2013. december 12., csütörtök

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel
2013. december 11.
Gyermekem, Jahve a nevem. Érezd a jelenlétemetNyisd ki a szívedet a kegyelemnek, hogy az Én fényem világíthasson benned. Ne félj, mert Én veled vagyok!
A parancs, melyet szeretettel adtam neked, hogy eljuttasd, hirdesd népemnek az Üzeneteimet.  Leányom, a te hangodon keresztül beszéltem, hogy mikor gonoszságot látsz, gyökerestől kitépd, hogy ledönts a gátakat és letörd a hangokat, melyek akaratom ellen irányulnak, és felépítsd szentélyeimet, melyeket a gonosz földig rombolt, és felvirágoztasd ezt a nemzedéket, betelepítsd növényekkel ezt az elhagyott vadont.  Tégy jobbá másokat, leányom! Légy türelmes a küzdelmek és a támadások idején! Fiam, Jézus Krisztus, könnyeket hullat a keresztjén, mert ez a generáció kétségek között van, siránkoznak, mert istentelenek. Atyai szívem fáj, mert oly sokan nem hallják meg hívásomat. Nem, ők nem értik meg, hogy te vagy az Én ajándékom számukra.
Az én akaratom a Tiéd, Uram!”
Mindenkit emlékeztetni fogok arra, hogyan kormányzok: fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel. Téged foglak használni, hogy felfedjem ennek a generációnak, hogy mi hiányzik nekik, és mit veszítenek. És sajnálom azokat, akiknél süket fülekre találnak szavaim!
Szemük előtt van a szeretetem, és még mindig nem ismernek Engem. Ez az Üzenet mindenkinek közvetlenül szól. Áldásom rád, Gyermekem, pihenj meg keblemen.
AlphaOmega

http://ichtys.hu/index.php/141-2013-december-11

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Ők a tiszteletbeli doktorátus címet fogják megkapni a hamis próféta frissen megújított egyházában


2013. december 11. szerda, 22:05
Gyermekem, a világot sok olyan cselekmény fogja megtéveszteni, amelyek nagy jótékonysági munkálatoknak fognak minősülni. A másokért végzett szeretetszolgálatról azt fogják bejelenteni, hogy ez a legnagyobb és a legkívánatosabb tulajdonság Isten Szemében.
Amikor azok, akik a kormányokat, az egyházakat és az államokat ellenőrzik, összefognak, akkor nagyobb hatalmi befolyással fognak rendelkezni Isten gyermekei fölött.
Társadalmatokban a legszerencsétlenebbek fölötti hatalom két dolgot jelenthet: jónak tulajdonított intézkedésként fogják gyakorolni, vagy pedig rossz célból.
Azt kell kérnem mindnyájatoktól, hogy figyelmetek teljes erejével összpontosítsatok továbbra is Fiam kívánságára az üdvösséghez vezető eme nehéz úton. Sokan Isten hű szolgái közül – bár jó szándékúak – túl gyengék lesznek ahhoz, hogy az üdvösség útján maradjanak. Isten ellenségeitől olyan nehéz nyomás fog rájuk nehezedni – csakhogy tagadják meg Fiamat -, hogy el fognak pártolni az Igazságtól.
A hamis próféta egy erőteljes ökumenikus hitet fog bevezetni, és ez minden eretnek megelégedésére fog szolgálni. Fiam Egyházában a legtöbben meg lesznek tévesztve, de felszentelt szolgái közül szinte a fele meg fogja tagadni, hogy végső esküt tegyen, amit megtévesztő módon úgy fognak bejelenteni, mint a Szent Eukarisztiára tett esküt. A Szent Eukarisztia és annak megszentségtelenítése lesz minden elégedetlenség és nézeteltérés középpontja. Aztán, mivel hamis csodákat fognak annak /az Eukarisztiának/ tulajdonítani, a világ hírességei közül sokan körül fogják a hamis prófétát venni, pártfogását keresvén udvarában. S aztán az lesz, hogy ő majd össze fog állítani egy listát azokból, akiket kitüntetésre jelölt, akik aztán meg fogják kapni a tiszteletbeli doktorátus címet a hamis próféta frissen megújított egyházában, ami a korábbinak csak egy üres burka lesz. Mindenki el fogja fogadni a jótékonysági nagy munkálatokért az azok által adott díjakat, akik a csaló irányítása alatt elnökölnek. Mindnyájan dicshimnuszokat fognak zengeni egymásról, míg végül nyilvánosan be nem jelentik, hogy a hamis próféta egy élő szent, mivel az úgynevezett csodákat, fogják mondani, mint Isten szolgája tette. És aztán ő és az antikrisztus a világ nagy részét ellenőrizni fogják, de Oroszország és Ázsia nem fognak belekeveredni, mert ez a két birodalom felkel majd az új Babilon ellen, míg csak Róma meg nem semmisül.
Mindezek az események meg fognak történni, és amikor azt látjátok, hogy a templomokat, olyan helységekként használják, ahol ők büszkén fitogtatják nagyságukat és jótékonysági munkáikat, akkor majd világosan felismeritek, hogy a gőg hogyan diktálja szándékaikat. Amikor Róma elesik, akkor a megpróbáltatások is nagyobbak lesznek, de azok rövid életűek lesznek. Ekkorra fog az idő megérni Fiam, Jézus Krisztus visszatérésére.
Nem szabad figyelmen kívül hagynotok ezeket a próféciákat. Amint az új, hamis hit pártjára álltok, amelyet hamarosan bejelentenek, akkor félredobjátok Fiamat, Jézus Krisztust, és elsodródtok Irgalmától. Soha ne adjátok fel az Örök Élethez való jogotokat olyasvalakiért, aki megpróbál az eretnekségbe vezetni benneteket.
Szerető Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja


Mert amikor ilyen módon szenvedtek, akkor lelkeket hoztok Hozzám, és azok, akik Nekem lelkeket hoznak, Hozzám tartoznak

2013. december 11. szerda, 22:30
Drága szeretett leányom, amint a megtévesztés földi Egyházamban növekszik, sokkal több lélek lesz elcsábítva a hamis alázat és a szegények szükségleteinek kielégítésére történő úgynevezett nyilvános nagy jótékonysági cselekedetek által.
Olyan nehéz és olyan gyötrelmes lesz megkülönböztetni az Igazságot, hogy sokan egyszerűen hagyni fogják magukat belevinni az új tanokba, amelyek nem Tőlem származnak. Amikor ti, szeretett követőim, kezditek észrevenni, hogy az emberek hogyan dorgálnak meg benneteket nyilvánosan, igazságtalanul kritizálnak, szokatlan agresszivitással viselkednek veletek szemben, gyötörnek benneteket, akkor tudnotok kell, hogy a Sátán mindent megtesz, amit csak tud, hogy kétséget ébresszen a szívetekben ezzel a Küldetéssel kapcsolatosan. Ő és követői azok ellen küzdenek minden másodpercben közületek, akik a Szentlélek Ajándékával vagytok megáldva. Senkit sem hagynak békén közületek, akik azért harcoltok, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket. Nektek sok akadállyal kell még szembenéznetek azért, hogy hagyjátok el ezt a Küldetést, és tagadjátok meg Szavamat. Ha ez bármikor megtörténne, tudnotok kell, hogy Én be foglak borítani benneteket Védelmemmel, és tudatában lesztek a bennetek lévő Jelenlétemnek, mert nem ti vagytok azok, akik harcoltok, hanem Én.
Amikor az Irántam való Szeretetetekért fájdalmat okoznak nektek, akkor az, amit éreztek, az Én Fájdalmam. Amikor könnyeztek a szomorúságtól, mert követtek Engem, és ennek következményeként meggyötörtek vagytok, akkor azok az Én Könnyeim, amelyek belőletek áradnak.
Amikor titeket megvetnek, Engem pedig gúnyolnak, akkor Én vagyok az – és mindaz, ami Velem kapcsolatos -, Akit sértegetnek, és nem ti. És amikor félredobják szereteteteket és hátat fordítanak nektek, akkor Én vagyok az, Akitől eltávoznak. Tudnotok kell, hogy amikor ilyen nehéz és rettenetes lesújtó megpróbáltatásokat kell elszenvednetek az Én Nevemben, Jelenlétem akkor a legerősebb. Amikor Én ilyen módon vagyok jelen, akkor teljes bizonyossággal tudni fogjátok, hogy egyedül csak az Én Munkám vonz magával ilyenfajta szenvedést.
Azonkívül tudnotok kell, hogy Én soha nem hagylak cserben titeket, mert az Irántam való szeretetetek a legnagyobb jutalmat fogja elnyeri számotokra Királyságomban. Mert amikor ilyen módon szenvedtek, akkor lelkeket hoztok Hozzám, és azok, akik Nekem lelkeket hoznak, testben, lélekben és szellemileg Hozzám tartoznak. Ti Bennem és Velem vagytok, és Én bennetek élek.
Szeretlek benneteket.
Jézusotok

Letartóztatták a szegények jogaiért küzdő püspököt és társait


Az indiai rendőrség letartóztatta Anil Coutót, Delhi érsekét, valamint több más indiai püspököt, papot, szerzetest és protestáns lelkészt december 11-én egy békés felvonuláson, melyet a keresztény és muzulmán dalitok (kaszton kívüliek) jogegyenlőségéért szerveztek – jelentette az Ázsia Egyházai (Églises d'Asie) missziós ügynökség.
A tüntetés az Indiai Katolikus Püspöki Konferencia (CBCI), az Indiai Keresztény Egyházak Országos Tanácsa (NCCI) és a Keresztény Dalitok Országos Tanácsa (NCDC) közösen szervezték, és a keresztény egyházak, illetve az indiai muzulmánok egyik régi követelését fogalmazta meg. Céljuk elérni az alkotmány azon rendelkezéseinek eltörlését, melyek a keresztény és muzulmán dalitokat kizárják az alacsonyabb kasztok és kaszton kívüliek társadalmi felemelkedését célzó intézkedések köréből - írja a La Croix.
Az 1950-es alkotmány 3. cikkelye kimondja ugyanis, hogy a dalitokra, mivel nem hindu vallásúak, nem vonatkozik a pozitív megkülönböztetés politikája (kötelező minimális létszám az egyetemeken és a közhivatalokban, a választásokon való indulás lehetősége, stb.). A hivatalos magyarázat szerint a kizárás oka az, hogy a dalitok vallásában a kasztrendszer nem szerepel.
Az indiai kormány azonban 1956-ban kiterjesztette a jogot a buddhistákra, majd 1990-ben a szikhekre is, akik vallása szintén nem ismeri a kasztrendszert, így azóta semmilyen objektív ok nem állhatna a 166 millió dalit integrálásának útjában sem. Ennek ellenére az indiai hatóságok évek óta válasz nélkül hagyják a kérelmüket, ami egyre nagyobb elégedetlenséget szül a keresztény és muzulmán dalitok között.
Az indiai főváros bevett tüntetési helyszínén, a Jantar Mantar csillagvizsgálónál összegyűlt tömeg a parlament felé indult, de a rendőrség erővel útjukat állta, és vízágyúkkal, valamint nádbotokkal kergették szét őket. A ruhájukról könnyen felismerhető püspököket és szerzetesek a rendőrök igazoltatták.
„A törvény alkotmányellenes, az egymást követő kormányok mégis folyton úgy tettek, mintha nem hallanák a keresztények kérését. Most pedig egyenesen minket, a papjainkat és a szerzeteseinket vonják felelősségre!” – mondta felháborodva Couto érsek az igazoltatások során.
A többi letartóztatott egyházi személy között szerepel egyebek mellett Alwan Masih anglikán és Roger Gaikwad presbiteriánus püspök, valamint Vijayesh Lal evangélikus lelkész és John Dayal katolikus pap, az Indiai Keresztény Tanács (AICC) főtitkára. A rendőrség végül mindannyiukat szabadon engedte, miután több órán át tartották fogva őket.
A tüntetés szervezői, akik hevesen tiltakoztak az egyházi személyekkel szembeni eljárásmód ellen, úgy határoztak, hogy közhatalommal való visszaélés miatt panaszt emelnek a rendőrség ellen.
Magyar Kurír

Mit tegyünk a karácsonyi kiégés ellen?

A modern embert a karácsonyi ünnepek során gyakran tölti el csüggedés, néha levertség. Ez annak következményeként alakulhat ki, ahogyan megéljük az ünnepet. A keleti egyházban a hívők ünnep előtti böjttel készülnek fel a karácsonyi öröm befogadására. Ők a fogyasztásra önmegtartóztatással, a túlköltekezésre jótékonysággal válaszolnak.
Az ünnep előtt a modern ember alapállapota az ujjongás, a várakozó öröm, a pezsgés, lendület, pörgés. Amikor azonban eljön az ünnep pillanata, a megelőző eufóriával éles ellentétben sokakon eluralkodik a magány és az üresség keserűsége. Vannak, akik becsapottnak, csalódottnak érzik magukat. Az ünnepi asztalnál a különleges ételek és lélekben az adósságok terhei alatt görnyedeznek.
Ha megváltoztatjuk az ünneplésünk módját, teljesen más eredményt érhetünk el, erre ad példát a keleti egyház, bemutatva ünneplésük módját. A böjttel egybekötött felkészülés gyógyír lehet a karácsonyi csüggedésre, abban segít minket, hogy újra rátaláljunk erre a reményre.
Krisztus születése örömöt és reményt hozott a sötétségben élők számára. Advent a Krisztus megtestesülése előtti időszakot idézi fel, amikor még mi emberek elveszettek, Istentől elszakítottak voltunk. Ebben az időszakban a keleti keresztények ünnepélyes hathetes karácsonyi böjtöt tartanak. Ez a böjt olyan spirituális felkészülés lehetőségét nyújtja, mely segít feldolgozni veszteségeinket, elviselni a szomorúságot, táplálni a lelkünket, és végül megtapasztalni az örömöt karácsony napján.
A böjt legtöbb napján mindenféle húst, sajtot, tojást, halat és bort kerülnek, alapvetően vegetáriánus étrendet tartanak. Ugyanakkor nem esnek túlzásokba: ha valamilyen oknál fogva húst fogyasztanak, nem érzik úgy, hogy az örök kárhozat várna rájuk. A böjt célja az, hogy megpróbálják jelképesen újraélni azt az éhséget, mellyel az egykori emberek lelke éhezett az üdvözítőre. Evés, ivás és bulizás helyett az adventi időszakban imával táplálják a lelket, keresik a közösséget a hittestvérekkel, és törekednek közelebb kerülni Istenhez. A személyes problémákkal küzdők számára lelki fellendülést hozhat ez az időszak, segítve a kilábalást a nehézségekből. Megtapasztalva az éhséget az ember felkészül annak az örömnek a befogadására, amit karácsony napja jelent. Karácsony lesz az öröm időszaka, és az ember ezt akkor éli át igazán, ha felkészült rá. A keleti egyházban az ünneplésnek is megadják a maga idejét: szenteste után 10 napig ünnepelnek. 
A karácsonyi böjt segít megszelídíteni a világi étvágyat egy olyan időszakban, mely sokfrontos támadást indít az étvágy felkeltésére. Olyan gyakorlat ez, melynek során a test képessé válik arra, hogy meghaladja önmagát, és ne az ösztönei határozzák meg. Az egyház a böjtnek elsősorban spirituális értelmet tulajdonít, mely képessé tesz arra, hogy létezésünk spirituális dimenzióját meglássuk, megtanít arra, hogy fizikai korlátai ellenére az ember lélek is, mely a nehéz időszakokban élteti.
Az önmegtartóztatással párhuzamosan nemcsak többet imádkoznak, hanem többet is jótékonykodnak. Pénzt adományoznak a nyomorban, nélkülözésben élők helyzetének enyhítésére. Ezzel ellensúlyozza a böjt azt a késztetést, hogy az ember karácsony idején túlköltekezzen, dőzsöljön. A hívek így spirituális kapcsolatba kerülnek a nélkülözőkkel, jótékonyan oldva a személyes kifosztottság érzését, ami olyan gyakran jelentkezik ebben a kultúrában. A jótékonykodás helyreállítja a kapcsolatot az emberiséggel. Emlékezteti a híveket Jézus főparancsára, hogy szeressék egymást. Az élet több mint a javak fogyasztása. A hívő embernek ez is segítségére van abban, hogy kizökkenjen a mindennapok megszokott kerékvágásából, és a spiritualitást tegye a főhelyre.
Ha az ember ragaszkodik a böjthöz, az éhség egy formáját fogja megtapasztalni. Ünnepi érzések járják át. Nem érzi, hogy az étel lehúzza, elnehezíti, sokkal jobban tudja magát és étvágyát kontrollálni. Az ima és a jócselekedet közelebb hozza az Istenhez. Sokkal nagyobb lesz benne a szeretet és az együttérzés.
A hívek felkészülnek a karácsony igazi örömére. A böjt vége felé az ember úgy érzi, megvalósított valami nehezet. Karácsonykor megtöri a böjtöt, vége lesz a sötét időszaknak, és eljön az ünneplés fényessége. Az ünnep még édesebb, mert megelőzte az ínséges időszak. Miután az ember elvégezte dolgát, táplálta a lelkét, már készen áll arra, hogy megengedje magának az Isten-áldotta ételt, italt, anyagi javakat, a családot, barátokat, kellemes együttlétet. Hisszük, hogy az Isten azt akarja, hogy örvendezzünk. Még azok is, akik magányosak és szegények, ilyenkor lélekben gazdagon megtelnek; megláthatják az utat egy megelégedettebb élet felé, vagy a fájdalmaik gyógyulása felé észrevéve az apró dolgokban is ott rejlő örömet. A böjt kemény munkával megalapozza a befogadást, a karácsony öröme lélekben megemelte az embert.
A keresztények a fát csak szentestén állítják fel, és sokkal tovább tartják meg feldíszített állapotában. Mivel a hívek az advent folyamán hosszú időt szenteltek annak, hogy élőbb kapcsolatot alakítsanak ki az Istennel és embertársaikkal, ezek a kapcsolatok élők maradnak, és megtartó erővel bírnak még akkor is, amikor az ajándékok újdonságának varázsa megkopik, a család és barátok pedig már régen hazamentek.
Ahogyan egy kisded a jászolban reményt tudott adni a világnak, a keresztények is arra hivatottak, hogy Krisztus nyomdokain haladjanak, és a világ világossága legyenek. Senki sem mondhatja, hogy ehhez túl tökéletlen vagy túlságosan átlagos volna: minden egyes személy arra hivatottl, hogy jót tegyen a világban.

