2014. május 4., vasárnap

A templomosok énekeA latin nyelven énekelt egyházi énekek rendkívül hangulatosak. A nyelv miatt kiérződik belőlük az ősi és misztikus hangulat, ezzel együtt az áhitat is. Üzen nekünk egy letűnt korból, sokat elárul a régi lovagrendekről.http://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8
A templomosok éneke azért figyelemreméltó, mert a templomos lovagok koruk legjobban kiképzett és felszerelt harcosai voltak. A nemesi neveltetés két részből állt: a harci tanításból és a keresztény szellemiségre nevelésből. Ugyan ez sok helyen hagyott kívánnivalót maga után, de még akkor is messze felette állt a mai erkölcsiségnek. És mit énekelnek Európa legerősebb harcosai? Nem azt, hogy minden ellenségük haljon meg, hanem hogy az Isten adjon nekik békét. Olyan békét, amiben élni lehet, mert a bűnnel teljes fegyvernyugvás, amelyet ma a nyugati dekadens demokráciákban tapasztalunk, nem béke. A béke csakis az Isten ismeretében, Isten törvényeinek betartásával és megvédésével jöhet létre, a közösségeken belül is, és az ország egészére vonatkoztatva is.
Hídfő.net | Templomos lovagok
A templomos lovagok éneke egy imádság. Nem a békevágy, hanem az Isten felé fordulás az elsődleges. Ez nem ellentétes a lovag-eszménnyel, hanem szerves része. A lovag nem esik kétségbe, hanem imádkozik vagy énekelve imádkozik. Istenre hagyatkozik, mert tudja, hogy csak tőle jöhet a segítség.


Crucem sanctam subiit,
qui infernum confregit,
accinctus est potentia,
surrexit die tertia. Alleluia.

Lapidem quem reprobaverunt
aedeficantes factus est
caput anguli, alleluia.

A szent keresztet hordozta,
Aki megtörte a pokol hatalmát,
Felöltözött hatalomba,
Feltámadott a harmadik napon, Hallelujah.

A kő amit az építők megvetettek,
Szegletkő lett, Hallelujah.


Az ének egyszerre imádság, igehirdetés és bizonyságtétel a hitről. Azon kívül, hogy szép a hangzása. Az első négy sor Krisztus szenvedéseiről, a megváltás művéről, a feltámadásról és Krisztus mennyei hatalmáról szól, vagyis rövid és lényegre törő összegzése a keresztény hit nagy részének. Akár a hiszekegy egyik változatának is tekinthetjük. Az utolsó két sor hivatkozás az evangéliumon keresztül a zsoltárokra, hiszen mindkét helyen szerepel az idézet. Ez egy igen régi, Krisztus születését messze megelőző és már beteljesült prófécia Krisztusról, mely szerint a főpapok ugyan megvetik és megtagadják, de ennek ellenére Isten rá, tanításaira és áldozatára építi az egyházat, Péter apostoltól kezdve minden keresztényig.

Tamási Attila

Ferenc 'pápa' mondja… Ferenc pápa élete, saját szavaival c. könyvében118-119. oldalon
Vannak idők, amikor egy pap szerelmes lesz és újra kell értékelnie hivatását és életét. Akkor el kell mennie püspökéhez és elmondani neki: „Megváltoztattam elhatározásomat… nem tudtam, hogy valami ilyen szépet fogok érezni… valóban szeretem ezt az asszonyt” – és kérni fogja, hogy elhagyhassa papságát.
És mit kell tenni ilyen esetekben?
Én vagyok az első, aki megosztom ezzel a pappal az életemet; vele vagyok; elkísérem őt az ő lelki útján. Ha biztos az elhatározásában, még segítek is neki, hogy munkát találjon.

[Ferenc pápa bátorítja a papokat, hogy elhagyják papságukat és megszegjék örök fogadalmukat, melyet Isten előtt tettek?]

120-121. oldalon
Gyakran mondom, hogy az egyetlen dicsőség, amink van, ahogyan Szent Pál mondja, az, hogy bűnösök vagyunk.
[Szent Pál nem mondja ezt!]
Ez az, amiért számomra a bűn nem egy folt, melytől meg kell tisztulnom […]
Ez a bűn problémája. 4 évig Argentína bűnös életet folytatott, mert nem vállalt felelősséget azok iránt, akiknek nem volt munkájuk, vagy élelmük.
[Ez a felszabadítás teológiája, melyet két előző pápánk elítélt!]

2013. június 13-i homíliájában:
Az igazi kiengesztelődés azt jelenti, hogy Isten Jézusban felvette bűneinket és ő lett a bűnös értünk. Ha pl. gyónni megyünk, ez nem jelenti azt, hogy mi elmondjuk bűneinket és Isten megbocsát nekünk. Nem, nem azt jelenti! Jézus Krisztus felé tekintünk és azt mondjuk: „ez a Te bűnöd, és én újra vétkezni fogok.” És Jézus szereti ezt, mert ez volt a küldetése: hogy bűnössé váljék értünk, hogy megszabadítson minket.” Ez a szépsége és a „botránya” a Jézus által hozott megváltásnak.
Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy ami meghatározza a keresztény élet „oszlopát”, nevezetesen az, hogy „Krisztus bűnné vált értem! És az én bűneim ott vannak az Ő testében és az Ő Lelkében! Ez – mondja a pápa – őrültség, de ez szép, ez igaz! Ez a Kereszt botránya!”
[Ferenc pápa azt mondja, hogy azt kellene mondanunk Jézusnak: Újból vétkezni fogok. Habár, Jézus a Bibliában a házasságtörő asszonynak azt mondta: „Menj, és többé ne vétkezzél”. És Ferenc pápa azt mondja, Jézus bűnössé vált és a mi bűneink az Ő Testében és Lelkében vannak. Eretnekség?]

2013. július 8-án a Lampedusában bemutatott szentmisén homíliájában:
Szeretettel gondolok azokra a muzulmán bevándorlókra is, akik ezen az estén kezdik a Ramadán böjtjét, amely remélhetőleg elegendő lelki gyümölcsöt fog teremni.
[Eretnekség? Sohasem várhatunk lelki gyümölcsöt egy hamis vallástól.]

Egy pápai meghallgatáson 2013. szeptember 27-én:
Kérdem tőletek: hogyan viselkedtek az Úr jelenlétében? Amikor meglátogatjátok az Urat, amikor a tabernákulumra néztek, mit tesztek? Szó nélkül… ”De én beszélek, szólok, gondolkodom, elmélkedem, figyelek…” Nagyon jó! De megengeditek az Úrnak, hogy reátok tekintsen? Átadjátok-e magatokat az Úr tekintetének? Ő ránk tekint és ez önmagában egyfajta imádság. Átadjátok magatokat az Úr tekintetének? De hogyan teszitek ezt? Ránéztek a tabernákulumra, és átadjátok magatokat, hogy rátok nézzen… ez egyszerű! "Egy kissé unalmas, én elalszom". Ha elalszol, hát elalszol! Ő mégis néz rád.
[Ferenc pápa azt mondja, rendjén való, ha elalszunk a Szentséges Tabernákulum előtt!]

2014. január 20-án, egy menekült csoport számára a Szent Szív plébánián:
Megosztva tapasztalatainkat ennek a keresztnek hordozásában, hogy eltávolítsuk szívünkből a rosszat, amely megkeseríti életünket: fontos, hogy ezt összejöveteleitek alkalmával tegyétek.
Azok, akik keresztények, a Bibliával és azok, akik muzulmánok, a Koránnal. A hit, amelyet szüleitek belétek oltottak, mindig segíteni fog benneteket, hogy tovább lépjetek.
[Az egyetlen hit, amely segíteni fog benneteket előbbre lépni, az a keresztény hit.]

2013. november 29-i homíliájában:
A Szentírásban – magyarázta a pápa – Jézus nem válik haragossá, de színleli azt, amikor tanítványai nem értik meg Őt.
[Ez hazugság. Jézus haragja valóságos volt.]

2013. december 11-i homíliájában:
Ha Jézus visszajövetelére gondolunk az Utolsó Ítéletkor, amely megmutatja majd egészen az utolsó következményekig a jót, melyet minden személy megtett vagy elmulasztott földi élete során, realizáljuk, hogy egy misztérium előtt állunk, amely elborít bennünket, amelyet mi el sem tudunk képzelni.
A második ok a bizalomra fel lesz ajánlva nekünk annak a realizálásában, hogy az ítélet pillanatában nem leszünk egyedül… Milyen jó tudnunk, hogy ebben a helyzetben számíthatunk Krisztusra, a mi ügyvédünkre az Atya előtt, és ama sok fivérünk és nővérünk közbenjárására és jóakaratára, akik megelőztek bennünket a hit útján.
[Az Ítélet Napján Jézus NEM ügyvédünk, hanem Bíránk lesz.]

2013. december 20-i homíliájában:
Jézus Anyja tökéletes képe volt a hallgatásnak – mutatott rá a pápa. –
Hallgatott, de szívében mennyi mindent mondott az Úrnak! ’Te, azon a napon és máskor, ami szerint olvassuk, azt mondtad, hogy ő nagy lesz, azt mondtad nekem, hogy neki adod Dávidnak, az ő ősatyjának trónját, hogy ő örökre uralkodni fog és most itt látom őt!’ Miasszonyunk ember volt! És talán arra vágyott, hogy azt mondja: „Hazugság! Félrevezettek engem!”
Buzdításában az Evangelii Gaudium-ban a 247. számnál:
A zsidó népre különleges módon tekintünk, mert Istennel való szövetségük sohasem lett visszavonva.
[Ez kifejezetten eretnekség? - szándékosan szembeállítva III. Jenő pápa ünnepélyes dogmatikai meghatározásával és a doktrínával, amelyet XIV. Benedek pápa tanít legfelsőbb magisztériumában az Ex Quo Primum-ban.]

Ugyancsak buzdításában, a muzulmánokról:
Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy ők 'vallják, hogy Ábrahám hitének megtartói, és velünk együtt az egy, irgalmas Istent imádják, aki az utolsó napon ítéletet tart az emberiség fölött.
[Eretnekség? Mert Jézus Krisztus fog ítéletet tartani az emberiség fölött az utolsó napon, és a muzulmánok visszautasítják Jézust. A muzulmánok nem ugyanazt az Istent imádják, mint a keresztények.]

Az Úr ezt mondta nekünk 2012. január 21-én:
„Hazugságai elbűvölik majd a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő a külvilágnak egy csodálatos és szeretetteljes karizmát fog bemutatni, mellyel a katolikus Egyház minden gyermekét meg fogja téveszteni… Őt élő szentként fogják kezelni. A szájából kiejtett egyetlen szót sem fognak kétségbe vonni. Ő is úgy fog megjelenni, mint aki természetfeletti tulajdonságokkal rendelkezik, és az emberek azonnal azt fogják hinni, hogy csodákra is képes. A neki ellenszegülőket kritikával illetik és eretnekséggel vádolják majd… Minden igazságot, melyek tanításaimmal kapcsolatosak, kiforgatnak. Minden hazugság lesz. Az üldözés kezdetben lassan és észrevétlenül fog kibontakozni.”

2013. február 14-én:
Tanításaim igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett, Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

„Kérjetek, és adni fognak nektek” nem üres Ígéret, amit teszek (&148.)

2014. május 3. szombat, 15:50
Drága szeretett leányom, amikor arra kérem az embereket, hogy bízzanak Bennem – ezt sok embernek nagyon nehéz megtennie. Nagyon sokan nehéznek találják azt, hogy bízzanak az emberiség iránti Szeretetemben, amikor a hitükre támaszkodva teljesen átadják magukat Nekem. Csak akkor érezhetitek magatokat biztonságban, védettnek és békében, ha teljesen a gondjaimra bízzátok magatokat.
A szeretetem, ha ti keresitek azt, és kitárván karjaitokat kisgyermekként kiáltotok Hozzám, be fog borítani benneteket. A gyermekek, amikor még kicsik, minden bizalmukat a szüleikbe helyezik. Ők csak a jó és a rossz érzés közötti különbséget ismerik, és így teljes mértékben a felnőttekre hagyatkoznak, hogy azok megvédjék őket. A gyermekek nem gondolják át kétszer, hogy a szülőkhöz fussanak vigasztalásért, és hogy menedéket keressenek. A gyerek hite erős. Ő nem kérdez, mert valóban hisz abban, hogy szülei szerető karjaiban biztonságra fog találni.
Bennem teljesen meg lehet bízni, mert eleget teszek mindannak, amit kérnek Tőlem, amennyiben az a lelkek javát szolgálja. „Kérjetek, és adni fognak nektek” nem üres Ígéret, amit teszek. Nekem kedvem telik abban a Cselekedetben, hogy mindnyájatokat elhalmozzam Ajándékaimmal. Amikor arra kértek Engem, hogy segítsek nektek, Én azt hallom, átérzem, és válaszolok minden kívánságotokra. Adjatok Nekem lehetőséget arra, hogy bebizonyítsam mindnyájatok iránti Szeretetemet. Engedjétek, hogy megmutassam nektek Beavatkozásom bizonyítékát. A létezésnek ez az az időszaka, hogy Én, Jézus Krisztus mindenben, amit csak kértek Tőlem, ismertté teszem Jelenétemet. Ez az az időszak, amelyben lehetővé teszem számotokra, hogy érezzétek Jelenlétemet, hogy a mindennapi életetek során szemtanúi legyetek Beavatkozásom Nagy Cselekedeteinek és hogy megértsétek imáitok erejét. Mert ezek a nagy csodák napjai, amelyeket az emberiségre hagyok, sokkal nagyobb mértékben, mint bármikor, amióta a Földön jártam.
Ha ti valóban minden bizalmatokat Belém helyezitek, Én munkálkodni tudok azon, hogy nagy csodákat hozzak nektek, nemcsak a szenvedéstől való megkönnyebbülést, hanem hogy még közelebb vonzalak benneteket Szent Szívemhez. Amikor egy gyermek tudja, hogy a szülő szereti őt, biztonságban érzi magát, abban a tudatban, hogy védelem alatt áll. Tudnotok kell, hogy azáltal, hogy bíztok Bennem, Én mindnyájatokat megvédelek, és elárasztom mindnyájatok lelkét a béke mély érzésével, amelyhez hasonlót nem találtok sehol máshol a Földön.
Jöjjetek ma Hozzám, és hívjatok Engem, hogy segítsek nektek – nem számít az, hogy milyen gondjaitok vannak. Imádkozzátok ezt a különleges imát, minden alkalommal, amikor szorongatott helyzetben vagytok, és Én válaszolni fogok minden egyes alkalommal.
A Keresztes Imahadjárat 148. imája: Jöjj segítségemre!
Ó, Jézusom, segíts nekem nagy szorongásom ezen idejében. Tarts Karjaidban engem, és vigyél Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Add, hogy megnyugodjak. Emeld fel a lelkemet, és a Te Békéddel tölts el engem. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (itt említsd azt meg…). Jöjj segítségemre, hogy választ kapjak kérésemre, és hogy békés legyen az életem, egységben Veled, drága Jézus. Ha kérésem nem teljesíthető, akkor tölts el engem Kegyelemmel, hogy elfogadjam: Szent Akaratod a lelkem javát szolgálja, és hogy én továbbra is hűséges maradjak Szavadhoz, szeretetreméltó és jóságos szívvel mindörökre. Ámen.
Hívjatok Engem mindig, ahányszor csak szomorúak vagytok, vagy segítségre van szükségetek, és Én megígérem nektek, hogy minden alkalommal fogtok kapni egy jelet, bizonyítékul arra, hogy válaszoltam a hívásotokra, amikor Hozzám, szeretett Üdvözítőtökhöz kiáltottatok.
Jézusotok