2011. március 8., kedd

A fenevad (Antikrisztus) bélyege az egyik legfontosabb jövendölés a Bibliában. A keresztények évszázadokon át töprengtek a jelentésén. Aki ezt a bélyeget magára felveszi, és imádja az Antikrisztust és képét, annak sorsa tűzzel és kénkővel való kínoztatás lesz. Amint azt a következő cikkekben látni fogjuk, valószínűleg az utolsó napokban élünk az Apokalipszis és Jézus Krisztus visszajövetele előtt, ezért ez a jövendölés beteljesedhet még a mi életünkben. A Jelenések könyvét, a jövő és az Apokalipszis prófétai látomását, János apostol írta ezerkilencszáz évvel ezelőtt patmosz-szigeti száműzetése alatt. A bélyeg a Jelenések könyvének következő verseiben szerepel:
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. (Jelenések 13,16 - 18)
És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. (Jelenések 14,9-11)
És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. (Jelenések 15,2)
Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. (Jelenések 16,2)
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. (Jelenések 19,20)
krisztus.ro
És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. (Jelenések 20,4)
Isten megtiltja, hogy testünk bármely részére bélyeget tegyünk: Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.(3 Mózes 19,28)
Isten törvénye tiltja a testi megbélyegzést, Sátán pedig megpróbálja rávenni az embereket e törvény megszegésére:
Évszázadokon keresztül a sátánimádók és más pogányok különféle bélyegekkel jelölték meg testüket, főleg a homlokukat és a kezüket, hogy jobban azonosulhassanak istenükkel, istennőjükkel vagy hamis tanításaikkal. Történészek és szimbólumokkal foglalkozó szakemberek szerint a emberi test és arc tetoválása eredetileg az ókori egyiptomiaknál kezdődött, a felavatás és pogány imádat egyik formájaként, akik hieroglifákat használtak. (Texe Marrs, Mystery Mark of the New Age: Satan's Design For World Domination, (A New Age titokzatos bélyege. Sátán világuralmi terve)) Pogány megbélyegzéshez vörös kört vagy más okkult szimbólumot használnak, például az ötágú csillagot, a mindenlátó szemet, a sárkányt vagy kígyót, a yin/yang-ot és a horogkeresztet.
Az Apokalipszis idején a hamis próféta mindenkitől megköveteli majd a fenevad, azaz a Sátán által megszállott Antikrisztus bélyegének felvételét (Jelenések 13,16�18), melynek lelki jelentése is lesz: a Sátán úrként való elismerése. Ha felveszed a bélyeget, Isten haragját fogod elszenvedni és lelked örökre elkárhozik (Jelenések 14,9�11).
A fenevad bélyege valamilyen okkult szimbólum is lehet, de valószínűleg egy beültethető mikrochip lesz, amelyről a következő lapokon fogunk írni. A kettő kombinációja is elképzelhető.
Isten szolgái, a keresztények, megpecsételtetnek a Szentlélek által.
A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. (2 Kor. 1,21�22)
A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. (Eféz. 1,13�14)
A globalisták célja egy új pénzügyi, politikai, és embereket ellenőrző világuralmi rendszer kialakítása: egy világdiktatúra. Az elit-nek ez a titkos összeesküvése a hegemóniáért, az önálló nemzeteket függetlenségüktől megfosztottaknak és egy világdiktátor vezette világkormány alá rendelteknek képzeli el, ami által a földön élő minden férfi és nő néhány önkényúr rabszolgájává válna.
Ebben és a következő cikkekben a globális ellenőrzési rendszer tervét és a megvalósításához alkalmazott technikát fogjuk megtárgyalni. Be fogjuk mutatni, hogy izgalmas, látszólag ártalmatlan találmányok miként válnak rémálomszerű elnyomóeszközökké arrogáns, kapzsi és hataloméhes emberek kezében.
Ezt az egész világra kiterjedő és a közeljövőben megvalósulható rendszert a kitűnő amerikai író, Texe Marrs ismerteti könyvében, melynek címe: Project L.U.C.I.D. - The Beast 666 Universal Human Control System (A L.U.C.I.D. Terv - A fenevad 666 egyetemes emberi ellenőrzési rendszere). Ebben így összegzi a számunkra eltervezett dolgok egy részét: Texe Marrs, a Project L.U.C.I.D. fedőlapja: Az információ bevásárlóközpontok, áruházak és közvetlen értékesítéssel foglalkozó kereskedelmi cégek vonalkód olvasóiból fog érkezni, feljegyezve minden egyes vásárolt árucikket. Mindennapos szokásaink és mozgásaink adatait az állandóan fejünk fölött keringő kém műholdak fogják a Fenevad rendszerébe ömleszteni, amelyek szerencsétlen áldozataikra lecsapni és őket felfalni készülő, szárnyaló óriás sasok sandító szemeihez hasonlóan figyelnek bennünket. Rejtett, miniatűr videokamerák minden házon belüli és kívüli cselekedetünket rögzíteni fogják éjjel és nappal, szemérmetlenül behatolva magánéletünkbe, képfelvételeik sokaságát azonnal továbbítva a Központi Gestaponak üvegszálas kábeleken keresztül. Interaktív tévék pontúgy nézni fognak minket, mint mi őket, lejelentve a látottakat a Fenevad számítógépes főhadiszállására. Telefonbeszélgetéseinket a Nemzetbiztonsági Ügynökség fogja automatikusan lehallgatni és dekódolni...
A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. (Dániel 2,40)
Zárt ajtók mögött egy számítógépesített rabszolgarendszert terveznek a földön élő minden ember és minden értékes dolog megfigyelésére és ellenőrzésére. A rendszert folyamatosan tesztelik különböző országok mit sem sejtő állampolgárain és vezetik be világszerte. Számos technikai, gazdasági, politikai összetevőből áll és háttérinformáció nélkül nehéz felismerni. Lapjainkon mi a technikai oldalát fogjuk elemezni.
Emberek, állatok és tárgyak ellenőrzéséhez először azonosítani kell őket, majd folyamatosan figyelemmel tartani.
1. Azonosítás
Eszközök: Vonalkódok - elsősorban tárgyak azonosítására, vonalkódok és az ISO9000 rendszer, kártyák: kártya formátumú személyi igazolványok, bankkártyák, chipkártyák, stb. � emberek azonosítására, chipkártyák, mikrochipek � tárgyak, állatok, a jövőben pedig valószínűleg emberek azonosítására. Mindezek az azonosítási eszközök vészesen növekedő országos és nemzetközi adatbázisokhoz és számítógépes hálózatokhoz vannak kötve.
2. Megfigyelés
Az emberek megfigyelése, nyomon követése, azaz a kémkedés napjainkban is gyakori és számos kifinomult módszer létezik a megvalósítására, csúcstechnikájú megfigyelés
3. Ellenőrzés
A megfigyelés és az ellenőrzés/irányítás kéz a kézben jár: nem lehet mindenkit ellenőrizni egy globális megfigyelőrendszer nélkül. A fő cél nem a megfigyelés, hanem a teljes ellenőrzés. Cselekedeteinket, sőt még a gondolatainkat is irányítani szeretnék, amint arról a következő lapokon beszámolunk. Agykontroll kísérletek folynak már több generáció óta és a módszerek egyre kifinomultabbakká válnak: kábítószerek, mikrohullámok, mágneses mezők és beültethető mikrochipek. Minket leginkább az utóbbi érdekel, mivel az azonosítási eszközként is használható, amely nélkül sem vásárolni, sem eladni nem fog lehetni egy jövőbeli pénznélküli társadalomban. Ez lehet a fenevad bélyege, amelyről a Biblia már 1900 éve jövendöl. Ha magadra veszed, Sátán teljesen a hatalmába keríthet, később pedig Isten tűzzel és kénkővel fog megbüntetni.
Minden országban óriási összegeket költenek számítástechnikai fejlesztésekre. Az állampolgároknak azt mondják, hogy mindezt az ő biztonságuk, védelmük és magas életszínvonaluk érdekében teszik, vagy pedig azt hozzák fel mentségként, hogy nem lehet technikailag lemaradni a globális gazdaságban.
A világon levő számítógépek száma exponenciálisan növekszik, a számítógépes hálózatok pedig már az egész földet körülölelik. Pár év múlva valószínűleg az Egyesült Államok minden otthona rendelkezni fog számítógéppel és internetes kapcsolattal. Az adatbázisok száma és a bennük tárolt információ mennyisége is vészesen nő. Mindez köztudott. Ellenben kevésbé ismert, hogy ezek az adatbázisok országosan és nemzetközileg is kapcsolódnak egymáshoz. Bankok, cégek és állami szervek osztoznak az állampolgárok legfontosabb adatain azok beleegyezése nélkül. Az adóhivatal, szociális és egészségügyi intézmények, biztosítótársaságok, bankok, viszonteladók, közlekedésrendészet stb. mind elektronikus kapcsolatban állnak egymással. A háló pedig napról napra növekszik.
Az élet minden területének számítógépesítése, főleg a penzügyeké, és az adatbázisok összekapcsolása, lehetővé teszi egy viszonylag kis csoport számára, hogy átvegye a hatalmat az egész világ fölött és véget vessen az emberek szabadságának.
A rendszert a világ leghatalmasabb és legbefolyásosabb csúcstechnikai vállalatai, bankjai, hírszerző szolgálatai és rendfenntartó alakulatai fejlesztik, amelyek minél hatékonyabb és fejlettebb ember-ellenőrzési eszközök feltalálásán dolgoznak: lehallgató berendezéseken, mikrochipeken, kém- és megfigyelőrendszereken, mesterséges intelligencia és �virtuális valóság" eszközökön, stb. Ennek érdekében mérnökök, programozók és tudósok millióit alkalmazzák. Ezért keresik annyira és fizetik meg olyan jól a számítástechnikai szakembereket és a villamosmérnököket. Pl. a mostani, magasan képzett amerikai és kanadai bevándorlók között sok mérnök és programozó van. Ők Kelet-Európából, Kínából, Indiából érkeznek. Gyászos kimenetelű terveken dolgoztatják őket, de ennek nincsenek tudatában, mivel időbe telik alkalmazkodniuk új környezetükhöz és kideríteniük, mi folyik a színfalak mögött.
Nem tudjuk, hogy a megfigyelési technikák és a fenevad bélyege mögötti agyak közül hánynak van fogalma munkája spirituális következményeiről.
Ennek ellenére Sátán képes még a legőszintébb gyanútlan balekokkal és beépített emberekkel is elvégeztetni piszkos munkáját itt a Földön. Felmérhetlen károkat okozhatnak a világ vezető csúcstechnikai intézményeinek és laboratóriumainak folyosóit róvó brilliáns, de lelkileg tudatlan emberek által a mi ellenőrzésünkre kifejlesztett termékek. (Texe Marrs, Project L.U.C.I.D.)
És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. (Jelenések 14,9-11)
A világgazdaság pénznélkülivé válhat. Ezt tervezik befolyásos emberek és óriási összegeket költenek a megvalósítására a mi adóinkból.
Kiépülőben van az adatbázisok nemzetközileg összekapcsolt globális hálózata, amely rengeteg információt tárol rólunk. A számítástechnika fejlődése tette lehetővé a bankügyletek, adóbefizetések és vásárlások elektronikus úton történő lebonyolítását. A fizetéseket, állami segélyeket és munkanélküli járadékokat elektronikus úton utalják át a bankszámlákra. A valódi pénzt így fokozatosan az elektronikus, azaz virtuális pénz váltja fel, ami számítógépeken tárolt számokat jelent.
Szép lassan hozzászoktattak minket, hogy élvezzük az elektronikus rabiga eme kényelmes formáit. Most vagyunk a következő stádiumban: a kártyák és az elektronikus pénz használata kezd kötelezővé válni. Egyes nyugati országokban a pár ezer dollárnál nagyobb összegű készpénzügyletek már gyanúsnak minősülnek. Így kényszerítik rá a lakosságot a kártyák használatára.
A készpénz szabadságot jelent, hiszen titoktartást és névtelenséget biztosít a tranzakciók során. Ugyanakkor decentralizálást is jelent. Valamely személy pénzügyeinek az ellenőrzése életének az ellenőrzését is jelenti, és az urak tisztában vannak ezzel. A lakosság követéséhez, megfigyeléséhez és ellenőrzéséhez jól jön a készpénz kiküszöbölése. A cél egy pénznélküli társadalom, ahol minden tranzakciót számítógépes banki rendszeren kényszerítenek keresztül.
Számos pénzügyi szakértő már régóta globális tőzsdeösszeomlást jósol. Az lehetőséget teremtene a készpénz kiiktatására és egy még jobban elrabszolgásító globális gazdasági rend megvalósítására. Ha bekövetkezik egy világméretű tőzsdecsőd, akkor azt valószínűleg a színfalak mögött tervezték meg.
A pénznélküli társadalom fogja előkészíteni a terepet a fenevad bélyege rendszeréhez. A bélyeg egy mikrochip lesz, vagy valami ahhoz hasonló.
Az amerikaiakat először bele fogják kényszeríteni egy új, számítógépesített, nemzetközi azonosítási rendszerbe (infrastruktúrába), amelyben a digitalissá átalakított személyes adatok, számítógépre vitelük után azonnal elolvashatóak lesznek bárhonnan a világon. A rendszer működése érdekében mindenkinek egy csúcstechnikájú azonosító kártyát fognak kiosztani. Röviddel azután minden létező személyi igazolványt, terheléses bankkártyát, gépjárművezetői engedélyt és hitelkártyát összevonnak egyetlen, technológiailag fejlett, többféle használatra alkalmas chipkártyába, amelyen a chip elektronikus pénzt és személyazonosító információkat fog tárolni... Ezzel majdem egyidőben a világ pénznélkülivé és minden pénznem törvénytelenné fog válni, tehát csak számítógépeken keresztül fog lehetni venni és eladni... csupán a kiber-térben keringő számokkal. Azután azt fogják mondani, hogy az új kártyák könnyen elveszíthetők és ellophatók, és így mi működésképtelenné válhatunk... Az utolsó lépésben 'Big Brother' megoldást fog ajánlani ezekre a problémákra. Rá fog akarni venni minket arra, hogy egy azonosítási kártyákat helyettesítő, a kéz bőre alá beültetendő azonosítási biochip válaszjeladót vegyünk magunkra... Anélkül senki sem fog tudni bármit is venni vagy eladni... (Texe Marrs, USA)
A bankok jelenleg kampányt folytatnak, hogy az emberek féljenek a tolvajoktól, azonkívül mindenféle tanácsokat adnak az embereknek kártyáik megvédésére... De a tolvajoktól való félelmet a bankok csak egy cél érdekében éltetik: el akarják fogadtatni a közvéleménnyel mikrochipek beültetését emberek kezébe, hogy ezekkel váltsák fel a microchipeket tartalmazó terheléses kártyákat... (Let us absolutely refuse the debit cards. A worldwide dictatorship (Feltétlenül utasítsuk vissza a terheléses kártyákat. A világdiktatúra) Michael folyóirat, Kanada, 1996. május�június, ingyenes különlenyomat)
A világgazdaság pénz nélkülivé válása nem éri meglepetésként az igazi keresztényeket, akik tanulmányozzák a Bibliát, Isten Szavát. E meggyőződésüket főleg a Jelenések könyvében található alábbi részre alapozzák:
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. (Jelenések 13,16�17)
A keresztények régóta állítják, hogy a föld gazdaságát csak egyféleképpen lehet ennyire ellenőrizni, éspedig ha minden készpénzt kiiktatnak a társadalomból. Mert ha a készpénz megmaradna, senki sem tudna ránkerőszakolni egy ilyen szigorú adás-vételi rendszert.
Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. (Malakiás, 4,1�3)
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megitélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. (Fil 1:9-11)


http://szentkoronaradio.com/publicisztika/2007_06_07_a-fenevad-belyege

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése