2008. szeptember 30., kedd

A gonosz támadásra készül 5. üzenet: 2008. szeptember 25.csütörtök

2.30-kor ébresztettek, de csak hangot hallottam:

"Ébredj, a magasságos Isten eszköze és a menny szeretett gyermeke - ébredj!"

Mikor szememet felnyitottam Gábriel arkangyal állott elõttem. Bár kint még teljes sötétség volt, a szobámban mégis napfényes világosság lett. Az angyal gyönyörûsége csodálatosan ragyogott, de már nem ijedtem meg. Olyannyira örültem, hogy Gábriel arkangyal ismét megjelent. Csak az szomorított el kissé, hogy alva talált. …. Õ mosolygott és elkezdte mondani az üzenetet:

"A Szentháromságos Isten nevében köszöntelek!"

" A gonosz fellázad. Egyik elsõ csatájára készül. Ez nem az a csata lesz, melyre ti gondoltok, de sok rosszat fog hozni a világra. Ezért mondom neked: Hívd Szilveszter éjszakájára Isten gyermekeit imára! Töltsétek azt az éjszakát imában, mert az újévvel három igen nehéz év veszi kezdetét. Sok katasztrófa zúdul a világra, sok ház összeomlik és számtalan mû megsemmisül. Ezen nehéz idõkben sok hamis tanító és próféta fog fellépni. A tévtanításaikat sokan követik majd. Emberek tömegei jutnak általuk a kárhozat útjára és tömegesen fogják elhagyni Krisztus igaz Egyházát. A szorongatás ideje érkezik el az Egyház számára, sok hazugságot és rágalmat fognak terjeszteni róla még saját soraiból is szót emelnek ellene….
Ez olyan csata lesz, amilyen még nem volt a világon, de ez még nem az idõk vége. Soha ne feledjétek: senki sem ismeri az idõt, hogy Isten mikor tart ítéletet a világ fölött. Ne ezen töprengjetek. Gondolkozzatok azon, hogy hogyan töltsétek el addig az idõt! Térjetek meg és gondolataitokat irányítsátok újra Istenre! Gyakoroljátok a szeretet cselekedeteit és valljátok meg nyilvánosan hiteteket!

Csak egy Isten van - ezért Egyház is csak egy van! … Az Egyházat nem emberek alapították, hanem Isten. … A Magasságbeli alapítása - egy szövetség, mellyel az embernek tett ígéreteit megpecsételte.
Minden más alapítást, minden szakadást ember gondolta ki és vitte végbe. Ezek gõgbõl, ön akaratból és az alázatosság hiányából történtek….

Én az angyalfejedelem, aki Isten akaratát hirdetem a földön, mondom neked:

Intsd az embereket az egységre! Csak az egységben tapasztalhatjátok a bajok enyhülését, míg az Uralkodó vissza nem tér, hogy minden lélek fölött ítéletet tartson. Ne forduljatok el a Pápától, aki Isten felhatalmazásából irányítja az Egyházat!

Mondom neked, különösképpen védelmezzétek a Pápát a következõ három évben! A veszély körülötte növekszik. Sokan törekszenek arra, hogy ártsanak neki és szent Péter trónját ledöntsék. Saját körébõl fog felkelni a gonosz ellenség. Védelmezzétek a Pápát! Túl kell élnie a következõ három évet, mert a következõ idõben õ vezeti az Egyházat a démoni völgyön át.

Óvakodjatok a tévtanítók könyveitõl, melyeket most tömegesen árulnak. A kárhozat tanítói töltik meg velük kasszáikat és Isten gyermekei lelkét megmérgezik…. Isten az õ üzletük és mind inkább a templomok közelében helyezkednek el. Amit árusítanak, az a gonosz mûhelyébõl származik…. Ezek a kereskedõk prófétákká nevezték ki magukat és tanításaikkal az emberek szívébe hatolnak. … Õk azok, akik gyûlöletet vetnek a népek között és megakadályozzák, hogy Isten gyermekei egységre jussanak, hogy a tékozló gyermekek az Egyházba visszatérjenek. Oly sok ember keresi Istent. Õk a tévtanítók számára könnyû prédák. A szentatya elbírálásának higgyetek! Nyújtsátok ki kezeteket a tékozló gyermekek felé és segítsétek õket arra az útra, mely az Atyaisten kitárt karjaiba vezet. Ezek a kárhozat tanítói bár kincseket gyûjtenek itt a földön, Isten gyermekei tájékozatlanságából gazdagodnak. …

Isten trónusáról hangzik:

Viseljétek el, hogy az Õ nevében üldözzenek, szidjanak, leköpdössenek, sértegessenek. Fogadjátok el ezt a szenvedést, mert Isten gyermekei javára történik.

Isten gyermekeinek szól:

Különösképpen kezdjetek el imádkozni. Gyûljetek össze a hónap minden elsõ péntekén. A Jézus Szíve péntekeken az isteni irgalmasságért mondott ima különösen erõs! Hogy bûntõl mentesen tartsátok meg ezt az ünnepet, járuljatok a szent gyónáshoz és kérjetek bocsánatot. Ezt ugyanazon a napon a kora reggeli órákban tegyétek. Délfelé vegyetek részt a szentmisén és fogadjátok magatokba az Oltáriszentséget. Aztán gyûljetek össze az imára. A fájdalmas rózsafüzérrel kezdjétek. Ezután a Mindenszentek litániáját, a Jézus Szíve és az Oltáriszentség litániát imádkozzátok. Ezután az Isten Igéjét fogadjátok szívetekbe. Isten Fia halála óráján menjetek az Oltáriszentség elé és 3 óra hosszat csendes Szentségimádást tartsatok. Ezekben az órákban ajánljátok fel az egész világ szenvedéseit az Isteni Irgalmasságnak! Ezután imádkozzátok a Mennyei Királynõ litániáját (Lorettoi litániát) és a szent angyalokat hívjátok. Igen kevéssé méltatnak minket, pedig Isten kívánja azt. Zárjátok az imanapot az Egyház esti imájával, kérjétek még egyszer a Szûzanyát oltalmáért és dicsõítsétek Istent énekszóval! Ne felejtkezzetek meg ezen a napon a böjtrõl!

Ezt a kérést mi angyalok intézzük hozzátok.

Ezen imanapok által segítsetek minket a démonok elleni harcban! Kérünk benneteket, kövessétek e felhívást!
(Mindenki a lehetõsége szerint tegyen ennek eleget.)

Ezek az üzenetek minden ember számára adattak. Ezáltal tanuljátok meg, hogyan segíthettek a mennyei seregeknek, mint társharcosaitoknak a gonosz szellemek elleni harcban.

2008. szeptember 26., péntek

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenetei: 2008. szeptember

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenetei:


2008. szeptember 20.
Szentségimádáson Jézus: „Nemsokára lövések fognak dördülni. Az Enyéim vérét ontják. Kicsinyeim, vigyázzatok! Mindent előre megmondtam nektek. Virrasszatok! Ügyeljetek lelketek tisztasága fölött! Minden itt marad. Még romlandó testeteket is levetkőzitek. Egyedül a tetteiteket hozzátok magatokkal ítélőszékem elé. Ezekre vigyázzatok, hogy cselekedeteitek mindig összhangban legyenek tanításaimmal. Életetek lámpásként világítson ebben a sötét világban. Arról ismernek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Csak a szeretet számít. A szeretet csodákra képes. Meg tudja nyitni előttem a bezárt lelkeket. A szeretet kulcs az ember szívéhez, de az Isten Szívéhez is. Egyedül a szeretet megy be az Isten országába. Szeretettel mentsétek meg a lelketeket. A szeretet sok bűnt eltakar. A hittel és szeretettel teli ima bőséges termést hoz, vagyis sok lelket ment meg az örök életre. Kicsinyeim! Lelkemnek öröktől fogva kiválasztott gyermekei! Váltsátok tettekre tanításomat! Az idő rövid. Lezárul egy korszak, a kegyelem ideje. Igazságosságom ostora ver végig a földön. Aki eddig megvetette végtelen irgalmamat, az most igazságosságommal fogja szembetalálni magát. Kicsinyeim, mindez tiértetek történik, lelketek megmentéséért. Esdjétek le a kegyelmet bűnben raboskodó testvéreitek számára! Az idő lejár. Beteljesülnek szavaim. Győzzétek le a sátánt, aki szüntelen acsarkodik, hogy kit nyeljen el. Győzzétek le erényes életetekkel, törvényeim megtartásával! Csatlakozzatok Hozzám! Én mindnyájatoknak felajánlom segítségemet. Ha nem utasítotok el, veletek maradok a világ végezetéig. Ne felejtsétek, a sátánt csak Velem együtt tudjátok leküzdeni. Járuljatok tiszta lélekkel a szentáldozáshoz! Ez pajzs a sátán ellen. Én Magam harcolok értetek, mert Engem fogadtok a szívetekbe. Kicsinyeim, drága gyermekeim! Minden kegyelmet megadtam, hogy megmentsem a lelketeket. Kizárólag rajtatok múlik, hogy éltek-e a lehetőségekkel. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ez az ember méltósága, amely által Isten képmására lett teremtve. Most még tanítalak, még kérlek titeket, de hamarosan lezárul az idő. A próféták elhallgatnak, és mindenki elveszi méltó jutalmát. Olvassátok az evangéliumot! A gonoszok az örök tűzre mennek, az igazak pedig az örök életre. Most még választhattok. Hozzátok meg a döntést! Szakadjatok el a bűntől, és csatlakozzatok Hozzám, megváltó, szerető Istenetekhez! Ne halogassátok a döntést, mert az idő rövid! Ne utasítsátok vissza kérésemet! Szavaim igazak és ámenek. Van pokol, ahol a rettenetes kínszenvedés örökké tart. Ettől akarlak megmenteni titeket.”

2008. szeptember 25., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2008. szeptember

2008. szeptember 2.
„Édesanyai szívemmel ma arra hívlak benneteket, akik összegyűltetek körülöttem, hogy szeressétek testvéreiteket. Gyermekeim, álljatok meg. Nézzetek testvéreitek szemébe, és lássátok meg benne Fiamat, Jézust. Ha örömöt láttok, örüljetek vele. Ha fájdalom van testvéred szemében, űzd el azt gyengédségeddel és jóságoddal, mert szeretet nélkül elveszettek vagytok. Egyedül a szeretet hatékony, és képes a csodákra. A szeretet létrehozza az egységet Fiammal, és szívem győzelmét. Ezért gyermekeim, szeressetek.”

Medjugorje, 2008. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Az életetek legyen újból döntés a béke mellett. Legyetek a béke örömteli hordozói, és ne feledjétek, hogy kegyelmi időben éltek, amikor Isten jelenlétem által nagy kegyelmeket ad. Ne zárkózzatok be gyermekeim, hanem használjátok ki ezt az időt, kérjétek életetekben a béke és a szeretet ajándékát, hogy mások számára tanúkká válhassatok. Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2008. szeptember 16., kedd

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenetei: 2008. augusztus

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenetei:2008. augusztus 18.
Drága kislányom! Elérkezett az óra. Fájdalmam végtelen. Hiába bocsátom a földre a kegyelmek özönét, népem nem tér meg. Vakok és süketek kegyelmeim befogadására. A próféciákat kigúnyolják, megvetik. A sátánra hallgatnak, aki ezt sugallja nekik. Könnyelmű, léha életükön nem akarnak változtatni. A bűnhöz ragaszkodnak, szentségeim mellett pedig úgy mennek el, mintha nem is léteznének. Gyermekem, írd! Aki olvassa, és hisz benne, megmenekül, aki nem, az elvész. Az idő eljött. Megbüntetem a föld lakóit. Nem késlekedem tovább. Karom lesújt. Mindenkit megrostálok. Szent angyalaim már készen állnak a büntetésre. Megtisztítom Egyházamat, amelyet hamarosan üldözni fognak. Olyan nagy üldözés lesz, amilyen még nem volt emberemlékezet óta. Már nem tudom tovább nézni a tengernyi bűnt és képmutatást. Azt, hogy a katolikusok is úgy élnek, mint a pogányok. Az egész világot megtisztítom. Amint már mondtam, sok lesz a halott, és sokan fogják a mellüket verni, és meg fognak térni. Az idő, a haladék lejárt. A jók együtt fognak szenvedni a gonoszokkal. Ti, aki olvassátok szavam, járuljatok minél gyakrabban a szentségekhez, addig, amíg még tehetitek. Hamarosan feldúlják templomaimat, az Oltáriszentséget kidobják. Csak elvétve, szűk körben, a rejtekben leszek jelen köztetek. Csak titokban imádhattok és vehettek magatokhoz Engem. Felhívásaimat vegyétek nagyon komolyan amelyek igazak és ámenek. Beteljesül minden a maga idejében. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Most még itt ülsz Előttem, és írhatsz. Egy kis idő, és ezt már nem teheted meg. Minden hirtelen jön. Imádkozzatok egymásért, hogy meg ne fogyatkozzon a hitetek. Kérjétek magatokra és hittestvéreitekre az erőslelkűséget, mert erre lesz a legnagyobb szükségetek. Higgyetek Bennem! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Legyetek olyanok, mint az okos szüzek! Lámpásotok fénye legyen Irántam való izzó szeretetetek. Aki szeret Engem, annak megmutatom Magam, és földi száműzetése után elnyeri az örök életet.”

2008. augusztus 24.
Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom! Adj hálát Nekem minden kegyelemért, amelyekkel eddig is elhalmoztalak. Tedd meg mindazt, amit mondok neked! Magadra csak ezt az egyet kérd: „Atyám, a művet, amit rám bíztál, kérlek, segíts befejeznem, hogy megdicsőítsem Szent Nevedet.” Semmi más ne érdekeljen! Minden itt marad. Csak Isten akaratát akard mindig megtenni. Ezt tették előtted a próféták, Szűzanyád, és ezt tettem Én is, Aki a te Megváltó Istened vagyok. És most imádj! Térdelj le égi Édesanyád mellé! Ő fogja a kezed. Ő vezetett Hozzám.”

2008. augusztus 29.
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Elérkezett az óra. Addig írj, amíg még teheted. Addig jöjj Hozzám, amíg még jöhetsz. Karom lesújtani készül. Nem nézhetem tovább ezt a tengernyi bűnt. Megtisztítom Egyházamat. Megtisztítom a világot. Papjaimat és híveimet elhurcolják. Most válnak szét a béresek és a pásztorok. Az álhívek és az igaz hívők. Megrostálok mindenkit kivétel nélkül. A gyávákat futni engedem, de ők nem nyerhetik el az örök élet győzelmi koszorúját. Csak aki mindhalálig kitart, akár vére kiontása árán is, az üdvözül. Érvényesül a Szentírás szava: Aki megtagad Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt, azt Én is megtagadom Atyám és angyalai előtt. Aki megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám és angyalai előtt. Kérjétek magatokra és hittestvéreitekre az erőslelkűséget, a kitartást mindhalálig. Szakadjatok el a világtól, és annak minden csábításától! Csak Nekem szolgáljatok! Ha ezt jól begyakoroljátok, nem fogtok hűtlenül megtagadni Engem. Most a világra sötét felhő borul. Egymást fogják követni a természeti katasztrófák, a szerencsétlenségek és a háborúk. Mindez a világ hitetlensége és bűnei miatt van megengedve. Már a természet is fellázad ennyi bűn és istentagadás láttán. Ma az emberiség beteg. Szeretetlen, és önmagát irtja ki. Azt gondolják, hogy a bűnös élvezetek, az érzékiség, a hatalomféltés és a mammonimádás boldoggá teszik őket. Súlyosan tévednek. Épp az ellenkezőjét érik el. Boldogtalanok lesznek, ráadásul mindörökre. Az igazi értékeket nem akarják megismerni, megvetik. Pedig templomaim nyitva várják őket is. A gyóntatószék számukra is elérhető. De ők süketek és vakok. Azt gondolják, sose halnak meg, és nincs számadás. Pedig van számonkérés, és az élet rövid.

Most az örök élet titkáról beszélek neked. Az örök élet csírája minden emberben jelen van, mert amikor Isten megteremtette az első embert, lelket lehelt bele. Ez a lélek halhatatlan. A lélek az ember lényege. A lélek, a tudat örökké él. Amíg az ember testben él, addig dől el örök sorsa. Menny, pokol, tisztítótűz. Mindenki meg lesz ítélve aszerint, hogy földi életében jót vagy gonoszat cselekedett. Isten az embert a saját képére teremtette. Ez azt jelenti, hogy szabad akaratot és értelmet adott neki. Ezt minden embernek nagyon tiszteletben kellene tartania, mert ezt Isten is nagyon tiszteletben tartja. Ha nem így lenne, nem kellene tisztítótűz és pokol, hanem mindenki földi életének befejeztével felmenne a mennybe. Isten mindent jónak teremtett. Minden embert és az egész világot. Az embernek szabad akarata és értelme révén kell választani a jó, amit Isten kínál fel neki, például a főparancs, a szeretet; vagy a rossz, amit a sátán hazudik neki, például légy önző, szeretetlen - e kettő között. A lelkiismeret mindig tiltakozik, ha Isten törvénye ellen vét az ember. De ha sorozatosan a rosszat választja, el tudja altatni a lelkiismeretét. Tulajdonképpen a lelkiismeretvizsgálat és a szentgyónás azért van, hogy ha vétkezett valaki, visszatérjen az üdvösség útjára, és ha megtisztult a lelke, újra hallgasson a lelkiismerete szavára, amely Isten hangja, mert minden jó Tőle származik.

Ez a világ beteg. Azért, mert elfordult Istentől. Nem kell neki az éltető forrás, a szentségek, hanem csak a hiábavalóságok után töri magát. Ha nem kell neki a jó, ami lelke-teste javára válna, ne csodálkozzon, ha a lelke békétlen, és az élete el van rontva, hisz ő választott szabad akarata révén. Én vagyok a lelkek orvosa. Amint földi életemben tettem, most is gyógyítok. Figyelem az emberek gondolatait, szavait, tetteit. Próbálom terelni őket az Egyházba, ahol hallják az igét, és járulhatnak a szentségekhez. Türelmesen várom őket a gyóntatószékben és a tabernákulumban. Ha nem jönnek, megengedek egy-egy rossz eseményt, például betegséget. Hátha a szenvedés Felém fordítja őket. Ha ez sem használ, súlyosabb fenyítést alkalmazok, hogy megakadályozzam az illető lélek elkárhozását. Jól mondta Bonajunkta atya: „Jaj annak, aki nem kap keresztet. Lemondott arról az Isten.” A Szentírás is ezt írja: „…megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” (Zsid.12,6.) Gyermekeim! Ne vessétek meg a fenyítést, a keresztet, még akkor sem, ha az nagyon sok szenvedéssel jár. Higgyétek el Nekem, csak annyit adok belőle, amennyi elengedhetetlenül szükséges az üdvösségetekhez. Még mindig sokkal jobb átmenetileg szenvedni, mint örökké égni a pokol tüzében. Ilyen az Én irgalmas szeretetem, amely megoltalmaz az örök kárhozattól.”

2008. augusztus 31.
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Elérkezett az óra. Az idő lejárt. Nagyon közel van a nagy figyelmeztetés. Mindazok, akik hallgattak szavamra, örüljenek, mert nagy békét fognak érezni a lelkükben. De jaj azoknak, akik ellene mondtak hívásomnak. Ők sokat fognak szenvedni. Lesznek, akik Felém fordulnak, és megtérnek, és az életszentség útjára lépnek. De lesznek megátalkodottak, akik felháborodnak a figyelmeztetés miatt, és ezek ellenetek fognak fordulni, titeket okolva az égi eseményekért. Magyarország meg fog térni. Édesanyám szüntelenül térden állva kéri Atyámat és Engem ezért az országért. Véres könnyeket hullat értetek. De nagyon elégedett az imádkozó kis sereggel, akik naponta imádkozzák a rózsafüzért. A ti imáitokat mutatja be a Szentháromságnak az Övéivel együtt, és kérése meghallgatásra talált. Magyarország az Ő tulajdona, és közbenjárására országotok lelki nagyhatalom lesz. Ez azt jelenti, hogy sok lesz a szent köztetek. Minél több szent van egy országban, annál több bűnös menekül meg ott, mert az életszentségben élők imádkoznak értük. Köszönd meg égi Édesanyádnak, hogy Mária Julianna lehetsz, aki református vallásból katolikussá lettél, napi áldozó vagy, és hallod szavamat. Ezeket a nagy kegyelmeket Ő esdette ki a számodra, azért, mert szeretted és tisztelted Őt, jóllehet senki sem tanított erre. Azóta még jobban ismered Őt, és ez arra indít, hogy még jobban tiszteld és szeresd. Az Ő közbenjárására kaptad szervita lelkivezetődet, és lettél te is szervita világi nővér. Ezek olyan nagy kegyelmek, amelyeket csak a mennyben fogsz tudni felfogni. Addig is adj hálát szüntelen mindazért, amit kaptál, mert minden az Én kegyelmem, és annak adom, akinek akarom. Jóllehet rengeteget szenvedtél a környezetedtől Miattam, de erről ismered fel, hogy jó úton haladsz a Krisztuskövetésben. Mindaz, aki buzgón akar követni Engem, üldözést szenved. De a lelki örömök, amelyeket Tőlem kapsz - hisz Én egy vagyok veled a gyakori szentáldozások által - kárpótolnak minden keserűségért, sőt feledtetik azokat.

Imádkozzatok egymásért! Ma megtapasztalhattad, milyen gyors segítséget jelent, ha többen imádkoznak érted. Az imának hatalmas értéke van, amely a végtelenbe nyúlik. Hatása a végtelenre, az örökkévalóra irányul. A hittel teli ima le tudja esdeni a bűnösök megtérését, és ki tudja könyörögni mindazt, ami a lelketek javára válik. Ti tehát így imádkozzatok: bízzátok a megoldást az Atyára! Csak ennyit kérjetek: Atyám, Te látsz és tudsz mindent, legyen meg a Te akaratod. Bízom Benned. Hiszem, hogy tudsz segíteni, ha akarsz. De ha mást akarsz is, meghajlok akaratod előtt, mert Te jobban tudod, mi válik a javamra. Szeretlek Téged, bármit is teszel. Hiszem, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hálát adok Neked mindenért, és dicsőítem a Te Nevedet. Ámen. Ha ilyen önátadottan imádkoztok, Atyám ezt nagy tetszéssel hallgatja meg, és szentekké tesz titeket, mert Atyám mindig a legnagyobb kegyelmet akarja adni, mert Ő tökéletes.

Az idő lejárt. A világ felbolydul, mint valami méhkas. Ami most jön a földre, ehhez hasonló még nem volt a világtörténelem folyamán. Visszajövetelem a küszöbön van. Nagyon véres események fogják megelőzni. Nagyon jó, hogy itt vagy. Szívem szeretete átölel. Olyan magányos vagyok, különösen éjszaka. Kiválasztottalak Magamnak, hogy légy az Én szószólóm, ceruzám, rozsdás vízcsapom. Fel nem foghatod, mily nagy kitüntetés az Istent szolgálni. Ha csak egy kicsit is felfognád, egyfolytában hálát adnál érte. Jöjj Hozzám mindig, amikor csak teheted! Hamarosan feldúlják templomaimat, és kidobnak Engem a tabernákulumokból. Szentmise csak rejtekben lesz bemutatva. Tilos lesz Engem imádni, és a szentáldozásban a szívetekbe fogadni. Csak egy vallás lesz, a fenevad imádása. A sátán tudja, hogy nagyon kevés az ideje. Ezért megfoszt titeket Tőlem, az Oltáriszentségtől, mert tudja, hogy Én vagyok a ti erőforrásotok. De lesznek hősök, szentek, akik vérük kiontása, életük feláldozása árán is részt vesznek a szentmisén, és járulnak a szentáldozáshoz. Papjaimat, akik a tiltás ellenére bemutatják a szentmisét, kivégzik. De az igaz papok nem rettennek vissza, és az életüket fogják adni Értem, és a rájuk bízott nyájért. Nagyon szomorú idők jönnek. De ti a végcélt lássátok. Az örök jutalmat, amit megígértem, ha mindhalálig ki fogtok tartani. Jó lenne felkészülni rá. Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még nyitva vannak a templomok, és vannak papok, akik kiszolgáltatják. Mondom nektek: az idő rövid. Beteljesülnek szavaim, de akkor már késő lesz.”

2008. szeptember 4., csütörtök

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – SZEPTEMBER

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
48. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át minden nap és éljük meg Szent Pál apostoltól a „Szeretet himnuszát”. (1 Kor. 13,1-13)
Havi mottó: „Legyetek olyanok, mint az őszintén szerető gyermekek, ha be akartok jutni az Új Világba!”
Közös imaszándék: álát adunk a Csíksomlyón kapott „egység karizmájáért” (21. évforduló), engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért.
Konkrét feladatunk: „gyógyító kereszt”-et , amely az engesztelők keresztje, tanúságtevésként, látható módon fogjuk viselni.
A Szentlélek üzenete 2008 szeptemberében
„Szeretteim! Most a havi mottóról, az engesztelésről és igéretem szerint a Szentháromság hegy titkairól akarok beszélni nektek!
Ebben a hónapban gyakran gondoljatok arra, hogyan szerette a gyermek Jézus a mennyei Atyját, Édesanyját, Máriát és a nevelőapját, Józsefet! Gondoljatok arra is, a felnőtt Jézus szerette az egyszerű apostolait, szerette a nyitott szívü embereket, akiknek beszélt, sőt szerette az ellenségeit is, akik keresztre feszítették. Jézus mindenkit szeretett! Ő, arra tanított titeket:farról ismernek meg benneteket az emberek, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt!f Ma, mint engesztelő gyermekének, Jézus neked is felteszi a kérdést: … szeretsz-e Engem? Nagyon jó lenne, ha bűnbánó lélekkel válaszolnál neki: fUram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged! f
Engesztelő gyermekeim! Tudnotok kell, hogy az engesztelés, az utolsó idők egyik legfontosabb feladata. Az Atya örök terve szerint, általatok, világraszóló engesztelést akar elindítani. Higyétek el, felajánlott imáitok, böjtjeitek, jócselekedeteitek, szenvedéseitek és nekem tetsző tiszta és szeretetteljes életetek által, a lelkek sokasága fog megtérni a bűnből és megmenekülni a kárhozattól! Megigérem a hűséges engesztelőknek, hogy a büntetéskor országotok nem fog elpusztulni, csak megtisztulni. Tudnotok kell, hogy az engesztelésetek – akár egyedül végzitek, akár közösségben – tetszésemre van. A jövőben meg fogjátok tapasztalni – ti engesztelők – hogy az egész emberiség előtt nagy tiszteletben fogtok részesülni. Ajánlom nektek életetek jelmondatául: fváltoztassátok a gyülöletet, szeretetté!!! f
Kedveseim! Elérkezett az idő, hogy feltárjam nektek a Szentháromság hegy néhány titkát! Ezt azért teszem, hogy a támadások közepette is örüljetek annak, hogy erre a szent helyre zarándokolhattok.
A Szentháromság hegyén, az eljövendő események menetrendjét ismerhetitek meg!
A Szentháromság hegyén, nyitva van az Ég! Itt a mennyei Atya nagy szeretetét, Jézus békéjét, az Én világosságomat és erőmet tapasztalhatjátok meg, ha nyitott a szívetek! Itt az Ég átöleli a Földet!
A Szentháromság hegye, mint az utolsó idők egyik zarándokhelye, fmenedékhelyf lesz mindazok részére, akik Istent, a lelküket, és a lelkek megmentését tették életükben az első helyre.
A Szentháromság hegyén kijelentem, jelenlegi engesztelésetekkel, egy korszak lezárul az életetekben és elkezdődik számotokra fa szeretet korszakaf. Legyetek minden nap lélekben felkészülve, mert a mai naptól kezdve, az utolsó idők eseményei bármikor beindulhatnak.
Akkor is, ha hiszitek, akkor is, ha nem, kiválasztott szolgáim fognak átvezetni titeket az Új Világba!
A Szentháromság hegye, mint zarándokhely, meg fog maradni a világ végéig!!!
A Szentháromság hegyén, arra tanítalak benneteket, hogy a nagy figyelmeztetést, az Én kiáradásomat és Jézus visszajövetelét a ti nemzedéketek fogja megtapasztalni!
A Szentháromság hegy, az utolsó időkben ugyanúgy a fvilág oltáraf lesz, mint Lourdes, Fatima vagy Medjugorje!
A Szentháromság hegyén hamarosan látni fogjátok a maradandó jelet, amelyben Isten Arca lesz látható! Ezt a jelet le lehet majd fényképezni, de nem lehet megrongálni. E jel által nagyon sok megtérés, gyógyulás és szabadulás fog történni. E jel Jézus visszajöveteléig lesz látható!!!
Megáldalak benneteket a kölcsönös szeretet ajándékával!!!h
A Szentlélek tanítása a Szentháromság hegyéről
A Szentháromság hegyén nemcsak természetfölötti tanítással találkoznak mindazok, akik nyitott szívvel mennek oda, hanem Isten-élményben is részük lesz.
A Szentháromság hegyén megkapjátok a választ a kérdéseitekre, hogy mit kell tennetek az utolsó időben, hogy megmeneküljetek és másokat is megmentsetek.
A Szentháromság hegyén beinduló örök szentségimádás, rendkívüli kegyelmeket fog árasztani az egész emberiségre! Addig is szeressétek Jézust a tiszta lelketekben, a felebarátaitokban és a szentségekben.
A Szentháromság hegyén a „gyógyító vízh, az Atya által elrendelt időben fel fog törni.
A Szentháromság hegyén, minden első csütörtökön az Én kiáradásommal, első pénteken Jézus Krisztussal, első szombaton Szűz Máriával, első vasárnap a mennyei Atya rendkívüli jelenlétével találkozhattok.
A Szentháromság hegyére csak azok az emberek mennek és tartanak ki, akikben alázatosság, szeretet és szolgálatkészség van.
A Szentháromság hegyén, ha bűneitek miatt bocsánatot kértek és engeszteltek, Isteni Irgalmasságom által eltörlöm minden bűnötöket, sőt a bűneitek után járó büntetéseket is.
A Szentháromság hegyére, akik bűnbánó lélekkel, legalább kilencszer mennek, a megtérés legnagyobb csodájában részesülnek és általuk mások is megtérnek.
A Szentháromság hegyén lelki vezetést kapnak a közösségi vezetők, a karizmatikus személyek és az életszentségre vágyó emberek.
A Szentháromság hegyéről világraszóló engesztelés indul el, általatok.
A Szentháromság hegyéről indult el a „gyógyító kereszth, amely által Jézus és Mária a gyógyulás kegyelmét adja a betegeknek.
A Szentháromság hegyéről származik az „Egység Keresztjénekh kicsinyitett mása! Ha minden nap, különösen a nehéz időkben összegyűltök engesztelni e „katasztrófa elhárító kereszth körül, a bajokat el fogom távolítani tőletek!
A Szentháromság hegyén meghívást kaptok arra, hogy hagyjátok abba a „száraz fű evéséth. Itt az ideje, hogy „igazi, élő vízzelh, a Szentírással, lelki eledellel táplálkozzatok.
A Szentháromság hegyén megtanítom nektek az erényes életet, amely által az Új Világba juthattok.
(Főt. Csilik János-2008 szeptember 4.)
Házi feladat szeptemberre:
URAM, SEGÍTS, HOGY KÖLCSÖNÖS SZERETETBEN ÉLJÜNK! EZÁLTAL MINDEN NAP, 24 ÓRÁN ÁT, IGAZI ENGESZTELŐK LEHETÜNK!
Előretekintés októberre:
Közös imaszándék lesz: azokért az emberekért engesztelünk, akik tönkretették a természetet, bemocskolták a folyókat, beszennyezték a levegőt, kipusztitottak sok állatot, felboritották a természet rendjét... Bocsánatot kérünk a mennyei Atyától az ő nevükben is!!!
Konkrét feladatunk lesz: tudatosan fogunk vigyázni: a szobánk, udvarunk, utcánk, helységek, folyók, erdők... tisztaságára!!!