2007. március 26., hétfő

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete 2007. március

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete2007. március 18.
Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyermekem! Szeretlek. Szeretetem, mint a fény átölel. Szeretetem tart fenn. Szeretetem óv meg minden bűntől, minden csalódástól. Szeretetem vezet téged, irányítja minden léptedet. Szeretetem által létezel. Szeretetem átjár, mint a levegő. Mindent az Én szeretetemből kapsz. Csupán annyit kérek tőled, hogy te is szeress Engem.

Most a világ jövőjéről beszélek neked. Ez a világ a végítélet előestéjén áll, mert hamarosan visszatérek dicsőségemben, hogy megítéljem. A számban, mint kétélű kard, az ige, amelynek fényében jutalmazom, vagy büntetem a lelkeket. Tanításom, az ige lélek és élet. Örök életet ad mindazoknak, akik szerinte élnek, de örök halál mindazok számára, akik megvetik, és a saját maguk alkotta mindenféle bűnös szabályok szerint élnek. Atyám a mennyben csak azok számára készített helyet, akik Őt szeretik. Az szereti Atyámat, aki az Ő törvényeit megteszi. Az az ember, aki megveti Atyám törvényeit, az magát az Istent is megveti. Az ilyen ember a saját ítéletét írja meg. Kicsinyeim! Az emberek egymást félre tudják vezetni, de Istennek nem lehet hazudni. Isten előtt minden ember egy nyitott könyv. Isten a szívek és a vesék vizsgálója, vagyis még a gondolataitokat is látja. Amikor egy ember meghal, a lelke, a tudata, az énje kilép a testéből. Ez olyan, mint amikor leveszed a ruhádat. Abban a pillanatban megkapja Tőlem a tökéletes tudás ajándékát, vagyis az Én szememmel lát. Ekkor felvonultatom előtte egész élete minden eseményét. Minden gondolatát, szavát, cselekedetét. Megláttatom vele minden jó vagy rossz cselekedetét, a legkisebbtől a legnagyobbig. Látni fogja, mikor működött együtt a kegyelemmel, és mikor utasította azt vissza. Mindennek csak egy a fokmérője, a szeretet. Eszerint az egy szerint lesztek megítélve. Ez a főparancs. Ha megtartottátok, elkerülitek az ítéletet, és bemehettek az örök boldogság honába. Ha nem, akkor ítélet alá estek.

Most a tisztítótűzről beszélek neked. Oda azok kerülnek, akik nem tartották meg mindig törvényeimet. Megvolt a hitük, de nem hallgattak mindig a lelkiismeretük szavára, hanem engedtek bűnös vágyaiknak, szenvedélyeiknek. Ha követték volna tanításomat, miszerint tagadják meg magukat, nem estek volna bele ellenfelem csapdájába. Kicsinyeim! Minden bűn forrása az önszeretet. Aki önmagát bálványozza, ahelyett, hogy megtagadná, az elveszti életét. Kérjétek Tőlem magatokra gyakran az önmegtagadás szellemét. Különösen a kísértések idején. Vegyetek példát Rólam, amikor a pusztában kísértett a sátán. Jóllehet, már nagyon éhes voltam, mégsem változtattam át a köveket kenyérré, hanem önmagamat megtagadva Atyám igéjét tettem magamévá, hogy annak akaratát teljesítsem, Aki küldött Engem. Nem voltam nagyravágyó, nem a magam dicsőségét kerestem, hanem teljes szívemből Atyámat imádtam, és az Ő nevét dicsőítettem meg. Nem voltam merész, és nem akartam felállítani új világcsúcsot, hanem ezt válaszoltam ellenfelemnek: „Ne kísértsd Uradat Istenedet!” Íme a követendő példa: Ha megtagadjátok magatokat, és Isten törvényét akarjátok követni, megkapjátok hozzá a kegyelmet. Bőven akad még követendő példakép szentjeim között, akik mindenben Engem utánoztak. Ha el akarjátok nyerni az örök életet, akarjatok szentekké válni. Tudjátok hogyan? Olvassátok el az evangéliumot, és váltsátok tettekre tanításomat. De közben állandóan imádkozzatok, hogy ez nektek is sikerüljön. Szentjeim is ezt tették. A szüntelen ima a ti fegyveretek a sátán ellen, aki mindig leselkedik rátok, hogy elbuktasson titeket. Különösen akkor, ha jó útra tértek, ha Engem akartok követni. A szentek élete egy szakadatlan, állandó harc a sátánnal. Csak akkor nyugodhatnak meg, ha teljesen átadják magukat Nekem. Ha mindenben Rám hagyatkoznak, és ha teljes odaadó hittel és bizalommal ki tudják mondani: Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. A teljes lelki béke titka az, ha átadjátok Nekem még a szabad akaratotokat is. Ha nem kötődtök semmihez és senkihez. Ha lélekben szabadok vagytok, akkor nem tud kísérteni a sátán. Ezért mondtam: „Boldogok a lélekben szegények.” Íme a recept, hogyan kell megszentelődni. Nagyon egyszerű, mert ha valaki őszintén erre törekszik, az szárnyakat kap Tőlem, és Én magam fogom őt szentté tenni, hisz ez az Én akaratom. Erre adtam példát nektek egész földi életemben, és ezért haltam értetek kínhalált a keresztfán, hogy ti is meghaljatok Velem együtt a bűnnek, és Velem együtt feltámadjatok az örök életre. Minden megtérő bűnös már itt a földön a feltámadást hordozza magában, mert hite által az örök életet birtokolja. Aki viszont ellenáll kegyelmeimnek, és megveti Isten törvényét, annak olyan a lelke, mint a háborgó tenger. Nyugtalan, szüntelenül keres, de újra meg újra csalódik. Rengeteget szenved. Hasonlít ahhoz a hajótörést szenvedőhöz, akit a hullámok szüntelenül a sziklához csapnak. Nincs kibe kapaszkodni, nincs reménye, mert nincs hite. Az élete egy állandó nyugtalan keresés. Ez azért van, mert Isten arra teremtette az embert, hogy a lelke Isten-hordozó legyen. Azért, mert csak így van biztonságban. Az a hívő keresztény, aki Engem eszik a szentáldozásban, a legnagyobb védelem alatt áll. A sátán ugyanis tehetetlen vele szemben, mivel Én vagyok az ő ereje, Aki legyőzöm általa a kísértést és a bűnt. Én vagyok az ő reménye, hite, szeretetének tárgya, biztonsága. Én vagyok az ő Istene, az ő Mindene. Én töltöm be a lelkét derűvel, örömmel, szeretettel. Az Én békémet adom neki, amely felül emeli őt minden szenvedésen. Nem engedem őt aggódni, mert Bennem bízik. Mindig gondoskodom róla. Ez az életszentség, ez a mennyország már itt a földön. Drága kicsinyeim! Minden itt dől el, amíg a testben éltek. Az örök élet, vagy az örök halál. Sokat kell szenvedni azoknak, akik elutasítanak Engem, mert az ő keresztjüket nem Én választottam nekik, amely az örök üdvösségre vezetné őket, hanem ők maguk. Az Én keresztem könnyű, mert megadom hozzá a kegyelmet, és senkit sem próbálok erején felül. De aki a sátánt szolgálja, az maga választja a keresztjét, és annak súlya agyonnyomja, úgy, hogy belerokkan. A fa arra zuhan, amerre dől. Az az ember, aki sorozatosan visszautasítja kegyelmeimet, és ezáltal újra meg újra elbukik ellenfelem kísértései miatt, egyre gyengébb lesz, és végül a sátán a pokolba rántja. Ha van valaki, aki buzgón imádkozik érte, az imádkozó érdemeire megkönyörülök rajta, és irgalmam megadja neki, hogy a pokol helyett a tisztítótűzbe mehessen. Az az ember, aki Belém kapaszkodik, Bennem bízik, és mindig ellene mond a kísértéseknek, egyre erősebb lesz. Végül győztesen kerül ki, és Én a fejére teszem az örök élet koronáját. Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat! Látjátok, minden kegyelmet megadok, hogy az örök életre vezesselek benneteket. Prófétákat választok ki Magamnak azok közül, akik semminek látszanak, hogy általuk szóljak hozzátok, és tanítsalak benneteket. Adjatok hálát kegyelmeimért, és legyetek buzgó követőim az örök életre vezető úton!

Szeress Engem mindhalálig! Szeress örömben, bánatban! Szeress Engem jó- és balsorsban! Szeress az imádásban és az üldözésben! Szeres a sírásban és az örömben! Szeress a békében és a gyötrelemben, mert minderre Én adtam példát neked. Én szerettelek először már akkor, amikor megfogantam. Amikor nélkülöztem, és tanítottam. De szerettelek akkor is, amikor érted a keresztet hordoztam, és vágyva vágyott istenségem, hogy a kereszten áldozzam az életemet érted. Jóllehet emberségem teljességgel irtózott e kíntól, de szeretetem és engedelmességem legyőzte emberségemet. Te is, amikor irtózol a szenvedésektől, és emberséged tiltakozik ellene, kérd Tőlem az erőt, hogy szereteted és engedelmességed legyőzze emberi gyengeségedet, és be tudd teljesíteni végső küldetésedet. Az a te küldetésed, hogy az életedet add oda Értem. Nagy ajándék ez számodra Tőlem, mert így tudod bizonyítani Irántam való végtelen szeretetedet, és így fogsz teljesen hasonulni Hozzám.”

2007. március 25., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2007. március

2007. március 2.
Drága gyermekek! Az én nevem szeretet. Az, hogy a ti időtökben ilyen sokáig vagyok közöttetek, nem más, mint szeretet, mert a Végtelen Szeretet küld engem. Ugyanezt kérem tőletek (a szeretetet). Kérem, hogy legyen szeretet a családokban. Kérem, hogy ismerjétek fel a szertetetet testvéreitekben. Csak így, a szeretet által fogjátok meglátni a Legnagyobb Szeretet arcát. A böjt és az ima vezéreljen benneteket. Nyissátok meg szíveteket a szeretet, vagyis az üdvösség felé. Köszönöm.
2007. március 18.
Március 18-án több ezer zarándok gyűlt össze Medjugorjéban, hogy imádkozzon Mirjana körül a jelenés színhelyén. A jelenés 14:07 h-kor kezdődött, és 5 percig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Édesanyaként jövök hozzátok, ajándékokkal. Szeretettel és irgalommal jövök. Drága gyermekek, nekem igen nagy szívem van. Arra vágyom, hogy szíveitek, megtisztulva az ima és a böjt által az enyémben legyenek. Arra vágyom, hogy szíveink együtt győzedelmeskedjenek a szeretet által. Szeretném, ha e győzelem által meglátnátok a színtiszta igazságot, az igazi utat és az igazi életet. Azt szeretném, ha megláthatnátok Fiamat. Köszönöm.”
A Szűzanya megáldotta a jelenlévőket és az odavitt kegytárgyakat. Újból kiemelte azt, hogy az ő áldása csak anyai áldás, és kérte, hogy mindennap imádkozzunk azokért – a Szűzanya saját szavai szerint -, „akiket Fiam kiválasztott és megáldott”. (Úgy gondolom, ez a papokra vonatkozik – mondta Mirjana)
2007. március 25.
“Drága gyermekek! Szeretném szívből megköszönni nektek a nagyböjti önmegtagadásaitokat. Szeretnélek buzdítani benneteket arra, hogy továbbra is nyitott szívvel éljétek a böjtöt. Böjttel és lemondással, gyermekeim, erősebbek lesztek a hitben. A mindennapi ima által megtaláljátok majd Istenben az igazi békét. Veletek vagyok, fáradhatatlanul. Szeretném mindegyikőtöket magammal vinni a Mennybe, ezért döntsetek minden nap a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2007. március 5., hétfő

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. március 2-3-4.

25. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását (Lk. 22.-23.-24. fejezetek)
Havi mottó: “Aki hagyja magát, hogy megalázzák, Isten felmagasztalja!”
Közös imaszándék: az összes nemzet, valamint nemzetünk egyházi és állami vezetőiért engesztelünk, hogy döntéseiket mindig Isten Akarata szerint hozzák meg!
Konkrét feladatunk: minden reggel fél hét és hét óra között, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat: ülve vagy térdelve végezzük el!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Elfogadod-e Isten Akaratát a betegségedben, legyen az akár: gyógyulás, tisztító- engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre? Rászoktál-e a természetes vízre, egészséged érdekében? A természet rendjének a helyreállításáért, a világjárványok elmaradásáért, a világbékéért… vállalsz-e engesztelő imavirrasztást? Az Úr Jézus biztonságos hajójára ráléptél-e a bűnbánatod, szolgáló-szereteted, törvénytiszteleted… által? Minden reggel az Égiek oltalma alá helyezed-e önmagadat, szeretteidet? Családodat, Isten útján segíted-e vagy akadályozod-e? Lelked meggyógyulása érdekében megbocsátottál-e minden ellenségednek?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. március elsőpéntekére
“Most megmagyarázom nektek e havi mottó értelmét! Amikor Én a Földön éltem, a keresztre feszítésem előtt, a római katonák: leköptek, a fejemre töviskoronát tettek, kezembe nádszálat adtak… így aláztak meg Engem! Még Arcul is ütöttek! Akkor azt mondtam az elkövetőknek: melyik jócselekedetemért ütöttetek Arcul Engem? Ha rosszat tettem, bizonyítsátok be! Az Igazságot meg kellett mondanom, de nem ütöttem vissza, mert akkor olyan lettem volna, mint ők. A Földön - látszólag - az erős győz! Te, akkor győzöd le önmagad, ha nem ütsz vissza a téged megalázónak! Az Én Országomban nem az erő a fontos, hanem az alázat! Az Én Országomba nem jut be a gőgös ember, csak az, aki le tudja győzni önmagát és így válik alázatossá.
Tanácsom: ne gyávaságból légy megalázkodó, hanem Igazságban légy béketűrő! Az alázatos ember követi az Én Példámat és tanításomat! Tudnotok kell, hogyha az alázatosságot gyakoroljátok, a Gonosz felett is győzedelmeskedhettek. Aki hagyja magát, hogy megalázzák és felajánlja azt a mennyei Atyának, az már a Győztes oldalán áll, mert benne a gőgöt az alázat váltotta fel. Így élve, számíthattok a mennyei Atya felmagasztalására és arra, hogy Országunk boldog lakói lesztek! Megáldalak benneteket az alázatosság lelkületével!”
Szűz Mária tanítása, 2007. március elsőszombatjára
“Drága, kicsi Virágaim! Akiket eddig neveltem, tanítottam és akik hallgattak Reám, azok eljutottak egy olyan lelki szintre, hogy képesek másokat a lelki sötétségből a lelki Világosságra vezetni! Tudjátok meg, hogy közeledtek ahhoz az időhöz, amikor már nem fogunk adni tanításokat, ‘olyan módon’, ahogy eddig tettük. Ezzel, arra figyelmeztetlek benneteket, hogy vegyétek komolyan a Szentháromság hegyén eddig elhangzott tanításokat és aszerint éljetek! Akik, azzal a tiszta szándékkal jönnek az engesztelő közösségbe, hogy tanuljanak Tőlünk, azokat fel tudom használni, a ‘lelkeket mentő Tervem’ megvalósításában. Legyetek készen, mert a közeljövőben, mindenki át fog menni egy ‘Istentől jövő vizsgán’ és ennek függvényében fogtok Munkatársainkká válni! Most tanuljátok az egyik legnehezebb leckét, ami a havi mottóban van: ‘aki hagyja magát, hogy megalázzák, azt Isten felmagasztalja’.
Tudnotok kell, az alázatosságot nem lehet jól megtanulni, csak jól megélni! Isten megengedi még a választottjainak is azt, hogy meg legyenek alázva, azért, hogy az Általunk elvárt lelkülettel rendelkezzenek! Csak alázatos lelkülettel lehettek megbízható eszközeink Isten Szőlőskertjében és csak így számíthattok a mennyei Atya részéről jövő felmagasztalásra. Jegyezzétek meg jól: az alázatos embert a Szentlélek, a gőgös embert a Gonosz lélek vezeti! Szent Fiam, amikor a Földön élt, sokszor megalázták, de Ő nem vágott vissza senkinek, mert akkor olyan lett volna, mint azok akik megalázták. Én, az alázatosságommal nyertem el mennyei Atyám tetszését. Az eltelt időben ‘egy lelkiséget’ adtam nektek és arra tanítottalak eddig, amire a lelketek és a lelkek érdekében a legnagyobb szükségetek van!
Most, azt kérem tőletek, hogy az eddig, Tőlünk kapott tanításokat könyv formájában adjátok ki, hogy a tanulékonyak olvashassák, ezáltal megtérjenek és növekedjenek a lelki életben! A jövőben legyetek nagyon óvatosak és imádkozzatok többet, nehogy félrevezessen a Gonosz benneteket! Előre figyelmeztetlek titeket, hogy rövidesen, lesznek: ‘hamis tanítások, hamis jelek és hamis csodák’, amelyek a Gonosztól lesznek. Ő meg akar téveszteni benneteket és el akar szakítani titeket az Istentől! Ne kövessétek a Gonosz hamis tanításait!!! Az Ellenség követői ‘hamis alázattal’ fognak próbálkozni, hogy a keskeny útról letérítsék még az igazakat is! Jelenleg, a világban, sok a tudatlan, de gőgös ember, akiket csak alázatos lelkülettel lehet tanítani! Ha hallgatnak rátok és bűnbánatot tartanak, ők is felszállhatnak a ‘Nagy Hajóra’ és bár utolsóként, ők is eljuthatnak az ‘Új Világba’!!! Tudjátok meg, hogy elsősorban azok fognak átmenni ebből a világból az ‘Új Világba’, akikben alázatos, szolgáló szeretet van!!! Ilyen lelkületben élve, számíthattok Istentől jövő felmagasztalásra!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2007. március elsővasárnapjára
Drága, mennyei Atyánk! Ma, a 25. alkalommal gyűltünk össze, mi kicsiny teremtményeid, a Szentháromság hegyén, azzal a szándékkal, hogy megörvendeztessünk Téged, mint Teremtő Istenünket! Közös engesztelésünkkel, bocsánatot kérünk Tőled, azok nevében is, akik nem ismernek és nem szeretnek Téged! Kérünk, tekints azokra, akik szeretnek Téged, megteszik Szent Akaratodat és az igazakra való tekintettel mentsd meg az egész emberiséget!
A mennyei Atya válasza: “Nagyon örülök annak, hogy az Általam megteremtett világban, még vannak olyan gyermekeim, akik szeretnek Engem! Tudjátok meg, hogyha nem lennének Hozzám hűséges gyermekeim, a Föld, amelyen éltek, már régen nem létezne! Fájdalommal mondom nektek: ennek a nemzedéknek nagy része kizár Engem az életéből és Nélkülem akar élni! Mégis, a Hozzám hűséges gyermekeimre való tekintettel, még adok egy esélyt a bűnben élőknek, a megtérésre! Több lehetőséget már nem fog kapni ez a nemzedék! Készüljetek fel a bűnbánatban, mert a Szentlélek tüze minden hamisságot fel fog tárni minden teremtményem előtt! Előre mondom, akik azután is meg fognak maradni a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azokkal már Én sem fogok tudni mit kezdeni!
Gondoljátok végig, mennyit kellett tűrjek teremtményeimnek, évszázadokon keresztül, mind a mai napig, amióta Jézust keresztre feszítették. Már elegem volt a várakozásból! Nem hagyom tovább magukra a Bennem bízó gyermekeimet! Tudnotok kell, azért küldtem a Földre a ‘Legtisztább Teremtményemet, Máriát’, hogy felkészítsen benneteket, a Földre visszatérő Jézussal való találkozásra! Nemsokára ‘Nagy Kegyelem’ száll a Föld lakóira, de ‘Nagy Tisztulásra’ is számíthattok. Ez olyan lesz, amilyen eddig még nem volt! Kicsi, egyszerű, választott gyermekem által mondom el mindezeket nektek, azért, hogy megszégyenítsem a gőgösöket! Számíthattok arra, hogy a közeljövőben, Én meg fogom dicsőíteni magamat azokkal a gyermekeimmel, akik ebben az utolsó időben is kitartanak Mellettem! Újra mondom: Én, a ti Teremtő Istenetek, nagyon örülök nektek, akik ‘minden időben’ összegyűltök megörvendeztetésemre!!! Bárki, bármit mondhat rólatok, Én most azt mondom nektek, hogy nem fog elmaradni a jutalmatok!!! Most, azt kérem tőletek, hogy a nehéz időben is tartsatok ki mindvégig Mellettem, segítve egymást a Hozzám vezető úton! Akiket ezután is megaláznak Értem, azokat Én felmagasztalom!!! Édesatyai áldásom adom rátok!”
Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Még mielőtt az engesztelő közösségbe jöttem volna, már akkor a Szentháromság és a Szűzanya dolgoztak az életemben, hogy keressem és tegyem meg Isten Akaratát. Ft. Mihăeş Józsefnek hívnak. Bihar megyében, Rézbányán vagyok római katolikus plébános. 1965. október 21-én születtem egy vallásos, katolikus családban. Kicsi koromtól fogva találkoztam az élet nehézségeivel. 19 km-re utaztunk vonattal vasárnaponként a szentmisére. Sokszor nagy volt a hideg, de az öröm, amit kaptam a szentmisén sokkal nagyobb volt: 10 éves koromtól kezdve jártam ministrálni.
Minden elsővasárnap az imacsoportunkkal elmentünk egy öregotthonba, akik jobban vágytak a szeretetre, mint az anyagiak után. Szent Ágoston szavait hallva egyik szentmisén - “Magadnak teremtettél Uram minket és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned Istenünk!” - megváltozott az életem. Minden feltett kérdésemre Jézus adta meg a választ, Aki vezet és védelmez életem minden helyzetében. Szerettem Szentségimádáson is részt venni. Egyik Szűzanya ünnepen egészen Neki ajánlottam magamat! Sok zarándokhelyen megfordultam. Így jutottam el 2004. nyarán Érsemjénbe, azután Nagyfaluba. A Szentháromság hegyén, az emberek arcán lévő öröm érintett meg a legjobban. Sok kegyelmet és lelki örömöt kaptam ezen a Szent Helyen! Számomra Nagyfalu az Istentől megáldott rendkívüli zarándokhely, ahol a lélek visszakapja a békét és az örömöt! Nem hiszem, hogy valaha is el tudnék válni ettől a Szent Helytől és az engesztelő közösségtől! Úgy tapasztalom, itt megélik a hitet! Hiszem azt, hogy itt is, együtt, sok kegyelmet tudunk kiesdeni az egész emberiség számára.
Hiszem azt, hogy aki a Szentháromság és a Szűzanya védelme alá helyezi magát, az meg van védve a Gonosz támadásaitól. Hiszek a tanításokban, amelyet Éva Asszonyon keresztül kapunk. Jó érzés tapasztalni azt, hogy János Atya, Éva Asszony és az engesztelő közösség mindig nagy szeretettel fogadnak mindenkit, a papokat is.
Jelmondatom: “Uram, Téged akarlak szeretni és szolgálni egész életemben!!!”
* * *
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először is szeretném megköszönni az Úr Jézusnak és a Szűzanyának, hogy erőt adtak, hogy eljöjjek erre a Szent Zarándokhelyre! Én hiszem azt, hogy a Szentháromság hegyén az emberek ezrei fognak megtérni és eltalálni a Szentháromsághoz és a Szűzanyához! Szabó Károlynak hívnak. 1970. február 16-án születtem Szalárdon (Bihar megyében) és Nagyfaluban lakom. Nős vagyok és van egy 10 éves kisfiunk! Még gyermek voltam, amikor a szüleim elváltak. Engem a nagymamám nevelt, amiért hálás vagyok neki! Igen rövid volt az én gyermekkorom és nagyon hamar rá kellett jönnöm arra, hogy milyen kegyetlen világban élünk, ahol a szegény embert lenézik és megvetik.
Sajnos, nagyon sokáig távol éltem az Úr Jézustól! Mivel, többnyire egyedül, szeretet nélkül nőttem fel, emiatt én is csak kevés szeretetet tudtam adni másoknak. Azért, hogy lépést tudjak tartani a barátaimmal, külföldre mentem dolgozni. Amit mások megkapnak a szüleiktől, azt nekem kellett megszerezni kemény munkával. Mielőtt az engesztelő közösségbe jöttem volna, azelőtt Ippon dolgoztam a bányában! A közösségben tapasztaltam meg, hogy mennyi mindent elmulasztottam az életemben! Visszagondolva, úgy érzem, hogy egy nagy lakat volt a szívemen. Hála a jó Istennek, megtaláltam azt a két kulcsot, akik kinyitották az én szívemet: János Atya és Éva Asszony! Sok mindent köszönhetek nekik. Ők sokat imádkoztak értem és a családomért is. Így jutottam arra a döntésre, szabadon, hogy katolikus leszek!
Ha valaki feljön ide és meglát több száz embert, egy ilyen Szent Helyen, szerintem nincs olyan szív, amely ne térne meg. Én sok mindenbe belekapcsolódtam ebbe a közösségbe, csak egy valamiből maradtam ki, a szentáldozásból. Őszintén szólva, valahol, a lelkem mélyén mindig éreztem Azt a hiányt! Ma örülök annak, hogy megtettem ezt a lépést, még akkor is, ha ennek nem mindenki örül! Nagy bátorságot ad nekem a jövőre nézve az, hogy mellettem van: az Úr Jézus, a Szűzanya és az egész engesztelő közösség!
Befejezésül imádkozom: “Drága Jézusom! Szükségem van Rád minden nap és minden éjjel. Beismerem, én szegény bűnös ember vagyok, hajlamos minden rosszra! Kérlek, bocsáss meg nekem, aki oly sokszor megbántottalak Téged! Kérlek, segíts, hogy mindig ismerjem fel és tegyem meg a Te Drága Szent Akaratodat! Uram, én elhiszem azt, hogy Te szerettél engem, vigyáztál rám és velem voltál a nehéz időkben is. Kérlek Uram, maradj velem mindvégig. Tudom, boldog élet, csak Általad létezik!!! Ámen!
Jelmondatom: “Drága Jézusom, a szívemet a lábad elé teszem, vedd és formáld a Te tetszésed szerint!”
III. Nagyfalu - előretekintés áprilisra
Közös imaszándék lesz: II. János-Pál pápával együtt engeszteljük az Irgalmas Szívű Jézust és kérjük, hogy bocsásson meg egész Európának!
Konkrét feladatunk lesz: az elesetteknek azt fogjuk mondani bátorításul: “Ne félj! Jézus Szeret téged!!!”
Április 1. 6-7-én lesznek az engesztelő imaprogramok az Egyház által előírt szertartások keretében!
Április 8-án, Húsvétvasárnap, délután 3 órakor lesz a földalatti templom szentelése.
Havi mottó lesz: “Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja embertársaiért!”
Márciusi házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY ÉN NE ALÁZZAK MEG SENKIT; DE HA ENGEM MEGALÁZNAK, ADJ ERŐT, HOGY FOGADJAM EL ÉS AJÁNLJAM FEL AZT A BÁNTALMAZÓIM MEGTÉRÉSÉÉRT!”