Tisztelt Engesztelők!
Bocsa atyával beszélgetve, az ő  biztatására írom a következő sorokat. Azt szeretném leírni, számomra mit jelent a Szent Anna-rét.
Néhány éve abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy csatlakozhattam a Szent Anna-réti engesztelő közösség szombatonkénti miséihez, majd az azt követő szentségimádásokhoz. Az odajárókkal együtt hiszem én is, hogy a Szűzanya meghívására tettük ezt.
Most úgy alakult, hogy előre nem látható ideig nem lesznek misék és szentségimádások a Szent Anna-réten. Akik eddig oda szervezték ezeket a miséket és szentségimádásokat, úgy határoztak, hogy átmennek a kútvölgyi kápolnába. Egy nagyszerű és csodálatos munka és küzdelem, imaharc látszik vesztésre állni.  Isten azonban pontosan tudhatja a kápolna felépülésének időpontját, ahogy a magyar engesztelés kibontakozásának menetét is ismerheti. Mivel pedig az idő kereke megváltoztathatatlanul előre forog, felfogható úgy, hogy mindezek kiteljesedéséhez talán épp a mai napon állhatunk a legközelebb.
„Szeretném minden ház kapujára arany betűkkel felírni, Magyarország nem pusztul, hanem tisztul.” – olvasható Natália nővér üzeneteiben. Igyekszem hinni ebben akkor is, ha „a másik oldal” mostanság agyafúrtabbnál agyafúrtabb támadásokat vetett be Magyarország és az engesztelők ellen is. A „másik oldal” alatt természetesen nem emberi személyeket értek, hanem evilág fejedelmét, ahogy Krisztus nevezte a sátánt és bukott angyalait.  A hadat ugyanis ők viselik ellenünk, engesztelők, magyarok és az emberek ellen, nem pedig más, hús-vér emberek – amit a „gonosz oldal” egyébként szüntelenül próbál elhitetni velünk. Hogy folyton okoljunk és hibáztassunk valakit – ez aztán a gonoszság hatalmai malmára hajthatná a vizet, újra és újra.
Ha pedig ebben „a játékban” valaki nem akarna részt venni, a „gonosz oldal” minden eszközt megragadhat, hogy bevonja mégis valamilyen módon.  Ez az állapot talán a választások körüli viták során, az elmúlt évben éleződött ki ennyire Magyarországon. A láthatatlan, gonosz hatalom határozott célja lehet, hogy szembefordítson minket egymással. Hogy kritikusan, rosszallóan és támadóan, vagy éppen közönyösen és elzárkózóan nézzünk egymásra. Ebben pedig sajnos komoly sikereket érhetett el az elmúlt évben.   Oka lehet ennek a támadásnak Magyarország ébredése. A sötétség hatalmai – úgy tűnik – a korábban bevált kísértések helyett a harcot választhatták ellenünk – melynek jól látható nyoma lehet az is, hogy mi is harcolni kezdtünk egymás ellen.
Mintha az elmúlt évben kiéleződött volna a látásunk a másik szemében való szálka-keresésre. Így történt ez a politikában, majd lecsapódott a mindennapok szintjére és sajnos az engesztelők körébe is beszivároghatott. Egy pillanatig sem gondolom, hogy erről közülünk bárki is tehet! Egyszerűen a magyar és azon belül  is talán a Szent Anna-réti engesztelés is megerősödhetett, melyre a gonoszság hatalmai olyan körmönfont támadást indíthattak, amire nem voltunk, és nem is lehettünk felkészülve. Ám ennek a küzdelemnek koránt sincs még vége!
Mindezen túl a Szent Korona Lovagrendre óriási feladat, munka és felelősség hárult. Ugyanez mondható el a szentségimádások szervezőiről. Mi pedig jó néhányan talán nem tudtunk eleget segíteni nekik ebben.
Ami pedig az országosan elmérgesedett közélet légkörét illeti: a másik szemében való szálkakeresés ellen az egyik legbeváltabb orvosság számomra, a saját szememben való gerenda meglátása.  „Minden rossznak te vagy az oka” – mondogatta játékosan, gyerekkoromban nagyapám.  – Nagyokat nevettünk rajta, hiszen akkora képtelenség, hogy nagyapám pontosan kifejezhette vele, hogy semmilyen kisebb rosszban nem tart vétkesnek egyáltalán. „A minden rossznak én vagyok az oka” vállalása komoly kegyelmi ajándékokat hordozhat.  Ha ugyanis „minden rossznak én vagyok az oka”, akkor a másikat onnantól csak szeretni tudom. Akkor ő nem lehet hibás, s ahogy őt így felmentem, azon nyomban felmenthet engem is az Isten. „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” – Ez a megbocsátás pedig kiengesztelődést, engesztelést is jelenthet.
Ha „minden rossznak én vagyok az oka”, akkor nincs bennem büszkeség - amiért a másik ember kritikája rosszul eshet, s amiért válaszul kritikusan, támadóan állhatok vele szemben.   Ha „minden rossznak én vagyok az oka” – megtanulhatok szeretni, megbocsátani, kicsivel is beérni, és minden jót, magát az életemet is  ajándéknak tekinteni. Mert, ha „minden rossznak én vagyok az oka”, akkor nem támadok, nem kisebbítek, nem kritizálok, nem okolok másokat, s ha engem támadnak, okolnak, bántanak, akkor örülök, hiszen végtére is igazuk lehet – ezért aztán hálával és szeretettel, „kenyér visszadobásával”viszonozhatom a támadást.  „Minden rossznak én vagyok az oka.” – Ezt tudni és tudatosítani felszabadultságot okoz. Köze sincs az önmarcangoláshoz. Egy megnyugtató állapot inkább, ahonnan jól látható, hogy van mit jóvátennem imádságos, alkotó csendben egy életen át. – A szememben a gerenda, a bűn s talán az eredendő bűn meglátásának és eltávolításának is kísérlete lehet ez, melyre egyenesen Istentől jöhet a bocsánat és a kegyelem.  Sajnos ritkán sikerül igazán.
Aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, az adjon, aki gyűlölt, az szeressen, aki a testének élt, éljen a léleknek.. stb!” – Kapta az engesztelés gyakorlatáról látomásos üzenetben Natália nővér S tehát azt is, hogy az engesztelés nemcsak ima, de gyakorlat is.
A Bencések jelmondata: Ora et labora – sokat segített nekem ebben. Vagyis, hogy az imát munka közben is végezhetem, vagy gyalogolva, buszon, villamoson, vonaton és bárhol, hangosan és hangtalanul egyaránt. Ima és gyakorlat, mely a hétköznapok minden órájára vonatkozhat és a szentmisében és a szentségimádásban csúcsosodhat ki.
Az benne a különleges, hogy nem nehezebb, hanem könnyebb így a nap. Ahogy három rózsafüzért is könnyebb elmondanom egy nap alatt, mint egyet – ahogy Maksó Péter atyától hallottam nem is olyan régen, és gyakorolni kezdtem, azóta. Így az engesztelés az egész napomat kitöltheti és bearanyozhatja. A másokkal való jó viszony kialakítása és a munka is könnyebben megy így. A munka közbeni, szinte állandó imádságban, valamint rossz tulajdonságaim jóra váltásában óriási lehetőségek rejlenek. Hiszen Natália nővér üzenete az engesztelésről így valóban mindennapi gyakorlattá válhat.
Fontosnak tartom az imákon és mindezeken túl, hogy mi magyarok és engesztelők, ahogy Krisztus kérte tanítványait: Szeressük egymást. Ez is engesztelés, a gyűlölet, a harag és a közömbösség, az ítélkezés, a másik ember szemébe, vagy háta mögött mondott nem dicsérő szavak, a szeretetlenség ellentétének gyakorlata.
Ennek pedig meg lehetne találni a módját és az alkalmait. A Szent Anna kápolna melletti tűzrakó helyek kiváló helyszínül szolgálhatnának nekünk ehhez. Az imákat pedig nemcsak mondani, de énekelni is lehetne. Ahogy Molnár V. Jóska bácsi szokta mondani, aki nem énekel, annak bepókhálósodik a lelke. Sok szép, régi magyar imádságos éneket tanulhatnánk és gyakorolhatnánk ott! Összeköthetnénk ezeket aztán akár különböző alkotó mesterségek gyakorlásával, s közben énekelt, régi magyar imákkal is.
Egymás szívből jövő, feltétel nélküli szeretetéhez, a barátsághoz, a kölcsönös tisztelet a megbocsátás és a bocsánatkérés is hozzátartozhat. Bocsánatot kérek tehát ezúton is a jóságos Istentől és minden engesztelő társamtól, akit szóval, hangsúllyal, rosszalló arckifejezéssel, közömbösséggel, elutasítással, indulatossággal, rossz gondolattal, a szemébe, vagy háta mögött mondott nem dicsérő szavakkal, szeretetlenséggel vagy éppen az idei, Szent Anna-réti május elseje szervezési hiányosságaival, és egyéb mulasztásokkal, esetleg figyelmetlenségemmel megbántottam, vagy indulatossá tettem!
Néhány barátommal az idei, Szent Anna-réti május elseje szervezésébe minden erőnket és tudásunkat igyekeztünk beleadni. Ennyire tellett – egyelőre. A hibáinkból jövőre tanulni szeretnénk!
A május elsejéről még:
Natália nővér idevonatkozó üzenetein túl május a Szűzanya hónapja, ahogy minden hónap első napja is az övé. Ő Május Királynője, és Natália nővér üzenetei szerint a Világ Győzelmes Királynője is. A nem olyan távoli múltban május elseje az egyházban, hivatalosan a Szűzanya evilági férje, Szent József napja lett.
Natália nővér üzenetei szerint azért fontos ezen a napon a Szűzanyának, mint Világ Győzelmes Királynőjének megadni a nyilvános tiszteletet és elismerést, mert ez az a nap, amikor a gonoszok Isten ellen törnek. S bizony a munka ünnepéről és egy rosszhírű titkos társaság, az illuminátusok megalakulásáról is ismert ez a nap. Korábban azonban Fülöp és Jakab apostolok napjaként tartották számon, de a tél utáni, egyik első nagy természetbe - szabadba vonulás napja is volt, és persze maradt is a mai napig. A néphagyományban, nem is olyan régen – szerelmi ajándékként - a magyar fiúk májusfát állítottak a lányok udvarán.  A falu főterére állított májusfákat pedig pünkösdkor körültáncolták. A május elsejéhez kapcsolódó hagyományok a vallás köré összpontosultak a magyar múltban, évszázadok óta.  Aztán jött a kommunizmus és kisajátította az ünnepet, régi tartalmától megfosztva, új, minden szentségektől mentes, hagyományoktól és vallástól megfosztott jelentéseket erőltetve rá. És sajnos így maradt ez a mai napig. Május elseje továbbra is piros betűs ünnep és munkaszüneti nap, csakhogy minden szent és hazafias tartalom nélkül. Ha pedig már a munka ünnepévé tették, az egyház, nyilván, hogy javítson a helyzeten, munkás Szent József napjaként kezdte el ünnepelni. Ám ez a kezdeményezés sem tudta elnyomni és felváltani az istentelen tartalommal felruházott „jelentéseket”.
Szent József és a Szűzanya, a szent család tagjaiként sokkal közelebb állhatnak egymáshoz és Krisztushoz odafent a Mennyben, mint ahogy azt mi ebből a világból el tudnánk képzelni. Ha pedig valaki csak ötletként veti is fel, hogy ünnepeljük meg a Szűzanyát (és természetesen Szent Józsefet, vagy akár Fülöp és Jakab apostolokat is újra) ezen a napon, és változtassuk újra szentté e piros betűs, ám csúnyán elistentelenedett régi ünnepet, akkor az egy csodálatos ötlet lehet. Azonban Isten kegyelméből kapott látomásos üzenetek vonatkoznak erre!  A Natália nővér látomásainak egy részét ismerő XII. Pius pápa, a Világ Királynőjének napját május 31.-re tette.  Május elsejéhez hozzányúlni talán már akkoriban is kockázatos vállalkozás lehetett volna.
Mindemellett a május 31.-i Világ Királynője napja előtt egy hónappal miért is ne ünnepelhetnénk a Világ Győzelmes Királynőjének napját? A katolikus naptár – hála Istennek – tele van Szűzanya ünnepekkel.
A Szent Anna-réti közösség egy része (majd elválik, hogy milyen hányada) a múlt hét óta, szombatonként 1 órától a Kútvölgyi kápolnában vesz részt a miséken. Mások a Szent Anna-réti kis kápolnánál imádkoznak ugyanekkor. Magam részéről mindkét helyszínhez szívesen csatlakoznék, ha időben megoldható lenne valahogy.
A madárcsicsergéstől vagy éppen szánkózó gyerekek örömétől átitatatott, derűs hangulatú Szent Anna-réti misék máris hiányozni kezdtek.  Az éjszakai szentségimádásokon pedig, különleges élményekben lehetett részem. Volt, hogy az elsőre veszedelmesnek látszó éjszakai hangoskodók közül néhányan megálltak a kápolna előtt és imádkozni kezdtek.  Voltak, akiknek ajtót nyitottunk, és voltak köztük, akik letérdeltek az Oltáriszentség előtt és énekeltek. A tűzrakó helyeknél is gyakran akadtak, akik csendesítették társaikat, hivatkozva arra, hogy odabent imádkoznak és szentségimádás folyik.
A kápolnaépítés korai történetében, a 40-es években még olyan terv is szerepelt, hogy a kirándulók és a síelők miatt is fontos lenne, hogy a kápolna felépüljön, többek közt a vasárnapi misemulasztások elkerülése végett.
A mostanáig tartó Szent Anna-réti misék és szentségimádások az odajáró fiataloknak is adhattak valamit. Mindezen túl sok ezer honfitársunknak adhattak hitet és erőt, a minden bizonnyal valóban a világ békéjére kiható, ezen a helyen kieszközölhető és kiengesztelhető láthatatlan kegyelmek mellett.
Látnok ugyan nem vagyok, de vannak misztikus álmaim. Mielőtt a Szent Anna-réti misékre járó közösséghez csatlakoztam, egy ilyen, nagyböjt utáni, rám erősen ható misztikus álomban láttam, hogy a Szent Anna-réti imádságos jelenlét akadályozza a 3.-világháború kitörésén dolgozó démonok munkáját. Az álom utáni napon a Szent Anna-réti május elsejére indultam lóháton. Útközben a Szűzanya mentett meg egy kis híján halálos balesetből, és szintén misztikus élmény, hogy utána a gyógyulásban is segített.
Lehetnek ugyan a démonok mégoly erősek is, ám Krisztus és Égi Édesanyánk, a Mennyország és az Angyalok Királynéja valamint Magyarország Királynője bizonyosan erősebbek náluk. Csak kérnünk kellene Őket, ahogy eleink tették: Komolyan és gyakran, megfelelő helyeken és sokan! Régi magyar himnuszunk is Égi Édesanyánkhoz szól.
A feltétel nélküli szeretet legjobb példája az édesanyai szeretet lehet ezen a világon. Rá mindig számíthatunk, akkor is, ha nagy bajban vagyunk és mindenki cserbenhagyott minket már, s akkor is, ha nagy rosszat csináltunk – Ő ott áll és nem engedi el a kezünk. Az édesanyák lehetnek képesek arra talán egyedül a világon, hogy mindig azt a kicsi, tiszta, bűntelen gyermeket lássák bennünk, akit ők a világra szültek.
Égi Édesanyánk, aki minden édesanya édesanyja is, Natália nővér üzenetei szerint minket, magyarokat egyenesen a tulajdonának tekint.
Nem is olyan régen, mikor Magyarország az Apostoli Királyság volt és hivatalosan és mindenütt kimondva is a Szűzanya országa voltunk, elődeink gyakrabban kérték az Ő közbenjárását és segítségét: Magyarország pedig nagy és erős volt.
Talán sok helyen és sokan kérjük Őt ma is, hogy segítsen, de talán mégsem annyian és annyira gyakran, amint elődeink tették, és mégsem elegen azokon a helyeken, ahol talán a legfontosabb lehetne.
A székelyeknek ott a Csíksomlyói búcsú, ahol rengeteg magyar összegyűlik, aztán ugyanúgy haza is megy, ám a következő évben újra eljön. Nekünk is lehetne ilyen helyünk, talán a Szent Anna-réten és talán éppen május elsején. A Szent Anna-réti közösség jó gazdája volt, lehetne is ennek a helynek. Innen aztán az idelátogató zarándokok még a csíksomlyói búcsúra is elérhetnek. Barátaimmal mi is megtettük többször ezt az utat, éppen a Szent Anna-rétről indulva május elsején – félig gyalog, félig lóháton teljesítve a távot.
Az idei május elsejére a határokon túlról is sokan érkeztek. A Világjáró Fatimai Szűzanya szobrot elhozó Fülöp-szigeteki csoport 800 skapulárét osztott ki ajándékba. Talán soha nem lehettünk ennyire sokan a Szent Anna-réten.    S, hogy az ideérkezők némelyikének szellemisége, finoman szólva bizonyos kívánnivalókat hagyott maga után? A csíksomlyói búcsúba érkezőkkel is hasonló lehet a helyzet. Ám a Csíksomlyói Szűzanyából áradó szeretet erősebb, minden háttérben settenkedő démoni hatalomnál. S nyilván az Ő meghívása vonatkozik minden odaérkezőre, és nem a démonok csábítása.  Ez pedig érvényes lehet a Szent Anna-rétre látogatókra is! Miért is ne tudna az égi királynő megtéríteni olyan bűnösöket is, akiket mi reménytelennek látunk.
Ezen túl Natália nővér üzenetei az egész magyarság, sőt a világ megtéréséről is beszélnek. A Sátán letaszításáról. Mert meg van írva, hogy az Égi Édesanya lesz, aki eltiporja a démonok fejedelmének a fejét, akivel szemben mi egyelőre vesztésre állunk.
Az idei május elsejét követő hétvégén a XII. kerületi Szent László templom közössége Kocsis atya vezetésével először ajánlotta fel és vállalta a teljes, hétvégi szentségimádás megszervezését és lebonyolítását. Csodálatos előrelépésnek látszott ez. Aztán a Szent Anna-réti misékre járó közösség a következő héten váratlanul „levonult” a Kútvölgyi kápolnába. A Kútvölgyi kápolnában azonban András atya személyében végre állandó pásztora lehet a közösségnek. Ráadásul Natália nővér annak idején üzenetben kapta azt is, hogy míg a kápolna nem áll, a Regőczi István atya által épített kútvölgyi kápolna alkalmas lehet az engesztelésre. Mindent meggondolva tehát előrelépés lehet ez is. A Szent Anna-rét, a XII. kerületi Szent László templom és a Kútvölgyi Kápolna, mintha szoros egységbe tartoznának.
A Kútvölgyi kápolnában tartott miséken való részvétel mellett, a Szent Anna-réti kápolnánál, az első szombati misékről sem kellene talán megfeledkeznünk teljesen! Ezen túl a Szent Anna kápolna előtti imák és esetleg a szentségimádás is, ha rövidebb időtartamokkal is, esetleg folytatható lehetne még!
Tisztelettel és Szeretettel!

Engesztelő testvéreim!

Kérlek benneteket nézzetek a szívetekbe, ahogy Jézusunk kéri,  „Tedd a lelkiismereted mérlegére" és tudni fogod a választ.
Amit a mi Urunk kimond az mindig Igaz, nem az emberek érzéseit, szándékait kell elfogadnunk, hanem az Égiek akaratát. A mi Drága Édesanyánk kérése úgy hangzott el a-30-as években, hogy támogatta Őt ebben Szent Fia és a Szentháromság. Az Ő kérésük nem változott meg, csak a kérést teljesítő emberek. Több generáció nőtt föl azóta, átformáltak bennünk hitünket, gondolatainkat, keveredett bennünk hitbeli és világi életünk. Nem az egység felé haladtunk, fontosabbak lettek az egyéni vágyaink.
Engesztelő Tesvéreim!  Mi tudjuk, hogy most harcolunk az imádság erejével, és mégis elhagyjuk azt a területet amit védenünk kellene? Átadjuk olyan erőknek, akiknek a mi Urunk megengedi, hogy megrostáljanak bennünket? Eddig terjed a kitartásunk?
Mi lenne velünk, ha Jézus hitt volna a kísértőnek ott a pusztában? Mi lenne velünk, ha letette volna a keresztet, amit értünk cipelt fel a Golgotára? Ő a CÉLT nézte, amikor az Atya kérésére vállalta a megváltásunkat! Feladatot kaptunk, engesztelők vagyunk, az utolsó idők Veronikái, akik vállaltuk, hogy segítünk a mi Jézusunknak lelkeket menteni. Azt kéri tőlünk „Tedd meg, amit emberileg lehet, a többit Én hozzá teszem." Aki elfáradt, álljon félre, de álljon a helyére három másik, aki még érez erőt magában, de ne ADJUK FEL! Azok az IGÉRETEK lebegjenek a szemünk előtt, amit az ÉGIEK ígértek: „Aki bemegy a Kápolnába piszkos, foltos lelki ruhába, tiszta, fehér ruhába jön ki onnan!” Mennyi lélek menekülhet meg így a kárhozattól! Hát nem ez lenne a mi dolgunk, engesztelőknek? A Gonosz tudja, hogy kevés az ideje! Próbálkozik! Mi Jézusra és a Szűzanyára figyeljünk! Imádság! Imádság! Imádság!  A mi Drága Édesanyánk hányszor mondta ezt el nekünk? Még mindíg nem tanultuk meg? Egység a kis csoportokban, egység az Ország engesztelői között, egység az egyházi és állami vezetőink között, hogy egységben menetelhessünk a mi Istenünk felé, hogy követni és szolgálni  tudjuk Őt, be tudjuk tölteni Isten által nekünk rendelt engesztelő hivatásunkat! Az Égiek meghívtak bennünket erre a feladatra. Vállaltuk!  Tegyük! De ne zúgolódva, hanem Szívvel, Lélekkel, hogy a mi Urunknak és a Szűzanyánknak öröme teljék bennünk, kövessük Őket ott ahol szükség van ránk. Akinek fontos a Szent Anna réti Kápolna, az ott, egészen addig amig a zöldelő fa  megérleli a jó gyümölcsöt.  Kérlek benneteket ne adjátok fel, a kereszténység utolsó bástyája vagyunk Európában! Azt tudom, hogy nekem fontos a KERESZTÉNY  MAGYARORSZÁG, ha tudok menni én a Szent Anna rétre megyek, minden első szombaton imádkozni, még akkor is ha Szentmise nem lesz.
HISZEM  hogy a SZŰZANYÁNK biztosan ott lesz!

Imádságos Szeretettel:  Ica a kadarkúti engesztelők közül.
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1331-anna-reti-misek-17-aki-elfaradt-alljon-felre-de-alljon-a-helyere-harom-masik-aki-meg-erez-erot-magaban-de-ne-adjuk-fel


Kedves Testvérek!
A Szent Anna-réten kialakult helyzet jelenleg  látszólag váltságosnak tűnik. Vannak engesztelő testvérek, akik a Kútvölgyi kápolnában látják a további engesztelések helyszínét.
Ha azt vesszük alapul, hogy mások viszont  ragaszkodnak a Szent Anna-réthez, mert szív-ügyüknek tekintik, akkor ez tényleg  széthúzást, megosztottságot jelenthet. De ez nem így van, mert mindannyiunk célja egy és ugyanaz.
