Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.
1887
1887. február
Ha a Jóistennek különleges tervei vannak valakivel, ha nem átlagosnak akarja, akkor nagy lelket, önzetlen szívet, egészséges ítélőképességet, jó jellemet és józan fejet ad neki.
Ha valakiben nem találja meg ezeket a tulajdonságokat, akkor az illetőtől semmi különlegeset nem vár a Jóisten.
Jézus nem egyszerre hozza a lélek tudomására, hogy mit vár tőle; megrettenne. Hanem apránként, ahogy kegyelme folytán egyre erősebb lesz, tárja föl előtte titkait és részesíti keresztjében.
A Jóisten különleges módon szereti önt. Különlegesen szeretett leánya. Minden, ami történt, az ön nagyobb javát szolgálta! Mindenkinek különösen kell szeretnie a Jóistent, önnek azonban különleges kötelessége van: a viszonzás.
Június 24.
Maradjon szoros egységben Jézussal. Mielőtt bármit tenne vagy mondana, kérjen tőle tanácsot; szívtől szívig beszélgessen vele mint barátjával, aki mindig közel van. Jézus teljes egészében akarja a lelkét, minden képességével, minden tehetségével; szívét minden gyengédségével, minden szeretetével. Azt akarja a jóságos Jézus, hogy eggyé váljanak, és minden kegyelmet és odaadást, amire embertársáért szüksége van, isteni Szívéből merítsen, ebből az isteni forrásból, mely soha ki nem apad.
Lám, így kell cselekedniük Jézus odaadó hitveseinek, elsősorban önnek, akit jobban szeret. Jézus viszonzást vár öntől. Ó, ha el tudnám mondani, mennyi kegyelmet tartogat önnek a Jóisten, ha nem gátolja működését – hathatós kegyelmeket, amelyek elválaszthatatlanul egyesíteni fogják vele, válogatott kegyelmeket, különleges kegyelmeket, benső kegyelmeket. Sok mindent akar önre bízni saját maga és a köz javára.
Hacsak teheti, menjen a templom felé, térjen be egy kicsit Jézusához, és öntse ki előtte a szívét. Mondja el neki bánatát, örömét, szenvedését, vagyis mindent. Úgy beszélgessen vele, ahogy bizalmas barátjával, atyjával, hitvesével beszélget az ember. Mondja ki iránta érzett minden gyengéd szeretetét; ha pedig nem tud templomba menni, szívében beszélgessen vele. Napközben időről időre engedje, hogy néhány pillanatig átjárja szent jelenléte. Lélekben álljon meg fensége előtt, idézze fel saját nyomorúságát, de az ő jóságát is, és nagy szeretettel adjon hálát érte.
Szívében egész nap beszélgethet Jézus Szívével; ezt kívánja és ezt várja öntől immár oly régóta. Ha hűséges lesz mindahhoz, amit mondok, ha igyekszik, ha mindenben Jézus kedvét keresi, ha megvan önben iránta a szerető szív minden gyöngédsége, azé, aki lelki szemeit állandóan nyitva tartva figyeli, hogyan tehet isteni Hitvese kedvére, akkor Jézus is legmeghittebb közléseit, isteni érintéseit, atyai és legszerelmesebb hitvesi szeretetét fogja tartogatni önnek, és mindent meg fog kapni, amit kér. Jézus semmit nem fog öntől megtagadni.
Ön teljesen odaadja magát, és ő is teljesen odaadja magát. A Jóisten azt akarja, hogy ez a lelkigyakorlat abba az állapotba juttassa, amelyben régóta látni szeretné. A Jóisten sokszor számunkra teljesen ismeretlen eszközökkel éri el céljait. Nos hát, bátran lásson munkához! Jézus új kegyelmeket szán önnek; nagylelkűen válaszoljon azokra elsősorban a maga, de a közösség érdekében is. Engedje, hogy a jó Jézus könnyen hajlítsa és alakítsa önt tetszése szerint! Nagyon figyelje a hangját szíve mélyén, és egyetlen kegyelmét se vesztegesse el. Akarata forrjon eggyé az ő imádásra méltó akaratával, és szíve vesszen el Szívében! Hamar megvalósítja önben terveit, ha nem akadályozza. Soha ne veszítse szem elől isteni jelenlétét… A Jóisten azt akarja, hogy különlegesen szent legyen, és egyedül az övé. Bárcsak igyekeznék…!
A jó Jézus elsősorban szeretetet akar látni a szívében: szeretetet, amely tiszta, önzetlen, nagylelkű, nem fél a szenvedéstől, nem a maga örömét keresi, s mindezt egyedül azért, hogy Jézusnak tetszésére legyen. A Jóisten nem tiltja, hogy törődjünk a testünkkel, de vannak emberek, akiket ő maga akar gondozni és gyógyítani, amikor jónak látja. Nekik nem használnak a gyógyszerek. Számukra minden másnál többet ér egy kis önmegtagadás. Higgye el, amit mondok, s meg fogja látni. Közösségi élet – ím, ez Jézus akarata az ön számára, akit különlegesen szeret. Minden tettét a gyakorlatias hit éltesse! Jézusba és szeretetébe vetett bizalma késztesse, hogy nagylelkűen vállaljon mindent, amit öntől kér!
Minden reggel, amikor felébred, mondja Kedvesének: „Jézusom, íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat; mit kívánsz, mit tegyek ma, hogy kedvedben járjak?” Minden áhítatgyakorlatát Jézus jelenlétében végezze, nagy szeretettel.
Az ember pontosan annyit tehet a lelkek javára, amennyire egységben van Istennel. A Jóisten olyan lelkeket keres, akik engesztelnek az őt érő bántásokért; akik szeretik és megszerettetik őt. Azt akarja, hogy ön is közéjük tartozzék. Egy adott pillanatban Isten leleplezi és meghiúsítja azok terveit, akik nem kizárólag az ő dicsőségét keresik.
Jézus, mielőtt megadná egy léleknek, hogy bensőségesen egyesülhessen vele, próbatétellel megtisztítja, és minél nagyobb tervei vannak a lélekkel, annál nagyobb a próbatétel is. A gonosz lélek jól látja, hogy a Jóistennek tervei vannak önnel; íme, ezért zaklatja és gyötörteti övéivel… Ne keseredjék el. A Jóisten segíti és segíteni is fogja. Bátran küzdjön. A Jóisten a pokol erőfeszítései ellenére is el fogja érni céljait. A Jóisten engem használ fel arra, hogy bátorítsam, mivel senkije sincs. Jól jegyezze meg ezt, és lássa meg, hogy az emberi természetnek szüksége van ezekre az apró biztatásokra. Alkalomadtán gondoljon erre, mivel lelkek vannak és lesznek önre bízva.
A Jóisten példát ad erre az Agónia Kertjében. Teljes bizalma legyen Jézusban. Sohasem fogja önt cserbenhagyni. Szokásos tartózkodási helye Jézus Szívében legyen. A szeretet legyen a kötelék, amely szívét egyesíti Jézus imádásra méltó Szívével! Szíve, mely oly nyomorult, megtisztul és mindentől elszakad, amikor e tisztaságos Szívvel érintkezik. Jézus isteni Szívéből merítse a kegyelmeket is, amelyekre szüksége van mások számára és saját feladataihoz.
Soha nem fog semmit megtagadni öntől, amit bizalommal és szeretettel kér. A lelki szenvedések és gyötrelmek fájdalmasabbak, mint a testiek. A Jézust szerető lélek nagy fájdalma azonban az, hogy nap mint nap fájdalmat okoz neki bűneivel és hálátlanságával. Kérje Jézus Szívétől a szükséges lelkierőt, hogy megvalósíthassa önben terveit. Ha a Jóisten oly nagy tisztaságot követel a lélektől, akit befogad a mennybe, ez azért van, mert ő az örök Tisztaság, az örök Szépség, az örök Igazságosság, az örök Jóság és az örök Tökéletesség!
