2011. július 1., péntek

Két brit kapucinus az utcára vitte az Oltáriszentséget


Az egyik szerzetes nyolc percen át felemelve tartotta az Oltáriszentséget, miközben társa modern litániát mondott Jézusról. A felvétel szerint a járókelők különféleképpen reagáltak.
A Lancashire-beli Preston főterén áthaladók közül többen letérdeltek, míg mások érdeklődve, nevetgélve vagy közömbösen szemlélték az eseményt. Az áldozócsütörtöki misszió újszerű módon, úgynevezett flash mob (előre megrendezett csoportjelenet) formájában, vagyis nem teljesen spontán, hanem mintegy harminc önkéntes részvételével történt. A dolog érdekessége az, hogy ennél többen térdeltek le a szentség előtt.
A litánia szövegének magyar fordítása alább olvasható.

Jézus Krisztus a Biblia valamennyi könyvében szerepel.
A Teremtés könyvében Jézus az Asszony Szülötte.
A Kivonulás könyvében ő a húsvéti Bárány.
A Leviták könyvében ő a Pap, az Oltár és az áldozati Bárány.
A Számok könyvében ő a Felhőoszlop nappal és a Tűzoszlop éjjel. 
A Második Törvénykönyvben Jézus a Próféta, akárcsak Mózes. 
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
Józsue könyvében Jézus üdvösségünk Vezére. 
A Bírák könyvében Bíránk és Törvényhozónk.
Rut könyvében testvéri Megváltónk.
Sámuel két könyvében igaz Prófétánk. 
Ezdrásnál ő építi újjá életünk romba dőlt falait. 
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
Nehemiás könyvében ő épít fel minket újra. 
Tóbiás könyvében ő az új élet Hírnöke. 
Judit könyvében ő a Gyengeség, aki Győzelemmé lesz.
Eszter könyvében ő a Pártfogónk.
A Makkabeusok két könyvében ő a Vezér, aki meghal Isten törvényéért.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
Jóbnál Jézus örökké élő Megváltónk.
A Zsoltárokban ő a Pásztorunk.
A Példabeszédekben ő a Bölcsességünk.
A Prédikátornál ő a feltámadás Reménye.
Az Énekek énekében szerelmes Vőlegényünk.
A Bölcsesség könyvében Isten gondolatának kiáradása.
Sirák fia könyvében Jézus a Biztonság. 
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
Izajásnál Jézus a szenvedő Szolga.
Jeremiásnál ő az igaz Sarj.
A Siralmak könyvében ő a Próféta, aki sír.
Báruknál ő az Örökkévaló Irgalma.
Ezekielnél ő az, aki uralkodni méltó.
Dánielnél Jézus a negyedik férfi a tüzes kemencében.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
  
Ozeásnál Jézus a Férj, aki örökké hűséges a bűnöshöz.
Joelnél ő keresztel tűzzel és Szentlélekkel.
Ámosznál ő állítja helyre az igazságosságot.
Abdiásnál ő az, akinek hatalma van, hogy megmentsen.
Jónásnál ő a nagy Küldött.
Mikeásnál ő a jó hírt hozónak lába.  
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
Náhumnál Jézus a mi Erősségünk a megpróbáltatásban.
Habakuknál megváltó Istenünk.
Szofoniásnál Izrael Királya.
Aggeusnál ő a Pecsétgyűrű.
Zakariásnál alázatos, szamárcsikón érkező Királyunk.
Malakiásnál Jézus az igazságosság Fia.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
 
Máténál Jézus a köztünk lévő Isten.
Márknál Isten Fia.
Lukácsnál Mária Fia, aki hozzánk hasonlóan érez.
Jánosnál az Élet Kenyere.
Az Apostolok Cselekedeteiben Jézus a világ Megváltója.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

A római levélben Jézus Isten Igazságossága.
Az első korintusi levélben ő a Feltámadás.
A második korintusi levélben ő a vigasztalás Istene.
A galata levélben ő a Szabadságunk és Szabadítónk.
Az efezusi levélben Jézus az Egyház Feje.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
A filippi levélben Jézus az Örömünk.
A kolosszei levélben ő a Kiteljesedésünk.
A tesszalonikai levelekben ő a Reménységünk.
A Timóteusnak írt első levélben ő a Hitünk.
A Timóteusnak írt második levélben biztos Állandóságunk.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!

A Titusz-levélben Jézus az Igazság.
A Filemon-levélben Jótevőnk.
A Zsidókhoz írt levélben ő a mi Tökéletességünk.
Jakabnál ő a hitünkben rejlő Erő.
Péter első levelében ő a Példaképünk.
Péter második levelében ő a Tisztaságunk.
Jöjjetek most, térdeljetek elé!
Az első János-levélben Jézus az Életünk.
A második János-levélben Mintaképünk.
A harmadik János-levélben Ösztönzőnk.
A Júdás-levélben hitünk Alapja.
A Jelenések könyvében Jézus az eljövendő Király.
Ő az Első és az Utolsó, a Kezdet és a Vég.
Ő a Teremtés Kezdete és mindenek Alkotója.
Ő a világegyetem Tervezője és minden idő Ura.
Mindig volt, mindig van és mindig lesz: mozdulatlan, változatlan, legyőzhetetlen, megsemmisíthetetlen.
Megsebezték, mégis gyógyulást hozott.
Átdöfték, mégis enyhíti fájdalmainkat.
Üldözték, mégis szabadságot adott.
Meghalt, de életre kelt.
Feltámadt és erőt ad.
Uralkodik és békével tölt el.  
A világ nem érti meg őt.
Hadseregek nem győzhetik le. 
A tudósok nem tudják megmagyarázni.
A hatalmasok nem tudják kikerülni.
Heródes nem tudta megölni.
A farizeusok nem tudták összezavarni.
Nero nem tudta összezúzni.
Hitler nem tudta elhallgattatni.
A New Age nem tudja pótolni.
Ő az Élet, a Szeretet, az Örökkévalóság, ő az Úr.
Ő a Jóság, a Gyengédség, ő az Isten.  
Szent, igazságos, hatalmas, erős, tiszta.
Útjai igazak, szavai örökké megmaradnak, törvényei sohasem változnak, szelleme áthat minket.
Megváltóm, Üdvözítőm, Istenem, Papom, Örömöm, Vigaszom, Uram, életem Ura. Amen.
Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése