2005. február 25., péntek

Medjugorjei üzenetek 2005. február

2005. február 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ebben a világban, amely Istent az utolsó helyre teszi, legyetek az én kinyújtott kezeim. Ti, gyermekeim, tegyétek Istent az első helyre az életetekben. Isten meg fog áldani benneteket és erőt ad ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a szeretet és a béke Istenéről. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. február 7., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. február 5

5. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ebben a hónapban, amikor a Betegek Világnapja van, a fizikai - lelki - szellemi betegekért akarunk engesztelni.
“Szűz Mária, aki a betegek gyógyítója vagy, könyörögj érettünk!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Családodban, környezetedben az egység, a jó kapcsolat építője voltál-e? Az engedelmesség, az állhatatosság, a bizalom jellemző-e reád? Bűneid miatt Isten büntetését, vagy bűnbánatod miatt Isten Irgalmát vonod-e önmagadra, családodra, a világra? Felkészülve várod-e Jézus visszajövetelét? A fatimai imát, minden reggel térdenállva elvégzed-e? Félelemmel vagy lelki örömmel várod-e az üzenetek beteljesülését? A Szentháromság, a Szentcsalád, az első keresztények-e a példaképeid? Hány lelket vittél eddig közelebb Istenhez? A más nemzetiségűt, a más vallásút,… testvéredként tekinted-e? Az egység gyümölcseit: a békét, az örömet, a szeretetet,… érzed-e? Az engesztelő lelki programot lelkiismeretesen teljesíted-e? Napi 24 órás engesztelő lélek vagy-e, Jézus állandó hordozásával?
Elindultál-e abban az elhatározásban: mindig csak a jót akarod, a rosszat soha?
Részlet, Szűz Mária 2005 januári üzenetéből, magyarázattal.
“Ma, az év kezdetén, ünnepélyesen jelentem be nektek: Én a Remény Anyja vagyok!”.
Miben áll a remény? Isten, a Szűzanya, a Szentírásban, az üzenetekben tett ígéreteit megtartja. Mire irányul a remény? Ha használjuk az Égiek által felkínált eszközöket (ima, böjt, jócselekedet,…), meggyógyulunk, megszabadulunk, megtérünk, eljutunk az örök üdvösségre és másokat is oda segítünk.
Ki remélhet az örök üdvösségben? Aki Istent az első helyre teszi; aki Isten Akaratát keresi és teszi; aki bűnbánatot tart; aki állhatatosan teszi a jót és kerüli a rosszat…
Mi a remény haszna? Isten különleges oltalmában részesülünk. Minden jót megnyerhetünk. Isten megerősít. Nem félünk az emberek fékező megjegyzéseitől. Indítást érzünk a hősies erények gyakorlására. A szenvedésben türelmesek vagyunk. Nem félünk még a haláltól sem!
Mi a keresztény remény ellentéte? Önmagunkba és az emberekbe vetett túlzott bizalom. A kétségbeeső: nem hisz Isten irgalmában. A vakmerő bizakodó: nem hisz Isten igazságosságában. Az Istenkísértő: könnyelműen lelki-fizikai veszélynek teszi ki magát (őrült vezető, veszélyt szerető, bűnt - bűnre halmozó,…)
A keresztény ember jelszava: “Amíg élek, remélek!!!”. Csak az a hiteles keresztény, aki a remény embere!
“Egy új időszakba léptetek, amikor megmutatkozik az isteni Igazságosság Isten Irgalma mellett, amely megtisztítja a világot a gonosztól”.
Legyünk annak a tudatában, ha Istentől bocsánatot kérünk, Isten végtelen Irgalmával találkozunk.
Mindazok, akik ragaszkodnak a bűneikhez, bármikor és bárhol számíthatnak Isten figyelmeztető büntetésére: gyógyíthatatlan betegségre, megszállottságra, óriási félelemre, megbolondulásra, hirtelen halálra, örök kárhozatra,… Isten Igazságossága azt jelenti, Isten a jót megjutalmazza, de a bűnt előbb - utóbb megbünteti (részben itt, teljes mértékben odaát). Ki mivel vétkezik, azzal bűnhődik (Betlehem népe, szívtelen a kis Jézussal, Heródes is szívtelen gyermekeikkel). Isten a jutalmazásnál és a büntetésnél minden körülményt figyelembe vesz. Az emberek a külső szerint ítélnek. Isten a belsőt, a szívet nézi. Isten ítéletében emberi tekintélyeket nem vesz figyelembe (elsőkből, utolsók lesznek; utolsókból elsők). Isten igazságossága tartson vissza a legkisebb bűntől és indítson a legkisebb jó megtételére is!!!
“Tudjátok meg, minden bekövetkezik, amit Fatimában megjövendöltem. Ez az időszak elérkezett!!!”
A fatimai Szűz üzenetét az Egyház elfogadta. Az üzenetet kapó gyerekeket az Egyház példaképül állította. A pápák elzarándokoltak Fatimába. Az üzenet lényege: felhívás az imára, megtérésre, bűnbánatra. Ez megegyezik a Szentírás tanításával. Miért nem fogadták el sokáig? A világban lévő nagy hitetlenség miatt. Mi lett az engedetlenség következménye? Az első és a második világháború, több 10 millió halottal és az ateizmus tévtanításának az elterjedése az egész világon. II. János Pál pápa beismerte, 1981. május 13-án a fatimai Szűz mentette meg az életét. Az egész világ Fatima felé kell nézzen! Vegyük komolyan Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét az elsőszombatot, az önfelajánlást Máriának, a megtérést,… Fatima a remény üzenete: “Ha megtértek, lesz jövőtök!”. Az érem másik oldala: “Ha nem tértek meg, mindannyian elvesztek!”
“Ti, akik hallgattok Reám, ne féljetek, mert soha nem látott boldogságban lesz részetek”.
II. Nagyfalu - jelen
Szűz Mária 2005 februári üzenete:
“Ma, az örömre hívlak meg benneteket. Jézus, Szent Fiam, aki nagyon szeret titeket, vissza akar jönni a Földre és olyan örömet fog hozni, amely a világ kezdete óta még nem volt. Erre az örömre kell felkészítselek benneteket a szívetekben. Ez nem olyan öröm lesz amit a világ ad.
Ti, most, tele vagytok félelemmel, a sok katasztrófa miatt. Ne erre figyeljetek, mert a félelem kiszorítja belőletek az örömet. A félelem nem Tőlünk van.
Ti, arra figyeljetek, hogy megtisztítsátok, felkészítsétek a szíveteket, hogy az mindig tiszta legyen. Ne tartsatok haragot senkivel! Ne ítélkezzetek senki felett! Nyissátok ki a szíveteket és mindent adjatok át Szent Fiamnak.
Rövidesen egy rendkívüli kegyelemben lesz részetek. Isten egy nagy figyelmeztetést ad az egész világnak. Ez nagy örömet fog jelenteni mindazoknak, akik hisznek Bennem és Szent Fiamban. Mindenki ott ahol van, ahol él látni fogja a mennyországot és az Isten fényében látni fogja önmagát, úgy ahogy van. Ez az esemény hamarosan bekövetkezik!!!
Ti, gyermekeim, még nem vagytok felkészülve a szívetekben az öröm befogadására. Most, azért jöttem, hogy jelenlétemmel, áldásommal, üzenetemmel erre a nagy örömre készítselek fel benneteket.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
Február témája: a betegség, a gyógyulások!
Mit tegyetek a betegségben?
1. Imádkozzatok!
- Mondjátok: “Jézus, gyógyíts meg engem, Szent Nevedért”. “Istenem! Legyen meg a Te, Szent Akaratod!” “Atyám, kezedbe ajánlom testemet-lelkemet, betegségemet, jövőmet,…”. “Isten adta (az egészséget), Isten elvette, legyen áldott az Úr Neve.” “Ha a sok jót elfogadtuk az Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat (betegséget) is”.
- A közös ima fokozottan hatékonyabb: “Ahol ketten-hárman egyetértve kértek valamit Istentől, megkapjátok”.
- Minden nap: tegyétek a mennyei Atya kezébe, Jézus Szent Szívébe, a Szentlélek oltalma alá, Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe a betegségeteket. Kérjétek az összes angyalok és szentek segítségét.
- Akik megbékélve szenvednek, azoknak az imája hatékonyabb!
- A betegségben végezz: kilencedet, szabadító imát, fájdalmas rózsafüzért, keresztutat, használd a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). A dicsőítő, hálaadó ima egy nap se maradjon el.
- Mindaz, amit Isten akar vagy megenged a mi tisztulásunkra, megszentelődésünkre szolgál.
- Amikor Isten imáidat teljesíti illik érte egész életedben hálát adni!
2. Hivassátok a lelkipásztorotokat!
- Végezzétek el a szentgyónásotokat. Legtöbb betegség fő oka a bűn! Kérjetek “szabadító és gyógyító misét” és a “betegek kenetét”. A szentmisén az egyházközség imádkozzon gyógyulásotokért.
3. Bízzatok az Égiek segítségében!
- “Az Istent szeretőknek, minden a javára válik!”. “Isten senkinek sem enged nagyobb keresztet, csak amit elbír”. “Isten azért engedi meg a rosszat, mert abból nagyobb jót hoz elő”.
4. Engeszteljetek a magatok és mások bűneiért!
- A mi áldozatunknak “érdemszerző ereje van”, amely által kieszközölhetjük Isten gyógyító kegyelmét.
Részletek B.M. Éva “Örömöm titka” c. könyvéből.
Az első gyógyulás pecsét a karizma természetfölötti eredete mellett. Gál Levente tanúságtétele (46-47. old.) “Születésemtől fogva szemtengely ferdülésem volt, szellemileg visszamaradott voltam, dadogva beszéltem. A nagynéném Csíksomlyóról jövet, beszélt a csodatévő Szűzanyáról. Engem is meggyógyítana a Szűzanya? Igen, felelte a nagynéném, ha hittel kéred a közbenjárását. Kértem a Szűzanyát. Egy nap arra ébredtem, hogy szemüveg nélkül látok, elmúlt a dadogásom és szellemi képességeim javultak. A szemorvos csodálkozva állapította meg, hogy meggyógyultam. Elmentem Csíksomlyóra és megköszöntem a Szűzanya közbenjárását.”
A második gyógyulás pecsét a semjéni elsőszombati kegyelmek mellett. Szilágyi Mária tanúságtétele (70-71. old.) “Én szinte teljesen lebénultam a hátgerinc betegségem miatt. Női betegségem is volt. Jobb kezemet nem tudtam felemelni. A fejem állandóan fájt. Belső késztetést éreztem, hogy menjek a templomba, elsőszombaton. Lélekben megfogtam Jézus és Mária kezét amikor együtt imádkoztunk. Nagy melegséget éreztem a testemben. Attól a naptól teljesen meggyógyultam. Köszönöm Istennek és a Szűzanyának. Megfogadtam, hogy rendszeresen részt veszek az imatalálkozón, hálából.
A harmadik gyógyulás pecsét a nagyfalusi, Szentháromság hegy természetfölötti rendeltetése mellett. Vad Ilona tanúságtétele (66-68. old.) “Szülésem után komplikációk maradtak, melyekből egy rosszindulatú méhdaganat keletkezett. 14 év alatt különböző gyógymódokat próbáltam ki, hiába. Az orvosok lemondtak rólam. A halál szájában felkiáltottam: “Uram, ha létezel, adj még egy esélyt. Cserébe neked adom az életemet”. Nagy melegség járta át a testemet. Isten engem meggyógyított testestől - lelkestől. Dicsőítem az Urat mindenért, amit javamra, üdvösségemre, életem folyamán megengedett. Hálából Istennek szenteltem az életemet.”
III. Nagyfalu - előretekintés.
Márciusban a megszületett és megnemszületett gyerekekért imádkozunk. Konkrétan, azokért a szülőkért, orvosokért, emberekért engesztelünk, akik a megfogamzott és megszületett gyerekeket nem szeretik, kihasználják, bántják,…
Mindazokat, akik vágyat éreznek, a mennyei Atya meghívja a 40 napos komoly böjtre. Minden nap böjtölhetünk: TV, hús, szeszes ital, cigaretta, kávé,… mentesen. Az eredmény biztos nem fog elmaradni.
N.B. Ajánlatos, legalább minden második nap átelmélkedni a havi tanítást!!!.
A Szentlélek üzenete az Oltáriszentség évében:
“Minden szentmisén tudatosan figyeljetek a Szent, fehér Ostyára. Ugye ti is gyönyörködtök: a hófehér tájban, a virágbaborult fában, a tiszta fehér ruhában,… A gyakori szentáldozás: hófehérré, tisztává, mennyeivé tesz benneteket. Égi kérésünk: Viselj mindig hófehér ruhát!”
Februári házi feladat:
“DICSŐSÉG NEKED, HÁLA NEKED JÉZUS, MINDENÉRT, MÉG A BETEGSÉGÉRT IS!”