2011. május 10., kedd

"Szeretetlángom maga Jézus Krisztus" (A Szűzanya szavai 1962. augusztus 31-én)

Engesztellek én jó Istenem, ahogyan megbántott szüleimet, barátaimat, jótevőimet szoktam: bánattól megindult szívvel, őszinte fogadkozással és nagylelkű, áldozatos szeretettel. Bocsásd meg bűneinket!
   Érzem saját bűneim súlyát, látom testvéreim vétkét és ismerem a világ gonoszságát. Minél súlyosabb a vétek, arcátlanabb a hűtlenség és rútabb a hálátlanság, annál jobban szeretlek és ragaszkodom Hozzád.
    A Szűzanya Szeplőtelen Szívével egyesülve engesztellek Téged, legjobb Atya, leghívebb Barát és legkedvesebb Vendég. Magdolna könnyes töredelmével, a tékozló fiú alázatával, Zakeus nagylelkűségével és Péter keserű bánkódásával. Irgalmazz nekünk!
   Mint az emberiség tagja és népem fia-lánya, tudom, hogy a közösségért is kell vezekelnem, és hogy a bűn csak bánattal és vérontással tehető jóvá. Vállalkozom tehát arra, hogy a mind szélesebb rétegben terjedő engesztelő „kisded nyáj” közé álljak és tőlem telhetőleg mindent megtegyek, hogy ne a bűn, hanem a kegyelem és erény uralkodjék.
   Nem kételkedem abban, hogy sóhajomnak, aggódásomnak, könnyeimnek és véremnek értéke lesz és nem marad gyümölcstelen. Erősen hiszem, hogy a magam és engesztelő testvéreim áldozatai, jótettei egyesülnek Mária Szeplőtelen Szívének érdemeivel. Aki viszont Jézusáéval  egyesítve mutatja be az Atyának mindazt, amit Betlehemtől a Golgotáig szenvedett értünk.  
  Nem kételkedem: Uram, számít-e valamit szeretetem mécsese a bűn vaksötét éjszakájában, sem hogy kioltja-e a pokol tüzét, hogy imám eljut-e Hozzád a gonoszság orkánján keresztül, s áldozatom megtöri-e a bűn rettenetes erejét?!
   Hanem rendületlenül hiszem, hogy mindez irgalomra nyitja isteni Szívedet. Hiszen Te mondtad: „Kérjetek és adatik, keressetek és zörgessetek!”  Bízom, hogy égre emelt kezem elhárítja a kísértő Sátánt. Könnyem esőként hull a bűnben kiszáradt szívekre. Áldó, esdeklő fohászaim fénylő napsugárként jutnak el a börtönökbe, fogolytáborokban, kórházakba, a szenvedők, küzdők milliói közé ; imáim az otthonok, utcák, műhelyek, irodák, mutatók bűnözőibe. Jézusom Vére által megvilágosodást, a bűntudatra – ébredést és az üdvösséget munkálják.
   Mindezt hiszem és utolsó leheletemig cselekszem, Ámen.
********
                                    

Még a legparányibb szál gyertya is megtanít arra, hogy érdemes leégni, egy parányi fényért és melegért.


Megismerni, szeretni és elválni: ez a föld!
Megismerni, szeretni és mindig együtt maradni: ez a menny!


Tettünknek a szeretet adja az értéket, a jószándék pedig megaranyozza azt az Úr Jézus előtt, Szentáldozáskor – ha hidegnek érezzük szívünket, mint a decemberi fagyos éjjel – ne szavakat keressünk és ne akarjuk a szeretet ömlengéseit, hanem szent bizalommal és édes reménnyel Szentséges Szívére hajtom fejem és csak ezt ismételgetem: „Akarlak szeretni, segíts! – És fog segíteni, hiszen a szeretetet szomjazza. Ha érzem, hogy milyen üres és hideg a szívem, a betlehemi jászol elé térdelek és ezzel a hideg szívemmel imádom az Örök Szeretetet. Ha látom, hogy azok az egyszerű pásztorok a maguk egyszerű szegénységében határtalan hittel és bizalommal térdelnek jászolya mellett, s egyikük tejet, másikuk ruhát ajánl fel, hogy a Szent Szűz betakarhassa Isteni Gyermekét. Nem volt másuk, csak ezt tudták adni egyszerű szegénységükben. S ha én is úgy érzem, hogy nincs semmim, hát odaadom a szívemet. Az is olyan egyszerű és talán olyan szegényes, mint a pásztorok ajándékai, de hogy mégis adhassak valamit, hát a szívemet adom oda.” – (G.E.)


”Sohasem veszítjük el azokat, akiket Abban szeretünk, Akit nem lehet elveszteni.”


„A test öreg lehet, a lélek soha!
A gondolat elfáradhat, a szív szárnyal tovább.
Az évek elszállnak, a szeretet örök;
A természet kimerül, a kegyelem kimeríthetetlen.”


„Ha Jézus vendégségbe megy, Vele megy a Kereszt is, de sohasem megy Mária nélkül.”
Jézusért élni, Benne remélni,
Sötét viharokban, elfeledt sarokban
A fájó keresztet könnyek nélkül vinni,
Csak Őbenne bízni!

Küzdeni a tiszta ideálért.
Meghalni a földnek
Isten Szent Fiáért.
Erre tanítson meg
Krisztus égi Szent Szerelme
És daloló szívvel repülni a mennybe!”FELAJÁNLÓ IMÁM

Édes Jézusom, eressz Magadhoz engem! A Te keresztedhez simulva a világ legtombolóbb viharában is egyedül Téged akarlak szeretni, Jézusom! A Te kereszted az én üdvösségem, Te a keresztfán, én a kereszt alatt. Soha máshova nem nézek, csak a Te szenvedő arcodra és így olyan könnyű az élet vértanúsága. A legnagyobb szenvedést zúdítsd rám, hogy bűnnek ne legyen ereje erőt venni rajtam. Jézusom, törj össze, zúzz össze egészen, – csak a lelkemet ne engedd összeroppanni soha, egy pillanatra sem! Jézusom, fogadom Neked, hogy a legkisebb tökéletlenséget is kerülni akarom. A keresztemet átölelve vállalom mindig a sokkal nehezebbet is. Édes Jézusom, engedd, hogy szeretetből haljak meg Érted s kérlek, hogy a földi életem útja, a Te Golgota-utadhoz hasonló legyen! Jézusom, engedd, hogy nemzetünk bűne, keresztem súlya legyen vállamon! Ha összeroskadok is, ne emelj fel, engedd, hogy szenvedjek, csak a lelkemet erősítsd, hogy el ne csüggedjek!
    Mária! Neked adom magamat, életemet, munkámat, szenvedéseimet, szívem minden dobbanását, engesztelő áldozatként. Ajánld fel az Úr Jézusnak Szent Szíve szándékára, a Te szándékodra, Lelkiatyám szándékára, minden testvérem szándékára, akik velem jót tesznek, s szerény imámba ajánlották magukat.
    Rendelkezzél mindennel, amivel csak bírok, mert ezt Te adtad nekem, hogy Általad az Úr Jézusnak ajánlhassam az Ő szent szándékai megvalósításáért, szent Nevének dicsőségére és az én szegény kis lelkem javára, most és mindörökké. Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése