2013. június 9., vasárnap

London: egyházi vezetőkkel együtt tüntettek az éhezés megszünéséért

Egész Nagy-Britanniából 45 ezren gyűltek össze Londonban, hogy felhívják a világ vezetőinek figyelmét: korunk legnagyobb botránya az éhezés.
Június 8-án, szombaton a Hyde parkban zajlott az If (Enough food for everyone – Elegendő élelmet mindenkinek) kampány keretében indított tömegmegmozdulás. Neves személyiségek és vallási vezetők is részt vettek benne, többek között Vincent Nichols katolikus és Justin Welby anglikán prímás.

Céljuk az volt, hogy felhívják az államfők figyelmét, akik június 17-én és 18-án az észak-írországi Enniskillen gyűlnek össze: többet kell tenni azokért az emberekért, akik nap mint nap éhen halnak a világ különböző részein.

Éppen a Hyde parki megmozdulás ideje alatt, David Cameron brit miniszterelnök a Nutrition for Growth élelmezésügyi ülésen 2,7 milliárd sterlint ígért mostantól 2020-ig a szegénység legyőzésére. Egy lépés előre, de nem elegendő az If kampány szervezői szerint, akik aznap délelőtt  ökumenikus szertartásra gyűltek össze a parlament közelében lévő Westminster Central Hallban. Az ökumenikus eseményen Vincent Nichols beszédet mondott, Justin Welby pedig üzentet küldött az alkalomra. A katolikus prímás emlékeztetett Ferenc pápa szegénység elleni elkötelezettségre – írja a SIR.

Magyar Kurír

Bocsa József: Pozitív és negatív jelek

A mai szentírási olvasmányokban két halott támasztás leírását olvassuk. Az elsőt Illés próféta végezte, akinek az élete egészen Isten ügyének a szolgálatában telt, ezért folyton menekülnie kellett, üldözéseknek volt kitéve. Ez a cáreftai özvegyasszony, akiről itt szó van, befogadta őt. És amikor meghal a fia, vádlóan ő is a próféta ellen fordul. Ezt mondja neki ,,Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy emlékeztess vétkeimre, és megöld a fiamat?” Azt gondolhatja, hogy befogadta ezt az embert, akit üldöztek, de úgy látszik, rossz ügyet képvisel, és ezért sújtja őt, aki befogadta házába, Isten haragja.
A próféta ekkor buzgón imádkozni kezd, és visszatér a fiúba a lélek. Erre így nyilatkozik az asszony: ,,Most már tudom, hogy csakugyan Isten embere vagy, és hogy az Úr szava igazság az ajkadon.''
Illés hosszan könyörög, ráborul háromszor a fiúra, és könyörgése végül meghallgatást talál. Jézus halommal parancsol a mai evangéliumban a naimi fiatal embernek: „ifjú, mondom neked kelj föl! Erre A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Az emberek pedig így magasztalták Istent: ,,Nagy próféta támadt közöttünk.'' ,,Isten meglátogatta népét.'' Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken.
Mindkét halott támasztás egy hatalmas jel volt, amely megerősítette az emberekben Illés és Jézus prófétai küldetésébe vetett hitet. Ezek a csodák Isten jelenlétébe helyezték az embereket. Erre utal az a fordulat is, amit az evangéliumban olvasunk, hogy „mindnyájukat elfogta a félelem”. Beleborzongtak abba, aminek a tanúi voltak.
Ezzel szemben a negatív jelek, a betegség, a halál, a katasztrófák a legtöbb emberben, ahogy ebben az özvegyben is, saját bűneiket állítják szemük elé: „azért jöttél, hogy emlékeztess vétkeimre?”
Hogy a bűn és a katasztrófák között összefüggés van, ezt Jézus is megerősíti.
Lukács evangéliumának a 13. fejezetében ezt olvassuk: 1Épp jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette. 2Erre ezt mondta: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? 3Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mind. 4Vagy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? 5Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Nem azt kell méricskélnünk, hogy ki a bűnösebb, nem a másikra kell tekintenünk, hanem kinek-kinek magára. „Ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Európa sok országát, és hazánkat is sújtja ezekben a napokban az árvíz. Az ellene való védekezés sok embert megmozgat, önzéséből való kilépésre késztet. Még az egymással civakodó politikai pártokat is mérsékletre inti. Aki tud, ott dolgozik a gátakon.
Érdemes elgondolkodnuk arról, hogy van-e, illetve ha igen milyen kapcsolat van a katasztrófák és az emberi akartnak az isteni akarattól való eltávolodása, a kettő egymással való szembekerülése között. Lehet-e összefüggés a mostani természeti kataszrófák, és az emberiségnek, nevezetesen Európának az Istentől és az isteni akarattól való eltávolodása között?
A XVI. Benedek pápa által egyháztanítóvá emelt Bingeni Szent Hildegárd látomásai Istent, embert, társadalmat, egyházat, kozmoszt egyetlen egymással szoros kapcsolatban lévő valóságként írják le. Azt írja, a bűn az egész kozmoszt sérti. A gyilkosnak azért kell egy időre sötétségben élnie, mert megmérgezte a levegőt, és a föld embervért ivott. Egy másik helyen így ír erről. Ha az emberek gonosz cselekedeteikkel az elemeket beszennyezik, Isten az emberek szenvedésével, és fájdalmával tisztítja meg őket. És ha jót cselekszik az ember, az elemek rendje újból helyreáll. Minden, mi Isten rendelésében áll, egymásra felel.
Íme a korunk embere számára is az oly fontos tanítás, amely rávilágít a rengeteg igazságtalanság, rafinált módon való ember- és lélekgyilkolás valamint a különféle katasztrófák közti összefüggésekre, továbbá a vezeklés és engesztelés összefüggéseire.
Az 1947-ben elhuny Luisa Piccaretta, akinek boldoggá avatása elindult, az ember és a kozmosz egységét hasonlóképpen látja, mint Bingeni Szent Hildegárd.
Akarjátok tudni, hogy a föld miért nem terem semmit, hogy a világon, oly sokfelé, miért vannak földrengések, és a föld miért temet maga alá városokat és embereket? Akarjátok tudni, hogy szél és víz miért háborognak, és miért tesznek pusztává vidékeket? Akarjátok tudni, hogy miért van oly sok, mindnyájunk számára ismert, nyomorúság?
Azért, mert a teremtett dolgok az isteni akaratból származnak, amelynek uralma alatt állnak. Ezek a teremtmények hatalmasok és parancsolók, nemesebbek, mint mi, mivel őket az Isteni akarat kormányozza, minket emberi akarat ural, és az degradál, gyengévé és tehetetlenné tesz. Ha azonban törődünk sorsunkkal, az emberi akaratot félretesszük, és magunkra vesszük az isteni akarat életét, mi is erősek és uralkodók leszünk. Az egész teremtés testvérévé leszünk, amely nemcsak hogy nem sújt többé minket, hanem egyenesen átengedi az uralmat maga felett, és mi boldogok leszünk az időben és az örökkévalóságban.
Európa jelentős részét sújtják most a különféle katasztrófák. Távolabbra most ne tekintsünk, elég, ha a saját portánkon söprögetünk. Vajon lehet-e összefüggés az isteni törvényekkel szemben hozott emberi törvények, a bűn elhatalmasodása és ezek között a katasztrófák között, amelyekkel naponta teli vannak a híradások, és amelyeket oly sokan a saját bőrükön érzünk?
A mai szentírási olvasmányok az Isten útján való járás és a csodák, halott támasztás közötti pozitív kapcsolatról szólnak. Illés, aki Isten embere volt, az Ő akaratával összhangban cselekedett, csodákat tesz a száreptai özveggyel: megszaporítja olaját és lisztjét, feltámasztja halott fiát. Jézus megszánja azt a másik özvegyet, feltámasztja a fiát, akit már temetni visznek.
A halál, a szenvedés mind a bűn következménye. De az összefüggés az adott betegségek, és a konkrét bűnök között gyakran nem nyilvánvaló. A legtöbb orvosilag magyarázható. Még kevésbé nyilvánvaló az összefüggés a rendkívüli időjárás, a természeti katasztrófák és a bűn között, mert ezekre meteorológiai okokat lehet találni. De ne felejtsük, ezek másodlagos okok. Egy teológiai alapelv, hogy Deus per causas secundas agit, azaz Isten a leggyakrabban másodlagos okok útján tevékenykedik világunkban. De az okok során visszajuthatunk a bűnig, az emberi akaratnak az isteni akarat elleni lázadásáig. És ezzel bizony a Dunánál is inkább csordultig van a világunk.
Ugyanakkor Isten az orvosságot is felkínálja. „Ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” Ebben az is benne van, hogy ha bűnbánatot tartunk, megmenekülünk. Nem jelenti ez azt, hogy nem szenvedünk, hogy nem érnek minket semmi féle károk. Ha bűnbánatot tartunk a saját bűneink miatt, a legnagyobb kártól, a kárhozattól megmenekülünk. És lehet, hogy a nagyobb földi károk sem érnek annyira utol minket. Ha mégis utol érnének, azokat tekinthetjük korábbi bűneink levezekelésének is, és felajánlhatjuk engesztelésül azokért, akik még egyáltalán nem akarnak tudomást venni a bűnök és a betegségek, valamint a katasztrófák közötti végső kapcsolatról.
Sokan kinn dolgoznak most a gátakon. De akik nem tudnak, mert nincs hozzá fizikai erejük, vagy távolabb élnek az árvíz sújtotta területektől, azok is kiállhatnak a gátra imáikkal, áldozataikkal, és felajánlásaikkal. Lehet, hogy az ő imáiknak ugyanúgy köszönhető lesz, ha megússzuk a Duna gátszakadását, mint azok munkájának, akik fizikailag is kinn dolgoznak a gátakon. És ha le is vonul a Dunán az árhullám, még egy csomó egyéb gátszakadás is fenyeget. Ezeket csak a bűnös életből való megtéréssel, a kitartó imával, az önmegtagadásokkal és az engeszteléssel lehet elhárítani.


http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/pozitiv-es-negativ-jelek

Elmélkedés a családról

Ha a családról esik szó, mindenki bólogat és sóhajt: fontos, bizony, alapvető. Legkisebb egység. Hűség, örök. Egy test, egy lélek. Holtomiglan, holtodiglan. Jövő nemzedékek. Gyermekek. Értékközvetítés. Háttér. Támasz. Összetartó erő. Generációk.
S ez mind igaz és őszinte. Sokszor mégsem sarjad belőle élet.
Valójában egyetlen kérdést kell feltennünk: én mit teszek mindezért? S a kérdés minden része átgondolandó. Én: mert a másikra mutogatni könnyű. Mit teszek: mert álmodozni, fejet csóválni könnyű. Mindezért: tulajdonképpen miért? A világ is egyre értetlenebbül néz ránk: miért jó ez nektek?
Házasságban, családban élünk. Nem azért, mert nem volt más ötletünk. A világi ember nem egyszerűen úgy maradt, mert nem volt kedve papnak, szerzetesnek menni.
Nem azért élünk családban, mert „csak így találhatom meg a boldogságomat” és „kell egy gyerek, hogy teljes legyen az életem”. Nem azért élünk családban, hogy önzésünket betöltsük.
Jézus arra hív bennünket, hogy életünket adjuk barátainkért (vö. Jn 15,13). Igen, azért választottuk a házasságot, hogy saját céljaink megvalósítása helyett odaadhassuk életünket a ránk bízottaknak. Önfeláldozásból születik a család: s tagjait meg is tanítja az önzetlen szolgálatra, életünk igazi lényegére. Hiszen Isten képmásai vagyunk: mi más lehetne létünk értelme, mint az önárasztó ajándékozás?
Ma, amikor imádságunkkal az Úr elé visszük a magyar nemzet élő és jövendő családjait, tegyük fel azt a kérdést is: hogyan válhatok ajándékká saját családom és mások családjai számára?
Ha fiatal vagy, készülsz-e saját jövendő családodra? Képes vagy-e önzetlenül, másokért élni, lemondani egyéni ambícióidról azért a nagyobb ajándékért, amelyet Isten készít Számodra?
Ha családos vagy, jó szívvel hozod-e meg a mindennapok áldozatait? S képes vagy-e meglátni a Téged körülvevő csodát? Hálát adsz-e érte nap mint nap? Nehézségeiteket oda tudod-e tenni Isten elé, kéred-e, hogy gyógyítson Benneteket?
Ha egyedülálló, vagy idősebb vagy, támogatod-e a hozzád közel álló fiatalok családjait imádsággal; rájuk áldozott időddel?
Imádkozzunk együtt a magunk és sokak önfeláldozó életéért; méltó és szent családokért – az Ő akarata szerint.
Süveges Gergő és felesége, Margit
http://www.suvegesgergo.hu/?page_id=58

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől

2013. június 8. szombat, 23.00
Szeretett leányom, ahogy az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnben, továbbra is az anyagi javakat hajtja, melyekről úgy véli, hogy csillapítják azt a durva fájdalmat, melyet belül éreznek, mivel semmi sem nyújthat számukra vigaszt, amikor már oly nagyon eltávolodtak Tőlem. Egy pillanatra sem gondolnak Rám, olyannyira elragadta őket a világi javak – a haszontalan dolgok – hajhászása, mely nem szül mást, csak mindig többre áhítozást.
Aztán ott vannak azok, akiknek a világi vonzalmak iránti szeretete oda vezet, hogy telhetetlenekké válnak. Mindig nagyobbra törekednek, valamint az általuk értékesebbnek hitt tulajdonra. Végül szentélyeket építenek maguknak. Ekkor kétségbeesésbe zuhannak, mert minél nagyobb vagyonra és luxusra tesznek szert, annál összezavarodottabbá és zaklatottabbá válnak. Elveszítik az érdeklődésüket más emberek iránt, és hamarosan elszigetelődnek, ahogy beleakadnak egy pókhálóba, melyet a gonosz lélek szőtt, hogy csapdába ejtse őket, és elpusztítsa lelküket.
Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága, és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől. Saját javaitok iránti szeretetetek megöli a felebarátaitok iránti szereteteteket. Olyan fokig lesztek önzőek, hogy már nem érdekel benneteket mások szerencsétlensége. Így nem engedelmeskedtek Isten Igéjének.
Fel kell hagynotok a gazdagság hajszolásával. Akkor tisztább szívűek lesztek. De ha hagyjátok, hogy ez a ravasz bűn elhomályosítsa elméteket, akkor soha nem lesztek tiszta lelkűek, és így nem lesztek alkalmasak Színem elé járulni. Azoknak, akik szegények, kevesebb olyanjuk van, ami arra kísérti őket, hogy szakadjanak el Tőlem. Azok, akik gazdagok, szegények a tekintetben, hogy még sokat kell tanulniuk ahhoz, hogy meg tudjanak alázkodni a Szememben.
Mikor fogjátok már megtanulni, hogy amikor az ember a világi élvezeteket előbbre helyezi Nálam, akkor nem fogja tudni felkészíteni a lelkét arra, hogy beléphessen Új Paradicsomomba?
Jézusotok

Európában templomokat és mecsetek érnek vandál támadások


A június 8-i hétvégén Nantes és Limoges katedrálisait vandál módon megszentségtelenítették. Németországban mecseteket érnek hasonló támadások.
Szombaton jelentették be, hogy éjszaka vandálok rongálták meg a Nantes-i székesegyházat. A kórust és a katedrális legősibb oltárát obszcén feliratokkal és sátánista rajzokkal firkálták tele. Náci jelképeket is festettek a falakra, az angyalokat pedig Hitler-bajusszal csúfították el. Az előző éjjelen hasonló eset történt a Limoges-i székesegyházban. Manuel Valls francia belügyminiszter teljes támogatásáról, a rendőrség mozgósításáról biztosította a katolikus közösséget. A nyomozás azonnal kezdetét vette.

Az egyházmegye püspöke, Jean-Paul James szombaton imádságot vezetett a székesegyházban, és arra kért mindenkit, hogy ne szítsa feszültséget. A vallásszabadság mindannyiunk ügye, keresztényként arra kell törekedjünk, hogy ne ragadjon magával az indulatok láncolata. A gyűlöletet szeretettel kell legyőznünk – hangsúlyozta.

Európában nem csak a keresztény szimbólumok vannak célkeresztben. Május 24-én Németországban sajtótájékoztatót tartottak arról, hogy az országban mecseteket szentségtelenítenek meg és erősödnek a vallási türelmetlenség megnyilvánulásai. Május hónapban Németországban négy mecsetet ért vandál támadás. Düren (Észak-Rajna-Vestfália) mecsetében a következő felirat állt a falon: „Az NSU él és lesz még következő áldozata is.” Az NSU egy német neonáci szervezet, amely ellen eljárás folyik, tagjait tíz ember rasszista okokból való meggyilkolásával vádolják. Kimutatások szerint a 2001 szeptember 11-i merénylet óta kétszer annyi támadás éri az iszlámot Németországot, mint korábban – tájékoztat a Vatican Insider.

Magyar Kurír