capture-schneider-iii.pngAthanasius Schneider püspök egy új interjúban beszélt a 2019-ben tartandó pán-amazóniai szinódus nemrég kiadott munkadokumentumáról. Az interjúban a püspök elutasította a nős férfiak pappá szentelésének ötletét.
Schneider püspök amellett érvelt, hogy a papi önmegtartóztatás része az Egyház azon hagyományának, amely az apostoli időkig nyúlik vissza. A nők szerepéről szólva a püspök attól tart, hogy az Egyház hamarosan azt a Németországban jelenleg is létező modellt fogja követni, hogy női lelkipásztori kisegítők tartanak prédikációkat és igeliturgiát a templomokban.
A püspök egy 30 perces videóinterjúban beszélt minderről, amelyet a Gloria.tv online katolikus televízió készített vele június 10-én, Csehországban. Az interjúban a kazahsztáni Astana segédpüspöke több témát is érint, beszél többek között a hagyományos latin miserítus fontosságáról, Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításának súlyos következményeiről, és az Egyházban kialakult megosztottságról.
A 2019-ben megrendezendő pán-amazóniai szinódus június 8-án kiadott munkadokumentuma (Instrumentum Laboris) kapcsán Schneider püspök a nős férfiak pappá szentelésének, valamint a nők erőltetett oltárszolgálatának kérdéseit is érintette.
Schneider püspök szerint a készülő szinódus munkadokumentuma a nős férfiak pappá szentelésének engedélyezését készíti elő a pán-amazóniai régióban. Ugyanakkor a püspök úgy gondolja, hogy a helyi engedélyezéssel ez az innováció hamarosan az egész világon elterjedne. A püspök szerint ezzel "a cölibátus de facto eltörlésre kerül". "Azonnal beláthatjuk ezt" - teszi hozzá, azt állítva, hogy csak egy gyerek nem értené, hogy a pán-amazóniai régióban egy ilyen kivételes engedélynek ez lenne a mélyebb következménye.
A német származású püspök szerint az eféle nős papok "valójában az Egyház megszakítatlan hagyománya ellen vannak".
Papként önmegtartóztatásban élni az apostoli hagyományig nyúlik vissza, ez nem pusztán egyházi törvény.
- tette hozzá Schneider püspök. A püspök álláspontja itt egybecseng Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának álláspontjával. Mint Schneider püspök ugyanakkor emlékeztetett rá, már Szent Ágoston is világossá tette ezt, ahogy a Karthágói Zsinat is. A papi önmegtartóztatást már a negyedik században ismerték, mint olyan hagyományt, ami az apostoli időkig nyúlik vissza. A papi cölibátus gyakorlata ekkor még olyan életformát jelentett, amit nős és nőtlen papok egyformán gyakoroltak: a szentelést követően minden pap önmegtartóztatásban élt, függetlenül attól, hogy nős volt-e, vagy sem.
Ahogy Schneider püspök emlékeztetett, az Egyház történetében minden pápa kitartott amellett, hogy a papoknak és püspököknek önmegtartóztatásban kell élnie. A pápák kitartottak emellett minden visszaélés és támadás ellenére is, akkor is, amikor a papi cölibátust európai uralkodók támadták. Schneider püspök azt is kifejtette, hogy amikor a keleti egyházak a 7. században szakítottak a papi önmegtartóztatás hagyományával, "a Szentszék ezt sohasem fogadta el".
A keleti rítusú katolikus egyházak gyakorlatáról, hogy ők papnak szentelnek nős férfiakat is, Schneider püspök azt mondta: "ez olyan engedmény volt, amit azok az ortodox egyházak kaptak meg, akik vissza kívántak térni a katolikus egyházba". Ezek az egyházak engedélyt kaptak arra, hogy "fenntartsák a közel 1000 éven át létezett gyakorlatukat". A római katolikus egyháznak azonban "sohasem szabadna ezt feladnia", mivel egy ilyen változás az egyházfegyelemben "az apostoli hagyomány ellen lenne", ami "dominószerű hatással járna".
Schneider püspök attól tart, hogy ha a pán-amazóniai régió engedélyt kap arra, hogy nős férfiakat pappá szenteljen (az önmegtartóztatás hagyományos kötelezettsége nélkül), úgy ezt "más püspökök és püspöki konferenciák is előállnának, és más régiókban is alkalmazni kívánnák".
A papi önmegtartóztatás rövid időn belül megszűnne. Ennek pedig nem szabadna megtörténnie.
"Azt remélem, hogy az isteni gondviselés ezt nem fogja megengedni." - teszi hozzá a püspök.
Schneider püspök hasonló megjegyzéseket tett annak lehetőségéről, hogy a pán-amazóniai szinódus valamiféle női oltárszolgálati formát fog javasolni a régió számára. "A felszentelés lehetetlen." - szögezi le a püspök. Ehelyett úgy gondolja, hogy a régió a női lelkipásztori kisegítők egy modelljét igyekszik megvalósítani majd, ami Németországban püspöki áldással létezik már. A német egyházban a női kisegítők mostanra már homíliákat tartanak, igeliturgiákat vezetnek, és az Oltáriszentséget is kiszolgáltatják. "Mindent csinálnak, a szentmise kánonját kivéve." - hangsúlyozza a püspök. - "Ez már most is létezik!" Mint mondja, a német katolikusok már évtizedek óta láthatnak az egyházukban albát viselő nőket az oltárnál, liturgikus cselekményeket vezetve.
Schneider püspök szerint ezért a német példát a pán-amazóniai régió is könnyedén követheti. "Reménykedek és imádkozom, hogy a mi drága Urunk isteni gondviselése nem fogja ezt megengedni." A püspök szerint őriznünk és védelmeznünk kell a férfiak oltárszolgálatát, "mint igazgyöngyöt, amit Jézus adott nekünk".
A püspök ugyanakkor örömteli hangon emlékezteti a híveket az Egyház jelenlegi válsága kapcsán, hogy "ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem". Ahol ilyen nagy a sötétség, "ott még inkább felragyog a fény, a kegyelem". Mint mondja, ezt ő maga is látja az utazásai során, amikor a hitet őrző katolikus közösségekkel találkozik. "Látom a Szentlelket működni szerte a világban, sok kis közösségben, sok fiatal családban, a fiatalokban, sok szeminaristában és papban, akik élik a hitet." A püspök szerint ezek a katolikusok erkölcsös életet igyekeznek élni, és példaként tudnak szolgálni mások számára.
Schneider püspök szerint ugyanakkor azok, akik ma hatalommal bírnak az Egyházban - "az egyházi nómenklatúra", ahogy ő nevezi -, át vannak itatva "a világ szellemével, a naturalizmus szellemével, és hiányzik belőlük a természetfeletti hit." Mint mondja, lehet, hogy egyházi hivatalt viselnek, lehet, hogy "hatalmuk van a kicsinyek és tiszták felett, még arra is, hogy elnyomják őket", és lehet, hogy övék "az adminisztráció, a pénz, az elismertség, a médiatámogatás, és a közrajongás hatalma"; "De miénk a hit!" - szögezi le a püspök.
"A tiétek a hatalom, de a miénk a hit." - Schneider püspök szerint ez az, amit egy egyszerű hívő is megmondhat azoknak az egyházi tisztségviselőknek, akik hűtlenné válnak a hithez. "Ezért mi gazdagabbak és hatalmasabbak vagyunk." - teszi hozzá a püspök.
Schneider püspök szerint a Szentlélek "tavasz készít elő az Egyházban".
A tájat még mindig hó fedi, de már láthatjuk az olvadás foltjait, amik a tavasz jövetelét hirdeti. Ezek pedig mindazok a csoportok, akiknek nincs hatalmuk, akiket elnyomnak, de akiknek hatalma van Isten előtt.
Zárásképpen a püspök azt mondja: "Isten Anyja pedig a mi anyánk, az Egyház anyja, ő a karjaiban tart minket. Ő pedig minden eretnekség legyőzője."

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/06/20/schneider_puspok_a_keszulo_pan-amazoniai_szinodusrol_a_nos_papokrol_es_a_noi_oltarszolgakrol