Az írás Lisa C. DeLuca cikke nyomán készült, fordította Kiss Erzsébet.
Fotomontázs: Nagyváradi Egyházmegye
(Magyar Kurír)

Isten alázat, mert szeretet” - a második vatikáni adventi prédikáció


Igazság Isten előtt és Krisztus példája: ebből a két forrásból ered Szent Ferenc alázata, akinek példáját ma sokan akarják követni a világban. - többek között erről is beszélt adventi prédikációjában Cantalamessa atya, a pápai ház szónoka:
„A világ Ferencet követi, mert benne látja megtestesülni azokat az értékeket, amelyekre vágyik: a szabadságot, a békét önmagunkkal és a teremtett világgal, a testvériséget és az örömöt. Mi azonban egy olyan tulajdonságáról beszélünk, amire a világ egyáltalán nem vágyik, csak nagyon kevesen, de ami a felsorolt értékek mindegyikének a gyökere: ez az alázat”.
„Amíg az ember saját magához vagy másokhoz, a társadalomhoz méri magát, addig sosem ismeri meg önmagát: hiányzik a pontos mércéje. Ferenc azonban éppen ezzel a teológiai alázattal rendelkezett. Azt mondta: ’Az, ami egy ember Isten előtt, az és semmi egyéb”.
Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy előbb Istenre tekintünk, és csak azután magunkra. Az, ami megérintette Szent Ferencet, Isten alázata. „Ferenc egy nagyon mély igazságot fogott föl Istenről, ami csodálattal kellene, hogy eltöltsön, kedves atyák és testvérek, minket is: Isten alázat, mert szeretet” – mondta adventi prédikációjában Cantalamessa.
„Isten alázatának látható megnyilvánulását Krisztust szemlélve tapasztalhatjuk meg, aki térdre ereszkedik tanítványai előtt, hogy megmossa lábukat. És képzelhetjük, milyen piszkos volt a lábuk! Akkor pedig még jobban megérthetjük alázatát, amikor a kereszt végső tehetetlenségére ítélve tovább szeretett, anélkül hogy ítélkezett volna”.
Ferenc megragadta az összefüggést Isten alázata és a megtestesülés között. Így jövünk rá arra, hogy az alázat nem abból áll alapvetően, hogy kicsinyek vagyunk, mert lehetünk kicsik anélkül is, hogy alázatosak volnánk.
„Az alázatosság abban áll, hogy kicsik vagyunk, de nem valamilyen szükségből, hanem szeretetből, hogy felemeljünk másokat”. Így tett Jézus, aki alázatossá lett, megtestesült.
Az alázat új arca ezzel a szóval foglalható össze: szolgálat. Ahhoz, hogy elsők legyünk, utolsóknak kell lennünk, és ha Isten alázat, akkor az Egyháznak is alázatosnak kell lennie. Ha Jézus szolgálat, akkor az Egyháznak is szolgálnia kell, szeretetből. „Azt hiszem, hogy az Egyház a maga egészében túl sokáig mutatta meg a világnak Krisztus igazságát, de nem eléggé és ugyanolyan világosan Krisztus alázatát”.
És ezzel, Krisztus alázatosságával megszűnik az ellenségeskedés, felül lehet emelkedni az előítéleteken és megnyílik az út az evangélium befogadása előtt – fogalmazott második adventi prédikációjában a pápai ház szónoka.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Advent második hete


Advent második hete
Ezen a héten az Egyház  a messiási kor zavartalan harmóniáját állítja  elénk, és Keresztelő Szent Jánost, aki  előkészíti ezt az utat az ember lelkében  a Messiás befogadására. 
„Vessző kél majd Jessze törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiből.” Iz 11,1 A Messiás emberként érkezik hozzánk, Jessze gyökeréből, vagyis Dávid családjából.
„Rajta nyugszik az Úr lelke a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének a lelke: és kedve telik az Úr félelmében.” Iz 11, 2-3 Birtokolja az Úr Lelkét, nincs híjával a kegyelem teljességének az Eljövendő.
Ebből a teljességből következik,  hogy olyan „ember” az eljövendő, aki  mindazt megvalósítja, amivel világunk nem  rendelkezik, aminek hiányát nap-mint nap  szenvedjük.
„Nem aszerint ítél, amit a fül hall, hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében.”
„Igazságosság lesz derekának öve, és hűség csípőjének kötője.” Iz 11,4-5
Az eljövendőnek lesz hatalma,  hogy mindazt megvalósítsa, ami torzzá és  békétlenné teszi életünket. Mi nem vagyunk  képesek erre, mert nem birtokoljuk a  Lélek teljességét. A kezdetekkor visszautasítottuk  az Istent és azóta tesszük folyamatosan.
Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével heverészik:borjú és az oroszlánkölyök együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket.” Iz 11,6
Tehén és medve együtt legelnek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. A csecsemő a viperafészeknél játszik, s az áspiskígyó üregébe dugja kezét az anyatejtől elválasztott gyermek. Iz 11,7-8
Az idilli kép tapinthatóvá  teszi számunkra a lehetőséget, melyet Isten  felkínál azok számára, akik keresik őt,  és a nyomába szegődnek. Az Istent elfogadó  ember körül valóban élet és béke  terem.
Ezt a gondolatot tovább erősíti Izajás.  „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol  szent hegyemen, mert tele lesz a föld  az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek  betöltik a tengert.” Iz 11,9
Szent hegyemen  mondja Izajás. Istennel nem lehet a zűr-zavarban találkozni, az általunk keltett zajba és mesterségesen felgyorsított rohanásban. A találkozás egy más dimenzió, de az ember és ember közötti találkozás sem történhet másként. Maradéktalan figyelmet igényel a másik személy iránt, és ez kegyelem, mely ajándék. Az igazi találkozásban mindig jelen van az Isten.
Világunkat át meg átszövi  az Isten jelenléte, nem tudjuk kikerülni,  csak elutasítani, vagy elzárkózni tőle.  Süketté és vakká mi tesszük saját  magunkat.
Keresztelő János ezt a süketséget és  vakságot jött összetörni, mint az utolsó,  és egyben legnagyobb próféta. Aki tudta,  hogy közel van a szabadulás, és azt  is tudta, hogy milyen nehéz az embernek  meghajolni az Isten előtt.
Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ő az, akiről Izajás próféta beszél: A pusztában kiáltónak a szava:Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Mt 3,2-3
Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az élete pedig sáska volt és vadméz, akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.”Mt 3,4-6
János születésétől kiválasztott  volt. Életének minden részét átjárta  a prófétaság iránti hűség. Ezért volt  hiteles a kortársainak.
Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok /a nép szellemi és politikai vezetői/ közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztséget, ezt mondta nekik: Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. Mt 3,7-8
Ne gondoljátok magatokban: ‘Ábrahám a mi Atyánk Mert mondom nektek,  hogy ezekből a kövekből is képes Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. Mt 3,9
Az Istenhez térés nem lehet  látszólagos, fél szívvel felé fordulni.  Isten az életét akarja nekünk ajándékozni,  és azt csak egész lényükkel tudjuk  befogadni.
„Én vízzel keresztelek titeket a megtérésre, de aki utánam jön…Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Mt 3,11
Keresztelő előkészíti a Messiás  jövetelére az emberek lelkét, hogy a  Megváltó lakást vehessen náluk.
Mindannyian meg vagyunk hívva  erre az útra, mely egy életen át  tart és a legnagyszerűbb kaland, amibe  érdemes belevágni, hiszen a legfontosabb  dolog a világon, hogy célba érjek.

Az ausztrál Legfelsőbb Bíróság semmisnek nyilvánította az egynemű párok közötti házasságot

A Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a canberrai jogszabályt, amely engedélyezte az egyneműek közötti házasságot. A döntés jogilag semmisnek tekinti a múlt szombaton szentesített 27 homoszexuális házasságot.

Tony Abbott konzervatív kormánya győzelmének könyvelhető el az állásfoglalás azok ellen, akik támogatják az egyneműek házasságát. Az ausztrál Legfelsőbb Bíróság tehát megsemmisítette az első homoszexuális házasságokat az országban. Canberra területén elsőként a szövetségi államban szombaton életbe lépett a törvény, amely lehetővé tette a homoszexuális párok számára a házasságot. A törvényt a helyi parlament fogadta el októberben, amely azonnal kiváltotta Tony Abbott kormányának tiltakozását. A miniszterelnök a Legfelsőbb Bírósághoz fordult azt hangsúlyozva, hogy egy ilyen törvényt csak szövetségi szinten lehet megszavazni. A Legfelsőbb Bíróság igazat adott neki, egyhangúan kinyilatkoztatva, hogy a Canberra által jóváhagyott döntés alkotmányellenes.

A homoszexuális házasságról folyó vita Ausztráliában azonban nem ért véget. Az ABC televízió közelmúltbeli felmérése szerint a lakosság 52%-a támogatja a homoszexuális párok házasságkötését. Jelenleg az egyneműek házassága 13 országban legális a világon. Legutóbb Új-Zélandon hagyták jóvá az erre vonatkozó törvényt.

A szöveg a következő oldalról származik http://hu.radiovaticana.va/news/2013/12/12/az_ausztr%C3%A1l_legfels%C5%91bb_b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g_semmisnek_nyilv%C3%A1n%C3%ADtotta_az_egynem%C5%B1/ung-755162
a Vatikáni Rádió honlapjáról