2015. június 23., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal


Isten hamarosan megmutatja kegyelmét
2015. június 2.

Ezt az Üzenetet először olvasta fel Vassula Rómában a 10. Ökumenikus IÉI zarándoklaton 2015. októberében.

Béke legyen veled. Meg van írva a Szentírásban, hogy Atyám mindent az Én lábam alá helyezett, és mindenek Urává tett Engem. Megtanultátok, hogy Én vagyok az Egyház Feje. Vassulám, az elmúlt évek során Igazságosságom Lelke mindnyájatoknak megmutatta Hatalmát, és arra indított benneteket, hogy gyakoroljátok és váltsátok tettekre Szavaimat: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint Te, Atyám Bennem vagy és Én Tebenned, úgy legyenek ők is egy Mibennünk…”
De Uram, amint tudod, az egyházi méltóságok közül sokan ma sem hiszik, hogy Te szólsz hozzánk. Ahogy a múltban sem teljesítették kérlelő Szavaidat, hogy legyünk egyek és egységesek, ugyanúgy ma sem tesznek e kérésednek eleget. Évek múlnak egymás után, és semmi sem történik. A lándzsa hegye még mindig a Szívedben van….
Ünnepélyesen mondom neked, tanítsd továbbra is mindazt, amit átadtam neked, és ne félj, mert Lelkem oltalma alatt állsz. Ő megerősíti akaratodat és tettekre serkent, hogy gyűjtsd egybe pásztoraimat, és arra emlékeztesd őket, hogy egy Kenyér van, és hogy bár sokan vagytok, de mindnyájan egy test vagytok. Ti különböző országokból és különböző egyházakból gyűltetek (itt) össze, hogy Irgalmamért imádkozzatok, hogy meggyógyítsam a köztetek lévő megosztottságot, mely békét teremtene a világon, és egységet valamennyi keresztény között.
Ezért most mindnyájatoktól kérdezem: nem vagytok-e Nekem szenteltek a mindnyájatokat egybekötő keresztség által? Nézzétek, kész vagyok megadni nektek az egység ajándékát, és kész vagyok felemelni Egyházamat, mint jelet minden nemzet számára, hogy mindenki lássa Dicsőségemet, de ehhez szükségem van arra, hogy mindenben együttműködve, készek legyetek alázattal és szeretettel meghajolni. Ahhoz, hogy egy oltár köré tudjatok gyűlni és Testemet meg tudjátok osztani egymással, meg kell tanulnotok szeretni egymást, mert mindnyájan tudjátok, hogy egy a Test, egy a Lélek, egy az Úr, egy a Hit, egy a Keresztség, egy az Isten, mindeneknek Atyja. - És Aki mindnyájatokban benne lakik. Bár mindnyájan ismeritek ezt a szabályt, mégis szétszéledve  maradtok, és nem vagytok hajlandók egymással osztozni Szentségeimben és az Oltáriszentség misztériumában, amivel nagy fájdalmat okoztok Lelkemnek. Miért kéritek hát, hogy árasszam ki rátok Lelkemet, hogy elhárulhasson a köztetek fennálló megosztottság, amikor előítéleteitek uralják a szíveteket? Ne szomorítsátok tovább Lelkemet azzal, hogy ellenségeskedéseitek miatt továbbra is megosztottak maradtok.
Mert hányszor megmondtam már nektek, hogy Én Egy vagyok? Most ismét megkérdezlek benneteket: hiszitek-e, hogy Testem az egyetlen jelzőfény, amely osztatlan és az egész világ felett ragyog?  Ma Főpapként jövök hozzátok, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy éljetek elhívásotokhoz méltó életet, tegyetek tanúságot a mindenkit a hit egységébe gyűjtő Igazság mellett és hogy a Nekem naponta hozott áldozatotok mindnyájatokat arra indítson, hogy együtt részesedjetek az Oltáriszentség misztériumában. Kérjetek, hogy élesszem fel a lanyha lelketeket! Kérjetek, hogy vezesselek benneteket az igaz ösvényen! Valóban hisztek Jóságomban, Szeretetemben és abban, hogy új szívet tudok adni nektek? Ha igen, akkor miért keseregtek folyton a megosztottságotok miatt? Kérjetek, hogy erősítselek meg benneteket hitetekben és nyissam meg szíveteket az Igazság előtt, továbbá hogy az Oltáriszentségem ereje által képesek legyetek felajánlani életeteket az Egységért. A Szeretet Lelkével eltöltve haladjatok előre, hogy meg tudjátok valósítani ezt a kért Egységet Egyházamban!
Adjátok át Nekem az aggodalmaitokat, és dicsőséges Fényemben átváltoztatom azokat, hogy helyettük béke töltse el szíveteket. Lelkem áldottai, legyen egyetértés közöttetek, hogy egyességre tudjatok jutni egymással egy határozat kibocsátásával, mely meg fogja dicsőíteni Testemet, az Egyházat. Ne hagyjatok űrt a szívetekben, nehogy azt a körülöttetek ólálkodó ellenség betöltse! Tekintsétek magatokat áldottnak, mert Mennyei Atyátok csodákat fog művelni, és győzelemben fogja részesíteni mindazokat, akik az oly régóta várt egységre törekednek.
Megosztottságotok emberi szabályokkal és rendeletekkel teli meredek sziklafallá, hajlíthatatlan vasrudakká tett benneteket, de most, a ti oly sok imáitok eredményeképpen Isten hamarosan megmutatja az Ő kegyelmét. Keleti és Nyugati Házamtól nagy jóvátételre van szükségem. Ha ennek eleget tesznek, kész leszek megbocsátani a hibáikat. Azt akarom, hogy szűnjön meg minden gőg, azt akarom, hogy szűnjön meg minden büszkeség! Keljetek fel hát mindnyájan, mert Nekem győztes harcosokra van szükségem, a hit harcosaira, és nem kevesebbre! Fogadjátok áldásaimat, amiért osztoztok egymással. Én, Jézus Krisztus mindnyájatokat szeretlek. IC


http://ichtys.hu/index.php/171-2015-junius-2


Szívedbe véstem minden szavamat

2015. június 22.

Béke legyen veled. Értsd meg teljesen, gyermekem, mi az én célom, amiért elhívtalak téged. A kegyelem által megnyitottam Mennyei Udvaraim kapuit, hogy tanítsalak, felkenjelek, és apostollá formáljalak.  Szívedbe véstem minden szavamat. Emlékezz tanításomra: bármit teszel, azt szeretettel kell tenned! Ne legyen semmid, ami nem az Enyém, és ami nagyon ellenkezik az én Akaratommal.  Soha ne hidd, hogy egy kicsit is megváltoztattam Szándékomat, amikor nem hallasz engem, vagy amikor nem érzed Jelenlétemet! Mert az én Tervem benned nem függ a hétköznapi emberektől. Az én Gondolataim messze felette állnak bárki buzdításán.
Én az Élő Isten vagyok, a Mindenható, és az én Világosságom beragyogja a szívedet, megvilágosítja benned a Jelenlétemet és a Tudásomat.  Minden megpróbáltatásodért kárpótollak majd, és továbbra is meg fogom mutatni Dicsőségemet arcodon: az én Arcomat a tiéden, hogy a vakok hinni tudjanak.  Habár némelyük szemét továbbra is fátyollal borítom, hogy ne lásson.
Igen, a kegyelmem által kiválasztottalak, hogy az egységről és a megbékélésről beszélj, és mindenkit bűnbánatra hívj. Ezért, gyermekem, ne tétovázz gyengéd ragaszkodásomról és hatalmas Szeretetemről beszélni, melyet minden egyes lélek iránt érzek! Én vagyok a Szeretet, én, Jézus, megáldalak gyermekem. ic

Source: http://ichtys.hu/index.php/106-2015-junius-22
http://ichtys.hu/index.php/106-2015-junius-22