Az elmúlt júniusi elsőszombati szentmisén a Kútvölgyi kápolnában olyan embereket is láttam, akik egészségi és fizikai állapotuk miatt nem tudnak jönni a Szent  Anna-rétre. Adott esetben a Szent Anna-réti ottlét egészséges, fiatal embernek is   komoly  fizikai megpróbáltatást  jelent  néha az időjárás viszontagságai miatt. Emiatt  az engesztelések lehetősége a Kútvölgyi kápolnában rendkívül előnyös.
Mind emellett a Szent Anna-réten az engesztelés  NEM MARADHAT EL ismert tények miatt.
Ezeket figyelembe véve az engesztelést folytatni kell továbbra is a megszokott időben  minden szombaton 13 órától 15.30-ig imával, énekkel bízva  abban, hogy a szentmisék bemutatása  újra  visszatér az engesztelők, és az Égiek legnagyobb örömére.
A párhuzamosan  történő engesztelés   (Kútvölgyi kápolna  illetve  Szent Anna-rét ) nem a megosztottságot jelentheti csak, hanem  az egységet is, mert a célunk ugyanaz.
Áldja meg  az ÉG az elménket  és a szívünket, hogy  jó döntést hozzunk és adja meg a tisztánlátás  kegyelmét!
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1332-anna-reti-misek-18-a-parhuzamosan-torteno-engeszteles-kutvolgyi-kapolna-illetve-szent-anna-ret-nem-a-megosztottsagot-jelentheti-csak-hanem-az-egyseget-is-mert-a-celunk-ugyanaz

Minden Engesztelő Testvérem!

Úgy látom az engesztelés Nagy Műve van most veszélyben. Nem látom jelenleg és nem értem, mi folyik itt, illetve nagyon is értem, és nagyon is tudom, hogy az ellenség az, aki ezt teszi. A Szentháromság és a Szűzanya ellensége , aki ezt csinálja. Nekem jelenleg egy a fontos, hogy egységben, békében, szeretetben imádkozzunk az engesztelőkért és a Szent Anna réti Kápolna felépüléséért.
Addig is imádkozom  minden engesztelőért is, akár a Kútvölgyi kápolnában, akár a Szent Anna réten gyűlnek össze.
2018. 06.06. Imák után.
Uram! Mi lesz az engesztelők sorsa, az engesztelés műve, a Szent Anna réti kápolna ügye?
Jézus: Drága Évikém!
Minden, az engesztelésben részt vevő papnak és engesztelőnek kérni kell a Bölcsesség Lelkét, az Alázat és a Tisztánlátás Lelkét, hogy egységben tovább mehessen az engesztelés.
Az engedetlenség csírája már régen felütötte a fejét a közösségben. A pénz, a politikai ambíciók, az uralkodási vágy, a hatalmi törekvések, az ítélkezések, egymás bírálgatásai repedéseket tettek az egység közé. Édesanyám és Én boldogan szemléltük a Szent Anna réti miséket, rózsafűzér imákat.Valóban, télen, nyáron, hóban, hőségben eljöttetek és imádkoztatok. Azonban felütötte a fejét, egyéb, az ellenség oldaláról jövő pogány virtus, okkult megnyilvánulások. Önmagában a zaj, az emberek beszélgetései, a sportolók száguldozásai a kerékpárokkal nem zavaróak, hiszen a kápolna Szent Tér, ahol spirituálisan és valóságosan is ott van a Szentháromság, hiszen ott van az Oltáriszentség. Ezért aki ott imádkozik, szent misén vesz részt, az szinte "körülmetéltetik" a környezetétől, tehát a világi zaj semmit nem jelent, ha valaki szívvel-lélekkel csak a szertartásra, a liturgiára figyel.
Tisztítsátok meg szíveteket és elméteket, ragaszkodjatok a hagyományokhoz, az Egyház és előljáróitok kéréseihez. Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, és Én megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.