2011. augusztus 10., szerda

A LELKI ATYASÁG ÉS ANYASÁG
SZENT PAPJAINKNAK SZÜKSÉGÜK VAN RÁNK!
Az amerikai John Harden atya írása
Mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy katolikus papság nélkül nem lenne Eucharisztiánk, nem létezne a bűnök bocsánatának szolgálata (szentgyónás), és nem lenne tekintély a Katolikus Egyházban. Mi következik mindebből, testvéreim?
Az, hogy imádkoznotok kell a papjaitokért!
Bárcsak el tudnám mondani nektek, milyen komolyan kérem ezt tőletek, milyen reménytelenül és kikerülhetetlenül szükségük van a papoknak az imáitokra! Hatalmas szellemi támadás alatt vannak minden nap, kísértések özöne éri őket - szükségük van nemcsak az imáitokra, de az áldozataitokra is.
Böjtöljetek a papjaitokért!
Más szóval, kérjétek az Urat imában és áldozatok által, hogy megadja a kegyelmet ahhoz, hogy a papok hűségesek lehessenek a papsághoz
És ez nem minden.
A papoknak szükségük van a biztatásotokra!
És minél odaadóbban kívánja egy pap betölteni fogadalmait és szolgálni a híveit - pláne, ha nem tagja szerzetes közösségnek -, annál több bíztatásra és bátorításra van szüksége laikus testvérei részéről. Kérjétek az Urat, hogy világosítsa meg számotokra, milyen módon tudtok a legtöbbet segíteni papjaitoknak mások szolgálatában.
Sose felejtsétek el, hogy egy papnak - bárhogy is beszél vagy viselkedik papként -, szüksége van a ti hitből fakadó tiszteletetekre az ő papsága iránt, sőt, merem állítani, hogy erre van a legnagyobb szüksége.
Tiszteljétek a Papságát!
Hogyan tudunk segíteni papjainknak? Ha megfogadjátok a tanácsaimat. Nem tudom eléggé felhívni a figyelmeteket, mennyire fontos mindez papjaitok számára, ismét csak azt mondhatom, szükségük van minderre, szükségük van rátok! Hiszen értetek adta az életét. Lemondott minden örömről, hogy a lelkeket mentse. Egy pap papságát elsősorban neki magának kell nagyon tisztelnie, enélkül nehezen tudná betölteni a hivatását. Testvéreim, nagyon számítok rátok, más szavakkal is ki szeretném mindezt fejezni: határozottan felszólítalak benneteket, hogy habozás nélkül kezdjetek el kérni papjaitoktól!
Engedjétek meg nekik, hogy gyakorolhassák papságukat a tanácsadásban!
No ez itt egy igen széles terület, amelyről beszélni szeretnék nektek a papsággal kapcsolatosan. Mind tudjuk, jelenleg az Egyház is válságban van. És ez a krízis elsősorban a papság krízise. Azelőtt is elmondtam minden egyes évben, amikor a Szentszéknek dolgoztam a Papi Kongregáció Szolgálatában, hogy hiszek abban, és beszélni kell róla, hogy a pap az, aki meg tudja adni azt a vezetést, azt az irányt, melyet követnünk kell. Ti pedig imádkozzatok érte, hogy a papotok megadja nektek ezt a fajta vezetést és iránymutatást. Higgyétek el, nem véletlenül beszélek erről. Hitben kell élnünk, és különösen a Katolikus Anyaszentegyház erkölcsi útmutatási szerint, ezért kell segítenünk a papoknak, és ők akkor a helyes irányban tudnak tartani bennünket. Sokkal többet láttam, mint amit ti el tudtok képzelni. Annyi fiatal és idős pappal beszéltem!
Végül, minél gyakrabban járulunk szentgyónáshoz, Isten annál több kegyelmet tud kiosztani nekünk papjai által. Erre a papnak is szüksége van, hiszen ezért él, márpedig én hivatalból is jól ismerem a papi lelket. Ismerem, hogy egy papnak éppoly kegyelem hívei gyónását hallgatni, mert - papként magam is biztosíthatlak róla benneteket -, a pap szolgálata azoktól függ, akik igénybe veszik a szolgálatát. 
Csak a Mennyországban fogjátok megtudni, milyen mértékben segítettétek ti a papokat saját engedelmességetekkel, alázatosságotokkal, szent és tiszta életetekkel, imáitokkal és áldozataitokkal abban, hogy szent, engedelmes, alázatos, tiszta életű papjaitok legyenek.
Papok Királynője, könyörögj érettünk!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Nyugtalanság a világban, melyet az Irántam való szeretet hiánya okoz

 

2011. augusztus 9. szerda, 20:30
Szeretett leányom, elérkezett a világban a nyugtalanság ideje, ahol ember – ember ellen, testvér – testvér ellen, szomszéd – szomszéd ellen támad, amint az már meg volt jövendölve. Az események most fognak kitörni, egyik a másik után. Sok ország fogja ezt megtapasztalni. A világban, gyermekeim között sok a harag, a csalódás és a félelem. Mondd meg nekik, hogy ezeket az eseményeket a sátán szítja, és hogy más nyugtalanság is ki fog törni, amelyek a Nagyfigyelmeztetés előtt egyre fokozódni fognak.
Ez, leányom, előre meg volt jövendölve, a jelek egyikeként, amelyet az emberiség 2011 – ben, a Tisztulás évében meg fog tapasztalni. Az Én gyermekeim, a sokk alatt tanúi lesznek a gonosz valódi létezésének a világban, azokban a lelkekben, akiket a merő gyűlölet és harag uszít egymás ellen. Leányom, nem lesznek győztesek ebben a csatában, amely továbbra is tombolni fog. Ezeket a rémtetteket, az emberi kéz okozza.  Irántam és az Én Örök Atyám iránti szeretetük hiánya miatt, a sátán önkéntes cinkostársai lesznek.
Imádkozzatok gyermekeim, azokért, akik szenvedni fognak a világban levő nyugtalanságtól. Egyes országok azonban meg fognak menekülni a dühöngés kitörésétől és a rombolástól. A gyűlölet háborúja különböző országokon és nemzeteken belül válik láthatóvá. Az összezavarodottságot, a terrort és a szomorúságot sokan fogják megtapasztalni.
Kérlek benneteket, bízzatok Atyámban, Istenben, az Örök Atyában, mert kezei által meg fogja állítani ezeket a szerencsétlen gyermekeket. Legyetek erősek, éberek és hűségesek Hozzám, szeretett Megváltótokhoz. Minden meg fog változni az életetekben, ha a szeretet értelmét, a harmónia fontosságát és a felebarát iránti gondoskodást megértitek. Az ima segíteni fog a gonosz nyugtalanság csökkentésében.
Ne feledjétek, a háború, az erőszak és a gyilkosság nem Istentől jön. Ezeket a sátán okozza. Az ő haragja még ilyen szintet sohasem ért el, mint most, és dühe azokban a gyermekeimben van jelen és azokon keresztül működik, akik gyenge lelkületűek, és akiknek a szeretet hiányzik szívükből.
Hallgassatok most meg Engem. Szeressétek egymást, úgy, ahogyan Én szeretlek benneteket.  A sátánt, kegyenceit és bábuit most utasítsátok vissza. Imádkozzatok Szent Mihály Arkangyalhoz, hogy közösségeiteket védelemben részesítse. Imádkozzatok Hozzám a vezetésért. Imádkozzatok a Szentlélek segítségéért, hogy alászálljon országaitokra.
A ti irgalmas Megváltótok
Jézus Krisztus