2017. március 9., csütörtök

Bűnkatalógus (nem csak) nagyböjtre.

A bűn nem azért rossz, mert az Egyház annak mondja. Hanem mert valóban elszakít Istentől. Hatására csökken, majd eltűnik a lelkismereti béke és derű. Alattomosan pusztítja és rabjává teszi a lelket. Ezért int az Egyház, hogy rossz a bűn.

h9914

Jó hír viszont, hogy bármikor hatalmunkban áll megszabadulni tőle.

Betegségben a kórokozó felismerése fél gyógyulás. E szándékkal született az alábbi „bűnkatalógus”. Segítsen, hogy nevén tudjuk nevezni az életünkbe beengedett rosszat, és megszabadulhassunk tőle a bűnbocsánat szentségében.

Égbekiáltó bűnök (Katolikus Egyház Katekizmusa 1867)
• Ábel vére (Ter 4,10)
• a szodomaiak bűne (Ter 17,20-21)
• az elnyomott nép kiáltása (Kiv 2,23)
• a jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22)
• a bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (Jak 5,4)


Hét főbűn (KEK 1866)
Rossz hajlamok, melyek önmagukban nem mindig súlyosak, de gyakoriságuk miatt súlyos bűnök forrásai lehetnek:
• kevélység – önmagunk mások fölé emelése
• fösvénység – a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás
• irigység – mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat, mely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait. Gyümölcse a káröröm.
• harag – a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély, amely meggondolatlan tettekre indít
• bujaság – bűnös készség a nemi gyönyör rendetlen kívánására vagy élvezésére
• torkosság – mértéktelenség a táplálkozásban
• jóra való restség – lustaság, feladatok elhanyagolása


Szentlélek elleni bűnök
Szándékos szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó tevékenységével:
• vakmerőség
• kétségbeesés
• tusakodás a megismert igazság ellen
• a kegyelem irigylése a felebaráttól
• megátalkodás a bűnben
• végső bánattalanság


Hit elleni bűnök (KEK 2088–2089)
• szándékos kételkedés – a hit igazságának mellőzése vagy elutasítása
• akaratlan kételkedés – közömbösség vagy lustaság miatti nehézkesség a hitbeli kételyek, nehézségek, ellenérvek legyőzésére
• hitetlenség – a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása
• eretnekség – valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása
• aposztázia – a keresztény hit teljes elutasítása
• skizma – a pápának való alárendeltség vagy az egyház tagjaival való közösség megtagadása


Isten szeretete elleni vétkek (KEK 2094)
• közömbösség – nem hajlandó törődni az isteni szeretettel, tagadja erejét
• hálátlanság – nem ismeri el és nem viszonozza az isteni szeretetet
• langyosság – hanyagsággal válaszol az isteni szeretetre
• lelki restség – elutasítja az Istentől származó örömet
• Isten iránti gyűlölet – gőgből fakadóan tagadja Isten jóságát, haragszik, amiért tiltja a bűnöket és büntet


Az Istent megillető tisztelet elleni vétkek (KEK 2111–2117)
• babona – mágikus szemléletből fakadóan bizonyos praktikákat az ima és az Isten iránti bizalom fölé helyez azért, hogy rejtett, titkos dolgokat tudjon meg (pl. jóslás), vagy erejét meghaladó dolgokat hajtson végre
• bálványimádás – istenítése valaminek, ami nem Isten; a Teremtő helyett valamely teremtmény (démon, hatalom, gyönyör, faj, ősök, pénz stb.) imádata
• jövendőmondás – mindenfajta jövendölés, ami a jövő feltárására irányul (horoszkóp, asztrológia, tenyérjóslás, kártyavetés, jóshoz vagy médiumhoz fordulás, halottidézés)
• mágia, varázslás – okkult erők igába vonása, hogy szolgálatunkba állítsuk őket, s így hatalomhoz jussunk mások fölött


A vallástalanság bűnei (KEK 2118-2128)
• istenkísértés – szóval vagy tettel próbára teszi Isten jóságát és mindenható erejét
• szentségtörés – szentségek, liturgikus cselekmények, Istennek szentelt személyek, dolgok, helyek profanizálása vagy méltatlan kezelése
• simónia – lelki javak adásvétele profitszerzés céljából
• ateizmus – Isten létének elutasítása vagy tagadása
• agnoszticizmus – nem foglal állást Isten létezésével kapcsolatban, többnyire közömbösségből


Isten neve elleni bűnök (KEK 2142-2155)
• Isten nevével másoknak tett ígéret, eskü megszegése vagy hamis eskü
• Isten nevének hiába vétele káromló szándék nélkül,  (pl. Te jó Isten!)
• káromkodás – gyűlölködő, szemrehányó, kihívó szavak Isten vagy szent dolgok, személyek ellen
• az isteni név mágikus használata, pl. mások megátkozása


Az Úr napja elleni bűnök (KEK 2185)
• az Istennek kijáró tisztelet megtagadása
• az Úr napja sajátos örömének elutasítása
• az irgalmasság e naphoz méltó cselekedeteinek elhanyagolása
• a test és a lélek e napra elrendelt szükséges pihenésének elhanyagolása


Élet elleni bűnök (KEK 2268-2283)
• szándékos emberölés
• abortusz
• eutanázia
• öngyilkosság
• saját vagy mások életének, biztonságának vakmerő kockáztatása


Tisztaság elleni bűnök (KEK 2351-2357)
• tisztátalanság: a nemi élvezet rendetlen vágyának szándékos táplálása
• paráznaság: szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi egyesülése
• házasságtörés
• önkielégítés
• pornográfia
• prostitúció
• nemi erőszak
• homoszexuális cselekedetek


Igazságtalanság, lopás bűnei (KEK 2409 sk)
• lopás
• kölcsönkért dolgok szándékos megtartása
• jóvátétel nélküli károkozás mások javaiban
• pénzügyi csalás
• igazságtalan bérfizetés
• spekuláció (vételárak változtatása mások kárára nyert haszonért)
• tartozás visszafizetésének megtagadása
• rosszul végzett munka
• adófizetés elkerülése
• hamisítás
• korrupció
• pazarlás
• felhalmozás
• természeti erőforrások pazarló felhasználása
• a közösség iránti törvényes kötelezettségek megtagadása
• a szegények iránti törvényes kötelezettségek megtagadása


A test vétkei
• széthúzás (1 Kor 3,3)
• kicsapongás (Gal 5,19)
• fajtalanság (Gal 5,19)
• bálványimádás (Gal 5,20)
• babonaság(Gal 5,20)
• ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés (Gal 5,20)
• harag (Gal 5,20)
• veszekedés (Gal 5,20)
• pártoskodás, szakadás (Gal 5,20)
• irigykedés (Gal 5,20)
• gyilkosság (Gal 5,21)
• részegeskedés (Gal 5,21)
• tobzódás (Gal 5,21)
• erkölcstelenség (Kol 3,5)
• tisztátalanság (Kol 3,5)
• kapzsiság (Kol 3,5)


Az istentelen ember negyven jellemzője, különösen az utolsó időkben
(2 Tim 3,2-13; Róm 1,28-29)
• önző
• kapzsi
• elbizakodott
• kevély
• szülei iránt engedetlen
• hálátlan
• istentelen
• szeretetlen
• összeférhetetlen
• rágalmazó
• mértéktelen
• kegyetlen
• lelketlen
• áruló
• vakmerő
• felfuvalkodott
• inkább az élvezetet keresi, mint az Istent
• a jámborság látszatát megtartja, de a lényeget megtagadja
• szembeszáll az igazsággal
• romlott agyú
• ingadozó hitű
• csaló
• tévúton jár és tévútra vezet
• ravasz
• irigy
• gyilkos
• ármánykodó
• rosszindulatú
• megszóló
• rágalmazó
• istengyűlölő
• gyalázkodó
• fennhéjázó
• kérkedő
• értetlen
• hitszegő
• könyörtelen
• helyesel a gonosztevőknek
• nem fogékony az igazság szeretetére, hisz a hazugságnak (2Tessz 2,11)
• e világ istene elvakította értelmét (2Kor 4,4)


(A Katolikus Egyház Katekizmusa, a Magyar Katolikus Lexikon és a Szentírás egyes szakaszai alapján. Forrás)
christianae.wordpress.com

A pokol kapui

CaesareaPhilipi
Mi ez már megint? – kérdezhetik egyesek. Újabb apokaliptikus figyelmeztetés? A cím alapján éppen az is lehetne, de most nem egészen erről lesz szó.
Legutóbb épp a pápa esetleges lemondása került szóba és írásom középpontjában éppen egy olyan bibliai részlet áll, ami a katolikus hívők szemében a pápaság létjogosultságát hivatott alátámasztani.
Biztosan kitaláltátok már, hogy Jézusnak Péterhez intézett szavairól van szó, amikor tanítványaival Cézárea Filippiben járt és feltette azt a bizonyos kérdést: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” A különböző válaszokat meghallgatva végül Péter is megszólal: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus nem rejtette véka alá, hogy ez a helyes válasz és megdicsérte Pétert, amiért Isten hangjára figyelt, majd elhangzik a sokat idézett és még többet vitatott mondat:
„Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (Máté 16:17)
Nemcsak számunkra, de nyilván az ókori Izraelben élők számára is egyértelmű volt, hogy a görög Petros név követ jelent és bár azok közé tartozom, akik hiszik, hogy a meglévőn, vagyis Jézus Krisztuson kívül más alapot senki nem vethet (Korinthus 3:11), a mondat mégis tartogatott meglepetéseket számomra.
Abban is biztos vagyok, hogy a testté lett Szó, aki nemcsak világokat, de nyelveket is teremtett, a szójátékok mestere is, így Péter neve sem véletlenül került a mondatba, ugyanakkor az is egyre világosabb számomra, hogy Jézus itt nem az egyház felépítésére vagy hierarchiájára, hanem az emberiség pár ezer éves történelmét átszövő egyik kozmikus összefüggésre célzott, amivel a tanítványai minden bizonnyal tisztában voltak.
cézareaMegvizsgálva Cézárea Filippi földrajzi elhelyezkedését, kiderül, hogy milyen sziklára utalhatott Jézus. Cézárea Filippi az Ószövetség idején Básánként, vagyis a „kígyó helye” néven ismert területen feküdt, a Hermon hegy lábánál, amit annak idején két óriás király, Óg és Szíhón, a hírhedt Refaim és Anakim leszármazottai uraltak. Főbb városaikat, Edreit és Astárótot, az ókori Ugaritból fennmaradt rovásírásos táblák is említik.
A lényeg, hogy a helyszín mindenki számára ismert volt az ókori keleten. Egy időben a Pán-kultusz központjának számított és itt állt Zeusz egyik temploma is, akinek földi megtestesítőjét Augusztus Cézárban látták a Jézus idején élt rómaiak.
Történészek szerint egykor 20 pogány templom állt Hermon hegyén és környékén(Arav, “Hermon, Mount (Place),” 159.o).
"Történészek szerint egykor 20 pogány templom állt Hermon hegyén és környékén"“Történészek szerint egykor 20 pogány templom állt Hermon hegyén és környékén”
Ugarit lakói szerint Edrei és Astárót jelképezték az alvilág bejáratát, vagyis a „pokol kapuit”. A tanítványok szemében Básán egyértelműen gonosz, baljós hely volt. A két szövetség közötti zsidó irodalom (például Énok 1. könyve) szerint, a bukott angyalok is itt, a Hermon hegyen érkeztek a Földre, hogy feleséget vegyenek maguknak az ember lányai közül(1. Mózes 6:1-4), akiknek a leszármazottait Nefilimnek hívták.
Vagyis Péter „ennél a sziklánál”, a Hermon hegy lábánál, a „pokol kapujában” vallotta meg, hogy Jézus a Krisztus, az Élő Isten Fia(Máté 16:16).
Jézus válasza tulajdonképpen hadüzenet volt. Nem kérdés, hogy az egyháznak, a hívők közösségének alapja, maga Jézus, ugyanakkor itt Jézus arra is utal, hogy „erre a sziklára”, a „pokol kapujára” építi az egyházát és az, vagyis a kapu, nem lesz képes ellenállni neki.
Sokszor hajlamosak vagyunk kizárólag üldözöttként tekinteni az egyházra, ahol a hívők szinte kizárólag Sátán támadásainak visszaverésével vannak elfoglalva, pedig ez nem így van.
Mióta képes például egy kapu támadni? Egy vár vagy erődítmény esetében a kapu egyértelműen a védelem eszköze. A jelen esetben pedig Isten királysága a támadó. Jézus ezzel a kijelentésével személyesen adta át a hadüzenetet a címzettnek a „pokol kapujában”. A támadás a kapu ellen irányul, ami nem lesz képes ellenállni a rohamnak. A diadal egy kapu esetében annyit tesz, hogy épen és zárva marad. Ennek a kapunak ez nem fog sikerülni.
A pokol egy napon Sátán sírja lesz.
Michael S. Heiser, The Unseen Realm, Recovering the supernatural worldview of the Bible című könyvének felhasználásával
http://idokjelei.hu/2017/03/a-pokol-kapui/

Három történelmi idő nemzedékének adatott ajándékba átélni, szem és fültanúkként az adott kor rendkívüli, nagy, sorsdöntő eseményeit, történéseit.

Három történelmi idő nemzedékének adatott ajándékba átélni, szem és fültanúkként az adott kor rendkívüli, nagy, sorsdöntő eseményeit, történéseit. Az Egyiptomból való kivonulást, kb. bő negyven év, kezdve a Mózes csodatetteivel, a pusztai vándorlás és végül az ígéret földjének elfoglalása. A második felvonás elkezdődött a megígért MESSIÁS természetfeletti meg-fogantatásával, párhuzamosan az előhírnök fogantatásával, harminchárom év után befejezésként egyiket lefejezik, másikat keresztre feszítve kivégzik. A harmadik felvonás távolabbi előkészítése megtörtént a magán kinyilatkoztatások által, La Salette, Fatima, Don Gobbi Kék könyve és az Igazság könyvének üzenetei által. Szentatyánkat, XVI. Benedeket lemondásra kényszerítve elkezdődött tulajdonképpen az utolsó Egyházszakadás. Számunkra Ferenc ellenpápa, mint egyházi szabadkőműves bíboros, önmagától beálló kiközösítésben volt és van. Tettei, megnyilatkozásai igazolják kit szolgál valójában. Az, hogy azon bíborosok akiket sikerült megtéveszteniük a konklávén, most már végre kezdenek felébredni nem sokat számít, sőt hála Istennek felgyorsulnak az események. De papjain is kezdenek eszmélni, és ideje is rádöbbenni, felismerni az idők jeleit és elfogadni, még ha borzasztóan nehéz számukra szembesülni a ténnyel, hogy valóban mi vagyunk a második eljövetel nemzedéke. Akkor már könnyű felismerni a “báránybőrbe bújt” Hamis Prófétát, még ha “Szent Márta ház” székfoglalóként tündököl is, sőt, a következő tulajdonképpeni főszereplő bemutatkozásáig már nem kell sokat “aludni”, feltárul az AK személye, kiléte, emberi neve is. Hogy kik és miket nyilatkoznak, lényegtelen, az események pörögnek “zsinóron”, erről gondoskodik a “vörös sárkány”, “a tengeri vadállat” és a “szárazföldi vadállat”. Jel 13. Számunkra – római katolikusok – éppen a mai nap evangéliuma “mint a villám fénye” megvilágítja az eseményeket. Lk 11, 29-36. Ha tiszta és igaz hitted, világnézeted van, tisztán, élesen látod az eseményeket. Nem feleslegesen, véletlenül mondta ki Urunk, Jézus Krisztus ezen szavait: Vajon amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a Földön?

Kapisztrán