2017. április 23., vasárnap

Faustyna Kowalska Naplójából. Fehérvasárnap az Irgalmasság ünnepe

1937.4.4. Fehérvasárnap , az Irgalmasság ünnepe. Reggel a Szentáldozás után lelkem elmerült Istenben. Szorosan egyesültem a három isteni személlyel, mégpedig a következőképpen : amikor Jézussal egyesültem ,egyidejüleg összekapcsolódtam az Atyával és a Szentlélekkel is . Lelkem felfoghatatlan örömbe merült. Az Úr megismertette velem kifürkészhetetlen irgalmának egész mélységét és tengerét. Ó, ha megértenék a lelkek , menny
ire szereti őket az Isten! Minden hasonlat, akár a leggyengédebb , vagy a legerőteljesebb , a valóságnak csak halvány árnyéka !
Amikor összekepcsolódtam az Úrral megértettem, milyen sok lélek dicséri irgalmát.
1074
Midőn imádásra jöttem, ezt hallottam: " Szeretett leányom írd fel: Szívem ma megpihent ebben a kolostorban. Hirdesd a világnak irgalmasságomat és szeretetemet.
Égetnek az irgalom lángjai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre. Ó, milyen fájdalmat okoznak nekem, ha megtagadják befogadásukat.
Leányom, tedd meg, ami hatalmadban áll, hogy irgalmam imádását elterjeszd. Ehhez ami belőled hiányzik, azt én kipótolom. Mond a szenvedő emberiségnek, simuljon irgalmas Szívemhez, és én békével töltöm el.
Mond el leányom, hogy én magam vagyok a szeretet és irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön hozzám, oly hatalmas kegyelemmel töltöm el , amelyet maga be sem tud fogadni, hanem más lelkekre is átsugározza azt.
1075
Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik , egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek. Ebben az utolsó órában a lelkeknek nincs más védelmük, mint az én irgalmam. Boldog az a lélek, aki életében az irgalom forrásába merült, mert az igazság nem fogja elérni.
1076
Írd: Minden a mi létezik, irgalmam bensejében van, mélyebben , mint a gyermek anyja ölében. Fájdalmasan megsebez a jóságomban való kételkedés. Legfájdalmasabbak számora a bizalmatlanság bűnei."

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege.

1. Az isteni irgalmasság ünnepe

Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának.
“Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Kívánom, hogy isteni irgalmasságom ünnepét Húsvét után az első vasárnapon ünnepeljék (Napló 49)  Keserves szenvedéseim ellenére elvesznek egyes lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik ezzel az ünneppel, különben örökre elvesznek. A papok ezen a napon hirdessék nagy és végtelen irgalmamat (napló 570)” /ll. János Pál pápa hivatalosan be is vezette ezt az ünnepet/
Az ünneppel kapcsolatban nagy kegyelmeket ígér:
“Azt akarom, hogy az isteni irgalmasság ünnepe minden léleknek, különösen a bűnösöknek menedéke legyen. Ezen a napon irgalmasságom egész teljessége fog kiáradni. Kegyelmeim tengerét árasztom azokra, akik ehhez a forráshoz közelednek. Aki ezen a napon szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járul, annak megbocsájtom minden bűnét és elengedem minden büntetését. Senki ne féljen hozzám jönni, még a legnagyobb bűnös sem. Ez az ünnep irgalmasságom mélyéről származik és telítve van könyörületem kegyelmeivel. (Napló 699)”

2. Az Irgalmasság Rózsafüzére

Ezt a rózsafüzért – mely különösen alkalmas Isten haragjának enyhítésére -, Jézus maga tanította Fausztina nővérnek. Arra kérte a nővért, hogy minden nap imádkozza el. (A rendes rózsafüzéren imádkozható.)
“Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket. (Napló 811). Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541)… ha ez megegyezik karatommal. E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget. Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján (Napló 754).
Kezdés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy
A nagy szemekre:
“Örök Atya, felajánlom Neked a Te nagyon szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét, vérét, lelkét és istenségét, bűneink, és az egész világ bűneinek bocsánatára.” (1x)
A kis szemekre:
“Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.” (10x)
Befejezésre:
“Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!” (3x)
Különösen a haldoklók nyernek nagy enyhülést általa. Jézus a következő fohászok ismétlését is ajánlotta:
“Ó Jézus Szent Szívéből értünk fakadó Vér és Víz, az irgalom forrása, bízom Benned!”
“Mondd meg a szenvedő emberiségnek, hogy boruljon irgalmas szívemre, és Én betöltöm békével!”

3. Az Irgalom órája: 3 óra

“Az irgalom halálom órájában nyílt meg teljesen a lelkek számára.”
“Valahányszor hallod, hogy 3-at üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre.
Ebben az órában (délután 3 órakor) haldokoltam a kereszten, ebben az órában győzte le az irgalom az igazságosságot, és a kegyelem belépett az egész világba.”
“Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat. Ha nem lehetséges, akkor kis időre térj be a kápolnába és tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, merülj el imában – ha röviden is – ott, ahol éppen vagy.”
“Ebben az órában – ígéri Jézus – kéréseddel elnyersz mindent magad és a mások számára. Nem tagadok meg semmi a lélektől, aki szenvedésemre hivatkozva, sebeim érdemeiért kér tőlem valamit.”
Az imádságot tehát
– az irgalom órájában, délután 3 órakor
– Jézushoz kell intéznünk,
– az ő fájdalmas szenvedéseinek értékére hivatkozva.

4. Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése.


“Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya a csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek. (napló 1075)