2012. június 1., péntek

2004. július 29-e óta Kolumbiából

2012. május 2. 8:55
A NÁZÁRETI JÉZUS, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Nyájam juhai, béke veletek. Nyájam, ne félj, angyalaim meg fogják jelölni homlokotokat a kereszt jelével. (Tau kereszt). És amikor őrangyalaimat adom nektek, hogy minden gonoszt megsemmisítsenek, ezek lesznek: „Menjetek keresztül a városon, kövessétek őt és öldököljetek; szemetek ne irgalmazzon, ne könyörüljetek; öreget és ifjút, szüzet, kisdedet és asszonyt öljetek meg irgalmatlanul, de senkit se öljetek meg, akin tau – t láttok. A Szentélyemnél kezdjétek! Megkezdték tehát az idős férfiakon, akik a ház előtt voltak.” (Ezékiel, 9; 5, 6)
Újra megismétlem, ha átadjátok magatokat nekem és egyesültök velem, mint az ágak a szőlőtővel, akkor nem lesz semmi, amitől félnetek kellene, mert:
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől kellene félnem? Az Úr oltalmazza életemet, kitől kellene remegnem? Ha közelednek felém a gonoszok, hogy egyék húsomat, ellenségeim, akik szorongatnak, maguk botlanak meg és elesnek.” (Zsolt. 27; 1,2)
Légy erős nyájam, és bízz az Uradban! Ne nyugtalankodjatok a közeledő napok miatt: maradjatok meg szeretetemben és minden, Atyám akaratának megfelelően, megadatik nektek.
A figyelmeztetés és a csoda után, a búza el lesz választva a konkolytól, és az utolsó csata a ti szabadságotokért elkezdődik. Még egyszer mondom: bízzatok az Úrban, és ha félelmet éreznétek, mondjátok: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Rom. 8; 31) Ha szomorúak vagytok, amint azt Pál is mondja: „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt adott.” (Filip. 4;13)
Ezért, bátorság nyájam, ne gyengüljetek el, vagy ne veszítsétek el a hiteteket és a reményt, mert a ti gyötrelmetek semmi ahhoz a dicsőséghez képest, amely rátok vár a mennyei Jeruzsálemben. Menj népem, ne engedd, hogy bármi is ellopja a békédet!
Nyájam, mielőtt elkezdődne a szabadságotokért folytatott csata, meg lesztek jelölve angyalaim által a homlokotokon a Tau kereszttel. Ez ugyanaz a kereszt, amelyet szeretett Assisi Ferencemnek adtam, ezért azt kérem, hogy Édesanyám Rózsafüzérével együtt akasszátok a nyakatokba; ez egy nagy lelki fegyver, amely megvéd majd benneteket a gonosz szellem és földi ügynökei támadásaitól. A Tau kereszt szimbólumaként jelöljétek meg magatokat a kereszt jelével, - a homlokotokat - reggel és este, és biztosítsátok, hogy ez kiterjedjen családotokra, és mondjátok: Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; mutassa meg neked arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét.”
Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten országa.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus.
Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

GYERTEK KEGYHELYEIMRE, IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT, ÉS ÉN ÚJ TEREMTMÉNYEKKÉ TESZLEK TITEKET
2012. május 8. du.1:30
A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS HÍVÁSA
Drága, szeretett gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek!
Drága gyermekeim, azt akarom, hogy ebben a hónapban buzgón imádkozzátok velem a rózsafüzért, különösen a családotokban lévő bűnösök megtéréséért, és az egész világ bűnöseiért.
Drága gyermekeim, szeretnék sok lelket megmenteni, hogy megtérjenek, és ha jön a figyelmeztetés, hallják meg Isten hívását, és NE vesszenek el. És ezért drága gyermekeim, fordítsátok figyelmeteket Szent Rózsafüzéremre,hogy az sok lélek megmentését szolgálja, kik e világ sötétségében Isten szeretete nélkül árnyékként kóborolnak.
Továbbá arra hívlak benneteket, nevemet viselő légiók harcoló serege, hogy együtt járjunk közbe a Szentháromságnál városotok, országotok lakóinak, és az egész világnak  megtéréséért. Szent Rózsafüzérem hatalma minden köteléket megold, és minden akadályt áttör, amit ellenségem állított, hogy megakadályozza a nemzetek megtérését. Így hát, gyermekeim, számítok imáitokra, amit Atyámnak szeretnék felajánlani sok lélek megtéréséért, hogy megvigasztalja Őt végtelen nagy fájdalmában, amit érez, látva, hogy az emberiség nagy része hátat fordított neki, hogy az örök kárhozatra vezető széles úton haladjon.
Gyermekeim, áldásaimat árasztom minden Mária kegyhelyre testi és lelki gyógyulásotokért; szeretném, ha eljönnétek és meglátogatnátok Engem, hogy bizonyságot kapjatok Édesanyátok szeretetéről.
Gyertek el kegyhelyeimre, hogy imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, és ez megújít majd benneteket. Atyám megadta nekem a kegyelmet, amellyel sok szívet és sok elveszett lelket átalakíthatok, akik hittel és áhítattal térnek majd vissza, hogy meglátogassanak.
Nagy kegyelmeket kapnak azok, akik kegyhelyeimre jönnek, hogy velem együtt imádkozzanak.
Gyertek ti eltévelygett juhok, ne féljetek; anyátok szeret benneteket, és nem fog szemrehányást tenni nektek. Engedjétek, hogy átalakítsam szíveteket, és hogy megerősítsem életeteket; tudnotok kell, hogy égi Atyátok és Anyátok számára a ti lelketek üdvössége a legfontosabb.
Emlékezzetek drága eltévelygett juhok, hogy amikor nagyobb a bűn, Isten irgalma is nagyobb lesz, ha alázatos és bűnbánó szívvel tartotok bűnbánatot.
Gyertek közel hozzám, engedelmes gyermekeim, ne féljetek; én várok rátok kegyhelyeimen, hogy szeretetemet adjam nektek és, hogy közbenjárjak értetek, a családotokért és hogy részesüljetek majd az örök élet örömében.
Az Úr békéje legyen veletek, és az Én anyai védelmem segítsen titeket.
Anyátok, a Szentséges Szűz Mária
Szívem gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.
Mialatt a látnok ezt az üzenetet kapta, heves zivatar tombolt, de a Szűzanya szeretettel betakart minket anyai köd – palástjával, és minden békés lett.

Nyájam, ne félj, az angyalok megjelölik a homlokotokat a kereszt jelével (Tau kereszttel). 
(Megj: A Tau-kereszt szimbóluma visszanyúlik az Ószövetségbe. A héber Tau betű ősi formája kereszt alakú volt. Az egyházatyák (Ezékiel 9,4) a megváltás jeleként magyarázzák.)


Hadseregem harcosai: katonákra van szükségem, akik hitükben megerősödtek, a lelki harcban tapasztaltak, hogy csatlakozzanak Atyám seregéhez
2012. május 12. 7:40
SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A FÖLDI HARCOSOKHOZ
KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN? HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA, DICSŐSÉG ISTENNEK, DICSŐSÉG ISTENNEK!
Testvérek, Atyám hamarosan elkezdi Isteni Igazságszolgáltatását, melyet csak azok fognak kibírni, akik be vannak írva az élet könyvébe, és csak akik a hitüket megőrzik, fogják elnyerni az élet koronáját. Az Isteni harag kelyhe már túlcsordult. Jaj, nektek halálos bűnben levők, akik a bűnben és a sötétségben maradtatok anélkül, hogy figyelmet szenteltetek volna a mennyei hívásnak, mert hamarosan keresni fogtok, de nem találtok, hívni fogtok, de senki sem fogja azt meghallani!
Atyám teremtése hamarosan átalakul, és senki sem lesz képes megszüntetni a szülési fájdalmakat. Könyörögjetek Irgalomért és megbocsátásért mielőtt a harsonák elhallgatnak, mert amikor a csend és a feszült nyugalom elérkezik, akkor fog minden elkezdődni. Ó, istentelen nemzetek, sok közületek eltűnik, amikor az Isteni Igazságszolgáltatás átmegy rajtatok! Légy felkészülve Atyám nyája, mert az Isteni Harag ideje közeledik. Gyújtsátok meg lámpásaitokat imáitokkal, és egyesülve gyűljetek Miasszonyunk, a Királynőtök köré. Pásztorok, gyűjtsétek össze otthonaitok nyájait, és könyörögjetek a Mennyországhoz, hogy Atyánkban vetett hittel és bizalommal éljétek túl az elkövetkezendő napokat, és hogy senki és semmi se tudjon összeomlasztani benneteket.
Hadseregem harcosai: katonákra van szükségem, akik hitükben megerősödtek, a lelki harcban tapasztaltak, hogy csatlakozzanak Atyám seregéhez. Ez a hadsereg azokból áll majd, akiket ti a világban hivatásos katonáknak hívtok, és amelyik magába foglalja az arkangyalokból és az angyalokból álló másik mennyei frontot. Miasszonyunk és Királynőnk győzelemre vezet majd minket, és vezérelni fogja velem együtt a mennyei és a földi hadsereget. A mennyei és a földi hadsereg csatakiáltása a következő lesz: „KI OLYAN, MINT ISTEN? SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN!”, majd legyőzik a gonosz erőket a Föld felszínéről.
Készülj tehát hadsereg, öltsétek magatokra teljes lelki fegyverzeteteket, melyet Hénokh testvérünk kapott, mert a lelki harc elkezdődött.
LELKI FEGYVERZET
Kezdjétek: A Keresztvetéssel
Zárjátok: Jézus Szent Vérének imájával
 1. EFEZUSI LEVÉL: 6, 10,18. Lelki fegyverzet éjjelre és nappalra, egy csatába induló katonához hasonlóan
 2. A 91. Zsoltár este és reggel
 3. A Szent Rózsafüzér a Szent Szűzhöz, az adott napnak megfelelő titkokkal és Litániákkal, egyesülve a Szentháromsággal, a Szűzanya Szeplőtelen Szívével, Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael arkangyalokkal, az Őrangyalokkal és a mennyei és a földi hadsereggel
 4. Betartani Isten Parancsolatait (minden este lelkiismeretvizsgálatot tartani)
 5. Kegyelem állapotában lenni (gyónni ás áldozni)
 6. Lelki áldozás
 7. A Rózsafüzér és önmagunk felajánlása Jézus Krisztus Drága Szent Vérének
 8. Isten Szava az ellenséges támadások elhárítására (lásd a Jó Pásztor üzenetét 2011. február 21.)
 9. A lelki fegyverzet imája Megváltónk Véréhez
 10.  XIII. Leo pápának adott exorcista ima Szent Mihályhoz
 11.  Harci ima Szent Mihályhoz
 12.  Önfelajánlás Szent Mihálynak (lásd a Jó Pásztor üzenetét, 2011. február 25.)
 13.  Könyörgés a Szent Angyalokhoz
 14.  Ima az Őrangyalhoz
 15.  Védelmi ima – Urunk Szent Vérének imája – a Szellemi támadások ellen
 16.  A Jó Pásztor Rózsafüzére
Testvérek, lelkileg köztetek vagyok, de a figyelmeztetés és a csoda után látni is fogtok. El fogok jönni, hogy felkészítsem a földi hadsereget a nagy szellemi harcra. Legyetek most készenlétben, hogy amikor felszólítalak benneteket, csatlakozhassatok a mennyei sereghez.
Dicsőség és dicséret a seregek Urának. Dicsőség és dicséret az Urak Urának. Dicsőség és dicséret az istenek Istenének, és az élet Urának. Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten!
Atyám békéje maradjon veletek.
Testvéretek Mihály, a mennyei seregek hercege.
Jóakaratú emberek, tegyétek ismertté a mennyei üzeneteket.


AZ ÚJ HAJNAL FÉNYE ISTEN NÉPÉNEK ÖRÖME LESZ
2012. május 17. du.3:20
Szívem drága gyermekei, az Úr békéje legyen veletek!
Az új hajnal fénye Isten népének öröme lesz. Előre Fiam nyája, és ne térjetek le az Ég által kijelölt ösvényről. Én, az Édesanyátok, veletek vagyok, hogy vezesselek és irányítsalak benneteket Atyám királysága felé. Ne törődjetek a megpróbáltatások nehézségeivel, előre, ne habozzatok; a dicsőségre gondoljatok, amely rátok vár az új és mennyei Jeruzsálemben!
A Menny leszáll a földre, és a ti szemetek, nyájam, szemléli majd Isten dicsőségét.
Fiam nyája, maradjatok meg a szeretetben, és vigyétek el a szeretetet az új teremtés kapuihoz.
Gyermekeim, Isten a szeretet, és a szeretet mindent megtehet. Bízzatok Istenben, és semmi nem árt majd nektek, keressetek menedéket a szeretetben, és békére találtok, meg arra a lelkierőre, melyre szükségetek lesz, hogy szembesülni tudjatok a közelgő megpróbáltatások napjaival.
A tisztulás ezerkétszázkilencven napja csak egy álom lesz, ha megmaradtok a szeretetben, cserébe fogadjátok Isten dicsőségét majd az új teremtésben. Teremtmények, gondoltatok valaha is az örömre, amelyet Isten jelenlétében fogtok érezni? A nemzedékek között ti kiváltságosak vagytok nyomorúságotok és bűneitek ellenére, mert Isten megtisztít benneteket, és megtisztulásotok lesz az útleveletek Isten dicsőségéhez. Hány próféta, és hány áldott lélek kívánta volna látni, amit ti láthattok majd! A ti megpróbáltatásotok ideje semmiség az örökkévalósághoz és Isten akaratához képest, ahhoz a kegyelemhez képest, amikor lelki jelenlétetek látni fogja a Királyt teljes dicsőségében.
Gyermekeim, hamarosan minden elkezdődik, de ne féljetek. Maradjatok velem, és engedjétek ennek a szerető Anyának, hogy elvezessen titeket Fiához, az Ő dicsőségébe; imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és ne féljetek, mert Rózsafüzérem az út, amely Fiamhoz vezet benneteket.
Én vagyok az Üdvösség Bárkája, hogy sértetlenül vigyelek el benneteket az új teremtés kapuihoz. Gyűljetek körém, én gondotokat viselem, mint tyúkanyó a csibéinek. Nem fogom hagyni egyetlen gyermekemet sem elveszni, betakarom őket palástommal és a keblemen melegen tartalak benneteket. Kézen fogva vezetlek benneteket Isten dicsőségéhez.
A Szentháromság Egy Isten békéje maradjon bennetek!
Anyátok, Mária, a Minden Népek Asszonya


Nyájam, viseljétek lelki fegyvereteket, hogy szembe tudjatok nézni a gonosz teljes erejével!
2012. május 25. 8:40
A JÓ PÁSZTOR SÜGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Nyájam juhai, béke veletek!
Nyájam, viseljétek lelki fegyvereteket, hogy szembe tudjatok nézni a gonosz teljes erejével. Vegyétek lelki fegyvereteket, melyet az utóbbi időben adtam nektek, és küzdjetek Édesanyám és mennyei Hadseregem mellett az ellenség hadserege ellen. Ne feledjétek, azok a fegyverek, melyeket adtam nektek, erősek Lélekben az erőd lerombolásához. Előre hadseregem harcosai! Egy lépést se hátra, a győzelem Isten gyermekeinek oldalán van!
Az est elkezdett leereszkedni utat adva Isteni Igazságosságomnak. Ismét mondom nektek, maradjatok szeretetemben és ne féljetek semmitől. Indulásom elszomorít benneteket, de szükséges elmennem, hogy így minden beteljesedjen, és hogy Atyám ismét megdicsőüljön. Nyájam juhai, ti nem vagytok egyedül, Édesanyámat és Angyalaimat hagytam rátok, hogy vigyázzanak rátok; Én elmegyek az új teremtés lakásait előkészíteni, ahol veletek leszek az idők végezetéig.
Nyájam juhai, amikor a testemet nem tudjátok magatokhoz venni, mert Atyám háza zárva van, és mert ellenségem elkezdte az üldöztetést, azt mondom nektek: ne féljetek! Lelki áldozást is végezhettek - amelyet fegyverzetemként adtam nektek-, azáltal, hogy Édesanyámat hívjátok, és a következő könyörgést mondjátok: „Ó, Mária, Édesanyám, Isten népének vigasza, te, aki együtt élsz a Tabernákulum Élő Istenével és a Szentháromsággal, add nekünk Fiadat lelkileg, hogy megerősödjünk testben és lélekben. Ámen. (A Lelki áldozást háromszor végezzétek el.)
A Lelki áldozás arra fog szolgálni, hogy egyesülve maradjatok Velem a megpróbáltatás napjaiban. Ne aggódjatok, hogy mit fogtok enni, vagy inni a megtisztulás idején. Atyám tudja, hogy mi az, amire szükségetek van, még mielőtt erre kérnétek Tőle. „Ti keressétek először az Isten országát és annak Igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Így ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja”. (Mt. 6, 31 -34)
Ne féljetek nyájam juhai. Az események bekövetkeztekor emlékezzetek, hogy mindennek be kell teljesednie, ahogyan az meg van írva, hogy Isten Kegyelme által holnap az új teremtése örökségében részesülhessetek.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.
Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közeI az Isten országa.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus.
Nyájam juhai tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiség számára.


FOGADJÁTOK ÖRÖMMEL ISTENI JEGYESEM ELJÖVETELÉT!
2012. május 27. du. 1:15
A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS ÜZENETE ISTEN MINDEN GYERMEKÉNEK
ALTO DE GUARNE, ANTIOCHIA
Szívem gyermekei, a Szentháromság békéje legyen veletek, és Szent Védelmem és Szeretetem segítsen mindenkor benneteket!
Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön minden jóakaratú embernek!
Drága gyermekeim, fogadjátok Isten Szent Lelkének kenetét, hogy még egyszer kiáraszthassa ajándékait, karizmáit és kegyelmeit Isten gyermekeire. Fogadjátok örömmel Szent Jegyesem jövetelét! Szívből üdvözöljétek Őt, amint azt Fiam Tanítványai is tették velem együtt, hogy ti is igaz tanukká váljatok, és kihirdethessétek Fiam dicsőséges eljövetelét minden népnek.
Töltse el öröm szíveteket a Vigasztaló eljövetelekor, énekeljetek Neki és dicsőítsétek Őt az örökkévalóságra, mert Isten szeretete és irgalma teremtményei iránt végtelen.
Nyissátok meg ezért szíveteket, és fogadjátok Isten Szent Lelkét, miközben a következő imát mondjátok:
„ Ó, Isten Szent Lelke, tölts be minket jelenléteddel, áraszd ránk szeretetedet, és add meg nekünk a hét ajándékot, mely megfelel Egyházad hitének, hogy mi, Szeretett Fiad tanítványai, megerősödjünk testünkben, lelkünkben, és szellemünkben, hogy holnap mi is tanúságot tehessünk Isten népe előtt arról, hogy Isten bennünk van. Tükröződjék arcunkon keresztül Jézus képmása, és az, hogy Isten kegyelme által új teremtményekké váltunk Nevének dicsőítésére. Szeretünk Téged, és hódolatunkat fejezzük ki Irántad, Szent, és Isteni Lélek.
Atyánk, kérünk, tölts be minket Szent Lelkeddel, hogy igaz tanúid lehessünk, és ez által félelem nélkül hirdessük Szent Szavaidat és Szent Fiad győzedelmes visszatérését. Ámen.”
Kicsi gyermekek, forduljatok ezzel a kéréssel a Szentlélek Úristenhez, hogy így Fiam követőivé lehessetek ezekben az utolsó időkben. Ez az ima felkészít benneteket a „figyelmeztetésre” amelyet Isten ad Nagy Pünkösdi Üdvözítésként az emberiségnek.
Kisgyermekeim, gyűljetek Anyátok köré, és így lelkileg befogadjátok majd Isten Szentlelkét.
Isten békéje, és a Szentháromság Egy Isten legyen veletek!
Szerető Anyátok, a Szentséges Szűzanya
Szívem kicsi gyermekei, terjesszétek üzeneteimet..


A jelenkor sok prófétája és felkentje kerül rossz hírnévbe és nyilvános vesztőhelyre

2012. május 31. 1:20
MÁRIÁNAK, MINDEN NEMZET NAGYASSZONYÁNAK SÜRGŐS FELHÍVÁSA ISTEN VALAMENNYI GYERMEKÉHEZ
Szívem gyermekei, Isten békéje legyen veletek
Drága gyermekek, a gonosz erői elkezdtek kibontakozni az egyik országról a másikra, és elkezdődtek a támadások Isten gyermekei ellen. A jelenkor sok prófétája és felkentje kerül rossz hírnévbe és nyilvános vesztőhelyre. Legyetek nagyon óvatosak és ravaszok gyermekeim, mert a farkasok báránybőrbe bújva vezetik félre Fiam nyáját. Ők már a nyáj között vannak, megosztva azt, viszályt okozva keltenek zavart, hogy eloszlassák a juhokat és ily módon veszejtsék el őket. Vizsgáljátok meg a lelkeket ahhoz, hogy nagyobb bepillantást nyerjetek, mivel nem mindenki, aki azt mondja, hogy a Fiam nevében jön, tartozik nyájához.
Ne feledjétek, hogy a farkasok csalafinták, először megosztják az állományt, majd feloszlatják azt, hogy felfalják és ledobják a szikláról. A régi kígyó visszatér, hogy sokakat megtévesszen; emlékezzetek gyermekek Isten Szent Szavára: „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? (1 Kor. 5, 6) Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok kovászától! „ (Márk, 8, 15)
A kígyó nyelvének mérge rágalmazni fogja Isten jelenkori felkentjeit és prófétáit, csakúgy, mint Illés prófétával cselekedett Jezabel (1. Királyok 19, 14). Háborút indít a próféták ellen rágalmazva és üldözve őket, emiatt a juhok nem fognak hallani és letérnek az útról. Hányan fognak elveszni azáltal, hogy figyelmüket a csaló szellemeknek és a hamis tanoknak szentelik? Ezért kérlek benneteket gyermekeim, hogy támasszátok alá az üzeneteket Isten Szent Szavával, hogy ne vezessenek félre benneteket, és így a lelketek nem vész el.
Hadd emlékeztesselek benneteket gyermekeim, hogy hamarosan minden esemény bekövetkezik, melyeket a régi próféták a Szentírásban leírtak, és melyeket Fiam is megerősített az Evangéliumokban. Atyám is emlékeztet benneteket mindezt megerősítve a jelen idő prófétáin és felkentjein keresztül, hogy szálljatok magatokba és térjetek vissza Isten dicsőségének útjára. Ne essetek az ellenfelem csapdájába, mint a kis gyermekek! Kérjétek a világosságot és a Szentlélek Isten bölcsességét, és igazoljátok azt az Ő Szent Szavával, mert az égi üzenetek nem rágalmaznak, nem okoznak megosztottságot, éppen ellenkezőleg, ezek a megtérésre, a megbocsátásra, a bűnbánatra, a szeretetre, a reményre és az Istenbe vetett bizalomra szólítanak fel. Ezért figyelmeztetlek benneteket kicsinyeim, hogy ne lepődjetek meg, hiszen ellenfelem megkezdte kampányát, hogy lejárassa Isten prófétáit és felkentjeit. Olvassátok Isten Szavait - melyek táplálékul szolgálnak a nagyon igényes lelkek számára –, és kérjétek Szentlelkét, hogy az igazságban maradhassatok. Borítsatok be mindent Fiam Szent Vérével, hogy különbséget tudjatok tenni - a megkülönböztetés által – a jó és a gonosz között, és lelketek nem vész el az ismeretek hiánya miatt. Isten világossága és bölcsessége vezessen benneteket az igazságra és az Én Anyai védelmem segítsen benneteket mindenkor.
Mária, a Nemzetek Nagyasszonya, Édesanyátok
Sürgősen tegyétek ismertté ezt az üzenetet minden gyermekem számára.
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől kellene félnem?” (Zsolt. 27, 1)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése