Mottó: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.” (2 Tim 4,3-4)
2017. április 22-én Európa és Amerika több nagy városában demonstrációt tartottak a „tudomány védelmében”. A SPIEGEL német újság így írta le a résztvevők aggodalmát: „A tudósok világszerte elvesztik tekintélyüket, mert az emberek egyre inkább az egyszerű »igazságok« felé fordulnak.” – „Napjainkban olyan sok új hamis hír kap lábra, hogy ezért fontos arra emlékeztetni, hogy a tudomány építette fel azt a társadalmat, amit mi ismerünk.” – „Tudomány nélkül minden csak fikció.” – „Tudósokra van szükségünk, nem hazudókra”. …
2017. március 25-én Svájcban feministák tartottak egy rendezvényt az 1995-ben Pekingben lezajlott „ENSZ-nőkonferencia” szellemében „A női jogok megtagadása az úgynevezett keresztény értékek alapján” címmel. Az előadók itt hasonlóan nyilatkoztak: „Veszélyes együttműködés van kialakulóban a konzervatív keresztények, a fundamentalista és a jobboldali populista és radikális körök között a nemek konzervatív elrendeződését politikailag biztosítani.” …
Mindkét esemény résztvevői a kereszténységet, elsősorban a katolikus Egyházat, teszi felelőssé a „tudomány” és az „emberi jogok” elnyomásáért és üldözéséért.
[De mivel Isten ellenségei, a Sátán és csatlósai évszázadok (helyesebben a teremtés kezdete) óta ezt teszik, a mostani támadásban az a minden józan ember számára elképesztő, hogy valójában egy már nem-létező hatalommal szemben lépnek fel. Úgy is kifejezhetnénk, hogy napjainkra már a zsinati szekta és ennek befolyása a világra is „ki van ütve”, azaz az állandóan forradalmat játszó lázadozók valójában egy földön fekvő, alélt valamit rugdosnak, és tesznek felelőssé mindazért, amit a győztesek követnek el. Pontosan ez mutatja, hogy tettüket, gyűlöletüket nem a realitás, hanem egyedül az ördögi, elvakult gyűlölet vezeti.]
Holott pont az ú. n. modern „tudomány” az, ami hamis újdonságaival és fikcióival eláraszt bennünket. Ő az is, aki gondolkodók helyett hazugokkal ajándékozta meg a világot. Hiszen mi más a modern „tudomány”, mint tagadás, tagadása az igazságnak, tagadása a valóságnak, tagadása a teremtésnek, tagadása az ősbűnnek, tagadása a megváltásnak, tagadása a kinyilatkoztatásnak, tagadása magának Istennek?
A Szentírás valóban „egyszerű igazságokat” tanít, melyek azonban kifürkészhetetlenül mélyek és megrendíthetetlenül szilárdak: a Legszentebb Szentháromságot, a háromszemélyű egy Istent, Aki a világot a semmiből teremtette, Aki az embert férfinak és nőnek teremtette, és szellemlelket, természetfeletti rendeltetést és ehhez megfelelő adottságokat adott neki. Kinyilatkoztatta magát neki, és amikor az ember saját hibájából és a Sátán csalárdsága miatt bűnbe esett, végrehajtotta a megváltást saját Fia által, aki emberré lett és emberként a kereszten meghalt értünk, majd a harmadik napon feltámadott, hogy minket a bűnből és a halálból kiszabadítson, Isten gyermekeivé tegyen, és ily módon megnyissa számunkra a mennyet. ….
De mi történt az emberiséggel? Isten kinyilatkoztatta ősszüleinknek, hogy a paradicsom közepén álló fáról nem ehetnek, különben meghalnak. A kígyó azonban a „tudomány” nevében arra oktatta őket, hogy ez nem így van, sokkal inkább az történik, hogyha esznek a fáról, olyanok lesznek ők is, mint az istenek, maguk is felismerik, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért hát ettek a tiltott gyümölcsből. „Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére” (Ter 3,6); hol rejlene akkor veszély és méreg? Éva „tehát vett gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle” (Ter 3,6). Azon nyomban meg is szerezték első tudományos felismerésüket, amiből a gyakorlati következtetést is rögtön levonták: „Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak” (Ter 3,7).
E bibliai rész kommentárjában ez áll: „A gonosz ellenség megígérte, hogy fel fognak nyílni szemeik, de az őszszülők egyetlen új felismerése, miután Istennek hátat fordítottak, és inkább a kígyóra hallgattak, az volt, hogy tudatosult bennük meztelenségük. Mivel szellemük fellázadt Isten ellen, a testük is fellázadt szellemük ellen, és megmozdult bennük a buja vágy. Nemi szerveik befedésével az első szülők szellemi, lelki lemeztelenedésüket próbálták takargatni.”
És mit tanít ezen egyszerű igazságokkal szemben a modern „tudomány”? A világot semmi esetre sem Isten teremtette, hanem az az ősrobbanásból keletkezett. Az embert sem Isten teremtette, hanem az élet magától fejlődött ki, és az ember az evolúció által az állatokból fejlődött ki. Az embernek semmi esetre sincs szellemlelke, csupán agya tovább fejlődött, mint más emlősöké, ezért tud olyasmit megtenni, amire azok nem képesek. A szellem nem más, mint agyának egy produktuma. Bűnbeesés és ősbűn semmiképpen nem lehetett, mindössze arról van szó, hogy az ember fejlődése még nincs lezárva, ezért még nem tökéletes. De a tudománynak és a technikának köszönhetően egyre tökéletesebbé válik. Hamarosan nem csak a földet, de az eget is ő fogja uralni. Új világokat fog felfedezni és meghódítani, más életformákat fog kitalálni vagy teremteni, képességeit, elsősorban az agyát egyre tökéletesíteni fogja, aminek segítségével hamarosan mindent ő fog direkt kormányozni. Az egész világot jobbá fogja tenni és tökéletesíteni fogja. Röviden: olyan lesz, mint az istenek, és többé már senki nem fogja megmondani neki, hogy mit szabad és mit nem szabad tennie. Autonóm erkölcse révén ő dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz.
Mindezek következtében ez az ugyanannyira gőgös, mint túlcivilizált ember minden tudománya és technikája mellett erkölcsileg olyan szintre süllyedt, ami miatt a régi pogány világ szégyenében a föld alá süllyedt volna. Életének minden területét háromszoros mohóság határozza meg: a szemek, a test kívánsága és az élet kevélysége. Mára olyan messzire jutott, hogy már azt sem veszi észre, „hogy meztelen”, vagy ha igen, semmi kivetni valót nem talál ebben.
Pontosan ez utóbbi az, ami a legfeltűnőbb rajta és a legtöbb aggodalomra ad okot. A modern, „tudományosan felvilágosult” ember minden érzékét elvesztette saját meztelensége iránt. És senki nem merészeli ezt megmondani neki, attól való félelmében, hogy butának fogják tartani. Vagy a megtorlásoktól való félelmében, hiszen a modern ember semmi ellen nem védekezik jobban, mint annak belátása ellen, hogy ő valójában meztelen.
Egyedül az Egyház lehetne képes arra, hogy a modern embert feltartóztathatatlan bukásából kimentse. Csakhogy az Egyház papsága „bujálkodott” e világgal, és ezért büntetésből Isten elrabolta szellemi auktoritásukat. Ily módon a helyzet kilátástalanná vált. Mindazonáltal a bűnbeesés után is az volt, ha Isten nem határozta volna el azonnal a megváltást, amit megjövendölt és azonnal el is kezdett. De hogy néz ki ez ma?
A megváltás műve még nincs befejezve. Beteljesülése még előttünk áll. Szent Pál így írja le a megváltás menetét: „Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen »mindent lába alá vetett«. … S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.” (1 Kor 15,22-26/28) (Arndt-Allioli Szentírás-kommentárjában ez áll: „A »felsőbbségek, hatalmak és erők« a gonosz szellemek, melyeket az angyaloknak azon kara után hívnak így, melyekhez bukásuk előtt tartoztak.”)
Addigra pedig az „áltudomány” is összeomlik (lásd 1 Tim 6,20-21: „Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Kerüld a világias, üres fecsegést, az áltudomány ellenvetéseit, amelyeket némelyek átvettek, és el is tévelyedtek a hittől.”)
(forrás: www.antimodernist.org/am – 2017. június 19.)
http://katolikus-honlap.hu/1701/termeszet.htm