2012. szeptember 2., vasárnap

NAGYFALUI ÜZENET, 2012 SZEPTEMBER

2012-- A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE SZEPTEMBER
"Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!"(Mt. 24.44.)
96. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból olvassuk el azokat a kedvenc részleteket, amelyek megérintettek bennünket.
Havi mottó :" A győztest fehér ruhába öltöztetik!"(Jel. 3.5.)
Havi imaszándék: legyen hála a szívünkben az elvégzett kilenced és a kapott kegyelmek miatt!
Konkrét feladatunk: építsünk családi oltárt a házunkban Isten dicsőségére és a lelkünk javára!

Szűz Mária üzenete 2012 szeptemberében
"Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság az összes Angyalok és Szentek nevében megköszönöm nektek a kilencedet, amelyet vállaltatok az egész emberiség megmentéséért és a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.A jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni!
Örömmel látom rajtatok, hogy milyen pozitív változáson mentetek át a kilenced alatt.Azt is látom,hogy milyen lényeges különbség van azok között, akiknek van, és akiknek nincs lelki közösségük. Kérlek titeket,hogy folytassátok kitartóan az engesztelést egyénileg, családilag, és a lelki közösséggel. A kilenced olyan kulcs számotokra, amely által bezárhatjátok a pokol ajtaját és kinyithatjátok a Menny kapuit szeretteitek számára!!!
Előre megmondom nektek, a Szentháromság kérése az,hogy a következő kilencedet főszándékként a hierarchikus személyekért, főleg a püspökötök és a plébánosotok szentté válásáért ajánljátok fel. A gonosz lélek kikérte őket, a hivatásukból akarja őket kiszakítani, ezért érezzetek értük nagy felelősséget. Tudnotok kell azt,hogy a gonosz lélek rendkívüli tombolását a mindennapi szentmisék és az Istennek felajánlott életetek tartja vissza. Ezeket ezután is vegyétek nagyon komolyan. A tisztítótűzből általatok kiszabadult lelkek is nagyon hálásak nektek és mindent megtesznek értetek az Égben, hogy példás, boldog életet éljetek és a halálotok után egyenesen az Égbe jussatok, mint Éva engesztelő testvéretek!
Örömmel közlöm veletek,az eddigi engeszteléseket is figyelembe véve, amennyiben továbbra is állhatatosan és kitartóan engeszteltek, böjtöltök és imádkoztok, a Mennyei Atya az egész emberiségre váró három és fél éves büntető időszakot akár jelentősen is lerövidítheti! A Mennyei Atya nagyon hálás mindazért az áldozatért, amit eddig hoztatok a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell,hogy a pokol borzalmaitól megmenekült lelkek is, mindörökké hálásak lesznek nektek is, a legkisebb erőfeszítésetekért is. Ti is legyetek egész életetekben hálásak a Mennyei Atya iránt, Aki végtelen Irgalmában és Szeretetében lecsökkentheti az egész emberiségre váró büntetés idejét.
Az igazságos büntetés időszaka alatt a gonosz lélek is és a Szentlélek is meg fogja véglegesen jelölni(pecsételni) az övéit. Ekkor fog bekövetkezni a végleges szétválasztás is a jók és a rosszak között. Ekkor kell majd az igazak a katakombákba, zarándok helyekre, templomokba... meneküljenek a gonoszok tombolása elől. Mindenki, aki Istenhez tartozik, a szívében meg fogja kapni akkor,hogy mit tegyen, hova meneküljön. Csak a legszükségesebb élelmiszerről és ruháról kell gondoskodjatok, a többi az Égiek feladata lesz!!!
Most még arra tanítalak titeket, hogy a házatokban legyen egy szoba, vagy legalább egy sarok a családi oltár részére. Ez legyen szent a számotokra. Ide vonuljatok vissza egyénileg és közösségileg is legalább naponta egyszer imádkozni. A Szentháromság azt akarja , hogy mindegyik családi ház kápolna is legyen, ahol Szent Fiam a tiszta szívetekben és a kölcsönös szeretet által a családotokban mindig jól érezze magát. Ebben a szobában kérjetek Istentől és egymástól bocsánatot és fejezzétek ki Isten és egymás iránti szereteteteket! Szent Fiam Szent Vérének és Szent Könnyemnek az áldásával és oltalmával áldjuk meg a házatokat, családi szobátokat vagy oltárotokat!
Mi legyen a családi oltárotokon? Elsősorban legyen ott a kereszt. amely Szent Fiam értetek vállalt szeretetére, megbocsátására, áldozatvállalására és ajándékaira figyelmeztet titeket! Legyen ott a "gyógyító kereszt", amely által a Szentháromság a gyógyulásotokon fog dolgozni. Legyen az oltárotokon az"egység keresztje", amely egyben a katasztrófa elhárító kereszt is természeti csapás vagy bármilyen szükségetek idején. Legyen az oltárotokon Szent Fiam szobra és az Én szobrom is! Előttünk újítsátok meg naponta a felajánlásotokat, a felajánló és áldáskérő ima által! Legyen az oltárotokon a családi Szentírás kinyitva,amelyből naponta elmélkedve olvassatok. Legyen az oltárotokon a családi rózsafűzér. Naponta legalább egy rózsafűzért együtt végezzetek. Legyen a családi oltárotokon a szentelt víz, amellyel hintsétek meg magatokat, egymást , az ágyatokat, szobátokat, házatokat, kocsitokat... Legyen az oltárotokon az exorcizált szentelt olaj és szentelt tömjén, amelyek által a gonosz támadásaitól megvédünk titeket. Legyen az oltárotokon szentelt gyertya,amely Feltámadott Szent Fiamra--Aki veletek van a világ végéig--figyelmeztessen. Legalább egy szál élő virág is legyen az oltárotokon, amely titeket jelképez az illatával.
Mi a következménye a napi közös imáitoknak a házi oltárnál? Az Istenszeretet mellett az egymás iránti szeretet is fog növekedni bennetek. A családi oltárnál fogjátok megkapni a világosságot. hogy a nehéz időben, a büntetés ideje alatt, mit tegyetek! Erőt, békét, egységet... fogtok érezni a lelketekben. A családi oltár maradandó jel marad a gyermekeiteknek és mindazok részére , akik belépnek a házatokba. Arra kérlek titeket, hogy a családi oltár megvalósítását ajánljátok másoknak is. A családi oltárnál együtt imádkozva el fog tűnni a szívetekből a félelem,szorongás és ehelyett, a biztonság, az Istenre való teljes ráhagyatkozást fogjátok megtapasztalni.
A Szentháromság, Általam áld meg titeket a további áldozatos kilencedek vállalásának a kegyelmével!!!N

VISSZATEKINTÉS 2012 AUGUSZTUSÁRA
Mit kell tudjunk a "teljesség karizmájáról", amelyet Ft. Csilik János atya és Vad Ilona kapott az Égiektől Éva asszony hazaköltözése után (2010. júl.19.)
+ Éva asszony, a hazaköltözése után megjelenve elmondta, hogy "Ti ketten építsétek tovább a Szent Hegyet és vigyétek előre az engesztelő közösséget!" 2010.augusztus 5.-én, egy engesztelő pap, a Szentháromság Nevében köszönte meg az Igenünket, amelyet Isten Akaratára kimondtunk.+ Éva asszonnyal az "egység karizmájában" a szeretetegységre kellett vezessük a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. A"teljesség karizmájában": a szentségre, a tökéletességre, a szeplőtelen életre, a pozitív változásra, a teljes önfeláldozásra, a tiszta életre, az Égiek megörvendeztetésére... kell neveljük az engesztelőket.
Az Égiek kijelentették, hogy meg vannak elégedve az engesztelő közösség többségével. Örülnek az Égiek, azért, mert folyamatosan épül, szépül a Szent Hegy, kisebb -nagyobb felajánlások érkeznek, a munkatársaink lelkiismeretesen dolgoznak, az engesztelő közösség növekszik, lelkileg fejlődik, a kilencedeket áldozatok árán is vállalják, hisznek a csodatévő vízben, hittel használják és tovább adják másoknak is, az üzenetek, látomások, tanítások folytatódnak...
Hála van a szívünkben, a"teljesség karizmájáért", amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál, az Oltáriszentség és az engesztelő közösség előtt pecsételtek meg az Égiek. Védőszentjeink:a "Remény Anyja" és Boldog II. János Pál pápa!
Jelmondatunk:"Totus Tuus!" Egészen a Tiétek vagyunk Jézusunk és Szűzanyánk!" Kértük az egész engesztelő közösséget, hogy egész hónapban, imádkozzanak értünk, mi pedig értük fohászkodunk. Az Égiek kérték, hogy a lehető legtisztábban éljük meg az engesztelő hivatásunkat! Csak egy közösségbe kötelezzük el magunkat! Az üzeneteket olvassuk, éljük meg és tegyünk tanúságot róla!
Milyen jelenleg az Egyház vezetőinek a viszonyulása a Szentháromság Hegyhez és az engesztelőkhöz?
Könyveinket, az imafüzetet, az üzeneteket, tanításokat..., átadtuk a vizsgáló bizottságnak, amelyet a Püspök Úr létre hozott. Levélben részletesen is beszámoltam: a Szentháromság Hegyről, az "egység karizmájáról", Vad Ilona által kapott üzenetekről és az engesztelő közösségről.Levélben kértem Mons. Böcskei László Püspök Urat, ha eljön az ideje, engedje meg, hogy teljesen a Szentháromságnak és az engesztelő közösségnek szenteljem az életemet a Szentháromság Hegyen. Legutóbb a Püspök Úr elküldte az esperest, aki elkészítette a jegyzőkönyvet a Szentháromság Hegy és az engesztelő közösség kialakulásáról időrendi sorrendben és fényképeket készített a Szentháromság Hegy kápolnáiról. A jegyzőkönyvhöz csatoltuk az orvosi igazolásokat, akik eddig súlyos betegségből meggyógyultak a csodatévő víz által.
Milyen üzeneteket, látomásokat kaptunk az Égiektől az engesztelés alatt és az elmúlt hónapban?
Kérték az Égiek, hogy a közeljövőben készüljünk fel a személyes, családi és közösségi vizsgára! Az Égiek megengedett események által láttatni akarják velünk azt, hogy a lelki életben alap, közép, vagy felső szinten vagyunk-e? Az Égiek kérik, hogy a hallott üzeneteket, tanításokat, tegyük gyakorlatba, mert csak így fejlődünk az engesztelő lelkületben! Mindig legyünk készen az Égiekkel való találkozásra!. Az Égiek komolyságot várnak tőlünk! Törekedjünk úgy élni, olyan komolyan, mintha a mai nap kellene találkozzunk az Égiekkel! Az Égiek még a Nagyfigyelmeztetés előtt meg akarnak tisztítani minket minden bűnünktől, helytelen és bűnös viszonyulásainktól.
Az Égiek kérik, hogy minden engesztelő vállalja fel legalább a plébánosát és a püspökét, akiknek a szentté válásáért végezzenek kilencedet. Ajánljanak fel értük imát, böjtöt , szentmiséket, szenvedést, zarándoklatokat... A szándék, hogy a hivatásukban megmaradjanak és megerősödjenek! A Szűzanya kérte: "Öleljétek kebletekre az Én drága felszentelt pap fiaimat, akik a sátán rendkívüli támadása miatt nagy veszélyben vannak! A sátán hatalmas erővel készül arra, hogy felborítsa az egész Egyházat! Bízom bennetek, hogy együtt, összefogva megteszitek a részeteket és győzni fogunk!"
Kérték az Égiek, hogy soha ne hátrafelé és lefelé nézzünk, hanem mindig, előre és felfelé! Ne emlegessük a kapott bántásokat, bocsássunk meg ellenségeinknek, amint Isten is megbocsát nekünk! Halottakról és élőkről tanuljunk meg csak jót mondani! Így Istenre és a jóra figyelve kigyógyulunk sebzett életünkből! Ha ezt megtanuljuk, akkor egészséges lelkülettel, gyors léptékkel fogunk előre haladni a lelki élet útján!
A Szűzanya kérte, hogy örüljünk az Ő Jelenlétének a Földön, bármilyen formában is van jelen közöttünk, mert ezek rendkívüli kegyelmet jelentenek az egész emberiségnek. Ő segít, közbenjár, oltalmaz bennünket, tanít..., mint igazi Édesanya! A Szűzanya Fájdalmas Könnycseppjeit hullatja mindazokra, akik az utolsó időben sem akarnak megtérni és az Egyházban a teljes egységet építeni!
A Mennyei Atya megköszönte mindannyiunknak az Igenünket, amelyet az áldozatos engesztelésre, a kilencedekre kimondtunk! Arra kért, hogy minden hónap elsővasárnapját szenteljük tiszteletére, emlékezzünk meg Róla és terjesszük ezt a tiszteletet környezetünkben. Ha ezt megtesszük, kiengeszteljük az Ő Igazságos haragját a bűnös világ miatt és megrövidíti a szenvedés idejét a Nagy Figyelmeztetés előtt.
Kérte a Szűzanya, hogy nyáron se öltözzünk a világi divat szerint, hanem egyszerűen, diszkréten, szemérmesen. Ne fessük magunkat, hanem fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk! A lelkünk szépítésével foglalkozzunk , amely ki fog sugározni az arcunkra, egész lényünkre! Ne az embereknek akarjunk tetszeni a világi külsővel, hanem Istennek, szép, tiszta lelkünkkel!
Házi feladat szeptemberre
"URAM SEGÍTS, HOGY KITARTÓAN ENGESZTELJÜNK EGYÉNILEG
CSALÁDILAG ÉS A LELKI KÖZÖSSÉGBEN IS!"
Előretekintés 2012. októberére:
Október 4-5-6-7.-én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság Hegyen!
Október egész hónapját,a Mennye Atya tiszteletére fogjuk szentelni. Minden nap egy rózsafűzért fogunk elvégezni a családunkban a Rózsafűzér Királynője iránti szeretetünk jeleként!
Október 20.-án 15 órától Vácott megünnepeljük a kiengesztelődésünk 5. évfordulóját. Reggel 9 órától elmélkedések lesznek.
Október 28.-án , pénteken, családfagyógyítás lesz!
(Az üzeneteket Nagyfaluban Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!) A nagyfalui üzenetek magyarul megtalálhatóak az interneten www.szentharomsaghegy.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése