2017. november 25., szombat

A Jóisten ad mindent, ami történik

Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.
1883
Még egy esztendő enyészett az örökkévalóságba! Így múlik el mind, egyik a másik után. A napok egymást követik egészen addig a napig, amely véget vet a rövid földi életnek, és megkezdi a hosszú életet, amely az örökkévalóságé!
Jól használjon ki minden pillanatot! Mindegyik alkalmat ad, hogy megnyerje a mennyet és elkerülje a purgatóriumot. Minden cselekedetének, amelyet Jézus tekintete alatt visz végbe, egy fokkal nagyobb mennyei dicsőség és Jézus iránti nagyobb szeretet a jutalma.
A tökéletes élet összes ilyen cselekedete szeretetláncot alkot, amely mind szorosabban fűzi a lelket ahhoz, akit szeret. Amikor az utolsó láncszem is kialakult, akkor Jézus elszakítja a gyönge kötelékeket, amelyek az érdemekkel teli lelket a testhez kötik, amellyel egységet alkotott földi életében. Miután így megszabadult, Jézus még szorosabban, örökre egyesíti magával a boldog örökkévalóságban. Érti hát, hogy az az élet, amelynek minden pillanata Jézusért van, az esetleges múló keserűségek ellenére is boldog?
Ha egy pár pillanatig tartó beszélgetés, amelyet egy áldott lélek Jézussal folytat, képes gyönyörűséggel eltölteni a lelket és feledtetni minden múló fájdalmát, milyen lesz akkor az örök egyesülés? Ó, ha tudná, ha felfoghatná, mily fáradhatatlanul dolgozna tökéletesedésén, hisz annak eléréséhez önnek minden lehetséges eszközt megad Jézus! Ó, ha nekünk csak öt percünk volna abból az időből, amit ön arra veszteget, hogy azon töpreng magában, igaz-e, amit mondok, vagy sem – mit meg ne tennénk akkor Jézusért, aki után oly lángoló hévvel vágyakozunk!
A gonosz lélek vakítja el olykor, és ő okozza, hogy nem figyel arra, amit mondok. Jól látja előre, mik lennének a következmények. Kerülje fondorlatait, teljes szívvel vesse bele magát megszentelődése művébe, és legyen ez az év ama tökéletes élet kezdete, amit Jézus oly régóta vár öntől!
Ez év kezdetén tegye szokásává, hogy egyetlen fölösleges szót sem szól. Semmiről ne nyilvánítson véleményt, hacsak nem kötelezik rá; még hasznos dolgokról is keveset beszéljen…
Soha ne emelje fel a szemét kíváncsiságból. Reggelenként Jézusé legyen első pillantása, első gondolata, első szava, ez pedig a hála és a szeretet szava legyen! A tabernákulum előtt helyezze szívét Jézus Szívébe az egész napra, és beszélgessen vele egészen estig. Este Jézus lábainál újból bánja meg a vétkeit és köszönje meg kegyelmeit…
Tudja, mit mondtam erről korábban. Legyen nagyon hűséges e gyakorlatokhoz. Jézus a szándék nagy tisztaságát várja öntől, határtalan szeretetet. Ne vesztegessen el semmit. Minél inkább feláldozza magát a lélek, annál boldogabb. A szeretet viszonzása a szeretet, ez igaz, de a szeretet viszonzása a hála, az önmegtagadás és az önátadás is. Áldozza hát fel magát, és adja át magát mindörökre. A szeretetet mindig megelőzi a szenvedés…
A szeretetnek van egy foka, amit azok a lelkek érnek el, akik sokat szenvedtek és jól szenvedtek. Elsősorban lelki szenvedésekre gondolok. A legnagyobb szenvedés, amelyet a Jézust igazán szerető lélek hordozhat, az, hogy nem szereti őt annyira, amennyire szeretné. Ó mennyire szereti önt Jézus, nyomorúságai és ridegségei ellenére! Gondoljon arra, hogy kegyelmei által jósággal vonzza; a szenvedések, a megpróbáltatások által elszakítja [mindentől], és szeretete által oly bensőségesen egyesíteni akarja önmagával, hogy úgyszólván másik Jézussá váljék.
O… [elöljáró] anya a purgatórium mélységeiben van. A szerzetesi lelkeknek, a papoknak és azoknak, akikre nagyon sok kegyelem áradt, rettenetes a purgatóriumuk, mert visszaéltek az eszközökkel, amelyeket a Jóisten rendelkezésükre bocsátott.
1883. május; lelkigyakorlat
Istennek sok eszköze van céljai elérésére, ha egy lélektől különleges dolgokat vár. Amire a Jóisten ügyel, az jó felügyelet alatt van; azon a nagy napon fogja feltárni, amikor neki tetszik. A jóságos Jézusnak öröktől fogva szándéka, elsősorban az ön számára, hogy felkészítse és szentté tegye azt a személyt, akiről beszélek. Egymás által fognak megszentelődni. A Jóisten szereti önt, ön szeresse őt. Egységük váljék még szorosabbá e lelkigyakorlat folyamán; szeretete növekedjék, akarata egyesüljön Jézuséval, ami Jézusnak fontos, az legyen fontos önnek is!
Miért nyugtalankodik annyit az atyával kapcsolatban? Mindaz, amit a Jóisten tesz, jó. Nemde ő készítette fel és adta őt önnek? Miért venné el? A Jóisten tervei kifürkészhetetlenek. Ha azt akarja, hogy egy lélek egészen az övé legyen, mit meg nem tesz azért, hogy egyesítse önmagával? Mennyi ismeretlen eszköz áll rendelkezésére! Nagyon bízzék hát Jézusában! Ne kételkedjék jóságában. Minél jobbá válik, annál inkább fogja mindenben az ő kedvét keresni, és ő is annál bőkezűbb lesz ön felé.
Ez a lelkigyakorlat legyen a kezdete annak a nagy tökéletességnek, amelyre Jézus oly régóta hívja önt. Jézus sokat vár öntől ebben a lelkigyakorlatban. Egy új, nagyon értékes kegyelmet adott önnek… mi kell még? Viszonzásul egészen adja át magát neki: ő legyen lelke Ura. Nagyon gondosan ügyeljen bensőjére. Szívtől szívig érintkezzék Jézussal mindenkor. Egyetlen szó, egy gondolat, még egy kívánság se jöjjön öntől, amely ne simulna az ő imádásra méltó akaratába. Ha tudná, milyen egységet kíván létrehozni Jézus az ön lelkével, mennyire nem gátolná terveit, mennyire nem makacskodna, ahogy szokott! Megértette végre?
E nagy tökéletesség megrémíti; fél, hogy illúzió. Pedig mi félnivalója van Jézussal? Hiszen Atyja, Barátja, Hitvese, Mindene… Nincs tán joga hozzá, hogy azt kérjen a lélektől, amit akar, mégpedig anélkül, hogy megindokolná? Ő a nagy Mester, ő mindenek Ura; miért akarja korlátozott látásával vizsgálgatni tetteit? Imádja terveit és vakon engedelmeskedjék. Íme, ezt kívánja öntől; teljes szívvel szánja hát el magát, hogy komolyan dolgozni kezd megszentelődésén. Növekedjék a Jézus iránti szeretetben, gyengédségben. Vigasztalja, kárpótolja minden bántásért, amit a világban kap. Szeresse azokért, akik nem szeretik, engesztelje azokért, akik megbántják; kérje bocsánatát azokért, akiknek eszébe sem jut. Ezt várja öntől Jézus… Meg fogja-e tagadni tőle?
Május 20.
Jézus bizonyítja, hogy szereti önt; viszonzásul bizonyítékokat kíván, hogy ön is szereti. Jól tudja, mi mindent kér öntől már oly régóta; ne tétovázzék tovább. Adja át magát egészen. Veszítse el magát Jézusban, és soha ne vonja vissza önátadását. A földön az ember saját akarata szerint irányítja életét, a másvilágon azonban a Jóisten irányít minket saját tetszése szerint!
Kevés a földön az igazi barátság! Az emberek sokszor fellángolásból vagy érdekből szeretnek. Egy kis hűvösség, egy szó, egy tiszteletlenség szétválasztja a barátokat, akik elválaszthatatlannak tűntek. Azért van ez, mert Isten nem birtokolta eléggé a szívüket; mert csak a Jézus szeretetével csordultig telt szív tud a maga teljességéből adni barátainak. Az olyan barátság, amely nem gyökerezik ilyen módon Istenben, hamis és nem tartós. Ha azonban Jézus birtokol egy szívet, az a szív képes szeretni barátait és jót tenni velük, mert megvan benne a barátság tiszta, vegyítetlen forrása. A mennyei barátság kicsiny kiáramlása ez. Minden egyéb csupán emberi, semmi más.
Mindig magasabbra tekintsen, mint csupán a földi dolgokra. Senki tiszteletét, se barátságát ne keresse soha. Egyedül Jézus az öné, és ő is örökre a magáénak akarja önt. Nem volna túl sok, ha egész szívét neki adná. Szeressen… de egyedül Jézusért…
1883. június
Nos, elégedett? Most hinni fog nekem? Megbocsátom mindazt, amit az utóbbi napokban gondolt rólam. Ilyen körülmények között nem lehetett volna másképp; nem vétkezett. Szemlélje Jézus jóságát. Miután engedte, hogy a gonosz lélek oly sok szenvedést okozzon önnek… végül leterítette, és teljesült szent akarata; ezt várta. Ó, amikor a Jóistennek különleges tervei vannak a lélekkel, azok nem valósulnak meg sok szenvedés nélkül. Ismét megtapasztalta ezt, nemde? Ámde nem volt egyedül.
M.L. soha ne veszítse kedvét! Lehetnek nehéz pillanatai, amikor erő vesz rajta a kimerültség, de övé a tabernákulum; nyissa meg lelkét Jézus előtt, és kérje nagy bizalommal világosságát, hogy ő maga is világossága lehessen a rábízott lelkeknek. Jézus szereti őt, s ezt bizonyítani fogja. Viszonzásul soha nem tehet eleget Istenért, aki ily jóságos!
1883. június
Ugye még mindig örül, hogy végre talált lelkiatyát? Jól figyeljen mindenre, amit mond: ez nagyon tetszésére lesz a Jóistennek. Ez is kegyelem, használja ki hálásan. Nagy szerencse, ha a lélek talál valakit, aki megérti, s mily ritka a földön!  …Oly kevés nagylelkű embert talál Jézus e világon, oly kevés lélek szereti igazán… még papjai között is! A jó Úr sokat vár az ön [lelki]atyjától! Ó, mily nagy a pap! Mily fenséges a hivatása! De lám, mily kevesen fogják fel ezt mostanság!
1883. augusztus 28., Szent Ágoston ünnepe
Mindeddig sohasem imádkozott úgy, amint Jézus szeretné! Nem figyel eléggé minden indítására! Még szent jelenlétének szemlélését is elég gyakran elveszíti, s ezért nem halad a tökéletesedésben úgy, amint Jézus várná. Gondosan ügyeljen hát bensőjére. Oly régóta kérem már az ő nevében!
Augusztus 29. – Lelkigyakorlat
Lám, sok éve már, hogy a Jóisten a nyomában van… ön azonban hol ilyen, hol olyan kifogással süket fülre veszi; legfőbb ideje, hogy odafigyeljen mindarra, amit mondtam. Használja ki e lelkigyakorlat szent napjait, és valósítsa meg, amit leírt. Vizsgálja meg, hogy is áll Jézussal, aki oly jó és oly türelmes önhöz. Gondoljon arra, hogy végül megelégelheti, látva, mily kevésbe veszi a különleges kegyelmeket, amelyeket önnek juttatott és amelyeket a jövőre tartogat. Bizonyítsa hát be Jézusának, hogy szereti, s adja oda neki egészen az akaratát. Elég a tétovázásból. Mondja ki neki, de szíve legmélyéből, hogy tegyen önnel, amit csak akar. Nem olyan nehéz a tökéletesség, mint képzeli. Többet szenved, amikor ellenáll, amikor egyfolytában küzd a Jóisten ellen, aki vonzza, mint akkor szenvedne, ha fenntartás nélkül, egyszer s mindenkorra odaadná magát neki!
Este 7 óra
Tegye szokásává, hogy úgy beszélgessen Urunkkal, mint legjobb, legbizalmasabb barátjával. Ne tegyen és ne mondjon semmit anélkül, hogy meg ne beszélné vele. Sok éve hallja már ezt. Én is sokszor mondtam már; ma újból elismétlem. A Jóisten azt akarja, hogy figyeljen erre, főként pedig váltsa tettekre. Az, hogy a lélek tekintete mindenkor Jézusra irányul, hogy legapróbb kívánságait is észrevegye, ez az isteni beszélgetés, amelyet Jézus folytatni kíván önnel, nem fogja zavarni és nem fogja gátolni külső kötelezettségei teljesítésében. Ellenkezőleg: lehetetlen a külső nyugalom, ha a benső nyugtalan. A benső ragaszkodások kívül is mindig tükröződnek, s a lélek, amely nagy gonddal ügyel bensőjére, külsejének is ura.
Íme, ezt kéri öntől Jézus: hittel teli élet és állandó egység vele, alázatos, rejtett élet, amelyet egyedül ő ismer… Jézus legyen mindene! Mindent, ami történik, tekintsen eszköznek, amit Jézus arra használ, hogy még jobban egyesítse önmagával, hogy valóra váltsa önre vonatkozó terveit. Ne akadályozza, legyen nagylelkű. Nem hiányzik önnél sem az energia, sem a szív; kezdje hát el ezt az önmegtagadó, áldozatos életet, melynek legfőbb jellemzője a szeretet, amit Jézus feltétlenül megkíván öntől. Csakis ebben fogja megtalálni a nyugalmat és békét, amit Jézus immár oly sok esztendeje kínál önnek! Isten szent akarata legyen az alapja mindennek, amit meg kell tennie vagy el kell szenvednie.
Jézus sokat vár öntől, sok testi és lelki szenvedést és sok szeretetet. Az ember nem szerethet úgy, hogy természete ne szenvedne, ön jól tudja ezt; megtapasztalta a múltban. Készüljön a jövőre. A Jóisten ad mindent, ami történik, hogy erősebben érezze a szenvedést, mint mások. Irgalmasság és további kegyelem ez. Ahol nagy áldozatokat kell hozni, ott több az érdem. Kérem, ne álljon ellen többé a jóságos Jézus önre vonatkozó terveinek; ne kérjen újabb bizonyítékokat, hiszen eleget kapott. Azt is jól érzi bensőjében, hogy Jézus egészen magáénak akarja. Fontolja meg mindezt a tabernákulum előtt; lássa meg, mit kell tennie, és ne ingadozzék tovább.
Mennyi kegyelem vár önre, ha akarja, elsősorban saját maga, de más lelkek számára is! Egy napon mindezekről felelni fog. Legyen egészen Jézusáé! Ne törődjék azzal, mit mondhatnak önről; a gonosz lélek azért nyugtalanítja ezzel, hogy feltartóztassa útján, Jézus pedig azért engedi, hogy elszakítsa mindattól, ami körülveszi. Tartson mindig a célja felé: teljesítse minden kötelességét, és mindent azért tegyen, hogy Jézusnak kedvében járjon. Íme, ez minden az ön számára, a többi mellékes. Legyen nagyon nagylelkű; tegye félre énjét, Jézust pedig helyezze maga elé! Sokszor gondoljon erre: ha azt akarja, hogy Jézusnak tetszésére legyenek a tettei, mindegyikben legyen egy kis áldozat, aminek ára van; e nélkül nincs benne érdem.
Nem nehéz, főleg önnek, hogy megszerezze ezt az örömet Jézusának. Ne higgye többé, hogy ami nagy erőfeszítésébe kerül, abban nincs érdem. Épp ellenkezőleg áll a dolog, feltéve, hogy egyedül Jézus és ön tud róla. Kérdezzen meg minden este, tetszését leli-e önben a Jóisten, és meg fogom mondani. Sokat szenvedett és még sokat is fog szenvedni; ám cserébe mily jó volt önhöz Jézus, és mily jó lesz még a jövőben!
http://metropolita.hu/2017/11/a-joisten-ad-mindent-ami-tortenik/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése