2010. december 6., hétfő

Nagyfalui üzenet, 2010. december

2010 (2011) – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – DECEMBER


”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)

75. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át Jézus születésének történetét! (Mt.1,2;Lk.1;2;Jn.1) 

Havi mottó: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki Asszonytól született…!
(Gal 4,4)

Havi imaszándék: azért könyörögjünk együtt, hogy minél több édesanya örömmel vállalja gyermeke megszülését és Isten Akarata szerínti felnevelését!

Konkrét feladatunk: köszönjük meg édesanyánknak, hogy megszűlt és szeretettel felnevelt minket!

Békével, szeretettel és örömmel teljes karácsonyi ünnepet és Istentől megáldott Új Évet kívánunk mindenkinek!


Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 decemberében


Szeretteim! Jézus, szavak nélkül is, már a születésekor tanított titeket. Tudnotok kell, mindennek, ami Jézus születésekor végbement mélységes mondanivalója van.

Jézus Betlehemben született! Betlehem, azt jelenti, a kenyér háza. Ő, Aki jászolban született a világ éltető, mennyei Kenyere. „Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van”.

Jézus nem Názáretben, hanem egy idegen helyen született! Ő ezzel azt hírdeti: csak átutazók vagytok itt a Földön, egy utas, aki utazik tovább. A ti házatok a Mennyben van!

Jézus a pásztorok és a bárányok szállásán született. Ő, a kicsik és a nagyok Jó Pásztora, Aki az életét is feláldozta juhaiért.

Jézus egy bűzös istállóban született. Jézus születésekor a Föld olyan volt, mint egy bűzös istálló. Jézus isteni Irgalmának az illatát hozta el a Földre.

Jézus rejtekben született! Ő az elrejtett Isten, aki jelen van a szentségekben, a felebarátban, a Bibliában.

Jézus a sötétség csúcsán, éjfélkor született, amikor az emberiség nagy része lelki sötétségben élt. Üzenete: ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai. Legyetek a világosság és a megtérés fiai. „Úgy világítson a ti jó példátok az emberek előtt, hogy látva a ti jótetteiteket, dícsérjék a mennyei Atyát.”

Jézus télen, a hidegben született, akkor, amikor az emberek többségének a szívében szeretetlenség volt. Jézus elhozta a világba, a szívekbe a meleget, a szeretetet, a boldogságot.

Jézus születése idején Rómában a harc istenének a temploma zárva volt. Ahol nincs a szívekben Jézus, ott harc, békétlenség és minden rossz megtalálható. Ahol Jézust beengedik a szívekbe, a családba, ott Vele együtt megszületik a Béke.

Jézus gyermekként jött a Földre! Ő nem félelmet, hanem szeretetet vált ki az emberekből. Ma is azt mondja: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyországba!’

Jézus szegénységben jött közzétek. A szegénység lelkülete azt jelenti, elégedjetek meg azzal, amitek van, legyetek hálásak mindenért. Ne legyetek elégedetlenek, mértéktelenek, telhetetlenek.

Jézus születését az angyalok az egyszerű, alázatos pásztoroknak hírdetik, és nem gőgös farizeusoknak és írástudóknak. Jézus mondta: Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt és kinyilatkoztattad az egyszerűeknek.

Jézus születését csodálatos csillag hírdette. Tanítása: e gonosz és romlott nemzedékben, úgy kell ragyogjatok, mint a csillagok a világ mindenségben.

Jézus, Augusztusz császár népszámlálása idején született. Ezáltal arra tanít titeket, egyszer mindenki Isten előtt kell elszámoljon az életével!

Jézus születését december 25-én, karácsonykor ünneplitek. Karácsony jelentése – incarnatio – megtestesülés. Az Ige Testté lett és köztetek lakozott! Kérjétek Jézustól azt a kegyelmet, hogy testetek az Ő Szent Testévé, véretek az Ő Szent Vérévé változzon.

Jézus születése napján háromféle eljövetelére emlékeztek! Ő eljött emberi formában, Betlehemben; eljött szentségi formában és eljön isteni hatalommal az utolsó ítéleten.

Jézus születése napján háromféle születésére emlékeztek: örök születésére, az Atyától; időben való születésére, Máriától és lelki születésére, a szívetekben. Hiába született meg Jézus Betlehemben, ha nem születik meg a szívetekben! Jézus kéri: a jászolban ne hagyjatok, szívetekbe fogadjatok! Ne hagyjatok a templomban, vigyetek magatokkal!!!

Jézus születésének ünnepe, az ajándékozás ideje. Gondoljatok arra, hogy a mennyei Atya ajándékozó Isten. A legcsodálatosabb ajándék, akit átvehettek Tőle: Jézus. Éljetek minden nap abban a tudatban, hogy Istentől megajándékozott teremtményeim vagytok.   


Most megáldalak titeket Jézus szeretettel teljes lelkületével!”


Házi feladat decemberre:

„JÉZUSOM TANíTS MEG ÚGY ÉLNI, HOGY SZERETTEIM ELMONDHASSÁK RÓLAM, ŐSZINTÉN: JÓ, HOGY MEGSZÜLETTÉL!!!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)

 MI TÖRTÉNT JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTT, JÉZUS SZÜLETÉSEKOR ÉS JÉZUS SZÜLETÉSE UTÁNKrisztus előtt 39-ben, egy Heródes nevű pogány lett, Judea királya! Ő, idegen származású volt. Ő volt az, aki meggyilkoltatta a kisdedeket. Krisztus után 1-ben halt meg. Heródest, fia Heródes Antipász követte (Kr.u.1-40). Ő volt az, aki Keresztelő Jánost megölette és Jézus Krisztust kínszenvedése alkalmával gúnyruhába öltöztette.

Őt, nagy Heródes unokája, Heródes Agrippa követte a trónon. Ő volt az, aki id. Szt. Jakab apostolt lefejeztette és Péter apostolt bebörtönöztette. Káromlóan istennek nevezte magát, de még életében férgek kezdték testét emészteni (+ Kr.u.44). Krisztus után a 70-ik évben Titusz római hadvezér feldúlta Jeruzsálemet. Ekkor szóródtak szét a zsidók az egész világon. Krisztus Urunk születésének évétől veszi kezdetét a keresztény időszámítás. A Krisztust megelőző időszakot Ó-szövetségnek és az Őt követő időt Új-szövetségnek nevezzük. Jeruzsálemen kívül leginkább említésre méltó helyek a Szentföldön Betlehem és Názáret. Jeruzsálemtől 10 km-re, délre fekszik Betlehem, Jézus születési helye. Názáret, Isten Anyjának a lakóhelye, Krisztus Urunk születésének hírüladása idején, továbbá Jézus tartózkodási helye 30 éves koráig.

A názáreti Jézus a világ Megváltója. Őbenne teljesedtek be a próféták jövendőlései. Az Ég angyalai Megváltónak hirdették Jézust. „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában! Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. (Lk.2,10-11) Szent Józsefnek szintén angyal adta tudtára álmában Krisztus Urunk csodálatos születését: „Szűz Mária, Fiút fog szűlni, kit Jézusnak fogsz nevezni, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt.1,21)

Krisztus születését Gábriel arkangyal vitte hírül Szűz Máriának, aki Názáretben lakott. (Mt.1,21) Gábriel arkangyal hagyta meg Szűz Máriának, hogy isteni gyermekét Jézusnak (Jehosua) hívja (Lk.1,31), ami annyit jelent: Megváltó (Mt.1,21) Innen van a szokásos Krisztus monogram: I.H.S. Gábriel arkangyal híradására emlékeztet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, március 25-én, továbbá a naponkénti három harangozás. Krisztus születésének hírüladása után, Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, aki Keresztelő Szent János édesanyja volt. Ezt az eseményt Sarlós Boldogasszony ünnepén tartjuk (jul.2). A megtestesülés titokteljes csodáját Szt. József senkivel sem közölte, mert a zsidók nem hitték volna el, sőt az ő törvényük szerint Máriát meg is kövezték volna.  Ő Szűz Mária védője volt és a törvény előtt Jézus atyjaként szerepelt.

Krisztus Urunk, Szűz Máriától született Betlehemben!  Máriának Józseffel együtt, szülővárosában, Betlehemben kellett jelentkeznie, mert Augusztusz római császár népszámlálást rendelt el. (Lk.2,1) Szűz Máriának istállóban kellett megszűlnie isteni Gyermekét, mert Betlehemben a nagy tömeg miatt nem volt hely számára. (Lk.2,7) Ma is mutogatnak Betlehem mellett egy 12 m. hosszú és 4 m. széles és 3m. magas mészkő barlangot, amelyet Krisztus születési helyeként tisztelnek. Szt. Ágoston mondja: „Ime a világ hordozója jászolban fekszik. Az angyalok táplálóját emberi anya táplálja. Az erősség gyenge lett, hogy a gyöngéket megerősítse.” Krisztus születésének emlékére ünnepeljük a Karácsonyt! Karácsony, dec.25-én, tehát kilenc hónappal Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe után van. A betlehemi barlang fölé, amelyben Jézus született, később Szt. Katalin tiszteletére templomot építettek. December vége felé a nappalok ismét hosszabbodnak, ami találóan jelképezi a világ Világosságának Földre jövetelét. A karácsony, az incarnació – megtestesűlés szóbol származik. A régi pogányok december végén, a nap-istenség tiszteletére ünnepeltek.

A karácsony ünnepét megelőző éjszakát „karácsony éjjel”-nek nevezzük. A legtöbb templomban karácsonykor jászolt állítanak. Az első jászolt Assisi Szt. Ferenc készítette. Szinte minden háznál karácsonyfa van. Ez részben a paradicsomi végzetes fára, részben Jézus keresztfájára emlékeztet. A karácsonyi ajándékok, Jézusra emlékeztetnek, akit az emberiség az Atya Istentől kapott.

A karácsonyt megelőző négy hetet adventnek nevezzük. Ezek a hetek a Krisztust megelőző 4000 évet jelképezik. Ez a szent idő, amely a pogányság nyomorára és a bűnbeesésre emlékeztet, mindig a bűnbánatnak volt az ideje. A IV. századtól Krisztus születésének a megünneplésétől, a keresztények hetente háromszor böjtöltek az adventben: hétfőn, szerdán és pénteken. Az Égyház az első Ádám és a második Ádám egymás mellé állításával Isten nagy Irgalmára akar emlékeztetni, amely Jézus megtestesülése által nyilvánult meg. Advent idejére esik Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szűz Mária a lelki tisztaságra hív meg titeket.

Az újszülött isteni gyermeket legelőször a pásztorok, azután a napkeleti bölcsek imádták. Ők a szegényeket és a gazdagokat képviselték Jézus jászolánál. Az isteni gyermek körülmetélése alkalmával a Jézus nevet kapta. A körülmetélés zsidó szertartás volt, amely az embert a bűnből való tisztulásra szólította fel. Nagy ereje van Jézus Nevének: segítséget ad a kísértésben, megvéd a szerencsétlenségben, e Név elől a pokoli szellemek menekülnek.

Az isteni gyermeket 40 napos korában bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ezt az eseményt Gyertyaszentelő Boldog Asszony ünnepén tartjuk. A gyertyaszentelés Krisztusra figyelmeztet, aki a világ Világossága. A gyermek Jézus 9 hónapos korában került Egyiptomba, amikor a szülei elmenekítették a vérengző Heródes elől. A betlehemi kisdedek vértanú halálukkal elnyerték az üdvösséget. Kairó egyik külvárosában ősidőktől tisztelik a Szentcsalád egyiptomi lakhelyét. Emmerich Katalin látomásai szerint a gyerek Jézus 7 évig volt Egyiptomban és a 8-ik életévében tért vissza Názáretbe. Tizenkét éves korában Jézus felment a Jeruzsálemi templomba. Bölcsességén csodálkoztak az írástudók. A szüleinek tudomására hozta, a három napos keresés után, Neki elsősorban a Mennyei Atyára kell figyelnie és az Ő Akaratát kell teljesítenie.

Köszönjünk így karácsony szent idejében: Krisztus megszületett! Valóban megszületett!  Előretekintés 2011 januárjára:2011 januárjában 1-2,6-7-én lesznek az engesztelések 13 órai kezdettel a Szentháromság hegyen!