2012. január 22., vasárnap

A JÓ ISTEN ÉS A SZŐZANYA CSODÁI

 IN NOMINE DEI ! A JÓ ISTEN ÉS A SZŐZANYA CSODÁI TRANSZCENDENS ESEMÉNYEK –HITÜNK MEGERİSÍTÉSÉRE [ BEVEZETÉS] 1. A JÓ ISTEN HATALMÁRÓL HAT TÉTELBEN2. AZ EUCHARISZTIA CSODÁI3. A RÓZSAFÜZÉR EREJE4. AZ ÚR JÉZUS ÉS A SZŐZANYA KÖNNYEI5. TRANSZCENDENS KÉPEK6. A SZENT SZŐZ GUADALUPÉBAN7. A NAGY FIGYELMEZTETÉS8. AZ ISTENANYA ÉJJELI LÁTOGATÁSAKeresztény Testvéreink!A felsorolt leírások hitünket igazolják és erısítik, a racionálisan gondolkodó emberielmét átlépve. A leírások a Szentségi Jézus [Eucharisztia] és a Szőzanya megcáfolha-tatlan természetfeletti csodáiból villantanak fel epizódokat, amelyek a keresztény egy-ség sziklatömbjének részei, több mint kétezer év óta - a világ végezetéig.Keresztény Testvéreink! Akartok egységet? Gyertek haza Egyetemes Egyházunkba, aKatolikus Egyházba! De gyertek hozzánk Ti is mind Testvéreink, akik nem ismeritekTeremtınket, Szent Fiát, és a szívünket, lelkünket betöltı Szentlelket. Az Úr JézusKrisztus - Édesanyja Szeplıtelen Szíve által – hazahív és hazavár Benneteket! Csakegyetlen Igazság van! Ne a magunk módján éljünk, ne a magunk módján legyünk val-lásosak! --- Tudjuk meg mindannyian: mi keresztények nagyon szeretjük az Úr JézusKrisztust. Ezt a szeretetet egymás üdvözlésében is fejezzük ki, ahogyan a Szőzanya kö-szönt bennünket a földi jelenéseinDICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! 2 A Katolikus Egyház Hittani Kongregációja 1966. október 14-én engedélyezte a jelenések és magán-kinyilatkoztatások egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását, írásos terjesztését.VIII. Orbán pápa (1623-1644) „Coelestis Jerusalem” kezdető dekrétumának megfelelıen kijelentem,hogy e magánkinyilatkoztatás közlésével nem óhajtom megelızni az Egyház hivatalos döntését, annakmindenkor alávetem magam. AZ ÚR JÉZUS UGYANAZ TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ! IHS – E JELBEN GYÖZNI FOGSZ MINDÖRÖKKÉ! „Amikor csak tudom, ahol csak tudom, hirdetema jó Isten Dicsıségét és a Szőzanya Tiszteletét.” [A Szentlélek sugalmazására elhangzott tanúságtétel2000. június 17-én az erdélyi Szıkefalván] HÁLÁBÓLMENNYEI ATYÁNKNAK,SZENT FIÁNAK, AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK,A SZENTLÉLEK ISTENNEK ÉSDRÁGA SZŐZANYÁNKNAKa Szıkefalván,2000. Hamvazószerda vigiliáján [március 7.]soron kívül, érdemtelenül kapott kegyelemért, ésaz Istenanya fatimai üzenetének elfogadásáért,megéléséért, terjesztéséért.Az összeállítást a Szentháromságnak ajánlom felSzőz Mária Szeplıtelen Szíve által. [Az összeállítás - elıadásokon elhangzott, kiadványokban olvasható, személyes tanúságtételekbıl átvett - meg-számlálhatatlan csodás esemény, prófécia közül belsı indíttatással kiválasztott leírásokat tartalmaz.] Kedves Testvérünk! Teremtınk hatalmáról tartod kezedben ezt az összeállítást! Szívedet a jó Istendobogtatja, Aki megteremtette a világot, benne megteremtett Téged és számodra az értelem képes-ségét és a szabadakaratot adományozta. Gondolkodj, és életedet – ezt a nagy ajándékot – köszöndmeg a jó Istennek. Tiszteljük együtt teremtı munkáját, és mindenkor, mindenhol hirdessük együtt azİ Nagy és Szent Dicsıségét! Megtérésedben, hited megerısödésében, apostoli munkádban segít azIstenanya: a Boldogságos Szőz Mária, és angyalaival, szentjeivel együtt az egész Mennyország. Hahiszel Teremtınkben, fogadd el katolikus hitünk fı igazságait, és annak tudatában élj!HITÜNK Fİ IGAZSÁGAIEgy Isten van. - Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. - Isten a világTeremtı Ura és Gondviselı Atyja. - A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minketmegváltson és üdvözítsen. - Isten irgalmas, a megtérı bőnösnek szívesen megbocsát. - Isten igazsá-gos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. - Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. -Az ember lelke halhatatlan, teste feltámad. - Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfıbbpásztora a római pápa. Összeállította: Kovács Jánosa Szeplıtelen Fogantatás Családjának szolgálója2009. Szeplıtelen Fogantatás ünnepénMagánkiadás – ajándékként.  3 TRANSZCENDENS ESEMÉNYEK – HITÜNK MEGERİSÍTÉSÉRE[Bevezetés]Az összeállítás cáfolata a hitetlenségnek – a jó Istent teljesen kiiktatni szándékozó ateizmusnak, min-den hazug, hamis, megtévesztı tannak, a pogány eszméknek és a bálványimádásnak.1. A hit. A mai emberek többsége nem akar hallani Istenrıl, megtagadja İt. Úgy tőnik, nemfogja fel, hogy a jó Isten minden lét eredete. Az ésszel gondolkodó teremtmény számára azonban a hita jó Isten elıtti meghódolást és a kinyilatkoztatott tanítás tudatos elfogadását jelenti; isteni erény,amely által hiszünk Istenben és mindabban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, s amit az Egy-ház nekünk hinni elıad, mert Isten maga az Igazság 2 . A hit a ma emberének érdeklıdését sajnos nemkelti fel (mi végre vagyunk a világon?), mert gondolkodását(!?) alapvetıen tévtanok befolyásolják;ugyanis a világ hangzavarából (médián, kiadványon, tanintézeten, keresztényellenes szemlélető kör-nyezeten stb. keresztül) az agyába [„szikla” nélkül] leghamarabb a téveszmék hatolnak be. A ma em-bere nem hisz Teremtıjében; a világ teremtésérıl tévtanokat terjeszt. Nem akarja tudomásul venni,hogy a teremtéssel áll kapcsolatban az a teljes igazság, amelyhez igazodnunk kell! Hitetlenségénekszámos oka van, de ebbe most ne menjünk bele. [A teremtésrıl néhány gondolatot a Függelék I. feje-zetében olvashatunk.]2. A hit transzcendens igazolása a csoda. A jó Istenbe vetett hit elfogadásához és megerısö-déséhez az İ létét bizonyító transzcendens események: csodák is járulnak, amelyek – isteni eredetükigazolására - minden esetben felfüggesztik a természet törvényeit. Látnunk kell, hogy a jó Isten a Tıleeltávolodott emberiséget - az isteni kinyilatkoztatás megerısítéseként, figyelmeztetésként - csodákkalis rá akarja vezetni a megtérésre, a Hozzá való visszatérésre, és pedig olyan eseményekkel, amelyeketaz emberi elme racionális gondolkodással nem tud felfogni és magyarázni.3. A csoda a hitet megalapozó erı. Az Úr Jézus földi életében csodákkal igazolta küldetését,túlvilági életét, és azokon keresztül mutatta be Isten országának kegyelmi erejét (szőzi fogantatás,születés hírül adása, keresztelés, színeváltozás, kenyérszaporítás, háborgó tenger lecsendesítése, gyó-gyítás, feltámasztás, halfogás …; feltámadás, megjelenések …). Nyíltan hirdette, hogy csodái mindenmeggyızı erejük mellett felhívások arra is, hogy az ember térjen meg, fogadja el Isten kegyelmi kitá-rulkozását; tehát higgyen! A transzcendens események célja és lényege: a megvilágosítás - napjaink-ban sincs másként, mert Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! A hit (elfogadása,megvallása, átadása) csodálatos eseményekkel kísért meggyızı ereje az eltelt kétezer év alatt nemváltozott, de Megváltónk ígérete szerint a világ végezetéig sem fog változni. 1 Don Gobbi: A papokhoz, Szőzanyánk szeretett fiaihoz. Máriás Papi Mozgalom kiadása 1996. - 658. oldal. Aszöveg további részeiben a Szőzanya – e könyvbıl átvett - üzeneteinek év- és oldalszámait tüntettük fel. 2 Magyar Katolikus Lexikon „hit” címszó alatti szövegének felhasználásával.A világ ma a hitetlenség, az egyházüldözés, a súlyos erkölcstelenség, apogány rítus és a vallási elemek összekeverésének napjait éli. Elérkezett a nagyhitehagyás ideje. A társadalmak szelleme és gyakorlata csaknem mindenütt azerkölcsi engedékenységet, a szenvedélyek és az élvezetek keresését-kielégítésétszolgálja. Vannak országok, amelyekben mindezekkel a történelem meghamisítása,megtagadása és a keresztény hagyományok lábbal tiprása is párosul. A világ azIsten nélküli élettel, az Úr szent törvényeinek nyílt megvetésével, a győlölet és abékétlenség szításával tudatosan a bőnt terjeszti. 1 Ez az összeállítás Mennyei Atyánk és Szent Fia Szent Akarata szerint, aSzentlélek sugalmazásával, erejével, megkülönböztetı kegyelmével, Drága Szőz-anyánk kérésére és a Szent Angyalok segítségével készült a transzcendencia (ter-mészetfelettiség)szolgálatában,belsıindíttatásként,tanúságtételként-evangelizáció, hitünk erısítése és ismereteink bıvítése céljából. Az összeállításszeretné felkelteni az Istenhitet a két kedı emberben. Page 4 4 4. A megtérésre nincs haladék! Jelen összeállításunkban a jó Istennek a kétezer év alatt meg-tapasztalt néhány kiemelt csodájáról olvashatunk, amelyek létrejöttükkor a természet rendjétfelfüggesztik, ezáltal hitet megalapozó erıvel bírnak. Megjelenésükre emberileg nincs magyarázat.Természetfelettiséggel üzenik az ateista, pogány, hitehagyott embernek, és mindenkinek, hogy a meg-térésre nincs haladék! Az összeállításunkban felsorolt csodák bemutatásának ma különösen nagy je-lentısége, fontos evangelizáló szerepe van, mert kétezer évvel az Evangélium elsı hirdetése után azemberiség visszatért a pogányságba (1000.old.). --- Az idık végén, a nagy figyelmeztetés és az elszá-moltatás elıtt állunk. Ez az összeállítás Drága Szőzanyánk kérésére, „a megtérésre nincs haladék”érdekében készült el és jelent meg 2009. december 8-án, Szeplıtelen Fogantatás ünnepén.5. Megtérés és ima – nincs más út. Az Úr Jézus a csodáival nagyon világosan rámutat, éserre nyomatékosan emlékeztetünk, hogy /1/ ha a hívı a jó Istenhez a hit erejével, tiszta lélekkel ésszívvel imádkozik, akkor számára az is lehetséges lesz, ami embernek lehetetlennek látszik; /2/ de a hita feltétele a kérı ima meghallgatásának is. Ehhez kapcsolódnak a jelen összeállításban bemutatottképek, leírások. Egyéni és társadalmi gondjainkra, az Isten-nélküliség megszüntetésére, lelki megúju-lásra (megtérésre), az erkölcsi szakadékból való kiemelkedésre, a szentistváni gondolkodás [keresz-ténytudat, magyarságtudat, történelemtudat, intelligenciatudat (nevelés, beszéd, magatartás, tiszte-let), lelkiismeret-, tisztaság- és felelısségtudat, szentségiházasság-tudat] helyreállítására, a Sátánelleni harcra a megoldás: a jó Istennel és egymással történı kiengesztelıdés, a megtérés, a bőnbánat, aböjt, valamint a böjthöz kapcsolódó Jézusi Út: az ima. Ezek semmi mással nem helyettesíthetık.Tudnunk kell, hogy tennivalóinkhoz kizárólag a hitbıl lehet erıt meríteni. Lehetnek a társadalombanrealitást mutatató, neves emberek által kezdeményezett szervezıdések, utcai megmozdulások, aláírás-győjtések, nyilatkozatok, kiáltványok stb., azok ima nélkül égi meghallgatást nem nyernek. KedvesTestvéreink! Az elmúlt évtizedek példáit még mindig nem akarjuk tudomásul venni, hogy ima nélkülsemmi nem vezet megoldáshoz? [Szónoklatokkal - amelyekben nincs ott a jó Istenhez és a MagyarokNagyasszonyához felszálló fohász, az imára való felszólítás, késztetés és annak gyakorlata; mindezek-re a vezetıi példamutatás - nincs változás, nincs elırelépés.]6. A Szentmise, az Eucharisztia és a Rózsafüzér. A Jézusi Útból fakadó feladataink megva-lósítását tükrözi és fejezi ki e bevezetı elején a Szent Szőz kérésére 2009. május 13-ára készítettImmaculata Conceptio [Szeplıtelen Fogantatás, a Mennyek és a Föld Királynıje] szentkép 3 , amelyfeleleveníti Drága Szőzanyánk fatimai üzenetét, hogy [a megtérést követıen] kizárólag az Eucharisz-tia és a Szőzanya, a Szentségimádás és a Rózsafüzér-ima vezethet lelki megújuláshoz, erkölcsi fel-emelkedéshez. Higgyük már el végre, hogy a Szentmise-hallgatás (amely életünk középpontja és avilágon egyedülállóan hihetetlen hatalmas ereje van!), a Szentségimádás és a Rózsafüzér-ima az„aranyfedezete” népeink szentistváni útjának, ismételt kereszténnyé válásának! Ezen útra térést to-vább már nem lehet elodázni. Társadalmunknak ezért ismét fel kell ismernie Fatima kérését. Az ima-meghallgatás eredménye lesz az Istenhit kiteljesedése, a szeretet, a szolidaritás és a gazdaság növeke-dése. --- A Teremtı Isten elismerése, az isteni törvények betartása, megtérés, bőnbánat, megbocsátás,bocsánatkérés, kiengesztelıdés, az Evangélium megélése, Szentségimádás, Rózsafüzér-ima, áldozat-vállalás és böjt nélkül nincs sem lelki, sem társadalmi, sem gazdasági megújulás. Nélkülük nem kap-juk meg a Szentlélek kiáradásának és a megkülönböztetésnek a kegyelmét és a bölcsességet. Nélkülükcsaládban, közösségben, társadalomban nincs Isten áldása életünkön. Az Ég kérésére tehát reménye-ink teljesüléséhez minden kezdeményezés elıtt, a végrehajtás folyamatában és azt követıen vegyünkrészt Szentmisén, Szentségimádáson és imádkozzuk a Rózsafüzért. [A Szőzanya Rózsafüzér imát es-deklı üzeneteit a Függelék II. fejezetében olvashatjuk.] Ha teljesítjük az Istenanya kérését, a Szentlé-lek vezérelni fogja gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket és a jó Isten [legnagyobb csodálkozá-sunkra] a lehetetlennek látszó helyzeteket is megoldja. A Szentlélekben tudjuk felismerni az idık jeleités személyes feladatainkat. --- A Szentháromság a Szőzanya útján nagyon kér bennünket, mindezeketjövınk érdekében tegyük meg! Kedves Testvéreink! Mindannyian akarjatok keresztény egységet, 3 A szentkép jobb felsı részén a Szőzanya alakja mellett Krisztus Konszekrált Teste [IHS Iesus HominumSalvator – „Jézus az emberek Üdvözítıje”,] és Vére (kehelyben), míg a kép baloldalán Szentolvasó tudatosítjabennünk az Ég üzenetét. Page 5 5 mert ez kell az imameghallgatáshoz! Éljetek győlölködés nélkül, szeretetben és gyertek haza (vissza)Egyetemes Egyházunkba, a Katolikus Egyházba. A világ ugyan nem akarja, de mi Istenhívık, keresz-tények beszéljünk mindannyian „szentistváni egynyelven”! Tudjátok-e, hogy Drága Szőzanyánk miótakéri Tılünk ennek elfogadását?7. A Rózsafüzér ima a Szent Szőz istenanyai személyén keresztül közvetlen út a Szenthá-romsághoz; biztosítja, hogy egységben maradunk a jó Istennel. Mennyei Atyánk, mielıtt a világlétezett volna, tudott Máriáról, és egyedülálló rendeltetést szánt neki; gondolatában Mária, a Megvál-tóval együtt, kezdettıl fogva jelen van. A Mennyei Atya döntése Máriát a Megváltó oldalára abban apillanatban rendelte, amikor magát Krisztust Megváltónak rendelte. A jó Isten terve azt a feladatotszánta neki, hogy a Megváltó Édesanyja legyen. Az ószövetségi próféták világosan és félreérthetetle-nül kinyilatkoztatták Máriát; az Újszövetség angyali üdvözlete pedig oly módon utal az İ kulcsfon-tosságú szerepére, hogy az Örök Atya Mária IGEN-jétıl tette függıvé a megváltást. Az IGEN órájá-ban Mária kezében volt az emberiség sorsa. Ebbıl következıen Szőz Mária Szent Gábriel Arkangyalköszöntésekor mondott IGEN-je indítja el azt a csodálatos eseményt, amely egyedülálló a történelem-ben. Szőz Máriának – IGEN-jével – része van az emberiség megváltásában, amelyet valamennyiünknevében mondott. Az elsı IGEN-t követıen földi élete minden napján újra és újra ki kellett mondaniaezt az IGEN-t, elfogadnia, hogy részese a Fiú szenvedéseinek. A Fiú mindig ott van Édesanyja mellettés a Szentlélek is állandóan együttmőködik Vele. A testestıl-lelkestıl Mennyek Országába felvettSzőzanya ezzel az IGEN-nel Istenanyasága révén olyan vonatkozásba került a Szentháromsággal,ahogyan semmiféle más teremtmény nem kapcsolódhat Istenhez. Az emberiség az IGEN-ben egyesülaz Istenanyával. Mennyei Atyánk - a „MÁRIAI IGEN”-t elfogadva – üzeneteinek közvetítése és azemberiség Szent Fiához vezetése céljából hatalmazza fel a Szőzanyát földi jelenéseire, természetfelet-ti csodáinak megtételére, az emberileg, racionális gondolkodással elképzelhetetlen testi, lelki gyó-gyulásokra, egyéni, közösségi, országos, sıt kontinentális problémák megoldására. A Szőzanya IGEN-jébıl fakad a Rózsafüzér ima, amely elsıdlegesen és közvetlenül kapcsol bennünket a Szenthárom-sághoz. A jó Istent ezért - Szőz Máriával együtt - határtalan szeretettel magasztaljuk.Az Úr Jézus üzenete igazolja a fentieket. Igazolását Édesanyjáról 1985. december 30-ánMária Doloresz szervita nıvér útján küldte. „Gyermekeim! Írva van az Evangéliumban, hogy az Atyá-nál egyetlen közbenjáró van: Jézus Krisztus. Valóban a ti Jézusotok szüntelen kéri az Atyát, hogyküldje el számotokra a Szentlelket, azért, hogy a Világosság Fényében mindjobban felismerjétek azAtya akaratát és azt cselekedjétek. A ti Jézusotoknak van egy jóságos Édesanyja, MÁRIA, akinek Szí-ve alatt a Szentlélek formálta a szeretettıl lángoló Isteni Szívet. Ez a két SZÍV egy ritmusra dobogottaz Atya akaratának teljesítésében! Jézusotoké a kereszthalálig, Édesanyámé pedig a kereszt tövéig. ASzentlélek volt elindítója és egybeolvasztója a Fiú és Anya szeretetének. Az Anya így anyaságánálfogva szólhat Fiának. Azon kegyelmeket, melyeket Édesanyámmal együtt kértek, a Fiú az Atya elétárja és megadja nektek. Csak jöjjetek, és kérjetek Édesanyámmal együtt a lelkeknek hitet, megtérést,bőnbánatot, segíteni kész önzetlen szeretetet, a szenvedés tüzében is hőséget, a megpróbáltatásokbantürelmet, alázatosságot és bizalmat!”Az Úr Jézus kérését glóriával veszi körül Mennyei Atyánk Magyarországon adott kinyi-latkoztatása, amelyrıl ’A Világ Gyızedelmes Királynıje’ folyóirat 29. számában (1995. október 19.)olvashatunk. „A Szeplıtelen Szívet a teljes Szentháromság szeretete tölti be. Ez a végtelen szeretetegyesült szeretett Leányom szeplıtelenül tiszta szeretetével. Ez Szőz Mária Szeplıtelen SzívénekSzeretetlángja. A Szeretetláng fogja végleg legyızni a Sátánt, minden követıjével együtt.”Kedves Testvéreink! Olvassátok a leírtakat és gondolkodjatok el a bemutatott képeken is.Tapasztaljátok meg a Természet Urának csodáit! Ne cseréljétek fel sehol és soha a Keresztet és „Di-csértessék a Jézus Krisztus!” köszönésünket az Isten nélkül élı világ divatjával! Hirdessük együtt a jóIsten dicsıségét és a Szőzanya tiszteletét! János testvér Dicsértessék a Jézus Krisztus! Page 6 6 1. A JÓ ISTEN HATALMÁRÓL HAT TÉTELBEN[az alábbi anyagok, képek, szobrok a jó Isten csodái, ajándékai;megalkotásukban emberi kéz nem vett részt]A világtörténelemben az általunk jelenleg ismert öt, transzcendens módon keletkezett kép és anyag - afeltámadás elıtti és utáni Krisztus-Arcok, a Szőzanyát ábrázoló guadalupei kép, a lancianoi Szent Vér,és Yvonn nıvér karján a Gyermek Jézust bemutató Szeretet Királya szobor tudományosan igazolva -felülmúlják a világ minden más ereklyéjét. Hatodik ereklyeként soroljuk ide az Új Mexikó-i [USA]loretói kápolnában, a XIX. században természetfeletti módon épült csoda-lépcsıt is.A lancianoi csodát követıen mintegy 1300 évvel késıbb, 1999-ben Argentínában, Buenos Ai-res egyik templomában kézbe-áldoztatás közben a Szentostya leesett és piszkos lett. A pap felvette,vízbe tette, és gondolta, ha majd feloldódik, megöntözi vele a virágokat. Öt nap alatt sem oldódott fel,hanem ez idı alatt piros folt, 96 nap után pedig száraz var keletkezett rajta. Egy orvos-szakértıt bíztakmeg a vizsgálatával, aki különbözı laboratóriumokban ellenıriztette. A laboránsoknak nem mondottsemmit. A kaliforniai laborvezetı igazolása: „A minta, amit hozott nekünk, a szívizomnak egy darabja,a baloldali szívkamrából.” Az orvos-szakértı tovább kutatott. Odaadta a mintát Dr. Frederick Zugibeprofesszornak (ı vizsgálta a Torinói Leplet), aki azt mondta: „az az ember, akié ez a szívdarabka volt,súlyos sérüléseket szenvedett, ütötték, kínozták.” İ sem tudta, hogy Szentostya az, amit vizsgál. Kér-dezte: „De egy valamit el kell, hogy magyarázzon nekem! Hogy lehet, hogy amíg vizsgáltam a mintát,1. Manoppello, a történelemben egy alig ismert olasz városka. Az 1500. körüliévekben még a térképen sem jelölték. Templomában található azonban a világlegértékesebb ereklyéje: Veronika Kendıje. – Elıtörténet. A Szent Péter Bazili-kában ırizték Szent Veronika Kendıjét. 1506. évben egy zarándok kis csomaggalManoppellóba érkezett, amelyet átadott egy helyi orvosnak. Az orvos a csomagotkinyitotta és meglátta a Szent Arc képet tartalmazó kendıt. Meg akarta köszönniaz adományozónak, de amire teljesen széthajtotta, kiderült, hogy már nincs mellet-te senki. XVI. Benedek Szentatyánk (2005→) is imádkozott itt a Szent Arc elıtt.2. A Torinói Lepel Jézus testének lenyomata egy négy méter hosszú lenvásznonkirajzolódva, ahogyan a lepelre helyezték temetésekor és letakarták. Hosszú há-nyadtatás után Torinóban, a Keresztelı Szent János katedrálisban, a guarni kápol-nában ırzik. 1532: tőzvész alatt a tároló láda megolvadt, a Lepel épen maradt. Ötévszázadon át nagyobb érdeklıdés nélkül pihent. A II. világháború alatt a Nápoly-hoz közeli monteverginei apátságba szállították, 1946-ban vitték vissza Torinóba.1972. október 1-én bőnözık megpróbálták meggyújtani. Nem sikerült. 1997: Har-madik tőzvész. A Lepel ismét épen maradt. 2000-ben a jubileumi évben kiállítot-ták, 2,5 millióan látták. 2009-ben bejelentették: feliratot találtak a Leplen és meg-fejtették azt. A restaurálás után 2010-ben ismét bemutatták a székesegyházban.Szentatyánk 2010. május 2-án, Torinóba látogatása alkalmával szemlélte meg.3. A nyolcadik században a lanciánói Szent Legontianus templomban egybazilita szerzetes latin rítus szerint szentmisét mutatott be. Az Átváltoztatás utánegyszerre kétely támadt benne Krisztusnak a Szentségben való tényleges jelenlététilletıen. És ekkor a Szentostya Hússá, a bor pedig Vérré vált. Majd a Vér meg-alvadt és öt különbözı, szabálytalan alakú és nagyságú, darabonként azonos súlyúcsomóra oszlott. A Szent Relikviák a csoda óta eltelt évszázadokon át a mai napiggyakorlatilag változatlanul megmaradtak. A Szentostyából átváltoztatott Hús ros-tos szerkezető és barna színő, de rózsaszínő lesz, ha a Monstrancia mögé valami-lyen fényforrást helyeznek. Page 7 7 az mozgott, lüktetett? Hogyan vette ki a szívet egy halott emberbıl, és hozta el nekem ide New York-ba?” Amikor az orvos-szakértı Zugibe professzornak megmondta, hogy 1999. évben konszekráltSzentostyát elemzett, a tudós haja az égnek állt. A Szentostyát Linolli biokémikus-patalógus professzoris megvizsgálta és a lancianói ereklyével összehasonlította. Linolli professzor ezt mondta: „Ez egyizomdarab a szívbıl, ugyanolyan, mint a másik [lancianói] minta. Ugyanahhoz a személyhez tartozik.”A csoda megdöbbentı, bizonyítja, hogy Jézus Krisztus kétezer év óta valóságosan és mindörökké jelenvan az Eucharisztiában. Megerısítés ismét: Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! A FİPARANCSAz újszövetségi törvény neve a szeretet törvénye, mert a Szentlélek által belénk áradó szeretetösztönöz cselekvésre bennünket, nem pedig a félelem. (KEK 1972) 4 „Szeresd Uradat, Istene-det, teljes szívedbıl, teljes lelkedbıl, teljes elmédbıl és minden erıdbıl. Szeresd felebará-todat, mint önmagadat.”A TÍZPARANCSOLATerkölcsi törvény, amely az isteni bölcsesség mőve. Elıírja az embernek, milyen utakat kövessen,hogyan viselkedjen ahhoz, hogy elérjen a megígért boldogsághoz, és megtiltja, hogy a gonosz út-jára tévedjen, amely elvezet Istentıl és az İ szeretetétıl. (KEK 1950) --- 1. Uradat, Istenedetimádd, és csak neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és má-sok becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonátne kívánd! 4 KEK = Katolikus Egyház Katekizmusa. 4. Juan Diego, 57 éves indián férfi 1531-ben Mexikóban, a Szeplıtelen Fogantatásünnepén szentmisére igyekezett. A Szent Szőz útközben, a Tepeyac dombon megje-lent elıtte és kérte, menjen a mexikói püspökhöz s mondja el: " … itt egy kápolnátépítsenek,… " A spanyol püspök jelet óhajtott az Égtıl. A negyedik jelenéskor aSzőzanya kérte Juant, hogy a domb tetején - a hideg téli decemberben - szedje telirózsával a kötényszerő köpenye (tilmája) elejét és mutassa meg a püspöknek. - Aköpeny leeresztésekor a rózsák kihulltak és a püspök elıtt Juan köpenye elején eza gyönyörő Mária-kép vált láthatóvá. Két hét múlva állt a fából épült kápolna.5. A Kisjézus – SZERETET KIRÁLYAKÉNT – az ima alatt rendszeresen extá-zisba merült francia Yvonn nıvér karján több alkalommal megjelent. A SzeretetKirálya a nıvér extázisból történt visszatérése után öt esetben - gyermekként, szo-bor-alakban - fizikailag is maradandóvá vált. Mennyei Atyánk Szent Akarataígy teremtett meg a semmibıl egy-egy szobrot az öt világrész számára. A vizs-gálatok eredménye azt mutatta, hogy az öt szobortest állományában minden belsırész megvan, ami az emberi szervezetben az élet funkcióit ellátja. - A nıvér 1951-ben halt meg. A SZERETET KIRÁLYA azóta további üzeneteket küldött.6. Santa Fè (New Mexico, USA) XIX. században épült loretoi kápolnájában „cso-da-lépcsı” van. A szerzetesek a kápolna elkészülte után vették észre, hogy nincslépcsıfeljárat a kórushoz. Kilenc napig imádkoztak Szent Józsefhez, tudván, hogy ıács volt. A kilenced utolsó napján egy „idegen” kopogtatott be hozzájuk, mondvánazt, hogy ı ács, és meg fogja építeni a lépcsıt. Egyedül megépítette. Senki nemértette, hogy a lépcsıszerkezet hogyan áll minden központi támasz nélkül. Az ácsszeget és enyvet egyáltalán nem használt. A szerkezet 33 lépcsıfokból áll, ami azÚr Jézus életkorát jelenti. Dolga végeztével nyomtalanul eltőnt, még munkabérresem tartott igényt. Úgy tudják, az ács maga Szent József volt, akit Jézus küldött aszerzetesek megsegítésére. Page 8 8 A SZERETET KIRÁLYÁNAK ÜZENETEI 5 1998. június 21-énÉljetek kegyelmeimmel és fogadjátok be kegyképemet. Mindenekelıtt pedig szeressétek meg-sebzett Szívemet, melyet újra meg Újra átdöfnek az elkövetett bőnök. Imádkozzatok állhatatosan éshozzatok gyakran áldozatokat, gyakoroljátok az önmegtagadást és imádkozzatok szívvel. Számomraez nagyon kedves, nektek pedig gyógyulásotokra válik. Itt Németországban akarom felállítani kegy-trónomat, és mint a Szeretet Királya uralkodni. Fogadj be Németország, nyisd meg ajtóidat, hiszmindenkit meg akarok menteni, aki irgalmas szeretetem karjaiba veti magát.1998. december 8-ánSzélsebesen terjesszétek kegyképemet; az idı sürget, segítsetek megmenteni a lelkeket!Ajánljátok fel magatokat megsebzett Szívemnek, engeszteljetek és kérjetek bocsánatot az emberiségszámtalan bőneiért! Az irgalmasság ideje a végéhez közeledik, de még van idı. Használjátok ki meg-szentelıdésetekre. Imádkozzatok szüntelenül, ajánljátok fel Szent Véremet és maradjatok szerete-temben. Szeressétek azokat a testvéreiteket is, akik sötétségben vannak. Imádkozzatok érettük. Nenehezte1jetek rájuk, ne tápláljatok győlöletet velük szemben, mert az ellenség minden erejét latbaveti, hogy sok lelket a romlásba taszítson, hiszen ideje a végéhez közeledik. Tartsatok több szentség-imádást, jobban tiszteljétek a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, imádjatok szeretetem e legna-gyobb bizonyítékában, és ne hagyjatok magamra a tabernákulumban. Ne hagyjatok egyedül! Nagyonszeretlek benneteket!Gyermekem! A kegykápolna nemsokára felépül, ne aggódj miatta! Segítek neked. Imád-kozzatok tovább hőségesen és gondoskodj a szeretet e Mővérıl. Mindenkit nagy kegyelemben részesí-tek, aki e szeretetmővemben segítségemre van.1999. június 6-ánÓ, az elkövetkezendı nehéz idık után mindannyian gyertek szentélyembe, ebbe a másodikBetlehembe, nagy kegyelmeket ajándékozok nektek. Mindnyájatokat, akik a Szeretet Királyakénttiszteltek, nagy kegyelemben részesítelek és az elkövetkezendı nehéz idıkben különösen is oltalmaz-lak titeket. Ne féljetek Hozzám, a Szeretet Királyához közeledni, mert ez a magasztos megnevezéstanúsítja az irántatok érzett nagy szeretetemet. Ó, ha megismernétek az irántatok érzett nagy szerete-temet, vétkeitek felett szüntelenül könnyeznétek és engesztelnétek a hálátlanság és meggyalázásokáltal megsértett és megsebzett Isteni Szívemet. Továbbra is imádkozzatok és hozzatok sok áldozatot,mert mindazokat a házakat, melyekben sokat imádkoznak, és sok áldozatot hoznak, amelyekben szent-séges képemet tisztelik, megırzöm a rombolástól, győlölettıl és minden rossztól.Ó, gyermekeim, én a ti Királyotok, oly nagyon szeretlek titeket, de mennyire fáj nekem, halátnom kell, hogy mily sok lélek halad a pokol felé és semmibe sem veszik szeretetemet. Imádkozza-tok sokat a bőnösök megtéréséért, különösen a szent rózsafüzért, és szüntelenül ajánljátok felAtyámnak Szent Véremet, mert ezeket az imákat Atyám biztosan meghallgatja. Viseljétek érmemet,melyet fiam csináltatni fog, és amely a Szeretet Királyaként ábrázol majd Engem Szent ÉdesanyámSzeplıtelen Szívével együtt. Mert aki ezt az érmet viseli, különös oltalomban és sok kegyelembenrészesül; mert ott, ahol a Szeretet Királyaként elismernek és szeretnek, a gonosz ellenségnek me-nekülnie kell. Tartsatok ki, szeretett fiaim és leányaim, mert nemsokára diadalmaskodni fog SzentSzívem és szeretett Anyám Szíve.Szent Pio atya: Forduljatok hozzám, és segítségetekre sietek, különösen az elkövetkezendıidıkben, amely nemsokára elkövetkezik. Én, a ti lelki atyátok, oltalmazni foglak titeket; veletek va-gyok, ne féljetek, és ne aggódjatok. Mindenkit oltalmazni fogok, aki hozzám fohászkodik, és a segít-ségemet kéri.1999. november 13-án 15. 30-korA Szeretet Királyának szentélye egy második Betlehem lesz, melynek létrejöttét meg akarjaakadályozni a gonosz ellenség, mert ha a szentély elkészül, a gonosz már nem tombolhat annyira, és 5 Az Úr Jézus üzenete egy kiválasztott lélek által, akinek jelenleg még rejtve kell maradnia. Page 9 9 így még sok lélek megmenthetı. Az Egyházra még sok nehézség vár és alig fog néhány püspök kitar-tani, oly elvakulttá válnak.Szent Mihály arkangyal által ismét megkapjuk a Legméltóságosabb Oltáriszentség iránti sze-retetet. Naponta tartsunk imaórákat, imádkozzuk a rózsafüzért és ördögőzı imát is. Az Antikrisztusismeri a Szeretet Királyának üzenetét és mindenkit elátkoz, mert sok segítıje és csatlósa van. Sokbetegséget idéz elı, és minden rágalom a végsı idık keresztjét illetıen tıle származik. Türelemmelhaladjunk tovább és kérjük szeretett Üdvözítınket, hogy segítsen bennünket. Ha már nem tudunkimádkozni, egyszerően mondjuk az Úr Jézusnak: Szeretlek Téged, s ez elegendı. Jézus egységben tartminket, és mindent ajánljunk fel, mert egyre nehezebb idık jönnek. Sok rágalmazást kell még elvisel-nünk, és sokan fordulnak majd hozzánk olyanok, akik csak látszólag hívık, de csak gyötörni akarnakminket.Az Úr Jézus mondta: A három óra a kereszten olyan volt, mint 100 esztendı, s ezeket a kíno-kat mi el sem tudjuk képzelni.1999. december 12-én, 19.30 - kor„Oly sok ember fordul a világ és a sátán felé, visszautasítva Engem és szeretetemet.” Ezutánkönnyezett a Szeretet Királya.2000. január 18-án, délelıttAz emberiség bőnei súlyosan nehezednek a világra. Ezért kérek tıletek áldozatokat. Imádkoz-zatok, imádkozzatok szüntelenül. Minden fájdalmat, minden imát ajánljatok fel a bőnös világért en-gesztelésül, mert a világ nemsokára bőnhıdni fog bőneiért és sokan, sokan meghalnak. Én és jóságosAnyám oly sokszor figyelmeztettünk benneteket, de az emberiség nem figyelt ránk és folytatták bőnöséletüket. De az utolsó szó az enyém, a ti Isteneteké. Imádkozzatok még sokkal többet a bőnösök meg-téréséért. Én nem a bőnös halálát akarom, hanem, hogy éljen. De ha egy bőnös megbánás nélkül és alegkisebb jóakarat nélkül haláláig kitart bőnében, és még halála pillanatában sem ismer el EngemIsteneként, ha egy szikrányi megbánást sem mutat, hogy mentsem meg ıt? Imádkozzatok különösen amegátalkodott bőnösökért. Nekik sok imára van szükségük, hogy megmenthessem ıket. Gyakranajánljátok fel értük a szentmisét és a szentáldozást. Jaj neked emberiség, jaj nektek, becstelen gonosz-ságaitok által ismét keresztre feszítették az Urat, Isteneteket!Ne csodálkozzatok hát, ha a megjövendölt események váratlanul következnek be. Térjetekmeg, az idı már rövid. Mert ha továbbra is bőneitekben maradtok, már nem sokat fog segíteni rajta-tok, ha a büntetés kezdetekor kitárt karokkal irgalomért könyörögtök. Meneküljetek Hozzám, Királyo-tokhoz: Senkit sem küldök el, aki Hozzám, Urához és Istenéhez könyörög. Minden embertıl szeretetetés engesztelést kérek megsebzett, meggyalázott Szívemért. Ó, ne késlekedjetek Nekem Királyotoknakszentelni magatokat. Minden imát, minden áldozatot gazdag kegyelemmel jutalmazok. Ne féljetek ti,akik hozzám mindig hőségesek voltatok. Áldozataitok és imáitok által sok lelket segítetek megmentenia mennyország számára. Imáitok hatalma erısebb az ördög győlöleténél és dühénél.Imádkozzatok többet, mert Anyám a „minden csatában gyıztes”, nemsokára eltiporja a sátánfejét. A lehetı legsürgısebben terjesszétek ezt az üzenetet!2000. január 21-énKészítsetek szobrokat, melyek Engem a Szeretet Királyaként ábrázolnak, és ezek „vándor-szobrok” legyenek. Házról házra akarok járni, és szeretetemet ajándékozom minden gyermekemnek,akik még bíznak szeretetemben és jóságomban. Ha Engem, mint a Szeretet Királyát egy házba befo-gadnak, mindig nagy kegyelmeket és mindenekelıtt mindenre kiterjedı megváltó szeretetemet aján-dékozom. A közömbösök ismét buzgóbbá válnak, a bőnösök megtérnek, a betegek meggyógyulnak, aszomorúak megvigasztalódnak és a családokban erısödik az egymás iránti szeretet. A kegykép nagyajándék e szeretetszegény, bőnös világ részére és oltalom az eljövendı megpróbáltatásokban; mert ott,ahol a Szeretet Királya trónol, onnan a gonosznak menekülnie kell.A szobor vagy kép 7 napig maradjon a házban, és sokat imádkozzanak és engeszteljenek elıt-te. Imádkozzák naponta az Örvendetes Rózsafüzért Jézus szent Gyermeksége tiszteletére, imával ésénekkel együtt litániát mondjanak a Szeretet Királya dicsıségére. S gyakran ajánljuk fel a Szent Vértis.A Szeretet Királya nagy csodákat fog tenni, mindenekelıtt a lelkekben. Page 10 10 2. AZ OLTÁRISZENTSÉG (EUCHARISZTIA) CSODÁI1. A spanyolországi Ivorra város XVII. században épült Székesegyházának helyén egy ısi,nagyon kicsi templom állt. Ebben az ısi templomban 1010. év egyik napján történt az EucharisztikusCsoda, amikor az ivorrai plébános, Bernardo Olivier atya szentmisét mutatott be. Az átváltoztatásközben kételkedni kezdett. Az ostyát és a kelyhet látva ezt kérdezte magában: „Hogyan lehet az, hogya kenyér és a bor színe alatt a mi Urunk Jézus Krisztus Teste és Vére rejtızik? Hogyan lehet, hogy azén szavaim hatására Jézus, Mária Fia leszállt ide az oltárra?” Miközben ezen gondolkodott, látta,hogy a bor forrni kezdett, megtelt vele a kehely, kifolyt az oltárkendıre, sıt még a földre is. Meg-hőlt benne a vér, egy hatalmasat kiáltott, olyannyira, hogy a hívek az oltárhoz futottak és így mindany-nyian láthatták a csodát. Az elöljáró püspök a történtekrıl értesülve a helyszínen megvizsgálta az ese-tet és személyesen jelentette IV. Sergius pápának (1009-1012), aki a jelentést elfogadta és a csodátpápai bullában ismerte el.2. A reformáció terjedésének kezdetén a svájci határ mentén fekvı francia városkában,Faverneyben, a bencés apátsági kolostor kápolnájában az Oltáriszentséget Pünkösd ünnepén, 1608.május 25-én a Szentmise után az egyik mellékoltárra helyezték ki. A szentségimádás befejezése után asekrestyés eloltotta a gyertyákat, csak az olajmécsek maradtak égve. A hétfıre virradó éjszaka a bezárttemplomban érthetetlen módon tőz ütött ki. Amikor a sekrestyés reggel kinyitotta a templomot, a mel-lékoltárból, amelyre az Eucharisztiát helyezték, már csak üszök maradt. Értesítette a szerzeteseket,akik a Szentségtartót az összeégett oltár romjai között azonnal keresni kezdték. Mindhiába. Egyszercsak egyikük felemelte a szemét a mennyezetre és csodák csodája, mintha a Szentségtartó láthatatlankötélen függne a magasban. Ott lebegett minden ésszerő magyarázat nélkül. A szerzetesek és a nagy-számú hívı azonban látták, hogy nincs semmiféle kötél. A jelenség 33 órán keresztül tartott. A szak-értık már a lebegés során a helyszínre érkeztek, és megállapították, hogy csodáról van szó. A hitéletezután megerısödött és sokan visszatértek a Katolikus Egyházba.3. Franciaország, Ars, XIX. század. Vianney Szent János egyik szentmiséjén történt. A lyo-ni egyetem két hitetlen professzora tudomást szerzett Viennay Szent János, Ars plébánosa mőködésé-rıl. Elhatározták, a helyszínen szereznek tapasztalatokat, s így elsı kézbıl cáfolhatják az elterjedthíreket. --- Éppen akkor léptek a templomba, amikor Szent János misézett. Gúnyosan lesték a papminden mozdulatát. Miután az átváltoztatáskor a jelenlévık valamennyien ájtatosan letérdeltek, oda-szólt az egyik hitetlen a másiknak: „Hogy lehet az, hogy értelmes emberek egy darabka kenyér elıttúgy térdepelnek, mint Isten elıtt.” --- Amikor pedig a Szent Arsi Plébános áldoztatás elıtt a Szentos-tyát felmutatta és a liturgikus szavakat imádkozta: „Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bő-neit!” – kiröppent a Szentostya az ujjai közül, odalebegett az áldoztatórácshoz, és az elsı helyen tér-deplınek a nyelvén helyezkedett el. --- Az egyik hitetlen professzor e csodától annyira megrendült,hogy Szentmise után a sekrestyébe ment és a Szent Plébános elıtt ünnepélyesen megtagadta hitetlen-A jó Isten mindenütt jelen van, mindenkor mindent létben tart. Jézusban emberrélett, Aki 33 évet közöttünk töltött és evangelizációját megszámlálhatatlan csodá-val erısítette meg. Elárulásának éjszakáján – Istenemberként – megalapította azOltáriszentséget (Eucharisztiát), amely az İ valóságos Teste és valóságos Vére akenyér és a bor színe alatt. Mennybe menetele elıtt megígérte, hogy velünkmarad minden nap a világ végéig. Ígéretének legvalósabb formája az Oltáriszent-ségben való jelenléte. Az Oltáriszentség ezért misztérium, amelyhez az elmúltkét évezredben – racionális gondolkodással fel nem fogható, a természet törvé-nyeit a csoda idejére felfüggesztı - számtalan természetfeletti esemény kapcso-lódik. Transzcendenciája tehát abból következik, hogy abban a feltámadt Jézusvan jelen, Istenségével és Emberségével, Testével és Vérével, egészen és osztat-lanul. Az Úr Jézus életében megtörtént csodák az Eucharisztiával kétezer év ótafolytatódnak. Ezekbıl a csodás eseményekbıl mutatunk be néhányat. Page 11 11 ségét, megtért, sıt késıbb pap lett, dominikánus páter. – İ beszélte el a jó Isten iránti hálából ezt acsodát, amelynek megtérését és papi mivoltát köszönhette.4. Tumaco település Kolumbia egy kis csendes-óceáni szigetén található. A várost és környé-két 1906. január 31-én egy Oltáriszentség-csoda mentette meg a tengerár pusztításától. A partmentilakosok százai lelkipásztoraikkal együtt szemtanúi voltak a történelmi eseménynek. --- Délelıtt tízórakor heves földrengés következtében sok ház összedılt, a templom szobrai is a földre hulltak. Alakosok a templomba menekültek. Larrondo atya a templomtéren maga köré győjtötte a népet, miköz-ben megdöbbenve látta, hogy a víz fokozatosan visszahúzódik, bár nem volt apály, és már vagy másfélkilométerre maga mögött hagyja a partot. Látta ekkor azt is, hogy távolabb a tenger felszínén feltor-nyosultak a hullámok, óriási vízfalat képeztek, amely minden pillanatban visszafelé fordulva, a part-vidéket megsemmisítheti. A templomba sietett, az áldoztató kelyhet kivette a szentségházból, azt balkezében magasra emelte, jobb kezében egy Szentostyát mutatott fel és a tengerpartra szaladt. A to-ronymagas vízfal eközben összeroppant, a hullámok a több méteres magasságban a part felé özönlöt-tek. --- Larrondo atya csípıig ment be az elırezúduló vízárba, magasra tartva a Szentostyát, meg-áldva vele a vízzuhatagot. Erre a hatalmas hullámóriások néhány méterre a kicsike Szentostya elıtthirtelen megálltak, mintha csak engedelmességgel akarnának hódolni isteni Mesterüknek és parancso-lójuknak. Azután hátat fordítottak a partnak és lassan visszatértek a tenger végtelenségébe. A kisvárosa tengerár pusztításától megmenekült.Az Oltáriszentség szökıárt megállító csodája 98 év múlva megismétlıdött. Az Indonézia part-jainál bekövetkezett 9-es erısségő tengerrengés, majd az azt követı 2004. december 26-i [„cunami”-nak nevezett] szökıár a történelem egyik legnagyobb katasztrófáját okozta. A szökıár következtébena Délkelet-ázsiai térségben 300.000 ember vesztette életét. A szörnyő pusztítás Sri Lanka tengerpart-ját is elérte, és a viharos szél által keltett hullámok itt mintegy 31.000 áldozatot követeltek; 800.000ember fedél nélkül maradt. A több méter magasra feltorlódott hullámok – a bennük rejlı energiával - atengeren az útjukba került kisebb hajók egy részét felborították, összetörték, közvetlenül a tengerpart-ra épített épületeket romba döntötték, a vasúti szerelvényeket a sínrıl ledobálták. A feltornyosult víz-tömeg olyan hirtelen jött a part felé, hogy az emberek – ijedségükben – megdermedtek a rémülettıl.Az egyik település katolikus temploma partközelben épült. A menekülık e templomot is megtöltötték.A plébános atya, látva a pusztító erejő hullámokat, a Monstranciát magasra emelve kivitte a templomelıtti partszakaszra, a Fénykereszt elé, és onnan az Eucharisztiával a rohamosan közeledı 8-10 métermagas víztömeget megáldotta. A hullámfal az isteni akaratnak engedelmeskedett. Összeomlott, nemfolytatta útját. A templomnak baja nem esett, a benne menedéket találó emberek életben maradtak.5. A kifutó fiú „térít.” Az elmúlt század elsı harmadában halt meg Angliában StephenTaprell Holland nagybirtokos. Gazdag ember volt, kiváló emberbarát és hitvalló katolikus. Hitétazonban elhagyta. A protestantizmusból körülbelül harminc év után tért vissza a Katolikus Egyházba.--- A katolicizmusra a késıbbiekben irodájának egyik kifutója hívta fel ismét a figyelmét. Ez a fiú aztkérte, hogy a parancsolt katolikus ünnepeken délelıtt egy óra szabadságot adjanak neki, hogy szent-misét hallgathasson és megáldozhasson. Ennek pótlására két órában hajlandó munkaidın kívül szolgá-latot teljesíteni. A hivatalfınök megtagadta ezt a kérést, mire a fiú egyenesen Taprellhez, az üzemtulajdonosához fordult. Ennek a nagybirtokosnak megtetszett a fiú határozott kívánsága és áldozat-készsége, de kíváncsi volt, hogy valóban szentmisére megy-e. Titokban megfigyeltette egyik alkalma-zottjával és megtudta, hogy a fiú valóban a templomba ment. --- Néhány napra rá Taprell az irodaelıszobájának asztalán egy kis könyvet látott meg. Kezébe vette. Katolikus imakönyv volt. A kifutó-fiú könyve. Bevitte magával az irodájába és olvasgatta. – Nemsokára visszatért a Katolikus Egy-házba. Ez az Oltáriszentség mőve volt.6. Az Eucharisztia „térdre kényszerít.” Weil Emánuel Németországban a ratingeni zsidóközösség tanítója volt. Az elmúlt század elején vonaton a hollandiai Maastrichtba utazott. A útonösszetalálkozott egy katolikus pappal. Vallási dolgokról beszélgettek. Maastrichtban elköszöntekegymástól. Weilt jól fogadták az új helyen. --- Május 13-án Maastrichtban Szent Servatius ünnepétülték. Nyilvános körmenetet tartottak. Weil éppen szembetalálkozott a körmenettel az egyik utcában.Ki akart térni, de valami erı akarata ellenére hajtotta elıre. Így a szentséges körmenet mellette haladt Page 12 12 el. Mikor a végtelen jóságú Jézus már közelében volt, hiába erılködött, hogy elmeneküljön. Úgy érez-te, valami belsı erı kényszeríti, hogy letérdeljen és imádja az Eucharisztiát. --- A Mennyei Világossághatására ebben a pillanatban – zsidó létére - a Kenyér Színe alatt felismerte Jézust, Urát és Mes-terét. Hitte, hogy İ az igazi, a megígért Messiás. Most már hitt. Önként térdelve maradt és imádtaJézust. Mikor felállt, megérlelıdött benne az elhatározás, hogy megkeresztelkedik és a KatolikusEgyház gyermeke lesz. Így történt.7. Idınkben a világ egyre rosszabb útra téved. A jó Isten ezért a Szőzanyát több mint két évti-zede elküldte a dél-koreai Nadjuba is, hogy általa tudassa az emberekkel a hírt: a megromlott emberi-ségnek meg kell térnie, bőneit meg kell bánnia és visszatalálnia Teremtıjéhez. --- A világ az Úr JézusKrisztus és az Istenanya természetfölötti jeleitA gazda ekkor gondolt arra, hogy lovai az ellopott Szentségtartó nyomára vezethetnek. Nemsok földmunka után rátaláltak az ellopott Monstranciára, amelynek épségben történt megtalálása a jóIstennek csodálatos mőve volt. A zarándokok a megdöbbentı mintájú babszemeket a kontinensekretöbb mint fél százada magukkal viszik, termelik. Így jutott el hazánkba is. A termés csodája az ellopottOltáriszentség elıtalálásától napjainkig folyamatos. A Monstranciás Babszemek – a tavaszi ültetéstkövetıen kikelnek, kisarjadnak, szárba szökellnek, beérnek. Minden babszem a hüvelybıl történıkifejtés után Monstrancia-képet tartalmaz. Így hirdeti az emberiség számára Teremtınk dicsıségét. ANYASZENTEGYHÁZUNK ÖT PARANCSA (KEK 2041)1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg! 2. A pén-teki bőnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál, és legalább hús-véti idıben áldozz meg! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidetkatolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 1985. június 30-ától a mai napig kapja Nadjuban, könnyek, vérkönnyek és olajillat-ár hármasságában. A Szőzanya küldetésének igazolásaként a könnyezéshez Eucha-risztikus Csodák párosulnak, amelyek szintén megmagyarázhatatlanok. Nadju ezértOltáriszentség-központú. A vércseppes Eucharisztia a bemutatott képen csak afénykép elıhívásakor vált láthatóvá. Más csodák: Julia nyelvén több esetben vérzettaz Oltáriszentség, amely 1995. október 31-én, vatikáni látogatásakor megismétlı-dött, amikor II. János Pál Szentatyánk (1978-2005) szentmiséjén megáldozott. ASzentatya ujjával érinti Julia nyelvén a Hússá és Vérré vált Szentostyát. ---2005. április 16-án este Nadjuban a Szentmise alatt két Szentostya szállt le a ma-gasból, amelyet Marcial atya mutatott be a Szőzanya hegyén, mintegy 250 hívırészvételével. A Szentostyák a földön álltak meg, Marcial atya baloldalán. Ez volt afelülrıl leszálló Oltáriszentség elsı csodája 2002. január 6-i után, amikor SzentMihály arkangyal két Szentostyát hozott egy földi szentségtartóból. Marcial atyafelvette és az oltáron lévı terítıre tette le a két Szentostyát, majd áldoztatás utánegy ciboriumba helyezte. Ebben a pillanatban aranyszínő illóolaj folyt le a terítın.Marcial atya május 6-án kinyitotta a ciboriumot, és a két Szentostyán nagy mennyi-ségő vért látott.8. A Monstranciás Babszemek csodája. 1918-ban, az I. Világhá-ború idején, Németországban egyik este a kis település templománaktabernákulumából ellopták a Monstranciát. Senkinek sem volt sejtelme,hogy a tolvaj mit tett vele, hol rejthette el. --- Egy gazda, a háború után,karós babot termelt birtokán. Lovaival a földjén dolgozott, amikor alovak munka közben egyszer csak letérdeltek; amint késıbb kiderült,azon a helyen, ahova az ellopott Monstranciát elásták. A gazda nemtudta, a lovak miért térdeltek le. Otthon, amikor a babhüvelyeket kifej-tette, minden babszemen meglátta a nagy csodát. A babszemeken azOltáriszentséget tartalmazó Monstrancia volt látható. Page 13 13 3. A RÓZSAFÜZÉR EREJEA Szőzanya Rózsafüzérének csodája elvezet téged ahhoz a Forráshoz, amelybıl Szellem ésErı, Fény és Sugallatok áramlanak. Ha Rózsafüzért imádkozol, a jó Isten szól hozzád, İ van jelen, İmutat neked utat, İ erısíti lelkedet és virágoztatja fel, İ vigyáz rád, de ezen ima által is İ oldja megaz ember által nem remélt és ember által elképzelhetetlen folyamatokat, lelki és testi gyógyulásokat.A Rózsafüzér a X. századtól hatalmas hatóerı. Ez az ima az egyszerő, a gyermeki lelkekevangéliumi tisztaságú imádsága. A keresztények alapvetıen ebbıl az imából merítettek legyızhetet-len lelki erıt az elmúlt századok súlyos megpróbáltatásaiban. A történelem olyan pillanataiban, ami-kor az egész kereszténység került veszélybe, a megmenekülést a Rózsafüzér erejének tulajdonították.Bizonyíték erre, hogy a szentatyák és a hadvezérek ima-felajánlásai, a közösségi és egyéni könyörgé-sek nyomán világunkban eddig megszámlálhatatlan Rózsafüzér-imameghallgatás történt és történiknapjainkban. Az alábbiakban néhány csodálatos imameghallgatást írunk le:1. az 1456-os nándorfehérvári gyızelem és a Rózsafüzér-ima összefüggése. Hunyadi Jánosállandóan a kardjának markolatán, Kapisztrán Szent János pedig mindig övére főzve viselte a Rózsa-füzért. Vezetésükkel a vár védıi – a rohamok alatt és a szünetekben - a Szentolvasót folyamatosanimádkozták. Így gyızték le a sokszoros török túlerıt. A déli harangszó azóta minden nap, szerte avilágon, erre a gyızelemre emlékeztet;2. az 1552-es egri gyızelem a város-környéki és a távolabbi Észak-magyarországi falvakban -a katolikus papok példamutatásával, vezetésével – a folyamatosan imádkozott Rózsafüzérnek köszön-hetı. A falvak lakói, a vár védıi, Dobó István várkapitánnyal az élen, az imádság erejében bíztak, ésimáik meghallgatásával elérték, hogy a túlerıben ostromló török sereg megszégyenülve vonult el a várfalai alól;3. a Rózsafüzér ima mentette meg a második évezred közepén Magyarországot és Európanépeit az Oszmán Birodalom európai hódító hatalmától. A ma már szentként tisztelt V. Piusz pápa(1566-1572) rózsafüzéres imahadjáratot hirdetett meg a török terjeszkedés ellen a keresztény erıktámogatására. A keresztény haderık 1571. október 7-én Görögország partjainál a lepantói öbölbenmegütköztek a háromszoros túlerıben lévı török haddal, és csodálatos módon legyızték azt. DonJuan, a keresztény haderık parancsnoka bevallotta, hogy a gyızelmet nem csatázó, hanem imádkozókarjaikkal vívták ki. A Rózsafüzért imádkozták. Hálaadásul a gyızelemért, a pápa elrendelte a Rózsa-füzér Királynıje ünnepét, és azt október 7-re tette;4. a jó Isten a napi Rózsafüzér imát elfogadva ajándékozta meg Ausztriát a szabadsággal,amikor a szovjet ateista megszálló katonai gépezet, eredeti szándéka ellenére – az osztrák katolikusoköt évig tartó szervezett imáját követıen - 1955-ben elhagyta az ország területét;5. az Isten-nélküliség ellenszere a Rózsafüzér és önmagunk felajánlása a SzeplıtelenSzívnek – mondta Lucia nıvér (1908-2005) 1957. december 26-án Augustine Fuentes atyának adottrendkívüli interjújában. A nıvér három dolgot emelt ki a Szőzanya szavaiból. (1) „A Szőzanya aztmondta nekem, hogy a Sátán készen áll arra, hogy döntı küzdelmet vívjon Vele. És a döntı küzdelemegyben a végsı is, mivel az egyik oldal gyız, a másik vereséget szenved. Így, mostantól kezdve, vá-lasztanunk kell. Vagy Istené vagyunk vagy az ördögé. Nincs más lehetıség. (2) A Szőzanya azt mond-ta nekem és unokatestvéreimnek, hogy a jó Isten két utolsó ellenszert ad a világnak. Ezek: a Rózsafü-Kedves Testvérünk! Az életnek az Élı Vizét csak Isten közelében találod meg!Isten közelében majd ihatsz, míg lelked eltelik örömmel és erıvel, világossággalés hittel. Tapasztaljuk, hogy legtöbben a lélek szomjúságától szenvednek. Minde-nütt lárma és sietség, soha nincs már csend, senki nem visz téged magával az ÉletForrásához. Kevesen jártasak Isten ismeretében, hogy téged Hozzá vezessenek.Kedves Testvérünk! Hogyan találsz el Istennek élı közelségébe, amely lelkedetkielégíti? A Rózsafüzér imával! Page 14 14 zér és önmagunk felajánlása Mária Szeplıtelen Szívének. Ez a két utolsó ellenszer azt jelenti, hogytöbb nincs. (3) Az Isteni Gondviselés tervében Isten az összes lehetséges gyógyírt kimeríti, mielıttmegbüntetné a világot. Most, amikor látja, hogy a világ egyáltalán nem figyel rá, … felkínálja nekünkaz üdvözülés utolsó eszközét és elküldi a Szőzanyát, az İ Szent Édesanyját. Félve teszi ezt, mert hasemmibe vesszük és visszautasítjuk ezt az utolsó eszközt, akkor többé nem nyerünk megbocsátást,mert azt a bőnt követjük el, amit a Szentírás a Szentlélek elleni bőnnek nevez. Emlékezzünk: Jézusnagyon jó Fiú és nem engedi, hogy megbántsuk, és semmibe vegyük Édesanyját.” (Michael H. Brown:Az utolsó óra, Marana Tha, Budapest, 1994.);6. Brazíliában, Sao Pauloban 1964-ben 600.000 nı imádkozta a Rózsafüzért az ország egyiklegnagyobb tüntetésén, meghúzva a lélekharangot a kommunista forradalom felett;7. a Fülöp szigeteken 1986. február 25-én a milliós tömeggel szemben kivezényelt tankokat –amelyek tőzparancsot kaptak -, a Rózsafüzér-ima állította meg. A tömeg imádkozott és a katonáknakfelmutatta a Rózsafüzért. A tőzparancs kiadása után az égen kereszt alakú felhı jelent meg, majd fel-tőnt egy Csodálatos Hölgy. İ szólt a katonákhoz: „Ne öljétek meg az én gyermekeimet!” A katonákkiszálltak a tankokból, letették fegyvereiket és csatlakoztak az imádkozó tömeghez. Így lett vége adiktatúrának. A Csodálatos Hölgy a Szőzanya volt;8. II. János Pál Szentatyánk a vatikáni palotában 1988-ban – szívében több mint egymilliárdkatolikus hívı imáját egyesítve, felajánlva - a Rózsafüzért imádkozta a Moszkvában rejtve bemutatottSzentmise alatt, Oroszország megtéréséért. Ezen a napon vette kezdetét az az idıszak, amikor a Szov-jetunió, mint egységes ateista, egyházüldözı állam, szemünk láttára, egyetlen golyó nélkül megszőnt.Megszőnéséhez azonban egy golyó mégis kellett, de az a golyó II. János Pál Szentatyát találta el aRómai Szent Péter téren, és ebbe az egy golyóba a - mindenkor támadásra készenlétben tartott száraz-földi atomrakétákkal, Kelet-Európában és saját területen elhelyezett harckocsi-hadseregekkel, atom-tengeralattjáró hadihajó flottával, szputnyikokkal rendelkezı - Szovjetunió „halt bele”. 1990-benszőnt meg létezni. Az Úr Jézus Krisztusnak, a Történelem Urának és Drága Szőzanyánknak, a mi ÉgiÉdesanyánknak a mőve volt.Ismereteink további kiegészítése. A Szőzanya annak idején, mintegy 700 évvel ezelıtt, atanulást, a prédikálást, a lélekmentést végzı Szent Domonkosnak elıremutatóan azt mondta, hogy egynapon a Rózsafüzér fogja megmenteni a világot. --- Spanyolországban adott ígéretét a XX. századmásodik évtizede végén 1917. október 13-án Fatimában, mint a Rózsafüzér Királynıje megismétel-te. [Kérésének hiteléül a jelenéskor bekövetkezett napcsodát a jelenlevı, legkevesebb 70.000 hívı- éskíváncsiskodó ember láthatta.] A Szent Szőz a három kis pásztorgyermek elıtt az egyik kezében Ró-zsafüzért, a másik kezében skapulárét tartott. Itt hívta fel a figyelmet, hogy a Sátán, a hazugság feje-delme világszerte gızerıvel készül a lélekmérgezésre, az emberiség megrontására. Arra figyelmeztet,hogy a Sátán az ima és Oroszország felajánlása nélkül rafinált módon magához fogja vonzani a hitbennem szilárd embereket. --- A Szőzanya a jó Istentıl eltávolodott emberiség folyamatos emlékeztetése-ként fatimai kérésének megerısítésére az elmúlt században, de új évezredünk elsı évtizedében isszámtalan üzenetet küld, amelyekkel a bőnösök megtérésére, a szüntelen imára, az Eucharisztiaimádására, a Rózsafüzér imádkozására, az áldozatvállalásra, a böjtre és a gyakori szentáldozás-ra hív. A Szent Szőz sok esetben emberi- és vérkönnyekkel üzen, hogy kérései minden Istenhívı szí-vébe eljussanak. --- A Sátán tervének megakadályozására a keresztény katolikus hívık, a Szent Szőzígéretét és kérését elfogadva, országaikat – Szentségimádással és Rózsafüzér imával - világszerte a jóIsten kezébe és Mennyei Édesanyánk oltalmába helyezik [Fatimai Világapostolátus, Szeplıtelen Fo-gantatás Családja]. Hasonlóképpen mi magyarok is, mert az Égig főzött Szentolvasó-ima, a misztikusimalánc segítségével tudjuk csak kontinentális, országos, helyi, közösségi vagy személyes gondjainkatmegoldani. Tudnunk kell: az Istenanya - Mennyei Atyánk Szent Akarata szerint – a földi események-tıl, támadásoktól függetlenül úgyis elrendez mindent, amit a hőségesen imádkozó, engesztelı gyer-mekei rábíznak, és kérnek Tıle. A Szőzanya Fatimában nagyon világosan megmondta, hogy Szent FiaSzentséges Szívének világraszóló gyızelmét az Eucharisztia és a Rózsafüzér ima vívja ki az İ Szeplı-telen Szíve által. Egy megtisztult világot ajándékozó isteni esemény lesz ez, mely új korszak kezdetétnyitja meg. Page 15 15 4. AZ ÚR JÉZUS ÉS A SZŐZANYA KÖNNYEZİ SZOBRAIMegváltónk és Édesanyja szobrai az egész világon könnyeznek -a bőnbe esett emberiség megtéréséért. Néhány könnyezés bemutatása.1. Mai világunk Isten-nélküli életvitelével egyre nagyobb méretekbenbántjuk meg a Szentháromságot és Szőzanyánkat. Tudnunk kellene, hogyTeremtınk törvényeinek figyelmen kívül hagyása maga után vonja a jóIsten büntetését. Megelızése érdekében a Keresztek Korpuszainak, és azÚr Jézus szobrainak könnyezése figyelmeztet a jó Istenhez történıvisszafordulásra. A könnyezés Isteni Szent Akarat. A Kereszten megfe-szített Jézus-test Szent Arcának vérkönnyei 2005-ben egy kolumbiai kis-városban, Caliban eredtek el, hogy napjainkban itt kiemelten az amerikaikontinensen élı embereket, de az egész világot figyelmeztessék a megté-résre, a bekövetkezı eseményekre.2. Az Úr Jézus Krisztus és az Istenanya természetfölötti jeleit 1985. június30-ától kapja a világ Dél-Koreában, Nadjuban, könnyek, vérkönnyek ésolajillat-ár kíséretében. A Szőz Mária hegyén lévı Feszület Korpuszábólesetenként vér patakzik a kereszt lábához. A Korpusz vérzésén kívül azarándokok a keresztút kövein, a stációknál végzett ima közben sok eset-ben az Úr Jézus vérét is meglátják és megtapasztalják. Képünkön a Kor-pusz oldalából 2009. február 7-én nagy mennyiségő vér ömlött ki, amelyetfiolákba győjtöttek össze.3. A jó Isten természetfölötti jeleként egy csodás Szőzanya-szobor – kevés meg-szakítással - 1985-tıl folyamatosan könnyezik ugyancsak Nadjuban, Julialátnok kápolnájában. A szoborról nemcsak emberi könnyek, hanem felváltva vér-és olajkönnyek is peregnek. A könnyezés sok esetben illat-árral párosul. Julia aszobor könnyezésével egyidejőleg Égi üzeneteket is lejegyez. Az üzenetek közöttelsıként szerepelt: „Vért könnyezve esengek hozzátok: térjetek meg.” Akönnyezés indítéka Dél-Koreában: a világon ma már emberi erıvel fel nem tar-tóztatható abortusz, erkölcstelenség és más romlás-folyamatok megállítása. ASzent Szőz kéri az emberiséget, hogy térjen vissza Teremtıjéhez. Kéri, hogy mikeresztények legyünk a világosság apostolai ebben az óriási veszélyeket hordozótörténelmi idıben, mert Evangélium nélkül, az Út, az Élet és az Igazság nélkül –a tudomány és a technika kulcsával - bezárjuk az Isten országába vezetı utat.4. Európa, alapvetıen a XX. század második felétıl folyamatosan, ısi keresztényhite feladásának útjára lépett, amely hitért a kontinens népei az évszázadok folya-mán rengeteg véráldozatot hoztak. Látva ezt a fekélyként terjedı Isten-nélküli éle-tet, az Egyház üldözését és az ebbıl következı erkölcsi romhalmazt, az Úr Jézus ésÉdesanyja emberi- és vérkönnyeikkel ismét kérnek bennünket a jó Istenhez valóvisszatérésre. Erre hívja fel figyelmünket 2006. nagypéntekétıl – mintegy figyel-meztetve az egyházi modernizmusra is - egy bajorországi Szeretet Királya-Fatimai Szőzanya szobor-együttes megszakítás nélküli könnyezése. Komolyfigyelmeztetése ez Teremtınknek, hiszen a Szeretet Királya szobrot nem ember,hanem a jó Isten a semmibıl alkotta. [A szobor Renate Daniel tulajdonában van.] Page 16 16 HIT, REMÉNY, SZERETETIstenem, hiszek Te benned, mert Te az örök Igazság vagy.Istenem remélek Te benned, mert végtelenül jó vagy.Istenem szeretlek Téged mindenek fölött, mert Te végtelenül szeretetremél-tó vagy.Irántad való szeretetbıl szeretem felebarátomat, mint önmagamat.Fıként azért szeretlek Téged Istenem, mert értünk emberré lettél és irántunkvaló szeretetbıl és a mi bőneinkért meghaltál a kereszten, nehogy mi apokolba jussunk és örökre égjünk! TÖKÉLETES BÁNAT Óh, keresztre feszített Jézus Krisztus, sajnálom, hogy megbántottalak, szentsebeidre és szenvedésedre kérlek, bocsáss meg nekem és ne hagyj engembőneimben meghalni, hogy kiontott, drága Véred rajtam kárba ne vesszen.A SZENTLÉLEK HÉTAJÁNDÉKA (KEK 1831)1. Bölcsesség2. Értelem3. Jó tanács4. Lelki erısség5. Tudomány6. Jámborság7. Istenfélelem 5. Saïgonban, a kommunista uralom alatt lévı Vietnam félmilliós lélekszámúvárosában 2005. november 7-étıl két nap és két éjjel sírt a Szőzanya szob-ra. A szakadatlanul folyó könnyek színhelye a Nagyboldogasszony katedráli-sa elıtti tér. A csoda és a hétköznapok között élı kis vietnami diák indítottael a világon a „fénysebességgel” elterjedt Mária-könnyek hallatlanul izgal-mas, vizuális isteni üzenetét; a közeli nagy események jelét. A szüntelenülzokogó Szőzanya-szobrot fényképezıgépekkel és videokamerákkal vitték bea számítógépes animáció öt kontinenst behálózó világába. Két nap alatt többmint 2 millió zarándok szállta meg a várost! A kommunista kormánykörök-ben érthetı izgalmat és tanácstalanságot okozott a spirituális Mária-esemény,amely vattával, üvegecskékkel, zsebkendıkkel elvitt könnycseppjeivel hív amegtérésre, vigasztal, gyógyít és hirdeti az örökélet Urának gondviselését.6. A Szőzanya könnyei az Amerikai Egyesült Államokat, de az egész ameri-kai kontinens országait számos figyelmeztetésben részesítik - a megtérésre.Sacramentoban [California] 2005. novemberétıl könnyezik a Szent Szőzszobra a Vietnámi Katolikus Vértanúk Temploma elıtt. A szobor bal szemé-bıl vérre emlékeztetı vörös színő folyadék pereg le a kıbıl faragott szobor-test arcára és ruházatára. A vérnek tetszı folyadék az összegyőjtés és letisztí-tás után – emberi beavatkozás nélkül – az arcról tovább folyva ismételten ésfolyamatosan megjelenik. Page 17 17 5. A TRANSZCENDENCIA FÉNYKÉPEKEN MEGJELENT CSODÁI,amelyeket sem a fényképezı személyek, sem a zarándokok fizikailag nem láttak,de a filmek elıhívásakor a fényképeken megjelentekA medjugorjei Krizsevácon a kıkereszt megépítése megmagyarázhatatlan. Ez a jó Isten elı-regondolása. XI. Piusz pápa (1922-1939) 1933-ban transzcendens jelet kapott, hogy e hegyre nagykıkeresztet építtessen. Megépítették. Abban az idıben ez a hely a világ elıtt csaknem ismeretlen volt.A környék lakosai nem értették, de még a távolabbi környezetben [sıt a Vatikánban] sem, hogy esziklás hegyre miért kellett egy ilyen monumentális kıkeresztet felállítani. A Szőzanya a választ 48évvel késıbb adta meg, amikor itt Medjugorjében a Mária-jelenések elkezdıdtek.1. 1982. október közepén egy pennsylvániai zarándokcsoport a Szentföldön járt. Acsoport egyik nı tagja különbözı helyeken fényképeket készített. Mikor hazatért,elıhívatta a filmet. Legnagyobb megdöbbenésére a negatív kópiák között egy cso-daszép pozitív kép volt, amely a Megváltó arcát ábrázolta. Megkérdezte férjét,emlékszik-e, hol fényképezték le ezt a Jézus arcot, de a férj nem emlékezett. El-mentek ahhoz a paphoz, aki a zarándoklatot vezette és többször járt a Szentföldön.A kép neki sem volt ismerıs. Megkérdeztek különbözı utazási irodákat, de ott semismerte senki a kép helyét. Soha senki nem látta. A pozitív kép nagyon erıs lelkibékességet sugárzott. Elhatározták, hogy terjeszteni fogják.2. A kép nem festmény, hanem egy valódi fénykép. Különleges kegyelem ez, ame-lyet Németországban egy újmisés pap a szentelését követı harmadik napon, 1932.augusztus 29-én kapott. A fénykép csodás módon keletkezett, mivel sem a szent-misét bemutató pap, sem a ministráló szerzetes-testvérek, sem a jelenlévı hívek,sem a pap bátyja, aki a fényképet készítette, nem látták azt, hogy Üdvözítınk akonszekrációt követıen keresztre szegezett állapotban jelent meg az oltárfölött, és drága Szent Vére a kehelybe folyt. Az Úr Jézus itt is emlékeztetett arra,hogy az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben valóságosan jelen van.3. Egy zarándok-testvérünk Medjugorjében, ott léte alatt napcsodát fényképezett.A film elıhívásakor derült ki, hogy az egyik kockán az Úr Jézus misztikus felsıteste látható. Jobb kezében egy néhány hetes magzatot tart, bal kezével homlo-kát érinti és szívbıl jövı fájdalmai vannak: a magzatgyilkosságokkal milliószorátszúrják Drága Szent Szívét. Ez olvasható le Szent Arcáról. Miért szenved az ÚrJézus? Mert tudja, hogy a magzatgyilkosság bőne, az ártatlanok elpusztítása rette-netes és világmérető bőnös mővelet. Tudja, hogy a megtervezett gyilkosság hatal-mas büntetést hoz az emberi nemre. - A jelenlévı zarándokok az Úr Jézust, szí-vünk Királyát a medjugorjei égen a napcsoda elıtt, alatt és azt követıen nem lát-ták.4. Égi Édesanyánk Medjugorjében (1981-tıl) már állítólag 28 éve köztünk van,hogy tanúsítsa: Jézus maga az öröm, és a mi örömünk Jézusban van. Ezzel egyi-dejőleg, mialatt mi hálát adunk az İ köztünk lévı jelenléte ajándékáért, a Szőzanyaemlékeztet arra, hogy Neki szüksége van ránk. Hív minket, hogy "legyünk a ki-nyújtott keze minden teremtmény felé, hogy közeledhessenek Isten szeretetéhez".Van-e ennél magasztosabb hívás és feladat, mint ez, amire a Szőzanya meghívottminket: az életünkkel tegyünk tanúságot hitünkrıl, és másokat is sürgessünk a sze-retet által. Ezt igazolja a zarándokok szemével nem látott, csak a fényképezıgépfilmjén, a kıkereszt mögött megjelent égi Kereszt. Viseljük áldozatvállalásként. Page 18 18 URAM JÉZUS,Neked adom kezeimet,hogy általuk végezd munkádat.Neked adom lábaimat,hogy a Te utaidon járjanak.Neked adom szemeimet,hogy Hozzád hasonlóan lássanak.Neked adom nyelvemet,hogy a Te szavaiddal szóljon.Neked adom elmémet,hogy bennem gondolkodhassál.Mindenekfelett Neked adom szívemet,hogy általam szerethesdAtyádat és az egész emberiséget.Neked adom egész önmagamat,hogy bennem növekedhess,úgyhogy Te, Uram Jézus,élsz majd, dolgozol és imádkozol bennem.A HÉT SZENTSÉG (KEK 1123)1. Keresztség2. Bérmálás3. Oltáriszentség4. Bőnbocsánat szentsége5. Betegek kenete6. Egyházi rend7. Házasság 5. A Szőzanya üzenete Medjugorjében:”Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, hogy anyai szeretetemmel megmutas-sam nektek az utat, amelyen járnotok kell, hogy Fiamhoz hasonlóvá váljatok, ésezáltal közelebb kerüljetek Istenhez, és kedvesebbek legyetek számára. Neutasítsátok el szeretetemet. Ne mondjatok le az üdvösségrıl és az örök életrıl evilág múlandó és hiábavaló dolgai miatt. Köztetek vagyok, hogy vezesselek ben-neteket és édesanyaként figyelmeztesselek titeket. Jöjjetek velem!” A Szőz-anya Gyermekével - a pozitív képen a film elıhívása után vált láthatóvá.6. A Szőzanya 1998-2005. között állítólag évente nyilvánosan általában háromalkalommal jelent meg Szıkefalván. Megtérésre, bőnbánatra, bocsánatkérésre,megbocsátásra, böjtre, imádkozásra, templom- Szentmise- és Oltáriszentség lá-togatására, kiengesztelıdésre, Rózsafüzér-imára kért bennünket - a világtalanRózsika látnok útján adott üzeneteiben. Próféciát is mondott: Ne féljetek a ne-héz idıktıl, amelyek jönni fognak, mert Én veletek vagyok…. Ne féljetek, mertÉn fogom a kezeteket, hogy ne essetek szakadékba.” Jelenéseit csodás esemé-nyek kísérték: megtérések, gyógyulások, problémás családi helyzetek rendezıdé-se, a látnok házának Általa megáldott ásott kútjából a zarándokok részére ese-tenként több ezer liter víz kivétele, elszáradt almafa decemberi virágzása, termé-sének megérlelése, természeti csapásoktól Szıkefalva megmenekülése. A képenegy szıkefalvi napcsodát láthatunk. Page 19 19 6. A SZENT SZŐZ GUADALUPÉBANA nıalak Isten Anyjaként mutatkozott be, és egy képet hagyott maga után, igazolásként a me-xikói Juan de Zumárraga püspök részére. A bizonyíték csodálatos módon jelent meg a látnok indiántilmáján (vállkendıjén). Az agavé-rostokból készült tilmán kirajzolódott ISTENANYAI KÉP - bi-zonyságként és tanúságként - negyedik a világon a manoppelloi és a torinói ISTENARCOK, valaminta lancianói SZENT VÉR reliquiákat követıen. A mindmáig épen maradt ruhadarabot, rajta a kegy-képpel, napjainkban is évente zarándokok milliói látogatják a guadalupei bazilikában. Juan Diegót II.János Pál Szentatyánk 2002-ben szentté avatta.Ennek a guadalupei csodaképnek nagy felfedezıje az asztronómia is. A csillagászok kimutat-ták, hogy a Szőzanya ruhájának dekorációja, amelyet csak festımővészeti bravúrnak tekintettek szá-zadokon keresztül, azt a csillagállást tükrözi, képezi vissza, amely 1531. december 9-én volt aguadalupei jelenés alkalmával, amikor Zumárraga püspök elıtt megjelent Szent Juan Diego.A csodás eredető guadalupei Szőzanya-képpel az elmúlt négy évszázadban sok tudományosértekezlet foglalkozott. A legutóbbi nemzetközi kongresszuson (Arizona Phoenix 2009. augusztus 6-8.között) Aldofo Orozco kutató fizikus arról beszélt, hogy sem a tilma megmaradására, sem megırzıdé-sének csodás körülményeire nincsen természettudományos magyarázat. Mint mondta, hasonló szöve-tek a helyi sós-nedves levegın 10 éven belül tönkremennek. Például az 1789-ben a legfejlettebb tech-nológiával készült másolat 8 év alatt védıüveg mögött is teljesen kifakult, miközben a védelem nélkülkihelyezett eredetin 116 éven át semmiféle károsodást nem okozott az UV-sugárzás, a közelébenmeggyújtott sok tízezer gyertya, és a sós-nedves levegı. „Az agavérostokból készült anyag egyik leg-különösebb jellemzıje, hogy míg a visszája durva, érdes tapintású, a színe olyan, mint a legfinomabbselyem" – idézi a szakértıt a CNA.A kongresszuson Orozco kutató fizikus megemlítette, hogy a tilma két ízben isteni csoda foly-tán menekült meg a pusztulástól. /1/ 1785-ben egy munkás véletlenül 50%-os salétromsavoldattalöntötte le, ám ettıl „természettudományosan megmagyarázhatatlan módon nemcsak a szövetnek, demég a kép színes részeinek sem esett semmi baja." /2/ 1921. november 14-én egyházellenes szabad-kımővesek a kegykép alatt egy csodálatosan díszített hatalmas virágcsokorba helyezett bombát rob-bantottak. A délelıtt fél 11-es szentmisére idızített pokolgép pusztítása következtében még az oltáronlévı kovácsoltvas-feszület is meggörbült. Személyi sérülés azonban nem történt, bár a templomhajóablakai is betörtek. A Bazilika bejáratánál azóta üvegvitrinben ırzik a meggörbült kovácsoltvas-feszület "bőnjel" darabját. A robbanás következtében 150 méterrel távolabb megrepedt a márványpad-ló is, de az ereklyeként ırzött kép a törmelékek között ép maradt, normál üvegbıl készült tartójánaksem történt baja. „Erre egyszerően nincs természetes magyarázat" – fogalmazott a kutató fizikus.A Szőzanya - tilmán megjelenı kegyképének tisztelete által - a közel ötszáz év alatt, természetfelettimódon, számtalan esetben adott kegyelmet Mexikó népének, ugyanakkor elıremutatóan figyelmezte-tést is világunk számára. A következıkben az Istenanya csodálatos kegyelmeibıl emelünk ki néhá-nyat.A Szőzanya jelenés-sorozata világméretekben 1531-ben, Szeplıtelen Fogantatásünnepén a mexikói Guadalupeban kezdıdött – a jó Isten Szent Akaratának ésfelhatalmazásának bizonyítékaként, egy, a Mennyek Országában, emberi kézérintése nélkül született festménnyel. Az Égi Mőalkotás egy alapozás nélkülifestmény, amely a Szőzanyát áldott állapotban ábrázolja, és amely 478 év óta,2009-ben is sértetlen Fényben ragyog.A Szőzanya Szeplıtelen Fogantatás ünnepén ragyogó nıalakként jelentmeg egy Juan Diego nevő szegény indiánnak a Mexikóvárostól északnyugatrafekvı Tepeyac-dombon. Page 20 20 1. A látnok nagybátyjának is megjelent az Istenanya, s meggyógyította a pestis halálos beteg-ségébıl. Ez az elsı hiteles gyógyulás. 1531. december 26-án a püspök a néppel együtt ünnepélyesmenetben átvitte a kegyképet Mexikó püspöki palotájából Tepeyacra, s elhelyezték az elkészült ká-polna oltárképeként. A kegykép elıtt egy halálosan megsebesített férfi visszakapta életét.2. Az 1531-es csodálatos jelenés után a megtérések száma Mexikóban döbbenetesenmegnövekedett; az indiánok távoli vidékekrıl is eljöttek, hogy szentségekben részesüljenek. 1539-ig,vagyis mindössze nyolc év leforgása alatt a ferencesek közel 9 millió indiánt kereszteltek meg.3. A hivatkozott 2009-es kongresszus másik elıadója, Eduardo Chávez Sánchez egyháztörté-nész, Juan Diego szenttéavatási ügyének posztulátora szerint a Guadalupei Szőzanya-jelenés üdvtör-téneti jelentıségő esemény, melynek célja Amerika evangelizálása. Mint mondta, az Újvilág elsı,ferences misszionáriusai emberfeletti küzdelmet vívtak, hogy megértessék magukat a bennszülöttek-kel, ugyanakkor megvédjék ıket a spanyol kizsákmányolástól. Amikor úgy tőnt, képtelenek megbir-kózni a nehézségekkel, Zumárraga püspök azt mondta a misszionáriusoknak: „Ha Isten nem küld sür-gısen segítséget, ez az ország örökre elvész." A jó Isten meghallgatta kérésüket, elfogadta áldozatvál-lalásaikat: a Szent Szőz meghozta Mexikónak a transzcendens segítséget.4. Hétszázezer életet követelt a tífuszjárvány 1736-ban Mexikóban. 1737. április 27-én aGuadalupei Madonnát az ország Védasszonyának jelentették ki a bőnbánat és engesztelés ünnepi li-turgiájában. A tífuszjárvány véget ért.5. Dr. Javier Torroelo Bueno és Rafael Torifa Lavoignet szemorvosok 1956. júliusában vizs-gálatot végeztek a Madonna szemében, és ugyanazokat a fényreflexeket kapták eredményeikben, mintaz élı embereknél. Mint elmondták: "Ha szemtükörrel fényt bocsátunk a pupillába, akkor ez a fénybehatol a szembe, és annak mélyérıl verıdik vissza, nem a felületérıl. Ez eredményezi azt a tükrözı-dést, amelyet csak mélységgel és térfogattal rendelkezı szemgolyó tesz lehetıvé. A Szőzanya kegyké-pén a szem háromdimenziós. A síkfelülető szemfényképeken ezt a tükrözıdést elérni nem lehet!'6. Borzalmas földrengés érte Mexikót 1985. szeptember 19-én. A fıvárosban 500 ház össze-omlott, 1000 a súlyos és 1000 a könnyebben sérült épületek száma. Hozzávetılegesen 30.000 halálosáldozatot jegyeztek fel. Az anyagi kárt 4 milliárd dollárra becsülték. A Tepeyac-dombon épült bazili-kát és a szentélyében elhelyezett kegyképet a legkisebb sérülés sem érte.7. Napjainkban egy csodálatos guadalupei fénykép járja be a világot. Elızménye, hogy Mexi-kó-cityben kihirdették a 12 hetes kora alatti magzat anyaméhben történı meggyilkolását engedélyezıtörvényt. A Bazilikában a törvény életbe lépésének napján, 2007. április 24-én szentmisét mutattak beaz abortusz áldozataiért. A Szentmise végén, amikor az emberek sokasága megkezdte fényképezni atilmán lévı Szőzanya-képet, a kép elhalványult és az áldott állapotban lévı Szent Szőz testébıl, össze-tett kezei alatt, egy intenzív Fény erıteljesen sugárzott. Az emberi szem ezt a Fényforrást a Szőzanyaméhének magasságában látta tündökölni. A Fény embrióformát mutatott, amely fekvı magzat-alakúvolt. A jelenlévıket a Fény nagyon megérintette. Felismerték, hogy ez a Mária-kép egyidejőleg a megnem született Kisjézust is ábrázolja, aki kilenc hónapig az emberek szeme elıl rejtve volt, de mégis azemberek között élt. A Fényforrás Csodájáról készített fényképfelvételeket megvizsgálták. A vizsgála-tot végzı szakmérnök bizonyította, hogy a fényképek elıhívásakor manipuláció vagy hamisítás nemtörtént. Az emberek által észlelt Fény, szó szerint, a kép (tilma) belsejében keletkezett. A Szent Szőzképébıl sugárzott Fény, nem reflex- vagy más fény, hanem transzcendens, megmagyarázhatatlan je-lenség. --- Az abortusz-törvény kezdeményezıi, megalkotói, megszavazói, a magzatgyilkossághozhozzájáruló édesanyák, édesapák, környezet, egészségügyi intézetek vezetıi, az orvosok és ápolók felsem fogják, hogy milyen és mekkora halálos bőnt követnek el a Teremtı Isten és az emberi társada-lom ellen. Nincsenek tisztában a következményekkel. Nem tanultak, nem akarnak tanulni Mexikó és avilágtörténelem tragédiáiból (egyházüldözés, háborúk, természeti csapások, járványok, erkölcsi rom-bolás, tisztátalanság terjesztése, család szétzilálása, gyermek-kereskedelem, kábítószer, maffia, stb).Drága Szőzanyánk, könnyes szemmel könyörög e Fényforrás Csodája által is az egész világon élıgyermekeihez: fogjuk fel, mit jelent e Csoda, fogadjuk el, tartsuk meg az Isteni Törvényeket, erreneveljük gyermekeinket, és tiszta szívbıl nagyon de nagyon imádkozzunk. A Szőzanyával együtt kér-jük a jó Istent: Uram bocsáss meg az abortusz-elfogadóknak, mert nem tudják, mit cselekszenek. Page 21 21 A fényképen a Szőzanya méhében keletkezett, és onnan az egész világraháromdimenziós képként sugárzott Csodás Fényforráslátható, amely az emberiséget a gyermekgyilkosság,az abortusz megszüntetésére figyelmezteti!Az említett legutóbbi, 2009-es nemzetközi kongresszus is megfogalmazta végkövetkeztetését:Isten olykor Édesanyja által lép közénk, hogy minden embert Fiához kapcsoljon. Mária az elsı tanít-vány és misszionárius, aki által az üdvösség üzenete eljut hozzánk. II. JÁNOS PÁL PÁPA 1979. JANUÁRJÁBAN, ELSİ MEXIKÓI ÚTJA ALKALMÁVAL AGUADALUPEI SZŐZANYÁHOZ ÍGY IMÁDKOZOTTGuadalupei Szőzanya!Segíts minket, hogy megerısíthessük testvéreink hitét!Segíts minket, hogy az örök élet reményét terjeszthessük!Segíts megırizni Isten ránk bízott népe lelkének nagy kincsét!Légy otthon családjainkban, plébániáinkon, misszióinkban, egyházmegyéinkben, az egész nép körében!Légy jelen a Szentegyházban, amely téged utánozva maga is jó Anya akar lenni: segíteni a lelkeket minden szük-ségükben, hirdetve az evangéliumot, kiszolgáltatva a szentségeket, megırizve a családokat a házasság szentségeáltal, egyesítve az egész egyházi közösséget az Oltáriszentség által, hogy elvezessen mindenkit az örök üdvösség-re, és hogy emberhez méltóbbá tegye a Földet.Határtalan bizalommal fordulunk Hozzád, és kezedbe helyezzük le jövınket. Amen.MAGNIFICATMagasztalja lelkem az én Uramat,Örvendezve élek szárnyai alatt.Szolgálója lettem, lepillantott rám,Alázattal zengi dicséretét szám.Ami velem történt, nem volt soha még,Boldognak mond engem minden nemzedék.Nagyot mővelt rajtam hatalmas keze,Jóságában százszor Szent az İ neve.Irgalma leáradt, népünkre borult.Félelmünkre szállott, a szívemre hullt.Hatalmas a karja, csak egyet suhint,S a kevélykedıket széjjelszórja mind.Letöri a gıgöst képzelt magasán,Alázatos hívét áldja trónusán.Éhezıknek étket tele kézzel ád,De a gazdagoktól zárja kapuját.Izrael dolgára örök gondja van,Szívén hordja népét nagy irgalmasan.Atyáinkhoz szólott évezreken át,Ábrahám és magva ismerte szavát.Dicsıség az Úrnak, áldjuk az Atyát,Fiút és a Lelket századokon át.Tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,Áldott légy ma érte s minden koron át. Page 22 22 7. A NAGY FIGYELMEZTETÉS* amelyet az emberiség minden tagja ugyanabban az idıpontban él majd át;* egy égi-fényjelenséggel fog kezdıdni, amely jelenséget minden ember látni fog; mindenki úgy fogjaérezni, hogy ez az égi Fény belé hatol;* ettıl a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva.Megszőnik a külvilággal való érintkezésünk, úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne; azegész hasonló lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;* szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkke1 és látni fogjuk mindazon bőneinket, amelyeket életünksorán elkövettünk, valamint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s ezek követ-kezményeit; ebben a pillanatban az emberek tudni fogják, hogy ezt az élményt Isten idézte elı lelkük-ben;* minden ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és hogy csak az Ö törvényei szerintszabad élni;* ez a lelki élmény ítéletszerő lesz ugyan, de nem ítélet; minden bőnünket úgy fogjuk látni, minthaMagát Krisztust kínoznánk velük; illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szenvedéseketokozunk Krisztusnak bőneinkkel;* ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát – akaratától függetlenül mindenegyesakkor élı ember át fogja élni. Mindannyiunknak szörnyő élmény lesz szembesülni bőnös voltunkkal;* sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bőneikkel okoztak;* az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden, ember által alkotott gépezetnek meg kell állnia a Föl-dön; a gépezetek kezelıi is ezzel az élményükkel lesznek elfoglalva.Istennek a Nagy Figyelmeztetéssel célja: rádöbbenteni az emberiséget, hogy bőnös életet él,ezáltal saját vesztébe rohan; de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útjaa megtérés és Fiának, Jézus Krisztus Urunknak a követése. --- A Nagy Figyelmeztetés a jó Isten utolsóelıtti figyelmeztetése az emberiség megtérésére a Föld megtisztítása elıtt. Ennek hatása azonban mégmindig nem lesz elégséges, sokan ennek az élménynek sem fognak hinni. A tömegtájékoztatási eszkö-zökön keresztül a Sátán erıi "tudományos" magyarázatokat adnak, igyekezvén meggyızni az embere-ket arról, hogy ez a figyelmeztetés nem Isten mőve. A Sátán erıinek sokan fognak hinni, és folytatjákbőnös életüket. A jó Isten ezért a Nagy Figyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is fog adni azemberiségnek, amelyre már nem lehet semmilyen tudományos magyarázattal szolgálni. Ez a csoda – aprófécia szerint - Garabandálban a kilenc fenyınél lesz látható a Nagy Figyelmeztetést követıen. 6 Michael H. Brown: AZ UTOLSÓ ÓRA Marana Tha 2000. Alapítvány Budapest 1994. - 35. oldal. 7 A Szőzanya – látnoki tájékoztatás alapján - 1961-65. között a spanyolországi Garabandálban KármelhegyiBoldogasszonyként jelent meg, ahol nagyon súlyos üzeneteket adott az Egyház és korunk világa számára. Ezek-ben az üzenetekben szerepel a Nagy Figyelmezetés, és az azt követı (a világ végezetéig emberi szem által látha-tó) Nagy Csodajel is. Boldog IX. Piusz pápa (1846-1878) is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyőmegpróbáltatásai után, amikor a démoni erık egy évszázadon át egyenesen azEgyház kapuit ostromolják, „nagy jel adatik a világ számára, amely félelemmelvegyes tisztelettel tölti majd el a világot” 6 A garabandáli jelenések 7 alatt a Kármelhegyi Boldogasszony a látnokoknakmegmutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a jelenésekrıl szóló szakirodalomban és ahívek között is a NAGY FIGYELMEZTETÉS néven vált közismertté. A látnokokelmondása szerint a Nagy Figyelmeztetés egy lelki élmény lesz: Page 23 23 8. AZ ISTENANYA ÉJJELI LÁTOGATÁSAÉjfél elıtt a plébánia földszintes épületében is lassan közeledik a villanyoltás ideje. Az idısplébános atya befejezi a breviárium imádkozását. Lefekvéshez készülıdik, eloltja asztali lámpáját, asötétben ágya szélére ül. Napvégi hálaadása, köszönete felszáll a Szentháromsághoz és a Szőzanyáhozélete mai ajándékaiért, miközben szobája egyik utcai ablakán diszkréten kopognak. Néhány másod-percig gondolkodik, hogy megnézze-e azt a személyt, aki az éjszakában keresi ıt. Az utóbbi évekbenéjjel nem keresték. Gondolja, talán beteghez hívják. Nincs tudomása, hogy a kisvárosban lakik olyanbeteg hívı, akit szentségekkel még az éjjel el kell látnia. Amíg ezen töpreng és felteszi magában akérdést, az ablaküvegen a halk és lágy kopogás ismétlıdik. Felgyújtja a villanyt, belép papucsába,magára ölti köntösét, elhúzza az ablak belsı függönyét, és kinyitja az ablakot. A csillár - szobábólablakon át kiömlı - fényében egy Fejkendıs Asszony arcát pillantja meg, aki szinte könyörgıen vetítitekintetét az ablakot nyitóra. Meglepıdik személyén, ugyanis a kisvárosban minden, vallását gyakorlókatolikus hívıt ismer, különösen az édesanyákat és a nagymamákat; ha álmából keltenék fel, bár szá-muk nagy, nevükön szólítaná ıket. Az éjjeli látogatót azonban nem ismeri, bárhogyan kutatja gondo-lataiban a fiatalnak és nagyon szépnek tőnı nıi arcot.A plébános atya az ablakon kihajolva kérdezni akarja, hogy ki ı (mint éjjeli látogató), mi já-ratban van, és miben segíthetne neki. A Fejkendıs Asszony azonban a plébános kérdését megelızi ésmegszólal:„Tisztelendı Úr! Nagyon kérem, menjen ki azonnal a vasútállomásra,mert egy beteg várja, hogy megvigasztalja!”A plébános atya meglepıdik a kérésen, kérdéssel akar válaszolni. Mire kimondja az elsı han-gokat, a Fejkendıs Asszony – nem várva meg a plébánosi kérdést - a sőrő hóesésben elindul az utcána vasútállomás irányába. A plébános atya elcsodálkozik az éjjeli látogató kérésén, gyors távozásán,nagyon utána sem néz, hanem rövid gondolkodás után papi hivatásának eleget téve, megcsókolja reve-rendájának gallérját és a stólát, elıkészíti téli kabátját, gyorsan felölti azokat, magához veszi az Eu-charisztiát s elindul a vasútállomáson - állítólag - tartózkodó beteghez. Indulás elıtt fel sem merülbenne, hogy az állomásfınököt telefonon megkérdezze, tulajdonképpen van-e ott beteg, és ha van,milyen az állapota.Kilép a plébánia épületébıl. Bezárja maga mögött az épület külsı ajtaját, miközben az utcailámpa fényénél keresi a Fejkendıs Asszony cipıjének nyomait. Nem látja a nyomokat, akárhogyan isszemléli a behavazott járdát. Pillanatnyilag nagyon fel sem fogja, hogy nincs lábnyom, hiszen a sőrőhóesés azonnal befed mindent, így a frissen keletkezett nyomokat is. A gondolat mégis felvetıdikbenne, hogy néhány perc alatt öltözött fel, és ennyi idı alatt mégsem eshetett annyi hó, ami eltüntetnéa bizonyítékokat. Gondolja, milyen csodálatos dolog a nyomok havazás általi befedése. Gyalog elin-dul a vasútállomásra, amely a kisváros szélén egy erdıcske mellett, a magas jegenyefák védelme alattbújik meg. Hosszú tízpercekbe kerül, amíg odaér. Útközben a Rózsafüzért imádkozza.A vasútállomás közelében jár, amikor meghallja egy érkezı vonat kerekeinek kattogását, moz-donyának fütty-jelét, a kisváros csendjében vissza-visszaverıdı hangját, amely jelzi, hogy a szerel-vény rövidesen befut az állomásra. Folytatja a Rózsafüzér imát. Gondolatai mindinkább a FejkendısAsszony kérésére irányulnak.A kisvárosban az egyik téli éjszakán, mint minden éjjel, lenyőgözı csend uralkodik.Egy kutyaugatás, vonítás vagy a vonat gızmozdonyának füttye is szokatlanul nagytávolságokra hallatszik el. Délután havazás kezdıdött. A hó estére vastagon belepettmindent. A havazás azonban a táj csendjét nem zavarja, annak ellenére, hogy a szélaz apró hópehely-nyalábokat földre érkezésük elıtt különbözı irányokba nagy ki-lengéssel, sokszor közel vízszintesen is ringatja (úgy is mondják itt: a szél csavarja ahavat). Page 24 24 Felgyorsítja lépteit az állomáshoz. Odaérkezése elıtt néhány perccel azonban a személyvonatmár megállt. Így nem láthatta, hogy több utas egy görnyedt embert segít leszállni a vonatról, és a be-teget legalább két önzetlenül segítı férfi viszi az állomás épületének várótermébe. A segítségre szoru-ló ember: a kalauz, aki a vonat állomásra érkezése elıtt a kocsiban rosszul lett, és nem tudott önállóanmozogni, jóformán beszélni sem. A váróteremben egy padra fektetik, télikabátjával betakarják, szol-gálati táskáját és sapkáját a feje mellé helyezik. Az állomásfınök, látva a kalauz súlyosnak tőnı álla-potát, bemegy a forgalmi irodába, és telefonon hívja a mentıket.Telefonálás után visszamegy a váróterembe és leül a beteg kalauz mellé, kínálja egy pohárfriss vízzel. Ebben a pillanatban lép be a - Fejkendıs Asszony kérésére odaérkezı - plébános, aki nemismeri az elızményeket. Nem tudja, hogy ki az a padon fekvı beteg, miért fekszik ott, mikor és ho-gyan került a váróterembe. Az állomásfınök meglepıdik. (Meglepıdik, mert a plébános atya - szerinte- nem utazni jött az állomásra, hiszen vonat csak másnap reggel indul.) Tájékoztatja a plébános atyátaz esetrıl. A plébános pedig az állomásfınök felé fordulva határozottan mondja: „azért jöttem, hogy abeteget szentségekkel ellássam”. Az állomásfınök e kijelentésen még jobban elcsodálkozik, nem tudszóhoz jutni, szívében megfogalmazódik a kérdés: a plébános atya honnan tud a betegrıl, hiszen nemtelt el tíz perc, amióta a beteget levették a vonatról és csak egy-két perccel ezelıtt értesítette a mentı-ket; máshova pedig nem telefonált. A plébániáról egyébként sem lehet – különösen ebben a hóesésben– egy-két perc alatt gyalogosan a vasútállomásra érni, gondolja magában az állomás fınöke.A mentık érkezéséig a megbetegedett kalauz – a plébános atya kezét fogva - elvégezi a szent-gyónást, magához veszi az Oltáriszentséget, részesül a betegek szentségében. Rövid ideig még együttimádkoznak. A beteg hangja azonban ima közben egyre halkul, végül elcsuklik, és az imádságot kisidı múlva - hangosan - már csak a plébános atya mondja, egyedül. Papi szívét lelki öröm dobogtatja,lelkiismerete is megszólal: ı, az egyszerő idıs plébános, a Fejkendıs Asszonynak a kérését teljesíthet-te.Megérkeznek a mentık. Vizsgálják a beteget. Életet már nem találnak benne, ütıerét nem ér-zékelik, szíve nem dobban többé. Lelke az Égi Hazába költözött. A hordágyat üresen viszik vissza amentıautóba. Adatainak rögzítéséhez elıveszik személyi igazolványát, amelyben a Szőzanya képéttalálják meg, hátoldalán egy kéréssel: „Édes Szőzanyám! Mennyei Atyánktól, Szent Fiadtól és a Szent-lélektıl esdekelj ki számomra megbocsátást, irgalmat és Te is bocsáss meg nekem. Te gyere értemhalálom óráján és vezess Szent Fiadhoz! Vedd pártfogásba családomat! Aláírás: Egy Téged nagyonszeretı gyermeked.”A plébános atya a Mária-kép hátsó oldalán a kalauz saját kézzel írt kérését könnyes szemmeltekinti át többször is, az állomásfınökkel és a mentısökkel együtt, akiket a kérés megindított. Most, akép szövegének olvasása közben döbbent rá, amit már a váróterembe lépésekor és a fekvı emberrepillantásakor sejtett és érzett, hogy a plébánia ablakán kopogtató Fejkendıs Asszony a Szőzanyavolt.Mindannyian elsı kézbıl látják és hallják a csodás valóságot: a Szőzanya a vallását gyakorló,imádkozó gyermekének kérését meghallgatta és lelki ellátására, szentségek kiszolgálására „elıre in-tézkedett”. A plébános atya az állomásfınök és a mentısök elıtt feleleveníti az elıtörténetet, hogyszobájának ablakában miért nem tudott a Fejkendıs Asszonynak kérdést feltenni, és a Fejkendıs Asz-szony a hangosan fel nem tett kérdésére lelkében hogyan válaszolt. Most vált elıtte egyértelmővé,hogy a plébánia épületének utcai ablaka alatt a havas járdán a Fejkendıs Asszony cipıjének nyomaitmiért nem láthatta. Megoldódott, hogy belsı sugallatra miért kellett sürgısen magával vinnie az Eu-charisztiát és a betegek olaját. A történtekkel most minden kétkedésére egyszerre választ kapott. Vá-laszt kapott a Fejkendıs Asszony által adott megbízás céljára, és hálát adott a jó Istennek, hogy ez azIstenhívı kalauz - ı általa, az idıs plébános által kiszolgáltatott szentségek útján - élete utolsó percei-ben részesülhetett az Úr Jézus Krisztus és a Szőzanya különleges kegyelmeiben. A Szent Szőz - akalauz Mária-szentképre írt kérését meghallgatva -, ezen a hideg, havas, téli éjszakán, egy vasútállo-más várótermében jött el érte és vitte magával Szent Fiához. Köszönjük Neked Drága Szőzanyánk! [Atörténet egy plébános atya 2005. évi homiliáinak egyikében hangzott el.] Page 25 25 FÜGGELÉK I. A VILÁG TEREMTÉSE, LÉTEZÉSE „Isten nélkül a világ létezését nem lehet magyarázni! Ha azt mondjuk, hogy nincs Isten,megtagadjuk saját eszünket, mert az élet csak Istennel magyarázható!” (Dr. Tóth Tihamér) Kedves Testvéreink!Világunkban az általunk megtapasztalható élettelen anyagokat és élılényeket, az élılényekcsoportjához tartozó embert (emberi értelmet) az öröktıl fogva létezı és élı Szellemi Lény, a jó Istena semmibıl teremtette. Az İ örök létezését véges emberi elménkkel nehéz megérteni, ettıl függetle-nül a teremtés: isteni igazság és valóság. A teremtés a jó Isten tevékenységének csodálatos, emberiszavakkal ki nem fejezhetı értékő koronája.A teremtett világ törvényekbıl áll (amelyek elıbb léteztek, mint az ember, aki ezeket a jóIsten által adományozott értelmével csak felismerte). A törvények átfogják az egész világmindenséget,logikusak, Értelmes Alkotó Személyt feltételeznek. Az értelmes ember tudja, ha van törvény, akkor vanTörvényalkotó is.Cáfolhatatlan bizonyíték ez a gondolkodó ember számára, ugyanis az a tény, hogy egy dologönmagát hozza létre a semmibıl és így önmaga létének kezdeményezıje, létezésének oka legyen, azlehetetlen. Így mindennek van külsı létezési oka. A teremtmény - Alkotója nélkül nem képes létezni.Az anyag tehát önmagát nem tudja létrehozni, önmaga törvényt nem tud alkotni, és önmagától nemhozhat létre másik anyagot sem; önmagától nem fejlıdhet létezésében, de nem fejlıdhet magasabbrendő anyaggá sem, csakis és kizárólag külsı törvények, a Világteremtı és Törvényalkotó Személytörvényei szerint. (Az önmagát létrehozó anyag, az önmagától fejlıdı anyag csak a nem gondolkodóelme szüleménye.)Az anyag létrejöttéhez - annak megteremtésekor – szellemi és anyagi energiára, tervezésre (azanyag helyett és anyagon kívül, annak fejlıdési menetét meghatározó elıregondolkodásra), értelemrevolt szükség, mint ami minden születés, változás, fejlıdés feltétele. Ezzel az értelemmel csak a jóIsten rendelkezik. Teremtménye, az értelemmel megáldott emberi elme is tudja, hogy az anyag azenergiáit is a Teremtı Szellemtıl kapta.Értelmünkkel tehát látjuk, hogy a teremtés elıtti semmibıl bármilyen anyagot csak a SzellemiLény hozhatott létre. Látjuk és megtapasztaljuk továbbá azt is, hogy a jó Isten az élettelen és élı anya-gokat alapvetıen három - a földi létezést teljesen átfogó - csoport szerint teremtette:a/ az anyagok elsı csoportja csak létezik (élettelen, érzéketlen anyagok); megteremtésüktılkezdıdıen állandó állapotban vannak, kizárólag külsı behatás következtében alakulnak; külsı behatása létezésükre vagy nincs következménnyel, vagy olyannal van, hogy megjelenési formájuk, tulajdon-ságuk, térfogatuk megváltozhat;b/ az anyagok második csoportja létezik és él (növények és állatok); megteremtésüktıl kezdı-dıen - a létezésen kívül - az életet is megvalósítják: növénynél a mag csírázását, az évszakok szerintiéletet, a beporzást, az élet továbbvitelét, az elpusztulást; állatnál a megtermékenyítést, a születést, azösztön szerinti viselkedést, az élet továbbvitelét és az elmúlást. Életük-növekedésük alapja a sejtosz-tódás, a nedv, illetve a vér keringése; szervezetükben a külsı behatás mellett belsı behatás is érvénye-sül: mindkettı következményekkel jár, amelyek életük további fenntartását vagy megszőnését jelentik;c/ az anyagok harmadik csoportja létezik, él, lélekkel, értelemmel rendelkezik és gondolkodik.Ebbe az élılény-csoportba kizárólag az ember tartozik. Az ember a teremtett világ legmagasabb szint-je, amely kifejezi, hogy az embernek nemcsak teste, hanem szíve, lelke, értelme és szabadakarata isvan. Az értelem meghatározó a valóság érzékelésében, megítélésében. Az értelem, a szív, a lélek, agondolkodás - teszi az embert emberré.Azok részére mondjuk, akik a világ létrejöttének tévtanait tették vagy teszik magukévá: azanyagok egyik csoportja sem képes túllépni önmagán (még kísérleti üvegcsıben sem, ahogyan azt Page 26 26 tudósnak vélt elmék gondolják. Üvegcsıben, kísérletezéssel élettelenbıl életet nem lehet készíteni! Azélet létrehozása, megteremtése - mint az elızıekben már elmondtuk - a jó Isten kizárólagossága!). AFöld létezése folyamán nem lehetett soha, és nincs ma sem átmenet a felsorolt egyes csoportok között.Minden csoport úgy létezik, ahogyan a jó Isten azokat a semmibıl megteremtette.Az élettelen halmazok hogyan tudták volna Földünk története folyamán: mi az hogy élıanyag, hogy az élethez mi szükséges, mi kell az élı anyagok életfeltételeinek elıteremtéséhez? Ezekaz anyagok puszta létezésükkel hogyan teremthették volna meg az élı szervezetet (növényt, állatot,embert), és az élı szervezet számára pl. a vizet, a levegıt, a napfényt és a többi feltételt; méghozzáolyan összetételben, amelyekben ezek az élı szervezetek létrejöttek és azokat életükben igénylik, fel-használják molekula-, atom- és elektronpontossággal. Vajon az anyagok élettelen, magatehetetlencsoportja hozta létre a napot, gyújtotta meg lángját, határozta meg sugarainak összetételét, erısségét,frekvenciáját, amely nélkül nincsenek élı szervezetek? Hogyan teremtıdött meg magától a Világegye-tem, benne Földünk életének teljes, makró és mikró összhangja? Ezek az élettelen halmazok hogyantudtak a Kozmosszal és a Kozmoszban egyensúlyt teremteni? Hogyan tudta a levegı (ha magától ala-kult ki), hol, mikor, milyen körülmények között, milyen összetételben kell létrejönnie, rendelkezésreállnia és fenntartani magát nap, mint nap évezredek óta, vagyis a Föld történetében, hogy minden élı-lény számára megfeleljen? -- Ha bármilyen csoportot és életfeltételt vizsgálunk, ha gondolkodunk,mindig ezekkel a kérdésekkel és tényekkel kerülünk szembe.Ide kívánkozik - a sok közül - még egy érv a Világteremtı és Törvényalkotó Személy, a jóIsten csodálatos mővére vonatkozóan: az anyag, a világ, az univerzum, a Kozmosz nem jöhetett létreönmagától azért sem, mert a "semmi" nem tud létrehozni "valamit" [semmibıl valamit csak a jó Istentud létrehozni]. Az anyag talán az ısködbıl fejlıdött ki? Akkor viszont ebben az ısködben jelen kel-lett lennie csírájában mindannak, ami ma a világon létezik, mert semmibıl semmi sem lesz és fejlıdnicsak az tud, ami valamilyen formában már megvan; továbbá alacsonyabbrendő anyag nem hozhat létrenálánál magasabbrendőt, mert minden csak azt adhatja, amije van. Ami a kezdetet illeti (és ezt az ıs-köd-elméletet vallóknak is tudniuk kellene), egy ilyen ısköd, amennyiben létezett, sem keletkezhetettönmagától. Valakinek ezt is létre kellett hoznia, egyidejőleg benne az élı és élettelen világ csíráivalegyütt.A jó Isten a semmibıl teremtést nem fejezte be. Teremtı mővének napjainkban mi is tanúivagyunk, amikor hírt kapunk egy-egy Krisztus vagy Szőzanya szobor és kép könnyezésérıl, illetvemás jellegő transzcendens eseményrıl (vízforrás-fakadás, illatáradat terjedése, szakáll kinövés stb.). Akönnyek Mennyei Atyánk Szent Akarata szerinti idıben és helyen peregnek. A kıszobrokat tömbbılfaragják. A köztéri vagy templomi kıszobrok arcán, a szemekben megjelenı, onnan a testrészre lefo-lyó emberi-, vér- és olajkönnyeket a jó Isten a semmibıl teremti. A kereskedelemben kapható kisebbszobrokat mőanyagból vagy más könnyített anyagból anatómiai pontossággal öntik, amelyek a szobortestének, testrészeinek megfestésével öltik magukra az ábrázolni kívánt SZENT személyének jellem-zıit. Nagyon szépek Drága Szőzanyánk szobrai, amelyek arcán a szemeket (szemgolyót, pupillát) ismővészi festéssel teszik élethővé. És ezek a szemek az ember számára vizuálisan teljes, háromdimen-ziós valósághőséget mutatnak. A Mária-szobrok emberi-, vér- és olajkönnyei – hasonló módon a kı-szobrok könnyezéséhez - a megfestett szemekbıl ömlenek, vagy a test állományának külsı felületébıltörnek fel, izzadnak, esetenként illatot is árasztanak, felfüggesztve a természet törvényeit. A könnyektörölhetık, győjthetık, vagy más halmazállapotban maradandóvá válnak. Az olajkönnyek például afizika törvényei és a földi olaj tulajdonságai szerint gyantává szilárdulnak. A könnyek fajtája, minısé-ge, győjthetısége, maradandósága a jó Isten titka. A kegyképek könnyezése is megmagyarázhatatlan,hiszen a könnyek a síkból folynak le és összegyőjthetık, tárolhatók, adományozhatók. Szobor- ésképkönnyezést, vagy más jellegő transzcendens elváltozást ember nem tud létrehozni.Kedves Testvéreink! Látjuk, hogy világunk teremtése, élete, összhangja, de a mi életünk is ajó Isten csodája. Az értelemmel rendelkezı ember gondolkodik, és nem tudja mire vélni, miért hódí-tott teret a világot megteremtı jó Isten megtagadása, mindennapi életünket szabályozó parancsainaksemmibevétele, azaz az emberi elmébıl a gondolkodás, az értelem kikapcsolása. Az ateizmus és apogányság terjesztıinek végre tudomásul kell venni a világ teremtésével kapcsolatos Igazságot. Látni-uk kell, hogy a felsoroltak valós és hiteles érvként szolgálnak hitünk bizonyításához, védelméhez, Page 27 27 rendületlen megszilárdításához - a Katolikus Vallást támadó, a különbözı vallási elemek keveredésétés a zőrzavaros gondolkodást elıidézı ideológiák megválaszolásában. A felsorolt bizonyítékokkal isméltó választ adhatunk a támadásokra. Elsısorban a VILÁG TEREMTÉSÉNEK és az ÚR JÉZUSFELTÁMADÁSÁNAK CSODÁJA, felhatalmazása alapján a KENYÉR ÉS A BORÁTVÁLTOZTATÁSÁNAK CSODÁJA, de a többi csoda is, amely ezen összeállításban szerepel,igazolása a jó Isten létének azok elıtt, akik eddig még erre nem gondoltak, vagy akiket eddig még nemengedtek gondolkodni.Drága Mennyei Atyánk üzeni Teremtményeinek, hogy akik bármilyen tanintézetben, tan-könyvben, jegyzetben, tudományos irodalomban, folyóiratban, újságban, könyvben, rádióban, televí-zióban, filmben, ismeretterjesztı- és színi elıadásban, Interneten a világ keletkezését és létét még mais tévtanok szerint hirdetik [pl. „amikor a majom lejött a fáról, emberré fejlıdött”…], áltudományrahivatkozva még ma is erre nevelik a felnövekvı nemzedéket, kérjenek bocsánatot Tıle és embertársa-iktól, hogy megtagadják a világ Teremtıjét, gúnyolják İt, téveszméket hirdetnek, a társadalmat meg-tévesztik. A tévtanítást hirdetık a kiadványaikat a Teremtés Igazságának megfelelıen írják át. Akikezt akadályozzák, azok bőnrészesekké válnak. Az átdolgozásra nincs haladék. Bőnbánat esetén a meg-bocsátás és az isteni irgalom határtalan. Az isteni törvények szerinti átdolgozás a keresztény hitet és aFeszületet (Keresztet) visszahelyezi az emberi Szívbe, a családba és a társadalom minden intézmé-nyének a falára. Ennek eredményeként megszőnik a káromkodó, trágár beszéd; megszőnik az Evangé-lium és az isteni törvények ellenében folytatott erkölcstelen magatartásra nevelés; megszőnik a gyer-mekek, a fiatalok, a felnıttek lélekmérgezése; megszőnik a győlölet és a szeretetlenség, és bekövetke-zik a hit megélése. Ez az egyik út a Két Szent Szív Fatimában meghirdetett gyızelme felé. A másik úta megtérés, a bőnbánat, az ima. Ne feledjük, a tévtanítók és a bőnrészesek a rájuk váró isteni igazsá-gosságot [az Úr Jézusnak, a Történelem Urának „személyükre szabott” ítéletét] a történelemben eddigsoha nem kerülték el! A jó Isten elıl nem lehet elmenekülni! TE DEUM …Téged, Isten, dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk!Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok,egek és minden hatalmak, szüntelenül magasztalnak:Szent vagy, szent vagy, erısséges szent Isten vagy!Nagyságoddal telve ég s föld, dicsıséged mindent betölt.Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte,Ó, Atyánk, Téged s mérhetetlen nagy Fölséged,s azt, ki hozzánk Tıled jött le: Atya igaz Egyszülöttje,és áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet.Krisztus, Isten Egyszülöttje, Király vagy te mindörökre.Mentésünkre közénk szálltál, szőzi méhet nem utáltál.Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad.Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.Onnan leszel eljövendı, mindeneket ítélendı.Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk.Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsıségbe.Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!Te kormányozd, Te vigasztald, mindörökké felmagasztald!Mindennap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped!Bőntıl e nap ırizz minket és bocsásd meg vétkeinket!Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas!Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk!Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem! Page 28 28 II. A SZŐZANYA SZAVAI A RÓZSAFÜZÉR IMÁRÓLKedves Testvéreink!Mennyei Atyánk - a Jelenések Könyvével lezárult Isteni Kinyilatkoztatás ismételt megerısítéseként ésemlékeztetıként, a Tıle eltávolodott emberiség figyelmeztetésére – mind gyakrabban tudomásunkrahozza, hogy rossz úton járunk. Teremtınk ezért az idık végének közeledtével 8 , a helyes ösvényrevezetés érdekében Szőz Máriát, az Istenanyát, mint a Szentháromsághoz legközelebb álló Teremt-ményt bízta meg a világ evangelizálásával. A Szent Szőz égi édesanyai munkája – isteni felhatalmazásalapján – transzcendens módon, földi jelenésein is megnyilvánul az Általa kiválasztott gyermekeimegszólításával. Jelenésein: késztet a jó Isten parancsainak betartására, felhív az evangéliumi életre,természetfeletti segítséget kínál. Közbenjárására megtérések, csodálatos lelki és fizikai gyógyulások,családi és más tragédiák megoldása, természeti katasztrófák elhárítása, túlerı elleni gyızelmek, járvá-nyok megszőnése, szobor- és képkönnyezések, napcsodák, az istennélküliség büntetı következményeistb. történnek. A Szőzanya mindezeken túl a Szentháromság külön üzeneteit is továbbítja választottgyermekeinek lelkébe, szívébe, akik belsı indíttatásként élik meg és adják tovább az égi kéréseket.A Szőzanya a fatimai jelenésein, de azóta is számos üzenetében feltárta korunk jeleit és ténye-it. Látja a bőntengert. A lelkeket távol akarja tartani a globalizált világ veszedelmeitıl, a bőn követ-kezményeitıl, a kárhozattól, és Szent Fiához akar vezetni mindnyájunkat. Mindezek érdekében,Mennyei Atyánk és Szent Fia kérésére nagyon fontosnak tekinti a Rózsafüzér imát, az egyik leghatá-sosabb gonosz elleni fegyvert, ezért üzenetei jelentıs részében mindig ezt kéri tılünk. Szent Fia és aSzentlélek Fényében hívja fel figyelmünket az imára, az engesztelésre, a böjtre és az áldozatvállalás-ra, hogy az emberiség térjen meg, bánja meg bőneit, jöjjön imádni az Oltáriszentséget és imádkozza aRózsafüzért, hiszen világunkat csakis az Eucharisztia és a Szentolvasó fogják megmenteni. Imádkozóhadsereg felállítására van szükség, üzeni Drága Szőzanyánk, mert csak annak hadjáratával történhetmeg az a nagy változás - fatimai ígéretének beteljesülése, Szent Fia Szentséges Szívének és az İSzeplıtelen Szívének világmérető gyızelme -, amelyre mindnyájan vágyódunk.Mennyei Édesanyánk üzenetei napjainkig folytatódnak. Jelen összeállításunkban a Szent Szőzküldetésének teljes megvilágítására 1974-1995. közötti több száz kérésébıl válogatunk idézeteket. AzIstenanya ezeket Stefano Gobbi atya, a Máriás Papi Mozgalom megalapítója és vezetıje által továbbí-totta számunkra, amelyek a magyar kiadású MPM Kék könyvben jelentek meg. Az itt leírt üzenetek-ben Szőz Mária 37 alkalommal, szinte könyörögve [lelki szemeinkkel látjuk, hogy könnyezve] kérbennünket a Rózsafüzér imádkozására, megindokolva kéréseit. Ezekbıl mutatunk be néhányat. Kiraj-zolódik belılük a kép az Istenanya küldetésérıl, szándékáról, aggódásáról és lelkületérıl, a Szentolva-só-ima szükségességérıl, egész világunkat befolyásoló, azt megváltoztató erejérıl; jelenünkrıl ésjövınkrıl. Tanulmányozásuk, megértésük után megkérdıjelezhetetlenül világosan és egyértelmőentárul elénk a Szőzanya szándéka, kéréseinek célja. A következıkben felsorolt üzenetek tartalmánakismétlıdése és gyakorisága soknak tőnhet, de mégis kevés, hiszen magunkévá tesszük-e és megfogad-juk-e a Szőzanya kérését? Imádkozzuk-e rendszeresen a Rózsafüzért? Soknak találjuk-e a napi öt-tizednyi (50) Üdvözlégy Máriát? Gondoljuk, hogy Rózsafüzér-ima nélkül megkapjuk a Szentléleksegítı és megkülönböztetı kegyelmét? Ha a Szőzanya a könnyei kíséretében ilyen nagy súlyt helyezmegmentésünkre, kérését miért nem fogadjuk el? Kérése miért megy el a fülünk mellett? --- A SzentSzőz üzeneteiben olvashatjuk továbbá azokat a próféciákat is, amelyeket İ, a keresztény világ, azÚjszövetség egyetlen Próféta Asszonya, anyai aggódással tár elénk a jövendıre vonatkozóan, és ame-lyekben világosan utal az idık apokaliptikus (végítéletszerő) voltára. Üzeneteinek egy részében annakkövetkezményeire is felhívja figyelmünket, hogy mi lesz az emberiség sorsa, ha kéréseit nem fogadjukel, nem éljük meg, ha továbbra is visszaélünk a jó Isten türelmével. Az összeállításunkban felsoroltüzenetek, hasonlóan az összes többi üzenethez, valójában Mennyei Atyánk és Szent Fia üzenetei,amelyeket İ közvetít számunkra. 8 Az idık végének dátumát sohasem tudjuk meg. Mindig készen kell állnunk, de emberi számítás szerint a földiidıben mérve még sokáig eltarthat. Page 29 29 A Szőzanya üzenetei1. Ne csodálkozzatok, hogyha ebben a csatában elesnek azok, akik nem akarták, vagy nem tudtákhasználni azt a fegyvert, amelyet én magam adtam nekik: egyszerő és alázatos imámat, a szent Rózsa-füzért. Egyszerő és alázatos ima, és mégis a leghatásosabb a Sátán legyızésére, aki ma fıleg kevély-séggel és gıggel csábít el benneteket. Az én imám ez, mert velem, az én segítségemmel végzik. AzEgyház mindenkor ajánlotta nektek, még elsı szeretett fiam, Jézus helytartója is oly szavakkal tette,amelyek megindították Anyai Szívemet. (1976. 175. old.)2. Néhányan közületek arra lesznek hivatva, hogy a tőzvonalban álljanak. İk olyan megvilágosítást éserıt kapnak, hogy visszaverjék azok támadását, akik a Fiam, Jézus Evangéliumába foglalt Igazságotakarják lerombolni. Szájatokban kétélő kard lesz, hogy a tévedést leleplezze, és az Igazságot megvéd-je. Egyik kezetekben lesz a Rózsafüzér, a másikban Fiam keresztje; annál több lelket fogtok hozzávezetni, minél hevesebb és válságosabb lesz a küzdelem. (1977. 217.old.)3. Sohase hagyjátok el a szent Rózsafüzér imádkozását, ez az az ima, amelyet különösen szeretek, éseljöttem az égbıl, hogy ezt kérjem tıletek. Megtanítottalak arra, hogyan kell ezt jól imádkozni; ujjaimközött pergettem szemeit, miközben egyesültem kislányom imájával, aki elıtt megjelentemMassabielle barlangjában. Amikor a Rózsafüzért mondjátok, meghívtok engem, hogy veletek imád-kozzam, és valóban mindannyiszor egyesülök imátokkal. Így ti vagytok azok a kis gyermekek, akikegyütt imádkoznak az Égi Édesanyával. Ezáltal válik a Rózsafüzér a leghatásosabb fegyverré a rette-netes küzdelemben, amelyet hivatottak vagytok megvívni a Sátán és a gonosz egész serege ellen.(1978. 247. old.)4. A küzdelem órái ezek, és ezért használnotok kell a kifejezetten számotokra készített fegyvereket:/1/ a Szeplıtelen Szívemnek tett önfelajánlást; /2/ a szent Rózsafüzér gyakori imádkozását, /3/ az ötelsıszombat megtartásának gyakorlatát, az Anyai Szívemen esett sérelmek kiengesztelésére. E szom-batokon meghívlak benneteket, hogy egyesüljetek velem a Rózsafüzér imádkozásában, a titkairól vég-zett elmélkedésben, a gyónásban, a Szentmisén és az engesztelı szentáldozásban való részvételben.(1979. 298. old.)5. A Rózsafüzér az az ima, amely miatt magam jöttem el az égbıl, hogy kérjem tıletek. Vele sikerülleleplezni Ellenfelem cselvetéseit, megmenekültök sok megtévesztéstıl, és védelmet nyertek sok ve-szedelemtıl, amelyet nektek készít. Megıriz a rossztól, és egyre közelebb hoz Hozzám, hogy valóbanvezetıtök és oltalmazótok lehessek. (Lourdes, 1979. 304. old.)6. Az egész emberiséget megfertızte a láthatatlan méreg, és már igen rászorul, hogy Jézus irgalmasszeretete meggyógyítsa. Jézus rendkívüli módon fog elıttetek megnyilvánulni, Szeplıtelen Édesanyá-tok beavatkozása által. Az a fegyver, amelyet nektek a harcra adok, az a lánc, amely Szívemhez kötbenneteket: a szent Rózsafüzér. (1980. 353. old.)7. Imádkozzátok gyakran a Rózsafüzért, ami miatt ide is eljöttem, hogy ezt kérjem Tıletek. Hogyhamég mindig nem sikerült megoldani emberi eszközök alkalmazásával az Egyházban és a világbanfelmerülı legsúlyosabb problémákat, akkor ez annak a jele számotokra, hogy most már minden bizal-matokat az ima erejébe kell helyeznetek. – Bízzatok és reméljetek. Legyetek bátrak és türelmesek.Megkezdıdött az igazságosság és az irgalmasság órája, és hamarosan meglátjátok Jézus Isteni Szíveirgalmas szeretetének csodáit és Szeplıtelen Szívem diadalát. (Fatima, 1982. 394. old.)8. Ma az emberek nagy része már nem törıdik az Úr tízparancsolatával. Isteneteket nyíltan semmibeveszik, megtagadják, megbántják és meggyalázzák. Az Úr napját egyre inkább megszentségtelenítik. -Naponta intéznek támadást az élet ellen. A világon minden évben az ártatlan gyermekek tízmillióitölik meg az anyák méhében, és növekszik a gyilkosságok, az erıszakosságok, a rablások és az ember-rablások száma. - Az erkölcstelenség úgy terjed, mint a sárözön, és ajánlják a tömegtájékoztatási esz-közök, fıleg a film, a sajtó és a televízió által. Ez utóbbi révén minden családba belép a kísértés és amegrontás agyafúrt és sátáni módszere. Legvédtelenebb áldozatai a gyermekek és a fiatalok, akikreaggódó anyai gyengédséggel tekintek. Egyedül az ima és a vezeklés hatalmas ereje lesz képes meg-menteni a világot attól, amit Isten Igazságossága készített számára, mert makacsul visszautasít mindenfelszólítást a megtérésre. - Legalább most hallgassatok Égi Édesanyátok hangjára. Sok hittel felaján- Page 30 30 lott, engesztelı imára és szenvedésre van szükségem. Imádkozzátok mindig Rózsafüzéreteket. ÉljetekVelem bizalomban, mert döntı órák közelednek, amelyek megpecsételhetik az egész emberiség sorsát.(1982. 412. old.)9. Az az imádság, amelyet leginkább szeretek, az a Rózsafüzér. Emiatt kérem annyi sok jelenésembenmindig újra és újra, hogy azt imádkozzátok. Egyesülök azokkal, akik azt imádkozzák. Vágyakozássalés anyai aggódással kérem mindenkitıl. - Hogy miért oly hatásos a Rózsafüzér? Mert egyszerő ésalázatos ima és lelkileg nevel titeket a kicsinységre, a szelídségre és a szív egyszerőségére. - Olyanimádság, amelyet velem együtt mondotok. Ha arra kértek, imádkozzam értetek, meghallgatlak, han-gomat és imámat is egyesítem a tiétekkel. Azért hatásos mindig, mert Égi Édesanyátok a könyörgımindenhatóság. Mindig megkapom azt, amit kérek, mert Jézus sohasem tud nemet mondani arra, amitÉdesanyja kér tıle. Olyan ima, amely az Egyház és az emberiség hangját egyesíti, mert mindenki ne-vében szól, sohasem csak egyéni célokért. - Titkainak szemlélésében elértek oda, hogy megértsétekJézus szándékát - amely kirajzolódik életében - a megtestesüléstıl dicsıséges húsvétjáig. És így mind-jobban behatoltok a megváltás misztériumába. A szeretetnek ezt a misztériumát Égi Édesanyátokonkeresztül fogjátok megérteni, akkor, ha Szívének útján haladtok, hogy megszerezzétek Jézus Szíveisteni, lángoló szeretetének mérhetetlen kincsét. Az Atya tökéletes dicsıítésére nevelıdtök, annak azimának ismétlésével a Rózsafüzérben, amelyet Jézus tanított nektek: „Mi Atyánk, aki a mennyekbenvagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod.” A „Dicsıség az Atyának, Fiúnak ésSzentléleknek” imádság ismétlésével pedig a Szentháromság imádására nevelıdtök. - Ma arra kér ÉgiÉdesanyátok, használjátok a Rózsafüzért, mint a leghatásosabb fegyvert, hogy a nagy küzdelmet, a„Napba Öltözött Asszony” rendelkezésének megfelelıen vívjátok. (Fort Lauderdale, Florida, 1983.450. old.)10. Imádkozzatok többet, imádkozzátok a szent Rózsafüzért, imádkozzatok együtt cenákulumokban,imádkozzatok mindenekelıtt a családban. Azt kívánom, hogy a keresztény családok visszatérjenekahhoz a szokáshoz, hogy velem és általam imádkozzanak, és ezáltal megmeneküljenek az ıket fenye-getı nagy bajoktól. – Tagadjátok meg magatokat a vezekléssel és testi böjtöléssel. Az a böjt, amelyetkülönösen kedvelek, a gonoszság és a bőn elkerülése, lemondás a dohányról és az alkoholról, a mozi-ról és a televízióról. Ne nézzetek meg olyan TV mősort, amely belsı tisztaságotokat rontja meg, fele-lıtlenséget idéz elı lelketekben és a gonoszság csíráit ülteti szívetekbe. A testi böjtöt is kérem tıletek,legalább idınként úgy, ahogyan azt Fiam, Jézus kérte az Evangéliumban, amikor azt mondta: „Ezt afajta szellemet csak imával és böjttel lehet kiőzni.” (1984. 479. old.)11. Mily nagy a szabadkımővesség és a kommunizmus munkája. Titokban igyekszik lerombolni Egy-házamat, amely országaitokban mindig tündökölt és virágzott. Válaszoljatok e sötét támadásokra az-zal, hogy mindenütt terjesztitek Fényemet. Ajándékozzatok meg mindenkit azzal a bizonyossággal,amelyet a reátok váró véres napokra készítettem nektek: Szeplıtelen Szívem menedékét. Küzdjetek azimádsággal és a vezekléssel, legyen a Rózsafüzér a gyızelmetek fegyvere. A Rózsafüzér Királynıjevagyok. A hit Anyja vagyok. A béke királynıje vagyok. (1984. 492. old.)12. Hittel és bizalommal imádkozzatok, összeszedettséggel és állhatatossággal, imádkozzátok elmé-lyülten a zsolozsmát, a szent Rózsafüzért, és legyen a Szentmise apostoli munkátok mindennapi köz-pontja. Megígérem nektek, hogy Szeplıtelen Szívem diadala után országaitok részesülni fognak abbanaz örömben, hogy újra láthatják a megújult és egyesült Egyházat, amely mindenütt Krisztus Fényéttükrözi. (Fatima, 1984. 494. old.)13. Elérkezett a nagy küzdelem órája. Harcoljatok kezetekben a szent Rózsafüzérrel és járjatok a Jé-zus iránti szeretet, a világ és önmagatok megvetése, az alázat, a felebaráti szeretet, az egyszerőség, atisztaság útján. Akkor készek lesztek elviselni az Egyházra és a világra váró nagy megpróbáltatást.(Fatima, 1985. 537. old.)14. Az emberek Isten széles és makacs visszautasításában járnak; a bőn és a tisztátalanság áldozatai;képtelenek arra, hogy megértsék és szeressék egymást; s így lábbal tiporják az emberi jogokat. A sze-gények és az éhezık elhagyottak; szaporodik az elnyomás és az igazságtalanság; veszélyes módonrobbannak ki az erıszakosságok, és a háborúk egyre terjednek. (Dongo, 1986. 545. old.) Page 31 31 15. Imádkozzatok Velem! Az egész Egyháznak be kell térnie Szeplıtelen Szívem cenákulumába, hogyaz Égi Édesanyával együtt esdjétek le a Földre a Szentlélek rendkívüli kiáradását. A Lélek majd amásodik ragyogó pünkösdhöz vezeti el az Egyházat. Imádkozzátok fıleg a szent Rózsafüzért. Legyenmindenki számára a Rózsafüzér az a hatalmas fegyver, amelyet ebben az idıben használni kell. Ezzelaz imádsággal elnyerhetitek az Úrtól a szívek megváltoztatásának, a lelkek megtérésének, az egészemberiség Istenhez való visszafordulásának nagy kegyelmét, a bőnbánat, a szeretet, az isteni kegye-lem és szentség útján. – Többé tehát ne mondjátok: „de hát minden maradt a régiben. Soha semminem változik.” – Nem igaz ez, szeretett fiaim. Az Égi Édesanya csöndben és rejtekben minden napmegvívja küzdelmét Ellenfele ellen, egészen rendkívüli jelekkel és megnyilvánulásokkal munkálkodikazon, hogy megváltoztassa a világ szívét. (1986. 584. old.)16. Imádkozzatok és vezekeljetek. Imádkozzátok szeretettel és bizalommal a Rózsafüzért. Ezzel aVelem mondott imádsággal valamennyi emberi sorsot befolyásolhattok, még a reátok váró eljövendıeseményeket is. Ezzel az imával elnyerhetitek a szívek megváltoztatásának kegyelmét és megkaphat-játok a béke oly áhított ajándékát. (Dongo, 1986. 595. old.)17. Nem hallgatták meg kérésemet, hogy ajánlja fel nekem a Pápa minden püspökkel együtt Oroszor-szágot. Így az elterjesztette tévedéseit a világ minden részén. Olyan emberiségben éltek, amely új,istentagadó és emberellenes civilizációt hozott létre. Nem szeretik egymást többé az emberek, nemtisztelik többé felebarátjuk életét és javait, az önzés és a győlölet lángja elégeti az emberi szívekbılkihajtó jóság magvait. A szegényeket elhagyják, a kicsinyeket tırbe csalják és a botrány mérgezetteledelével táplálják. A fiatalokat félrevezetik, és korán megtapasztaltatják velük a gonoszságot. Acsaládi tőzhelyeket meggyalázzák és lerombolják. Milyen nagy a ti pusztulásotok. Mily sőrő sötétségvesz körül benneteket. Milyen mélyre zuhantatok! A Sátánnak sikerült mindenütt elterjesztenie a sö-tétség és a halál uralmát, és biztos gyıztesként uralkodik. De most kezditek átélni mindazt, amit Fati-mában megjövendöltem századotok utolsó éveire, és amelyet még a titok fátyla alatt ıriznek. --- Ez azén idım. A Sátán diadalának fájdalmas évei után most Szeplıtelen Szívem diadalának évei következ-nek. A nagy események már megérkeztek. Ezért hirdette meg Pápám a rendkívüli Mária-évet. Térjetekbe, tehát mindnyájan a Szeplıtelen Szívemben készített menedékbe. - Ezek azok az évek, amikor asötétség és a pusztulás mélységébıl fölvezetlek a Fény, a kegyelem és a szeretet legmagasabb csúcsá-ra, hogy Szeplıtelen Szívem diadala révén fölragyogjon az egész világon Fiam, Jézus dicsıségesuralma. (Miláno, 1987. 612. old.)18. Meghívlak benneteket, ajánljátok Nekem az elsı szombatokat, egybekötve a szent Rózsafüzérimádkozásával, a titkain való elmélkedéssel, szentségi gyónással és szentáldozással, Szeplıtelen Szí-vemnek tett felajánlásotok megújításával. Ily módon jóvátehetitek azokat a Nekem okozott megbántá-sokat is, amely miatt Szívem annyit szenved. (Dongo, 1988. 672. old.)19. Túláradó bıségben nyerem el számotokra a Szentlélek ajándékát. İt az Atya és a Fiú közli veletekégi Édesanyátok közbenjárására. Beléptek az én idımbe. Arra vagytok hivatva, hogy apostolaim le-gyetek ezekben a végsı idıkben. A Mária-évet, amely e hónapban hivatalosan lezárult, én kívántamegy olyan idıszak kezdetére állítani, amelyben Édesanyátok egyre erısebben munkálkodik gyermekeiszívében, lelkében, életében, és így valósítja meg Szeplıtelen Szíve diadalát a világban. Most kezdı-dik meg az az idı, amikor Máriára emelt tekintettel kell élnetek, ahogy II. János Pál pápám mondtanektek. (Bécs, 1988. 686. old.)20. Szeretetem nagy mentıhálója most már a Föld minden részén ki van feszítve. Errıl a helyrıl (Fa-tima), ahol Napba Öltözött Asszonyként jelentem meg, hirdetem nektek, hogy felerısödött a tisztulásidıszaka, és hogy emiatt most már hivatva vagytok a nektek megjövendölt idık legfájdalmasabb pil-lanatait átélni. - Az Úr küld hozzátok, hogy végrehajtsam azt a feladatot, amelyet a legszentebb Há-romság bízott rám ezekben az idıkben. Felnyitom elıttetek a lepecsételt könyvet, hogy kinyil-vánuljanak a benne foglalt titkok. Mindenfelıl egybegyőjtöttelek benneteket és neveltelek, hogy fel-készüljetek a rátok váró nagy eseményekre. Csak így tölthetitek be fontos küldetéseteket. A mindenüttelterjedt nagy hitehagyás közepette szilárdan a hitbe gyökerezve kell megmaradnotok, és a hit bátortanúivá kell válnotok. - A nagy megróbáltatásban, amelyet most éltek át, békém és anyai oltalmamjelévé kell válnotok. A nagy büntetésben, amely most már készül lesújtani erre a világra, mindenkit  32 segítenetek kell: a hőség, az imádság, a reménység és a mennyei Atya szeretetére való gyermeki ráha-gyatkozás útján haladni. Fényem egyre erısebbé válik, hogy hirdessem Jézusnak, az Igazságosság és aBéke Királyának jövetelét, aki mindent megújít. (Fatima, 1988. 694. old.)21. Osztozzatok fájdalmamban. Fájdalmas Anyátok vagyok. Szeplıtelen Szívemet számtalan fájótövis sebesíti meg. Ellenfelem uralma napról napra nagyobb lesz, és hatalma kiterjed a szívekre és alelkekre. Sőrő sötétség száll most a világra. Ez Isten következetes visszautasításának sötétsége. Ez azelkövetett, a helyesnek tartott és többé meg nem gyónt bőnök sötétsége. Ez a paráznaság és a tisztáta-lanság sötétsége. Ez a féktelen önzés és a győlölet, a széthúzás és a háború sötétsége. Ez a hit elvesz-tésének és a hitehagyásnak sötétsége. Szeplıtelen Szívem kelyhébe ma ismét összegyőjtöm Fiam,Jézus minden fájdalmát, aki titokzatosan újra átéli haláltusája véres óráit. - Jézus számára aGetszemáni kert szenvedése újul meg, látván, hogy mennyire sebzett és elhagyatott ma az Egyház,ahol a pásztorok nagy része közömbösségben és langyosságban alszik, miközben a többiek megismét-lik Júdás tettét: elárulják İt hatalom és pénz után vágyakozva. A sárkány ujjong a fekete vadállat és abárányhoz hasonló vadállat segítségével szerzett nagy zsákmány miatt ezekben a napokban, amikor azördög rátok ront, mert tudja, hogy már kevés ideje van hátra. Ezért jöttek el nagy fájdalmam napjai. -Nagy a fájdalmam, látva, hogy Fiamat, Jézust ismét megostorozzák, igéjét megvetik, kevélyen eluta-sítják, emberi és racionalista magyarázatokkal szétmarcangolják. - Nagy a fájdalmam, látva, hogyJézust, aki valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, egyre inkább elfelejtik, elhagyják, megbántják,megtiporják. - Nagy a fájdalmam, látva a megosztott, elárult, kifosztott és keresztre feszített Egyházat.- Nagy a fájdalmam, pápámat látva, amint súlyos keresztje alatt összeroskad a püspökök, papok éshívek teljes közömbösségétıl körülvéve. - Nagy a fájdalmam, mert egyre több szegény gyermekem járaz örök kárhozat nagy veszélyében a gonoszság és a vétek, a tisztátalanság, az önzés, a győlölet bőné-nek útján. Ma is ugyanazt kérem tıletek, Szeplıtelen Szívemnek szentelt fiaimtól, amit ezen a helyen(Fatimában) kértem a három kisgyermektıl, Lúciától, Jácintától és Ferenctıl, amikor elıttük megje-lentem. - Akarjátok-e ti is magatokat áldozatként felajánlani az Úrnak Szeplıtelen Szívem oltáránminden szegény bőnös gyermekem megmentésére? Ha elfogadjátok felhívásomat, meg kell tennetekazt, amit most kérek. Egyre többet imádkozzatok, fıleg a Rózsafüzért imádkozzátok. Tartsatok gyak-ran szentségimádási és engesztelı órát az Oltáriszentség elıtt. Fogadjatok el szeretettel minden szen-vedést, amit az Úr küld. Terjesszétek félelem nélkül az üzeneteket, amelyeket én mint a végsı idık égiPróféta Asszonya adok. Ha tudnátok milyen büntetés érhet benneteket, hogyha továbbra is elzárjátokszívetek ajtaját égi Édesanyátok aggódó szava elıl! – Ezért bízta Fiam, Jézus isteni Szíve SzeplıtelenSzívemre az utolsó nagy kísérletet, hogy mindnyájatokat üdvösségre vezesselek. (Fatima, 1989.746.old.)22. Én vagyok az Angyalok Királynıje, mert beletartozik az Én saját tervembe az, hogy Isten küldött-jeként a legnagyobb és legfontosabb küldetést végrehajtsam: hogy legyızzem a Sátánt. Már kezdettılfogva úgy jelenti ki Rólam a Szentírás, mint aki a kígyó ellensége, aki harcol ellene, Az, aki végülszéttapossa a fejét. „Ellenségeskedést vetek közted és az Asszony között, az Ö és a te ivadékod között.Ö széttapossa fejedet, míg te sarka után leselkedel.” Az Én ivadékom Krisztus! İbenne valósul megaz Én teljes gyızelmem, aki végrehajtotta a Megváltást és megszabadított benneteket a Sátán rabszol-gaságából. Ezért Rám van bízva a mélység kulcsa, amellyel azt kinyitni és bezárni lehet. - A kulcs ahatalom jelképe, annak a hatalmáé, aki ura és gazdája annak a helynek, ami tulajdonát képezi. - Ebbenaz értelemben az, aki a teremtés kulcsát birtokolja, egyedül a megtestesült Ige, mert általa minden el-végeztetett, ezért Jézus Krisztus az Úr, az egész teremtés Királya, az egeké, a Földé és a mélységé.Egyedül az Én Fiam, Jézus az, aki birtokolja a mélység kulcsát, mert Ö maga Dávid Kulcsa, kinyit, desenki sem tudja bezárni, bezár, de senki sem tudja kinyitni. Jézus az Én kezembe teszi le ezt a kulcsot,ami az Ö isteni hatalmát jelképezi, mert mint az Ö Édesanyja, közvetítı vagyok köztetek és Fiam közt.Én kaptam azt a feladatot, hogy legyızzem a Sátánt és az ı egész hatalmas gonosz seregét. Ezzel akulccsal ki tudom nyitni, és be tudom zárni a mélység kapuját. A lánc, amellyel a Sárkányt meg kellbilincselni, a Velem és Általam végzett imából alakul. Ez a Rózsafüzér imádsága. Egy láncnak az arendeltetése, elıször, hogy csökkentse a mőködést, majd az, hogy fogságba vesse, és végül lehe-tetlenné tegye minden tevékenységét annak, akit megkötöztek vele. A Rózsafüzér láncának az a fel-adata mindenekelıtt, hogy csökkentse ellenfelem mőködését. Minden Velem mondott Rózsafüzérnekaz a hatása, hogy gyöngítse a Gonosz mőködését, hogy kivonja a lelkeket az ı rosszindulatú hatása 33 alól, és hogy nagyobb terjeszkedési erıt biztosítson a jónak sok gyermekem életében. … Ezért mindenjól imádkozott Rózsafüzér kemény csapást jelent a gonoszság hatalmára, valójában uralmának egyrésze dıl vele össze. A Rózsafüzér lánca végül is eléri azt az eredményt, hogy teljesen harcképtelennéteszi a Sátánt! Nagy hatalma így omlik majd össze. Az összes gonosz lelkek a tőzzel és kénkıvel telitóba kerülnek, és az ajtót Én zárom be Krisztus hatalmának kulcsával, és így nem jöhetnek ki többéonnan a világba, hogy ártsanak a lelkeknek. (Blumenfeld, 1992. 885.old.)23. Mint kis gyermekek, minden nap a szeretet és az ima virágait ajánljátok Égi Édesanyátoknak. Ké-rem tıletek, hogy a cenákulumokat mindinkább terjesszétek, amit már annyiszor kértem tıletek. ARózsafüzérnek, amit mondotok, nagyon erıs hatalma van a rossz és Ellenfelem számtalan cselvetéseellen. A Sátán terjedı uralmára, a bőn rabságára, amely oly sok gyermekemet igáz le, a rosszra, amelya szíveket megmérgezi, a Gonosz alattomossá és veszélyessé vált csábításaira, a szabadkımővességhatalmas erejére, amelynek sikerül mindenhova behatolnia, a terjedı sátáni kultuszra válaszoljatok aszent Rózsafüzér imájával. Ez az én imám és a ti imátok. Újítsátok meg mindennap Szeplıtelen Szí-vemnek tett felajánlásotokat! Ezzel nekem alkalmat adtok, hogy Anyaként belépjek az életetekbe, ésazt az Úr … tervének tökéletes megvalósítására igazítsam. (Róma, 1994. 972.old.)”Befejezés. A Szőzanya kéréseit sajnos nagyon-nagyon kevesen fogadjuk meg. Országunkbankis létszámú engesztelı hívısereg kivételével nem bánjuk meg bőneinket, nem hallgatunk Szentmisét,nem veszünk részt Szentségimádáson, nem imádkozzuk a Rózsafüzért, pedig a gonoszt nem magasszinten folyó politikával, népszavazással, nem is erıszakkal, hanem csakis Szentmisén történı önát-adással, az Eucharisztikus Jézus imádásával és a Szentolvasó fegyverével lehet legyızni. A SzentSzőz ezt a tényt 2009. október 2-án adott medjugorjei üzenetében a világon élı összes gyermeke szá-mára így foglalja össze: „Drága gyermekek! Amikor benneteket nézlek, a szívem összeszorul a fájda-lomtól. Hova mentek, gyermekeim? Annyira megmart benneteket a bőn, hogy már nem tudtok megáll-ni? A bőnnel igazoljátok magatokat, és aszerint éltek. Térdeljetek le a Kereszt lábához, és nézzétekFiamat. İ legyızte a bőnt és meghalt azért, hogy ti, gyermekeim, éljetek. Engedjétek meg, hogy segít-sek nektek, hogy ne haljatok meg, hanem örökké éljetek Fiammal. Köszönöm." RÉSZLETEK A SZŐZANYA 2005. DECEMBER 31-ÉN NADJUBAN ADOTT ÜZENETÉBİL„Valamennyi szeretett gyermekem a világon! Több mint húsz évvel ezelıtt megmutattam az égbe vezetı rö-vid utat, oly sok jellel és azokkal a soha nem látott csodákkal, amelyek sehol sem jelentek meg ezelıtt a vi-lágon. … Mindazonáltal a papságból, a hívıkbıl, sıt még a kiválasztott gyermekek közül is sokan elvesztet-ték a megkülönböztetı képességüket a hamis próféták édes és elvakító szavai miatt. … Mivel ezt nem néz-hetem tovább, és szívem erısen fellángol, nem tehetek mást, minthogy vérkönnyeket ontok. … E mellettszámos gyermekem azt kísérli meg a világban, hogy saját útján járjon, önközpontúsággal és önelégültség-gel; és nem tudnak egységre jutni egymással. Ha az öröm ajándékát adják a megosztás ördögének, hogyneontanék én vérkönnyeket? … Töröljétek le vérkönnyeimet … karoljátok át egymást szeretettel és fordítsá-tok életeteket imádságokká, késedelem nélkül, még akkor is, ha az tökéletlen; és kegyesen ajánljátok felegész életeteket. … Nincs idı a habozásra vagy késlekedésre. Bánjátok meg bőneiteket haladéktalanul. Mi-vel itt az ideje, hogy a búza külön legyen választva a konkolytól, a ravasz ördög mértéktelenül dühöng, ésmindenféle cselfogást tervel ki … megzavarja még a papságot is és az ártatlan lelkeket, akik hívást kaptakúgy, hogy nem képesek megkülönböztetéseket tenni. Ne gondoljátok önelégülten, hogy az a sok nagyméretőkatasztrófa, amelyek megtörténnek az égen, a földön és a tengeren, csupán természeti katasztrófák és vélet-len események. … Ha nem figyeltek gondosan könnyes és vérkönnyes kéréseimre és kiáltásaimra, Isten vá-lasza szigorú lesz, a katasztrófák pedig újból fellángolnak különbözı helyeken. Isten haragjának enyhítéséreajánljatok fel ezért imákat, áldozatokat és engeszteléseket és váljatok kis lelkekké, akik engesztelést nyújta-nak azokért a bőnökért, amelyek megsértették a legméltóságosabb és szent Istent. … Az a nap, amelyenaz Úr be fogja fejezni azt a munkát, amelyet İ, aki maga a SZERETET, elkezdett, nincs már messze,Sóhajaitok és könnyeitek az üldözés idıszaka alatt, amikor ezt Édesanyátok tudomására hoztátok, aki a ke-gyelem közvetítıje és társmegváltó, hamarosan örömre fognak fordulni, azok pedig, akik szemben állnakveletek, elhallgatnak majd, és bőnbánatot tartanak.”  34 Tegyük meg, amit Drága Szőzanyánk kér Tılünk!Imádkozzunk közbenjárásáért, kérjük pártfogását! IMAA MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ Hozzád futunk könyörgı imánkkal Isten dicsıséges Anyja, Magyarok Nagy-asszonya, szentséges Szőz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönvekérünk, hogy ezután se vond meg tılünk anyai segítségedet.Elsı szent királyunk elıre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mitehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk Hozzád, merttudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért Hozzád folya-modtak.Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt századok alatt; csak ígymaradhattunk meg a sok nehézség között kereszténynek és magyarnak. Anyai oltal-madban bízunk most is, az új idık viharaiban, amikor az istentelenség és az új pogány-ság veszélyezteti a hívı magyar embert.Nagyasszonyunk, kelj néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent Fiadnál ahőség kegyelmét. Hőséget a krisztusi hithez, amelyért - ha kellett - életüket is áldoztákelıdeink. Hőséget szent Fiadhoz és az Egyházhoz, amely mint ıseinket, minket is elkí-sér a bölcsıtıl a sírig. Végül hőséget Hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erıshite, szelíd jósága és szeplıtelen tisztasága minden idık magyarjának örök eszményké-pe.Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hőségesen állják anehéz idık küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erısítsdmeg hivatásuk szeretetében a szülıket, hogy gyermekeikbıl hőséges és igaz kereszté-nyeket neveljenek az Egyháznak és a magyar hazának.Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép re-ményt, amelyet tılük várunk. Eszközölj ki áldást szent Fiadnál, hogy országunkatolyan vezetık irányítsák, akik bölcsességgel, önzetlenséggel és igazsággal kormányoz-zák.Igaz, szívbeli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bőneinkkövetkezményeként kell elszenvednünk, de mégis bizalommal fordulunk Hozzád, en-geszteld meg szent Fiadat és kérjed, derítse ránk mielıbb a lelki megújulás fényét,hogy minden magyar szív testvéri szeretetben és buzgó imában egyesülhessen szent Fi-adat és a Mennyei Atyát dicsérve. Amen!Az imát egyénileg, és ha lehet közösségileg is minden nap, de legalább a vasárnapi szent-misék után imádkozzuk el együtt, minden templomban, nemzetünk lelki megújulásáért. „Hatalmasabb, mint sok víznek zúgása, hatalmasabb, mint tenger morajlása, mindennél hatalmasabb az Isten amagasságban. Bizonyítékaid valóban igazak, házadat szentség illeti, Uram minden idıkre.” (Zsolt 93(92), 4-5)„Tudjátok meg, Isten az Úr! İ alkotott minket, az övéi vagyunk. Az İ népe vagyunk, és nyáj a legelıjén.” (Zsolt100(99), 3)