A Jóisten azért engedi, hogy szenvedjen testben és lélekben, hogy miután meghalt önmagának, véghezvihesse lelkében nagy terveit, ön pedig saját tapasztalatából tudja, hogyan segíthet tökéletességre másokat.
Hogy lelkét Isten jelenlétében tartsa, vegyen mindennap egyet Urunk szenvedésének tizennégy állomásából, és alaposabban elmélkedjék róla. Jézusnak kedves, ha megemlékezünk minden szenvedéséről, amit értünk elviselt. Ünnepnapokon vegye elmélkedéséhez az egyik dicsőséges titkot: a feltámadást, a mennybemenetelt. Gyakran gondoljon az Eucharisztiára is, Jézus rejtett életére a tabernákulumban. Elsősorban ott látja szeretetét. Így egyedül maradni, anélkül, hogy bárki imádná, a világ legtöbb templomában! Hiába várni, hogy valaki betérjen hozzá és azt mondja: „Szeretlek!”
Minden vasárnap tegye meg a maga kis előkészületeit a hétre, vagyis igyekezzék örömet szerezni Jézusnak. Viszonozni fogja.
A szentáldozás által Jézus egészen bensőségesen egyesíti magával; úgy egyesül önnel, mint még senki mással. Ebben az isteni táplálékban rendkívüli erőt fog találni, hogy arra a tökéletességre emelkedjék, amit Jézus öntől kíván.
Minden elmúlik, mégpedig gyorsan elmúlik! Ne aggodalmaskodjunk annyit olyan dolgokért, amelyeknek egy nap véget kell érniük. Azokra törekedjünk, amik soha nem érnek véget… Szent és Jézussal egységben véghezvitt cselekedeteinkkel ékesítsük mennyei trónusunkat. Emeljük néhány fokkal közelebb ahhoz, akit az egész örökkévalóságon át szemlélni és szeretni tartozunk. Íme, ez legyen egyetlen foglalatosságunk a földön.
Annak a léleknek, akit szeret, Jézus olyan dolgokat is megtesz, amelyek első pillantásra lehetetlennek tűnnek. Lám, így cselekszik majd önnel is! Jézus az, aki nagyon finoman, nagyon gyengéden s ugyanakkor erősen maga felé vonzza. Ne álljon ellen isteni vonzásának. Hamarosan Jézus maga fogja önnek elmondani, mit kíván öntől. Addig is rám bízta, hogy isteni akaratát közvetítsem önnek. Jól figyeljen annak szavára, aki bensőjében, szíve legmélyén szól önhöz; semmit ne tagadjon meg tőle, és mindent megnyer; ha ugyanis ön nagylelkű, ő még sokkalta nagylelkűbb lesz. Sokszor látta ezt már igazolva.
A Jóisten nagylelkű embereket vár szolgálatára, olyan lelkeket, akik nem gondolnak saját magukra, hanem minden jóakaratukkal, szívvel-lélekkel igyekeznek őt megszerettetni, saját érdekeiket háttérbe szorítva.
A Jóisten kegyelmei ajándékok, amelyeket nem köteles megadni nekünk. Annak adja, akinek akarja, és senki sem tehet neki szemrehányást. Kinek áll jogában, hogy törvényt szabjon az isteni Úrnak? Fogadja hát a Jézustól kapott különleges kegyelmeket alázattal s ugyanakkor alázatos hálaadással, nem keresve a miérteket. Jézus azt akarja, hogy minden teremtett dolog fölé emelkedjék, hogy semmiféle kötelék, egy cérnaszál se kösse a földhöz. Már itt a választottak életét élje, akik nem tesznek mást, mint élvezik és szeretik Istent, és egészen elveszítik benne önmagukat!
http://metropolita.hu/2017/12/az-ember-pontosan-annyit-tehet-a-lelkek-javara-amennyire-egysegben-van-istennel/