2017. augusztus 5., szombat

Jézus szavai Little Pebble testvér által

Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem a Fehér Keresztet előttem és egy volt mögöttem, a Szentlélek mögött, s eközben egy nagy meleg fényesség lépett belém. A Szentlélek így szólt hozzám:
A Szentlélek szavai:"Fiam, írd! Vagyok aki Vagyok. Én vagyok a Kezdet és a Vég. Fiam, én ma azért jöttem hogy magamhoz vonzzam azon Gyermekeimet, akiknek bizalomra van szüksége, mert az Én Irgalmas Szeretetem és Kegyelmeim ellenére a Föld ma olyan rossz állapotban van amelyben még sose volt mióta a Bűn belépett a Világba.Gyermekeim elhagytak engem és tévútra mentek. Én a Szentlélek ,amiatt jöttem ma el hogy felébresszem az emberiség lelkiismeretét, mielőtt kiöntöm haragomat erre a megátalkodott Világra, mert az idő az emberiség számára nagyon rövid. Gyermekeim jöjjetek hozzám,a Ti lelketeknek szüksége van az én irgalmamra és megbocsátásomra.Ne féljetek közeledni hozzám mert én Szelíd és Alázatos Szívű vagyok! Én csak a jóságotokat és az örökkévaló üdvösségeteket keresem! Használjátok ki a Földi életetek utolsó perceit arra hogy jót cselekedtek.Fordítsátok tekintetetek rám aki szomjazza a ti szereteteteket. Én a szíveteket keresem és az az óhajom, hogy szerető szívekké váljatok, mivel közületek sokaknak kőből van a szíve.
A világ egy hajszálon függ mielőtt elszabadulna, mivel az emberek egy nagy csapás felé tartanak. A bűnök miatt egy Üstökös közelít a Földhöz, azért, hogy megtisztítsa a Földet amely jóval több rombolást fog hozni magával, mert az emberek úgy élnek, mintha nem is lenne holnap, kegyetlen bűnöket elkövetve,mind a 10 parancsolat ellen vétkezve. A legfőbb parancsolat elleni vétek ez:
Ne legyenek más Istenek rajtam kívül. Ne szolgálj hamis Isteneket. S melyek ezek a hamis istenek Gyermekeim? A pénz,hatalom az egoizmus, a bálványok. Az emberiség nagy részének ezek a gyengeségei. A Megváltó Jézus Krisztus szavai így hangzanak:
Szeresd Felebarátodat mint magadat. Drága Gyermekeim a Nagy Háború Északon és Keleten el fog szabadulni, ahol gyermekek milliói fognak meghalni. Az emberi büszkeség és ostobaság el fogja hozni mindezt. Gyermekeim! Imádkozzatok imádkozzatok, kérjétek az irgalmasságot testvéreitekre és azokra is akik eltávolodtak tőletek, és azokra is akik gyűlölnek és megvetnek benneteket, Minden gyermekemért a jókért, rosszakért egyaránt. A Szent Rózsafüzér, amit az én Szeplőtelen lányom Mária ( A Szűzanya) adott nektek az az egyedüli Szent fegyver, amely legyőzheti mindezt. Óh Izrael ,Izrael! Olvasd el azokat a szavakat amelyet évszázadokon keresztül neked adatattak a Próféták által. Dániel Próféta ideje itt van! Neked pusztasággá kell válnod azért, hogy visszatérj Jézus Krisztus az igazi Messiáshoz őt imádva. Földi Egyházamnak 2000 éven keresztül Prófétákat küldtem a pogányok közül, hogy felkészítsenek téged ezekre a napokra, hogy felkészítsék az Egyházat Jézus Krisztus Második eljövetelére. A Prófétákat a mai napig elítéled! Rájuk nem figyelsz!! Figyelmeztetve voltál azokkal a szavakkal amelyet Szent János evangélista írt a Jelenések könyvében, de te ezeket a jeleket még most sem ismered fel, még azokat se amelyeket tervezni készülnek, mert Jézus Krisztus Második eljövetele közel.

Az aki most Szent Péter Trónján ül, az nem tőlem van! Ő a bárány bőrébe bújt farkas, gyermekeimet félrevezeti! Az én Szent Jelenlétemet az Eucharisztiában számtalanszor megszentségtelenítették és kigúnyolták. Az Én gyermekein nem kapták meg méltóan az ő Istenük Szent Testét és Vérét. A Földön lévő Egyházam tanítását az Én Lelkemről megváltoztatták, azért, hogy megfeleljen mindazoknak akik nem az Apostoli Anyaszentegyház tagjai, s így elhozzák a hamis ökumenizmust. Az Isten szavát megváltoztatták és egy új értelmet adtak neki. Az Én gyermekeimnek nem tanítják a 10 parancsolatot, ők nem tanulnak a Pokolról a Tisztítótűzről és a Mennyről. Ők nem tanulnak a bűnről és arról, hogy lelküket szükséges megtisztítani a Gyónás Szentségében. Szolgáim, az Egyházon belüli tanítók nagyon kevés igazságot tanítanak meg arról, hogy Gyerekeimet rávezessék az Isteni Igazságok megértésére.Ők inkább világi problémákról prédikálnak.Földi Egyházam vezetői megengedték hogy a Sátán füstje belépjen és megengedték a Sátánnak és munkásainak, a Titkos társaságoknak, az Illuminatusoknak, a Szabadkőműveseknek és a Boszorkányoknak hogy átvegyék Isten Egyházát, és minden embert a Sátán és az Antikrisztus imádatára ösztönözzenek. Az Egyházat Jézus Krisztus alapította, amely most ketté fog hasadni azokéra, akik valóban imádnak engem, ők ki lesznek dobva, miközben a hamis emberi egyház fog maradni, mint egy üres kagyló. Új Keresztelő Szent Jánosok, Prófétáim, Látnokaim,halljátok meg hangomat AZ IDŐ MEGÉRETT A BETAKARÍTÁSHOZ!!! Gyermekeim imádkozzatok imádkozzatok,én a ti szerető Atyátok figyelni foglak benneteket. Össze foglak gyűjteni benneteket Királyságomba, a Béke Királyságába amely hamarosan eljön Jézus Krisztus a Messiás megérkezésével, az Ő Szent Édesanyjával, Máriával, az Angyalokkal és a Szentekkel együtt. Az Égen egy nagy jel lesz látható, amely azt fogja megmutatni az emberiségnek hogy a Nagy Megpróbáltatás ideje eljött,és az Új Korszak már nincs messze! Bátorság Gyermekeim én mindig veletek vagyok! Én Irgalmas lelkemet elküldöm a világra, az univerzumra. A HATODIK PECSÉT HAMAROSAN FEL LESZ TÖRVE, ÍGY AZ EMBER IGAZÁN TUDNI FOGJA, HOGY VAGYOK AKIK VAGYOK! Megáldalak mindnyájatokat az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.ámen.-". Little Pebble: A Szentlélek aztán azt mondta, hogy Ausztrália egy hatalmas büntetést fog kapni az ország igazságtalansága miatt.

http://littlepebble.org/2017/08/06/message-754-5-august-2017/

http://masodikeljovetel.hu/kereso?keys_1=%C3%BCst%C3%B6k%C3%B6s

Bocsa József: Az engesztelés és Isten haragja

Elhangzott Csilik János atya síremlékének a megáldásakor Nagyfaluban, a Szentháromság hegyen 2017. ugusztus 5-én.

Csilik atyával, Éva asszonnyal, a nagyfalui engesztelő közösséggel való kapcsolatom, ismeretségünk éppen 10 évre nyúlik vissza. Most idejövet felidéztük első jövetelünket busszal. A busz akkor még nem tudott feljönni a hegyre. A közvetlenül a hegyre vezető útnál tett le. Amíg beértünk, olyan eső kerekedett, hogy mindenki bőrig ázott. A hit első próbája az volt, hogy ki-ki el tudja-e engedni az aggodalmát. Ez nem ilyen kánikulában való zápor volt, amitől felüdül az ember, hanem tavaszi-koranyári időben. Végül senkinek nem lett semmi baja.
Akkor találkoztam először Éva asszonnyal. Szavát már csak nehezen értettem. És akkor találkoztam először Csilik atyával is. Így indult a kapcsolatunk. Tőlük kaptam az indíttatást, hogy vállaljam fel az engesztelés ügyét. Rajtuk keresztül indultak be a kiengesztelődési találkozók Magyarországon.
Amikor közvetítettem a Bíboros úr felé a vele való találkozóra való kérésüket, és már megvolt az időpont, akkor meghívtam őket Vácra is. A meghíváskor csak az a gondolat vezérelt, hogy akik Nagyfaluba járnak, ne kelljen annyit utazniuk, legyen lehetőség Éva asszonnyal, Csilik atyával, a nagyfalui közösséggel Magyarországon is találkozniuk
Mást, ennél nagyobb szabású dolgot terveztek az Égiek. Azóta is októberben mindig megrendezzük ezeket a kiengesztelődési találkozókat. Az első néhányon még Éva asszony is ott volt, az utolsón tavaly már Csilik atya sem volt ott - legalábbis testi mivoltában. A két évvel ezelőttin már úgy, hogy utolsó erejét összeszedte. Én az ő helyében már biztos nem vállalkoztam volna ilyen megerőltető útra olyan betegen.
Ő nemcsak hirdette, hanem élte is az engesztelést különösen ezzel az utolsó kegyetlen betegségével. Valami hasonlót élhetett át mint Fausztina nővér. Így olvashatjuk a naplójában: „Azt mondtam az Úrnak: ,,Jézusom, ma mindent a bűnösökért ajánlok fel. Igazságosságod csapása engem sújtson, és az irgalmasság tengere jusson a bűnös lelkeknek.– Az Úr meghallgatta kérésemet. Sok lélek megtért az Úrhoz, de én haldokoltam Isten igazságosságának a súlya alatt. Éreztem, hogy a felséges Isten haragjának vagyok a tárgya” (927). Nagyon nehéz volt Éva asszony és Csilik atya szenvedésének az utolsó szakasza. Testük megváltásaként érte őket a halál.
Most, hogy Csilik atya már nincs itt fizikai mivoltában közöttünk, rám hárult a feladat, hogy az engesztelőket felkaroljam, és az engesztelés ügyét előmozdítsam. Most fejeztem be egy könyv megírását, aminek a címe „Az engesztelő lelkiség”. Papok, teológiában is jártasok számára akarja az engesztelést úgy bemutatni, hogy ha valaki jószándékú és nem túl nagy a maga szemében, akkor tudjon mit kezdeni az engeszteléssel, tudja az elhelyezni a lelkiségi irányzatok között, az általános emberi és a teológiai gondolkodásban. A könyv egyik vezérigéje Jézus felfohászkodása az Atyához: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, de feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked.
Az egyik, amibe beleütköznek sokan az engeszteléssel kapcsolatban, az éppen Isten haragja, amiről itt a Fusztina nővér idézetben szó van. Nem tudják elképzelni, képtelenségnek tartják, hogy a szerető Istenben harag lenne.
Emberi ésszel gondolkodva valóban botránynak számít Istennel kapcsolatban haragról beszélni. De emlékezhetünk rá, hogy a Szentírásban sok helyen van szó Isten haragjáról. Felhívtam egy Rómában szentírástudományi tanulmányokat végzett tanítványomat, és kérdeztem, hogy hogyan magyarázzák ezt a kérdést a szentírásmagyarázók. Azt ajánlotta, hogy nézzem meg a szakemberek körében alapműnek számító Biblikus Teológia Szótárt. Elég megdöbbentő volt számomra is, amit Isten haragjáról ír, ahogyan idézi mind az ószövetségi, mind az újszövetségi Szentírásban ezzel kapcsolatos helyeket. Ehhez kapcsolódóan megnéztem még azokat a helyeket is, ahol a Biblia az ember számára negatívnak tűnő jelzőt alkalmaz Istenre.
Eszerint a szótár szerint a Biblia ugyan elítéli az emberben a haragot, de tud szent haragról is. Megvolt ez például Mózesben, Illésben, de Jézusban is. Jézust nem ilyennek szokták láttatni a jámbor prédikációk, mint amiket vele kakpcsolatban ez a szótár idéz: „Jézusban előttünk áll Isten haragja. Indulatosan parancsol a Sátánnak (Mt 4,10; 16,23), keményen megfenyegeti a démonokat (Mk 1,25), szinte magán kívül van az emberek (Jn 8,44), és főleg a farizeusok (Mt 12,34) ördögi ravaszsága láttán, akik megölik a prófétákat (Mt 23,33), képmutatók (Mt 15,7). Mint Jahve, Jézus is haragra gerjed azok iránt, akik Isten ellen támadnak. Jézus megpirongatja az engedetleneket is (Mk 1,43; Mt 9,30), a kishitű tanítványokat (Mt 17,17). Mindenek fölött azokra haragszik meg, akik nem gyakorolnak irgalmasságot (Mk 3,5)... Végül Jézusban megnyilvánul a bíró hangja is: mint a lakoma házigazdája (Lk 14,21), mint a könyörtelen szolga ura (Mt 18,34), pusztulást jósol  a bűnüket meg nem bánó városoknak (Mt 11,20-21), kiűzi a kereskedőket a templomból (Mt 21,12-13), megátkozza a meddő fügefát (Mk 11,21). Az egész Bibliában ötször annyiszor van szó Isten haragjáról, mint az emberi haragról.”
Mindebből nem az következik, hogy utánoznunk kellene istent a haragban, mert az csak torz utánzat lehet. Nekünk inkább őrizkednünk kell a haragtól. Vagy ha haragszunk is úgy tegyük, ahogyan az a közmondásban van: „érted haragszom, nem ellened”! Nem szabad engednünk, hogy elszabaduljon bennünk a harag. Erről elég sok intést találunk a Bibliában, magánál Jézusnál is.
A Bibliában arról van szó, hogy a harag nem az ember dolga, hanem Istené. Pál apostol így fogalmazza ezt meg: „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, hanem hagyjatok teret Isten haragjának, hiszen írva van: Enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr (Róm 12,19). A harag nem az ember dolga, hanem Istené.”
Milyen Isten haragja? „Két ’érzés’ küzd Istenben, a harag és az irgalmasság (vö. Iz 54,8 skk; Zsolt 30,6), és mindkettő  Istennek az emberhez való szenvedélyes ragaszkodását jelzi. De más-más módon: a harag az utolsó napon a pokolban találja meg kifejeződését; az irgalmas szeretet végleg az égben diadalmaskodik, idelenn pedig azokon a büntetéseken át, amelyek a bűnöst megtérésre hívják. Isten haragjának megnyilvánulásában nem embermódra viselkedik: ő ura szenvedélyének... Isten ’lassú a haragra’.. és irgalmassága mindig kész megnyilvánulni... Amikor Isten a maga idejében büntet, és nem a türelmetlenség hevében, ezzel kinyilvánítja az embernek, hogy milyen nevelő jellege van haragja büntetéseinek (Ám 4,6-11).
Az Újszövetségben is alapvető vonásként marad meg Isten haragja. Ha ki akarnánk küszöbölni belől e haragot és csak a ’jó Isten’ csalóka fogalmát megtartani, az Marcion eretnekségének a felújítása volna” – fogalmaz a szótár főszerkesztője.
Nekünk engesztelőknek az a dolgunk, hogy próbáljuk az embereket megkímélni Isten végső, rettenetes haragjától, amely a kárhozatba taszíthatja az embert. Azért imádkozzunk, hogy az emberek megtérjenek, és ne kelljen megtapasztalniuk ezt a rettenetes isteni haragot.
A büntetések, a fenyítések azért vannak az életünkben Isten részéről, hogy gátat vessen ennek a végső haragnak. Ha már szép szóból nem tanulunk, tanuljunk az ilyen büntetésekből, fenyítésekből. Az ilyen büntetések, fenyítések sorompók Isten végső haragjának elszabadulása előtt – fogalmaz a szótár.
A Biblia még más emberi szemmel nézve negatív jelzőkkel is illeti Istent. A haragó és a büntető jelző mellett a bosszúálló és féltékeny jelzőket is alkalmazza rá. A bosszúálló jelző pozitív tartalma, hogy az igazságtalanságot megtorolja, igazságot szolgáltat. Nem tűri el a végtelenségig az általa alkotott rend megsértését. Álljt parancsol, azt mondja: elég – de akkor, amikor Ő jónak tartaja, nem akkor, amikor mi szeretnénk. A harácsoló, értelmetlenül vagyont gyűjtő embernek azt mondja, hogy „te esztelen, te bolond, még az éjjel számon kérik lelkedet.” Senki sem kerülheti el az Ő ítéletét.
A féltékeny jelző pedig azt fejezi ki, hogy Ő féltékeny szeretettel szeret. Nem tűr el más szeretőt maga mellett, nem hagyja végletekig, hogy más isteneink legyenek, amelyek elfoglalják az Ő helyét az életünkben. De ezek a negatív jelzők is az Ő irántunk és minden ember iránt való szeretetéről szólnak.

Befejezésül pozitív módon szeretnék szólni Isten szeretetéről.
Mi nagyon bonyolultan tudunk szeretni. Isten viszont nagyon egyszerűen. A legegyszerűbben úgy képzelhetjük el Istent, hogy van egy atya, és van neki egy fia. Az atya szereti a fiút. A fiú szereti az atyát, de ez náluk nem két külön szeretet, hanem egy. Ugyanazzal a szeretettel szereti az Atya a Fiút, mint amivel a Fiú szereti az Atyát. Ez a szeretet egyúttal Isten természete, amelyet egyszerre három Isteni személy is birtokol. Amikor a második isteni személy, a Fiú megtesteült, emberi természetet vett magára, emberként is megéli az Atya és a Szentlélek iránti szeretetét. És Ő nemcsak abba a hús-vér testbe testesült bele, amely 33 évig ezen a földön élt, hanem beletestesült az Eucharisztiába is és beletestesült az Egyházba is. Az Atya és a Szentlélek iránti szeretetét a szentmisén, a szentségimádáson keresztül is megéli és az egyházon kereszül is, amely az ő misztikus teste.
Ő a megváltás művét, a mai emberek megváltását nem a mennyországból folytatja, hanem a szentmisén és az Oltáriszentségen keresztül, és rajtunk keresztül, akik az ő testének a tagjai vagyunk.
Az engesztelésnek az a lényege, hogy ha mi felindítjuk magunkban a szándékot, hogy egyesülni akarunk Jézussal, akkor Ő tud rajtunk keresztül szeretni, az embereket a kárhozattól megmenteni, és üdvözíteni. A felajánlásainkon, a szándékainkon keresztül történik mindez. Üdvözítő ereje, értéke van így minden cselekedetünknek, minden munkánknak, minden szenvedésünknek, de még a lélegzetvételünknek is. És különösen is nagy ereje és értéke van szentmiséinknek, és szentségimádásainknak. Állandó szeretet-párbeszédet folytathatunk Jézussal és Jézuson keresztül a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel. Ha már Jézuson keresztül benne vagyunk ebben az egyetlen isteni szeretetben, ezt éljük, akkor, ezt megélhetjük a Szentháromság küönböző személyeinek a nézőpontjából is. És ezt fontos tudatosítanunk itt a Szentháromság hegyen. Tekinthetünk az Atya szemével is a Fiúra és a Szentlélekre. Átélhetjük az Atya gondviselő szeretetét, de Fia iránti részvétét, fájdalmát is. Tekinthetünk mindent a Szentlélek szemszögéből is: beteljesíthetjük mi is Jézus megváltói művét, ahogy Ő teszi, munkálhatjuk, mint Ő az egységet a világban, azokban a közösségekben, amelyekben élünk. Mintegy átjátszó antenna, adótorony lehetünk, akik tovább sugározzák a Szentháromság szeretetét azok felé az emberek felé, akik ott vannak az ő vételi körzetükben.
Mondjuk gyakran: szeretlek Jézus, Szeretlek Mennyei Atya, Szeretlek Szentlélek! És ennek a szeretetpárbeszédnek számtalan variációja lehet: Az Irgalmasság Rózsafüzér-, a Szeretetláng rózsafüzér fohászai, vagy az fohász, hogy „Jézus, Mária, József szeretlek, mentsétek meg a lelkeket”. De fontos, hogy mindezt ne csak gépiesen mondogassuk, hanem szeretetünkkel megtöltve. Ez a lényeg: engedjük, hogy az egyetlen isteni szeretete áradjon mindig rajtunk keresztül, amely bizony sokszor fájdalmas is lehet, mint amilyenek voltak Éva asszony és Csilik atya fájdalmai életük utolsó szakaszában, amikor a betegséggel, a halálos kórral küzdöttek. A legfontosabb, hogy mindent felajánljunk, hogy mindent Istennel egyesülten a lelkek megmentéséért tegyünk. Így vagyunk igazi engesztelők.

http://engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa/1243-az-engeszteles-es-isten-haragja