyek számolnak a különféle lehetőségekkel.
Istennek is vannak tervei az egyes emberrel, országokkal, nemzetekkel, és az egész emberiséggel kapcsolatban. És ezeket fel is szokta tárni az egyéneknek személyesen, vagy különféle választottai, prófétái útján.
Istennek csak jó, üdvös tervei vannak az egyénekkel, és az egész emberiséggel kapcsolatban. A Jelenések könyvében például a Földre leszálló mennyei Jeruzsálemről van szó. Ugyanerről van szó a Miatyánkban is, amelyben Jézus azért imádkoztat, hogy teljesüljön Isten akarata a Földön ugyanúgy, ahogyan a Mennyben. Ez másként kifejezve azt jelenti, hogy ha Isten akarata a Földön ugyanúgy megvalósul, ahogyan a Mennyben, akkor a Menny a Földre száll.
Az Isteni akarattól elkülönült emberi akarat azonban szüntelenül olyan terveket, és forgatókönyveket kovácsol, amelyek fenyegetik mind az egyének, mind a közösségek, sőt az egész emberiség életét is.
Az évközi 3. (B) vasárnap olvasmányában szerepel, hogy a niniveieket figyelmezteti Isten Jónás próféta által, hogy ha úgy folytatják életüket, ahogyan addig, és nem térnek meg, nem tartanak bűnbánatot, és nem változtatnak életvitelükön, akkor hamarosan elpusztul Ninive. Ők komolyan vették az isteni figyelmeztetést, és ezért nem a negatív forgatókönyv szerint történtek az események.
Ninivének bibliai ellenpéldája Szodoma és Gomora esete. Nemcsak hogy nem változtattak bűnös életmódjukon e városok lakói, hanem még tíz igaz ember sem akadt közöttük, akik legalább imádkoztak, közbenjártak volna városukért. Ezért kénköves eső pusztította el őket.
Egyéni életünkre vonatkozóan is betekintést enged Isten a lehetséges forgatókönyvekbe, és megadja a lehetőséget, hogy mi is átírhassuk saját magunk, és családunk forgatókönyvét. Lásd az alábbi történetet! http://engesztelok.hu/lelkielet/atirhato-forgatokoenyv
És megadja a lehetőséget arra, hogy az egész emberiségre vonatkozó forgatókönyvbe is beleírhassunk.
Vannak a mai a világra vonatkozó negatív forgatókönyvek is. Lássunk egyet ezek közül!
Érdekes interjú jelent meg Henry Kissinger-rel (Aki nem hallja a harci dobokat, az süket) a dailysquib.co.uk hasábjain november végén,  amelyet azonban más antiglobalista honlapok csak e héten vettek át. Kissinger Nixon és Ford elnökök alatt volt külügyminiszter, akit akkoriban a fősodor média szinte istenített. Az interjú az eddig összeesküvés teóriának nevezett elméletek nyílt beismerése. Cikkünk Alfred Heinz írásának a fordítása.
Manhattani luxuslakásában a visszavonult államférfi, aki májusban 89 éves lesz, igen csak nyílt módon analizálta a világ jelenlegi helyzetét.
„Az Egyesült Államok visszaszorítja Kínát és Oroszországot, és az utolsó szög koporsójukba Irán lesz, amely természetesen Izrael fő céltáblája. Kínának eddig megengedtük, hogy növelje katonai erejét és Oroszországnak, hogy magához térjen a kommunizmusból. Ezt azért tettük, hogy elbizakodjanak, így aztán annál nagyobbat fognak huppanni. Olyanok vagyunk, mint egy mesterlövész, aki megengedi a pancsernek, hogy puskája után nyúljon, és ha próbálkozik, akkor aztán bumm bumm. Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk barátaim. Ezért van az EU is oly nagy sietségben, hogy egy szuper-államot létrehozzon, mert tudják mi lesz, és hogy túléljék azt. Európának egy nagy állammá kell válnia. Sietségükből úgy látom, hogy tisztában vannak azzal, hogy a végső harc az, ami előttünk áll. Ó, mennyire vágytam erre a gyönyörű pillanatra,”
„Ellenőrizd az olajt és ellenőrzöd az államokat; ellenőrizd az élelmiszert és ellenőrzöd a népeket.”
Kissinger aztán hozzáfűzte: “Az átlagember úgy készülhet fel a háborúra, hogy vidékre költözik és  létrehoz egy farmot. De vigyen magával puskát is, mert az éhezők hada fog kószálni mindenütt. Habár az elitnek meg lesznek a saját biztonságos kuckói és speciális menedékhelyei, nekik is vigyázniuk kell, mert a menedékhelyeik is veszélybe kerülhetnek.” Néhány perc szünet után, míg gondolkodott, Kissinger így folytatta.
„Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell vennünk hét Közel-Keleti országot, és már majdnem befejezték a munkát. Mindannyian tudjuk, hogy én mit gondolok a katonaságról, de meg kell mondanom, hogy ez úttal fölöslegesen engedelmeskedtek a parancsnak. Pont az utolsó akadály, Irán az, ami átbillenti a mérleget. Meddig nézheti Kína és Oroszország tétlenül az amerikai tisztogatást? A nagy orosz medve és a kínai kuli felébred félálmából, és akkor kell Izraelnek küzdenie minden erejével és fegyverével, hogy annyi arabot megöljön, amennyit csak tud. Remélhetőleg, ha minden jól megy, a fél Közel-Kelet Izraelé lesz. Katonáink az utolsó évtizedben remek kiképzést kaptak harci konzol játékokkal. Érdekes volt a Modern Hadviselés 3 nevű játék, amely pontosan tükrözi prognosztizáló programjával, hogy mi fog hamarosan bekövetkezni. Katonáink Amerikában és Nyugaton jól fel lettek készítve, mert jó katonáknak nevelték őket, ágyútölteléknek, és ha el kell indulniuk, hogy küzdjenek azokkal az őrült kínaiakkal és ruszkikkal, engedelmeskedni fognak a parancsnak. A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, s csak egy szuperhatalom marad, és aki nyer, az a globális kormány lesz. Ne felejtsük, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is, ami senki másnak nincs, és be fogjuk dobni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő.”
Vége az interjúnak. Riporterünket Kissinger embere kitessékeli.

Hogy valóban az idézett személytől származik-e az interjú, vagy szájába adták, nem lényeges. De hogy az USA-nak vannak globális tervei, ez nem titok, és ezzel számolnak az említett országok, Irán, Kína, és Oroszország is. És nekik is megvannak a maguk tervei. Nem biztos, hogy azok is sokkal kedvezőbbek az emberiség szempontjából.
Az itt felvázolt harmadik viálágháborúról szóló tervek és lehetséges forgatókönyvek, vagy ezek variációi bekövetkezhetnek akkor, ha nem fogadjuk el és nem vesszük végre valahára komolyan Jézusnak a mai evangéliumban felhangzó szavait: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
A mi megtérésünkön, bűnbánatunkon, Istenhez fordulásunkon imáinkon, áldozatainkon múlik, hogy milyen forgatókönyv valósul meg. Isten terve az Újviágról, a Mennyből alászállt Jeruzsálemről, vagy pedig ez a teljesen globalizált antikrisztusi uralom.
Aki értő szemekkel figyeli a világpolitikai folyamatokat, az láthatja, hogy a Kissinger által felvázolt folyamat a végéhez közeledik. Az USA eltöklélte magát Irán megtámadására, ennek zajlik már a diplomáciai és katonai előkészítése. Hadgyakorlat címén egy csomó katonát odavezényeltek a térségbe. Le akarják zárni az irániak a Perzsa öböl bejáratát. Ez háborús ok lehet. A hónap végén várja az USA az EU állásfoglalását is a kérdésben.
Szó szerint aktuálisak a mai szentlecke szavai. Az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg se tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Jó ha szoktatjuk magunkat a minél igénytelenebb élethez, hogy túl tudjunk élni kemény megrázkódtatásokat is.
De mindennél fontosabb a bűnbánat, megtérés, gyakori gyónás, életünk minden pillanatának felajánlása és átadása a Szűzanyán keresztül a Szentháromságnak, a Bennük és Velük való élet, hogy átíródjék a sötét forgatókönyv, és Isten forgatókönyve valósulhasson meg.


http://engesztelok.bocsajozsef.hu/irasok-tanulmanyok/ninive-vagy-szodoma