2020. október 29., csütörtök

St. Pölten székesegyházában istenkáromlót és pornográfust állítanak ki

 

Az ausztriai St. Pölten katedrális november 6-8-án a Hermann Nitsch Fesztiválnak ad otthont.

A 82 éves Nitsch istenkáromló, aki színes és véres módon meggyalázza az olyan liturgikus tárgyakat, mint a miseruha vagy a monstrancia. "Rituálisan" lemészárolja az állatokat, és vérrel szennyezi a szentségeket, például kereszteket vagy Szűzanya képeit. Művei továbbá pornográf jellegűek.

November 6: nyitás egy "Kereszt - Feltámadás" és "fröccs képekkel" a székesegyházban.
November 7: Alois Schwarz püspök egy egyházmegyei épületben beszélget az istenkáromlóval.
November 8: táncelőadás a székesegyházban, Nitsch orgonázik.

https://gloria.tv/post/nYKPvuBdpdLV2MXCzD7RDmMBM

Sarah bíboros a nizzai támadásról: Mi, afrikaiak, jól ismerjük ezt

 

Egy muszlim megkéselt és lefejezett három embert a franciaországi Nizzában, a Notre Dame-bazilikában tartott mise alatt "Allahu Akbar" (október 29.) kiáltással.

Robert Sarah bíboros a Twitter.com-on azt írta, hogy a nyugatnak fel kell ébrednie az "iszlamizmus" fenyegetésére - amelyet ugyanaz a nyugat finanszíroz a világi arab országokban.

Sarah szerint az iszlám nem állítja le háborúját: "Sajnos mi afrikaiak ezt túl jól tudjuk. A barbárok mindig a béke ellenségei."

A Fratelli Tutti szellemében André Marceau nizzai püspök azt írta, hogy szomorúsága "végtelen", mivel "egy emberként tanúja volt annak, amit más, embernek nevezett lény elkövethet".

https://gloria.tv/post/NVgj4mFEktet3xbRJSFxkD9tJ

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

 

2020. október 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagy sötétség borul erre a világra, ami egyre fokozódik. A démonok minden erejüket bevetik, hogy az embereket megtévesszék, és a kárhozatra taszítsák. Ti világító fáklyák vagytok ebben a mindeneket körülvevő sötétségben. Most vihar előtti csend van. A vihar hamarosan kitör. Olyan lesz, mint amikor a hajót a tenger hányja, veti, dobálja, és el akarja süllyeszteni. A hajó Egyházam jelképe. Ahogy Don Bosco megálmodta, két stabil oszlop van, amihez le lehet vetni a horgonyt, és ki lehet kötni, ami biztonságot ad. Az egyik oszlop Én Magam vagyok a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én vagyok a védőpajzs a sátán ellen. Aki tiszta lélekkel fogad magához, annak nyert ügye van, mert ott megvakítom a sátánt, eltaposom, tehetetlenné teszem, és a lélek biztos léptekkel halad előre az üdvösség útján, és elnyeri az örök boldogságot. A másik oszlop az Én Legszentebb Anyám, Akit nektek adtam a kereszten. A Hozzá mondott imák, különösen a rózsafüzér, kimondhatatlan erőforrás, amely megvakítja, megkötözi a sátánt. Ahol a rózsafüzért imádkozzák, onnan menekül a gonosz, kitisztul az ég, eloszlik a sötétség, felszakadozik a felhő, és napfény borítja be a tájat. Édesanyám közbenjárására minden kegyelmet megadok. Imáitokra akarom megújítani a föld színét, amely már nem várat sokáig magára: hamarosan bekövetkezik.

Gyermekeim! Az Egyháznak és a világnak most olyan pokoli mélységeket kell megélni, amilyen még soha nem volt a világ teremtése óta. Most fog fellépni az antikrisztus, a nagy megtévesztő, a hazug fenevad, aki azt akarja elhitetni magáról, hogy ő Én vagyok. Uralma csak ideig-óráig tart. A Jelenések könyvében és Dániel próféta könyvében meg van írva. Három és fél év az ő ideje. De megrövidítem ezt az időt is. Gyakorlatilag, ha a régi időszámításhoz viszonyítjuk a három és fél évet, akkor az csak a fele idő lesz. Azért, mert nem akarom, hogy még a választottakat is megtévessze, ha lehetséges lenne, és meg akarom menteni a lelkeket.

Nagyon hirtelen fog kitörni az üldözés. Ellenfelem már mindent előkészített.

Drága gyermekeim! Ne féljetek, mert kimenekítelek titeket minden veszélyből. Ha tudjátok, mondjátok el mindennap a 91. zsoltárt, és éljétek meg azt a hitet és bizalmat, ami abból fakad. Szeretetem óv meg és tart fönn benneteket minden veszélyben, úgy, mint amikor Péter járt a vízen. Ha mindig Rajtam tartjátok tekinteteteket és határtalanul bíztok Bennem, nem fogtok süllyedni a habokban. Tudatosítsátok magatokban, hogy állandó jelenlétemben éltek, és azt, hogy mindenható vagyok. Nekem hatalmam van titeket kimenekíteni minden veszélyből, de bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Szeretetem átölel, irgalmam végigkísér titeket életetek minden útján.

Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jak 5, 10: „Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.”

Mt 22, 1: „Jézus szólt”

Világi plébánosok: nyílt lázadásban a német püspökök

 

A német katolikus egyház több megyéspüspöke is az elmúlt hónapokban kísérletezésbe kezdett a plébániai közösségek szerepköreinek átszervezésével. Az egyik ilyen kísérlet, hogy egyes plébániák gazdasági és operatív vezetését is világi híveknek - férfiaknak és nőknek; lásd pl. a kezdőképen - adják át, olyan helyeken is, ahol egyébként pap állandó szolgálatot végez. A lépésre nem paphiány vezette ezeket a püspököket, hanem az a személyes meggyőződésük, hogy a világi hívek, különösen a nők minden téren való "egyenjogúsítása" a papokkal a korunk üdvözlendő egyházközösségi modellje.

A kérdéses újítás valójában a papi szolgálat hármas lényegének szétválasztását és tagadását jelenti. Ahogy Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa egy hasonló, a pán-amazóniai szinóduson felmerült reformjavaslatra mondta: "Ez a javaslat teológiailag abszurd, és a papság egy funkcionalista felfogását tükrözi, mivel a három [papi] ajándék (tria munera: santificandi, docendi, és regendi [áldozári, tanítói, és kormányzói funkciók - KV szerk.]) szétválasztását akarja, ami teljesen ellentmond a II. Vatikáni Zsinat tanításainak (Lumen Gentium n. 20-22, Christus dominus n. 2 , Presbyterorum Ordinis n. 4-6), és a latin egyház egész Hagyományának, ami ezek lényegi egységére épül."

Egy 2020. július 20-án kiadott instrukciójában a Klérus Kongergációja ennek az újításnak a beszüntetésére szólította fel a világ püspökeit - célzatosan (ismeri el pl. Münster "reformer" püspöke) rögtön német nyelven megírva ezt. Az érintett német püspökök az instrukció végrehajtása helyett a nyílt lázadást választották: nemcsak folytatják a gyakorlatot, de a maihoz hasonló érzékenyítő cikkekkel is hangolják a német híveket a Szentszék ellen.

A német püspökök, élükön a német püspöki konferencia elnökével, a hivatalos álláspontjuk szerint "párbeszédben vannak" az ügyben a Szentszékkel - addig is folytatva az elítélt gyakorlatot. Werner Heckmann, az egyik világiként kinevezett plébániai vezető szerint (lásd a kezdőképen középen) "a püspököknek bátrabbaknak kellene lenniük, és azt mondaniuk: mi itt és most ezt csináljuk", mivel szerinte

Néha ez is egy katolikus alapelv: már ma elkezdjük csinálni azt, amit hivatalosan csak holnap engedélyeznek.

A közelmúlt egyháztörténete sajnos megerősíti Heckmann szavait. A kézbe áldozás, a női oltárszolgák, a rendes körülmények között alkalmazott világi áldoztatók mind lázadó gyakorlatként kezdődtek az Egyházban, és évek, sőt, évtizedek engedetlensége után nyertek szentszéki elismerést (a világi áldoztatók rendes alkalmazása ma is visszaélés, ennek ellenére Magyarországon is gyakorolják).

Az elmúlt néhány évben felgyorsult a lázadó (jellemzően német) gyakorlatok szentszéki jóváhagyása. Hivatalos pápai jóváhagyást kapott az újraházasodott elváltak áldoztatása, a katolikusok protestáns házastársainak áldoztatása, és a liturgikus szövegek önkényes átírása is.

A német egyházban jelenleg zajló "szinódusi út" nevű "reformfolyamatot", amely most a világi plébániavezetők gyakorlatát is magával hozta, épp az indította el 2019-ben, hogy a német püspökök 2014-2018 között azt látták, az újításaikhoz sorra megkapják Ferenc pápa bátorító jóváhagyását.


(Forrás: katholisch.de)
https://katolikusvalasz.blog.hu/2020/10/29/vilagi_plebanosok_nyilt_lazadasban_a_nemet_puspokok